انتخاب صفحه

مقدمه:
امروزه بدلیل توسعه و گسترش شبکه های آبیاری، بهره گیـری و دوام بیشـتر از پوشـش بتنـی کانالهـا، اهمیت خاصی پیدا کرده است، به همین دلیل شناخت عوامـل تخریـب پوشـش هـای بتنـی وچگـونگی جلوگیری از وقوع آنها مورد توجه فراوان قرار گرفته است .این تخریب ها که با ایجـاد ترک،بـالا آمـدگی ، خرد شدگی، لغزش، نشست و غیره خودنمایی میکند، در اغلب پروژه های اجـرا شـده یـا درحـال اجـرا ،مشاهده می شوند.
بیشترین عواملی که در تخریب پوشش بتنی کانالهای آبیاری نقش اساسی دارند، مسائل مربوط به جسـم خاکریز، نظیر تورم، واگرائی، شسته شدن مواد محلول، نشست و فرسایش بستر خاکی زیر پوشش بتنی می باشند .بدیهی است، پارامترهایی نظیر طراحی هیدرولیکی و ساختمانی، تغییرات شدید درجه حرارت و چگونگی اجرا، نحوه بهره برداری و نگهداری از کانال و استفاده ناصحیح ازجاده های دسترسی می توانند نقش تخریبی عوامل اول را افزایش یا کاهش دهند .این نوشتار می کوشد تا نتایج تحقیقات و پژوهشهایی را که اخیراً در ارتباط با شبکه آّبیاری وزهکشی پروژه سد شهید مدنی واقع در دشـت تبریـزبرروی رودخانه آجی چای و در خصوص پدیده تخریب پوشش های بتنی ناشی از تورم زائی خاکریزهـای ریزدانه صورت گرفته، ارائه دهد.
منظور از تورم خاک ، تورم در اثر جذب آب می باشد، این تورم در اثر بارندگی ، عبور آب از کانالهـا ، بـالاآمدن سطح سفره زیر زمینی و جذب این آب توسط خاک و یا ناشی از آبیاری زمینهای کشـاورزی ایجـادمی گردد. تورم ناشی از یخبندان ، تورم ناشی از کاهش تنش مؤثر مثل باربرداری و یا کاهش تـنش مـؤثربالا آمدن سطح آب زیرزمین فعلا”موضوع اصلی این بحث نیست.خاکهای متورم شونده خاکهایی هسـتندکه در اثر افزایش رطوبت افزایش حجـم مـی کننـد.خسـارت ناشـی از خاکهـای متـورم شـونده بیشـتر ازهرپدیده طبیعی از جمله زلزله بوده است[24]. با این حال اطلاعات علمی در زمینه درک پدیده تـورم واندر کنش خاک وسازه بسیار محدود می باشد. لایه های بالای دشت تبریز عموما” متشکل از ریزدانه ها و اکثرا” رسی می باشند. مطالعات مکانیک خاک نشان می دهد که خاک دشت تبریز دارای پتانسیل تـورممی باشد. بعضی از قسمتهای کانال اصلی آجی چای متحمل ترکها و بالا آمدگیهایی شد که بعد از بررسی و آزمایشها این مشکلات به بحث تورم خاک نسبت داده شد. در این پایان نامه ابتـدا بـه تشـریح مکـانیزمتورم پرداخته و سپس مشکلات پدید آمده بررسی شده و نهایتاً راهکارهایی جهت بررسی، کنتـرل و مهـارتورم ارائه می گردد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات……………………………………….4

هدف از این پایان نامه بررسی و مشاهده نتایج بدست آمده از ارائه راهکارهای اصـلاحی مشـکلات بوجـودآمده در شبکه آبیاری طرح آجی چای واقع در دشت تبریز می باشد .در ایـن طـرح پـس از آب گرفتگـیکانال اصلی AMC ، تعدادی ترک بصورت پراکنده بر روی پوشش بتنـی سـطوح شـیبدار برخـی از پانـلهای کانال مشاهده گردید .کانال اصلی آجی چای با نام کانال AMC جزئی از طرح سد شهید مدنی و شبکه آبیاری و زهکشی آن می باشد که در دشت تبریز و بر روی رودخانه آجی چای در استان آذربایجان شرقی قرار دارد .هدف اصلی از اجرای این پروژه تامین منظم آب برای مصارف کشاورزی در سطحی برابـر حـدود 40000 هکتار از اراضی پائین دست سد در منطقه دشت تبریز می باشد . بعد از بررسی جوانب مختلف جابجایی و ترک خوردگیهای پوشش بتن کانال و … ، مشکلات بوجود آمده اخیر که در نتیجه آب افتادگی بخشـی ازکانال AMC می باشد و همچنین مشکلاتی که وقوع آنها در آینده متحمل خواهد بـود را ناشـی از چنـدپدیده تشخیص داده شد . مهمترین و متحمل ترین علت ، بـه پدیـده تـورم( Swelling ) خـاک بسـترکانال نسبت داده شده است . البته پدیده زیر فشار ( Up Lift ) و همچنین پدیده های دیگر مثل اثر بار آّب و متفاوت بودن الاستیسیته خاک بستر کانال نیز مورد توجه قـرار گرفـت کـه نبایـد از نظـر دور نگـهداشته شود .
1 -2)تعریف :
بطور کلی ، انتقال وتوزیع آب در شبکه های آبیاری با استفاده از کانالهای روباز و یا خطوط لوله انجام می گیــرد . فــرق اساســی بــین جریــان در لولــه هــا (Pipe Flow ) و جریــان در کانالهــای بــاز ( Open Channel Flow ) در این است که جریان در لوله ها ، جریان تحت فشار اسـت در صـورتیکهجریان در کانالهای باز ، جریان تحت فشار نسبی صفر یا فشار اتمسفریک می باشد [1 ] .
1 – 3 ) انواع کانال باز :بطور کلی ، کانال باز به نوعی از مسیر جریان که دارای سطح آزاد آب است گفته می شـود .ایـن مسـیرهابراساس مبنای پیدایش به دو دسته :و ( Natural Channel ) کانالهای طبیعی – 1
2 – کانالهای مصنوعی ( Artificial Channel ) تقسیم می گردند.
1- 3 – 1 ) کانالهای طبیعی :به آن دسته از مجاری آب که بطور طبیعی در خط القعر یک حوضه آبگیر پدید می آید و وظیفه هدایت و انتقال آب را به سمت نقطه تمرکز دارا می باشند و عملا” بصورت زهکش طبیعی عمل می نمایند گفته می شود. از خواص عمده این مجاری ، نامنظمی مسیر و سطح مقطع جریان رودخانه اسـت مطالعـه ایـنکانالها تحت عنوان » بررسی رودخانه « مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-1) هدف…………………………………………………………………………………… 5
1-2)تعریف…………………………………………………………………………………… 5
1–3) انواع کانال باز…………………………………………………………………………. 6
1–4) نامگذاری های مختلف کانال های مصنوعی …………………………………….. 6
1–5) انواع مقاطع کانالهای باز ……………………………………………………………. 7
1–6) تقسیم بندی کانالها بر اساس پایداری مصالح جداره …………………………… 8
1- 7) انواع پوشش های کانال های انتقال آب…………………………………………. 10
1- 8) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش ………………………………………………..11
1-9) مسایل پوشش های بتنی………………………………………………………… 12
1-10) بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مسأله دار جهت احداث کانال …….13
1-11) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………… 30
1-12) روش بررسی و آزمایش…………………………………………………………… 32

نمونه ای از خرابی لاینینگ کانال بدلیل مساله دار بودن خاک زیر آن

نمونه ای از خرابی لاینینگ کانال بدلیل مساله دار بودن خاک زیر آن

فصل دوم: تأثیرواهمیت مطالعات ژئوتکنیکی در برخورد با مسائل احداث کانالهای آبیاری………………………………………………………… 33

علی رغم نقش و اهمیت شبکه های آبیاری و زهکشی در توسعه پایدار، متاسفانه شاهداین موضوع هستیم که در ایران بسیاری از شبکه ها در حین بهره برداری و گاهی پیش از آن دچار خرابی شده و کارایی آنها تقلیل می یابد.یکی از مسائل موثر بر این آسیبها عدم توجه و دقت کافی به مسائل ژئـوتکنیکی در حـین مطالعات و اجرا است .اهمیت ندادن به مسائل ژئوتکنیکی در طراحی و اجرای بهینه شبکه ها عموما باعث سهل انگاری در انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی کافی و متعاقـب آن توصـیه هـای لازم در حـین مطالعات فاز یک و دو و اجرا میگردد .در این فصل سعی شده است تـا عوامـل گونـاگون دخیـل در ایـن موضوع تا حد امکان بررسی شده و در مورد هر یک به اجمال بحث و بررسی صورت گیرد.
2-2) عوامل طراحی
2-2-1) توجه به مسائل زمین شناسی در هنگام انتخاب مسیرهای شبکه و کانال های انتقالبا مطالعه نقشه های زمین شناسی و عکسهای هوایی و استفاده از دانش متخصصین زمین شناسی باتوجه به نوع سازندها احتمال وجود خاکهای مسأله دار نظیر خاکها ی تورم زا، فرسایش پـذیر ، واگـراو گـچ دار قابل پیش بینی است .همچنین می توان یک دید کلی از میزان تقریبـی منـابع قرضـه در منطقـه مـورد مطالعه بدست آورد. با توجه به این اطلاعات کلی چه بسا در همان ابتدای پروژه با تصمیم بـه جابجـایی مسیر و یا تغییر سیستم انتقال مثلا از کانال به لوله و یا غیره صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه پـروژه نموده و از مشکلات آتی اجرایی اجتناب نمود.
2-2-2) تبیین ارزش و اهمیت مطالعات ژئوتکنیک از دیدگاه هزینه ها و زمان
متأسفانه به کرات مشاهده شده است که به بهانه بالابودن هزینه ها و عدم وجود فرصت کافی، از مطالعات جامع ژئوتکنیک برای تمام و یا بخشهایی از شبکه ها صرف نظر شده است .این موضوع قطعاً اثرات زیانبار جبران ناپذیری در آینده برای پروژه به دنبال خواهد داشت .مطالعات آماری پروژه های اجرا شده و موفق نشان می دهد که هزینه ها ی انجام مطالعات ژئوتکنیک در حدود 5/0درصـد تـا حـداکثر 1 درصـد کـل هزینه های پروژه بوده که قطعا بسیار ناچیز است .لیکن اثر و نتیجه آن در هنگام بهـره بـردار ی و اجـرا قابل قیاس نخواهد بود.

) مقدمه……………………………………………………………………………………. 34
2-2) عوامل طراحی………………………………………………………………………… 34
2-3) مشکلات نا شی از عدم توجه و دقت کافی در حین اجرا ……………………….39
2-4) تشریح مکانیزم تورم وآشنایی با ساختمان کانی های رس…………………….. 39
2-5) روشهای مقابله با تورم خاک………………………………………………………… 61

نمایی از ریختن بتن لاینینگ در پانلهای برگشتی با اسلامپ پایین

نمایی از ریختن بتن لاینینگ در پانلهای برگشتی با اسلامپ پایین

فصل سوم: بررسی خرابی پوشش کانال اصلی AMC ا……..64

مقدمه
کانال اصلی آجی چای با نام AMC جزئی از طرح سد شهید مدنی و شبکه آبیاری و زهکشی آن می باشدکه در دشت تبریز و بر روی رودخانه آجی چای در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. هدف اصلی از اجرای این پروژه تأمین منظم آب برای مصارف کشاورزی در سطحی برابر حدود 40000 هکتـار ازاراضی پایین دست در منطقه دشت تبریز می باشد.
قسمت های اصلی این پروژه عبارتند از :
• سد خاکی شهید مدنی به ارتفاع 45 متر
• سد انحرافی تبریز و کانال انتقال آن
• کانال اصلی آجی چای ( AMC ) به طول 29 کیلومتر
• کانال درجه 1 و2 به طول 162 کیلومتر
• کانال های درجه 3 به طول 400 کیلومتر
3-1-1) مشخصات وضع موجود کانال اصلی » AMC «
کانال اصلی »AMC « جهت انتقال آب به میزان 22 متر مکعب در ثانیه طراحی شده اسـت . عـرض کـفکانال بین 5 تا 5/2 متر و ارتفاع آن بین 75/2 تا 2 متر متغیر می باشد. دیواره های کانـال دارای شـیب 1 (عمودی ) به 5/1 (افقی) می باشد. پوشش اصلی کانال شامل اجزاء زیر می باشد:
• یک لایه بتن غیر مسلح درجا به ضخامت 125 میلی متر ( با عیار سیمان 300 کیلوگرم در متر مکعب بتن، سیمان تیپ II کارخانه سیمان صوفیان، سنگدانه ها از نوع طبیعی از معـدنی بـه نـام پایانـه،مقدار ماده افزودنی هوازا حدود 5/5 درصد وزنی سیمان و مقاومـت بـتن در سـن 28 روزه بـر روی نمونـههای مکعبی استاندارد 150×150×150 میلی متر برابر 250 کیلو گرم بر سانتی متـر مربـع ، عـرض پانـلهای بتنی اجرا شده در طول کانال 3 متر می باشد. کانال دارای چهار سری درز اجرایی می باشد: یک درز در طول در وسط بتن کف کانال ، دو درز طولی در سطوح شیبدار دیواره های کانال در فاصـله حـدود 50 سانتی متری از کف و یک درز در عرض ( محل اجرای پانل های بتنی پوشش کانال ) در هر 3 متـر طـولکانال . هیچ ماده و یا عنصری جهت جلوگیری از نفوذ و یا نشت آب در این درزها پیش بینی نشده اسـت . حدفاصل بین درزهای اجرایی عرضی با اندود قیر پوشانده شده است.

) مقدمه …………………………………………………………………………………..65
3-2) پیشرفت عملیات اجرایی……………………………………………………………. 66
3-3) آب گرفتگی کانال…………………………………………………………………….. 67
3-4) مشاهدات پس ازآب گرفتگی کانال…………………………………………………. 68
3-5) بررسی مسأله………………………………………………………………………… 70
3-6) گزارش ارائه شده……………………………………………………………………… 71
3-7) عوامل احتمالی مؤثر دربالا زدگی و ترک پوشش بتنی کانال……………………… 74
3-8) پتانسیل تورم خاک بستر……………………………………………………………… 75
3-9) دلایل احتمالی ترک خوردگی بین کانال……………………………………………… 81
3-10) پیشنهاد اصلاح و تغییرات در جزئیات کانال………………………………………… 82
3- 11) سیستم زهکشی تحتانی…………………………………………………………. 84
3- 12) اجرای پوشش بتنی کانال…………………………………………………………. 84
3-13) پایش فشار آب حفره ای……………………………………………………………. 85
3-14) کنترل های زمان بهره برداری………………………………………………………… 85
3-15) تمهیدات مطرح ولی لازم الاجرا تشخیص داده نشد……………………………… 85
3- 16) سایر توصیه ها ……………………………………………………………………….86
3-17) چاره جویی کانال های پوشش شده………………………………………………. 86
3-18) آب اندازی قسمت پوشش شـده کانـال بـا فیلتـر جهـت بررسـی عملکـرد فیلتـر و
تغییرات بوجود آمده……………………………………………………………………………..89

3- 19) یافته ها …………………………………………………………………………………96

نمونه ای از خرابی لاینینگ کانال بدلیل مساله دار بودن خاک زیر آن

نمونه ای از خرابی لاینینگ کانال بدلیل مساله دار بودن خاک زیر آن

فصل چهارم: نتایج آزمایش آب اندازی کانال و میزان کارآیی فیلتر زیر لاینینگ103

مقدمه
گزارش کامل مشکلات بوجود آمده در پروژه آجی چای – کانال اصلی AMC که جزئیات اجرایـی اولیـهآن شامل یک لایه شفته زیر پوشش بتنی می باشد، در تیر ماه سـال جـاری تهیـه و ارائـه گردیـد. بـروزمشکلات موجب تشکیل یک پانل فنی برای بررسی مسئله شد. پانل فنی بعد از بررسـی جوانـب مختلـفجابجایی و ترک خوردگی های پوشش بتنی کانـال و … مشـکلات بوجـود آمـده اخیـر کـه در نتیجـه آبافتادگی بخشی از کانال AMC می باشدو همچنین مشکلاتی که وقوع آنها در آینده محتمل خواهد بـودرا ناشی از چند پدیده تشخیص داد. مهم ترین و محتمل ترین علت به پدیده تورم ( Swelling ) خـاکبستر کانال نسبت داده شده است . البته پدیده زیر فشار ( Uplift ) و همچنین پدیده هـای دیگـر مثـلاثر بار آب و متفاوت بودن الاستیسیته خاک بستر کانال نیز مورد توجه قرار گرفت کـه نبایـد از نظـر دورنگهداشته شود. با جمع بندی نظرات مختلف ، استفاده از یک لایه فیلتر ترکیبی طراحی شده به ضخامت 30 سانتی متـربه همراه یک لایه بتن مگر که صرفا” به منظور سهولت اجرای پوشش بتنی مطرح شده است.، بعنوان یک راه کار جهت جلوگیری و یا کاهش اثرات این پدیده ها پیشنهاد گردید.

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 104
4-2) بررسی راهکاراصلاحی پیشنهاد شده در کانال های احداث شده…………… 104
4-3) بررسی های انجـام گرفتـه در خصـوص بـازه هـای پوشـش نشـده کانـال و تـأ ثیـر
راهکارانتخابی……………………………………………………………………………. 107
4-4) مراحل بعدی اجراء ونحوه تصمیم گیری ادامه مسیر………………………….. 111

نحوه ایجاد ترک در کانال بتنی

نحوه ایجاد ترک در کانال بتنی

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری وپیشنهادات…………………. 130

5-1) نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 134
5-2) پیشنهادات……………………………………………………………………………….. 137

پیوست…………………………………………………………………………………………….138

پیوست……………………………………………………………………………………………. 140

پیوست……………………………………………………………………………………………. 142

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………. 145

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………… 145

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………….. 147

سایت های اطلاع رسانی………………………………………………………………………… 148
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………… 149

ترک در سطوح شیب دار کانال در زمانی که آب در آن وجود داشت

ترک در سطوح شیب دار کانال در زمانی که آب در آن وجود داشت

فهرست جداول:

جدول (2-1) روش آلتمیر[25,27]……………………………………………………………………… 50

جدول ( 2-2 ) روش USBR [25و28و29]………………………………………………………………. 51.

جدول (2-3 ) روش ساده بر اساس انقباض…………………………………………………………… 52

جدول (2-4 ) روش داکشانمورتی و رامان[31]………………………………………………………… 53

جدول ( 2-5 ) روش چن [25]…………………………………………………………………………….. 53

جدول ( 2-6 ) روش آیین نامه اشتو [6]………………………………………………………………… 54

جدول (2-7) روش واندرومرواصلاح شده [32]…………………………………………………………… 59

جدول (2-8) ضرایب پیشنهادی اپادهای برای اصلاح فرمول سیدوهمکاران…………………………… 61

جدول( 2-9) درصد تراکم در روش کنترل تراکم [26] ……………………………………………………..62
جدول (3-1) 76 جدول (3-2) دانه بندی خاک بستر کانال AMCا………………………………………… 80

جدول (3-3) مشخصات کانال AMCا………………………………………………………………………… 89
جدول شماره (3-4 ) خلاصه ای از تغییر شکل های مشاهده شده دردوبار نقشه برداری
ازبازه دوم آب اندازی…………………………………………………………………………………………… 97
جدول( 3-5) حدود اتربرگ ، فعالیت و درصد دانه های هم اندازه رس برای دو نمون.ه………………… 101
جدول (4-1) شرایط ایجاد درز طولی………………………………………………………………………… 115

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها:
شکل1-1- پتانسیل تورم زائی خاکها بر حسب عدد فعالیت و مقدار رس………………………………..16
شکل 1-2- مقایسه مقادیر تورم محتمل بر حسب نمایه خمیری بر اساس معیار محققـین
مختلف ………………………………………………………………………………………………………….. 17
شکل 1-2- مدل بروز خسارت و ایجاد ترک در پوشش بتنی کانالها……………………………………….. 20
شکل 1-2- مدل بروز خسارت در خاکریز کانالها……………………………………………………………… 20
شکل(2-1) : نمونه ای از خرابی لاینینگ کانال بدلیل مساله دار بودن خاک زیر آن ……………………… 36
شکل(2-1A) : نمونه ای از خرابی لاینینگ کانال بدلیل مساله دار بودن خاک زیر آن ……………………. 37
شکل (2-2): نمونه ای از حفره ایجاد شده در خاک واگرای بستر کانال ………………………………….. 38
شکل (2-3) ساختمان گیلگای [6] …………………………………………………………………………….42
شکل (2-4) فلوچارت بررسی های مربوط به تورم ………………………………………………………….. 45
شکل (2-4 A) :روش کلیسبی [6] …………………………………………………………………………… 46
شکل (2-5): افزایش درصد تورم با افزایش در صد رس …………………………………………………….. 47
شکل (2-6): درجه فعالیت انواع کانی های رس…………………………………………………………….  48
شکل (2-7): محدوده مرزی رابطه فشار تورم و وزن مخصوص خاک طبق آزمایشات پتری
و آرمسترانگ در یک منطقه محدود [6]………………………………………………………………………… 49
شکل(2-8): پیشنهاد هولتز و گیبس ……………………………………………………………………………51
شکل ( 2-9 ) نمودار عدد فعالیت [6] …………………………………………………………………………. 55
شکل ( 2-10) نموداراصلاح شده عدد فعالیت ………………………………………………………………… 56
شکل(2-11) روش واندرمرو[6]  ………………………………………………………………………………….57
شکل(2-11) رابطه نشان شکل خمیری وحد روان……………………………………………………………  58
عکس(3-1) آب گرفتگی کانال ………………………………………………………………………………….. 68
عکس(3-2): ترک در سطوح شیب دار کانال در زمانی که آب در آن وجود داشت………………………….  68
عکس(3-3) بر آمدن بتن پوشش کانال و بالازدگی در محل درز ساختمانی……………………………….  69
عکس(3-4) ترک در بالا و پایین داغ آب………………………………………………………………………….  69
شکل 3-1 : وضعیت پوشش بتنی کانال پس از آب گرفتگی ………………………………………………… 70
شکل( 3-2 ):منحنی دانه بندی در حین مرحله اجرا …………………………………………………………  76
شکل 3-3 : نمودار خمیری خاک ………………………………………………………………………………… 77
شکل 3-4 طبقه بندی خاک کانال AMCاز نظر پتانسیل تورم پذیری …………………………………………  78
شکل( 3-5 ): نمودار طبقه بندی تورم Seed و همکاران ……………………………………………………… 79
شکل 3-6: مقطع پیشنهادی تیپ کانال………………………………………………………………………… 83
شکل 3-7: اصلاح کانال(محل درزهای ساختمانی، شیارها و بارباکان ها نشـان داده شـده
است)………………………………………………………………………………………………………………. 83
عکس 3-5 :نمونه ای از ترکهای ایجاد شده در لاینینگ ذر اثر فشار زیر آب………………………………… 87
عکس 3-6 : تعبیه محل ویپ هول ها در هنگام بستر سازی کانال…………………………………………. 87
عکس 3-7 : پیش بینی محل ویپ حول ها برای هدایت آب زهکشی شده زیر کانال…………………….  88
عکس 3-8 : عملیات شابلون بندی و بتن ریزی……………………………………………………………….. 88
شکل 3-8: منحنی های دانه بندی فیلتر استفاده شده در مجاورت محل آب اندازی شده……………… 90
شکل 3-9:تعدادی از منحنی های دانه بندی مصالح استفاده شده در خاکریزی…………………………. 92
شکل 3-10: منحنی های دانه بندی تعدادی از نمونه های برداشته شده از بستر طبیعی……………. 92

) فلوچارت بررسی های مربوط به تورم

) فلوچارت بررسی های مربوط به تورم

 

Abstract
Transfusion channels in irrigation networks are of structures that rest on soil in their length and for channel innovation we must consider geotechnique properties of soil carefully. Yearly great number of new structures made on swelling soils. Generally amounting to 60% of this structures tolerate little damages like crack and about 10% of this structures hurt intensively which are not repairable. Different behaviors such as swell, divergence and sitting of bed soil of channels which are light structures cause various problems for them. Upper layers of Tabriz plain are generally composed of mostly clay microlithics. Soil mechanic studies shows that changes of swelling potential in this region is relatively spread. I.e. swelling potential is changing from trifling amounts to high amounts. Some parts of Aji chay,s main channel suffered cracks and coming ups that after considers and examinations this problems attributed to soil expansion discussion. In this paper proceeded to analyze considerations this problem. Examinations and discuss about suggestions that are presented for prevention of this phenomenon effect. Key words: swell, water transfusion channels, swelling pressure, lining failure, filter


برای نگارش این فایل 29 مقاله استفاده شده استمقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.

 


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان