چکیده 

این پایان نامه در جهت طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقـات و آمـوزش راه آهـن جمهـوری اسـلامی ایـران انجام گرفته است. هـدف  اصـلی تعیـین شاسـی  مناسـب بـرای درزیـن جرثقیـل دار مـدل 10(OBW) می باشد. این وسیله ریلـی از ماشـین آلات مکـانیزه راه آهـن بـرای نگهـداری و تعمیـرات خطـوط ریلـی می باشد. برای توسعه و ساخت آن در داخل کشور به چند پروژه کارشناسی ارشد تقسیم بندی شده است.

در این پروژه تحقیقاتی  درباره تحلیل شاسی درزیـن جرثقیـل دار مـدل 10(OBW) مـی باشـد پـس از شناسایی اجزاء تشکیل دهنده ، مدلسازی شاسی، تحلیل های استاتیکی انجام می شود.

در این پایان نامه ابتدا شاسی درزین های OBWموجود را با نرم افزار کتیـا مـدل سـازی کـرده و از لحاظ تعیین مرکز گرانیگاهی مورد بررسی قرارمی گیرد. و تغییر مرکز گرانیگاهی در حین عملیات مشـخص شده و بعد از انتقال به نرم افزار آباکوس و از لحـاظ مرکـز نقـاط ماکسـیمم تـنش و کـرنش بررسـی شـده و سپس با توجه به تغییر جرثقیل موجود 5 تن متر به جرثقیل با ظرفیت 10 تـن متـر بـدون  توجـه بـه طراحـی جرثقیل در حالت مختلف باز و بسته، با در نظر گرفتن وضعیت جرثقیل نسبت به درزین و در وضعیت هـایسکون و با توجه به سرعت عملیاتی تحلیل های استاتیکی مربوطه بر روی شاسی انجام داد شد ایـن  تحلیـلها نشان داد که امکان این جایی گزینی وجود ندارد و باید تغییرات لازم را بـر روی شاسـی  انجـام داد تـا برای کار 10 تن متر بهینه شود.

در نرم افزار آباکوس ابتدا شاسی موجود  تحلیل و بررسی شد ون میزز آن معیار محاسـبات قـرارداد شـده و بعد با تغییر دادن ضخامت قوطی شاسی در قسمتی که بیشـترین تـنش ون میـزز را داشـت تـا نمودارهـایتنش ترسیم شده در دو حالت شبیه به هم شوند که ضخامت ورق تولید شاسی از cm1.2وcm1.5 به cm2 افزایش پیدا می کندو بعد انتقال به نرم افزار انسیس واژگونی آن بررسی شده که واژگون نمـی شـد ولـی تغییـرcm3 تغییر جابجایی صورت می گیرد که با قراردادن وزنه در جهت مخالف جبران می شود. و همچنین دکل جرثقیل برای پنج تن متروده تن متر مـورد برسـی قـرار گرفـت .کـه بـرای ده تـن متـرجواب نمی دهد. که باید تغییر ابعادی صورت گیرد.

سیستم تعلیق یک وسیله نقلیه

سیستم تعلیق یک وسیله نقلیه

 

 فھرست مطالب                                    

 فصل اول : مقدمه   1 

1-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

1-2 –لکوموتیوها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  1

1-1-2 -انواع واگن ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1

1-3  -اجزاء اصلی و عمومی وسائط نقلیه ریلی (لکوموتیوها و واگنها)…………………………………………………………………………..  3

1-3 – 1 –بوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3

1-4 – چرخ – محورها ………………………………………………………………………………………………………………………………………  4

1-5 – سیستم های تعلیق بوژیها…………………………………………………………………………………………………………………………….  4

1-6 -یاتاقان های سر محورهای وسائل نقلیه ریلی  …………………………………………………………………………………………………….  6

1-7 – سازه اصلی واگن ها و لکوموتیوها ……………………………………………………………………………………………………………….  6

1-7-1 – قلاب و تامپون واگن ها و لکوموتیوها  ……………………………………………………………………………………………………….  7

1-8 – سیستم ترمز هوایی واگن ها و لکوموتیوها ……………………………………………………………………………………………………..  8

1-8-1 – انومختلف اع سیستم های ترمز وسائل نقلیه ریلی ………………………………………………………………………………………….  9

الف- سیستم ترمز هوائی با عملکرد مستقیم (غیر اتوماتیک) ……………………………………………………………………………………….  9

ب- سیستم ترمز هوائی اتوماتیک (ترمز هوائی با عملکرد غیرمستقیم) ……………………………………………………………………………  9

1-11- درزین 10-(OBW)……………………………………………………………………………………………………………………..ـ.  11

1-12- اجزای سیستم انتقال قدرت درزین(OBW 10) .ـ………………………………………………………………………………………….  12

1-12-1 موتور دیزل- (DEUTZ-KHD F8L513)   …ـ…………………………………………………………………………………………….  12

1-12-2 – گیربکس هیدرودینامیک(ZF 3WG200) .ـ…………………………………………………………………………………………..  12

1-12-3  شفت گاردان – (Propeller Shaft) .ـ…………………………………………………………………………………………………..  13

1-12-4 دیفرانسیل – (Axle Gear)ـ………………………………………………………………………………………………………………….  13

5-12-1 چرخ -(Wheel) .ـ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

رولبرینگ های مخروطی

رولبرینگ های مخروطی

فصل دوم: انواع شاسی ها خودرو و لکوموتیو و مروری بر پژوهش های انجام گرفته برروی شاسی 

2-1 – شاسی ها خودرو و لکوموتیو  …………………………………………………………………………………………………………………….  14

2-2 -شاسی مستقل  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  15

2-2-1 -مزایای شاسی و اتاق مستقل  …………………………………………………………………………………………………………………..  15

2-3 – شاسی نیمه جدا شدنی…………………………………………………………………………………………………………………………….  16

2-4 -انواع شاسی جدا شدنی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  16

2-4-2 – شاسی صفحه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………..  17

2-4 -3- شاسی لوله ای …………………………………………………………………………………………………………………………………..  18

2-4-4 -شاسی ستون فقرانی ……………………………………………………………………………………………………………………………..  18

2-5 – شاسی با مقاطع توخالی  مدور و جعبه ای  شکل  …………………………………………………………………………………………….  19

2-6 – نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….  20

2-7- مروری بر پژوهش های انجام گرفته برروی شاسی…………………………………………………………………………………………..  21

2-7-1- معین کردن انرژی سنتیک (کارمایه جنبشی) سیستم …………………………………………………………………………………….  23

2-7-2 -تحلیل فشار بر شاسی های کامیون با پرچ کردن آنها بر یکدیگر ( پیچ و مهره کردن آنها بر یکدیگر) ………………………  25

2-7-3 -بارها بر روی قالب شاسی ها  …………………………………………………………………………………………………………………..  26

فصل سوم :روابط و معیارهای حاکم بر مسائل

3-1مقدمه : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  27

2-مشخصاتی که از آزمایش کشش به دست می آیند …………………………………………………………………………………………. 27

3-2-1 -تنش تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  27

3-2-2 -تعیین حد الاستیک واقعی……………………………………………………………………………………………………………………..  27

3-2-3 -حد تناسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

3-2-4- حدالاستیکی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  28

3-2-5- تنش پروف یا افست  …………………………………………………………………………………………………………………………….  28

3-2-6 – استحکام نهایی یا کششی ……………………………………………………………………………………………………………………..  28

3-2-7 – اکتیلیتی یا میزان قابلیت تغییر فرم پلاستیک……………………………………………………………………………………………….  28

3-2-8- مدول الاستیسیته یا مدول یانگ ………………………………………………………………………………………………………………  29

3-2-9 -قابلیت ارتجاعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….  30

3-2-10- چقرمگی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  31

انواع منحنیهای تنش –کرنش …………………………………………………………………………………………………………………….  32

3-3-1 – تنش –کرنش الاستیکی  ……………………………………………………………………………………………………………………….  32

-تمرکز تنش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

تئوریهای شکست…………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

-تئوری بیشترین تنش عمودی…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

-تئوری بیشترین کرنش عمودی ………………………………………………………………………………………………………………….. 37

-تئوری بیشترین تنش برشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

-تئوری انرژی کرنش ………………………………………………………………………………………………………………………………..  39

3-10-دلایل استفادها ازفولاد  3-ST52در شاسی  ………………………………………………………………………………………………….  43

فصل چهارم : بارگذاری و اعمال شرایط مرزی در شاسی با استفاده از   استاندارد EN12663  

4-1 – مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  46

4-2- طبقه بندی وسایل حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………………………  46

4-3 -وسیله مسافران و لکوموتیوها………………………………………………………………………………………………………………………  46

4-5 -نیروهای فشاری در مناطق میانی و کوبل شده  …………………………………………………………………………………………………  47

4-6- نیروی فشاری زیر سطح قسمت کوپلینگ  ……………………………………………………………………………………………………..  47

4-7-نیروی فشاری به کارگرفته شده قطری در قسمت دوتایی  …………………………………………………………………………………..  47

4-8-بارکاری ماکزیمم (ضریب اطمینان) …………………………………………………………………………………………………………….  47

4-9-جرثقیل باری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  48

فصل پنجم :شبیه سازی عددی (المان محدود)

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  49

5-2- معرفی نرم افزار کتیا  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  49

5-2-1-کار انجام شد توسط   نرم افزارهای  کتیا …………………………………………………………………………………………………..  50

5-3-معرفی نرم افزار انسیس  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  54

5-3-1-کار انجام شد توسط   نرم افزارهای  انسیس ……………………………………………………………………………………………….  55

5-4- معرفی نرم افزار آباکوس………………………………………………………………………………………………………………………….  60

5-4-1-کار انجام شد توسط   نرم افزارهای  آباکوس……………………………………………………………………………………………..  61

5-5- خیزوارد شاسی درزینBW 0………………………………………………………………………………………………………………………….68

5-6-روش دوم اصلاح شاسی ………………………………………………………………………………………………………………………….  73

5-6-1-مرحله اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴٧

5-6-2-مرحله دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵٧ 

5-6-3-مرحله سوم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………76

 فصل 6 نتیجه گیری

6-1 نتیجه گیر ی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

6-2-آنالیز آباکوس……………………………………………………………………………………………………………………………………………78

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش