انتخاب صفحه

مقدمه

امروزه مواد فیبری،به دلیل خواص کاربردی ومفید آنها دربسیاری اززمینه های مهندسی استفاه میشوند.مواد فیبری دربرگیرنده خواص مکانیکی خوبی مانند انعطاف پذیری در شرایط خاص طراحی،سبکی وزن،مقاومت بالا در مقابل خستگی وخوردگی،چگالی کم،مقاومت دربرابر دما وصدا وخواص الکتریکی آنها، می باشند.تحقیق درمورد انتقال حرارت درمحیط های فیبری،به دلیل کاربردهای صنعتی فراوان آن و بخصوص به عنوان عایق حرارتی درزمنیه های ساختمانی،صنعتی وهواوفضا،موضوع قابل توجهی جهت بسیار ازتحقیقات می باشد وهمچنین باتوجه به گسترش تکنولوژی انتقال حرارت،این موضوع درنظر مهندسانی که درزمینه های کنترل حرارت فعالیت میکنند،بسیار مهم ومورد توجه می باشند.بررسی انتقال حرارت دردرون عایق های فیبری موضوع بحث بسیار یا محققان درچهل سال گذشته بوده است.ولی هرکدام ازآنها تنها ازجنبه خاصی از این موضوع رامورد بررسی قرار داده اند.شکل(1-1) نشان دهنده تقسیم بندی انواع جنس عایق های مورد استفاده دردماهای مختلف می باشد.درمیان مواد مقاوم دربرابر حرارت،اکسید های بادمای ذوب بالا بسیار مهم می باشند.این ترکیبات،بامشخصه دمای ذوب بالا(1700-2800C) ومقاومت دربرابر اکسیدان سیون،بر بسیاری ازمواد مقاوم دربرابر حرارت برتری دارند.ضریب هدایتی آنها بسیار پایین تر از فلزات می باشد.اینگونه اکسیدها به آسانی دردسترس بوده ودربسیاری موارد قیمت چندان بالایی ندارند.مواد اولیه برای تهیه فیبرها،اکسیدهای آلومینیوم،زیرکونیوم،سیلیکون،تیتانیوم وسایر مواد مشابه ویاترکیبی ازآنها می باشد.اثبات گردیده که آلومینیوم وزیرکونیوم،ودرمیان اکسیدهای غیرفلزی،اکسیدهای سیلیکون وبورون ازامکانات بهتری برخوردار می باشند.مواد فیبری سبک بطو گسترده ای در کاربردهای بادمای بالا،به عنون عایق حرارتی در کوره ها ومبدل های حرارتی وسیستم های چندمنظوره حفاظت حرارتی درسفینه های فضایی،درهنگام ورود به لایه متراکم اتمسفر درترمز های آیرودینامیکی،مورد استفاده قرار میگیرند.کاربردآنها درصنایع الکتریک والکترونیکی نیز درخور اهمیت می باشد،زیراباعث افزایش ضریب اطمینان ماشین های الکتریکی،وتوسعه صنایع میکروالکترونیک وساختIC ها شده است.به عنوان مثالی برای کاربردهیا دردماهای بالا،مواد فیبری میتوانند به عنوان محافظتی دربرابر حرارت برای کاهش دمای دیواره ها،نرخ انتقال حرارت وگرادیان دما مورد استفاده قرار گیرند.دربعضی موارد پوشش هایی نیز به جهت جلوگیری ازاثرات محیطی لازم می باشد.به علت اهمیت فیبرها درکاربردهایی به عنوان عایق،تحقیقات گسترده ای مانند بررسی انتقال حرارت همزمان جابجایی وتشعشعی درمحیط های فیبری،برروی سیستم های عایق کاری بااستفاده از این مواد انجام گرفته است.میلاندری واسلانج،انتقال حرار ت تشعشعی و جابجایی رابطور همزمان درمحیط فیبری باجنس سیلیکا مورد بررسی قرار دادند وازروش تجزیه مدل به اجزای کوچکتر استفاه کردند که نتایج بدست آمده بانتایج تجربی منطبق بودند.بررسی عایق های حرارتی دردماهای بالاتوسط اسپینلر،وینتر و ویسکانتا،صورت گرفته که درآن به بررسی اثر هدایتی دردماهای بالا برعایق های چند لایه پرداخته اند که دراین مورد نیزنتیجه بدست آمده ازتحلیل تجربی مطابقت داشتند.آقانجفی وصدوقی،ازحل ترکیبی معادله انتقال حرارت تابشی ومعادله انرژی درحالت گذرا جهت حل مسئله سرمایش درحالت گذرا استفاه کردند ومشاهده گردید که خواص ماده پوششی برروی ماده،اثرمستقیمی برروی نرخ سرمایش درمدل کروی مورد بررسی دارد.این گونه مطالعات برروی انواع محیط های فیبری باجنس های مختلف مانند فیبرهای سرامیکی و فیبرهای با پایه کربنی وفلزی،نیز صورت گرفته است.سیگال و آقانجفی بااستفاده ازروش تفاضلات محدود برای پیش بینی توزیع دمای گذرا دریک ماده نیمه شفافی باضریب شکست یک،استفاده کردند.این گونه تحلیل ها درمورد حالت گذرا بااستفاده از روش های حل دیگری مانند همزمان معادله انرژی گذرا ومعادله شارنیز اخیرا انجام گرفته است.این گونه تحقیق ها درحالت پایدار وگذرا براجسام درابعاد معمولی انجام شده است ونتایج بدست امده نمایانگر آن است که محیط های فیبری عایق های مناسبی می باشند.ولی درمورد عایق بودن آنها درابعاد میکرونی تحقیقی صورت نگرفته است.هدف اصلی این تحقیق،مطالعه انتقال حرارت وکاربردهای آن درسیستم های الکترومکانیکی میکرونی می باشد،چراکه هرروزه برکارایی وکاربردهای این سیستم ها افزوده میشود.ازمهمترین روش های طراحی سیستم های مذکور شبیه سازی والگوگرفتن ازسیستم های مشابه درمقیاس ماکرو می باشد،مانند میکروشتاب سنج ها،میکرو ژیروسکوپ،میکرو دارورسان،میکروموتورها ومیکرو پرنده ها.این الگو برداری دربرخی مواد شامل پاسخ ها ونتایج مشابهی بامعادل خود درابعاد ماکرو نمی باشد.به عنوان مثال درمیکروپرنده ها غلبه بروزن ازاهمیت بسیار کمی برخوردار است،چراکه نیروهای حجمی به علت کوچک شدن ابعاد،به شدت کاهش یافته اند.لذا تمهیداتی که در پرنده های عادی جهت غلبه برگرانش درنظر گرفته شده است،درابعاد میکرونی بسیار بی اهمیت میگردد.اما غلبه برنیروهای مقاومت سیال واصطکاک بسیار بااهمیت ترخواهندبود.جهت بررسی این موارد وتحقیق درزمینه رفتار مواد درانتقال حرارت درمقیاس میکرو،در این تحقیق چند موضوع مهم از قبیل لختی حرارتی(مقاومت جسم درمقابل توزیع دما)،عایق بودن برخی مواد مانند فیبرها ومیزان اهمیت اثر انتقال حرارت تشعشعی درآنها درمقایسه با انتقال حرارت جابجایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت،تامشاهده شود که آیا این خواص مشابه معادل آنها درابعاد ماکرو می باشد ویارفتاری متفاوت خواهندداشت.سنسورها ومحرک های حرارتی درابعاد ماکرو بسیار لخت عمل میکند ودروسایل روزمره دراین ابعاد تاضرورت ایجاب نکند،ازآنها استفاده نمیکنند.اما درابعاد میکرونی این گونه سیستم ها بسیارپرکاربرد اند.مثال آن میکرو تیرهای حرارتی می باشد که ازآنها به منظور تولید حرکت درسیستم های مختلف باقدرت مناسب وسرعت مورد نیاز،بااستفاده از خاصیت پاسخ دهی سریع درمقابل انتقال حرارت،استفاده میشود.مثال آن رامیتوان در سیستم های دارو رسانی که درداخل بدن قرار میگیرد،مشاهده نمود.دراین سیستم ها با افزایش دمای بدن،محرک حرارتی عمل کرده وبسته به میزان حرارت بدن،مقداری ازداروی مورد نیاز درداخل بدن محفظه خارج میگردد.ازآنجاکه درابعاد میکرونی،معمولا سیستم هاترکیب الکترومکانیکی دارند(MEMS)،گرم کردن این محرک توسط جریان الکتریکی نیز امکان پذیر است ومیتوان جهت تحریک میکرو سیستم ها،جریان برق را به آنها متصل نمود تاگرم شده وبه دمای تحریک برسند.بطور مثال میکرو تیرها دراثرگرم شدن کمانش میکنند و مانند شکل(2-1) میتواند جسمی رابه حرکت درآورند.این گونه سیستم های به عنوان یکی از مهمترین محرک های میکرونی حرارتی شناخته شده واز کاربردهای آن علاوه برموارد فوق میتوان موتور میکرونی رانام برد.همچنین میتواند به علت پاسخ سریع به تغییرات دمای محیط،بافاصله زمانی بسیار کم خنک شده وبه حالت اولیه خود بازگردد.استفاده ازاین گونه سیستم ها درابعاد میکرو بسیار معروف وپرکاربرد می باشد.تحقیق انجام گرفته دارای دوجنبه اساسی می باشد که عبارتنداز نرخ انتقال حرارت در سیستم های میکرونی وشبیه سازی این سیستم ها به روش المان محدود جهت بررسی رفتاری آنها.تحلیل های انتقال حرارت تشعشعی به روش المان محدود بررسی قرار گرفته است.باتوجه به افزایش روزافزون میکروحسگرها ومیکرو محرک ها درسیستم های میکرونی،بررسی تنش های حرارتی درآنها صورت گرفته است.ما دراین گونه پژوهش ها اثرگذاری انتقال حرارت ولختی سیستم ها درمقابل تغییر دما مورد بررسی قرارنگرفته است،که نتایج تحقیق وبررسی درمورد این موضوع در ادامه خواهد آمد.ازآنجاییکه درابعاد میکرو،قسمت های مکانیکی والکتریکی برروی یک ویفر وبصورت مجتمع تولید میشوند،قطعات سیستم بصورت پکیچ هستند ودرارتباط تنگاتنگ بایکدیگر می باشند،لذا جهت جلوگیری ازوقوع مواردی مانند تخلیه الکتریکی،ایجاد سایش وخوردگی و غیره،معمولات درمحیطی بدون حضور سیالات وحتی نزدیک به خلا قرار دارند.درنتیجه محتمل روش انتقال حرارت درآنها باتوجه به دمای بالای قطعات درسیستم های میکرو حرارتی،تشعشع می باشد.دراین تحقیق نیز انتقال حرارت تشعشعی بطور جدی تری مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده         1

مقدمه         2

فصل اول:انتقال حرارت تشعشعی

1-1-تشعشع حرارتی       9

2-1-اهمیت تشعشع حرارتی     10

3-1-انتقال حرارت         12

4-1-مدل موج درمقابل مدل کوانتوم           14

توزیع برداری در مدل در اثر انتقال حرارت تشعشس در مقیاس میکرو

توزیع برداری در مدل در اثر انتقال حرارت تشعشس در مقیاس میکرو

فصل دوم:تشعشع درسطوح ایده آل

1-2-تشعشع ازیک جسم سیاه       17

1-1-2-جسم مات     17

2-1-2-جسم سیاه       18

3-1-2-قانون پروست       18

4-1-2-تابش ایزوتروپیک     19

2-2-شدت تابش وقانون پلانک                 19

3-2-توان تشعشعی طیفی جهت دار وقانون کسینوسی لامبرت       20

1-3-2-سطح دیفیوز             21

4-2-توزیع تشعشعی طیفی       22

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم:تشعشع درسطوح غیرایده آل

1-3- خواص سطح های غیرسیاه         26

2-3-ضریب صدور       26

1-2-3-میانگین گیری نسبت به طول موج       27

2-2-3-میانگین گیری نسبت به جهات           28

3-3-ضریب جذب   29

1-3-3-میانگین گیری نسبت به طول موج       30

2-3-3-میانگین گیری نسبت به جهات       31

4-3-قانون کیرشهف         32

4-1-3-خلاصه ای ازقوانین کیرشهف         32

5-3-ضریب انعکاس         34

6-3-رابطه میان ضرایب جذب وانعکاس وعبور         34

7-3-فلزات وغیرفلزات       35

8-3-تبادل انرژی تابشی وضرایب شکلی       37

1-8-3-بدست آوردن ضرایب شکلی بین دو المان سطحی         37

2-8-3-ضریب شکلی برای دو سطح محدود       38

توزیع شار بر روی مسیر در زمان مختلف در اثر انتقال حرارت

توزیع شار بر روی مسیر در زمان مختلف در اثر انتقال حرارت

فصل چهارم:قوانین حاکم برتشعشع

1-4-مفاهیم صدور،جذب وپخش       41

2-4-مکانیسم های فیزیکی صدور،جذب وپخش       42

3-47-ضعیف شدن انرژی توسط جذب،پخش وقانون بوگر       43

1-3-4-ضخامت اپتیکی     45

2-3-4-ضریب جذب         46

4-4-صدور انرژی       46

5-4-پراکندگی وارد شونده               48

1-5-4-تابع فاز     49

5-2-4-افزایش شدت تابش توسط پراکندگی وارد شونده         51

6-4-معادله انتقال       53

7-4-بردار فلاکس تابشی         55

8-4-معادله عمومی انرژی شامل جابجایی وهدایت وتابش         55

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم:آشنایی با سیستم های میکروالکترومکانیکی درزمینه حرارتی

1-5-سیستم های درابعاد میکرونی       58

2-5-رسانایی حرارتی وگرمای ویژه       59

3-5-میکروحسگرهای حرارتی         61

4-5-ترمورزیستورها     63

5-5-محرک های حرارتی           65

6-5-آب بندی وپوشش سنسورهای میکرومکانیکی       66

1-6-5-محافظت از سنسور دربرابر اثرات محیطی       66

2-6-5- محافظت ازمحیط دربرابر سنسور           67

7-5- شبیه سازی وطراحی سیستم های میکروالکترومکانیکی(MEMS)ا         68

مدل سه بعدی مش بندی شده

مدل سه بعدی مش بندی شده

فصل ششم:تعریف مسئله ومدل هندسی

1-6- مقدمه       74

2-6-مدل مورد بررسی       75

3-6-معادلات حاکم وشرایط مرزی     79

4-6-روش حل         84

5-6-توجیه استفاده از روابط حاک بر ابعاد ماکرو درابعاد میکرو         87

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم:بررسی نتایج ونمودارها

1-7-بررسی نتایج ونمودارها             90

1-1-7-برری اثرانتقال حرارت تشعشعی درمقیاس ماکرو           90

2-1-7-بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس میکرو       98

3-1-7-بررسی اثر انتقال حرارت جابجایی درمقیاس ماکرو         108

4-1-7-بررسی اثر انتقال حرارت جابجایی درمقیاس میکرو       117

2-7-بررسی نتایج تحلیل3D ومقایسه آن با2Dا             125

1-2-7-نتایج تحلیل مدل3D بانسبت ابعاد یک      127

2-2-7-نتایج تحلیل مدل3D بانسبت ابعاد دو               131

3-2-7-نتایج تحلیل مدل3D بانسبت ابعاد سه         134

4-2-7-مقایسه نتایج بانسبت ابعاد1و2و3 درمقایس میکرو وماکرو         128

فصل هشتم:نتیجه گیری وپیشنهاد

نتیجه گیری وپیشنهاد           144

ضمائم     149

فهرست منابع ومراجع     167

چکیده انگلیسی       170

کانتور توزیع شار در مدل

کانتور توزیع شار در مدل

فهرست شکل ها

1-1-موادمناسب جهت عایق حرارتی درشرایط مختلف           3

2-1-تغییرشکل میکروتیردراثر مقاومت حرارتی         7

1-1-مقایسه ترم های مختلف برای بالانس حرارتی هدایت وتابش         13

1-4-شکل هندسی برای بدست آوردن تساوی انتقال انرژی درمحیط تابش           44

2-4-شکل هندسی برای بدست آوردن نشرتابشی ازیک حجم گاز           47

3-4-پخش شدت تابشی به یک جهت خاص ازیک تابش برخوردی               49

4-4-پخش انرژی به جهتsا             51

5-4-فلاکس های تابشی برای یک المان حجمی         56

1-5-وسیله ای برای اندازه گیری Kا         61

3-5-نمای شماتیک یک محرک حرارتی         65

4-5-قابلیت هایANSYS در MEMSا         72

5-5-روند شماتیک تحلیل مسائل درANSYSا           72

1-6-نمونه هندسی مدل مورد بررسی         75

2-6-مدل دوبعدی مش بندی شده         76

3-6-مدل هندسی دوبعدی             78

4-6-مدل هندسی دوبعدی                 80

5-6-مدل هندسی سه بعدی                 83

1-7-کانتور توزیع دما درمدل دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس ماکرو           91

2-7-کانتور توزیع شار درمدل دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس ماکرو         92

3-7-توزیع برداری شاردراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس ماکرو         93

5-7-توزیع دما برروی مسیر درزمان50000 ثاینه درمقایس ماکرو         94

7-7-نقاط مورد بررسی درموقعیت های مکانی مختلف درمدل مورد نظر         96

9-7-کانتور توزیع دما دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس میکرو       98

10-7-توزیع دما برروی مسیر درزمان5 ثانیه درمقیاس میکرو       99

12-7-کانتور توزیع شار درمدل دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس میکرو     101

13-7-توزیع برداری شار درمدل دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس میکرو         102

17-7-مدل مورد بررسی تحت اثر انتقال حرارت جابجایی       109

18-7-توزیع دما درمدل دراثر انتقال حرارات جایجایی درمقیاس ماکرو             110

20-7- توزیع شار درمدل دراثر انتقال حرارات جایجایی درمقیاس ماکرو            112

21-7- توزیع برداری شاردراثر انتقال حرارات جایجایی درمقیاس ماکرو             113

25-7- توزیع دما درمدل دراثر انتقال حرارات جایجایی درمقیاس میکرو         117

27-7- توزیع شاردرمدل دراثر انتقال حرارات جایجایی درمقیاس میکرو         119

28-7- توزیع برداری شار درمدل دراثر انتقال حرارات جایجایی درمقیاس میکرو         120

31-7-مدل سه بعدی موردبررسی           125

32-7-مدل سه بعدی مش بندی شده     126

1-ضمیمه)مواد لازم جهت محاسبه ضریب دید         156

2-ضمیمه)تصویر سطح دریافت کننده       164

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودارها

2-5-مقاومت ویژه سیلیکون بصورت تابعی از درجه حرارت         64

4-7-توزیع شار برروی مسیر دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس ماکرو     93

6-7-توزیع دما برروی مسیر دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس ماکرو       35

8-7-توزیع گذرای دما برحسب زمان درنقاط مختلف مدل دراثر تشعشع درمقیاس ماکرو             97

11-7- توزیع   دما برروی مسیر در زمان های مختلف دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس میکرو             100

14-7- توزیع   شار برروی مسیر در زمان های مختلف دراثر انتقال حرارت تشعشعی درمقیاس میکرو       103

15-7- توزیع گذرای دما برحسب زمان درنقاط مختلف مدل دراثر تشعشع درمقیاس میکرو                       104

16-7-توزیع دما برروی مسیر درمقیاس های میکرووماکرو     107

19-7-توزیع دما برروی مسیر دراثر انتقال حرارت جابجایی درمقیاس ماکرو          111

22-7-توزیع شار برروی مسیر دراثر انتقال حرارت جابجایی درمقیاس ماکرو           114

23-7-تویع دمای گذرای نقاط مختلف دراثر انتقال حرارت جایجایی درمقیاس ماکرو         115

24-7-تغییر دمای گذرای نقاط مختلف درمقیاس های میکرووماکرو دراثر انتقال حرارت جایجایی       116

26-7-توزیع دما برروی مسیر درزمان های مختلف دراثر انتقال حرارت جایجایی درمقیاس میکرو         118

29-7-توزیع شار برروی مسیر درزمان های مختلف دراثر انتقال حرارت جایجایی درمقیاس میکرو         121

30-7-تغییر دمای گذرای نقاط مختلف برحسب زمان دراثر انتقال حرارت جایجایی در مقیاس میکرو           122

31-7-تغییر دمای گذرا نقاط مختلف دراثر انتقال حرارت جابجایی درمقیاس های میکرو وماکرو         123

34-7- نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاد یک ومقایسه بانتایج2D(full time)ا               127

35-7-نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاد یک ومقایسه بانتایج2D(half timeا)ا           128

36-7- نتایج تحلیل3Dمیکرو بانسبت ابعاد یک ومقایسه بانتایج (full time)ا                 129

37-7- نتایج تحلیل3Dمیکرو بانسبت ابعاد یک ومقایسه بانتایج2D(half timeا)ا               130

38-7- نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاددو ومقایسه بانتایج2D(full time)ا               131

39-7- نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاددو ومقایسه بانتایج2D(half timeا)ا             132

40-7- نتایج تحلیل3Dمیکرو بانسبت ابعاددو ومقایسه بانتایج2D(full time)ا                      133

41-7- نتایج تحلیل3Dمیکرو بانسبت ابعاددو ومقایسه بانتایج2D(half timeا)ا                             134

42-7- نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاد سه ومقایسه بانتایج2D(full time)ا                     135

43-7- نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاد سه ومقایسه بانتایج2D(half timeا)ا                       136

44-7- نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاد سه ومقایسه بانتایج2D(full time)ا                     137

45-7- نتایج تحلیل3Dماکرو بانسبت ابعاد سه ومقایسه بانتایج2D(half timeا)ا                       138

46-7-مقایسه نتایج نسبت ابعاد1و2و3 بادوبعدی درمقیاس ماکرو(full time)ا                   139

47-7- مقایسه نتایج نسبت ابعاد1و2و3 بادوبعدی درمقیاس ماکرو(half timeا)ا               140

48-7- مقایسه نتایج نسبت ابعاد1و2و3 بادوبعدی درمقیاس میکرو(full time)ا                   141

49-7- مقایسه نتایج نسبت ابعاد1و2و3 بادوبعدی درمقیاس میکرو(half timeا)ا                 142

فهرست جدولها

1-6-ابعاد مدل مورد بررسی         75

2-6-خواص فیزیکی مدل مورد بررسی           76

3-6-ضرایب تبدیل ابعاد ازمقیاس ماکرو به مقیاس میکرو           77

4-6-دمای قسمت های مختلف مدل درلحظه اول       78

Abstract:
Tn consideration of importance of heat transfer in micro electro mechanical systems, that it is advantage or disadvantage of electrical current or the others environmental effects on them, this project analyzed the governing physics of heat transfer and temperature distribution in an object body under the effect of external heat flux in micro systems and compared it with macro systems. To accomplish this research, finite element method is used. With regard to importance of heat transfer in micro equipments, and the idea of decreasing body relaxation property follows to the decreasing dimensions, that is applied in solids mechanic, the effect of dimensions deduction on the rate of heat relaxation reduction of an object body due to radiation energy incidence is estimated. Results achieved from performed finite element analysis shows that temperature distribution in an object body in micro scale is approximately uniform. It means that temperature gradient in the body is so small, and three dimensional body acts as a lumped mass. Though because of the object nature, it behaves as a heat insulator in macro scale but the same object in micro scale is no longer a heat insulator. Thus temperature of every points of the object, change simultaneously. The rate of this temperature changing is so fast and it’s about more than 1000 times faster than the same condition in macro scale.


برای نوشتن این فایل 28 انگلیسی ترجمه شده است. 

 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان