مقدمه :
چروک یک نوع تغییر شکل سه بعدی پارچه است آه معمولا در پشت زانو ساق شلوار بوجود می آید. چین خوردگی و چروک در پارچه زمانی روی می دهد آه تعداد زیادی انحنای مضاعف در پارچه بوجود می آید. آه در نتیجه تغییر شکل نسبتا دائمی در پارچه ایجاد می گردد.از سال ٠۵١٩ مصرف آنندگان به طور فزاینده ای از چروک لباس های پشمی آگاهی پیدا آردند. در همان زمان تکنیک های شیمیایی برای جلوگیری از ایجاد چروک در پارچه های پنبه ای رواج یافت. البته پارچه هایی آه از مخلوط پشم – پلی استر بافته می شوند بطور ذاتی استعداد آمتری برای چروک شدن نسبت به پارچه های خالص پشمی دارند امروزه شرایطی آه منجر به ایجاد چروک در پارچه ها می شوند بهتر شناخته شده است. و اینکه آیا لباس چروآدار برای پوشیدن مناسب است یا خیر، بستگی به این دارد آه مصرف آننده از لحاظ بصری چگونه آنرا برآورد می کند.هنگامی که نمونه ای تحت بار قرار می گیرد، مادامی که از حد کشسانی ماده تجاوز نشود، تنش-کرنش از قانون هوک تبعیت می کند.در تمام ماده های مهندسی افزایش طول حاصل از نیروی کششی محوری،در راستای این نیرو با خود یک انقباض در راستای عرض به همراه دارد .قدر مطلق نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری، ضریب پواسون نامیده می شود، که معمولا با υ نمایش داده شده و اغلب برای ارتباط کرنش ها در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود.به دلیل اینکه منسوجات، به خصوص پارچه ها دارای خواص یکسان در همه جهات نیستند، عموما از انها به عنوان مواد غیر یکسان یاد می شود. ضریب پواسون معمولا برای ارتباط دادن تغییر شکل در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود، اما در مکانیک منسوجات، واژه ارتباط دهنده بین تغییر شکل های طولی وعرضی مورد استفاده قرار گرفته، این واژه ضریب انقباض جانبی است و هدف از استفاده این واژه به جای ضریب پواسون در منسوجات، به این دلیل است که، رفتار غیر خطی و ماهیت تغییر شکل غیر الاستیک این مواد مشخص شود.

فهرست مطالب

چکیده —————————————————————————————————————– 1
مقدمه —————————————————————————————————————— 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

اصولا چروک یک نوع تغییر شکل سه بعدی پارچه است آه معمولا در پشت زانو ساق شلوار بوجود می آید. چین خوردگی و چروک در پارچه زمانی روی می دهد آه تعداد زیادی انحنای مضاعف در پارچه بوجود می آید. آه در نتیجه تغییر شکل نسبتا دائمی در پارچه ایجاد می گردد.در خصوص اندازه گیری قابلیت برگشت پذیری از چروک دو روش استاندارد و مهم وجود دارد، یکی از آنها اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی است که اصطلاحًاً به آن Crease می گویند و دیگری بازگشت از چروک پارچه پس از بارگذاری پیچشی است که به آنWrinkle می گویند.که دراین تحقیق برای اندازه گیری قابلیت برگشت پذیری از چروک از دستگاهWrinkle recovery AATCC 128 sherly توسط روش Wrinkle استفاده شده است. به همین منظور با استفاده از دستگاه فوق درجه چروک پارچه ارزیابی شده سپس بااندازه گیری پارامترهای مکانیکی از قبیل مدول الاستیسیته وضریب پواسون،ضریب همبستگی بین آنها محاسبه خواهد شد.

١-٢)پیشینه تحقیق:
اندازه گیری توانایی پارچه برای مقاومت یا برگشت پذیری در مقابل چروک موضوعی است که سالها مورد بررسی پژوهشگران بوده است و تکنیک ها و تجهیزات بسیاری برای این منظور توسعه یافته اند. متداول ترین تکنیک استفاده شده بدین صورت می باشد که یک نمونه بسیار کوچک تا زده می شود و زیر یک وزنه سنگین برای یک مدت مخصوص قرار می گیرد سپس به آن اجازه داده می شود تا بر اساس تاثیر گرانشی یا بدون آن، بازگردد سپس بعد از بازگشت، زاویه بین دو طول نمونه اندازه گیری می شود وبرخی از روش های آزمونی برای چنین کاری عبارتند از :british standard test که با استفاده از تجهیزات توسعه یافته توسط Shirley institate ایجاد شده است و روش های مربوط به federal government، asa ،aatcc ، Astm با استفاده از یک اصلاح در تجهیزات Shirley توسط کمپانی mansanto توسعه یافتند.در گذشته در توسعه نظریه ساختارمهندسی و ویژگی های مکانیکی پارچه پیشرفت های زیادی صورت گرفته است. و افرادی نظیر هرل١، گروسبرگ٢ ، بیکر٣ ، تواتیس۴ ، امیر بیات۵ ، پاستل۶ و لوید٧ تحقیقات زیادی را در خصوص خواص مکانیکی و هندسی پارچه صورت داده اند.Lioyd در شبیه سازی تغییر شکل پارچه های تاری و پودی ، این پارچه ها را به صورت یک ورق پیوسته در نظر گرفت و ساختار پارچه را بر اساس تئوری های ورق و پوسته بررسی آرد.(١) Hearl نیز معتقد است در بررسی ساختار پارچه ها بهتر است خصوصیات الیاف و نخ در نظر گرفته نشود و پارچه باید بصورت یک پوسته یا ورق دو بعدی در نظر گرفته شود.(٢)برخی معتقدند آه علت تغییر شکل پارچه وارد آمدن فشار به سطح مقطع آن و یا آمانش پارچه است آه در تغییر شکل های پیچیده می توان با استفاده از متد المان های محدود آن را تحلیل آرد.(٣و۴)Normanدر سال ۶۵١٩ به ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیت برگشت پذیری چروک پرداخت. وی این اندازه گیری ها را در رطوبت ۶۵ درصد فراهم نمود و برای برخی از اهداف اطلاعات مفید بیشتری نیاز داشت از این رو وی هنگامیکه نمونه تحت یک شرایط رطوبت جوی بالا چروک میخورد اندازه گیری ها را بدست آورد سپس در یک رطوبت پایین تر به انها اجازه بازگشت دادهتاثیر متغیرهای مختلف را با تکنیک vertical strip مورد مطالعه قرار داد و یک تکنیک جدید رابا استفاده از تجهیزات frl wrinkler ارائه نمود که بر این اساس وی به یک همبستگی قابل قبولبین آزمون های آزمایشگاهی و عملکرد واقعی پارچه رسید.(۵)

1- 1) هدف ———————————————————————————————————– 4
1- 2پیشینه تحقیق ————————————————————————————————— 5

2- فصل دوم :

ورقها و پوسته ها سازه هایی هستند که شکل اولیه شان به ترتیب تخت و یا خمیده و ضخامت آنهابسیار کوچکتر از دو بعد دیگر است. در مکانیک جامدات عمدتًاً فرض بر این است که مواد تشکیل دهنده ورقها و پوسته همگن١٨ و همسانگرد٢ است(مگر خلاف آن ثابت شود). هنگامیکه خواص ماده در همه جهات یکسان باشد ماده را همسانگر می نامند.اما ورقها و پوسته های مرکب متشکل از ماده ناهمسانگرد٣ به علت سختی خمشی بسیار زیاد کاربردهای مهمی دارد. یک ماده غیر همسانگرد خواصی وابسته به جهت از خود بروز می دهد. ساده ترین آنها موادی هستند که خواصشان در دو جهت عمود بر هم متفاوت باشد. چنین ماده ای را ارتوتروپ۴ می گویند(۵١)
٢-٢ -رفتار عمومی ورقهای همسانگرد
پیکره آزاد یک ورق مطابق شکل(١-٢) آمده است که در آن صفحه xy بر صفحه میانی منطبق و در نتیجه خیز Z صفر است. مولفه های تغییر مکان در یک نقطه در جهات z ,y, x به ترتیب به w, v, u نمایش داده شده است.(۵١)
٢-۵ -نظریه های پوسته ها
در مورد تجزیه و تحلیل پوسته ها دو نظریه متمایز وجود دارد: ١- تئوری غشایی ٢- تئوری خمشینظریه اول معموًلاً به بخش عمده ای از پوسته ها اعمال می شود که دارای همان شکل ورق یا پوسته انعطاف پذیر دو بعدی است و تنها تفاوت آن است که فقط در برابر نیروی در امتداد صفحه نیز مقاومت می کند.نظریه دوم یا همان تئوری خمش که با نظریه عمومی نیز معروف است شامل تاثیرات خمش می شود. این نظریه امکان بحث را درباره انقطاعات در توزیع تنش که در یک ناحیه محدود از سازه (در مجاورت بار یا انقطاع هندسی) اتفاق می افتد، فراهم می کند. برای پوسته های نازک که دارای تغییرات ناگهانی در ضخامت، شیب یا انحناء نیست تنش های نصف النهار در امتداد ضخامت دیواره یکنواخت است.

3- 1 مقدمه ———————————————————————————————————- 11
2- 2- 3-روابط تنش – کرنش برای یک ورق نازک همسانگرد ———————————————————- 13
2- 3- ورقهای اورتوتروپیک ناهمسانگرد) —————————————————————————– 14
2- 3- 1-روابط تنش – کرنش مکان برای ورق های اورتوتروپیک —————————————————– 14
2- 4- رفتار عمومی پوسته ها ————————————————————————————— 15
2- 5- نظریه های پوسته ها —————————————————————————————— 15
2- 6-تئوریهای موجود در تحلیل پوسته ها ————————————————————————– 16
1- 6-2-تئوری کلاسیک ورق ها ————————————————————————————– 17

نمایی از دستگاه چروک پارچه ساخت شرکت جیمز هیل

نمایی از دستگاه چروک پارچه ساخت شرکت جیمز هیل

 فصل سوم : مواد و روشهای انجام کار

دراین فصل به بررسی میزان همبستگی میان مدول اولیه وضریب پواسون با رفتار بازگشت ازچروک توسط برنامه نرم افزاری آماری SPSS پرداخته شد.روش مورد نظر برای بیان میزان همبستگی روش رگرسیون بوده که اثر چند متغیر مستقل را بر روی یک متغیر وابسته بررسی می کند که رابطه آن بشرح زیر می باشد. ◦b:ضریب ثابت (١-۴) ỳ=b◦+b1(X1)+b2(X2) b1: ضریب مدول b2: ضریب پواسون X1 :متغیر مستقل مدول X2 :متغیر مستقل پواسون در رابطه( ١-۴) ضرایب b2وb1اثر هر متغیر مستقل را برروی متغیر وابسته نشان می دهد.

این جدول همبستگی دو به دوی داده ها را نشان می دهد. اگر sig کوچکتر از 0.01 باشد همبستگی بین داده ها وجود دارد که طبق جدول بالا فقط sig ضریب پواسون و مدول کوچکتر از 0.01 می باشد بنابراین همبستگی میان مدول و ضریب پواسون وجود دارد و ضریب همبستگی باید بین 1 و -1 باشد. و چون همبستگی میان مدول و ضریب پواسون به ١- نردیک است. پس بین مدول و ضریب پواسون همبستگی در جهت عکس است.

3- 1 مقدمه ——————————————————————————————————– 20
3- 2- 3دوربین دیجیتال ——————————————————————————————— 20
3- 3مواد مورد استفاده: ———————————————————————————————- 21
3- 4اندازه گیری برگشت پذیری از چروک پارچه پس از بارگذاری پیچشی (AATCC) –ا—————————- 22
3- 4- 1تهیه نمونه —————————————————————————————————– 23
3- 4- 2اصول و روش کار ———————————————————————————————- 23
3- 4- 3نحوه تطبیق پارچه با نمونه های استاندارد —————————————————————– 23
3- 4- 4اعلام نتایج ————————————————————————————————– 23
3- 4- 5روش های ارزیابی چروک در پارچه ————————————————————————- 24
3- 5اندازه گیری مدول اولیه پارچه (مدول الاسیسیته) ———————————————————— 24
3-6-اندازه گیری ضریب پواسون پارچه —————————————————————————— 25

فصل چهارم : نتایج

دراین فصل به بررسی میزان همبستگی میان مدول اولیه وضریب پواسون با رفتار بازگشت ازچروک توسط برنامه نرم افزاری آماری SPSS پرداخته شد.روش مورد نظر برای بیان میزان همبستگی روش رگرسیون بوده که اثر چند متغیر مستقل را بر روی یک متغیر وابسته بررسی می کند که رابطه آن بشرح زیر می باشد. ◦b:ضریب ثابت (١-۴) ỳ=b◦+b1(X1)+b2(X2)
b1: ضریب مدول b2: ضریب پواسون X1 :متغیر مستقل مدول X2 :متغیر مستقل پواسون در رابطه( ١-۴) ضرایب b2وb1اثر هر متغیر مستقل را برروی متغیر وابسته نشان می دهد.
4- ٢-تست نرمال :
در تست نرمال اگر سطح0.05>sig باشد یعنی توزیع داده ها نرمال است. اگر sig <0.05 بود آزمون معنادار می شود یعنی توزیع داده ها نرمال نیست.

4- 1- مقدمه ——————————————————————————————————– 28
4-2 تست نرمال —————————————————————————————————- 28
4- 3- آنالیز رگرسیون در جهت تار———————————————————————————– 29
4- 3- 1- همبستگی خطی دو به دو بین داده ها در جهت تار —————————————————– 29
4- 3- 2- میزان ضریب همبستگی در جهت تار ——————————————————————— 30
4- 3- 3- تست رگرسیون خطی در جهت تار ————————————————————————- 30
4- 3- 4-میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در جهت تار ———————————————– 31
4- 4- آنالیز رگرسیون در جهت پود ———————————————————————-.————– 32
4- 4- 1- میزان ضریب همبستگی در جهت پود ———————————————————————– 32
4- 4- 2- تست رگرسیون خطی در جهت پود ———————————————————————— 33
4- 4- 3- میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در جهت پود ———————————————– 33
4- 5- میزان همبستگی برای نمونه A در جهت تار ——————————————————————- 35
4- 5- 1-تست رگرسیون خطی نمونه A در جهت تار —————————————————————– 35
4- 5- 2- میزان تأثیر ضرایب مستقل بر متغیر وابسته نمونه A در جهت تار ——————————————- 35
4- 6- میزان ضریب همبستگی خطی نمونه A در جهت پود ———————————————————– 36
4- 6-1- تست رگرسیون خطی برای نمونه A در جهت پود ———————————————————— 36
4- 6-2-اثر چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته نمونه A در جهت پود ——————————————— 36
7- 4- تحلیل واریانس بین نمونه های A, B, C, D, E در جهت تار ——————————————————- 37
4- 7- 1- اثرات تراکم بر روی مدول اولیه در جهت تار ——————————————————————- 37
4- 7- 2-اثرتراکم بر ضریب پواسون در جهت تار ———————————————————————— 38
4- 7- 3- تأثیر تراکم بر بازگشت از چروک در جهت تار —————————————————————– 39
4- 8- تحلیل واریانس بین نمونه ها در جهت پود ——————————————————————— 39
4- 8- 1-تأثیر تراکم بر مدول درجهت پود —————————————————————————- 40
4- 8- 2- تأثیر تراکم بر پواسون در جهت پود ———————————————————————— 40
4-8- 3- تأثیر تراکم بر رفتار بازگشت از چروک درجهت پود ———————————————————- 41

-٣-٣نمونه در حال آشش توسط دستگاه استحکام سنج

-٣-٣نمونه در حال آشش توسط دستگاه استحکام سنج

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات –

بر اساس داده های بدست آمده از روش رگرسیون ضریب پواسون بیشترین همبستگی را در جهت عکس با نمونه هاداشته وبین مدول وضریب پواسون نیز به طور مجزا همبستگی مشاهده شده است. از طرفی با مقایسه نمونه ها از نظر تراکم تار و پود به روش آنالیز واریانس (Anova)مشاهده گردید که با افزایش تراکم،ضبریب پواسون کاهش ومدول الاسیسیته افزایش می یابد.
۵-٢-پیشنهادات:
جهت بررسی اثر تراکم بر برگشت از چروک می توان در پروژه جداگانه با در نظر گرفتن تراکم های محتلف این امر را نیز به دقت بررسی نمود که این پروژه می تواند با تغییر تراکم فقط در جهت تار یا در جهت پود اثر این دو عامل را به طور جداگانه بر پارامتر برگشت از چروک بررسی نماید.

5- 1 نتیجه گیری —————————————————————————————————- 43
5-2 پیشنهادات —————————————————————————————————— 43
5- 3پیوست ها ——————————————————————————————————- 44

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

3- 1- اطلاعات مربوط به پنج نمونه پارچه فاستونی —————————————————————– 21
4- 1- آزمایش نرمال بودن داده ————————————————————————————– 28
4- 2- میانگین و انحراف معیار بازگشت از چروک ،مدول و پواسون ————————————————– 29
4- 3- همبستگی خطی دو به دو بین داده ها در جهت تار ———————————————————– 29
4- 4- میزان ضریب همبستگی در جهت تار ————————————————————————- 30
4- 5- تست رگرسیون خطی در جهت تار —————————————————————————- 30
4- 6- تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در جهت تار ——————————————————— 31
4- 7- میانگین انحراف معیار بازگشت از چروک و مدول و پواسون ————————————————– 32
4- 8- ضریب همبستگی در جهت پود ——————————————————————————– 32
4- 9- تست رگرسیون خطی در جهت پود —————————————————————————- 33
4- 10- تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در جهت پود ——————————————————— 33
4- 11- ضریب همبستگی برای نمونه A در جهت تار —————————————————————- 34
4- 12 تست رگرسیون خطی نمونه A در جهت تار ——————————————————————- 35
4- 13- تأثیر ضرایب مستقل بر متغیر وابسته نمونه A در جهت تار ————————————————– 35
4- 14- ضریب همبستگی خطی نمونه A در جهت پود ————————————————————— 36
4- 15 تست رگرسیون خطی برای نمونه A در جهت پود ————————————————————– 36
4- 16- تأثیر ضرایب مستقل بر متغیر وابسته نمونه A در جهت پود ————————————————— 37
4- 17- تحلیل واریانس بین نمونه هادر جهت تار ——————————————————————— 37
4- 18- اثرات تراکم بر روی مدول اولیه در جهت تار ————————————————————— 38
4- 19- اثرتراکم بر ضریب پواسون در جهت تار ——————————————————————– 38
4- 20- تأثیر تراکم بر بازگشت از چروک در جهت تار ————————————————————— 39
4- 21- تحلیل واریانس بین نمونه ها در جهت پود ——————————————————————- 39
4- 22- تأثیر تراکم بر مدول درجهت پود —————————————————————————- 40
4- 23- تأثیر تراکم بر پواسون در جهت پود ————————————————————————– 40
4- 24- تأثیر تراکم بر بازگشت از چروک درجهت پود —————————————————————- 41

فهرست نمودارها

4- 1- نمودار رگرسیون متغیر وابسته بازگشت از چروک در جهت تار ———————————————— 31
4- 2- نمودار رگرسیون متغیر وابسته بازگشت از چروک در جهت پود ———————————————— 34

فهرست شکلها

1-2- نمای یک ورق در حال خمش ————————————————————————————– 11
2-2: تنشها و برایندها تنش بر روی یک ورق —————————————————————————- 13
2-3- : مختصات پوسته استوانه ای ————————————————————————————– 16
3-1- : نمایی از دستگاه چروک پارچه ساخت شرکت جیمز هیل ——————————————————– 22
3- 2- دستگاه استحکام سنج (Tensolab Mesdan)به روش CRE ——-ا———————————————— 24
3- 3- نمونه در حال کشش توسط دستگاه استحکام سنج ————————————————————– 26

 

Abstract :
For applying woven according to different purposes , we shouldconsider The common features of them . For Their appearance form and Their Mechanical features across Their length , Their behavior will be very important while the load has been added . At This state elongation while loading has been added gradually and so parameters which are identifying ruptures can be determined . At this research the relation between initial modoules and poisson coefficient with behavior of wrinkle recovery has been evaluated .
For this reason ; at first step , wrinkle grade by means of wrinkle recovery AA tcc 128 sherly has been determined and by measuring mechanical parameters , correlation between them has been calculated .


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان