انتخاب صفحه

مقدمه :

در دنیای امروز با گسترش روز افزون دنیای دیجیتال با ید به دنبال پلی برای ایجاد ارتباط بین دنیای آنالوگ و دیجیتال باشیم . این پل از طریق مبدل های آنالوگ به دیجیتال ساخته می شود . تکنیک های بسیاری برای طراحی مبدل های آنالوگ به دیجیتال و جود دارند که هر کدام از این تکنیکها دارای امتیازات و محدودیت هایی هستند . در اینجا به معرفی برخی از این تکنیک ها در طراحی مدارات مبدل آنالوگ به دیجیتال پرداخته شده است .
هر کدام از این تکنیک ها ملزومات مداری مربوط به خود را دارد . در بعضی از این تکنیک ها دقت بیشتر مورد نظر بوده و در بعضی دیگر سرعت و در بعضی مواقع هزینه و قیمت بیشترین نقش را دارد . ذکر این نکته ضروری است که قبل از طراحی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال باید دانشی کلی در باب انواع تکنیک های موجود داشت ، تا با توجه به مزایا و محدودیت های این تکنیک ها و همینطور خصوصیات مبدل آنالوگ به دیجیتال ، روشی برگزیده شود که بالاترین بازدهی را داشته باشد . همچنین برای رسیدن به بالاترین کارایی می توان از ترکیب این روش ها نیز استفاده کرد .
در تقسیم بندی انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال ، آنها را به دو قسم یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می کند . این مجموعه بر مبنای این تقسیم بندی نبوده و انواع ساختار های مختلف به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

بررسی و معرفی  و انتهاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

بررسی و معرفی و انتهاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………….1
مقدمه……………………………………………………………………………………….2

 فصل اول : انواع ساختار های با اهمیت مبدل های آنالوگ به دیجیتال…………………………3

(ساختار موازی)Parallel encoder (1 -1ا……………………………………………………………………4
(تقریب متوالی ) successive approximation(2 -1……………………………………..ا………………9
1- 3) مبدل های ولتاژ به فرکانس……………………………………………………….. 15
1- 4) اجتماع تک شیب………………………………………………………………….. 16
1- 5) روش های متعادل کردن بار……………………………………………………….. 18
1- 6) اجتماع دو شیب ……………………………………………………………………19
1- 7) مبدل های دلتا – سیگما…………………………………………………………. 22
1- 8) مبدل های آنالوگ به دیجیتال با خازن های سوئیچ شونده…………………… 25
1- 9) توضیحاتی در مورد مبدل های آنالوگ به دیجیتال اجتماعی………………….. 26
1- 10) شرح یک نمونه ADC غیر معمول 1175AD ا………………………………….. 27

فصل دوم : انتخاب ساختار و زیر سیستم های مبدل های آنالوگ به دیجیتال …………………29

2- 1)انتخاب یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ……………………………………………………………..30
2- 2)زیر سیستم های کامل ADC 35 فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………….. 37
فهرست مراجع و منابع…………………………………………………………………………………. 39

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………..41
صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………………42

عنوان جداول

جدول 2-1:اطلاعات مربوط به برخی ADC ها 32 جدول 2-2:مشخصات ورودی و خروجی و قیمت برخی ADC ها………………………… 33

فهرست اشکال

1- 1:شماتیک مدار پایه برای مبدل های آنالوگ به دیجیتال موازی…………………………………….. 5
1- 2:شکل سیگنال ورودی و خروجی مبدل موازی بر حسب زمان…………………………………….. 6
1- 3:استفاده از OR انحصاری در خروجی مقایسه گر به منظور ساده نمودن………………………… 7
4 -1ساختار مبدل: encoderalf-flash …………………………………………………………………….ا9
1- 5:ساختار مبدل تقریب متوالی……………………………………………………………………….. 10
1- 6:شماتیک مداری مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی …………………………………………11
1- 7:شکل سیگنال ورودی و خروجی مبدل تقریب متوالی بر حسب زمان…………………………… 11
1- 8-A:خروجی دیجیتال به آنالوگ در طی 8 پالس1- 8-B:درخت 8 بیتی که با..تغییر کامل ورودی به دست آمده است……………………………………….. 12
.1- 9:استفاده از سوئیچ و مقاومت به جای نردبان مقاومتی معمول برای دیجیتال …………………….13
به آنالوگ به منظور جلوگیری از دست رفتن کدها
1- 10:شماتیک مداری مبدل دنبال کننده………………………………………………………………….. 14
1- 11:شکل سیگنال ورودی و خروجی مبدل دنبال کننده………………………………………………… 15
1- 12:شماتیک مداری مبدل اجتماع تک شیب…………………………………………………………….. 16
1- 13:شماتیک مداری اجتماع تک شیب……………………………………………………………………. 17
1- 14:شکل سیگنال ورودی خروجی مبدل اجتماع تک شیب بر حسب زمان ………………………….18
1- 15:حساسیت نسبت به تداخل………………………………………………………………………… .19
1- 16:عملکرد مبدل اجتماع دو شیب…………………………………………………………………….. .21
1- 17:شماتیک مداری مبدل سیگما-دلتا …………………………………………………………………..23
1- 18: شماتیک ساختار ساده مبدل سیگما-دلتا……………………………………………………….. 24

فهرست اشکال

1- 19:شماتیک ساختار ساده مبدل سیگما-دلتا………………………………………………………… 24
1- 20:تولید یک فرکانس به ازای یک ولتاژ ورودی مشخص……………………………………………… 27
1- 21:دیاگرام داخلی 1175ADا…………………………………………………………………………… 28
2- 1:شماتیک یک مبدل آنالوگ به دیجیتال به همراه زیر سیستم ها که مربوط ……………………..36
به ماژول DT-5716A است

فصل اول : انواع ساختار های با اهمیت مبدل های آنالوگ به دیجیتال

Parallel encoder ساختار موازی (1 -1
در این تکنیک سیگنال ولتاژ ورودی به صورت همزمان به ورودی همه مقایسه گر ها داده می شود و ورودی دیگر این مقایسه گر ها به ولتاژی که از طریق ولتاژ مرجع و با تقسیم مقاومتی ایجاد می شود داده می شود . خروجی مقایسه گر ها به یک encoder داده می شود تا کد دیجیتال خروجی که متناسب با سیگنال آنالوگ ورودی است را ایجاد کند . شکل 1-1 زیر شماتیک مداری پایه برای این تکنیک است .

بررسی و معرفی  و انتهاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

بررسی و معرفی و انتهاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

طراحی و ساخت ADC های خاص به منظور انجام اهداف مورد نظر لازم و ضروری است . به عنوان مثال در یک گیرنده مخابراتی برای گرفتن فرکانس مرکزی مورد نظر همراه با انواع مدولاسیون ها احتیاج به یک مبدل آنالوگ به دیجیتال قدرتمند است . همچنین کاربرد های بسیار دیگری وجود دارند که نیاز ضروری به مبدل ها دارند . در اینجا سعی شده تا با مطرح کردن انواع ساختار ها یک منظره کلی ارائه گردد و با توجه به اهداف خاص ، انواع مبدل ها با قابلیت های خاص طراحی و ساخته شود .
ساختار های ارائه شده در بالا حتی در جزیی ترین قسم می تواند موضوعی برای تحقیق ، بررسی و طراحی های دقیق تر باشد . این مجموعه پیش در آمدی است برای طراحی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال . از آنجا که برای یک طراح آگاهی از ساختار های مختلف لازم و ضروری است تا بتواند با توجه به خصوصیات مورد نظر خود بهترین ساختار را انتخاب کرده و با استفاده از ایده های مداری طرح خود را ارتقا دهد .
می توان پیشنهادات زیر را برای کسانی که قصد تحقیق و کار در این زمینه را دارند مطرح کرد .
– طراحی مستقل یک مبدل آنالوگ به دیجیتال با هر کدام از ساختار های مورد بحث . که البته نوع انتخاب ساختار به مشخصات مورد نظر ، کاربرد و هزینه مصرفی برمی گردد . این طراحی می تواند مبتنی بر طراحی و ساخت مدار مجتمع باشد و یا ساخت ماژولار که با کنار هم قرار دادن عناصر مختلف به منظور ارتقای فنی صورت می گیرد .


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل word و pdf

قیمت 35 هزار تومان