انتخاب صفحه

چکیده

در پژوهش حاضر،میزان نفوذپذیری گازی دو گونه راش و صنوبر از طرح بهره بردای جنگل های امیرالمومنین رادار پشته ، بخش سیاهکل استان گیلان از قطعه 101 و 114 الف – سری 1 بخش رادار پشته حوزه آبخیز 24،اندازه گیری شد.نمونه هابه سه بخش تقسیم شد،بخش نخست به عنوان نمونه های شاهد،بخش دوم برای تیمار یخ خشک، و سومین بخش پیش از تیمار یخ خشک با محلول نانو سیلور 200 (PPM) اشباع شدند.نتایج نشان داد که بطور کلی ،تیماریخ خشک باعث افزایش نفوذپذیری می شود.همچنین ، اشباع نانو سیلور به تنهایی باعث افزایش نفوذ پذیری شد.تیمار یخ خشک نمونه های نانو سیلور شده نیز در صنوبر باعث افزایش میزان نفوذپذیری در حد معنا داری گردید ولی در نمونه های راش با وجود افزایش ، ولی تفاومت معناداری دیده نشد.افزایش نفوذپذیری در نمونه های خام را میتوان با ایجاد ترک های مویین بدیلی اختلافات دمای شدیدی دانست که بین لایه های سطحی و عمقی تر به وجود می آورد و باعث تنش های شدید میشود.از سوی دیگر ،افزایش نفوذپذیری در نمونه های نانوسیلور شده به دلیل آن است که بخشی از مواد استخراجی چوب در محلول نانوسیلور ، انحلال حاصل کرده و از این رو ، انسداد و گرفتگی آوندها و منافذ ،باز شده و جریان سیال به سادگی انتقال می یابد.تیمار یخ خشک نمونه های نانوسیلورشده در گونه سبکتر صنوبر که وزن مخصوص کمتری دارد نمودبیشتری دارد،چرا که این نوع دارای ماده چوبی کمتر بوده و استحکام درونی پایین تری در مقابل بروز ترک و گسیختگی دارد.ولی در راش که وزن مخصوص بالاتری دارد ، استحکام درونی میتواند بر تنش های ناشی از اختلاف دما غلبه کند و از بروز ترکهای گسیختگی های مویین و میکروسکوپی، جلوگیری نماید.نتایج نشان داد که تیمار یخ خشک بر نمونه هایی چوبی صنوبر باعث افزایش میزان نفوذپذیری گازی به میزان 89/86 % و در راش بمیزان 89/44% شده است. از سوی دیگر ،اشباع نانوسیلور در صنوبر باعث افزایش میزان نفوذپذیری گازی بمیزان 90% و در راش به میزان 89% شده همچنین تیمار یخ خشک بر نمونه هایی که قبلا اشباع نانوسیلور شده بودند میزان نفوذپذیری گازی را در صنوبر به میزان 283% و در راش به میزان 91% افزایش داد.بطور کلی تیمار یخ خشک با ایجاد ترک ها و گسیختگی های ریز و میکروسکوپی که در چوب ایجاد میکند باعث افزایش جریان سیال در چوب میشود.هرچه وزن مخصوص چوب بالاتر باشد استحکام درونی چوب نیز بالاتر بوده و در مقابل بروز ترک های میکروسکوپی مقاومت بیشتری نشان میدهد. از این رو ،افزایش نفوذپذیری بر اثر تیماریخ خشک ،در چوب آلاتی که وزن مخصوص بیشتری دارند کمتر می باشد.همچنین ،قابلیت هدایت حرارتی ذرات نانوسیلور باعث میشود تجمع سرما در لایه های سطحی نبوده و بخشخ های درونی تر نیزنفوذ کند ودر نتیجه ترک های میکروسکوپی در سراسر نمونه ها به وجود آمده و میران نفوذپذیری افزایش چشمگیری می یابد.

واژگان کلیدی :

اشباع سلول تهی،تیمار یخ خشک،راش،صنوبر،مکانیک سیالات،نانوسیلور،نفوذپذیری گازی.

فهرست مطالب

پیشگفتار (هدف،فرضیه،ضرورت انجام تحقیق) 2

 • اهمیت و ارزش عرصه های جنگلی 5
 • محدودیت ها و توانمندی های جنگل های طبیعی 6
 • جنگل های ایران و جهان 9
 • وضعیت برداشت چوب از جنگل های ایران 10
 • میزان مصرف چوب و فراورده های آن 11
 • واردات چوب و فراورده های آن     12
 • نگاهی به وضعیت صنایع چوب کشور 13
 • راهکارهای موجود برای تامین نیاز های چوبی 13
 • صنوبر 14

1-9-1- ویژگی منحصر بفرد صنوبر      18

1-9-2-موقعیت جهانی گونه های تند شد و صنوبر      20

1-9-3- موقعیت صنوبر در ایران       21

 • راش 29
 • ساختار میکروسکوپی چوب 33
 • نانو 34

1-12-1- فناوری نانو        35

1-12-2-نانو سیلور          36

1-12-3-سوسپانسیون          37

1-12-4-نانو ذران نقره      37

1-12-5-خصوصیات نانو سیلور  38

1-12-6-موارد استفاده پلی مرهای نانوسیلور    38

1-12-7- خصوصیات پلی مرهای نانوسیلورآنتی باکتریال         38

 • آیس بلاست        39

1-13-1-مزایای بارش یخ خشک ( آیس بلاست)       40

1-13-2- آیس بلاست چگونه عمل میکند؟       41

1-13-3- امکان استفاده آیس بلاست با بلاست سایشی یا آبی 41

1-13-4-تفاوت استفاده آیس بلاست با بلاست سایشی یا آبی       41

1-13-5- تفاومت آیس بلاست با یخ خشک 41

1-13-6- نحوه تهیه واسطه ای بلاست         42

1-13-7- امکان استفاده آیس بلاست برای پاک کردن رنگ های کهنه          42

1-13-8-امکان استفاده آیس بلاست بر روی چوب             42

1-13-9- امکان استفاده از آیس بلاست برای پاک کردن زنگ زدگی 42

1-13-10- اماکن استفاده آیس بلاست روی شیشه        43

1-13-11- موارد استفاده آیس بلاست                 43

1-13-12- مصارف عمومی آیس بلاست           44

1-13-13-امکان کاربرد آیس بلاست در محیط های سرد        44

1-13-14- میزان نگه داری آیس بلاست        44

1-13-15-تجهیزات مورد استفاده درهنگام آیس بلاست کردن       44

1-13-16- نکات ایمنی در رابطه با آیس بلاست کردن        45

بخش دوم- سابقه ی تحقیق         46

بخش سوم : مواد و روش ها

3-1- مشخصات محل نمونه برداری       67

3-2- مقدمه                     69

3-3- اجزای دستگاه نفوذ پذیری           70

3-3-1- سیستم الکترونیکی            70

3-3-2- مدار دستگاه شمارنده ی الکترونیکی برای استفاده در دستگاه نفوذ پذیری گازی 72

3-3-3- ستون آب                 73

3-4- مزیت های دستگاه ساخته شده نسبت به مشابه خارجی       78

3-5- روش آماده سازی نمونه ها       78

3-6- روش انجام آزمایش         81

3-7- کلیاتی درباره ی نفوذ پذیری و آهمیت آن      83

3-8- آماده سازی دیسک های چوبی از نظر رطوبت 84

3-9- شرایط دیسک چوبی      84

3-10-روش تحقیق            84

3-11- اشباع نانو سیلور             85

3-12- تیمار یخ خشک             86

3-13-تحلیل آماری          86

بخش چهارم : نتایج

4-1- نتایج مربوط به تاثیر تیمار و اشباع نانوسیلور بر زمان نفوذپذیری گازی نمونه های راش و صنوبر   88

4-2-نتایج مربوط به تاثیر تیمار یخ خشک و اشباع نانوسیلور بر میزان نفوذ پذیری گازی نمونه های راش و صنوبر                            92

بخش پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 97

پیشنهادات        101

فهرست جداول

 • جدول سطوح و میزان تولید کارهای استان های کشور 22
 • جدول قابلیت های توسعه سطوح و تولید صنوبر در استان های مختلف 23
 • تولید فعلی صنوبر کاری کشوروتوان تولید آنها با انجام برنامه های اصلاحی        24
 • قابلیت توسعه ی سطوح و تولید چوب صنوبر در استان های مختلف کشور 25
 • جدول سطح زیر کشت صنوبر در شهرستان های استان گیلان     26
 • درصد آمیخته گی صنوبر کارذپی های استان گیلان 27
 • درصد صنوبر کاری استان گیلان در نقاط مختلف           28

1-2- جدول ویژگی های خمیر کاغذ تهیه شده از چوب دوکلن صنوبر        62

2-2- جدول میانگین نتایج بدست آمده از گونه صنوبر دلئوئیدو یوروآمریکن   64

4-1- جدول اعداد مربوط به زمان گذرسیال گازی در نمونه های صنوبر          91

4-2-جدول اعداد مربوط به زمان گذر سیال گازی در نمونه های راش           95

4-3-جدول اعداد مربوط به میزان نفوذپذیری گازی در نمونه های صنوبر          95

4-4- جدول اعداد مربوط به میزان نفوذپذیری گازی در نمونه های راش            95 

فهرست نمودارها

 • نمودار درصد آمیختگی صنوبرکاری های استان گیلان 27
 • درصد صنوبر کاری استان گیلان 27

4-1- نمودار تاثیرتیمار یخ خشک روی نمونه های صنوبر            89

4-2- نمودار تاثیر تیمار یخ خشک روی نمونه های راش         89

4-3- نمودار تاثیرتیمار یخ خشک روی نمونه های نانو شده صنوبر       90

4-4- نمودار تاثیرتیمار یخ خشک روی نمونه های نانو شده راش     90

4-5- نمودار اثرترکیبی تیمار یخ خشک و نانو سیلور در نمونه های ارش         91

4-6-نمودار اثر ترکیبی تیمار یخ خشک و نانو سیلور در نمونه های راش         91

4-7- نمودار ناثیر تیمار یخ خشک بر میزان نفوذ پذیری نمونه های صنوبر        93

4-8- نمودار تاثیرتیمار یخ خشک بر میزان نفوذ پذیری نمونه های راش         93

4-9- نمودار تاثیر تیمار یخ خشک روی نمونه های نانو شده بر میزان نفوذ پذیری گازی صنوبر          94

4-10- نمودار تاثیر تیمار یخ خشک روی نمونه های نانو شده بر میزان نفوذپذیری گازی راش        94

4-11- نموداراثر ترکیبی تیمار یخ خشک و نانو سیلور بر میزان نفوذپذیری گازی در نمونه های صنوبر  95

4-12- نودار اثر ترکیبی تیمار یخ خشک و نانو سیلور بر میزان نفوذپذیری گازی در نمونه های راش    95

فهرست اشکال

 • ساختار کلی چوب و اجزای تشکیل دهنده آن 31
 • تصویر یخ خشک 37
 • شکل قطعات زنگ شده شده را نشان میدهد که توسط یخ خشک پاک شده 40
 • شکل قطعات جرم گیری شده توسط آیس بلاست را نشان می دهد 41
 • اثر پاک کنندگی یخ خشک روی پارچه را نشان میدهد 42
 • شکل دستگاه آماده سارزی یخ خشک را نشان میدهد 43

2-1- کاهش تدریجی زاویه میکروفیبریل از چوب جوان به سوی بالغ چوب         45

2-2-نفوذ پذیری ویژه  چوب برون سالم و آلوده در ارتفاعات مختلف درخت کاج     48

2-3- نفوذ پذیرری ویژه  چوب سالم و آلوده در ارتفاعات مختلف درخت کاج          49

2-4- عکس های حاصل از میکروسکوپ الکترونیکی ساختار چوب را نشان میدهد        50

2-5- شکل منفذ مسدود نشده در چوب درون کاج        50

2-6-شکل منفذ مسدود شده در چوب درون کاج      50

2-7- همبستگی بین نفوذ پذیری ویژه در درصد مواد استخراجی در چوب برون سالم و آلوده کاج 52

2-8- همبستگی بین نفوذ پذیری ویژه در درصد مواد استخراجی در چوب درون سالم و آلوده کاج 52

2-9- مدول آلاسیستیته برای داده های پیش بینی شده ( واقعی) از گونه های تئشکای سرخ            55

2-10-مقاومت خمشی برداده های پیش بینی شده و آمپزمون شده واقعی از گونه ی توسکای سرخ 56

3-1- محل نمونه برداری نمونه های راش    70

3-2- پایه حسگر ها و اسقرار حسگر آغار و پایان روی پایه        72

3-3-نمای از پانل جلوی دستگاه و زمان اندازه گیری شده بر حسب هزارم ثانیه        73

3-4-شاخص شناور و موقعیت آن نسبت به حسگرها آغاز و پایان       73

3-5- شرح پایه های مختلف مدار مجتمع با کد 4026            74

3-6- شیوه تحریک پذیری واحد های شمارنده ی دستگاه نفوذ پذیری       74

3-7-نمای کلی از بخش بالای دستگاه نفوذ پذیری      75

3-8- طرح وارهای دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گازی به روش جابجایی آب       76

3-9- چگونگی اتصال بخش های مختلف دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری با یکدیگر       78

3-10-موقعیت جایگاه نمونه برداری در سطح مقطع دیسک     80

3-11-شکل نمونه های چهار گوش در اتاق کلیماتیزه شده        81

3-12- شکل مقطع نمونه های قبل از برش با کاتر          81

3-13-شکل مقطع نمونه ها بعد از برش با کاتر            82

3-14-شکل تقسیم بندی شیرآلات ساختاذ بالای دستگاه نفوذ پذیری     82

3-15-سنسورهای روی دستگاه نفوذ پذیری         83

3-16-طریقه بستن نمونه در دستگاه نفوذپذیری       83

3-17-طریقه چسب زدن روی نمونه های نفوذ پذیری 83

3-18-نمای از دستگاه شمار رندهی الکترونیکی با دقت هزارم ثانیه     84

3-19- شکل نمونه های خراطی شده           86

3-20-طریقه تیمار نمونه ها در یخ خشک         87

3-21- شکل میکروسکوپی روزنه های نانو شده     99

3-22-شکل ذرات نانو روی دیواره های سلولی     99

3-23- ترک میکروسکوپی در نمونه صنوبر تیمار یخ خشک     100

3-24-ترک میکروسکوپی در نمونه راش تیمار شده یخ خشک    100

 

فهرست پیوست ها

 • کلید شناسایی گونه های صنوبر 104
 • رویدادهای شاخص در تاریخ گونه های تند رشد 105
 • مهمترین آفات چوب خوار صنوبر     106
 • جدول آماری سی ساله هواشناسی 1373تا1343 ایستگاه رشت در ارتفاع 3 متر از سطح 108

چکیده انگلیسی

صفحه عنوان انگلیسی

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسي تاثير اشباع نانوسيلور بر ميزان نفوذپذيري گازي چوب راش و صنوبر تيمارشده با يخ‌خشك (Dry Ice)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید