چکیده

با توجه به بروز زمین لرزه های متعدد در گوشه و کنار جهان، و صدمات و تلفات فراوانی که به جای می گذارند، یافتن راه حلی برای کاهش این تلفات از نگرانی های اصلی برنامه ریزان شهری است. پس از بروز زمین لرزه یا از بین رفتن بخشی از شبکه حمل و نقل شهری،تعیین یک شبکه کمک رسانی در سریع ترین زمان ممکن یکی از وظایف برنامه ریزان شهری می باشد.صورت مساله این مطالعه تعیین شبکه کمینه کمک رسانی با توجه به خرابی و راه بندهای(ناشی از تخریب) شبکه حمل و نقل درون شهری بعد از بروز زمین لرزه است. بدین ترتیب، انتظار می رود که بتوان در مدت کوتاهی به همه نقاط آسیب دیده شهر برای نجات جان افراد شتافت. در این پژوهش نحوه نگرش به مساله به صورت زیر خواهد بود: نقاط آسیب دیده و نیازمند کمک و کمان هایی از شبکه که دچار آسیب شده اندبه عنوان داده های ورودی در دست ان. پاسخ به این پرسش که کدام یک از کمان های آسیب دیده در اولویت بازگشایی هستند تا بتوان کمک رسانی را به بهترین گونه انجام داد، خواسته مساله است.

در این مطالعه، نخست مساله بازگشایی راه ها به منظور ایجاد شبکه کمینه دسترسی برای کمک رسانی و انتقال آسیب دیدگان به صورت یک مساله طراحی شبکه در زمان مطرح می شود. برای پاسخ به مساله بالا تعریف کلی مدل های دوسطحی تعیین شبکه کمینه کمک رسانی پس از حادثه مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای حل اینگونه مدل ها روش ارائه می شود. در این فرمول بندی مساله سطح بالا تصمیم برای بازگشایی راه ها، و مساله سطح پایین کمک رسانی به آسیب دیده گان است. روش پیشنهادی برای حل مساله در این مطالعه از نوع فرایابنده،و با الهام گرفتن از دستور بهینه سازی گروه ذرات است. نتایج حل یک مساله آزمایشی کوچک برای شناخت رفتار مدل و روش حل، و حل مساله شبکه آزمایشی شهر سوفالز ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا برای نشان دادن کاربرد آن در مسائل بزرگتر ارائه شده است. نشان داده شده است که الگوریتم پیشنهادی تعداد افراد نجات یافته را به طور میانگین 19%افزایش داده است. همچنین دقت در یافتن جواب بهینه به طور میانگین در مثال آزمایشی، 90% بوده است.

کلمات کلیدی: شبکه کمینه ، کمک رسانی ، زلزله ، شبکه حمل و نقل درون شهری ، مدل دو سطحی.

اثر تعداد تیم های بازگشایی راه بر تعداد افراد نجات یافته برای دسته 3 ذره ای

اثر تعداد تیم های بازگشایی راه بر تعداد افراد نجات یافته برای دسته 3 ذره ای

فهرست عناوین

فصل 1 : پیش درآمد  9

1-2- تعریف کلی مسأله و هدفهای این پژوهش

تا امروز، بازسازی راه ها و توزیع تجهیزات با استفاده از روشهای سنتی و تجربیات عادیران ارشد، صورت می گرفته است. از دیگر سو، در سالیان اخیر تلاش جهت بهبود بخشیدن به کیفیت و کمیت عملیات کمک رسانی و نجات، به کمک مدل های ریاضی، به عنوان یکی از اصلی ترین عامل – های اثرگذار بر تعداد جان باختگان پس از زمین لرزه، فزونی یافته است پیش از شروع هر گونه عملیات کمک رسانی نیاز است تا یک شبکه حمل و نقل با کمانهایی بهینه مورد نیاز وجود داشته باشد تا گروه های کمک رسان با استفاده از آن عملیات جستجو و تجات آسیب دیدگان را آغاز تمایند. این پژوهش، در آغاز با استفاده از اطلاعات دریافتی از شبکه، سعی دریافتن برترین شبکه حمل و تقل دارد. برترین شبکه حمل و نقل، شبکه ای است که در صورت استفاده از آن برای کمک رسانی تعداد تجات یافتگان پس از رویداد حادثه بیشیته گردد. سپس، در هر مرحله از عملیات بازسازی با استفاده از اطلاعات بهنگام شبکه، برترین شبکه حمل و نقل در آن مرحله تعیین خواهد شد. این

روند تا هنگام پایان عملیات کمکرسانی ادامه مییابد. در این پژوهش فرض شدهاست. تفاوتی میان ساعات مختلف شبانه روز برای بازگشایی کمان ها وجود ندارد و همچنین شرایط جوی توان تیمهای بازگشایی را تحت تاثیر قرار نمیدهد. در این پژوهشی، ابتدا مدل دو سطحی کمک رسانی با توجه به نیازها و محدودیت ها تعریف می – شود. مسیس، به کمک دستور فرایاینده گروه ذرات مدل ارائه شده حل میشود. با توجه به نو بودن دستور بهینهسازی گروه ذرات برای مسائل طراحی شبکه حمل و نقل و به ویژه مساله مطرح شاده در این پژوهشی، این دستور ابتدا در محیط برنامه نویسی CH برای مسأله این پژوهشی پیاده مسازی شده – است. هدف مدل دو سطحی طراحی شبکه در زمان حل مساله بازسازی شبکه حمل و نقل آسیب دیده به گونهایی است که بتوان به شبکهای دست یافت که با استفاده از آن بتوان مسأله کمک رسانی به آسیب دیدگان را به بهترین شکل حل نمود. شکل بهینه حل مسأله اخیر از زاویه کمینه سازی تلفات انسانی در منطقه است. خلاصه ای از هدف ها و روش مطالعه در شکل (۱ – ۱) نشان داده شده است.

 • ضرورت و اهمیت حل مساله 10
 • تعریف کلی مساله و هدف این پژوهش 12
چند نمونه همسایگی های متفاوت

چند نمونه همسایگی های متفاوت

فصل 2: مروری بر مطالعات پیشین  14

۲- ۵- پژوهشها پیرامون بازسازی مسیر و کمک رسانی

در آغاز، پژوهشی که مسأله بازسازی مسیر را مطرح می کند و سپس مقالهای دیگر که با استفاده از مفاهیم مشترک به حل مسأله کمک رسانی پرداخته، بررسی شدهاست. در ادامه پژوهش که با استفاده از شیوه زمان – مکان اقدام به حل هم زمان مسأله بازسازی مسیر و کمک رسانی کردهاست. پر رسی شده است

۲- ۵- ۱- پژوهشی چین و همکاران

چین و همکاران، بازسازی زیرساختهای آسیب دیده رازیر عنوان مسیریایی با محدودیت زمانی به ترتیب زیر بررسی کردند فرضیهای نخستین این مدل عبارتند از: (الف) گره آسیب دیده تنها هنگامی می تواند مورد بازسازی قرار گیرد که یکی از گرههای مجاور آن بازسازی شده باشد. (ب) اطلاعات خرابی و ارتباط کمان ها متغیر هستند. ضروری است که زمان سنقر، شدت خرابی، تعداد گره های خراب و تیمهای بازسازی بهنگام شوند. (ب) تیمهای بازسازی، اجباری به بازگشت به مرکز کمک رسانی پس از بازسازی یک گره ندارند. زیرا در صورتی که پس از اتمام بازسازی تیم بازسازی منتظر بماند تا هنگامی که مسیر بعدی اعلام شده و به گره آسیب دیده بعدی برود در زمان صرفه جوئی خواهد شد. در جدول (۲-۳) خلاصهای از این پژوهشی آورده شده است

2-5-5-مطالعه موردی

شر این مغاله  مثال حل شاده است. تدبر مثال أولا، ۳ مرکز کمک رسانی میکنیم کمک رسانی در نظر گرفته شدهاند. ۲ تیم کمک رسانی در مرکز اول، و ۳ تیم دیگر در مرکز دوم عصمتغیر شله اند. در متال های ۲ تا ۱۳ ، ۱۵ تیم بازسازی حضور دارند که ۷ تیم در مرکز اول و ۸ تیم در مرکز دوم مستقرند. در این مالی ها ۷۰ گره نیازمند بازسازی فرض شدهاند. زمان سفر در کمان هسا با روش تولید اعداد تصادفی بین ۳ تا ۲۸ ساعت در نظر گرفته شده است. همچنین زمان بازسازی گره های آسیب دیده نیز با روش تولید اعداد تصادفی بین ۲ ساعت تا ۹۰ ساعت تعیین شدهاند. تابع –جریمه نیز ۱۰ ساعت به ازای تاخیر پس از ۷۲ ساعت در بازسازی گره آسیب دیاللہ عنظور شمالیہ استا. این مثالها ܢ݈ܐ دی. روشتیں پیشنهادی این مقاله روشی پیشنهادی هستشو و همکاران حل شلوانلی۔ روشی این مقاله نظر مقدار تابع  میزان جزئی بهتر روش هشتو و همکاران عمل می کند. در هر دو روش زمان محاسبات قابل صرف نظر پودہ است.

2-1- پیشگفتار  15

2-2- پژوهش ها پیرامون کمک رسانی  15

2-3- پژوهش حسینی و همکاران  16

2-3-2- تعریف متغیرها  17

2-3-3- مدل پژوهش  18

2-4- پژوهش فنگ و ون  19

2-4-1-  تعریف متغیرها  20

2-4-2- مدل پژوهش  21

2-5- پژوهش ها پیرامون بازسازی مسیر و کمک رسانی  23

2-5-1- پژوهش چن و همکاران  23

2-5-2- تعریف متغیر ها  24

2-5-3- مدل پژوهش  25

2-5-4- روش حل  27

2-5-5- مطالعه موردی  27

2-6- پژوهش هشو و همکاران  27

2-7- پژوهش یان و شی  28

2-7-1- تعریف متغیرها  32

2-7-2- مدل پژوهش  36

2-7-3- روش حل  37

2-8- جمع بندی مطالعات گذشته  39

خلاصه اهداف و روش مطالعه

خلاصه اهداف و روش مطالعه

فصل 3: صورت بندی و تعریف مساله شبکه کمینه کمک رسانی 

3-1-پیشگفتار

دراین فصل از پایان نامه روش برخورد با مساله تعیین شبکه کمینه کمک رسانی،مدل های توسعه داده شده دراین پژوهش،و روابط مربوط به آنها مورد بررسی قرار میگیرد.همان گونه که درفصل اول اشاره شد،مطالعات انجام شده پیرامون مساله تعیین شبکه کمینه کمک رسانی را دو بخش اصلی زمان بندی بازگشایی مسیر وکمک رسانی با استفاده از شبکه بازگشایی شده،تشکیل میدهد.دراین بخش ابتدا مدل ارائه شده دراین پژوهش برای مساله ارائه میگردد وسپس روش حل مساله به کمک دستور بهینه سازی گروهی ذرات توضیح داده میشود.

3-2- مدل بازگشایی راهها کمک رسانی به آسیب دیدگان

تعیین شبکه کمیته کمک رسانی شامل بازگشایی مسیر و کمک رسانی با استفاده از این شبکه بازگشایی شده است. اما در طول دهه های پیشین  تعیین شبکه کمینه کمک رسانی، به صورت سنتی و جدا از مساله مرتبط دیگر، و بر مبنای تجربه مدیران و بدون توجه به تأثیر این دو مساله بر یکدیگر بوده است. در شیوه پیشین نگرش به مساله، برای زمان بندی بازگشایی شبکه آسیب دیده حمل و نقل، نقاط نیازمند بازگشایی ابتدا به چند گروه کلی تقسیم میشوند و هر گروه به نزدیک – ترین ایستگاه بازگشایی سپرده میشوند (نقاط نیازمند بازسازی بخشهایی از کمانهای شبکه آسیب دیدهاند که باید بازسازی شوند). برنامه زمان بندی بازسازی در هر گروه با نظر مدیران تصمیم گیر تنظیم می شود. این زمان بندی تنها یک جواب (احتمالا) قابل قبول و نه جواب بهینه برای مساله بازگشایی شبکه آسیب دیده است. در نتیجه منابع ناکافی کمک رسانی، پس از آسیب های گسترده به صورت غیر بهینه تخصیص مییابد که باعث افزایش مرگ و میر می شود. مساله اصلی که در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد ارائه یک مدل برای زمان بندی بازگشایی کمانهای آسیب دیده شبکه است. در زمینه ارزیابی آسیب پذیری لرزهای شبکههای حمل و نقل درون شهری تاکنون پژوهشهای بسیاری به ویژه توسط محققین آمریکایی و ژاپنی صورت گرفته است(۹)، شبکه حمل و نقل دروال شهری به ویژه در شهرهای بزرگ دارای نقشی اساسی در مدیریت بحران زمینلرزه میباشد.

3-3-1-معرفی دستور بهینه سازی گروه ذرات

دستور گروه ذرات نخستین بار توسط ابرهارت و کندی درسال 1995 معرفی شد.این دستور ریشه درهوش مورد استفاده در شیوه حرکت دسته پرندگان وسیرتکامل تدریجی دریافتن جواب دارد.دستور بهینه سازی گروه ذرات یک دستور جستجوی اجتماعی است که از روی رفتار اجتماعی دسته های پرندگان وماهی ها مدل شده است.هرعضو از جامعه،مطابق منطق خود کاری را که فکر میکد درست است انجام میدهد.ولی ،برای تصمیم گیری،نتیجه گیری های پیشین خود ودیگران را در نظر میگیرد.تغییرمکان اعضای دسته در فضای جستجو زیرتاثیر تجربه ودانش خودشان وهمسایگانشان است.بنابراین،موقعیت دیگر اعضای گروه بر چگونگی جستجوی یک عضو اثر میگذارد.نتیجه ی مدل سازی این رفتار اجتماعی فرآیند جستجویی است که اعضا را به سمت نواحی مورد نظر سوق میدهد،و اعضای گروه از یکدیگر  می آموزند وبرمبنای دانش بدست آمده به سوی بهتری درزمان ومکان میروند.این روش دربسیاری موارد شبیه به روشهای محاسباتی دگرگونی،مانند دستورهای ژنتیکی،عمل میکند.دراین روش هم،سیستم با جمعیتی از تعدادی پاسخ اولیه شروع به کار میکند،و با دگرگونی این پاسخ ها درتکرارهای پی در پی تلاش در یافته پاسخ بهینه دارد.این دستور درتولید جواب اولیه برای شروع حل مشابه دستور ژنتیک است،ولی دگرگونی جواب ها به کمک پارامتر تصادفی سرعت حرکت،صورت میگیرد.هر عضور گروه بهترین موقعیت خود،و موقعیت آن ذره ای راکه بهترین مقدار تابع برازندگی را تاکنون کسب کرده است،درخاطر دارد.موقعیت اول بهترین جواب محلی وموقعیت دوم بهترین جواب جهانی نامیده میشود.دراین روش دگرگونی،هد حرکت به سمت بهترین موقعیت محلی وبهترین موقعیت جهانی است.بین نقاط فضای جستجو وبردارهایی که ازمبدا مختصات شروع میشوند یک رابطه یک به یک وجود دارد.بنابراین،موقعیت ذرات رابه صورت بردار نمایش میدهیم.درهرتکرار،مجموعه جواب های به دست آمده تییرمیکنند وتلاش میکنیم که جواب های بهتری برای مساله مورد نظر به دست بیاوریم.

3-1- پیشگفتار  41

3-2- مدل بازگشایی راه ها و کمک رسانی به آسیب دیدگان  41

3-2-1- شیوه های متفاوت نگرش به مساله کمینه شبکه کمک رسانی  43

3-2-2- مساله طراحی شبکه حمل و نقل  44

3-2-2-1- مدل های دو سطحی  46

3-2-3- مدل پیشنهادی  47

3-2-4- تعریف مدل  50

3-2-4-1- سطح بالای مدل تصمیم گیری برای بازگشایی راه  51

3-2-4-2- مدل کمک رسانی سطح پایین برای شبکه معلوم  52

3-3- روش حل مساله کمک رسانی به آسیب دیدگان  53

3-3-1- معرفی دستور بهینه سازی گروه ذرات  53

3-3-2- حل مسائل با دستور بهینه سازی گروه ذرات  54

3-3-3- تغییرات پارامترهای دستور بهینه سازی گروهی ذرات در طول زمان  58

3-3-4- معیار توقف  58

3-4- پیاده سازی دستور بهینه سازی گروه ذرات در مساله بازسازی شبکه  59

3-5- مثال شبکه فرضی در ابعاد کوچک  65

شبکه معابر شهر سوفاز

شبکه معابر شهر سوفاز

فصل 4: طراحی و انجام آزمایش در شبکه واقعی  72

4-2- طراحی آزمایش در شبکه واقعی

شبکه سو فالز شامل ۱۵۰ گره و ۲۲۰ کمان است. شبکه معابر شهر سو فالز با استفاده از نرم افزار گوگل ارث ” و عکسی هوایی پیادهسازی شدهاست. با توجه به جستجوی اطلاعات انجام شده در شبکه اینترنت در این شهر؛ مرکز بازگشایی راء و ۹ بیمارستان اصلی وجود دارد. برای تکمیل مدل ارائه شده در واقعیت و ارائه یک مدل عملی برای بازگشایی و کمک رسانی گامهای زیر با نرم افزار آرک جی آی اس و سیستم اطلاعات جغرافیایی طراحی و اجرا شدهاست. ۰شبکه معابر شهر سوقالز را نشان میدهد. در فصل ۳ برای هر کمان آسیب دیده ویژگی قرض شدهاست. شهر سو فالز مطابق با نقشههای موجود در اینترنت به ۲۵ ناحیه تقسیم بندی شده است اطلاعات موجود درباره این شهر وابسته به ناحیه بندی شهر است. ناحیه بندی به صورت تقریبی روی شبکه مورد نظر در این پژوهشی پیاده سازی شده است.

4-1- پیشگفتار  73

4-2- طراحی آزمایش در شبکه واقعی  73

4-3- نتایج آزمایش ها  84

فصل 5: خلاصه ی مطالب، مروری بر نتایج و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده  90

5-2-خلاصه و مروری بر نتایج

با توجه به اهمیت شبکه های حمل ونقل،بروز مشکلاتی که موجب کاهش کارآیی آنها شوند،حائز اهمیت میشوند.همانطور که در فصول گذشته بیان شد،هدف این پژوهش ارائه مدلی برای بازگشایی مسیروکمک رسانی پس از رویداد حادثه است.درراستای این هدف نخست مدل دوسطحی بازگشایی مسیر وکمک رسانی برای پیشینه ساختن تعداد جان های نجات یافته پس از رویداد حادثه ارائه شده است.

سپس دستور بهینه سازی گروه ذرات برروی مدل ارائه شده پیاده سازی شده است.با ایجاد شبکه آزمایشی سعی شده است مراحل مختلف کار روی شبکه کوچک با 4 کمان پیاده شود،ونتایج آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.نتایج حاصل برای شبکه های با 4 کمان به شرح زیر میباشد:

 • با افزایش تعداد برنامه بازگشایی اولیه،زمان انجام محاسبات افزایش محسوس دارد وبنابراین تولید بهینه تعداد برنامه بازگشایی درکارآیی مدل ارائه شده تاثیردارد.
 • باتوجه به ابعاد شبکه فرضی پاسخ بهینه درتکرارهای نخستین اجرای دستور حل به دست آمده است ونیازی به تکرارهای زیاد(برای مثال 10000) تکرار نخواهد بود.
 • باتوجه به قرارگیری موقوعیت اعضای گروه به صورت چند بازه ی گسسته دریک بازه عددی بزرگ،برای جلوگیری از به دست آمدن جواب بهینه محلی،استفاده از ضریب ایستایی با توزیع تصادفی درمقابل استفاده از ضریب ایستایی کاهنده که دربرخی پژوهش های توصیه شده است نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت.

همچنین برای برررسی روش کار دریک شبکه واقعی،شبکه شهر سوفالز درایالت داکوشای جنوبی آمریکا به عنوان نمونه ی یک شهر واقعی درنظرگرفته شده است.بااستفاده از دستور بهینه سازی گروه ذرات برنامه بازگشایی کمان های آسیب دیده ارائه شده است.با بررسی نتایج ارائه شده درفصل 4 نتایج زیر به دست آمده است:

 • مدل پیشنهادی نسبت به متغیر تعداد تیم های بازگشایی بسیار حساس بوده،و رابطه افزایش تابع هدف با این منبع تقریبا خطی است.
 • افزایش تعداد ذرات در دستور بهینه سازی گروه ذرات برکاهش زمان حل برای رسیدن به جواب بهینه تاثیرگذار است.

5-3-نو آوری های این مطالعه

نو آوری های این مطالعه،در حل مساله بازگشایی شبکه برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه های بزرگ به شرح زیر است:

 • تبدیل مساله به یک مساله طراحی شکبه در قالب زمان
 • استفاده از دستور بهینه سازی ذرات برای حل مساله طراحی شبکه
 • استفاده از مفهوم گرادیان موثر درهدایت جستجو برای یافتن جواب بهتر

5-4-پیشنهاداتی برای مطالعات آینده

پژوهش حاضر گاهی درراستای ارائه یک مدل برای بازگشایی شبکه راه های آسیب دیده وکمک رسانی پس از وقوع رویداد است.دراین زمینه دستور بهینه سازی گروه ذرات برای ارائه برنامه بازگشایی شبکه و کمک رسانی استفاده شده است.به منظور ادامه ی پژوهش ها بررسی های زیر پیشنهاد میگردد:

 • بررسی بیشتر اثرپارامترهای دستور بهینه سازی گروه ذرات درکارآیی روش حل مساله
 • توسعه برنامه کامپیوتری نوشته شده درمحیط C# برای استفاده در شبکه های بزرگ
 • یافتن تعداد بهینه تیم های کمک رسان با استفاده از حل چندین باره این مدل

دراین مطالعه فرض شده است که میدانیم کدام بخش از شبکه تخریب شده وچقدر جمعیت آسیب دیده است.یک کار خوب در ادامه این پژوهش آن است که:

 • فرض بر ناآگاهی از وقایع رویداد درشبکه داشت باشیم،واطلاع از شرایط شبکه ومیزان تخریب درطول زمان به یک مرکز فرماندهی وبرنامه ریزی برسد.

5-1- پیشگفتار  91

5-2- خلاصه و مروری بر نتایج  91

5-3- نوآوری های این مطالعه  92

5-4- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده  92

فصل 6: منابع مراجعه  94

فهرست جدول ها

فصل 2: مروری بر مطالعات پیشین

جدول(2-1) ویژگی های عمده پژوهش حسینی و همکاران  17

جدول(2-2) ویژگی های عمده پژوهش فنگ و ون  20

جدول(2-3) ویژگی های عمده پژوهش چن و همکاران  23

جدول(2-4) ویژگی های عمده پژوهش یان و شی  32

جدول(2-5) جمع بندی پژوهش های مرور شده در فصل دوم این پایان نامه  39

فصل 3: صورت بندی و تعریف مساله شبکه کمینه کمک رسانی

جدول(3-1) مشخصات کمان های شبکه فرضی  67

جدول(3-2) مشخصات تمام برنامه های امکان پذیر بازگشایی شبکه فرضی  68

جدول(3-3) مشخصات 6 نمونه بازگشایی برای شبکه آزمایشی  69

جدول(3-4) متغیرهای دستور بهینه سازی گروه ذرات در مثال آزمایشی شبکه فرضی  69

جدول(3-5) نتایج حل مثال آزمایشی شبکه فرضی  70

جدول(3-6) نتایج حل مثال آزمایشی شبکه فرضی به صورت دستی  71

فصل 4: طراحی و انجام آزمایش در شبکه واقعی

جدول(4-1) مشخصات شبکه سوفالز  76

جدول(4-2) مشخصات 82 کمان منتخب شبکه سوفالز  82

جدول(4-3) مشخصات 12 آزمایش طراحی شده  84

جدول(4-4) کارایی دستور پیشنهادی در نجات افراد زیر آوار در مقایسه با بهترین جواب  100

برنامه تصادفی  87

فهرست شکل ها

شکل(1-1) خلاصه اهداف و روش مطالعه  13

شکل(2-1) نمایش شبکه زمان-مکان بازسازی  29

شکل(2-2) نمایش شبکه زمان-مکان توزیع تجهیزات  30

شکل(3-1) مدل دو سطحی  47

شکل(3-2) تابع زندگی بخش: نسبتی از جمعیت آسیب دیده یک محل که با افزایش زمان زنده می مانند  49

شکل(3-3) چند نمونه همسایگی های متفاوت  55

شکل(3-4) دستور بهینه سازی ذرات  57

شکل(3-5)جزئیات گام1دستور دسته ذرات(تولید یک برنامه بازگشایی امکان پذیر)برای حل مساله کمکرسانی پس از رویداد حادثه61

شکل(3-6) نمای کلی محاسبات در دستور گروه ذرات  66

شکل(4-1) شبکه معابر شهر سوفالز  74

شکل(4-2) ناحیه بندی شهر سوفالز  75

شکل(4-3) ناحیه بندی و جمعیت ناحیه های شهر سوفالز  81

شکل(4-4) اثر تعداد تیم های بازگشایی راه بر تعداد افراد نجات یافته برای دسته 5 ذرهای  85

شکل(4-5) اثر تعداد تیم های بازگشایی راه بر تعداد افراد نجات یافته برای دسته 3 ذرهای   85

شکل(4-6) اثر تعداد اعضای گروه بر تعداد افراد نجات یافته  86

شکل(4-7) توزیع فراوانی تعداد افراد نجات یافته از 100 برنامه بازگشایی- کمک رسانی تصادفی با 12 تیم بازگشایی  88

شکل(4-8) توزیع فراوانی تعداد افراد نجات یافته از 100 برنامه بازگشایی- کمک رسانی تصادفی با 13 تیم بازگشایی  88

شکل(4-9) توزیع فراوانی تعداد افراد نجات یافته از 100 برنامه بازگشایی- کمک رسانی تصادفی با 14 تیم بازگشایی  89

شکل(4-10) توزیع فراوانی تعداد افراد نجات یافته از 100 برنامه بازگشایی- کمک رسانی تصادفی با 15 تیم بازگشایی  89

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید