انتخاب صفحه

مقدمه

سیل یکی از بلایای طبیعی است که در طول تاریخ بشر همواره خسارات جانی و مالی فراوانی یه یار آورده است و انسان همواره در فکر مبارزه و کنترل این یدیده بوده است . میانگین خسارات سالیانه سیل در کشورهای صنتعتی و در حال توسعه رو به افزایش است. بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که آمار تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سیل طی سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۹۰ اگر چه در مقاطع زمانی یکساله از جهات کمی و کیفی یا نوسان مواجه بوده است ولی مجموعا روند کلی آن رو به افزایش است (علیزاده، ۱۳۸۲).دورسنجی از جمله علوم و فنون نسبتا جدیدی است که در سالهای اخیر به سیلاباییشرفت کامیلیوتر و تکنولوژی ماهواره ای و انواع سنجنده ها به سرعت رتند کرده و توسعه یافته است. دورستجی را می توان علم و قن شناسایی و اندازگیری ویژگیهای طبیقی اشیا و یدیده های مربوط به زمین ، هوا و دریا از فاصله ای تسیتا دور و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده بدانیم. در دورسنجی بازتالیا امواج الکترومغناطیسی ، پس از برخورد یا یدیده های مختلقت زمین، به وسیله سنجنده هایی که بر روی سکوهای مختلف تحلیه تشده اند تبلت شده و سیس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بیکارگیری تکنیک دور سنجی در مطالعات سیاتلیب حوح سه ها . نسبت به روش های سلتی و متداول دارای سرعت بیشتر و دقت زیادی می باشد بنابراین به عنوان تکنیک های کارآمد مدنظر قرار می گیرد. مهمترین هدقت در اینجا برآورد میزان سیلاب رودخانه یا استفاده از امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای و سیسی مقایسه نتایج بدست آمده یا اطلاعات سیلا لیب رودخانه برای یک منطقه می باشد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

۱ – ۳- اهداف و ضرورت انجام تحقیق

هدف از این تحقیق برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای می باشد. بدین منظور روابط بین میانگین مقادیر متوسط باندهای تصاویر ماهواره و سیلاب حداکثر ثبت شده در چند حوضه آبریز ایستگاه آب سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. که این کار با استفاده از نرمافزار ARCGIS انجام پذیرفت، همچنین تعیین پارامتر عدد منحنی (CN) که مهمترین پارامتر در تعیین میزان رواناب و دبی سیلابی در روش اداره حفاظت خاک آمریکا (SCS) مدنظر قرار گرفته است.بکارگیری تکنیک دورسنجی در مطالعات سیلاب حوضه ها . نسبت به روش های سنتی و متداول دارای سرعت بیشتر و دقت زیادی می باشد بنابراین به عنوان تکنیک های کارآمد مدنظر قرار میگیرد. در این تحقیق با استفاده از سنجش از دور و با کمک تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای میزان سیل حوضه های آبریز برآورد می گردد. در این تحقیق امکان استفاده از دورسنجی در برآورد سیلاب رودخانه ها مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت و نتیجه آن برای یک منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۱ – ۵- روش انجام تحقیق

با توجه به هدف این تحقیق که برآورد میزان سیلاب رودخانه را با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای می باشد. در این راستا این مطالعات به شرح ذیل انجام پذیرفته است.

 ۱- بررسی موضوع تحقیق و مطالعات انجام شده بیرامون موضوع

 ۲- شناسایی انواع تصاویر ماهواره ها

۳- انتخاب منطقه مورد مطالعه

۴- جمعآوری اطلاعات و تهیه تصاویر ماهوارهای

 ۵- تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از دورسنجی و تصاویر ماهوارهای

۶- جمع بندی و تهیه و ارائه گزارشات

1-1-سیلاب 4

1-2-روش های برآورد سیلاب 6

1-3-اهداف وضرورت انجام تحقیق 7

1-4-روش انجام تحقیق 8

پهنای نوارهای گذرهای متوالی وپوشش آنها برای یک ماهواره نزدیک قطبی

پهنای نوارهای گذرهای متوالی وپوشش آنها برای یک ماهواره نزدیک قطبی

فصل دوم:بیشینه تحقیقات

۲- ۲- مطالعات داخلی

در کشور ما مطالعات مربوط به دورسنجی سیلاب و همچنین کنترل و مهار آن جوان بوده وعلیرغم شدت و کثرت مسئله بطور جدی پیگیری نشده است. با این حال مطالعات محدود و پراکنده در سطح کشور انجام شده است. آقای جلیل و هابی حوزه آبخیز طالقان را با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از نظر سیل مورد بررسی قرار دادند و پهنه های مختلف حاشیه رودخانه را که ممکن است طی دوره های بازگشت مختلف در زیر سیلاب قرار بگیرند را مشخص نمودند. همچنین آقای ضیائیان به بررسی خسارات ناشی از سیل سالهای ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱ منطقه گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور پرداختند.و در این زمینه اشخاصی دیگری چون علیزاده که به بررسی وضعیت سیل خیزی حوضه اترک پرداخت . و همچنین آقای نوذریان که به بررسی روند یابی سیلی رودخانه اعلا با استفاده از مدل موج سینماتیک برداختند.

2-1-مطالعات خارجی 10

2-2-مطالعات داخلی 19

جاروب نوارهای متوالی از سطح زمین درگذرهای مختلف

جاروب نوارهای متوالی از سطح زمین درگذرهای مختلف

فصل سوم:عرصه تحقیق وروش انجام کار

۳- ۶- عوامل خطا در روشهای دورسنجی و GIS

روشها و داده های استفاده شده در سیستمهای جغرافیایی همیشه با مسئله ای بنام عدم اطمینان ( یا نامعلومی ) مواجه هستند. این مسئله همیشه در بین دانشمندانی که در مورد GIS تحقیق می کنند؛ مورد بحت قرار گرفته و می گیرد. در هر پروژه ای که از GIS استفاده شده است بایستی دقت، صحت و سایر مشخصات داده های استفاده شده کاملا برای محقق روشن باشد؛ زیرا قابلیت اعتماد نتایج بدست آمده رابطه مستقیمی با این موارد دارد و همیشه تا حدی از عدم اطمینان در پروژه ها قابل قبول است.

۷-۳- ۱- محدودیت ها و مشکلات تهیه نقشه خاک

تهیه نقشه خاک با استفاده از روش های طبقه بندی رقومی دارای مشکلات و محدودیت هایی است که بسیاری از این مشکلات و محدودیت ها بسته به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. برای مثال وضعیت خاک در مناطق مرطوب با مناطق خشک و بیابانی تفاوت های زیادی دارد و بر همین اساس شناخت و ضعیت هر منطقه کمک زیادی به بهبود طبقه بندی رقومی می نماید. اگرچه مناطق خشک و بیابانی به دلایلی از جمله فقر پوشش گیاهی ، خشکی خاک سطحی ، تابش آفتاب و غیره، محیط ایده آلی برای مطالعه بر اساسی داده های ماهواره ای هستند، ولی باید توجه داشت خاک پدیده ای است پیچیده و این مسئله موجب پیچیدگی بازتاب های طیفی می شود. در نتیجه تفکیک کلاس های مختلف خاک نیاز به درک مناطق خشک و بیابانی دارد. برخی مشکلات مانند تغییرات زیاد رنگ خاک ، پوسته های بیابانی و سنگ فرش های بیابانی از جمله مشکلات مناطق خشک وبیابانی محسوب میشود.

3-1-موقعیت جغرافیایی 21

3-1-1-رودخانه قره سو 21

3-1-2-رودخانه بالخلوچای 22

3-2-تعریف سنجش ازدور 24

3-3-تاریخچه سنجش از دور 25

3-4-کاربردهای مهم سنجش ازدور 25

3-5-مهمترین قابلیت های سنجش از دور 28

3-6-عوامل خطا درروشهای دورسنجی و GISا 28

3-6-1-کیفیت داده ها 29

3-7-سنجش ازدور وخاک 30

3-7-1-محدودیت ها ومشکلات تهیه نقشه خاک 30

3-7-2-رنگ خاک 30

3-7-3-روشهای تعیین رنگ خاک 31

3-8-پوشش گیاهی 34

3-9-طبقه بندی اطلاعات ماهواره ای 34

3-9-1-طبقه بندی تصاویر 35

3-10-طرز کار ماهواره ها 35

3-11-انواع سکوها 36

3-12-مدار حرکت ماهواره 37

3-12-1-مدار زمین ساکن 39

3-12-2-مدار کم ارتفاع 40

3-12-3-مدارهای غیرعادی 40

3-12-4-مدار زمین ساکن انتقالی 41

3-13-قدرت تفکیک سنجیده ها 41

3-13-1-قدرت تفکیک مکانی 41

3-13-2-قدرت تفکیک طیفی 42

3-13-3-قدرت تفکیک رادیومتریک 43

3-13-4-قدرت تفکیک زمانی 43

3-14-انواع سنجیده ها 44

3-14-1-دوربین ها وعکس های هوایی 44

3-14-2-اسکنرهای چندطیفی 44

3-14-3-تصویر بردار حرارتی 46

3-15-انواع ماهواره ها 46

3-15-1-ماهواره های هواشناسی 46

3-15-1-1-ماهواره های هواشناسی نوآ 46

3-15-2-ماهواره های منابع طبیعی 47

3-15-2-1-ماهواره لندست 47

3-15-2-1-1-ویژگی سنجنده های تعبیه شده روی لندست 48

3-15-2-2-ماهواره اسپات 49

3-15-2-3-ماهواره سنجش از دور هندوستان 50

3-15-3-ماهواره منابع آبی 51

3-15-4-ماهواره باقدرت تفکیک مکانی بالا 51

3-16-داده ها وروشها 51

3-16-1-تصاویر ماهواره لندست 51

3-16-2-داده های ایستگاه هیدرومتری 52

3-16-3-روشهای دورسنجی 54

3-16-4-روشه ای GISا 55

3-16-5-انواع داده های درGISا 57

3-16-6-روش کار نرم افزار ARC GISا  59

3-17-روش انجام کار 68

حوضه رودخانه باخلوجای تا ایستگاه پل الماس

حوضه رودخانه باخلوجای تا ایستگاه پل الماس

فصل چهارم:نتایج

۴- ۱ – مدل شماره منحنی

روش شماره منحنی برای محاسبه رواناب ناشی از یک رگبار مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در سال ۱۹۵۴ توسط اداره حفاظت خاک آمریکا ارائه شده است. پایه محاسبات روش مذبور عدد CN است که با استفاده از نوع خاک و کاربری اراضی و همچنین به کمک شرایط رطوبتی بیشین تعیین می شود. نقاط مثبت و منفی این روش به طور خلاصه به شرح ذیل است: ویژگی های مثبت: ۱)سادگی ۲) قابلیت پیش بینی ۳)ثبات و دوام ۴) متکی بودن به یک پارامتر ۵) در نظر گرفتن پارامترهای زیادی از حوضه آبریز نظیر نوع خاک ، کاربری اراضی و رطوبت بیشین که در ایجاد رواناب نقش زیادی دارند.ویژگی های منفی:

۱) حساسیت زیاد به CN

2)فقدان دتورالعمل دقیق برای تعیین رطوبت بیشین

 ۳) تغییرات دقت در اقلیم های مختلف

 ۴)ثابت گرفتن تلفات اولیه (الوانکار ، ۱۳۸۶).

۴- ۵- شناسانی جنسی زمین

اختلاف رنگ سلول ها در تصاویر ماهواره ای نشان دهنده تفاوت جنسی سطح زمین در آنهاست. بدیهی است با یک نگاه عمومی و کلی به سطح زمین نمی توان به تفاوت جنسی زمین در سطح آن پی برد در حالی که می توان با استفاده از ابزارهای سنجش و مقایسه دقیق آنها در هر یک از سلول ها که شامل یک مقدار عددی می باشد به نکات بیشتری در خصوص اجزا تشکیل دهنده سطح زمین به تفکیک انواع موجود واقف شد. در زیر تصاویر سلولهای متفاوت از یک تصویر ماهواره ای را نشان می دهیم که بیان کننده جنسی زمین است.

4-1-مدل شماره منحنی 71

4-2-تعیین عدد منحنی 71

4-3-رواناب سطحی 73

4-4-نتایج مقادیر دیجیتال تصاویر ماهواره لندست 74

4-5-شناسایی جنس زمین 78

4-6-تجزیه وتحلیل نتایج 82

4-6-1-تعیین داده های خیلی بزرگ وخیلی کوچک 96

حوضه رودخانه قره سونا ایستگاه سامیان

حوضه رودخانه قره سونا ایستگاه سامیان

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۵- ۱- نتیجه گیری

مشاهدات ماهواره ای و ساخت مدل های متعدد سبب شده تا عملکردهای بیچیده زمین و بروز بلایای طبیعی بهتر شناخته شوند. داده های دورسنجی ماهواره ای نقش تکمیلی در داده های شبکه زمینی، مشاهدات حوضه ای و مکانی برای ارزیابی بلایای طبیعی دارد، پیشرفت های زیادی در دورسنجی ماهواره ای انجام شده که از جمله منابع ارزشمند در بهبود تکنولوژی بوده و نقش ارتباطی در بررسی خطرات طبیعی به سوی کنترل آنها دارد. اطلاعات دورسنجی نقش مهمی در پیش بینی حوادت خطرناک مثل سیل و زمنی لغزه (رانش زمین) و حوادت متعاقب آن ایفا می کند. احیاء فرسایش و تغییر شکل و رسوبگذاری مربوط به ساختار زمین، آب و هوا و ورودیهای بیولوز کی – مثل تغییرات ایجاد شده توسط انسانها – برای تشخیص دینامیک سطحی زمین می باشد. از آنجا که ویژگیهای سطحی زمین در طول زمان تغیر می کندو با استفاده از دور سنجی چنین تغییراتی می توان تغییرات گرمایی زمین را کنترل کرد. البته باید دانست که طوفان کوتاه مدت و شدید در وسعت چند کیلومتری می توانند سر آغازی برای سیلهای مخرب باشند. در این راستا باید ارتفاع و پهنای رودخانه ها و شدت بارندگی به هنگام طوفان، در هر ساعت اندازه گیری شود. ارزیابی صحیح رواناب حاصله از ریزش باران برای کنترل منابع آبی و همچنین سازه های مرتبط با آن امری ضروری است. در سالیان اخیر استفاده از تکنولوژی دورسنجی ماهواره ای و GIS در تخمین رواناب مورد توجه بسیار واقع شده است. ویژگی های فرایندهای هیدرولوژیکی که تاثیر مستقیم در رواناب ایجاد شده دارند از لحاظ زمانی و مکانی متفاوت می باشند. از این ویژگی های مهم می توان به کاربری و پوشش زمین و شرایط رطوبت و نفوذپذیری خاک اشاره نمود. جهت تجزیه و تحلیل هر نوع تغییر در سیستم های هیدرولوژیکی مدل SCS-CN یکی از مدل های مناسب محسوب می شود. این مدل به صورت یک پارامتر منفرد یعنی CN مشخص می شود که این مقدار بین صفر تا صد می باشد. پیشرفت های حاصله در خصوص دورسنجی ماهواره ای نشان داد که محاسبه پارامتر CN در مقایسه با روش های تجربی برآورد CN دارای دقت بیشتری می باشد. همچنین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)می توان تمام پارامتر های یک مدل را از لحاظ فضایی به صورت منسجم در آورد، از این رو به عنوان ابزاری قدرتمند در کنار تکنولوژی دورسنجی مد نظر قرار می گیرد.

در این تحقیق با توجه سوابق تحقیق، برای بدست آوردن پارامتر عدد منحنی (CN) و نهایتا تخمین رواناب ودبی سیلابی در سطح حوضه های مورد بررسی باید از تصاویر ماهوارهای موجود جهت تعیین کاربری مناطق مورد نظر استفاده شده سپس از دستورات طبقه بندی جهت تعیین پوشش زمین استفاده شود. همچنین با توجه به وضعیت خاک حوضه ها از نظر میزان نفوذپذیری گروه هیدرولوژیکی خاک حوضه ها تعیین گردد که این دو پارامتر یعنی پوشش گیاهی حوضه و نفوذپذیری خاک برای تعیین پارامتر عدد منحنی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه تهیه نقشه های مربوط به نفوذپذیری و گروه هیدرولوژیکی خاک و همچنین تهیه نقشه های پوشش گیاهی از تصاویر ماهوارهای کاری سنگین و پیچیده بوده و به زمان زیادی نیز نیاز دارد، لذا برای حوضه های مورد بررسی از اطلاعات آبخیزداری مربوط به حوضه های مورد نظر در تعیین پوشش گیاهی و گروه هیدرولوژیکی خاک استفاده شده است. همچنین پس از به دست آوردن مقادیر میانگین باندهای ماهواره لندست و همچنین مقادیر سیلاب ماکزیمم در ایستگاه های مورد بررسی از روابط رگرسیون جهت تعیین رابطه بین این دو پارامتر استفاده نمودیم. با توجه به روابط ارائه شده در میابیم که مقادیر سیلاب ماکزیمم در ایستگاههای مورد بررسی با متوسط باند ۴ و همچنین باند۵و۸ لندست دارای رابطه بهتری نسبت به سایر باندها می باشد (برای چهار ایستگاه) و همچنین پس از بررسی روابط رگرسیون بین آمار سیلاب و مقادیر متوسط باندهای لندست در سه ایستگاه دیگر متوجه می شویم که این مقادیر با متوسط باندهای ۱ و ۲ و ۴ دارای همبستگی خوبی میباشند.روابط توسعه یافته در این تحقیق برای برآورد سیلاب بین مقادیر سیلاب و مقادیر متوسط باندهای لندست در زیر ذکر شده است.

5-1-نتیجه گیری 117

5-2-روابط توسعه یافته دراین تحقیق برای برآورد سیلاب 118

5-3-پیشنهادات 121

فهرست منابع 122

فهرست منابع فارسی 123

فهرست منابع لاتین 124

چکیده انگلیسی     126

فرآیند هفت مرحله ای سنجش از دور

فرآیند هفت مرحله ای سنجش از دور

فهرست جداول

3-1-باندهای سنجیده ETM لندست7    48

3-2-آمار سیلاب ایستگاه سامیان پل الماس 53

3-3-آمار سیلاب ایستگاه گیلانده وشمس آباد 54

4-1-مشخصات پوشش گیاهی وگروه خاک 74

4-2-میانگین بازتاب باندهای لندست در دوایستگاه سامیان وپل الماس 77

4-3-میانگین بازتاب باندتهای لندست در دوایستگاه گیلانده وشمس آباد 77

4-4-میزان رواناب بدست آمده درحوضه های ابریز براساس رابطه آقای برایانت وهمکارانش 83

4-5-میانگین باند 1 ودبی سیلاب 83

4-6-نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 1 ماهواره لندست    84

4-7-میانگین باند 2 ودبی سیلاب 85

4-8- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 2 ماهواره لندست    85

4-9- میانگین باند 3 ودبی سیلاب       86

4-10- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 3 ماهواره لندست    86

4-11- میانگین باند 4 ودبی سیلاب          87

4-12- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 4 ماهواره لندست    87

4-13- میانگین باند 5 ودبی سیلاب       88

4-14- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 5 ماهواره لندست    88

4-15- میانگین باند 6 ودبی سیلاب        89

4-16- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 6 ماهواره لندست    89

4-17- میانگین باند 7 ودبی سیلاب       90

4-18- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 7 ماهواره لندست    90

4-19- میانگین باند 8 ودبی سیلاب  90

4-20- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 8 ماهواره لندست     90

4-21-نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باندهای 5 و 4 ماهواره لندست     92

4-22- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باندهای 8 و 4 ماهواره لندست     93

4-23- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باندهای 5 و 8 ماهواره لندست     94

4-24- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باندهای 3 و 2 ماهواره لندست     95

4-25-محاسبه پارامترهای آماری لگاریتم اطلاعات حداکثر دبی سالانه حوضه آبریز ایستگاه سامیان 97

4-26- محاسبه پارامترهای آماری لگاریتم اطلاعات حداکثر دبی سالانه حوضه آبریز ایستگاه پل الماس 9

4-27- محاسبه پارامترهای آماری لگاریتم اطلاعات حداکثر دبی سالانه حوضه آبریز ایستگاه گیلانده 101

4-28- محاسبه پارامترهای آماری لگاریتم اطلاعات حداکثر دبی سالانه حوضه آبریز ایستگاه شمس آباد 1052

4-29-مقادیر kn برای کنترل داده های خارج از محدوده 103

4-30-میانگین باید 1 ودبی سیلاب 104

4-31-نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 1 ماهواره لندست     104

4-32-میانگین باند 2 ودبی سیلاب  105

4-33- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 2 ماهواره لندست     105

4-34- میانگین باند 3 ودبی سیلاب  107

4-35- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 3 ماهواره لندست     107

4-36- میانگین باند 4 ودبی سیلاب  108

4-37- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 4 ماهواره لندست     108

4-38- میانگین باند 5 ودبی سیلاب  109

4-39- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 5 ماهواره لندست     109

4-40- میانگین باند 6 ودبی سیلاب  110

4-41- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 6 ماهواره لندست     111

4-42- میانگین باند 7 ودبی سیلاب  112

4-43- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 7 ماهواره لندست     112

4-44- میانگین باند 8 ودبی سیلاب  113

4-45- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب و میانگین مقادیر باند 8 ماهواره لندست     113

4-46-نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیرباندهای ماهواره لندست درچهار ایستگاه          114

4-47- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیرباندهای ماهواره لندست در سه ایستگاه          115

5-1-مقادیر دبی سیلاب برآورد شده از 7 روش پیشنهادی 119

5-2-مقادیر خطای برآورد سیلاب از 7 روش پیشنهادی برحسب اعشار 120

فهرست نمودارها

4-1-نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 1 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        83

4-2- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 2 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        85

4-3- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 3 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        86

4-4- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 4 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        87

4-5- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 5 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        88

4-6- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 6 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        89

4-7- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 7 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        90

4-8- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلاب ومیانگین مقادیر باند 8 ماهواره لندست درچهار ایستگاه        91

4-9-نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 1 ماهواره لندست درسه ایستگاه   104

4-10- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 2 ماهواره لندست درسه ایستگاه   105

4-11- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 3 ماهواره لندست درسه ایستگاه   106

4-12- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 4 ماهواره لندست درسه ایستگاه   108

4-13- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 5 ماهواره لندست درسه ایستگاه   109

4-14- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 6 ماهواره لندست درسه ایستگاه   110

4-15- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 7 ماهواره لندست درسه ایستگاه   112

4-16- نتایج آنالیز رگرسیون مقادیر سیلابی ومیانگین مقادیر باند 8 ماهواره لندست درسه ایستگاه   113

فهرست شکلها

3-1-حوضه رودخانه قره سو تا ایستگاه سامیان 21

3-2-حوضه رودخانه بالخلوچای تا ایستگاه پل الماس 22

3-3-حوضه رودخانه بالخلوچای تا ایستگاه گیلانده 23

3-4-حوضه رودخانه آق چای تاایستگاه شمس آباد 23

3-5-فرایند هفت مرحله ای سنجش ازدور 24

3-6-انواع سکوها 37

3-7-ماهواره های هواشناسی ومخابراتی زمین-ایستا 37

3-8-ماهواره های نزدیک قطبی ومسیر صعود وفرود آنها 38

3-9-جاروب نوارهای متوالی ازسطح زمین 39

3-10-پهنای نوارهای گذرهای متوالی 39

3-11-میدان دید لحظه ای سنجنده یاقدرت تفکیک مکانی 42

3-12-اهمیت قدرت تفکیک رادیومتری 43

3-13-اسکنر چندطیفی پهلونگر 45

3-14-اسکنر چندطیفی جلونگر 45

3-15-لندست ودوتصویر ازآن جهت مونیتورینگ 48

3-16-شروع کار نرم افزار ArcGISا 60

3-17-جداکردن پولیگون حوضه ها درنرم افزار ArcGISا 61

3-18-جدا کردن تصویر لندست حوضه ها درنرم افزار ArcGISا  62

3-19-جداکردن تصویر لندست حوضه ها درنرم افزار ArcGISا  63

3-20-تصویر جداشده لندست 4 درنرم افزار ArcGISا  64

3-21-مقادیر عددی پیکسل ها درنرم افزار ArcGISا 65

3-22-روش مساحت گرفتن درنرم افزار ArcGISا 66

3-23-روش مساحت گرفتن درنرم افزار ArcGISا 67

3-24-روش مساحت گرفتن در نرم افزار ArcGISا  67

4-1-تصویر لندست حوضه آبریز ایستگاه سامیان 75

4-2-تصویرلندست حوضه آبریز ایستگاه پل الماس 75

4-3-تصویر لندست حوضه آبریز ایستگاه گیلانده 76

4-4-تصویر لندست حوضه آبریز ایستگاه شمس آباد 76

4-5-تصویرلندست باند 4      78

4-6- تصویرلندست باند 4       79

4-7-تصویر لندست باند1   79

4-8-تصویر لندست باند2   80

4-9-تصویر لندست باند3 80

4-10-تصویرلندست باند4    81

4-11-تصویرلندست باند5   81

4-12-تصویر لندست باند7   82


ABSTRACT:

Flood is one of the natural disasters which has been already causing lots of recompenses

and vital loss during the long history of mankind, so always the man has been thinking of

finding a way to control this natural phenomenon or fight against it. The average of annual

loss and damages of flooding in industrial and developing countries has been increased.

Some studies have shown that we can estimate the fluvial inundation by using the remote

sensing techniques. The reason is that using remote sensing control would be faster and

more precise than the traditional and common procedures. Therefore it can be used as the

working technique. The object of the present research is estimating the fluvial inundation

by remote sensing and satellite imaging facilities. Then there have been investigated the

relations between the average rates of satellite, landsat image bands and the recorded

maximum inundation in some hydro-gauge stations’ basins. According to the results of

these relations through, this article it’s considered the torrential debi for the fluvial basins

of GHARESOU, BALEKHLOUCHAI and AGHCHAI rivers in ARDEBIL province

which all of the rates have been in correspond to the estimated inundation in hydrological

procedure.

Key words: inundation; remote sensing; the basins of GHARESOU, BALEKHLOUCHAI

and AGHCHAI rivers


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید