مقدمه

سالهای متمادی ، تکنیک نساجی بر روی الیاف با مـدول بـالا ، ثبـات سـاختاری فـوق العـاده بـالا، استحکام زیاد و ازدیاد طول کم متمرکز بود. با توسعه صنایع و نیازهای جدید ، تشخیص داده شد که هر محصول نساجی مستلزم تکنیکهای نساجی و کاراکتر های متفاوتی می باشد و تعدادی از این کاراکترهـادر ساختار حلقوی وجود داشـت. مـصرف پارچـه حلقـوی پـودی در لبـاس زیـر ، جـوراب، T-Shirt ، کیسه های صافی و غیره می باشد.[9]در ابتدای این گزارش به بررسی تعاریف و نحوه تولید پارچـ ههـای حلقـوی تـاری و پـودی پرداختـهمیشود، سپس نحوه تأثیر مواد شوینده بر روی پارچه، چگونگی شستشوی پارچهها از دیرباز تا به امروز ونحوه عملکرد ماشین لباسشویی خانگی مفصلاً شرح داده میشود.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

آب، حلال خوبی است. قندها، نمکها و اسیدها در آب حل میشوند. برخی پروتئینهـا در آب قابـلحل میباشند. لباسهای لکدار اغلب پیش از اینکه شسته شوند، در آب خیس میشوند. پرده های تـوریکثیف برای اینکه شسته شده و تمیز گردند بـدون خـیس کـردن اولیـه در اب سـرد سـخت مـیباشـن د. لکههایی که پس از خیس کردن به جا میمانند، باید پیش از اینکه کالاها به طریق معمول شسته شـوند، با صابون یا پاک کننده فاقد صابون برس زده شوند.[8 ،7 ]سرپوش قلعی را روی گاز یا حلقه داغ الکتریک حرارت دهید و سپس یک قاشق از ورقههای صـابونرا روی سرپوش داغ بگذارید. فوراً دود کردن آغاز میشود و به همین صورت همراه با چربی دود، احتـراقهم زمان هم میتواند موجود باشد. در صورتی که این طور نشود، بخارهـا را آتـش بزنیـد و آنهـا خواهنـدسوخت. مازاد صابون از بین میرود و دود سفید و سود سوزآور را به جا م یگذارد. آنها را با کاغذ تورنـسلقرمز آزمایش کنید، بخارهایی که آتش میگیرند، هیدروکربنها هستند که اصولاً بخشی از چربی حیوانیهستند که صابون هـم از آن تهیـه شـده اسـت. دانـشمندان اظهـار مـ یدارنـد کـه نفـت کـه ترکیبـی ازهیدروکربنهاست، احتمالاً نشأت گرفته از چربیهای حیوانی (روغنهای ماه ی) اسـت کـه در جـایی کـهچاههای نفت هم اکنون یافت شده است تجزیه شده اند. 10,11[,7]

3-1- عملکرد پاک کننده:
1- تنش سطحی آب را میکاهد، به این ترتیب که سطح را خیس میکند و در پارچه نفوذ میکند؛
2- روغن را امولسیون میکند؛
3- ماده چرک توسط برخوردها پراکنده میشود؛ [7 ]
4- ماده چرک در حالت تعلیق حفظ می شود به ترتیبی که دوباره رسوب نمیکند.
یا به طور مختصرتر، پاک کننده عبارت است از:
1() عامل مرطوب کننده
2() عامل امولسیون ساز
3() عامل دیسپرس کننده
4() عامل تعلیق کننده.
صابون همانند ژلاتین عمل میکند در زمانی که در آب گذاشته م یشود، این ماده آب را قبول کـردهو باد میکند و نرم و لزج میشود. اگر در مدت زمان طولانی به حـد کـافی آن را در آب بگـذاریم، در آب دیسپرس شده تا ژل را تهیه کند. هرچه آب داغتر باشد، صابون سریعتر دیسپرس میشود. در زمان ملکهویکتوریا، صابون سخت در ژل جهت روز شست و شو تهیه شد. قالب های صابون نیز در قفسه ای نگهداری م یشدند تا سخت و خشک تر شده و به این ترتیب در آب دوام بیشتری آورند. [7]یک قالب صابون حاوی حدود 30% آب اس ت. پرههای صابون که خشک شدهاند فقـط حـاوی حـدود10% آب هستن د. صابون از دو بخش تهیه شده است که این بخشها متضاد همدیگرنـد. سـدیم و بخـشاسیدی صابون همانند آب که توسط گریس یا روغن دفع م یشود. ایـن رفتـار، آبدوسـت اسـت. ترکیبـاتهیدروکربن توسط آب و روغن های آبگریز دفع میشود. [11]بخش هیدروکربن طویل و ظریف است. مولکول صابون همانند میخ یا سنجاقی در شکل با سرکوچک آبدوست و دم طویل آبگریز است. صابون دارای ماهیت دوگانه است، زمانی که در آب قرار داده مـیشـودچه اتفاقی میافتد ؟(شکل 5-1)بسیاری از مولکولهای صابون میتوانند توسط د مهای هیدروکربن که به بالای آب میآید و سـرهایآب دوست که در زیر باقی میمانند، روی سطح آب باقی بماننـد. مولکـولهـایی کـه بایـستی در زیـرآببمانند، بـا تمـام دمهایـشان کـه در میـان تـوده قـرار مـیگیـرد جمـع شـده و سرهایـشان بیـرون قـرارم یگیرند.(شکل1-6)این کپهها یا میسلهای بزرگ هستند که ظاهر شیری رنگ را به محلول صابون میدهند. آنها محلول کلوئیدی میسازند. ذرات کلوئیدی در آب جست و خیز سریع پیدا میکننـد و کثیفـی روی پارچـههـا راتوسط برخورد با آن جدا م یکنند. آنها کثیفیهای معلق در محلول صابون را حفظ میکنند.در الکلهای متیلات شده، محلولی شفاف تشکیل میشود. محلولی که به صـورت مولکـولهـایی بـهحالت مجزا باقی می ماند

1-1- پارچه های حلقوی تاری و پودی………………………………………………………………………………………4
2-1- مواد شوینده یا پاک کننده چه کاری انجام می دهند- صابون و مواد مصنوع ی…………………………………..5
3-1- عملکرد پاک کننده………………………………………………………………………………………………………5
4-1- پاککننده های مصنوعی یا فاقد صابون………………………………………………………………………………..7
5-1- عملکرد مکانیکی در شستن و خشک کرد ن…………………………………………………………………………9
6- 1- ماشینهای لباسشویی ……………………………………………………………………………………………..01
1-6-1- م اشینهای لباسشویی برق ی استاندار د………………………………………………………………………11
2-6-1- ماشین های لباسشویی اتوماتیک ………………………………………………………………………………….11
3-6-1- م اشین های لباسشویی نیمه اتوماتی ک…………………………………………………………………………21
4-6-1- ماشین لباسشویی دو حمامه ……………………………………………………………………………………….21
5-6-1- انتخاب و مراقبت از ماشی نه ا……………………………………………………………………………………….21
7-1- زمان و بارگذاری ………………………………………………………………………………………………………..31
8-1- خشک کن ه ا………………………………………………………………………………………………………..41
1-8- 1- خشکک نهای چرخش ی…………………………………………………………………………………………41
2-8- 1- خشککن بشک های 2 -3( کیلو وات)…………………………………………………………………………..51
3-8- 1- خشک ک نهای کابینی…………………………………………………………………………………………….6

انواع حرکات شستشوی ماشینهای لباسشویی.

انواع حرکات شستشوی ماشینهای لباسشویی.

فصل دوم: آزمایشات/ کارهای عملی و نتایج

پارچه های انتخابی برای این آزمایشات شامل 5 نوع مختلف به شرح زیر بود:
الف) پارچه مخلوط پنبه و پلی استر خام بـه نـسبت 35% پلـی اسـتر و 65% پنبـه، دارای نمـره نـخNm30 یک لا و تراکم پود 14 ، که توسط ماشین گردباف حلقوی پودی یکروسیلندر با گیج 24 ، عـرضکارکرد 30 بافته شد.‌ب) پارچه 100% پنبه ای خام ، نمره نخNm 30 یک لا ، تراکم پود 14 ، که توسط ماشین گردباف حلقوی پودی یک رو سیلندر با گیج 24 ، عرض کارکرد30 بافته شد.‌ج) پارچه مخلوط پنبه و پلی استر سفیدگری شده که برای خشک شدن به اسـتنتر، نرفتـه بـود بـهنسبت 35% پلی استر و 65% پنبه، با نمره نخNm 30 یک لا ، تراکم پود 14 ، که توسط ماشین گردبـافحلقوی پودی یک رو سیلندر با گیج 24 ، عرض کارکرد 30 بافته شد.د)پارچه مخلوط پنبه و پلی استر خام به نسبت 50% پنبه و 50% پلی استر، دارای نمره نـخNm 03 یک لا و تراکم پود 14 ، که توسط ماشین گردباف حلقوی پـودی یـک رو سـیلندر بـا گـیج 24 ، عـرضکارکرد 30 بافته شد.هـ) پارچه 100% آکریلیک رنگی ، با نمره نخ 300 دنیر یک لا و تراکم پود 14 ، که توسـط ماشـینگردباف حلقوی پودی دورو سیلندر با گیج 24 ، عرض کارکرد 30 بافته شد.

2-1-2- ماشین لباسشویی:
ماشین لباسشویی بکار رفته ساخت شرکت زیمنس آلمان مدل SIWAMAT XL 1251 بود .

3-1-2- پودر لباسشویی :
در این آزمایشات پودری با نامCalgon ، که کمترین جرم را ایجاد م یکرد و در ابتـدا نیـز از آن نـامبرده شده بود ، استفاده شد.ساخت کارخانهUSA INC.،Detergents درکشور آمریکا بـود، ترکیبـات آن همـان ترکیبـات پـودرلباسشویی مرجع که در استاندارد AATCC آورده شده بود، میباشد.

2-2-شرایط انجام آزمایشات:
1-2-2- شرایط شستشو:
تمام پارچهها برای تمام آزمایشات استاندارد به جز جمع شدگی (Shrinkage) براساس شرایط زیـرشسته شدند، که البته برای تمام آزمایشات 5 مرتبه این رویه تکرار شد.دمای 40 درجه سانتیگراد، RPM 800 ، وزن بـار برابـر 1/0± 8/1 کیلـوگرم، بـه همـراه آبکـشی درانتهای کار.در آزمایش جمع شدگی (Shrinkage) تمام موارد بالا صادق بود بجز دمـای شستـشو کـه در ایـنآزمایش دمای 30 درجه سانتیگراد اتخاذ شد.

2-2-2- خشک کردن :
تمام پارچهها در ماشین لباسشویی به نحوی به حالت Tumble Dry نیمه خشک م یشـدند ولـی ازآنجایی که هنوز تقریباً خیس بودند ما به دو روش Line Dry و Screen Dry آنها را در دمای اتـاق کـه52-20 درجه سانتیگراد بود، به همراه رطوبت 65% به مدت حداقل 4 ساعت بسته به اینکه کاملاً خشکشده بودند، خشک میکردیم. در روش خشک کردن خطی (Line Dry ) نمونه از دو گوشه بـه صـورتقائم آویزان میشد ، در روش خشک کردن مسطح (Screen Dry ) نمونه بر روی سطح صـاف منفـذ دارپهن میشد ، چروکها را صاف نموده و نمی گذاشتیم نمونهها زیاد کشیده شوند.

3-2-روش انجام آزمایشات و نتایج :
1-3-2-بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی :
روش آزمایش : از هر پارچه 3 نمونه به ابعاد 350 *350 میلی متر بریده ، توسط نخهای رنگی و سوزن به فاصله 50 میلی متر از هر لبه ،4 علامت در نمونه ها ایجاد میکنیم ، بصورتیکه خـود علایـم درجهات طولی و عرضی 250 میلی متر از هم فاصله داشته باشـند. بعـد از آن 2 علامـت در میـان علایـمعرضی ، یکی در بالا و یکی در پایین به فاصله 125 میلی متر از دو علامـت در چـپ و راستـشان ایجـادمیکنیم. حال 3 اندازه طولی و 2 مقدار عرضی خواهیم داشت که بعد از هر سـیکل شستـشو فاصـله بـینعلایم را یادداشت کرده و توسط آزمون دان ، نمون ه ها نسبت به نمونه شاهد و با بهره جستن از آزمون T سیکل های شستشو نسبت به هم تغییراتشان بررسی میشود. یک نمونه را به خـشک کـردن مـسطح و2 نمونه را به خشک کردن خطی اختصاص دادیم .[21]نتایج تغییرات ثبات ابعادی 5 سری نمونه در ضمایم 1 الی 5 آورده شده است.نتایج آزمون دان و T مربوط به آزمایش ثبات ابعادی در جداول شماره 2-1 الی 2-5 آورده شده است. جدول 2-1 بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی پارچه پنبه ای ، میانگین تغییرات در سطح معناداری 05/0 میباشند.

1-2- مواد و وسایل مصرفی……………………………………………………………………………………………..12
1-1- 2- پارچه ه ا………………………………………………………………………………………………………..12
2-1- 2- ماشین لباسشوی ی………………………………………………………………………………………………12
3-1- 2- پودر لباسشویی …………………………………………………………………………………………………12
2-2- شرایط انجام آزمایشات……………………………………………………………………………………………..22
1-2- 2- شرایط شستشو………………………………………………………………………………………………….22
2-2- 2- خشک کردن ……………………………………………………………………………………………………22
3-2- روش انجام آزمایشات و نتایج: ……………………………………………………………………………………22
1-3- 2-بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی…………………………………………………………………………..22
2-3- 2-بررسی میانگین تغییرات جمع شدگی …………………………………………………………………………..82
3-3- 2-بررسی ضرایب همبستگی Pearson در تغییرات جمع شدگی و ثبات ابعادی …………………………………33
4-3- 2- بررسی تغییرات جمع شدگی ، ثبات ابعادی و کجی …………………………………………………………….83
5-3-2-بررسی تغییرات استحکام تا حد پارگی، ازدیاد طول در حد پـارگی، وزن پارچـه هـا، پرزدهـی ، افـت پارچـه، مقاومـت
ایشی تا حد پارگی، ضخامت و خمش…………………………………………………………………………………..64

فصل سوم: نتیجه گیری کلی ، بحث و پیشنهادات

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………65 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….78

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………….88

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………..156

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..157

فهرست منابع لاتی ن………………………………………………………………………………………………….158

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکلها
شکل 1-1- پارچه های حلقوی………………………………………………………………………………………………4
شکل 2-1- حلقه……………………………………………………………………………………………………………4

شکل 3-1- پارچه حلقوی پودی……………………………………………………………………………………………..4

شکل 4-1- پارچه حلقوی تاری……………………………………………………………………………………………..4
شکل 5-1-ماهیت دوگانه صابون……………………………………………………………………………………………6

شکل 6-1- مولکولهای صابون………………………………………………………………………………………………6..
شکل 7-1- عملکرد پاککننده……………………………………………………………………………………………….7

شکل 8-1- روز شستشو در قرن شانزدهم………………………………………………………………………………….10

شکل 9-1- انواع حرکات شستشوی ماشینهای لباسشویی………………………………………………………………16

شکل 01-1- الیاف نساجی× 100…………………………………………………………………………………………17

فهرست جدولها

جدول1-2- بررسی میانگین تغییرات پارچه پنبه ای………………………………………………………………………32

جدول2-2- بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی پارچه پنبه و پلی استر (05/50 )……………………………………..42

جدول3-2-بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی پارچه پنبه و پلی استر (56/35 )……………………………………….25

جدول4-2-بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی در پارچه پنبه و پلی استر سفیدگری شده (56/35 )……………………..62

جدول5-2-بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی در پارچه آکریلیک………………………………………………………..72

جدول6-2- بررسی میانگین تغییرات جمع شدگی در پارچه پنبهای………………………………………………………28

جدول7-2- بررسی میانگین تغییرات جمع شدگی پارچه پنبه و پلی استر (05/50 )……………………………………….92

جدول8-2- بررسی میانگین تغییرات جمع شدگی پارچه پنبه و پلی استر (56/35 )………………………………………..03

جدول9-2- بررسی میانگین تغییرات جمع شدگی در پارچه پنبه و پلی استر سفیدگری شده (56/35 )……………………..13

جدول01-2- بررسی میانگین تغییرات جمع شدگی پارچه آکریلیک………………………………………………………….23

جدول11-2- ضریب همبستگی پارچه پنبه ای……………………………………………………………………………..33

جدول 21-2- ضریب همبستگی پارچه پنبه و پلی استر (05/50) ………………………………………………………..43

جدول 31-2- ضریب همبستگی پارچه پنبه و پلی استر (56/35 )……………………………………………………….53
جدول 41-2- ضریب همبستگی پارچه پنبه و پلی استر (56/35) سفیدگری شده………………………………………….63
جدول 51-2- ضریب همبستگی پارچه آکریلیک …………………………………………………………………………..37

جــدول 61-2- تغییــرات پارچــه پنبــه ای براســاس آزمایــشات Dimensional ، Shrinkage و Skewness نسبت به نمونه شاهد…………………………………………………………………………………………………………………04

جــدول 71-2 – تغییــرات پارچــه پنبــه وپلــی اســتر (05/50) براســاس آزمایــشات Shrinkage ،Dimensional و Skewness نسبت به نمونه شاهد………………………………………………………………………………………….14

جــدول 81-2- تغییــرات پارچــه پنبــه وپلــی اســتر (56/35) براســاس آزمایــشات Shrinkage ،Dimensional و Skewness نسبت به نمونه شاهد…………………………………………………………………………………………24

جدول91-2 –تغییرات پارچه پنبه و پلی استرسفیدگری شده (56/35) براساس آزمایشات Shrinkage ، Dimensional و Skewness نسبت به نمونه شاهد………………………………………………………………………………………….34

جـدول 02-2- تغیی رات پارچــه آکریلی ک براس اس آزمایــشات Dimensional ، Shrinkage و Skewness نسبت به نمونه شاهد………………………………………………………………………………………………………………….45
جدول 12-2- درصد تغییرات واریانس در آزمایشات جمع شدگی ، ثبات ابعادی و کجی…………………………………..64
جدول 2-22 ـ ارزیابی چشمی پرزدهی……………………………………………………………………………………..84

جدول 32-2 –بررسی تغییرات پارچه پنبه ای براثر 5 سیکل شستشو و نمونه شاهد تحت آزمایشات انجام ده………………………………………………………………………………………………………………………….05

جدول42-2 –بررسی تغییرات پارچه پنبه وپلی استر (05/50) براثر 5 سیکل شستشو و نمونه شاهد تحت آزمایشات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………..15

جدول52-2- بررسی تغییرات پارچه پنبه وپلی استر (56/35) براثر 5 سیکل شستشو و نمونه شاهد تحت آزمایشات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………………….25

جدول62-2-بررسی تغییرات پارچه پنبه وپلی استرسفیدگری(56/53)براثر 5 سیکل شستشو و نمونه شاهد تحت آزمایشات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………….53

جدول 72-2- بررسی تغییرات پارچه آکریلیک براثر 5 سیکل شستشو و نمونه شاهد تحت آزمایشات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………………….45

فهرست نمودار ها
نمودار 1-1-نحوه شستشو برای الیاف طبیعی و مصنوعی……………………………………………………………….81

نمودار 1-3- مقایسه ثبات ابعادی در جهت طول برای خشک کردن خطی…………………………………………………75

نمودار2-3- مقایسه ثبات ابعادی در جهت طول برای خشک کردن مسطح…………………………………………………75

نمودار 3-3- مقایسه ثبات ابعادی در جهت عرض برای خشک کردن خطی………………………………………………..85

نمودار 4-3-مقایسه ثبات ابعادی در جهت عرض برای خشک کردن مسطح…………………………………………………85

نمودار 5-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی طولی برای پارچه پنبه ای………………………………..95

نمودار 6-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی عرضی برای پارچه پنبه ای………………………………95
نمودار 7-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی طولی برای پارچه پنبه و پلی استر (65 /53 )……………………………………………………………………………………………………………………….06 ن

مودار 8-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی عرضی برای پارچه پنبه و پلی استر (65 /53 )………………………………………………………………………………………………………………………..06 ن

مودار 9-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی طولی برای پارچه پنبه و پلی استر (05/50 )………………………………………………………………………………………………………………………..16

نمودار 01-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی عرضی برای پارچه پنبه و پلی استر (05/50 )………………………………………………………………………………………………………………………..16

نمودار11-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی طولی برای پارچه آکریلیک…………………………….26

نمودار21-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی عرضی برای پارچه آکریلیک…………………………..26

نمودار 31-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی طولی برای پارچه پنبه
و پلی استر سفیدگری شده (56/35 …………………………………………………………………………………….36

نمودار 41-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در ثبات ابعادی عرضی برای پارچه پنبه و پلی استر سفیدگری شده (56/35 )…………………………………………………………………………………………………………………………36
نمودار 51-3- مقایسه جمع شدگی طولی برای خشک کردن خطی……………………………………………………………56

نمودار 61-3- مقایسه جمع شدگی طولی برای خشک کردن مسطح…………………………………………………………..56

نمودار 71-3- مقایسه جمع شدگی عرضی برای خشک کردن خطی………………………………………………………….66

نمودار 81-3- مقایسه جمع شدگی عرضی برای خشک کردن مسطح…………………………………………………………66

نمودار 91-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی عرضی برای پارچه پنبه ای………………………………76

نمودار 02-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی طولی برای پارچه پنبه ای…………………………………76

نمودار 12-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی طولی برای پارچه پنبه
وپلی استر (56/35 )……………………………………………………………………………………………………….86
نمودار 22-3-مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی عرضی برای پارچه پنبه و پلی استر (65 /53 )…………………………………………………………………………………………………………………………..86
نمودار 32-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی طولی برای پارچه پنبه و پلی استر(05/50 )…………………………………………………………………………………………………………………………..96

نمودار 42-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی عرضی برای پارچه پنبه و پلی استر(05/50 )…………………………………………………………………………………………………………………………..96

نمودار 52-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح درجمع شدگی طولی برای پارچه آکریلیک………………………………07

نمودار 62-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح درجمع شدگی عرضی برای پارچه آکریلیک…………………………….07

نمو……دار 72-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی طولی برای پارچه پنبه
و پلی استر سفیدگری شده (56/35 )……………………………………………………………………………………..17

نمودار 82-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در جمع شدگی عرضی برای پارچه پنبه و پلی استر سفیدگری شده (56/35 )………………………………………………………………………………………………………………………….17

نمودار92-3-مقایسه کج شدگی به روش علامتگذاری مربع برای خشک کردن خطی……………………………………..37

نمودار03-3-مقایسه کج شدگی به روش علامتگذاری مربع برای خشک کردن مسطح…………………………………….37

نمودار13-3-مقایسه کج شدگی به روش علامتگذاری T برای خشک کردن خطی………………………………………….47

نمودار23-3-مقایسه کج شدگی به روش علامتگذاری T برای خشک کردن مسطح………………………………………..47

نمودار 33-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری مربع پارچه پنبه ای……………………………………………………………………………………………………………………….57

نمودار 43-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری T پارچه پنبه ای……………………………………………………………………………………………………………………….57

نمودار 53-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری مربع پارچه پنبه و پلی استر (65 /53 )………………………………………………………………………………………………………………………….67

نمودار 63-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری T پارچه پنبه و پلی استر (56/35 )………………………………………………………………………………………………………………………….67

نمودار 73-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری مربع پارچه پنبه و پلی استر (50 /05 )………………………………………………………………………………………………………………………..77

نمودار 83-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری T پارچه پنبه و پلی استر (05/50 )…………………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار 93-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری مربع پارچه آکریلیک……………………………………………………………………………………………………………………87
نمودار 04-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری T پارچه آکریلیک……………………………………………………………………………………………………………………87

نمودار 14-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری مربع پارچه پنبه و پلی استر سفیدگری (56/35 )…………………………………………………………………………………………………………………97

نمودار24-3- مقایسه خشک کردن خطی و مسطح در کج شدگی به روش علامتگذاری T پارچه پنبه و پلی استر سفیدگری (56/35 )…………………………………………………………………………………………………………………97
نمودار 34-3-مقایسه استحکام تا حد پارگی در جهت ول………………………………………………………………….18

نمودار 44-3-مقایسه استحکام تا حد پارگی در جهت عرض……………………………………………………………….18

نمودار 54-3-مقایسه درصد ازدیاد طول تا حد پارگی در جهت طول……………………………………………………..28

نمودار64-3-مقایسه درصد ازدیاد طول تا حد پارگی در جهت عرض…………………………………………………….28

نمودار 74-3- مقایسه وزن (گرم در متر مربع) پارچه ها……………………………………………………………….38

نمودار 84-3- مقایسه درصد افت پارچه ها……………………………………………………………………………….48

نمودار 94-3- مقایسه ضخا مت پارچه ها………………………………………………………………………………..58

نمودار 05-3- مقایسه خمش پارچه ها در جهت طولی…………………………………………………………………….68

نمودار 15-3- مقایسه خمش پارچه ها در جهت عرضی…………………………………………………………………..68

Abstract

The purpose of the study is to investigate the effect of home laundering on some of the mechanical and physical properties of fabrics. First some information about fabric، detergents and fabric laundering were introduced. Five fabrics [Cotton، P/C (35/65)، P/C (50/50)، P/C (35/65) bleaching، Acrylic] chose for experiments. Every fabric was washed with a SIEMENS home laundering machine according to its specified conventional washing cycle for 5th timesAfter each cycle، the Dimensional stability، Shrinkage، Skewness، Strength and
Elongation at rupture، Mass per unit، Pilling test، Drape، Abrasion resistance، Thickness and stiffness were measured in standard ways for every individual fabric and compared with the raw and previous washing cycle. According to the results it was concluded that: The Cotton fabric showed the maximum dimensional change، shrinkage، elongation at rupture، and skewness، in the length direction، and the amount of pilling was lowThe P/C (35/65) fabric showed the maximum dimensional change، and shrinkage in the width direction، and the amount of pilling was low tooThe P/C (35/65) bleached fabric showed the minimum dimensional change، shrinkage، stiffness، and skewness in the length and width directions، and the strength was maximum in the length direction.
The Acrylic fabric showed the maximum strength in the width direction، and the maximum drape percent and stiffness in the length and width directions. مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان