انتخاب صفحه

چکیده

برای تولید و استفاده مناسب از سازههای ساخته شده از مواد مرکب، نیاز به بررسی دقیق رفتار آن ها تحت شرایط بارگذاری های مختلف است. هدف این تحقیق، بررسی خمشی و کمانش قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب با شرایط مرزی مختلف و با استفاده از روش عددی مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته (GDQM) برای حل معادلات دیفرانسیل پارهای است. در تحلیل قطاع مخروط ناقص از ترکیبهای مختلفی از انواع شرایط مرزی تکیه گاهی از جمله تکیهگاههای درگیر، ساده و آزاد استفاده می شود. ترتیب لایه چینی قطاع مخروطی را میتوان به هر دو صورت متقارن و نامتقارن در نظر گرفت. برای به دست آورن معادلات حاکم برای خمشی قطاع مخروطی ناقصی از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) و برای تحلیل کمانش قطاع مخروطی از تئوری پوستهای کلاسیک (CST) استفاده می شود. نتایج حاصل از این تحقیق در مقایسه با نتایج کارهای قبلی انجام شده و نتایج حاصل از روش اجزای محدود، اعتبارسنجی می شود. نتایج تحقیق، همگرایی بسیار سریع و دقیق را برای خمش و کمانش قطاع مخروط ناقصی نشان می دهد. در پایان، تاثیر پارامترهای مختلف از جمله تعداد لایه های پوسته، زاویه نیم راس و زاویه گردان روی

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

۱.۱ پیش زمینه و آشنایی مقدماتی

پوسته ها و قطاع های مخروطی ناقص به دلیل شکل هندسی ویژه، کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند و به همین دلیل ارتعاشات، خمشی و کمانش چنین سازهایی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. قطاع های مخروطی یکی از اجزای سازهای مهم در کاربردهای مهندسی است و موارد استفاده زیادی از آنها در صنعت هوافضا و صنایع دریایی وجود دارد. به خاطر حفظ ایمنی و پایداری چنین سازههایی، لازم است مسائل خمشی و کمانش این سازهها مورد بررسی قرار گیرد. در سالیان اخیر استفاده از مواد مرکب لایهای برای ساخت این سازهها متداول شده است. مواد مرکب موادی هستند که از ترکیب دو یا چند فاز مختلف تشکیل شده است که به طور فیزیکی و یا شیمیایی از هم متفاوت هستند و یک ناحیه مرزی آنها را از هم جدا کرده است. مواد مرکب دارای خواصی هستند که هیچ یک از اجزای تشکیل دهنده به تنهایی این خواص را ندارند. از مزایای استفاده از مواد مرکب می توان به موارد زیر اشاره کرد.نسبت استحکام ویژه بالا، نسبت سفتی ویژه بالا، وزن کمتر، حد خستگی بالا، خواص حرارتی مناسب، قابلیت طراحی ماده برای شرایط بارگذاری خاصی، مقاومت در برابر خوردگی، قابلیت طراحی و ساخت اشکال پیچیده و یکپارچه کردن قطعات متعدد، خواص الکتریکی مناسب، مقاومت در برابر سایشی، سطح تمام شده مناسب، خاصیت دمپینگ مناسب، هزینه کلی کمتر. در مقابل استفاده از مواد مرکب دارای معایبی است که عبارت است از: هزینه ی مواد اولیه گران، نبود قوانین ساده برای طراحی، نبود یا کمبود روشهای تولید با تعداد بالا، احتمال ضعف در جهت های عرضی، احتمال تجزیه ای ماده تحت شرایط محیطی، دشواری در اتصال قطعات.

۱. ۲. اجزای تشکیل دهنده مواد مرکب

مواد مرکب از ترکیب حداقل دو جزء مجزا تشکیل شده است. یک جزء که جزء یا اجزای دیگر را در بر گرفته است، زمینه نامیده می شود. جزء دیگر را که معمولاً برای تقویت زمینه است، تقویت کننده می نامند. زمینه برای انتقال نیرو به الیاف و نگهداری الیاف در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرد.تقویت کنندهها میتوانند به صورت الیافی، ذرهای، پولکی و لایهای باشند. مواد مرکبی که در آنها از الیاف به عنوان تقویت کننده” استفاده میشود، مواد مرکب الیافی نامیده می شوند. در شکل زیر اجزای تشکیل دهندهی چند نوع ماده مرکب نشان داده شده است.

۳.۱ مروری بر کارهای گذشته در مورد خمش و کمانش قطاع مخروط ناقص

اولین کارها در مورد تحلیل قطاع های مخروطی توسط رستوس و پاریس بر روی پاسخ دینامیکی این سازهها انجام شد. سیرینواسان و کریشنان | با استفاده از تئوری صفحهای ساده دنل و روش معادله انتگرالی توانستند فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی قطاع های مخروطی ایزوتروپیک مقید را به دست آورند.لام و همکاران به بررسی ارتعاشات آزاد قطاع مخروط ناقص با استفاده از روش عددی مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته پرداختند. همچنین امر جیوالک این موضوع را با استفاده از روش DSC مورد بررسی قرار داد.ژانو و لیو به تحلیل ارتعاشات آزاد قطاع مخروط ناقص با استفاده از روش بدون شبکه پرداختند. اقدام و همکاران به تحلیل خمشی قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد هدفمند با استفاده از روش کانترویج تعمیم یافته پرداختند. مالکی و همکاران در ادامه به تحلیل خمشی قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب با استفاده از روشی مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته پرداختند. USంపి 9 డ్రా به تحلیل کمانش قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد هدفمند با استفاده از روش گلرکین پرداختند.

۱. ۱.۳ مروری بر کارهای گذشته در مورد پوسته مخروط ناقص

تحلیل کمانش پوسته های مخروطی به صورت گسترده در صنایع هوافضا مطالعه شده است. این موضوع در کتاب های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است.سایده یک رابطه ساده برای کمانش پوسته های مخروطی همسانگرد تحت بارگذاری محوری برای مخروط با ضخامت ثابت ارائه کرد که اعتبار آن با آزمایشهای صورت گرفته توسط لاکمن و پنزین اثبات گردید. اثر شرایط مرزی مختلف بر بار کمانش توسط باروش و دیگران بررسی شده است. ویگرتن و سایده زمایشهای زیادی را روی پوسته های مخروطی تحت بارگذاری فشار محوری و فشار هیدروستاتیک خارجی انجام دادند. اسپاگنولی و کریسانتوپولوس بر تحلیل و طراحی پوسته ها و پنلهای مخروطی تقویت شده همسانگرد در مقابل کمانش و پس کمانش متمرکز شدهاند. تانگ و همکاران را تست و تحلیل عددی کمانش پوسته های مخروطی ساخته شده از مواد مرکب با روش پیچش الیاف متمرکز شده و نتایج آزمایش های صورت گرفته را با تحلیل عددی مقایسه کردهاند. بنگال و همکاران به بررسی کمانش و فرکانسی طبیعی پوسته های مخروطی ساخته شده از مواد هدفمند تحت بار حرارتی با روش اجزا محدود و فرضی تئوری برشی مرتبه اول پرداخته اند. سوفیف و کورو اغلو کمانش غیرخطی پوسته مخروطی متعامد ساخته شده از مواد مرکب تحت بارگذاری محوری را بررسی کرده ند.

ژائو و لیو به بررسی کمانش مکانیکی و حرارتی پنل های مخروطی ساخته شده از مواد هدفمند با کمک روش ریتز پرداختهاند.شادمهری و همکاران کمانش پوسته مخروطی ساخته شده از مواد مرکب تحت بار محوری فشاری را با کمک روش ریتز حل کرده و پارامترهای مختلف موثر بر کمانش را مطالعه کردهاند.موضوع ارتعاشات آزاد پوستههای مخروطی در کتاب های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است.حل دقیق مسئله ارتعاشات آزاد پوسته های مخروطی همسانگرد با شرایط مرزی مختلف توسط لیسا صورت گرفته است.حل دقیق مسئله ارتعاشات آزاد پوسته های مخروطی ساخته شده از مواد مرکب برای پوسته های نازک و ضخیم با روش سریهای توانی توسط تانگ انجام شده است. همچنین شو تورنابان و همکاران و وو و همکاران از روشی DQM برای به دست آوردن فرکانس طبیعی پوسته مخروطی ساخته شده از مواد هدفمند و مرکب استفاده کردند

۱. ۴ هدف از انجام تحقیق

در این مطالعه هدف بررسی خمش و کمانش قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب با استفاده از روشی مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته است.در تحلیل خمش، برای تعریف میدان های جابجایی از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) استفاده می کنیم. در ادامه به معرفی روابط بین کرنش ها و جابجایی ها برای قطاع مخروط ناقص می پردازیم. برای به دست آوردن معادله های حاکم قطاع مخروط ناقص چند لایه از اصل همیلتون استفاده می کنیم. در ادامه با استفاده از روابط ترکیب کننده لایه ای (روابط بین تنشها و کرنش ها)، روابط بین منتجه های تنش، منتجه های گشتاوری تنش و منتجه های تنش برشی با جابجایی ها را به دست می آوریم و با جایگذاری کردن این روابط در معادلات حاکم، به ۵ معادله و ۵ مجهول (3/. /۱۱ u, v) میرسیم برای حل این معادلات از روش عددی (GDO استفاده می کنیم.در تحلیل کمانش، بار کمانش و مود کمانش را برای قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب تحت بارگذاری فشاری محوری با استفاده از روش مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته به دست می آوریم. بدین منظور از تئوری پوسته ای کلاسیک (CST) در حل این مسئله استفاده می شود. در نهایت جوابهای به دست آمده را با استفاده از کارهای قبلی و روش اجزا محدود مقایسه می کنیم و تاثیر پارامترهای مختلف مانند زاویه نیم راسی و زاویه گردان و غیره را روی جابجایی ناشی از خمش و بار کمانش بررسی می کنیم.

1-1-پیش زمینه وآشنایی مقدماتی

1-2-اجزای تشکیل دهنده مواد مرکب

1-3-مروری بر کارهای گذشته درمورد خمش وکمانش قطاع مخروط ناقص

1-3-1-مروری برکارهای گذشته درمورد پوسته مخروط ناقص

1-4-هدف ازانجام تحیق

اجزای تشکیل دهنده چند نوع ماده مرکب

اجزای تشکیل دهنده چند نوع ماده مرکب

فصل دوم:معرفی روش مربعات دیفرانسی تعمیم یافته

2-1-مقدمه

روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته (GDOM) به منظور گسستهسازی معادلات حاکم پارهای و شرایط مرزی به کار می رود این روش برای بهبود روشی مربعات دیفرانسیلی )DQM( و محاسبه ضرایب وزنی ارائه شده است. در سال های اخیر این روش به دلیل دقت و نرخ همگرایی بالا مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این روش با استفاده از ضرایب وزنی مشخصی، مشتق جزئی تابع یکنواخت به مشتقات مرتبه صفر تبدیل می شوند. در این روش با حجم محاسبات کم، جواب های دقیق به دست میآید و به همین دلیل می توان با استفاده از این روش به تحلیل آسانتر مسائل مهندسی پرداخت. در گسترش این روش برای حل مسائلی که دارای گستگی در دامنه حلی، شرایط مرزی، بارگذاری، جنسی و یا معادلات حاکم می باشد، روشGDQEM توسعه یافت.

۲. ۴ روش مربعات دیفرانسیل المانی تعمیم یافته ( GDQEM)

بعد از روش (GDOM) روش مربعات دیفرانسیل المانی تعمیم یافته ارائه شد. این روش برای حل مسائلی که دارای گستگی در دامنه ی حلی، شرایط مرزی، بارگذاری، جنسی و یا معادلات حاکم است،ارائه شد. در این روش ابتدا دامنه حلی با توجه به گسستگیهای موجود به چند المان تقسیم شده و سپس در هر المان شبکه بندی انجام می شود. سپس با استفاده از روشیGDQM معادلات حاکم در هر المان گسستهسازی می شود، در مرحله ی بعد شرایط مرزی در مرزهای خارجی المان را اعمال می کنیم و در نهایت برای مرزهای مشترک المان ها روابط اتصال (شامل روابط سازگاری و تعادل المان ها) را اعمال میکنیم.

2-1-مقدمه

2-2-روش مربعات دیفرانسیل

2-3-روش مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته

2-3-1-تکنیک 11

2-4-روش مربعات دیفرانسیل المانی تعمیم یافته

المان دیفرانسیلی پوسته با ضخامت ثابت

المان دیفرانسیلی پوسته با ضخامت ثابت

فصل سوم:تحلیل خمش قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب لایه ای تحت بارگذاری عرضی

۳. ۱. مقدمه در این فصل به تحلیل خمشی قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب با ضخامت ثابت تحت

بارگذاری عرضی پرداخته میشود. در ابتدا به معرفی برخی از پارامترهای هندسی پوسته چند لایه می پردازیم، سپس به معرفی منتجه های تنش، منتجه های گشتاوری تنش و منتجه های تنش برشی عرضی  می پردازیم. برای تعریف میدان جابجایی از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) استفاده می کنیم. در ادامه به معرفی روابط بین کرنش ها و جابجاییها برای قطاع مخروط ناقص می پردازیم. برای به دست آوردن معادله های حاکم قطاع مخروط ناقص چند لایه از اصل همیلتون استفاده می کنیم. در ادامه با استفاده از روابط ترکیب کننده لایه ای (روابط بین تنشی ها و کرنش ها)، روابط بین منتجه های تنش، منتجه های گشتاوری تنش و منتجه های تنش برشی با جابجاییها را به دست می آوریم و با جایگذاری کردن این روابط در معادلات حاکم، به ۵ معادله و ۵ مجهول  میرسیم برای حل این معادلات از روش عددی (GDO استفاده می کنیم. با استفاده از چند جمله ای معروف چبیشف به شبکه بندی قطاع مخروط ناقص میپردازیم و در نهایت با استفاده از روش CDQ مجهولات مسئله در تمام نقاط شبکه بندی شده به دست می آید و در پایان، نتایج خود را با نتایج دیگر کارهای انجام شده مورد مقایسه قرار می دهیم.

۳. ۲. آشنایی با پارامترهای هندسی پوسته چند لایه با ضخامت ثابت

در ابتدا لازم است تا آشنایی مقدماتی با پارامترهای هندسی مربوط به پوسته ساخته شده از مواد مرکب با  خامت ثابت، مانند ضرایب Lamé و تانسور متریک سطحی و غیره پیدا کنیم، تا بتوانیم به معادلات حرکت قطاع پوسته مخروط ناقص l ضخامت ثابت تحت بار وارده بر دستبرد. شکل زیر پوسته خمیده چند لایه با ضخامت ثابت را نشان می دهد. این پوسته چند لایه توسط دستگاه مختصات منحنی الخط متعامد(کیو و یونی) توصیف می شود.

۹.۳ نتایج تحلیل خمش قطاع مخروط ناقص برای شرایط مرزی مختلف

با استفاده از روش GDO که در بخش قبلی شرح داده شد، میخواهیم به تحلیل نتایج به دست آمده برای خمشی قطاع مخروط ناقص برای انواع مختلف شرایط مرزی (تکیهگاه درگیر، تکیهگاه ساده و تکیه گاه آزاد) بپردازیم. برای نشان دادن دقت و کارایی روشی ()GD مثالهای مختلف با انواع شرایط مرزی و انواع مختلف لایه چینی را بیان میکنیم و نتایج خود را با کارهای قبلی انجام داده شده و همچنین با استفاده از نرم افزار ABAQUS مورد مقایسه قرار میدهیم. برای اعمالی هر شرط مرزی دیگر باید این نکته را در نظر بگیریم که شرط مرزی را میتوانیم انتخاب کنیم که بتوانیم برای این نوع شرط مرزی میدان جابجایی مناسب انتخاب کنیم و در مرحله دوم این میدان جابجایی بتواند معادلات حاکم را ارضا کند و این امر مستلزم وقت و زمان زیادی است.

3-1-مقدمه

3-2-آشنایی با پارامترهای هندسی پوسته چند لایه باضخامت ثابت

3-3-منتجه های تنش،منتجه های گشتاوری تنش ومنتجه های تنش برشی عرضی

3-4-روابط بین کرنش ها وجابجایی ها برای پوسته چند لایه باضخامت ثابت

3-4-1-روابط بین کرنشها وجابجایی ها برای قطاع مخروط ناقص

3-5-معادلات حاکم برای تحلیل خمش قطاع مخروط ناقص تحت بارگذاری عرضی

3-5-1-روابط ترکیبی کننده لایه ای برای تحلیل خمش قطاع مخروط ناقص ساخته دشه ازمواد مرکب لایه ای

3-5-2-رابطه بین منتجه های تنش وکرنش ها برای قطاع مخروط ناقص ساخته شده ازمواد مرکب لایه ای

3-6-معادلات حاکم بر حسب مولفه های جابجایی وچرخش برای تحلیل خمش قطاع مخروط ناقص تحت بارگذاری عرضی

3-7-انواع شرایط مرزی

3-8-اعمال روش GDQ برروی معادلات حاکم قطاع مخروط ناقص ساخته شده ازمواد مرکب لایه ای

3-9-نتایج تحلیل خمش قطاع مخروط ناقص برای شرایط مرزی مختلف

3-9-1-قطاع مخروط ناقص با شرایط تکیه گاهی هرچهار طرف درگیر بالایه چینی تحت نیروی یکنواخت گسترده

3-9-2-قطاع مخروط ناقص با شرایط مرزی هرچهار طرف درگیر با لایه چینی تحت بارگذاری سینوسی

3-9-3-قطاع مخروط  ناقص با شرایط مرزی هرچهار طرف درگیر بالایه چینی تحت بارگذاری سینوسی

3-9-4-قطاع مخروط ناقص باشرایط مرزی و لایه چینی های مختلف تحت بارگسترده یکنواخت وسینوسی

3-9-5-تاثیرزاویه نیم راس

پوسته خمیده چند لایه با ضخامت ثابت

پوسته خمیده چند لایه با ضخامت ثابت

فصل چهارم:تحلیل کمانش قطاع مخروط ناقص ساخته شده ازمواد مرکب لایه ای تحت بارگذاری فشاری محوری

۱.۴ مقدمه

در این فصل بار کمانش و مود کمانش را برای قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب تحت بار گذاری فشاری محوری با استفاده از روشی مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته (GDQ) به دست می آوریم. بدین منظور از تئوری پوستهای کلاسیک (CST) در حل این مسئله استفاده می شود. برای تصدیق نتایج به دست آمده، زاویه گردان  را به مقدار 27 میل میدهیم و نتایج خود را با نتایج دیگر مراجع برای کمانش پوسته ی مخروط ناقصی مقایسه می کنیم. در پایان تاثیر پارامترهای مختلف مانند زاویه نیم راس و زاویه ی گردان و غیره را روی بار کمانش قطاع مخروط ناقص بررسی می کنیم.

4-1-مقدمه

4-2-معادلات حاکم قطاع مخروط ناقص برای بارگذاری فشاری محوری

4-3-اعمال شرایط مرزی

4-4-اعمال روش GDQ

4-5-تحلیل نتایج

قطاع مخروط ناقص با شرایط مرزی هرچهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت

قطاع مخروط ناقص با شرایط مرزی هرچهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت

فصل پنجم:جمع بندی،نتیجه گیری وپیشنهادها

در این مطالعه به تحلیل خمش و کمانش قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب با استفاده از روش مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته پرداختیم و با مقایسه جواب های خود با مراجع دیگر و نتایج حاصل از روش اجزای محدود، به این نتیجه رسیدیم که این روش با حجم محاسبات کم دارای جواب های با دقت بالا است.در تحلیل خمش برای تعریف میدان جابجایی از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) استفاده کردیم. در ادامه به معرفی روابط بین کرنش ها و جابجایی ها برای قطاع مخروط ناقص پرداختیم. برای به دست آوردن معادله های حاکم قطاع مخروط ناقص چند لایه از اصل همیلتون استفاده کردیم. در ادامه با استفاده از روابط ترکیب کننده لایه ای (روابط بین تنشی ها و کرنش ها)، روابط بین منتجه های تنش، منتجه های گشتاوری تنش و منتجه های تنش برشی با جابجایی ها را به دست آوردیم و با جایگذاری کردن این روابط در معادلات حاکم، به ۵ معادله و ۵ مجهول  رسیدیم برای حل این معادلات از روش مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته استفاده کردیم. در تحلیل کمانش، بار کمانش و مود کمانش را برای قطاع مخروط ناقص ساخته شده از مواد مرکب تحت بارگذاری فشاری محوری با استفاده از روش مربعات دیفرانسیل تعمیم یافته به دست آوردیم. بدین منظور از تئوری پوسته ای کلاسیک )CST( در حل این مسئله استفاده شد. در نهایت جوابهای به دست آمده را با استفاده از کارهای قبلی و روش اجزا محدود مقایسه کردیم و تاثیر پارامترهای مختلف مانند زاویه نیم راس و زاویه گردان و غیره را روی جابجایی ناشی از خمش و بار کمانش بررسی کردیم.

قطاع مخروط ناقص با ضخامت ثابت

قطاع مخروط ناقص با ضخامت ثابت

فهرست اشکال

 شکل ۱-۱ اجزای تشکیل دهنده چند نوع ماده مرکب.

شکل ۳-۱ پوسته خمیده چند لایه با ضخامت ثابت

شکل ۳-۲ بردار موقعیت نقطه ای روی صفحه میانی و بالای صفحه میانی

شکل ۳-۳ المان دیفرانسیلی پوسته با ضخامت ثابت

شکل ۳-۴ نمایش منتجه های تنش غشا

شکل ۳-۵ قطاع مخروط ناقص با ضخامت ثابت

شکل ۳-۶ هندسه قطاع مخروط ناقصی شبکه بندی شده

شکل ۳-۷ قطاع مخروط ناقص با شرایط مرزی هر چهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت

شکل ۳-۸ قطاع مخروط ناقصی تغییر شکل داده با شرایط مرزی هر چهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواختمرزی هر چهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت

شکل ۳-۱۰ جابجایی بی بعد شده نقاط برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینیهای مختلف و با شرایط مرزی هر چهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت

شکل ۳ – ۱۱ جابجایی بی بعد شده نقاط برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی های مختلف و با شرایط مرزی هر چهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت و بارگذاری سینوسی

شکل 3-12 جابجایی بی بعد شده نقاط برای قطاع مخروط ناقص لایه چینی [0/90] شرایط مرزی مختلف تحت بار گسترده یکنواخت

 شکل ۳-۱۳ جابجایی بی بعد شده نقاط ابرای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی [0/90] و با شرایط مرزی مختلف تحت بار گسترده یکنواخت

شکل ۳-۱۴ جابجایی بی بعد شده نقاط بر حسب زاویه نیم راس برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی [0/90] و با شرایط مرزی CCFF تحت بار گسترده یکنواخت

شکل 15-3 جابجایی بی بعد شده نقاط بر حسب زاویه گردان برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی [0/90] و با شرایط مرزی CCFF تحت بار گسترده یکنواخت

شکل 1-4 قطاع مخروط ناقص تحت نیروی محوری

شکل ۴-۲ بار کمانش بر حسب مختلف، برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی CTOSS-Ply و با شرایط مرزی SSSS

شکل ۴-۳ بار کمانش بر حسب مختلف، برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی CTOSS-Ply و با شرایط مرزی SSSS

شکل ۴-۴ بار کمانش بر حسب CY مختلف، برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی CrOSS-Ply و با شرایط مرزی SSSS

شکل ۴-۵ بار کمانش بر حسب 3/ مختلف، برای قطاع مخروط ناقص با لایه چینی CrOSS-Ply و با شرایط مرزی SSSS

قطاع مخروط ناقص تغییر شکل داده با شرایط مرزی هرچهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت

قطاع مخروط ناقص تغییر شکل داده با شرایط مرزی هرچهار طرف درگیر تحت بار گسترده یکنواخت

فهرست جداول

جدول ۳-۱ جابجایی بی بعد شده مرکز قطاع مخروط ناقص با شرایط مرزی هر چهار طرف درگیر تحت نیروی یکنواخت گسترده

جدول ۳-۲ جابجایی بی بعد شده مردز قطاع محروط ناقص با شرایط مرزی هر چهار طرف در کیر و لایه چینی 45-/45 تحت بارگذاری سینوسی

جدول ۳-۳ جابجایی بی بعد شده مرکز قطاع مخروط ناقص با شرایط مرزی هر چهار طرف درگیر و با لایه چینی [30-/30] تحت بارگذاری سینوسی

جدول ۴-۱ نسبت بار کمانش پوسته مخروط ناقص بر حسب زاویه نیمراس z)، طول پوسته مخروط ناقص d و تعداد لایههای CrOSS-Ply

جدول ۴-۲ رفتار بار کمانش قطاع مخروط ناقص نسبت به زاویه نیم راس

جدول ۴-۳ رفتار بار کمانش قطاع مخروط ناقصی نسبت به زاویه گردان

نمایش منتجه های تنش غشا

نمایش منتجه های تنش غشا


Abstract:

This study presents the bending analysis of laminated conical panels under transverse compression with various boundary conditions. Equations was derived using first order shear deformation theory (FSDT) and solved using generalized differential quadrature (GDQ) method. Using this method results in the capability of studying any combinations of boundary conditions on four edges of the panel. Results are compared and validated with the results available in the literature. Effect of boundary conditions, panel length, semivertex angle and subtended angle on deflection of the panel was investigated.

The buckling analysis of cross-ply laminated conical shell panels with simply supported boundary conditions at all edges and subjected to axial compression is studied. Equations were derived using classical shell theory (CST) and solved using generalized differential quadrature (GDQ) method. The accuracy of results is compared with the other papers and the effects of subtended and semi-vertex angles and the length, thickness and radius of the panel on buckling load are also investigated.

Keywords: Bending analysis; Buckling analysis; laminated composite; Conical panel; GDQ method.


تعداد صفحات فایل : 105

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید