انتخاب صفحه

چکیده

در این پایان نامه کاربرد تئوری کنترل مباش به ریسک را در تصمیم گیری های مالی به ح و نظر میرسانیم. برای این منظورگونهای زمان پیوستهی مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای درون دورهای مرتون را برای زمانهای غیرمتناهی به منظور ماکزمیم کردن نرخ رشد حساس به ریسک سبد سرمایه ایجاد کردیم. مدل به دست آمده یک مدل بسیار رام و سست مهار ست و به ما در بدست آوردن بینش بهتری دربارهی استراتژیهای خرید و فروش بهینه کمک می کند. همجنین ما را به این حقیقت رهنمون میسازد که استراتژی نگهداری ۱۰۰ درصد پول نقد، لزوما کم خطر ترین استراتژی نیست. برای کاربرد آن در درآمد ثابت ها ما از مفهومی به نام اوراق قرضه با سررسید غلتان استفاده کردیم که مدل های تصادفی اوراق قرضهی یقین صفر هستند. در آخر نشان میدهیم که تقسیم بندی بهینهی سرمایهی یک شخص به منظور نگهداری یک نوع دارایی در سبد سرمایه اش، تابع آفین از فاکتورهای اقتصادی برای مثال نرخ های بهره با تاربخ سر رسیدهای مختلف است

فهرست مطالب

مقدمه

حرکت بروانی و معدلات دیفرانسیل تصادفی

حرمت براونی

خاصیت مارکفی حرکت براونی

فرمول اینو معادلات تصادفی

تعاریف و مفاهیم ریاضی

معرفی نمادها و تعارف اولیه

تعارف و مفاهیم اقتصادی

استراتژی خرید و فروش مجاز

اندازه ی ریسک در بازهای مالی

تئوری مطلوبیت وون نیومن مورگنسترن

انتقاد ها

حق تاعمل ریسک و هم ارز اطمینان

اندازه گیری ارو پرت

ریسک گریزی

مطلوبیت پول

اندازه گیری ریسک گریزی

تئوری سبد سرمایه

شرایط کلی

توابع توده

کاربرد در آمار ریاضیاتی

برخی خواص توده ها

اندازه گیری ریسک منسجم

اندازه گیری ریسک محدب

یک مثال جالب

مجموعه پذیرش برای اندازه گیری ریسک منسجم

انحراف بزرگ

انحراف بزرگ مجموع متغیر های تصادفی مستقل

مفهوم انحراف بزرگ

سری اج ورث

فرمول فادی برونو

فرمول بندی مسئله ی کلی کدیریت دارایی های حساس به ریسک

بحث پیرامون شاخص بهینگی حساس به ریسک

منشاء  حساسیت ریسک و ارتباط آن با اندازهی ارو پرت ریسک پذری مطلق

ریسک پذیری سرمایه گذار و پارامتر تتا

توابع انباشتگی حرکت براونی هندسی مرز کزان حساس به ریسک

انحراف بزرگ نرخ دانسکر _واردان حساسیت ریسکی

بازی انتروپی و حساسیت ریسک

اندازه ریسک منسجم و حساسیت ریسکی

شاخص زمان سر رسید نامتناهی در مقابل شاخص سر رسید متناهی

نتایج ریاضیاتی اصلی

حالتی که یکی از دارایی ها بدون ریسک باشد

نتایج صریح برای یک مثال تک فاکتوری

اوراق قرضه ی با سر رسید غلتان و مدل گاوسی سود_فاکتور

ضمیمه

مراجع

مقدمه

آنچه پپش روی شماست تلاشی در معرفی تئوری کنترل بباش به ریسک و حل مسئله ی بیشینه بازی نرخ رشد طولانی مدت یک سد سرمایه از راه یافتن بهترین استراتژی خرید و فروش است .درمورد کنترل حساس به ریسک میتوانم بگوبم که هنگامی که در نظریه کنترل کلاسیک با عدم قطعیت داده ها روبرو هستیم به کنترل تصادفی می رسیم و چنان که در این پایان نامه مشاهده خواهید کرد، تفاوت ویژه ی آنها در این است که در کنترل حساس به ریسک بینش و احساس شما در مواجهه با ربسک، مهمترین و اصلی تری عامل است که تمامی برآمد ها را به شکل بسیار موثری تحت نفوذ شود می آورد و آنچه شما درنهایت به آن دست می یابید تابعی است که تنها پارامتر آن احتباس شماست. در کنترل حساس به ریسک شما باید تصمیم بگیر و کنترل کننده را که حالا اسمش را h(t)می گذاریم، که همان استراتژی خرید و فروش ماست، را به نجفی انتخاب کنید که باعث بیشینه شدن ملاک شاخص شود. در این پایان نامه فرض براین است که سرمایه گذار به شدت ریسک گریز و هراسان از ربسک و قانع به مقدار پول تضمین شده ی کمتر اما بدون ریسک است. بنابراین را مثبت در نظر گرفته ام علت این علامت را در طول پایان نامه در می یابید و کاملا توضیح داده شده است. در هر صورت با این که مسئله را با فرض ریسک گریزی حل کردهایم، اما جواب این مسئله را میتوان برای مواردی که سرمایه گذار ریسک طلب و یا ریسک خنثی است نیز مورد استفاده قرار داد

Abstract

This thesis presents an application of risk sensitive control theory in financial decision making. A variation of Merton’s continuous-time intertemporal capital asset pricing model is devolved where the infinite horizon objective is to maximize the portfolio’s risk adjusted growth rate. The resulting model is tractable and thus provides economic insight about optimal trading strategies as well as the fact. that the strategy of 100% cash is not necessarily the least risky one. For fixed income applications we utilize the concept of rolling-horizon bonds, which are stochastic process models of certain mutual fund of zero coupon bonds. We show that the optimal proportion of one’s wealth to hold in a.n asset is given by a simple alfine function of economic factors such as interest rates of various maturities

Keywords: : risk sensitive control. optimal portfolios. fisred income, intwtempovul capital asset pm’cz’ng model


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 136

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید

a>