انتخاب صفحه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی أثربخشی  بازی رایانهای دایمنشن بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی با توجه به  پیشدانسته های زبان و ریاضی دانشآموزان بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۹۰ نفر از دانش آموزان پسر  میباشد ،که درسال تحصیلی۹۰-۱۳۸۹ در مدارس راهنمایی صالحین و رسالت شهر تهران در پایه دوم راهنمایی مشغول به تحصیل بودهاند. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی خوشهای انتخاب و به دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم شدند.روش تحقیق ،روش نیمهآزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر میباشد. در ابتدا پیش آزمون زبان و ریاضی و انگیزه ی پیشرفت، از هر چهار گروه گرفته شد. سپس به مدت دو هفته گروه آزمایش تحت تدریس روش مبتنی بر بازی رایانهای دایمنشن و گروه کنترل در همان مدت با نرم افزار درسی(بدون ویژگی بازی)  فع الیت آموزشی انجام دادند. در پایان دوره آموزشی پس آزمون انگیزه ی پیشرفت ریاضی و پیشرفت تحصیلی از چهار گروه به عمل آمد. ابزارهای سنجش این تحقیق شامل ،الف:آزمون زبان محقّق ساخته، ب: آزمون ریاضی محقّق ساخته ،ج: آزمون انگیزه پیشرفت ریاضی بوده است. و از روش تحلیل واریانس چندگانه بلوکی برای تجزیه و تحلیل  دادهها استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد: ۱-روش مبتنی بر بازی رایانه ای با توجه به پیشینه ی ریاضی و زبان باعث افزایش پیشرفت تحصیلی میگردد.۲- پیشینه ی زبان در تأثیر بازی رایانهای دایمنشن بر انگیزه ی گرایشی أثر ندارد.۳– روش مبتنی بر بازی ر ایانه ای با توجه به پیشینه ی ریاضی باعث افزایش انگیزه ی گرایشی میگردد.۴-پیشینه ی زبان در تأثیر بازی رایانهای دایمنشن بر  انگیزهی اجتنابی اثر ندارد. ۵ – روش مبتنی بر بازی رایانه ای با  توجه به  پیشینه ی ریاضی باعث افزایش انگیزه ی اجتنابی میگردد .۶ – روش مبتنی بر بازی رایانه ای  با توجه به پیشینه ی ریاضی و زبان باعث ایجاد نگرش مثبت ریاضی(ترکیب خطی پیشرفت تحصیلی و انگیزه) میگردد.

اثربخشی بازی رایانه ای دایمنشن بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی با توجه به پیش دانسته های زبان و ریاضی دانش آموزان

اثربخشی بازی رایانه ای دایمنشن بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی با توجه به پیش دانسته های زبان و ریاضی دانش آموزان

کلید واژه ها:پیش دانسته های زبان و ریاضی،بازی  رایانه ای(دایمنشن)، انگیزهی پیشرفت ریاضی،پیشرفت تحصیلی ریاضی

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..ح

فهرست مطالب……………………………………………………………………………….……………………….خ

فهرست جداول……………………………………………………………………….………………………………ش

فهرست شکلها……………………………………………………….……………………………………………..ض

فهرست نمودارها……………………………………………………..……………………………………………..ط

فصل اول:  کلیات تحقیق

۱- ۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲-  عنوان تحقیق………………………….……………………………………………………………………..۲

۱-۳-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………….………….۳

۱-۴-  ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………..۷

۱- ۵-اهداف تحقیق…………………………………….………………………………………………………..۱۰

۱ -۵-۱-. هدف کلی…………………………………..…………………………………………………………۱۰

۱ -۵-۲-اهداف ویژه…………………………………………………………………………………..…………..۱۰

۱-۶-  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………….……………………….۱۰

۱-۶-۱- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………….….…….۱۱

۱-۶-۲- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………..…….۱۱

۱-۷-  فرضیههای تحقیق

۱۱-۸- تعریف واژه ها، مفاهیم و  متغیرها…………………………………………….…………………..۱۲

۱-۸-۱-معرّّفی  متغیرها…………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۸-۲- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۸-۳-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………۱۶

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-یادگیری……………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۱-یادگیری ریاضیات……………………………………………………………………………………..۲۰

۲- ۲-۱-۱- یادگیری مفهومی و رویهای……………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۲-   نظریهی یادگیری آموزشگاهی……………………………………………………………………۲۴

۲-۲-۳-   نظریهی یادگیری مشاهده ای بندورا…………………………………………………………..۲۶

۲-۳-پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………..۲۹

۲- ۳-۱-عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………۲۹

۲- ۴-انگیزه ی پیشرفت……………………………………………………………………………………..۳۱

۲- ۴-۱-انگیزه…………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۴-۲-دیدگاههای مختلف انگیزش……………………………………………………………………….۳۲

۲- ۴-۲-۱- دیدگاه رفتاری……………………………………………………………………………………۳۲

۲ -۴-۲-۲-دیدگاه انسانگرایی……………………………………………………………………………….۳۲

۲- ۴-۲۳- دیدگاه شناختی………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۴-  ۳-انگیزش پیشرفت…………………………………………………………………………………۳۵

۲-۴-۳-۱-نظریه های انگیزهی پیشرفت………………………………………………………………..۳۷

۲- ۴-۳-۱- ۱-نظریه مککلند…………………………………………………………………………………۳۷

۲- ۴-۳-۱- ۲-نظریه اتکینسون……………………………………………………………………………۳۷

۲-۴-۳-۲-عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه ی پیشرفت……………………………………………………۳۸

۲-۴-۳-۳-انگیزش و یادگیری………………………………………………………..…………………….۴۰

۲- ۵-تکنولوژی ………………………………………………………………………………………………۴۱

۲- ۵-۱-تکنولوژی آموزشی………………………………………………………………………………..۴۱

۲- ۵-۲-نقش تکنولوژی در آموزش………………………………………………………………………۴۲

۲- ۵-۳-رسانه های آموزشی…………………………………………………………………………….۴۵

۲-۵-۳-۱-دسته بندی رسانه های آموزشی………………………………………………………..۴۷

۲-۵-۳-۱-۱-رسانه های یک طرفه(غیر تعاملی)……………………………………………………۴۸

۲-۵-۳-۱-۲-رسانه های دو طرفه(تعاملی)…………………………………………………………..۴۸

۲-۵-  ۴-چند  رسانهایها…………………………………………….…………………………………..۴۹

۲-۵-۵-آموزش به کمک رایانه…………………………………………………………………………..۴۹

۲-۵-۶-۱-آموزش ریاضی به کمک رایانه…………………………………………………………….۵۱

۲- ۶-بازیهای رایانه ای…………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۶-۱- تاریخچه ی بازیهای  رایانه ای………………………………………………………………..۵۳

۲-۶-۲-طبقه بندی بازیهای  رایانه ای………………………………………………………………….۵۴

۲-۶-۳-رده بندی سنّّی  بازیهای  رایانه ای………………………………………………………….۵۷

۲-۶-۴-نقش آموزشی  بازیهای  رایانه ای……………………………………………………………۵۸

۲-۷-  پیشینه یتحقیق…………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۷-۱-بررسی برخی از تحقیقات انجام شده در داخل ایران……………………………………۶۰

۲-  ۷-۲-بررسی برخی از تحقیقات انجام شده در خارج ایران………………………………..۶۱

۲-۸- جمع بندی ونتیجه گیری…………………………………………..……………………………۶۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۲-روش و طرح تحقیق……………………………………………………………………………..۶۷

۳-۳-جامعه آماری……………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۴-نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………۶۹

۳-۵-ابزار گردآوری دادهها و بررسی روایی و پایایی ابزار…………………………………….۷۰

۳-۵-۱-    پرسشنامه ی انگیزهی ریاضی…………………………..…………………………..۷۲

۰۳-۵-۲-آزمون پیشرفت تحصیلی زبان………………………………………………………….۷۲

۳- ۵-۲-۱- روایی آزمون پیشرفت تحصیلی زبان……………………………………………..۷۳

۳- ۵-۲-۲-  بررسی پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی زبان محقّّق ساخته با روش لوپ …………………………………۷۵

۳-  ۵-۲-۳- بررسی پایایی سؤالات پیشرفت تحصیلی زبان محقّقّ ساخته با روش ضریب تمیز………………………۷۷

۳-۵-۳- آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی…………………………………………….……………………………..۷۸

۳-۶- روشهای گرد آوری اطّلاعات…………………………………………………………………………………….۸۰

۳-۷-روش تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………..۸۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲- یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴- ۲-۱-پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………..۸۳

۴- ۲-۲-   انگیزهی گرایشی…………………………………………………………………………………………..۸۵

۴- ۳-۳-انگیزه ی اجتنابی……………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۳-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………۸۷

۴- ۳-۱-آزمون همگنی کوواریانس-واریانس………………………………………………………………………….۸۸

۴-۴-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………۹۰

۴- ۴-۱-فرضیه  اول تحقیق………………………………………………………………………………….….۹۰

۰۴- ۴-۲- فرضیه   دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………۹۱

۴- ۴-۳- فرضیه     سوم تحقیق……………………………………………………………………………………….۹۲

۴- ۴-۴-سؤال جانبی تحقیق……………………………………………………………………………………………۹۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری،پیشنهادها

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۵-۲-تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۳-بحث و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۴-    محدودی تهای تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-             ۵-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۵-۵-    ۱-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………۱۰۴

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………..۱۰۵

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

جدول ۳ -۱- ضرایب پایایی انگیزه ی گرایشی ،اجتنابی و پیشرفت ریاضی…………………………۷۲

جدول ۳ -۲- جدول دو بعدی هدف-محتوا مربوط آزمون پیشرفت تحصیلی زبان…………………….۷۴

جدول۳-۳- تحلیل سؤالات آزمون زبان به روش لوپ…………………………………………………..۷۶

جدول۳-۴- ضریب تمیز آزمون پیشرفت زبان……………………………………………………………..۷۷

جدول ۳ -۵- جدول دو بعدی هدف  محتوی مربوط به آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی………..۷۹

جدول ۴ -۱- میانگین و انحراف معیار اختلاف نمرات پیش آزمون برای هر متغیر وابسته به تفکیک گروه کنترل و آزمایش………………………….۸۳

جدول۴-۲- توزیع فراوانی اختلاف پیش آزمون و پس آزمون در پیشرفت تحصیلی………………….۸۴

جدول ۴ -۳- توزیع فراوانی اختلاف پیش آزمون و پس آزمون در  انگیزهی گرایشی……………………..۸۵

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی اختلاف پیش آزمون و پس آزمون در انگیزه ی اجتنابی…………………………..۸۶

جدول ۴-۵- آزمون باکس در مورد همگنی ماتریس های کوواریانس………………………………………….۸۸

جدول ۴ -۶- آزمون لوین درباره تساوی واریانس های مربوط به هر متغیر وابسته……………………..۸۹

جدول ۴ -۷-نتایج تحلیل واریانس بلوکی برای بررسی معناداری پیشرفت تحصیلی دو گروه کنترل و دوگروه آزمایش……….۹۰

جدول ۴ -۸- نتایج تحلیل واریانس بلوکی برای بررسی معناداری انگیزه گرایشی دو گروه کنترل ودوگروه آزمایش……………..۹۱

جدول ۴ -۹- نتایج تحلیل واریانس بلوکی برای بررسی معناداری انگیزه اجتنابی دو گروه کنترل ودوگروه آزمایش……………۹۲

فهرست  جدولها

جدول ۴ -۱۰ – نتایج تحلیل واریانس بلوکی برای بررسی معناداری نگرش ریاضی دو گروه کنترل ودوگروه آزمایش…………..۹۳

فهرست شکلها

شکل ۱-۱-تصاویری ازبازی دایمنشن…………………………………………………………………………………۱۷

شکل ۲-۱-مدل سه بعدی دانش ریاضی…………………………………………………………………………۲۳

شکل ۲-۲-متغیرهای اصلی در نظریه یادگیری آموزشگاهی…………………………………………………۲۵

شکل ۲-۳-سلسله نیازهای مزلو………………………………………………………………………………….۳۳

شکل ۲-۴-روابط بین جنبه های مختلف تکنولوژی آموزشی……………………………………………………۴۵

شکل ۲-۵-مدل سه وجهی ابزار یادگیری……………………………………………………………………………..۴۷

شکل ۲-۶-انواع ابزارهای آموزشی………………………………………………………………………………………۴۷

شکل ۲-۷-نیمرخ نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………۶۶

شکل ۳-۱-طرح گروه کنترل نابرابر………………………………………………………………………………………۶۸

شکل ۵-۱-نیمرخ اثربخشی بازی رایانهای دایمنشن بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت ریاضی با توجه به  پیشدانسته های زبان و ریاضی……..۱۰۲

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱-نمودار دایره ای پیش آزمون و پس آزمون در پیشرفت تحصیلی…………………………۸۴

نمودار ۴-۲-نمودار دایره ای پیش آزمون و پس آزمون در انگیزه گرایشی…………………………….۸۶

نمودار ۴-۳-نمودار    دایرهای پیش آزمون و پس آزمون در انگیزه رغبتی……………………………….۸۷


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازاثربخشی بازی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی با توجه به پیش دانسته های زبان و ریاضی دانش آموزان(نمونه موردی بازی دایمنشن)

تعداد صفحات فایل : 144

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید