انتخاب صفحه

چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی ارتباط موجود میان هنرستان در رشته صنایع چوب وصنعت چوب در ایران است.سوال های مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:

سوال 1 : ارتباط بین برنامه درسی رشته صنایع چوب و صنعت چوب در ایران چگونه است ؟

سوال 2 : ارتباط میان هنرجویان رشته صنایع چوب و صنعت چوب در ایران چگونه است ؟

سوال 3 : ارتباط میان هنر آموزان رشته صنایع چوب و صنعت چوب در ایران چگونه است ؟

سوال 4 : ارتباط میان تجهیزات کارگاهی رشته صنایع چوب و صنعت چوب در ایران چگونه است ؟

در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوری داده ها استفاده شد.پرسشنامه های چهارگانه در میان چهار گروه هنرآموز، هنرجو، مدیر هنرستان و مدیر کارخانه توزیع شد.

پس از جمع آوری پرسشنامه ها و پردازش داده های خام خروجی های مورد نیاز در جداول مربوطه ثبت شد. میانگین کلی نظرات چهار گانه به پرسش های تحقیق به ترتیب سوال 6/2،6/2،58/2 ، 48/2 می باشد.

از نظر هر چهار گروه ارتباط کمی بین برنامه درسی و صنعت چوب وجود دارد.این بدین معنی است که از صاحبان صنعت در برنامه ریزی درسی رشته صنایع چوب هنرستان ها تا کنون بخوبی استفاده نشده است. ارتباط ضعیفی میان هنرجویان و صنعت چوب وجود دارد.هنرجویان از بازدیدنمایشگاه های تخصصی صنایع چوب و کارخانه محروم هستند و کارآموزی خود را در یک واحد صنفی سنتی گذرانده اند.

ارتباط کمی میان هنرآموزان رشته صنایع چوب هنرستان و صنعت چوب وجود دارد.به دلیل عدم وجود یک ارتباط قانونمند بین هنرستان و صنعت نمیتوان به ارتباطات پراکنده که هنر آموزان به طور غیر رسمی با صنعت دارند تکیه کرد و براساس آن برنامه ریزی نمود.با توجه به اینکه نتایج حاصل از پرسشنامه ها هنرآموزان در هنرستان داشته است.

ارتباط کمی میان تجهیزات رشته صنایع هنرستان و صنعت چوب وجود دارد. دولت امکانات به روز کردن تجهیزات کارگاهی را در حد مطلوب نداشته واین کار منطقی نیز به نظر نمیرسد.با توجه به این که این آموزش را در صنعت مورد بهره برداری قرار خواهد داد، از این رو صنعت باید در این سرمایه گذاری پا پیش گذاشته و خود را دخیل بدانند.

واژه های کلیدی

هنرستان فنی و حرفه ای ، صنعت چوب ، آموزش فنی و حرفه ای ، هنرجو،هنرآموز، مدیرهنرستان ، مدیرکارخانه،تجهیزات کارگاهی،برنامه درسی،رشته صنایع چوب.

فهرست

پیشگفتار    1

فصل اول : کلیات تحقیق          2

 • مقدمه                 3
 • عنوان تحقیق        5
 • بیان مساله 5
 • اهداف تحقیق 8
  • اهداف کلی   8

4-2-اهداف جزئی با هدف تحقیق        8

4-3-سوال اصلی            9

4-4-سوال های جزئی            9

 • اهمیت و ضرورت تحقیق          9
 • قلمرو و تحقیق        12
  • قلمرو مکانی تحقیق          12
  • قلمرو زمانی تحقیق 13
 • تعریف واژه ها ،مفاهیم و متغیرها   14
  • تعریف نظری                  14
  • تعریف عملیاتی 14

فصل دوم : پیشینه تحقیق          16

 • مقدمه 17
 • بررسی نظریه ها ی پیرامون           18

2-1- صنایع چوب     18

2-1-1- تاریخچه ی مصرف چوب در جهان    20

2-1-2- تاریخچه مصرف چوب در ایران       23

2-1-3- معرفی صنعت چوب و مبلمان                 27

2-1-4- آمار واحد های تولیدی صنایع چوب و مبلمان                  33

2-1-5- وضعیت تولید مبلمان و مصنوعات چوبی درایران 34

2-1-6- مشکلات بخش تولید وصادرات مبلمان و مصنوعات چوبی ایران           35

2-2- آموزش و پرورش           38

2-2-1- آموزش و پرورش در ایران               38

2-2-2- آموزش های فنی و حرفه ای           42

2-2-3- سیر تحولات آموزش های فنی و حرفه ای           43

2-3- معرفی رشته صنایع چوب و کتغذ در هنرستان شاخه فنی و حرفه ای      48

2-3-1- وضعیت  رشته صنایع چوب و کتغذ در هنرستان شاخه فنی و حرفه ای 51

2-3-2- برنامه ریزی رشته صنایع چوب و کاغذ در آموزش متوسطه فنی و حرفه ای 52

2-3-3- نحوه ادامه تحصل دررشته صنایع چوب      52

2-3-4- کتابهای درسی رشته صنایع چوب           53

2-3-5 توسعه رشته ی صنایع چوب و کاغذ                  54

2-3-6- کارآموزی هنرجویان هنرستان های شاخه فنی وحرفه ای  55

2-3-7- مشکلات بخش آموزش رشته ی صنایع چوب در ایران  57

2-4- آموزش صنایع چوب در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور           58

2-5- تعریف رابطه کار و آموزش              60

2-6- الگوی ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار      61

3 – مرور بررسی تحقیقات انجام شده              63

فصل سوم : روش تحقیق           69

 • مقدمه      70
 • روش تحقیق  70
 • جامعه آماری 71
 • نمونه اماری و روشهای نمونه گیری      73
 • ابزارگردآموری داده ها     74
 • روش گردآوری داده ها 79
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها               79

فصل چهارم : یافته های پژوهشی     81

 • مقدمه 82
 • توصیف متغیرها 82

2-1 سوال 1       82

2-1-1 نظر هنر آموزان  در پاسخ به سوال 1   82

2-1-2- نظر کارفرمایان پاسخ به سوال 1 85

2-1-3- نظر مدیر هنرستان هادر پاسخ به سوال 1   87

2-1-4- نظر هنرجویان در پاسخ به سوال 1       89

2-2- سوال 2     93

2-2-1 نظر هنر آموزان  در پاسخ به سوال 2    93

2-2-2- نظر کارفرمایان پاسخ به سوال 2        94

2-2-3- نظر مدیر هنرستان هادر پاسخ به سوال 2     96

2-2-4- نظر هنرجویان در پاسخ به سوال 2        97

2-3- سوال 3                      100

2-3-1 نظر هنر آموزان  در پاسخ به سوال 3     100

2-3-2- نظر کارفرمایان پاسخ به سوال 3         102

2-3-3- نظر مدیر هنرستان هادر پاسخ به سوال 3    104

2-3-4- نظر هنرجویان در پاسخ به سوال 3        106

2-4- سوال 4        108

2-4-1 نظر هنر آموزان  در پاسخ به سوال 4     108

2-4-2- نظر کارفرمایان پاسخ به سوال 4         110

2-4-3- نظر مدیر هنرستان هادر پاسخ به سوال 4   112

2-4-4- نظر هنرجویان در پاسخ به سوال 4     114

 • بررسی سوالهای کیفی نظر سنجی از گروه های چهر گانه   116

3-1- نظر سنجی هنر آموزان           117

3-1-1- نتایج نظر سنجی از هنرآموزان در پاسخ به سوال 1 117

3-1-2- نتایج نظر سنجی از هنرآموزان در پاسخ به سوال 2 119

3-1-3- نتایج نظر سنجی از هنرآموزان در پاسخ به سوال 3 122

3-2- نظر سنجی مدیران کارخانه                  124

3-2-1- نتایج نظر سنجی از مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 1    124

3-2-2- نتایج نظر سنجی از مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 2      127

3-2-3- نتایج نظر سنجی از مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 3      130  3-3 – نظر سنجی از مدیران هنرستان مجری رشته صنایع چوب   132

3-3-1- نتایج نظر سنجی از مدیران هنرستان در پاسخ به سوال 1     132

3-3-2- نتایج نظر سنجی از مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 2  135

3-3-3- نتایج نظر سنجی از مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 3 137

3-4- نظرسنجی هنرجویان   139

3-4-1- نتایج نظر سنجی از هنرجویان  در پاسخ به سوال 1 139

3-4-2- نتایج نظر سنجی از هنرجویان  در پاسخ به سوال 2 142

3-4-3- نتایج نظر سنجی از هنرجویان  در پاسخ به سوال 3 144

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها        151

 • مقدمه 152
 • تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 154
 • بحث و بررسی     158
 • پیشنهاد برگرفته ار یافته های پژوهش 159
 • پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی    160

ضمائم         161

ضمیمه شماره 1         161

ضمیمه شماره 2           163

منابع و مراجع ………………………………………………………………….. 168

فهرست جدول ها

فصل اول

جدول شماره 1 – فراوانی هنرجو ، مدیر، هنرآموزبه تفکیک استان                   12

جدول شماره 2 – فراوانی مدیران کارخانه با توجه به نوع فعالیت و محل استقرار  13

فصل سوم

جدول شماره 1  – آمار هنرجویان ،هنرآموزان و مدیران هنرستانهای مجری رشته صنایع چوب و کاغذ     71

جدول شماره 2 – آمار اعضای اتحادیه صادر کنندگان مبلمان منزل واداری          73

جدول شماره 3  پرسشنامه هنرجو    75

جدول شماره 4 – پرسشنامه هنرآموز    76

جدول شماره 5 – پرسشنامه مدیر هنرستان           77

جدول شماره 6 – پرسشنامه مدیر کارخانه        78

فصل چهارم

جدول شماره 1 – داده های گرد آوری شده از نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 1     83

جدول شماره 2 – داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 1     85

جدول شماره 3 – داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران هنرستان در پاسخ به سوال 1    87

جدول شماره 4– داده های گرد آوری شده از نظرات هنرجویان  در پاسخ به سوال 1    90

جدول شماره 5 – میانگین کل چهار گروه پاسخ دهنده به سوال شماره 1     92

جدول شماره 6 – داده های گرد آوری شده از نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 2     93

جدول شماره 7 – داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 2     94

جدول شماره 8 – داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 2    96

جدول شماره 9 – داده های گرد آوری شده از نظرات هنرجویان  در پاسخ به سوال 2    98

جدول شماره 10– میانگین نظرات چهار گروه پاسخ دهنده به سوال 2      99

جدول شماره 11 – داده های گرد آوری شده از نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 3          100

جدول شماره 12– داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 3    102

جدول شماره 13 – داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 3    104

جدول شماره 14 – داده های گرد آوری شده از نظرات هنرجویان  در پاسخ به سوال 3         106

جدول شماره 15– میانگین کل چهار گروه پاسخ دهنده به سوال 3          107

جدول شماره 16 – داده های گرد آوری شده از نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 4          108

جدول شماره 17– داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 4    110

جدول شماره 18 – داده های گرد آوری شده از نظرات مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 4     112

جدول شماره 19 – داده های گرد آوری شده از نظرات هنرجویان  در پاسخ به سوال 4         114

جدول شماره 20– میانگین کل چهار گروه پاسخ دهنده به سوال 4          116

جدول شماره 21 – طبقه بندی نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 1 بر اساس الگوهای نظری 117

جدول شماره 22– طبقه بندی نظر هنرآموزان در پاسخ به سوال 2 بر اساس الگوهای نظری 120

جدول شماره 23 – طبقه بندی نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 3 بر اساس الگوهای نظری      123

جدول شماره 24– طبقه بندی نظرات مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 1 بر اساس الگوهای نظری 125

جدول شماره 25– طبقه بندی نظرات مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 2بر اساس الگوهای نظری     128

جدول شماره 26– طبقه بندی نظرات مدیران کارخانه  در پاسخ به سوال 3 بر اساس الگوهای نظری 130

جدول شماره 27– طبقه بندی نظرات مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 1 بر اساس الگوهای نظری      133

جدول شماره 28– طبقه بندی نظرات مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 2 بر اساس الگوهای نظری      135

جدول شماره 29– طبقه بندی نظرات مدیران هنرستان  در پاسخ به سوال 3 بر اساس الگوهای نظری      138

جدول شماره 30– طبقه بندی نظرات هنرجویان  در پاسخ به سوال 1 بر اساس الگوهای نظری     140

جدول شماره 31– طبقه بندی نظرات هنرجویان  در پاسخ به سوال 2 بر اساس الگوهای نظری  143

جدول شماره 32– طبقه بندی نظرات هنرجویان  در پاسخ به سوال 3 بر اساس الگوهای نظری 144

جدول شماره 33– طبقه بندی نظرات طبقه بندی نظرات چهار گروه پاسخ دهنده به سوالات کیفی نظر سنجی  147

فصل پنجم

جدول شماره 1 – میانگین نظرات گروه های پاسخ دهنده به تفکیک سوال و پاسخ دهنده               155

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- درصد اعلام موافقت هنرآموزان به گویه ها        84

نمودارشماره 2 – میانگین اعلام موافقت هنرآموزان به گویه ها     84

نمودار شماره 3 – درصد اعلام موافقت هنرآموزان به گویه ها       86

نمودار شماره 4 – میانگین اعلام موافقت هنرآموزان به گویه ها    87

نمودار شماره 5 – درصد اعلام موافقت مدیران هنرستان به گویه ها   89

نمودار شماره 6 – میانگین اعلام موافقت میزان هنرستان به گویه ها     89

نمودار شماره 7- درصد اعلام موافقت هنرجویان به گویه ها به صورت درصد      91

نمودار سماره 8 – میانگین اعلام موافقت هنرجویان به گویه ها به صورت درصد     91

نمودار شماره 9 – میانگین کل اعلام موافقت چهار گروه به گویه های سوال 1   92

نمودار شماره 10 – – درصد اعلام موافقت هنر آموزان به گویه های شماره 9 و10    93

نمودار شماره 11- میانگین اعلام موافقت هنرآموزان به گویه های شماره 9 و 10     94

نمودار شماره 12-  درصد اعلام موافقت مدیران کارخانه به گویه های شماره 13و14و15    95

نمودار شماره 13 – میانگین اعلام موافقت مدیران کارخانه به گونه های شماره 13و14و15    95

نمودار شماره 14- درصد اعلام موافقت مدیران هنرستان به گویه های شماره 9و10 97

نمودار شماره 15- میانگین اعلام موافقت مدیران هنرستان به گویه های شماره 9و10    97

نمودار شماره 16- درصد اعلام موافقت مدیران هنرجویان به گویه های شماره 10و11و12و13  98

نمودار شماره 17- میانگین اعلام موافقت مدیران هنرجویان به گویه های شماره 10و11و12و13  99

نمودار شماره 18- میانگین اعلام موافقت چهار گروه به گویه های سوال 2             100

نمودار شماره 19 – درصد اعلام موافقت هنر آموزان به گویه های شماره 11 تا 17       101

نمودار شماره 20 – میانگین اعلام موافقت هنرآموزان به گویه های شماره 11 تا 17      102

نمودار شماره 21 – درصد اعلام موافقت مدیران کارخانه به گویه های شماره  16تا 19      103

نمودار شماره 22 – میانگین اعلام موافقت مدیران کارخانه به گویه های شماره 16 تا 19         103

نمودار شماره 23 – درصد اعلام موافقت مدیران هنرستان به گویه های شماره 11 تا 17         105

نمودار شماره 25 –درصداعلام موافقت هنرجویان به گویه های شماره 14و15و16  107

نمودار شماره 26 –میانگین اعلام موافقت هنرجویان یه گویه های شماره  14و 15و16      107

نمودار شماره 27 – میانگین کل اعلام موافقت چهار گروه به گویه های سوال 3    108

نمودار شماره 28 –درصد اعلام موافقت هنرآموزان به گویه  های شماره 18و19     109

نمودار شماره 29 –میانگین اعلام موافقت هنرآموزان به گویه های شماره  18و 19   109

نمودار شماره 30 –درصد اعلام موافقت مدیران کارخانه به گویه های شماره 16 تا 19      111

نمودار شماره 31 –میانگین اعلام موافقت مدیران کارخانه به گویه های شماره 16 تا 19     111

نمودار شماره 32 –درصد اعلام موافقت مدیران هنرستان به گویه های شماره 18 تا 19      113

نمودار شماره 33 –میانگین اعلام موافقت مدیران هنرستان به گویه های شماره 19 و 19         113

نمودار شماره 34 –درصد اعلام موافقت هنرجویان یه گویه های شماره 17 و 18       114

نمودار شماره 35 –میانگین اعلام موافقت هنرجویان به گویه های شماره 17 و 18       115

نمودار شماره 36 – میانگین کل اعلام موافقت چهار گروه به گویه های سوال 4        116

نمودار شماره 37-فراوانی نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 1 نظر سنجی           117

نمودار شماره 38 –فراوانی نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 2 نظر سنجی      120

نمودار شماره 39 – فراوانی نظرات هنرآموزان در پاسخ به سوال 3 نظر سنجی         122

نمودار شماره 40 – فراوانی نظرات مدیران کارخانه در پاسخ به سوال 1 نظر سنجی         125

نمودار شماره 41–فراوانی نظرات مدیران کارخانه در پاسخ به سوال 2 نظر سنجی     127

نمودار شماره 42 –فراوانی نظرات مدیران کارخانه در پاسخ به سوال 3 نظرسنجی      130

نمودار شماره 43–فراوانی نظرات مدیران هنرستان در پاسخ به سوال 1 نظرسنجی      133

نمودار شماره 44 –فروانی نظرات مدیران هنرستان درپاسخ به سوال 2 نظرسنجی  135

نمودار شماره 45 –فراوانی نظرات مدیران هنرستان در پاسخ به سوال 3 نظر سنجی     137

نمودار شماره 46 – فراوانی نظرات هنرجویان در پاسخ به سوال 1 نظرسنجی     139

نمودار شماره 47 –فراوانی نظرات هنرجویان در پاسخ به سوال 2 نظر سنجی            142

نمودار شماره 48 –فراوانی نظرات هنرجویان در پاسخ به  سوال 3 نظر سنجی     144

پیشگفتار

سپاس یکتا خالق هستی را که فرصتی ساخت تادر قالب پایان نامه کارشناسی ارشد این پژوهش صورت گیرد.امید است که نتایج این تحقیق بستری را آماده سازد تا راهگشای برخی از مشکلات آموزش رشته صنایع چوب درهنرستان شاخه فنی و حرفه ای گردد.سوال اصلی پژوهش این است که چرا رابطه مناسبی میان رشته صنایع چوب در هنرستان های فنی و حرفه ای و صنعت چوب وجود ندارد و چگونه میتوان این ارتباط را برقرار نمود ؟در این تحقیق سعی خواهد شده ضمن پاسخ به این سوال ،راهکارهایی جستجو شودکه رابطه بین آموزش و صنعت را در سطحی ارتقاء دهد که صنعت چوب منافع خودرا در گرو استفاده از نیروهای تربیت یافته هنرستان ها ببیند.همچنین ضمن شناسایی نقاط کور ارتباط موجود،برای برطرف کردن آنها راه حل و الگوهای مناسبی ارائه گردد.در این تحقیق سعی بر این است که به رابطه میان هنرستان و صنعت از جوانب مختلف مانند برنامه درسی، هنر آموز،هنرجوو تجهیزات کارگاهی و ارتباط هر یک با صنعت پرداخت  و چگونگی وضعیت این رابطه را مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج این تحقیق میتواند به حوزه های ذیربط به منظور اصلاحات و تغییرات مورد نیاز در برنامه ریزی آموزشی و درسی پیشنهاد گردد.

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسي ارتباط ميان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و صنعت در رشته صنايع چوب در ايران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید