انتخاب صفحه

چکیده

آمار تعداد کشته های تصادفات در ایران رفی بالایی دارد. بنابراین مسئولیت سنگینی به عهده ی مرکز اورژانس در زمینه امدادرسانی به مصدومان تصادفات رانندگی است. تحقیقات گذشته رابطه مستقیم کاهش از همان پاسخ اورژانس با افزایش احتمال زنده ماندن فریبانیان را نشان میدهد. هدف از این تحقیقی، تحلیل زمان های مختلف آمبولانس های شهر تهران به منظور کمک رسانی تصادفات و مقایسه ی آن با استانداردهای جهانی است. همچنین در این مطالعه تحلیلی بر آمار تصادفات ترافیکی شهر تهران بر اساس دادههای مرکز اورژانس انجام شده است. از دیگر اهداق این مطالعه مقایسه مسیرهای انجام شده با کوناهترین مسیرهای بیه دست آمده ار نرمافزار 2/ EMM E است. نتایج نشان می دهد که تمامی زمانهای مریوط به امداد رسانی نیاز به بهبود دارد. در این میان رمان انتقال به دلیل عدم استقادهار تمام بیمارستانهای موجود بیشترین اختلاف را با استانداردهای جهانی دارد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد. در مواردی که فاصله زمانی پایگاه تا محال تصاد قات کمتر از ۸ دقیقه باشد احتمالی آن که رانندگانی کوتاهترین مسیر زمانی موجود را انتخاب کنند بسیار بالاست. ار آن جا که نتایج نشان داده است که مکان پایگاههای موجود مناسب نیست، مکانیابی مجدد با استفاده از یک مدال موجود صورت گرفت و در نهایت چیدمان بهینههای با کمترین تعداد آمبولانس ممکن و تعداد آمبولانس موجود پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی: زمان پاسخ، کوتاهترین مسیر، مکانیایی، مرکز اورژانس تهران

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

۱-۱ – مقدمه

آمار سال ۱۳۸۸ نشان داده است که ۳۰ درصد از تلفات ناشی از تصادفات پس از رسیدن به بیمارستان بوده است و این افراد بلافاصله پس از تصادف جان خود را از دست ندادهاند و شانس زنده ماندن داشته اند. این مطلب بیانگر اهمیت به موقع رسیدن خدمات اورژانس بر سر صحنه تصادف است. تحقیقات گذشته نشان میدهد که کمک رسانی دقایق اولیه پس از وقوع تصادف در نجات جان مصدومین و کاهش صدمات جبران ناپذیر بسیار حیاتی است. این مطالعه در نظر دارد وضعیت اورژانس شهر تهران را از دید حمل ونقلی مورد ارزیابی قرار دهد.

۱ – ۳- اهداف تحقیق

 این تحقیق به منظور ارزیابی سیستم خدمات پزشکی فوری شهر تهران انجام شده و در نتیجه بررسی دقیقی از زمانهای مربوط به اورژانس انجام میشود. سپس با تحلیلی هر یک از بازههای زمانی و مقایسه آن با استانداردهای جهانی نقاط ضعف سیستم نمودار می شوند. از آنجا که برای رسیدن به زمان پاسخ (زمان حرکت از پایگاه تا رسیدن به صحنه تصادف) مناسب، مسیر و فاصله پایگاهها تأثیر اساسی دارد در ادامه به بررسی دو مطالب پرداخته شده است: مسیر انتخاب شده از پایگاه تا صحنه تصادف و فاصله زمانی پایگاه اعزامی تا صحنه تصادف. پس از تولید مسیرهای بهینه، این مسیرها با مسیرهای انجام شده مقایسه می شود. با انجام این مطالعات وضعیت تیم امدادرسانی شهر تهران مشخص خواهد شد. بر پایه این ارزیابیها در صورت استاندارد نبودن وضعیت سیستم، مکانیایی پایگانها خواهیچم پرداخت.

۱- ۴- ساختار پایان نامه

این پایان نامه شامل شش فصل است، فصل اول مشتمل بر مقدمه، تعریف مسئله، هدف از انجام تحقیق و معرفی فصول پایان نامه می باشد. در فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه اهمیت بازههای زمانی اورژانسی، مسیریابی و مکانیابی پایگاه های خدمات قوری ارائه شده است. فصل سوم روش شناسی است و به بررسی رویکرد این پژوهشی به حل مسئله می پردازد و همچنین در این مرحله پایگاه اطلاعاتی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم تحلیل و بحث نتایج است که در آن به تحلیل بازه های زمانی، مقایسه مسیرهای بهینه با مسیرهای طی شده توسط آمبولانس ها در شهر تهران در سال ۱۳۹۰ و همچنین نتایج مکانیابی پایگاه ها پرداخته می شود. فصل پنجم نتایج تحقیقات جمع آوری شده و پیشنهاداتی جهت ادامه تحقیقی ارائه می گردد. در پایان منابع و مراجع استفاده شده در فصل ششم معرفی می شوند.

1-1-مقدمه    1

1-2-تعریف مسئله  3

1-3-اهداف تحقیق   4

1-4-ساختار پایان نامه  5

اطلاعات مربوط به نواحی

اطلاعات مربوط به نواحی

فصل دوم:مروری بر مطالعات پیشین

۲- ۱-۲ – طبقه بندی

مسائل را در دو گروه می توان دسته بندی نمود: دسته اول وضعیتی است که همه کالاهایی که تحویل داده می شوند باید در یک یا چند انبار بارگیری شوند و همه کالاهایی که برداشته شدهاند باید به یک یا چند انبار تحویل داده شوند. این گونه مسائل به عنوان مسائل مسیریابی وسایل نقلیه همراه با سفر برگشتی (VRPB) شناخته می شوند. دسته دوم شامل تمام مسائلی است که کالاها (مسافران) بین مشتریان (نقاط) تحویل و منتقل می شوند و از آنها به عنوان مسائل مسیریابی وسایل نقلیه همراه با برداشت و تحویل (VRPPD) یاد می شود. در هر دوی این مسائل دو دسته از مشتریان وجود دارند. مشتریانی که از آنها کالا تحویل گرفته می شود و مشتریانی که به آنها کالا تحویل داده میشود.

2-2-2-1-روشهای دقیق

روش های حل دقیق در مسائلی مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن برداشت و تحویل کاربرد دارند که شامل حل شناخته شده پارادایم در بهینه سازی های ترکیبی است، مانند الگوریتم شاخه و کرانه”، الگوریتم شاخه و برش الگوریتم سطح برش و الگوریتم شاخه و قیمت . الگوریتم شاخه و کرانه در الگوریتم شاخه و کرانه ابتدا برای حل برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی خطی آن که نسبت به مسئله اصلی فرموله شده حل می شود، جواب برنامهریزی خطی یک مرز پایین (در مفهوم کمینه سازی) برای جواب برنامه ریزی عدد صحیح اصلی فراهم می کند. در صورتیکه جواب بدست آمده عدد صحیح باشد، جواب بهینه برای برنامهریزی عدد صحیح پیدا شده است، در غیر اینصورت درخت شاخه و کرانه ساخته می شود. از گره ریشه (اصلی) دو گره (فرزند) با شاخه کردن خارج می شود. برای هر گره (فرزند) یک برنامه ریزی خطی جدید با محدودیت اضافی حل می شود بر روی متغیرهایی که جواب باید عدد صحیح باشد ولی جواب بدست آمده دارای قسمت اعشاری است یک گران بالا یا پایین تعیین می شود، در تکرارهای متوالی از هر گره به عنوان گره والد دو گره فرزند جدید در درخت ایجاد می شود. درخت در یک مدل شاخه و کرانه مورد بررسی قرار میگیرد، کرانها با مقدار جواب بهینه برنامهریزی خطی در گره های درخت جستجو بدست می آیند. اگر کران پایین در بعضی از گره های درخت جستجو بزرگتر از کران بالایی گره قبلی از درخت جستجو خارج می شود۔

۱-۴-۲-۲-۲- مدل حمل ونقل و ترافیک شهر تهران

مدل سازی سیستم حمل ونقل شهری به دو بخش کلی مدل سازی عرضه سیستم و مدل سازی تقاضای سفر تقسیم می شود. مدل عرضه سیستم شامل اطلاعات مربوط به اجزا شبکه خیابانی، اجزا شبکه حمل ونقل عمومی و توابع عملکردی اجزا فوق بوده و مدل تقاضای حمل ونقل شامل اطلاعات مربوط به ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی و توابع تقاضای سفر است. فرآیند تخصیص ماتریس تقاضا به کمانهای شبکه “تخصیص ترافیک ” نامیده می شود. با داشتن مدل های عرضه و تقاضا و به وسیله تخصیص ترافیک می توان خصوصیات عملکردی شبکه و از جمله حجم جریان و زمان سفر کمانهای شبکه، که خواسته اصلی در مدل سازی حمل ونقل است، را بدست آورد. (شرکت مطالعات حمل ونقل و ترافیک تهران، ۱۳۷۵) مدل حمل ونقل و ترافیک شهر تهران که از نوع مدل های چهار مرحلهای است شامل چهار زیر مدل است که برای پیشبینی سفرهای درون شهری به تفکیک ساعت روز، هدف سفر، زوج میداءمقصد، وسیله نقلیه و مسیر منتخب به کار میرود. زیر مدل های این روش علاوه بر مدل تخصیص ترافیک از مدل های ایجاد سفر، توزیع سفر و تفکیک سفر تشکیل شدهاند. (شرکت مطالعات حمل ونقل و ترافیک تهران، ۱۳۸۶) آماده سازی هر مدلی نیازمند تهیه پایگاه اطلاعاتی است و تهیه پایگاه اطلاعاتی برای هر مدل متفاوت و زمانبر است. بنابراین در حالیکه زمان کافی برای تهیه پایگاه اطلاعاتی مدل های دیگر در اختیار نبود، به دلیل سال ها استفاده از نرم افزار 2/EMM E در مدلسازی حمل ونقلی و ترافیک شهر تهران، پایگاه بسیار کاملی از آن برای شهر تهران وجود دارد. علاوه بر آن الگوریتم فرانک – ولف که در این مدل استفاده می شود از شناخته شده و معتبرترین الگوریتم هاست، از این رو در این مطالعه از این نرم افزار استفاده می شود.

2-1-زمان های مربوطبه آمبولانس 6

2-2-مسیریابی 8

2-2-1-طبقه بندی 10

2-2-2-روشهای حل 1

2-2-3-روشهای حل مدلهای ریاضی خطی چند هدفه 19

2-3-مدلهای مکان یابی و جابجایی 20

2-3-1-مدلهای استاتیک قطعی    22

2-3-2-مدلهای استاتیکی احتمالاتی(غیرقطعی) 29

2-3-3-مدل پویا 31

2-3-4-مدل کریمی 34

بازه های زمانی امداد رسانی

بازه های زمانی امداد رسانی

فصل سوم:روششناسی ومعرفی بانک اطلاعاتی

۱-۳ – آشنایی با مراکز اورژانس تهران

مرکز اورژانس تهران در سال ۱۳۵۴ تاسیس گردید و با ۳۰ تکنیسین کار خود را شروع کرد، این تکنیسین ها در ۶ پایگاه تقسیم شدند و خدمت به مردم را شروع کردند. در حال حاضر تعداد این پایگاه ها به حدوداً ۱۴۰ پایگاه رسیده است و این روند رو به افزایش است. مرکز اورژانس تهران جزو واحدهای وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و استقلال مادی دارد. مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سطح کشور مسئول برنامهریزی برای کلی اورژانسی کشور بوده و سیاستگذاری مراکز را بر عهده دارد.

۱-۱-۳- رسالت، اهداف و وظایف اساسی

رسالت اصلی اورژانس خدمت به مردم است و این خدمت تلاشی برای سلامتی و نجات جان مردم است. خدمات اورژانسی در زمینه اقدامات اولیه پزشکی و انتقال بیماران به مراکز درمانی به صورت اورژانسی و فوری به صورت کاملاً عملی و تخصصی تحت تمامی شرایط و در تمامی مکانها می باشد. مهمترین و اصلیترین وظیفه اورژانس کمک به مصدومین و بیماران در سریع ترین زمان با امکانات موجود و بدون توجه به امتیازاتی از قبیلی مقام، ثروت، جنسیت و غیره است.

۳- ۵- مقایسه مسیرها

 پس از انجام مراحل بالا، زمان سفر روی هر کمان و همچنین کوتاهترین مسیر بین هر زوج مبدأمقصد انتخابی تعیین می شود. از آنجا که اطلاعات بدست آمده مربوط به آمار ساعت اوج صبح در یک روز معمولی از آبان ماه سال ۱۳۹۰ میباشد، برای مقایسه آن با مسیرهای انتخاب شده واقعی باید از آمار تصادفات موجود، شرایط مشابه (ساعت اوج صبح در یک روز معمولی از آبان ۹۰) را از کل تصادفات موجود تفکیک نمود. بدین منظور از تصادفات اتفاق افتاده در ساعت اوج صبح در روزهای غیر تعطیل آبان ماه استفاده شده، تا مبدأس مقصدها را جدا نموده، سپس این مبدأ مقصد های جدا شده به نرمافزار EMME2 داده شده، تا کوتاهترین مسیر از بعد زمانی برای هر زوج مبدأ-مقصد تعیین شود، سپس این کوتاهترین مسیرها با مسیرهای طی شده واقعی مقایسه میشود.

3-1-آشنایی با مراکز اورژانس تهران 39

3-1-1-رسالت،اهدا ووظایف اساسی 39

3-1-2-سازمان های وابسته 39

3-1-3-اجزا سیستم ارتباطی اورژانسی 40

3-2-پایگاه اطلاعاتی 40

3-3-آمارگیری مبدا-مقصد خانوار وتعمیم به سال مبنا 43

3-4-آماده سازی داده ها برای نرم افزار EMME/2ا  43

3-4-1-شبکه حمل ونقل مورد مطالعه 43

3-5-مقاسه مسیرها 44

3-6-تهیه پرسشنامه 44

3-7-مکانیابی 45

بررسی توانایی مدلهای موجود مکانیابی خدمات فوریت های پزشکی

بررسی توانایی مدلهای موجود مکانیابی خدمات فوریت های پزشکی

فصل چهارم:تحلیل وبحث نتایج

۷-۱-۴- نتیجه و جمع بندی

دقایق اولیه بعد از تصادف بسیار حیاتی است و در نجات یافتن مصدوم نقش اساسی دارد. به طور مثال در صورت نیاز CPR باید در ۵ دقیقه اول انجام شود تا مانع از آسیبهای مغزی غیر قابل جبران شود. از این رو زمان ارتباطات و زمان پاسخ باید کوتاه باشد. از دلایلی که می توان به زیاد بودن این زمان ها اشاره کرد غیر الکترونیک بودن سیستم های مرکز اورژانس است که ممکن است با خطاهای انسانی همراه باشد. همچنین مسئله مسیریابی و اعزام و انتخاب پایگاه همگی به طور دستی و تجربی صورت می گیرد که می تواند همراه با خطا باشد. از مسائل دیگری که مطرح است، مجهز نبودن سیستم اورژانس به تشخیص مکان فرد تماس گیرنده است، زیرا در اینصورت از خطاهایی که در آدرس دادن پیش می آید، جلوگیری می شود. کلیه زمان های اورژانسی در تهران باید بهبود بیابد. در این میان نیاز به بهبود در زمان انتقال و زمان پاسخ و زمان ارتباطات بیشتر احساس می شود.

۵-۲-۴- نتیجه مأموریتها

نتیجه مأموریتها میتواند شاخصی برای عملکرد سیستم خدمات اورژانس باشد. نتایج مأموریتهای امدادرسانی تصادفات رانندگی به صورت کد در ۱۱ دسته بندی قرار میگیرد که پیش از این در قسمت ץ_ץ آورده شده است. نتیجه مأموریتهای با کد ۱ و ۲ و ۳ مأموریتهایی هستند که مصدوم به بیمارستان انتقال یافته است. در واقع می توان گفت که این مأموریتها با موفقیت صورت گرفته است. در کد ۵ و ۶، مصدوم فوت کرده است. برای ارزیابی عملکرد مرکز اورژانس نتیجه مأموریت ها به تنهایی کافی نیست و شدت تصادفات هم مهم است. گرچه این واقعیت که رسیدن به موقع و سریع آمبولانس میتواند جان بیماران را نجات دهد غیر قابل انکار است، به خصوص در مورد کد ۶ که مصدوم بلافاصله پس از تصادف قوت نکرده است این احتمالی وجود دارد که در صورت به موقع رسیدن خدمات امدادرسانی امید به زنده ماندن فرد افزایش یابد. کدهای ۷ ، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱، بیانگر این است که به دلایلی همچون وخیم نبودن وضع بیمار یا همکاری نکردن او و در مواردی آدرس اشتباه و … به بیمارستان انتقال نیافته است. کد ۱۲، کد تحویل است. بدین معنی که ابتدا آمبولانسی سر صحنه تصادف می رسد و با توجه به شرایط اگر لازم ببیند آمبولانس دیگری را برای کمک از ایستگاه خود یا ایستگاه های مجاور فرا می خواند. تعداد و درصد هر یک از کدها برای تمام مأموریتهای امدادرسانی به تصادفات رانندگی سال ۱۳۹۰ در جدول ۴- ۱۴ آورده شده است. کد ۰۱ دارای بیشترین درصد و کد ۰۵ فقط یک بار در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است.

4-1-بازه های زمانی مربوطبه یک عملیات امداد رسانی 49

4-1-1-زمان ارتباطات 50

4-1-2-زمان پاسخ 54

4-1-3-زمان در صحنه 56

4-1-4-زمان انتقال 57

4-1-5-زمان بیمارستان 57

4-1-6-زمان مشغول بودن 58

4-1-7-نتیجه وجمع بندی 58

4-2-تحیل های مرتبط با عملیات اورژانس 58

4-2-1-کمترین وبیشترین بازه ساعتی 58

4-2-2-تصادفات جاده ای وشهری 59

4-2-3-پایگاه امدادی 61

4-2-4-ناحیه های امدارسانی 64

4-2-5-نتیجه ماموریت ها  65

4-2-6-بیمارستان 67

4-3-مسیر یابی 68

4-3-1-پایگاه303 راه آهن  72

4-3-2-پایگاه 401         76

4-3-3- پایگاه 317        78

4-3-4- پایگاه327     80

4-3-5- پایگاه 411      83

4-3-6- پایگاه223      85

4-3-7- پایگاه 215         88

4-3-8- پایگاه211           91

4-4-نتیجه گیری   94

4-5-مکانیابی 95

درصد توزیع زمانی زمان ارتباطات

درصد توزیع زمانی زمان ارتباطات

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۴-۱-۵- فاصله زمانی پایگان اعزامی تا صحبته تصادف (مکانیایی)

 قسمت نهایی مطالعه به بررسی فاصله زمانی پایگاه ها تا صحنه ی تصادف در قالب مکانیابی میپردازد. یکی از دادههای ورودی به مدل استفاده شده برای مکانیابی پایگاه های خدمات فوری متوسط روزانه کل تقاضاهای درخواست امداد رسانی اعم از تصادفات ترافیکی و غیره به تفکیک نواحی ترافیکی شهر تهران بوده است. از آنجا که این داده ها برای شهر تهران موجود متوسط تقاضای کلی روزانه در سال ۱۳۹۰ به نسبت جمعیت در نواحی ترافیکی شهر تهران تخصیص داده شد. خروجی مدل مکانیابی پایگاه های خدمات فوری به گونه ای است که بیش از ۹۵ درصد درخواستها را در بازه زمانی کمتر از ۸ دقیقه پوشش دهد. با استفاده از روش سعی و خطا کمترین تعداد آمبولانس برای شهر تهران همراه با مکان یابی پایگاه ها در حالتی که بیش از ۹۵ درصد درخواستها در کمتر از ۸ دقیقه پوشش داده شوند به دست آمد که برابر با ۲۱۹ آمبولانس است. نتایج نشان میدهد که با یک چیدمان مناسب از پایگاه ها با تعداد تقریباً نصف تعداد آمبولانس های موجود می توان به پوشش و عملکرد مناسب تری رسید. تعداد پایگاههای موجود در سطح تهران برای سال ۱۳۹۰، ۱۴۷ پایگاه بوده است. محاسبه تعداد پایگاه ها با استفاده از مدل در حالت ۲۱۹ آمبولانس، ۱۲۵ پایگاه و در حالت ۴۲۰آمبولانس، . پایگاه بوده است.

۵- ۲- محدودیتهای پایان نامه

-از آنجایی که آدرس پایگاه ها و مناطق تحت پوشش در اختیار گذاشته نشده بود. مقایسه مکانیابی بدست آمده از مدل استفاده شده در این مطالعه با مکان های پایگاههای موجود میسر نگردید.

– با توجه به اینکه دادههای مربوط به تعداد تماس ها به تفکیک نواحی ترافیکی وجود ندارد تقاضا به نسبت جمعیت ناحیه ها توزیع گردید.

 -مرکز اورژانس اجازه دسترسی به پایگاههای بیشتر جهت تکمیل پرسشنامه را نداده و چون اطلاعات GPS آمبولانس ها بسیار حجیم و تبدیل آنها به مسیر بسیار زمانبر می باشد و اطلاعات تعداد معدودی از مسیرها در اختیار قرار داده شده بود نمونه آماری جامعی به منظور مقایسه بهتر در دسترس نبود.

-با توجه به اینکه به علت عدم وجود اطلاعات کافی پیدا کردن مسیر بهینه توسط نرم افزار 2/EMM E حالت واقعی را پوشش نمی دهد، ممکن است در حالت واقعی بتا به دلایلی گردن تراقیکی در مسیر بهینه بوجود آمده باشد که استفاده از آن زمان سفر بیشتری را نسبت به یک مسیر غیر

-امکان بررسی میزان اعتبار دادههای ثبت شده در مرکز اورژانس وجود نداشت.

۵- ۳- پیشنهادات

پیشنهاداتی که در زمینه ادامه مطالعه حاضر برای آینده میتوان ارائه نمود در زیر آمده است:

-مکان یابی بیمارستان ها برای کوتاه کردن زمان انتقال.

-بررسی تأثیر زمان پاسخ با زنده ماندن مجروحین پس از رسیدن به بیمارستان.

– بررسی تأثیر همزمان شدت تصادفات و زمان پاسخ در زنده ماندن مجروحین.

-استفاده از GIS در مطالعات بعدی میتواند در این زمینه سودمند باشد.

5-1-جمع بندی ونتیجه گیری 105

5-1-1-مقدمه 105

5-1-2-بررسی بازه های زمانی 105

5-1-3-مسیرانتخاب شده از پایگاه تا صحنه تصادف 106

5-1-4-فاصله زمانی پایگاه اعزامی تاصحنه تصادف 107

5-2-محدودیت های پایان نامه 108

5-3-پیشنهادات 108

درصد توزیع زمانی زمان پاسخ

درصد توزیع زمانی زمان پاسخ

فصل ششم:منابع

مکانیابی پایگاه های خدمات درمانی برای تعداد آمبولانس های موجود

مکانیابی پایگاه های خدمات درمانی برای تعداد آمبولانس های موجود

فهرست جداول

 جدول ۲ – ۱- میانگین زمان پاسخ درون شهری برای کشورها    8

جدول ۲ – ۲ – بررسی توانایی مدلهای موجود مکانیابی خدمات فوریتهای پزشکی 37

جدول ۴-۱- متوسط زمان های امدادرسانی بر حسب دقیقه به تفکیک ماه در سال ۱۳۹۰       51

جدول ۴- ۲- پارامترهای آماری زمان های مربوط به اورژانس در سال ۱۳۹۰    52

جدول ۴-۳- مأموریتهای دارای بیشترین زمان ارتباطات در سال ۱۳۹۰        53

جدول ۴- ۴- درصد سهم و متوسط بازههای تشکیل دهنده زمان ارتباطات      54

جدول ۴- ۵- مأموریتهای دارای بیشترین زمان پاسخ در سال ۱۳۹۰ در تهران    56

جدول ۴- ۶- متوسط درصد تصادفات در بازههای زمانی یک ساعته       59

جدول ۴– ۷– زمان های اورژانسی در بازه های زمانې      59

جدول ۴-۸ – سهم انواع وسایل نقلیه فوری در امدادرسانی تصادفات در سال ۱۳۹۰ برای شهر تهران    60

جدول ۴- ۹ – مقایسه زمان پاسخ در تصادفات جادهای و شهری به تفکیک بازههای زمانی یک ساعته      61

جدول ۴-۱۰ – نام پایگاه های اورژانس شهر تهران و تعداد مأموریت های آن برای سال ۱۳۹۰        62

جدول ۴-۱۱- مأموریتهای پایگاه ۳۱۷ به تفکیک نتیجه مأموریتها      63

جدول ۴- ۱۲- بیمارستان های انتقالی پایگاه ۳۱۷ و میانگین زمان انتقال آن       64

جدول ۴- ۱۳- اطلاعات مربوط به نواحی       64

جدول ۴- ۱۴- تعداد و درصد مأموریتهای امداد رسانی تصادفات در سال ۱۳۹۰ شهر تهران       66

جدول ۴- ۱۵- متوسط زمان های امداد رسانی به تفکیک کدها       66

جدول ۴- ۱۶- تعداد مأموریتهایی که به بیمارستان منتقل نشدند به تفکیک نتیجه مأموریت      67

جدول ۴- ۱۷- بیمارستان های انتقالی تهران همراه با تعداد پذیرش مجروحیت تصادفات رانندگی در سال    ۱۳۹۰      68

جدول ۴-۱۸- درصد پاسخگویی به گزینههای موجود در پرسشنامه           70

جدول ۴- ۱۹ – اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۳۰۳       72

جدول ۴- • ۲- نتایج پرسشنامه های پایگاه 303        73

جدول ۴-۲۱- اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۴۰۱     76

جدول ۴- ۲۲- خلاصه نتایج پرسشنامه مربوط به پایگاه ۴۰۱           76

جدول ۴-۲۳- اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۳۱۷     78

جدول ۴-۲۴- خلاصه نتایج پرسشنامه مربوط به پایگاه ۳۱۷    78

جدول ۴- ۲۵- اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۳۲۷      80

جدول ۴- ۲۶ – خلاصه نتایج پرسشنامه مربوط به پایگاه ۳۲۷       80

جدول ۴- ۲۷- اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۴۱۱     83

جدول ۴- ۲۸ – خلاصه نتایج پرسشنامه مربوط به پایگاه ۴۱۱       83

جدول ۴-۲۹ – اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۲۲۳      85

جدول ۴- ۳۰ – خلاصه نتایج پرسشنامه مربوط به پایگاه ۲۲۳     85

جدول ۴-۳۱- اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۲۱۵       88

جدول ۴- ۳۲ – خلاصه نتایج پرسشنامه مربوط به پایگاه ۲۱۵   88

جدول ۴- ۳۳- اطلاعات مربوط به مأموریتهای آبان ماه سال ۹۰ در پرسشنامه پایگاه ۲۱۱    91

جدول ۴- ۳۴ – خلاصه نتایج پرسشنامه مربوط به پایگاه ۲۱۱      91

جدول ۴-۳۵- مقایسه زمان سفر مسیر بهینه بازمان پاسخ    94

جدول ۴- ۳۶- مکانیابی پایگاههای خدمات درمانی برای تعداد آمبولانس های موجود (۴۲۰ عدد)   97

جدول ۴-۳۷- مکانیابی پایگاه های خدمات درمانی با کمترین تعداد آمبولانس (۲۱۹ عدد)    102

میانگین زمان پاسخ درون شهری برای کشورها

میانگین زمان پاسخ درون شهری برای کشورها

فهرست اشکال

شکل ۴-۱- بازههای زمانی امداد رسانی    50

شکل ۴- ۲- درصد توزیع زمانی زمان ارتباطات  52

شکل ۴-۳- درصد توزیع زمانی زمان پاسخ   55

شکل ۴- ۴- نمونه ای از پرسشنامه تهیه شده          71

شکل ۴-۵ – نقشه مسیرهای مأموریت ۱ برای پایگاه ۳۰۳        74

شکل ۴-۶ – مسیرهای مأموریت ۲ برای پایگاه ۳۰۳    75

شکل ۴-۷- نقشه مربوط به مسیرهای مأموریت ۱ در پایگاه ۴۰۱      77

شکل ۴-۸ – نقشه مسیرهای مأموریت ۲ در پایگاه ۴۰۱        77

شکل ۴-۹- نقشه مسیرهای مأموریت ۲و ۱ برای پایگاه ۳۱۷           79

شکل ۴-۱۰- نقشه مسیرهای مأموریت ۱ برای پایگاه ۳۲۷        81

شکل ۴-۱۱ – نقشه مسیرهای مأموریت ۲ برای پایگاه ۳۲۷       82

شکل ۴-۱۲ – نقشه مسیرهای مأموریت ۱ و ۲ و ۳ برای پایگاه ۴۱۱      84

 شکل ۴-۱۳ – – نقشه مسیرهای مأموریت ۱ برای پایگاه ۲۲۳          86

شکل ۴- ۱۴ – نقشه مسیرهای مأموریت ۲ برای پایگاه ۲۲۳      87

شکل ۴- ۱۵ – نقشه مسیرهای مأموریت ۱ در پایگاه ۲۱۵      89

شکل ۴-۱۶ – نقشه مسیرهای مأموریت ۲ در پایگاه ۲۱۵        90

شکل ۴-۱۷ – مسیرهای مأموریت ۱ برای پایگاه ۲۱۱          92

شکل ۴-۱۸ – مسیرهای مأموریت ۲ برای پایگاه ۲۱۱    93

شکل ۴- ۱۹- مکانیابی پایگاههای خدمات درمانی برای تعداد آمبولانس های موجود (۴۲۰ عدد)       96

شکل ۴- ۲۰- مکانیابی پایگاه های خدمات درمانی با کمترین تعداد آمبولانس (۲۱۹ عدد)    101


ABSTRACT

High number of traffic accidents in Iran and its rate which is well above the world’s average is a major issue of concern. The results of recent researches show a direct relation between survival rate of traffic accidents’ injuries and the Emergency Response Time (ERT). The main objective of this research is to analyze different aspects of ERT in Tehran, Iran and to compare these results with the International standards, This study intends to compare the selected routes by ambulance drivers with the shortest paths recommended by EMME/2. Results of analysis show that when the travel time between accident scene and the emergency dispatch center is less than 8 minutes, the possibility of choosing the shortest path by the ambulance drivers will increase substantially. The results of this study also demonstrate there is a critical difference in the transport time with respect to the world’s standards, which maybe as a result of not utilizing all of the available hospitals. Furthermore a model was used to find the optimized locations of emergency medical service stations based on the minimum and current number of available ambulances.

Keywords: Response time, shortest path, Relocation, Emergency Medical Service (EMS)


تعداد صفحات فایل : 113

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید