انتخاب صفحه

چکیده

رفتار و نوع مختلف در دستگاههای دینامیکی گسسته تحت پارامتر ممکن است با تغییر پارامتر تغییر کند.در این صورت در این دستگاه انشعاب رخ می دهدمسئله این است که با تغییر پارامتر معمولا چه نوع انشعابی در دستگاه رخ می دهد و خواص این انشعاب چیست و تحت چه شرایطی رخ می دهد در این جا هدف دسته بندی انشعابات مداری نوع دستگاههای دینامیکی گسسته و بررسی خواص این انشعابات است سپس با فرض نوعی بودن انشعابات مبه بررسی ابشارها و شمارش تعداد انها در یک خانواده یک پارامتری همواره می پردازیم.

کلید واژه:انشعاب دوره دوبرابرساز و انشعاب زینی. گره ای . انشعاب هویف . ابشار . اندیس مدار

فهرست مطالب

فهرست شکلها و

چکیده ج

مقدمه 1

فصل 1: اشنایی با انواع نقاط و انشعابات و قضایای مقدماتی 2

1.1.نقاط ثابت و نقاط جاذب و دافع 3

2.1.اشنایی با انواع انشعاب 5

3.1.مقدمه ای بر قضیه خمینه پایدار و ناپیدار وقضیه خمینه مرکز 12

4.1.قضیه خمینه پایدار 15

5.1.قضیه خمینه مرکز 19

فصل 2:قضایای مربوط به انواع انشعابات 21

1.2.انشعابات زینی گره ای و ارتباط ان قضیه خمینه مرکز 22

2.2.انشعاب دوره-دوبرابر ساز 29

3.2.انشعاب هویف 35

فصل 3:مولفه ها و مدارها و ابشارها 40

1.3.مدارها و مدارهای فلیپ و مدارهای منظم 41

2.3.مولفه ها در فضای مدارها 42

3.3.مولفه ها خمینه های یک بعدی برای F نوعی هستند 47

4.3.ابشارها و کمانهای کران دار 51

5.3.یک جهت برای مولفه ها 55

6.3.قضیه ابشارها از مرزها 62

واژه نامه 64

مراجع 66

چکیده به زبان انگلیسی 67

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از انشعابات مداری نوعی در دستگاههای ديناميکی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید