انتخاب صفحه

عنوان مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل اول : تعریف مسأله

مردم در عصر انسان اولیه با اهداف مختلفی از جملـه غـذا، آب و هـوا، دوری از خطـر و یـا بلایـایطبیعی اقدام به مسافرت می کردند. با گذشت زمان به تدریج مسافرت ها با هـدف کسـب دانـش وتجربه آموزی، تجارت، زیارت و تفریح… صورت پذیرفت. در جهان امروز با افزایش زمان تفـریح، بـالارفتن درآمدها، دسترسی آسانتر به وسایل نقلیه، ایجاد راه های کارآمد حمل و نقلی و به ویژه جوان بودن هرم جمعیتی در کشور، مسافرت به صورت یکی از پایه های استوار سیستم اقتصادی درآمـدهاست.در این بین از میان شیوه های جابجایی مسافر در کشور در انواع جاده ای، ریلی و هـوایی، بـیش از09 درصد توسط جاده و به طریق زمینی انجام می پـذیر د[1]. بـرهمین اسـاس ضـرورت توجـه ورسیدگی به وضعیت ایمنی و ارائه خدمات در راه های برون شهری کشور آشکار می شود.بخش عمده ای از شبکه راه های برون شهری کشور شامل راه های دوخطه می باشد. منظـور از راهدوخطه برون شهری، راه ارتباطی بین حداقل دو شهر با یـک خـط عبـور رفـت و یـک خـط عبـوربرگشت می باشد. یکی از مشکلات این گونه راه ها ظرفیت کم عبور می باشد، دلیل این امر هم بـهعرض کم معبر باز می گردد ،در واقع برای سرویس دهی به هر جهت از راه فقط یک خط عبوری در نظر گرفته شده است. برای رفع این مشکل به کاربران اینگونه راه ها اجازه استفاده از خـط مخـالفحرکتی به منظور عبور از خودروی کندرو داده شده است. این فرایند تسهیل کننـده عبـور در راه -های دوخطه سبقت نامیده می شود. سبقت به عنوان یکی از مانورهای پرکاربرد رانندگی در راه های دوخطه برون شهری مطرح میباشد. این مانور با ورود وسیله نقلیه به باند مخالف حرکتی، آغاز و با عبور از خـودرویی بـا سـرعت کمتـر،ادامه و با بازگشت به باند اولیه، پایان می پذیرد. از آنجایی که برای شروع سبقت گیری نیاز به وجود شرایط مناسبی چون فاصله قابل قبول در خط مخالف حرکتی، مسافت دید مناسب … می باشد، در صورت مهیا نبودن این شرایط می تواند وضعیت خطرناکی در حـین سـبقت گیـری بوجـود آیـد. از سوی دیگر بخشی از این مانور در خط مخالف حرکتی صورت می پذیرد و خود این خط نیـز از بـارترافیکی در جهت عکس برخوردار می باشد که هر گونه اشتباه در برآورد فاصله یـا سـرعت وسـایلنقلیه می تواند شرایط غیر ایمنی در حین سبقت گیری به وجود آورد. از این رو انجام مانور سـبقتدر راه های دوخطه با خطراتی همراه است که اگر به طور ایمن و صـحیح صـورت نپـذیرد، تصـادفشدیدی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین دانستن نحوه ی تصمیم گیری و رفتار سـبقت راننـدگاندر این نوع راه ها کمک شایانی به تحلیل ایمنی، سطح سرویس و عملکرد مدل های حرکتی عبور و مرور می کند.با توجه به نکات ذکر شده در مجموع می توان مانورهای سبقت را بر اساس نحـوه انجـام آن بـه دوبخش ایمن و خطرناک تقسیم بندی کرد. مانورهای سبقت ایمن، شامل مانورهـایی مـی باشـد کـهراننده با اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم و با اجرای صحیح مانور می تواند سبقت خود را بدون مشـکل واحساس خطری به پایان رساند. اما دسته دیگر مانورهای سبقت خطرناک می باشد، در این وضعیت راننده در حین انجام سبقت گیری به علل مختلفی چون قضاوت غلط، محـدودیت دیـد، اصـرار بـهتکمیل سبقت…. در شرایط خطرناکی قرار می گیرد بطوریکه اگر برای فرار از خطر احتمـالی عکـسالعملی نشان ندهد، وقوع تصادف اجتناب ناپذیر است.از سوی دیگر تصادفات جاده ای سالیانه باعث مرگ و میر و جراحات تعداد زیادی از افراد و خسارات اقتصادی کلان شده که رفتارهای غیرایمن رانندگان یکـی از مهمتـرین علـت هـای آن مـی باشـد. اهمیت این رفتارهای غیرایمن رانندگی که مانورهای خطرناک ترافیکی ناشی از سبقت نیـز یکـی ازآنها می باشد زمانی مشخص می شود که علاوه بر تهدید راننده و سرنشینان آن، سلامتی و زنـدگیافراد دیگر را نیز تهدید می نماید. بدیهی است با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای غیـرایمن وخطرناک می توان به اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح اینگونه رفتارها اقدام کرد.تاکنون در داخل کشور برای شناسایی مانورهای خطرناک ترافیکی ناشی از سبقت تعریف مشخصـیارائه نشده است و آنچه از آن بعنوان مانورهای خطرناک نام برده شـده، تعـاریفی کلـی بـدون ارائـهمعیاری مشخص می باشد. در واقع بررسی مانور سبقت خطرناک به خصـوص در راه هـای دوخطـهبرون شهری تا حدود زیادی مورد غفلت قرار گرفته است. از این رو نیاز به ارائه ی تعریفی مشـخصبرای شناسایی مانورهای سبقت خطرناک و غیر ایمن در راه هـای دوخطـه بـرون شـهری ضـروریمیباشد. از طرف دیگر بررسی عوامل محیطی زمینه ساز در بروز ایـن گونـه مانورهـای خطرنـاک از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در چه شرایطی این گونه مانورها بیشتر رخ می دهنـد و چـهعوامل ترافیکی و هندسی بر وقوع آنها موثر می باشند، از جمله سوالاتی می باشند که این پروژه بـهدنبال پاسخ گویی به آنها باشد. بدیهی است با مشخص شدن عوامل تاثیرگـذار بـر وقـوع رفتارهـایغیرایمن در حین سبقت گیری می توان در جهت کاهش حوادث راننـدگی ناشـی از سـبقت اقـدامنمود. همچنین با کمک مدلی که توانایی برآورد مانورهای سبقت خطرناک را دارد، می توان ایمنـیمقاطع مختلف راه را از نقطه نظر وقوع مانورهای سبقت خطرناک مورد بررسی قرار داد.

1- 1) تعریف کلی مسأله…………………………………………………………………………………… 4
1- 2) نیاز به مطالعه درمورد مسأله………………………………………………………………………. 6
1- 3) اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن……………………………………………………… 9
1- 4) اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………. 12
1- 5) دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع…………………………………………………….. 15
1- 6) محدودیت ها و چهارچوب پروژه…………………………………………………………………… 16

نحوه سبقت گیری از بیش از یک وسیله نقلیه

نحوه سبقت گیری از بیش از یک وسیله نقلیه

فصل دوم: کاوش در متون

مقدمه: یکی از مانورهای مطرح رانندگی در راه های دوخطه برون شهری، سبقت می باشد. از آنجایی که در این مانور تنها راه برای عبور از وسیله نقلیه کندرو استفاده از خط مخالف حرکتی است و خـود ایـنخط نیز از بار ترافیکی در جهت عکس برخوردار می باشد، انجام آن با خطراتی همراه است کـه اگـربه طور ایمن صورت نپذیرد، تصادف شدیدی را به دنبال خواهد داشت. نیاز به انجـام مـانور سـبقتتوسط راننده تشخیص داده می شود و برای انجام این مانور شرایط ترافیکی و هندسی راه در لحظه وقوع سبقت موثر می باشد. بنابراین دانستن نحوه ی تصمیم گیری و رفتار سبقت رانندگان در ایـننوع راه ها کمک شایانی به تحلیل ایمنی، سطح سرویس و عملکرد مدل های حرکتی عبـور و مـرورمی کند.تحقیقات زیادی در رابطه با مانور سبقت در راه های دو خطه برون شهری انجام گرفته اسـ ت. اکثـراین تحقیقات بر چگونگی انجام مانور سـبقت و خصوصـیات آن معطـوف اسـت. تصـادفات ناشـی ازمانورهای سبقت غیرمجاز در راههای دوخطه بسیار رایج ات، اما فقط بخش کمی از تحقیقـات بـهبررسی اینگونه تصادفات پرداخته اند. تعداد دیگری از تحقیقات به بررسی عامل انسـانی در تصـمیمگیری مانور سبقت پرداخته اند و مدل هایی در این زمینه ارائه شده است. محققان در بررسـی – عوامل ترافیکی موثر بر مانور سبقت بیش از همه به پارامترهای حجم ترافیک و سرعت توجه کردهاند و مدل هایی در این زمینه ارائه شده است. در رابطه با بررسی عوامل هندسی راه فقط تحقیقـاتاندکی انجام گرفته که بیشتر بر مکان انجام مانور سبقت (مستقیم یا قوس) معطوف بـوده اسـت. در رابطه با مانورهای سبقت خطرناک فقط تحقیقات انگشت شماری در جهان صورت پذیرفته اسـت واغلب آنها به ارائه معیاری برای شناسایی مانورهای سبقت خطرناک در راه های دوخطه پرداخته اند.از آنجایی که مانور سبقت می تواند در هر نقطه ای از مسیر صورت بپذیرنـد، جمـع آوری اطلاعـاتمانور سبقت با مشکلاتی مواجه است، شاید به همین دلیل است که در سطح جهـان در مقایسـه بـادیگر مانورهای رانندگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به زبان سـاده تـر اکثـر مطالعـات انجـامگرفته در این زمینه یا به صورت شبیه سازی انجام گرفته و یا بر پایه نظریه می باشد و از نبود داده – های واقعی جمع آوری شده از سطح راه ها رنج می برند.

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………… 20
2-1- 1) تعاریف مورد نیاز ……………………………………………………………………………….21
2 -1-2) مطالعات انجام گرفته در رابطه با مانور سبقت……………………………………………. 28
2-1- 3) پارامترهای مورد استفاده در مطالعات سبقت……………………………………………. 30
2-1- 4) رابطه سبقت و تصادفات…………………………………………………………………….. 33
5 -1-2) راه حل های به کار رفته برای بهبود ایمنی سبقت……………………………………….. 36
2-2) بررسی مقالات…………………………………………………………………………………… 38
2-2-1) مدل های برآورد مانور سبقت با توجه به نقش راننده…………………………………….. 38
2-2-2) مدل های برآورد مانور سبقت با توجه به عوامل محیطی…………………………………. 50
2-2-3) بررسی مقالات ارائه شده در زمینه مانورهای سبقت خطرناک………………………….. 57
2-3) بررسی تزها و پروژه ها………………………………………………………………………….. 72
4-2) سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر………………………………………………….. 76

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق فرآیندی منظم، دقیق، عینی و منطقی است که به منظور جستجو، بررسـی و آزمـونسوالات پیرامون محیط اطراف صورت می پذیرد و نتیجه نهایی آن نیز کشف واقعیات جدیدی است که در جهت حل مشکلات موجود ارائه می شود .

1-1-3) اهداف تحقیق:
بطور کلی برای شروع هر تحقیق لازم است هدفی منطبق با خواسته های مطالعه معرفی شود. ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که هدف چیست؟. به تعبیر دیگر باید مشخص نمائیم که انتظار داریم از این مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کنیم. درتعریف هدف گفته اند: ” هدف نقطه ای اسـت کـهمحقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد”. از سـوی دیگـر ” مقصـود و منظـورنهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند”. چنانچه اهداف یک تحقیق بخوبی مشخص شـود، محقـقدر می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راه هایی باید به جستجوی آنها بپردازد و ایـنخود راهگشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود. در تقسیم بندی اهداف تحقیق معمولا بدین گونه عمل می شود: اول هدف کلی که همان موضوع تحقیق بر پایه آن شکل می گیرد و نتایج حـول آنمطرح می شود، تعیین می گردد. هدف کلی معمولا در یک جمله قابل فهم صریح، رسـا و مختصـربیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است. در قسمت دوم، اهداف جزئـی یـا اختصاصـیتحقیق بیان می شود. این اهداف از تقسیم یا شکستن هدف کلی به اجزای کوچکتر بدسـت مـی -آیند. اهداف جزئی راه رسیدن به هدف کلی را قدم به قدم مشخص می نماید .
هدف کلی این پروژه ارائه مدلی برای برآورد مانورهای خطرناک ناشی از سبقت خطرناک در راه های دوخطه برون شهری می باشد بطوریکه این مدل توانایی بررسی انواع مختلف مقاطع راه را با استفاده از پارامترهای محیطی داشته باشد. منظور از پارامترهای محیطـی، متغیرهـای ترافیکـی و هندسـیمقطع مورد مطالعه در راه می باشند. در راه رسیدن به هدف کلی پـروژه، اهـداف جزئـی تـری نیـزتعریف شده است. یکی از اهداف جزئی این تحقیق شناسایی مانورهای سبقت خطرناک از انواع دیگر سبقت ها می باشد. هدف جزئی دیگری کـه در ایـن تحقیـق دنبـال مـی شـود، بررسـی تـک تـکمتغیرهای ترافیکی و هندسی تعریف شده بر وقوع مانورهای سبقت خطرناک می باشد.

3- 1) روش بکار گرفته شده و دلایل آن……………………………………………………………….. 79
3- 2) دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار رفته…………………………………….. 87
3- 3) تعاریف، اختصارات ونشانه های ریاضی ………………………………………………………..92
3- 4) برنامه کامپیوتری استفاده شده………………………………………………………………… 95
3- 5) ارائه مباحث ضروری……………………………………………………………………………… 97

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات

یکی از مهمترین بخش های هر پروژه ای جمع آوری اطلاعات می باشد، بطوریکه تاثیر مستقیمی بر سایر مراحل از جمله طبقه بندی داده ها، تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری می گذارد. از جمله عوامل تاثیر گذار بر جمع آوری اطلاعات می توان به روش گردآوری اطلاعات اشاره کـر د. روش گـردآوریاطلاعات نیز با توجه به اهداف پروژه، تعداد و نوع متغیرهای مورد بررسی، محدودیت هـای مـالی ودقت برداشت داده ها … انتخاب می شود. در مجموع می تـوان گفـت انتخـاب روش مناسـب بـرایگردآوری اطلاعات می تواند به شخص محقق در ادامه روند کار تحقیقاتی و ارائه تحلیـل صـحیح ازشرایط موجود کمک به سزایی نماید، در حالیکه انتخاب روش نامناسـب بـرای گـردآوری اطلاعـاتمیتواند شخص محقق را از تحلیل درست شرایط دور سازد، بطوریکه نتایج حاصل با شرایط موجـودتطابقی نداشته باشد.
در این پروژه هدف ارائه مدلی برای برآورد مانورهای خطرناک ناشی از سبقت در راه هـای دوخطـهبرون شهری می باشد، از این رو برداشت مانورهای خطرناک ناشی از سبقت به عنوان متغیـر پاسـخمدنظر قرار گرفت. از طرف دیگر می توان به تعداد قابل تـوجهی از عوامـل تاثیرگـذار بـر مانورهـای خطرناک در حین سبقت اشاره کرد که می توان آنها را در دو بخش ترافیکی و هندسی طبقه بندی کرد. از این رو تعداد زیادی از متغیرها به ظن تاثیرگذاری بر مانورهای خطرناک انتخاب می شوند. با توجه به تعداد زیاد داده های مورد جمع آوری و محدودیت های مالی پروژه انتخاب روشـ ی کـه بـهکمک آن بتوان این حجم اطلاعات را با کمترین هزینه برداشت کرد، مد نظر قرار مـی گیـرد. البتـهدقت اطلاعات برداشتی تاثیر مستقیمی بر نتایج حاصل از تحلیـل داده هـا دارد بطوریکـه هـر چـهاطلاعات برداشتی با دقت بیشتری برداشت شوند، نتایج بدست آمده با واقعیت تناسب بیشتری دارد. در مجموع با توجه نکات ذکر شده روش فیلمبرداری از سطح راه های دوخطه برون شهری به عنوان روش گردآوری اطلاعات برای داده های ترافیکی انتخاب می شـو د. زیـرا در ایـن روش بـا مشـاهدهسطح راه به طور غیر مستقیم می توان داده های ترافیکی را با کمترین هزینه و با دقت قابل قبـولبرداشت کرد. همچنین برای گردآوری بخش عمده ای از داده های هندسی، برداشت میدانی مد نظر قرار گرفت. با کمک این روش می توان شرایط موجـود سـطح راه را بـا دقـت زیـاد برداشـت کـرد. همچنین در برداشت سایر متغیرهای هندسی نیز استفاده از نقشه ها و اسناد راه های مورد مطالعـهو همچنین نرم افزارهای مجهز به سنجش فواصل.. .مد نظر قرار می گیرد، این روش نیز با توجه بـهمحدودیت های موجود از دقت قابل قبولی برخوردار می باشد.

4- 1) مقدمه…………………………………………………………………………………………… 103
4- 2) موضوعات مورد نظر…………………………………………………………………………… 104
4- 3) اطلاعات لازم برای هر سوال از سوالات یا فرضیات تحقیق……………………………….. 108
4- 4) مشکلات در جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….. 120

عکس هوایی از سایت گچسر و نحوه قطعه بندی در آن

عکس هوایی از سایت گچسر و نحوه قطعه بندی در آن

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1) تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….. 125
5-2) نتیجه گیری در مورد هر یک از سوالات یا فرضیات تحقیق……………………………….. 132
5-3) نتیجه گیری در مورد کل تحقیق…………………………………………………………….. 150
45-) کاربردهای عملی و تئوری…………………………………………………………………… 153
5-5) پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده………………………………………………………… 155
پیوست1: توصیف سایت های مورد بررسی…………………………………………………… 157
پیوست2: نحوه مدل سازی………………………………………………………………………. 181
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………….193

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………… 194

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………….. 195

سایت های اطلاع رسانی ……………………………………………………………………..200
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………. 201

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

جداول

2-1: مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با مانور سبقت……………………………………… 30
2-2: خلاصه سایر بررسی های انجام گرفته بر تصادفات مرتبط با سبقت……………….. 35
2-3: سناریوی های مورد استفاده توسط فرح برای مسیر آزمایش………………………. 61
2-4: مدل های ارائه شده توسط راتروت برای پیش بینی تعداد سبقت با توجه به حجم ترافیک ……………………………………………………………………………………………………….67
3- 1: متغیرهای ترافیکی و هندسی مورد بررسی…………………………………………… 85
4- 1: معرفی متغیرهای مورد مطالعه و نحوه تعریف آن با توجه به اهداف پروژه…………. 105
5-3: نحوه معرفی متغیر پاسخ در نرم افزار…………………………………………………… 129
5-4: نحوه معرفی متغیرهای گسسته در نرم افزار…………………………………………. 129
5-5: نتایج آزمون مربع کای پیرسون برای متغیرهای مورد مطالعه………………………. 133
5-6: نتایج آزمون مربع کای پیرسون برای هر بازه از متغیرهای مورد بررسی…………… 135
5-7: درصد صحت پیش بینی مدل با استفاده از داده های کنترلی………………………. 146
5- 8: نتایج آزمون معناداری و تحلیل نمودارها در بررسی هریک از متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………. 151

فهرست نمودارها

1- 1: تعداد متوفیات ناشی از تصادفات برون شهری در استان های کشور……………… 8
2-3: درصد کشته شدگان تصادفات رانندگی در راههای برون شهری…………………… 33
2-4: ساختار مرتبه ای وظیفه ی رانندگان، معرفی شده توسط میچن………………… 39
2-7: بررسی رابطه زمان تا برخورد و میانگین نرخ کاهش شتاب توسط مچاروزا ………59
2-8: بررسی رابطه زمان تا برخورد و نرخ کاهش شتاب با توجه به نوع راننده توسط ماچاروزا ………………………………………………………………………………………………….59

فهرست اشکال

2-1: نحوه تعریف نقطه شروع و پایان مانور سبقت در راه دوخطه/………………….  22
2 2-2: نحوه سبقت گیری شتابی……………………………………………………..  23
2-3: نحوه سبقت گیری پروازی…………………………………………………………. 24
2-4: نحوه سبقت گیری تعقیبی ………………………………………………………. 25
2-5: نحوه سبقت گیری از بیش از یک وسیله نقلیه …………………………………25
2-6: مکعب وظیفه رانندگی ارائه شده توسط سامالا ……………………………….40
2-7: مسافت دید سبقت………………………………………………………………. 45
2-8: نحوه تعریف مستطیل سطح برخورد وبیضی های خطای موقعیت در مطالعه وانگ……………………………………………………………………………………… 68
3- 1: نمونه ای از اتومبیل مشاهده گر برای جمع آوری اطلاعات سبقت…………. 89
3- 2: نحوه اندازه گیری زمان تا برخورد(TTC)برای مانور سبقت در راه های دوخطه………………………………………………………………………………….. 92
3- 3: نحوه وقوع مانور سبقت خطرناک رو در رو……………………………………. 94
3- 4: نحوه وقوع سبقت خطرناک ناموفق………………………………………….. 95
4- 1 : نمایش نحوه قطعه بندی ، سایت”امامزاده هاشم- 3″ …………………..107
4- 2: نحوه شمارش وسایل نقلیه عبوری با سرفاصله زمانی 3 ثانیه یا کمتر …………………………………………………………………………………………..113
4- 3: اطلاعات لازم برای محاسبه متوسط مسافت دید سبقت برای قطعات مستقیم و قوس…………………………………………………………………………………… 118
4- 4: نحوه برداشت متغیر فاصله از آخرین منطقه سبقت مجاز در بازه 2 کیلومتری………………………………………………………………………………. 120

 

Abstract :

Overtaking maneuver in two-way rural highways – that constitute a major part of rural roads- takes place through opposite lane, which may result in car accidents. Traffic conflict technique which is a Passive approach in traffic safety analysis is almost a deserted method. In this study, by using this technique and videotaping from different spots of these kinds of roads, some of dangerous overtaking maneuvers and related spots are identified. Main goal of this study is to identify the traffic and geometric factors affecting the incidence of dangerous overtaking maneuvers. Based on the results, traffic parameters such as directional distribution percentage of volume and percentage of vehicles with headway less than 3s (in chasing scenario) are among the effective factors. On the other hand, geometric parameters such as type of section (straight or curve), continuous or discontinuous centerline marking (free or prohibited overtaking), curve radius, width of the road, passing sight distance and distance passed after last free overtaking area (the length of the road that the driver has waited to overtake) are of other factors affecting such incidences. Finally by using these factors, a relationship based on logistic regression model was presented. The relationship can help to inspect road sections safety by regarding occurrence of dangerous overtaking.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید