انتخاب صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی  در حوزه‌ های رهبری و کارکنان (منابع انسانی) به انجام رسیده است. ارزیابی عملکرد دانشگاه در هر یک از زیر معیارهای حوزه های مزبور و نیز مقایسه وضعیت تعالی سازمانی دانشکده های این دانشگاه و مقایسه دیدگاه مدیران، اساتید و کارمندان در مورد وضعیت تعالی سازمانی این دو حوزه نیز از اهداف فرعی تحقیق بوده است.

ضرورت گام نهادن در مسیر تعالی در نظام آموزش عالی کشور، اهمیت ویژه حوزه های رهبری و کارکنان (منابع انسانی) در یک سازمان و کمبود اطلاعات جامع و تحقیقات علمی در زمینه بررسی وضعیت تعالی نظام آموزش عالی کشور و لزوم رقابت پذیر کردن دانشگاه های کشور در سطح منطقه و مطابقت داشتن کیفیت عملکرد آن ها با الگوها و استانداردهای معتبر بین المللی محقق را بر آن داشت تا مبادرت به انجام این تحقیق نماید.

در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است  و مدیران و منابع انسانی آن یعنی اساتید و کارمندان رسمی و پیمانی جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. به منظور انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه اساتید و کارکنان از روش نمونه گیری سهمی و سپس نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و در مورد جامعه مدیران با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه حجم نمونه و حجم جامعه با هم برابر است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بر مبنای معیارهای دو حوزه رهبری و کارکنان تهیه شده است. روایی این پرسشنامه مبتنی بر شواهد مربوط به روایی محتوا است که با نظر سنجی از کارشناسان سازمان مطالعات بهره وری و منابع انسانی و نیز اساتید صاحبنظر حوزه مدیریت آموزشی تأیید شده است. پایایی پرسشنامه نیز از طریق برآورد ضزیب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار spss محاسبه شده که برابر 95/0 بوده است.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی و آزمون t تک نمونه ای و نیز تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون تعقیبی شفه و با بهره گیری از امکانات نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که از نظر پاسخ دهندگان، شاخص ها (متغیرهای) ایجاد مأموریت، دور نما، ارزش ها و اصول اخلاقی در سازمان، تعامل مدیران با مشتریان و نمایندگان جامعه، تقویت فرهنگ تعالی و سرآمدی در کارکنان، نحوه برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی در حد کم و متغیرهای شناسایی و حمایت مدیران از تحولات سازمانی و مشارکت مدیران در ایجاد و بکارگیری سیستم مدیریت سازمان، میزان تشویق و تقدیر از عملکرد کارکنان، ارتباط و گفتمان متقابل کارکنان و سازمان و توانمند سازی و مشارکت کارکنان در امور در حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین وضعیت تعالی سازمانی در حوزه های رهبری و مدیریت منابع انسانی در دانشگاه در سطح متوسط ارزیابی می شود. در پایان نتایج به دست آمده مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلید واژه ها: تعالی – الگوی EFQM – رهبری – کارکنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                               1

مقدمه                                                                                                                                                 2

بیان مسأله تحقیق                                                                                                                                3

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                                   6

اهداف تحقیق                                                                                                                                    8

سؤالات تحقیق                                                                                                                                  9

قلمرو تحقیق                                                                                                                                    10

تعاریف نظری و عملیاتی                                                                                                                  10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق                                                                           16

مقدمه                                                                                                                                              17

پیشینه تحقیق                                                                                                                                   18

پیشینه نظری                                                                                                                                    18

بخش اول: الگوهای تعالی                                                                                                               18

تعریف سازمان متعالی                                                                                                                     18

الگوهای تعالی سازمانی                                                                                                                  18

مدل های تعالی در کجا به کار می آیند؟                                                                                         19

تاریخچه مدل های تعالی سازمانی                                                                                                   19

معیارهای مدل های تعالی                                                                                                              21

جایزه دمینگ – جایزه ملی کیفیت ژاپن                                                                                        22

جایزه مالکوم بالدریج                                                                                                                   25

جایزه کیفیت اروپا                                                                                                                       26

بکارگیری مدل EFQM در ایران                                                                                                 27

آشنایی با کلیات مدل EFQM                           ا                                                                          28

ارزش ها و مفاهیم بنیادی مدل تعالی سازمانی                                                                                29

معیلرهای سنجش                                                                                                                        30

مدل امتیاز دهی                                                                                                                           32

چارچوب خود ارزیابی                                                                                                                34

رویکردهای مختلف به خود ارزیابی                                                                                            36

مقایسه بین رهیافت های مختلف خود ارزیابی                                                                              36

سطوح تعالی سازمانی بر اساس الگوی EFQM                                   ا                                        38

منافع بکار گیری مدل تعالی سازمانی EFQM                                    ا                                         39

بخش دوم: رهبری و منابع انسانی                                                                                                40

رهبری در مدیریت                                                                                                                    40

رهبری در مدل های تعالی                                                                                                         41

رهبری در مدل کیفیت فراگیر                                                                                                    42

رهبری در مدل بالدریج                                                                                                             43

رهبری در مدل تعالی سازمانی EFQM                            ا                                                         44

زیر معیارهای حوزه رهبری                                                                                                       44

ماهیت مدیریت منابع انسانی                                                                                                      47

اهداف مدیریت منابع انسانی                                                                                                     47

وظایف مدیریت منابع انسانی                                                                                                    48

منابع انسانی در الگوهای تعالی سازمانی                                                                                     48

ارزش های محوری مدل دمینگ با تأکید بر منابع انسانی                                                            49

ارزش های محوری مدل بالدریج با تأکید بر منابع انسانی                                                           50

ارزش های محوری مدل EFQM با تأکید بر منابع انسانی                                                         51

بخش سوم: الگوی EFQM در سازمان های آموزشی                                                                53

بکارگیری مدل EFQM در سازمان های آموزش عالی                                                             53

رهبری سازمان های آموزشی در مدل EFQM                          ا                                               56

جایگاه کارکنان سازمان های آموزشی در مدل EFQM                           ا                                57

آماده سازی سازمان های آموزشی به منظور پیاده سازی مدل                                                     57

ارتباط سازمان های آموزش عالی با صنعت از دیدگاه مدل                                                       58

بخش چهارم: دانشگاه شهید رجایی                                                                                         59

آشنایی با دانشگاه شهید رجایی                                                                                               59

ساختار تشکیلاتی دانشگاه شهید رجایی                                                                                  60

پیشینه تحقیقاتی                                                                                                                     61

تحقیقات داخلی                                                                                                                  61

تحقیقات خارجی                                                                                                                63

جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                                     69

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                  70

مقدمه                                                                                                                                 71

روش تحقیق                                                                                                                       71

فرآیند تحقیق                                                                                                                     71

جامعه آماری                                                                                                                      72

نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                                         72

ابزار گردآوری داده ها                                                                                                        73

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                             75

گردآوری اطلاعات                                                                                                            75

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                               76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                    77

مقدمه                                                                                                                                78

توصیف متغیرها                                                                                                                 78

آمار توصیفی                                                                                                                     78

مشخصات عمومی نمونه های تحقیق                                                                                  78

تحلیل مؤلفه های پرسشنامه                                                                                               81

آمار استنباطی                                                                                                                 84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                       94

مقدمه                                                                                                                             95

خلاصه نتایج                                                                                                                   95

نتایج مربوط به آمار توصیفی                                                                                           95

نتایج مربوط به آمار استنباطی                                                                                          96

بحث و بررسی نتایج                                                                                                      96

محدودیت ها                                                                                                               102

محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر                                                                     102

محدودیت های ناشی از طرح تحقیق                                                                            103

پیشنهادها                                                                                                                     103

پیشنهادهای برگرفته از تحقیق                                                                                       103

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی                                                                                   104

ضمائم و پیوست ها                                                                                                     105

پیوست شماره 1: تأییدیه سازمان مطالعات بهره وری                                                     106

پیوست شماره 2: پرسشنامه مدیران                                                                              110

پیوست شماره 3: پرسشنامه کارکنان                                                                            114

پیوست شماره 4: مجوز اجرای پرسشنامه                                                                     118

پیوست شماره 5: تجزیه و تحلیل داده ها در spss                                     ا                  119

منابع و مأخذ                                                                                                            129

منابع فارسی                                                                                                             129

منابع انگلیسی                                                                                                          134

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از ارزيابی عملكرد یک دانشگاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و كاركنان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید