انتخاب صفحه

مقدمه:
سد بزرگترین سازه آبی است که تاکنون بدست بشر ساخته شده است . شاید زمانی ساخت اولین سد جهان در تاریخ چندان مشخص نباشد. اما وجود سد کفرا در مصر که قدمت آن به 4000 سال می رسد نشان دهنده توجه اقوام گذشته به ساخت سد بوده است.
افزایش سریع و سرسام آور جمعیت در دنیا و احتیاجات روز افزون بشر به تولیدات کشاورزی و نیاز جامعه به منافع انرژی برق – آبی باعث گردید که در قرن بیستم ساخت سدها توسعه فراوانی یابد امروزه سدها از نظر حجم مصالح مصرفی، ارتفاع، حجم ذخیره ، تولید برق به ارقامی دست یافته اند ، که هیچگاه چنین تصوری در اوایل قرن وجود نداشته است. هم اکنون سدهایی در دنیا ساخته شده است که حجم ذخیره آنها از 150 میلیارد متر مکعب بیشتر است. ارتفاع سدها به حدود 450 متر رسیده است و حجم مصالح مصرفی به میلیون ها متر مکعب بالغ می گردد. در مقابل این تحولات حجم سرمایه گذاری نیز افزایش زیادی به خود گرفته و لذا برای کاهش هزینه، تکنیکهای بسیار مدرن و جدید ابداع گردیده تا سرعت ساخت، هزینه ساخت و ایمنی در حال کار به حالت بهینه و قابل قبولی برساند.
در پی بررسیهای انجام گرفته برای یافتن روش اقتصادی و سریع در ساخت سدها، بتن غلتکی به عنوان نقطه عطفی در ساخت سد و اجرای سدهای وزنی شناخته شد و از آن در دهه گذشته به طور گسترده ای برای ساخت سدها استفاده گردید و سدهای بسیاری با استفاده از این روش در سراسر جهان ساخته شد.

بررسی سدهای بتن غلتکی RCC

بررسی سدهای بتن غلتکی RCC

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1: هدف……………………………………………………………………………………………………..1
Roller Compacte cancrete2 -1 معرفی بتن کوبیده غلتکی :…………………………………………..2
1- 3: تاریخچه استفاده از بتن غلتکی…………………………………………………………………….. 3
1- 4: موارد استفاده از RCC ا………………………………………………………………………………..4
1-5: جایگاه RCC در سدسازی…………………………………………………………………………….. 5
1- 6: انتخاب ساختگاه در گزینه های مربوطه…………………………………………………………… 6
1- 7:توجیه پذیری اقتصادی اجرای سدهای RCC ا………………………………………………………7
1- 7- 1: کوتاه کردن دوره اجرا ……………………………………………………………………………7
1- 7- 2: افزایش سرعت اجرا……………………………………………………………………………. 8
1- 7- 3: صرفه جویی در مصرف سیمان و پی آمدهای آن………………………………………… 10
1- 7- 4: سایر فواید سدهای RCC ا………………………………………………………………….10
1- 8: مقایسه اقتصادی بین سدهای RCC با سدهای وزنی از بتن معمولی…………………. 10
2- 8: مقایسه اقتصادی سدهای RCC با سدهای سنگریزه ای و خاکی ………………………10
1- 9: محدودیت های سدهای RCC ا……………………………………………………………….11
1- 10: دسته بندی سدهای بتن غلتکی…………………………………………………………. 12
1- 10- 1: سدهای RCC با سیمان کم……………………………………………………………. 13
1- 10- 2 : سدهای RCC با سیمان زیاد …………………………………………………………13
1- 10-3: سدهای RCD ژاپنی ها……………………………………………………………… 15
1- 11: تمهیدات ویژه هنگام بتن ریزی RCC ا…………………………………………………..17
1- 12:اصلاح لایه………………………………………………………………………………… 19

فصل دوم : شناخت سدهای خاکی

2- 1: خصوصیات RCC ا………………………………………………………………………20
2- 1- 1: کلیات………………………………………………………………………………. 20
2- 1- 2: مقاومت……………………………………………………………………………. 20
2- 1- 2-1: مقاومت فشاری RCC ا………………………………………………………..20
2- 1- 2-2:مقاومت کششی بتن RCC ا……………………………………………………20
2- 1- 2-3: مقاومت برشی بتن RCC ا……………………………………………………..20
2- 1- 3: مدول الاستیسیته……………………………………………………………….. 21
2- 1- 4: ضریب پواسن ……………………………………………………………………..21
2- 1- 5: تغییر حجم……………………………………………………………………….. 21
2- 1- 5-1: جمع شدگی در اثر خشک شدن…………………………………………….. 21
2- 1- 5-2: خزش…………………………………………………………………………… 22
2- 1- 6: تغییرات حرارتی………………………………………………………………….. 22
2- 1- 7: کارآئی RCC ا…………………………………………………………………….23
2- 1- 8: دوام و مقاومت سایشی…………………………………………………….. 23
2- 1- 9: مقاومت در مقابل یخ زدگی و آب شدن…………………………………….. 23

فصل سوم : مصالح تشکیل دهنده زیست های اختلاط بتن

RCC 3- 1: مصالح تشکیل دهنده بتن غلتکی RCC ا………………………………………24
3- 1- 1: سیمان……………………………………………………………………………… 25
3- 1- 2: پوزولان………………………………………………………………………………. 25
3- 1- 3: مواد مضاف…………………………………………………………………………. 26
3- 1- 4 : انتخاب سنگدانه ها و کنترل دانه بندی آنها …………………………………….27
3- 1- 4:آب…………………………………………………………………………………….. 27
3- 2:مبنای روش های طرح اختلاط ………………………………………………………….27
3- 2- 1: طرح بتن غلتکی با توجه به مفاهیم ژئوتکنیکی…………………………………. 27
3- 2- 2: طرح بتن غلتکی با توجه به مفاهیم تهیه بتن …………………………………….27
3- 3- 3: طرح اختلاط با استفاده از روش های تراکم خاک………………………………….. 27
3- 3- 3-1: مقدار آب…………………………………………………………………………….. 29
3- 3- 3-2: میزان مصالح سیمانی……………………………………………………………. 30
3- 3- 3-3: سنگدانه ها………………………………………………………………………. 30

فصل چهارم : سد جگین

4- 1:کلیات طرح سد جگین…………………………………………………………………… 32

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………… 36
فهرست منابع لاتین ……………………………………………………………………….37

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………. 38

فهرست جدول ها

جدول 3-1: مقایسه عمومی عوامل برای فلسفه های دو گانـه طـرح مخلـوط بـتن غلطکی. …………………………24
جدل 3-2: دانه بنــــدی مصالح سنگی RCC بـه روش تـراکم خـاک (درصـد31 عبوری). ………………………………24

فهرست شکل ها

شکل1- 1: سد knellpoort ( سد قوسی وزنی )……………………………………………………….4
شکل1-2: نمایی از سد RCC..ا…………………………………………………………………………….5
شکل1-3: نمای کلی از اجرای عملیات RCC.ا……………………………………………………………7
شکل1-4: نمای کلی از اجرای عملیات RCC.ا…………………………………………………………..8
شکل1- 5 : نمای کلی از اجرای عملیات RCC. ا………………………………………………………..8
شکل1-6: پخش RCC با استفاده از بیل مکانیکی……………………………………………………. 18
شکل1-7: عملیات تراکم RCC با استفاده از غلطک…………………………………………………..18
شکل1-8: مغزه حاصل ازمغزه گیری از RCC( لایه های اولیه )……………………………………..19

فصل سوم- مصالح تشکیل دهنده زیست های اختلاط بتن RCC

شکل3- 1: منحنی های دانسیته-رطوبت آزمایشگاهی با انرژی های تراکم متفاوت…………. 25
شکل3-2: نحوه طرح اختلاط ومغزه گیری………………………………………………………….. 29
شکل3-3: رابطه کلی بین مقاومت فشاری ونسبت آب به سیمان (1981،Neville) ا………….29
فصل اول- کلیـات وطرح موضوع

1- 1- هدف
استفاده از بتن غلتکی در ساخت سدهای بتنی دارای مزایای اقتصادی و سرعت عمل قابل ملاحظهای نسبت به سدهای بتنی معمولی میباشد و از تجربهها و تلاشهای موفق سدسازی در دهه اخیر محسوب میگردد. بنابر تعریف کمیته 207 آئین نامه ACI آن را میتوان به این صورت تعریف کرد:
RCC یک نوع بتن خشک و کم سیمان است که دارای اسلامپ صفر و حرارت هیدراسیدن کم می باشد و در حمل و نقل، ریختن و متراکم کردن آن از تجهیزات و ماشین آلاتی استفاده می شود که به طور معمول برای احداث سدهای خاکی و سنگریزه ای بکار می رود.
ساختمان سدهای بتنی غلتکی طوری است که نه تنها معایب سدهای خاکی در آنها برطرف شده (مثل نشت آب از بدنه، حجم بسیار زیاد عملیات خاکی ، جدا بودن سازه های هیدرولیکی از سد و عدم مقاومت در مقابل عبور جریان آب از روی سد). بلکه نسبت به سدهای بتنی حذفی از مزایای زیربرخوردار است:
1. احداث سریع و پیوسته به واسطه استفاده از ماشینآلات عملیات خاکی در اجرای بتن مصرف کمتر سیمان
2. امکان استفاده از پوزولان
3. عدم نیاز به سیستم خنک کننده ثانوی
4. کاهش میزان قالب بندی

بررسی سدهای بتن غلتکی RCC

بررسی سدهای بتن غلتکی RCC

فصل دوم
شناخت سدهای خاکی
  
2- 1- خصوصیات RCC
2- 1-1- کلیات
ویژگی های فیزیکی بتن RCC عبارت است از : مقاومت، مدول الاستسیته ضریب پواسن، وزن مخصوص ، ضریب نفوذ، تغییرات حجمی، خزش و دوام .
تفاوت میان خواص بتن غلتکی سخت شده و بتن معمولی به دلیل تفاوت میان خواص مخ لوطهای آنها از قبیل دانه بندی ، میزان هوا و مقدار مواد سیمانی می باشد. بطور کلی RCC در مقایسه با بتن معمولی دارای سیمان کمتر ، شیره کمتر و آب کمتر می باشد. بدلیل گسترده بودن دامنه تعمیرات دانه بندی و پذیرفته بودن مصالحی که طبق استاندارد Astm نمی باشد. دامنه تغییرات خواص فیزیکی RCC نسبت به بتن معمولی گسترده تر می باشد.
2- 1-2- مقاومت
مقا.ومت برشی و مقاومت فشاری در این مقوله مورد بررسی قرار می گیرد.
2- 1-2-1- مقاومت فشاری RCC
بتن غلتکی با سیمان زیاد از نظر مقاومت فشاری شباهت زیادی با بتن معمولی دارد ولی بتن غلتکی با سیمان کم دارای مقاومت فشاری کمتری نسبت به بتن معمولی می باشد.
به طور کلی می توان گفت که مقاومت فشاری RCC همانند بتن معمولی بستگی به نسبت آب به سیمان دارد کاهش این نسبت تا یک حد معینی ، باعث افزایش مقاومت فشاری می شود . آزمایشات انجام شده بر روی مخلوط های پرسیمان RCC بیانگر این است که مقاومت افزایش می یابد.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان