انتخاب صفحه

مقدمه
ت أخیر در تق اطع ه ا بخ ش مهم ی از س فر در ش بکه ه ای خیاب انی را تش کیل م ی ده د ک ه معم ولا در مدلهای تخصیص ترافیک یا بـه صـورت مقـداری ثابـت یـا بـرای هـر ورودی بـه تقـاطع تنهـا تـابعی از همـانورودی در نظر گرفته می شـود .یکـی از دلایـل ایـن امـر مشـکلات ناشـی از در نظرگیـری توابـع زمـان تـأخیروابسته به حجم های ترافیـک ورودی هـای مختلـف بـه تقـاطع در مـدل تخصـیص ترافیـک اسـت.دلیـل دیگـرآن عدم وجود توابع تأخبر مناسـب بـرای انـدازه گیـری تـأخیر در تقـاطع هـا بـر حسـب مقـادیر جریـان هـایورودی به تقاطع ، از جمله برای تقاطع های با چراغ راهنمایی است.
در ای ن تحقی ق ب ا اس تفاده از اطلاع ات جم ع آوری ش ده از چن د تق اطع چ راغ دار ش هر مش هد ، ت ابعزمان – تأخیر برای حرکت های مختلـف در تقـاطع پیشـنهاد شـده اسـت کـه ، نـه تنهـا تـابعی از زمـان بنـدیچ راغ و حجـم ترافی ک مرب وط ب ه ورودی م ورد نظ ر اس ت، بلک ه ب ه حرک ت ه ای ه م ف از مت داخل ب ا حرکت مورد نظر نیز وابسته است.

 

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات و تعریف مسأله …………………………………… 3

تأخیر در تقاطع ها بخـش مهمـی از سـفر در شـبکه هـای خیابـانی را تشـکیل مـی دهـد کـه معمـولا درمدلهای تخصـیص ترافیـک یـا بـه صـورت مقـداری ثابـت یـا بـرای هـر ورودی بـه تقـاطع تنهـا تـابعی ازهم ان ورودی در نظ ر گرفت ه م ی ش ود.یک ی از دلای ل ای ن ام ر مش کلات ناش ی از در نظرگی ری تواب ع زمان تأخیر وابسته بـه حجـم هـای ترافیـک ورودی هـای مختلـف بـه تقـاطع در مـدل تخصـیص ترافیـکاست.دلیل دیگر آن عدم وجود توابـع تـأخبر مناسـب بـرای انـدازه گیـری تـأخیر در تقـاطع هـا بـر حسـبمقادیر جریان های ورودی به تقاطع ، از جمله برای تقاطع های با چراغ راهنمایی است[1].در این تحقیق با اسـتفاده از اطلاعـات جمـع آوری شـده از چنـد تقـاطع چـراغ دار شـهر مشـهد ، تـابعزمان – تأخیر بـرای حرکـت هـای مختلـف در تقـاطع پیشـنهاد شـده اسـت کـه ، نـه تنهـا تـابعی از زمـانبن دی چ راغ و حج م ترافی ک مرب وط ب ه ورودی م ورد نظ ر اس ت ، بلک ه ب ه حرک ت ه ای ه م ف ازمتداخل با حرکت مورد نظر نیز وابسته است[1].

1-1- تعریف کلی مسئله
امروزه روش های متعددی برای ارزیابی عملکرد تقاطع ها وجود دارد که اغلب آنها بر پایه زمـان سـفر وزمان تاخیر استوار است. علاوه بر این دو معیار که مستقل از یکدیگر نیز نمی باشد معیارهـای دیگـری نظیـرطول صف وتعداد توقف های وسایل نقلیه هم وجود دارد که استفاده از آنها مطابق با شـرایط و خواسـته هـاصورت می گیرد1[].محاسبه زمان تاخیر در تقاطع های چراغ دار که خـود از مهمتـرین ارکـان سیسـتم حمـل و نقـل شـهریمحسوب می گردد، از آنجا که بر میزان اتلاف وقت افراد، هزینه مصرف سوخت، آلـودگی هـوا و در کـل بـرهزینه استفاده از شبکه مؤثر است، در مطالعات ترافیکی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد که بایستی به آن پرداخته شود[1].
1-2- ضرورت امر تحقیق
یکی از اطلاعات مورد نیاز مدل های تخصیص ترافیک در برنامه ریزی حمـل و نقـل شـهری، آگـاهی ازیزان تاخیر در تقاطع های چراغ دار است. میزان تاخیر در تقاطع ها به عوامـل متعـددی از جملـه چگـونگیرفتار رانندگان و شرایط خاص منطقه ای، مشخصات فیزیکی تقاطع و خیابان های ورودی به آن، زمان بنـدیچراغ، حجم و ترکیب ترافیک در خیابان های ورودی به تقاطع و حجـم ترافیـک حرکـت هـای مختلـف درتقاطع بستگی دارد. مشکلات در نظر گیری عوامل فوق که هر یک سـهم مهمـی در بـرآورد میـزان تـاخیر درتقاطع ها دارد از یک سو، و محدودیت روش های تخصیص ترافیک در اکثر نرم افزارهـای موجـود از سـویدیگر، باعث شده است که در برخی مطالعات جامع حمل و نقل شهری از در نظرگیری تاخیر در تقاطع هـایچراغ دار صرفنظر شده و در برخی دیگر بصورت ساده شده ای در نظر گرفته شود.بدین ترتیب که مدل زمان تاخیر برای هر خیابان ورودی به تقاطع چراغ دار تنها تابعی از زمان بندی چراغ و حجم جریان ترافیک در خیابان مورد نظر ورودی به تقاطع در نظر گرفته می شود[2].

-1- تعریف کلی مسئله … ………………………………………………………………………………………… 3
1 -2- ضرورت و مراحل تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 4
1 -3- اهداف و فرضیات ……………………………………………………………………………………………….. 4
1 -4- روند انجام مطالعه ……………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته ………………………………. 8

در حال حاضر تحقیقات انجام شده در این رابطه به مطالعه تحقیقات تقاطعهای فوق اشباع محدود شـده و درحال حاضر پژوهش و تحقیقی در زمینه پارامتر زمان- تأخیر تقاطعهای زیر اشباع به انجـام نرسـیده و شـایانذکر است این تحقیق می تواند طرحی جدید حهت ساماندهی تقاطعهای چراغ دار ارائه گردد.
2-1- مقدمه
پارامترهایی که برای بیان خصوصیات عملکردی یک تقاطع چراغ دار بکار می رود عبارت است از: میـزانتاخیر، طول صف ایجاد شده و تعداد توقف ها 1[] . پارامتر تاخیر معیار خوبی برای بررسی عملکرد تقاطع های چراغ دار است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.تاخیر در حالت کلی عبارت است از زمان اضافی لازم برای گذر از مسافتی که در آن طول عـاملی وجـوددارد که از حرکت ممانعت می کند. بعبارت دیگر میزان تاخیرنشان دهنده درجه شلوغی یا تراکمی اسـت کـهدر آن فاصله وجود دارد 3[] .روش ها و تعاریف مختلفی برای بیان میزان تاخیر موجود است که روش اندازه گیـری تـاخیر بـه هـدفمطالعه مشخص می شود.
2-2- تعاریف تاخیر
تعاریف مختلفی برای بیان میزان تاخیر وجود دارد که متداولترین آنها عبارت است از[6،5،4] :
الف) تأخیر مربوط به زمان توقف زمانی است که یک وسیله نقلیه در صف متوقف است در حالی که منتظر سـبز شـدن چـراغ راهنمـایی و عبور از تقاطع می باشد.
‌ب) تأخیر مربوط به زمان در صف این تأخیر کل زمانی است که یک وسیله نقلیه به صف تقـاطع مـی پیونـدد تـا وقتـی کـه از خـط توقـفخروجی تقاطع عبور می کند.
‌ج) تأخیر کنترل زمان تأخیری که به علت وجود یک ابزار کنترل مانند چراغ راهنمایی و یا تابلوی ایست ایجاد می شـود راتأخیر کنترل می گویند. بعبارت دیگر اختلاف زمان سفر بین دو حالتی که وسیله نقلیه بـدون تـأثیر پـذیری ازوجود چراغ راهنمایی از تقاطع گذر کند و حالتی که چراغ راهنمایی در حرکت وسیله نقلیه مؤثر شده و باعث کند شدن حرکت، توقف و حرکت مجدد آن می شود.
در این شکل محور افقی زمان و محور عمودی فاصله از خط توقف رویکرد مربوطه می باشد.همانطور که در این شکل ملاحظه می شود تاخیر کنترل شامل سه مؤلفه به شرح زیر می باشد[6،5،4] :
تأخیر مربوط به کاهش سرعت وسیله نقلیه،
تأخیر مربوط به توقف وسیله نقلیه و
تأخیر مربوط به افزایش سرعت وسیله نقلیه.
بنابر این در این تحقیق تاخیر کل در تقاطع های چراغ دار، اختلاف زمان سـفر بـین دو حـالتی اسـت کـهوسیله نقلیه بدون تاثیر پذیری از وجود چراغ راهنمایی از تقاطع گذر می کند و حالتی که چراغ راهنمـایی درحرکت وسیله نقلیه مؤثر بوده و باعث کاهش سرعت حرکت، توقف و حرکت مجدد آن می شود.

ه نوع جریانی که در حال حرکت است، اگر عامل یا عواملی این جریان را بصورت کامل یا نسـبی قطـعکند یا باعث توقف آن شود، وقفه بوجود می آید. جریان حرکت وسایل نقلیه در شبکه حمل و نقل شهری نیز با این دیدگاه به دو دسته جریان های بدون وقفه و دارای وقفه تقسیم می شود[6،5،1].

-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 8
2 -2- تعاریف تاخیر ………………………………………………………………………………………………….. 9
2 -3- طبقه بندی جریان های ترافیک …………………………………………………………………………….. 11
2 -3-1- جریان های بدون وقفه ……………………………………………………………………………………. 11
2 -3-2- جریان های دارای وقفه……………………………………………………………………………………. 21
2 -4- عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………………………… 31
2 -5- مروری بر محاسبات تاخیر …………………………………………………………………………………… 31
2 -5-1- شرایط زیر اشباع ………………………………………………………………………………………….. 41
2 -6- مدل های زمان – تاخیر ……………………………………………………………………………………… 63
2 -6-1- مدل برآورد تاخیر وبستر …………………………………………………………………………………… 83
2 -6-2- مدل ممتحن ……………………………………………………………………………………………….. 04
2 -6-3- مدل دستور العمل ظرفیت راه های کانادا ………………………………………………………………. 04
2 -6-4- مدل آئین نامه استرالیا …………………………………………………………………………………… 14
2 -6-5- مدل دستورالعمل ظرفیت راه های آمریکا HCM 1985 ……ا…………………………………………… 24
2 -6-6- مدل دستورالعمل ظرفیت راه های آمریکا HCM 1994 …ا……………………………………………… 34
2 -6-7- مدل دستورالعمل ظرفیت راه های آمریکا HCM 2000 ….ا…………………………………………….. 74

فصل سوم : مراحل توسعه مدل و گسترش تابع زمان- ناخیر ……. 54

در فصل سوم پس از ارائه الگوریتم مدل به بیان و توضیح شاخص های اولیه که بر آن اساس آمارگیری در این گونه تقاطع ها صورت گرفته است پرداخته می شود. همچنین در ادامه برای انـدازه گیـری زمـان سـفر وسایر متغیرهای وابسته ، عوامل موثر در جمع آوری اطلاعات مورد تحلیل و بررسی قرار می گیـرد و از میـانشیوه های مختلف ، یک روش با توجه به مزایا و معایب شیوه های گوناگون، انتخاب می گردد .
3-1- مراحل اجرای مدل
با توجه به مطالب ارائه شده فصل قبل در این بخش مطابق الگوریتم شکل (3-1) به توسعه مدل پرداختـهشده است .

-1- مراحل اجرای مدل …………………………………………………………………………………………… 45
3 -2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 65
3 -3- ملاک های انتخاب تقاطع …………………………………………………………………………………… 65
3 -3-1- نوع تقاطع …………………………………………………………………………………………………. 65
3 -3-2- نوع کنترل تقاطع ………………………………………………………………………………………….. 75
3 -3-3- درجه اشباع تقاطع ……………………………………………………………………………………….. 75
3 -3-4- نوع ناحیه شهری تقاطع ………………………………………………………………………………….. 85
3 -3-5- انتخاب تقاطع ها ………………………………………………………………………………………….. 85
3 -4- مطالعات زمان سفر ………………………………………………………………………………………….. 95
3 -4-1- روشهای معمول برداشت زمان سفر …………………………………………………………………….. 06
3 -5- تعیین سرعت جریان آزاد …………………………………………………………………………………….. 76
3 -5-1- برداشت زمان سفر آزاد ……………………………………………………………………………………. 86
3 -6- برداشت حجم ترافیک ………………………………………………………………………………………… 96
3 -7- مشخصات هندسی تقاطع ها …………………………………………………………………………….. 07
3 -7-1- عرض رویکردها …………………………………………………………………………………………….. 07
3 -7-2- شیب رویکردها ……………………………………………………………………………………………. 17
3 -8- شرایط چراغ های راهنمایی موجود در تقاطع ها ………………………………………………………… 17
3 -8-1- مدت زمان چرخه چراغ های راهنمایی ………………………………………………………………… 17
3 -8-2- طرح فازبندی ………………………………………………………………………………………………. 27
3 -8-3- زمان بندی …………………………………………………………………………………………………. 27
3 -9- تعیین میزان تردد اشباع ……………………………………………………………………………………. 27
3 -9-1- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده ………………………………………………….. 47
3 -9-2- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده ………………………………………………….. 47
3 -9-3- محاسبه میزان تردد اشباع بر اساس 1985HCM .ا…………………………………………………… 57
3 -9-4- محاسبه میزان تردد اشباع بر اساس 1985HCM و اصلاح شده برای ایران ………………………… 87
3 -01 – محاسبه زمان – تأخیر میدانی و درجه اشباع ………………………………………………………… 78
3 -11 – معرفی متغیرها و مراحل مدل سازی …………………………………………………………………… 79

فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات…………………………………… 82

در فصل چهارم پس از ارائه مدل و توضیح شاخص های اولیه که بر آن اسـا س آمـارگیری در ایـن گونـهتقاطع ها صورت گرفته است پرداخته می شود. همچنین در ادامه برای اندازه گیری زمان سفر، از میـان شـیوههای مختلفی که برای برداشت زمان سفر وجود دارد ، یـک روش بـا توجـه بـه مزایـا و معایـب شـیوه هـایگوناگون، انتخاب گردید. بعد از معرفی روش آمارگیری نتایج برداشت اطلاعـات در ایـن فصـل آورده شـده
است.
4-1- برداشت زمان سفر
قابل ذکر است کار برداشت زمان سفر در دو تقاطع نامبرده شده و به مدت زمان یک ساعت (زمان اوج دو تقاطع 17:30 تا 18:30 بعدازظهر) صورت گرفته است. در جداول (4-1) الی (4-51) زمان سفرهای برداشت شده مشاهده می گردد.

-1- برداشت زمان سفر ……………………………………………………………………………………….. 28
4 -2- برداشت زمان سفر آزا…………………………………………………………………………………….. 99
4 -3- برداشت حجم ترافیک………………………………………………………………………………………. 99

4 -4- عرض رویکردها ……………………………………………………………………………………………. 116
4 -5- شیب رویکردها ……………………………………………………………………………………………. 117
4 -6- زمان بندی ………………………………………………………………………………………………… 117
4 -7- تعیین میزان تردد اشباع …………………………………………………………………………………. 119
4 -7-1- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده ……………………………………………….. 119
4 -7-2- محاسبه میزان تردد اشباع در حالت حمایت نشده ……………………………………………….. 120
4 -7-3- محاسبه میزان تردد اشباع بر اساس 1985HCM و اصلاح شده برای ایران . ……………………. 123
3 -8- محاسبه زمان – تأخیر میدانی و درجه اشباع ………………………………………………………… 125

فصل پنجم : برازش مدل برآورد تأخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع …….. 139

5 -1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 139
5 -2- درآمدی بر تحلیل رگرسیونی ……………………………………………………………………………… 140
5 -3- معرفی متغیرها در مدل سازی ……………………………………………………………………………. 145
4 -4- مدل سازی ………………………………………………………………………………………………….. 155
5 -5- آزمون مناسبت مدل ……………………………………………………………………………………….. 189

فصل ششم : اعتبارسنجی مدل ……………………………………………………….. 199

6 -1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 199
6 -2- اعتبارسنجی مدل رگرسیونی ……………………………………………………………………………. 200
6 -2-1- انتخاب یک نمونه تصادفی ………………………………………………………………………………. 201
6 -2-2- برازش مدل برای 42 مشاهده باقیمانده ………………………………………………………………. 202
6 -2-3- محاسبه خطای پیش بینی …………………………………………………………………………….. 202
6 -2-4- آزمون آماری پیرامون میانگین خطای پیش بینی …………………………………………………….. 203

فصل هفتم : نتیجه گیری …………………………………………………………………. 205

7 -1- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………. 205
7 -2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. 205
7 -2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 206
پیوست………………………………………………………………………………………………………………..209
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………… 226

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………226

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………226

سایتهای اطلاع رسانی……………………………………………………………………………………………..229

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..230

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 1 -2() : مقادیر پارامترهای a,b,m,n با تلاش های اکسلیک و بورو ………………………………………….54

جدول 2 -2() : ضریب مربوط به تصحیح پیشروی ترافیک (PF) [32،7] .ا……………………………………………..05

جدول 3 -2() : جدول مقایسه مطالعات انجام شده محاسبات زمان- تأخیر از 1985 الی 2004 میلادی …………25

جدول 1 -3() : تعداد دفعات آمارگیری برای اندازه گیری زمان سفر با روش اتومبیل آزمایش [33] ………………….16

جدول 2 -3() : ضرایب همسنگ سواری وسایل نقلیه بر اساس گزارش مطالعات جامع حمل و نقل مشهد [2]….70

جدول 3 -3() : پارامترهای رابطه 1985HCM در تقاطع شاهد – شریعتی (ورزش) ……………………………………67

جدول 4 -3() : پارامترهای رابطه 1985HCM در تقاطع شاهد – حجاب ………………………………………………..77

جدول 1 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد- شریعتی ……………..38

جدول 2 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد-شریعتی ………………48

جدول 3 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد-شریعتی ………………….58

جدول 4 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد-شریعتی ………………….68

جدول 5 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد- حجاب …………………78

جدول 6 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد-حجاب ………………….88

جدول 7 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد-حجاب …………………….98

جدول 8 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد-حجاب ……………………..09

جدول 9 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد- شریعتیر …………………19

جدول 10 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد-شریعتی ………………..29

جدول 11 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد-شریعتی …………………..39

جدول 12 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد-شریعتی ………………….49

جدول 13 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد- حجاب …………………59

جدول 14 -4() :: میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد-حجاب ………………….69

جدول 15 -3() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد-حجاب ………………………79

جدول 16 -4() : میانگین زمان سفر برداشت شده در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد-حجاب ………………………89

جدول 17 -4() : حجم ترافیک خروجی در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد-حجاب ………………………………..100
جدول 19 -4() : حجم ترافیک خروجی در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد-حجاب ………………………………..102
21 -4( حجم ترافیک خروجی در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد-حجاب …………………………………………….104
23 -4( حجم ترافیک خروجی در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد-حجاب …………………………………………….106
جدول 25 -4() : حجم ترافیک خروجی در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد- شریعتی ……………………………..108

جدول 27 -4() : حجم ترافیک خروجی در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد- شریعتی ……………………………..110

جدول 29 -4() : حجم ترافیک خروجی در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد- شریعتی ………………………………..112

جدول 31 -4() : حجم ترافیک خروجی در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد- شریعتی ……………………………….114

جدول 33 -4() : تعیین عرض رویکردها در تقاطع شاهد – شریعتی (ورزش) ……………………………………………..116

جدول 34 -4() : تعیین عرض رویکردها در تقاطع شاهد – حجاب ………………………………………………………….116

جدول 35 -4() : طرح زمان بندی تقاطع شاهد – شریعتی (ورزش) ……………………………………………………….118

جدول 36 -4() : طرح زمان بندی تقاطع شاهد – حجاب ……………………………………………………………………118

جدول 37 -4() : میزان تردد اشباع S1 بر اساس عرض مسیر در تقاطع شاهد – شریعتی (ورزش) ………………….120

جدول 38 -4() : میزان تردد اشباع S1 بر اساس عرض مسیر در تقاطع شاهد – حجاب ………………………………120

جدول 39 -4() : میزان تردد اشباع S2 در تقاطع شاهد – شریعتی( ورزش) ……………………………………………121

جدول 40 -4() : میزان تردد اشباع S2 در تقاطع شاهد – حجاب …………………………………………………………122

جدول 41 -4() : میزان تردد اشباع S3 در تقاطع شاهد – شریعتی (ورزش) ……………………………………………122

جدول 42 -4() : میزان تردد اشباع S3 در تقاطع شاهد – حجاب …………………………………………………………123

جدول 43 -4() : میزان تردد اشباع S4 در تقاطع شاهد – شریعتی (ورزش) …………………………………………….. 123

جدول 44 -4() : میزان تردد اشباع S4 در تقاطع شاهد – حجاب ……………………………………………………………124

جدول 45 -4() : محاسبه زمان تاخیر مشاهدهشده در رویکرد شمال – جنوب تقاطع شاهد- حجاب …………………..126

جدول 46 -4() : محاسبه زمان تاخیر مشاهدهشده در رویکرد شرق – غرب تقاطع شاهد- حجاب ……………………..127

جدول 47 -4() : محاسبه زمان تاخیر مشاهدهشده در رویکرد شمال – جنوب تقاطع شاهد- شریعتی ………………….128

جدول 48 -4() : محاسبه زمان تاخیر مشاهدهشده در رویکرد شرق – غرب تقاطع شاهد- شریعتی ……………………..129

جدول 49 -4() : محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد- حجاب ………………………………….130

جدول 50 -4() : محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد- حجاب ………………………………….131

جدول 51 -4() : محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد- حجاب …………………………………….132

جدول 52 -4() : محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد- حجاب …………………………………….133

جدول 53 -4() : محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد شمال به جنوب تقاطع شاهد- شریعتی …………………………………134

جدول 54 -4() : محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد جنوب به شمال تقاطع شاهد- شریعتی …………………………………135
55 -4( محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد شرق به غرب تقاطع شاهد- شریعتی …………………………………………..136
56 -4( محاسبه تاخیر میدانی در رویکرد غرب به شرق تقاطع شاهد- شریعتی …………………………………………137
جدول 1-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد-حجاب (17:30-17:45) ………..147

جدول 2-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد-حجاب (7:45 -18:00) …………148

جدول 3-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد-حجاب (8:00 -18:15) …………149

جدول 4-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد-حجاب (8:15 -18:30) …………150

جدول 5-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد-شریعتی (17:30-17:45) ……… 151

جدول 6-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد- شریعتی (7:45 -18:00) ……… 152

جدول 7-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد- شریعتی (8:00 -18:15) ……….153

جدول 8-5() : محاسبه درجه اشباع و تاخیر یکنواخت مقادیر S1 تا S4 تقاطع شاهد- شریعتی (8:15 -18:30) ……… 154
جدول 9 -5() : مدل های پیشنهادی گروه اول …………………………………………………………………………………..156

جدول 10 -5() : نتایج پرداخت مدل های گروه اول تحت حالت نرخ تردد اشباع 1S …ا……………………………………..156
جدول 11 -5() : نتایج پرداخت مدل های گروه اول تحت حالت نرخ تردد اشباع 2S .ا……………………………………….157

جدول 12 -5() : نتایج پرداخت مدل های گروه اول تحت حالت نرخ تردد اشباع 3S ….ا…………………………………….157

جدول 13 -5() : نتایج پرداخت مدل های گروه اول تحت حالت نرخ تردد اشباع 4S ا…………………………………………158

جدول 14 -5() : مدل های پیشنهادی گروه دوم …………………………………………………………………………………163

فهرست اشکال 

شکل 1-2() : نمودار تاخیر در تقاطع های چراغ دار [6،5،4] …………………………………………………………………….01

شکل 2-2() : تغییرات سرعت نسبت به زمان (حاصل از شبیه سازی) [9،1] ………………………………………………..71

شکل 3-2() : تغییرات سرعت نسبت به فاصله (حاصل از شبیه سازی) [9،1] ………………………………………………71
شکل 4-2() : تاخیر وارد شده به وسایل نقلیه شبیه سازی شده [9،1] ……………………………………………………..17

شکل 5-2() : تغییرات فواصل زمانی بین وسایل نقلیه متوالی برای عبور از خط توقف در زمان سبز [1] …………………91

شکل 6-2() : الگوی ورود و خروج وسایل نقلیه در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع [12،11،1] ……………………………..02

شکل 7-2() : تشکیل و تخلیه صف وسایل نقلیه در هر چرخه [1] …………………………………………………………….22

شکل 8-2() : نمودار تجمعی وسایل نقلیه [4] …………………………………………………………………………………..32

شکل 9-2() : شرایط تشکیل صف در تقاطع های زیر اشباع و فوق اشباع [13،1] ……………………………………………82

شکل (2-01) : تغییرات سرعت نسبت به زمان درتقاطع های فوق اشباع [9،1] …………………………………………….03

شکل (2-11) : تغییرات فاصله نسبت به زمان در تقاطع های فوق اشباع [9،1] …………………………………………….03
شکل (2-12) : طریقه کاهش و افزایش سرعت وسایل نقلیه در رویکردهای فوق اشباع [1،9] ……………………………23

شکل (2-13) : مراحل کاهش ، توقف و افزایش سرعت وسایل نقلیه حاصل از شبیه سازی [9،1] ……………………….43

شکل (2-14) : تشکیل صف در تقاطع های فوق اشباع [18،1] ……………………………………………………………….53

شکل 1-3() : مراحل اجرای مدل……………………………………………………………………………………………………55
شکل 1-5() : نمودار پراکنش درجه اشباع در مقابل زمان تاخیر بر روی داده های مربوط به 3S…………………………..141

شکل 2-5() : نمودار پراکنش مدل نهایی بر روی داده های مربوط به 3S…………………………………………………….190

شکل 3-5() : نمودار بافت نگار…………………………………………………………………………………………………….193
شکل 4-5() : چندک های نرمال در مقابل چندک های باقیمانده……………………………………………………………….194

شکل 5-5() : نمودار مقادیر برازش شده در مقابل مقادیر باقیمانده………………………………………………………….195

شکل 6-5() : نمودار مقادیر درجه اشباع در مقابل مقادیر باقیمانده………………………………………………………….196

شکل 7-4() : نمودار مقادیر درجه اشباع در مقابل 2ei………ا…………………………………………………………………197

شکل 8-4() : نمودار مقادیر درجه اشباع در مقابل ei……..ا…………………………………………………………………….197

 

Abstract

Being late is one of the most unpleasant phenomena that affects the behaviors and movements of drivers who are stopped behind the red light. Total delay, are sustained by the vehicles in some cities, sometimes overgoes one million hours per day. Therefore one of the goals of traffic engineers is to decrease delay in crossroads. First and the most important step in achieving the goal, is to estimate the rate of delay in crossroads. Various models for calculating delay rate sustained by vehicles in infra-saturation and ultra-saturation state have been presented by different countries, until now, that each of these models depends on geometrical and traffic conditions and traffic lights controlling cross-roads of the same countrIn this project, full description of achieved statistics, study of the obtained results and presentation of the models executed based on collected information in Mashhad City have been analyzed in order to estimate delay rate in cross-roads having red-light, in infra-saturation state and the obtained results is submitted.

 مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید