انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………. 1
کلیات:……………………………………………………………………………….. 2
ساختمان:…………………………………………………………………………. 10
کانی شناسی و پتروگرافی:……………………………………………………… 14
کمپلکس های کومه ای (Cumulate Complexes) ا……………………………..21
مقدمه: ………………………………………………………………………………21
ساختمان……………………………………………………………………………: 23
مینرالوژی و پتروگرافی: ……………………………………………………………..25
مقدمه:………………………………………………………………………………. 29
مینرالوژی و پتروگرافی……………………………………………………………..: 30
مقدمه:………………………………………………………………………………… 31
ساختمان: ……………………………………………………………………………..32
منیرالوژی و پتروگرافی………………………………………………………………..: 34
مقدمه:………………………………………………………………………………… 36
ساختمان:………………………………………………………………………………. 37
مینرالوژی و پتروگرافی:…………………………………………………………………. 38
پترو ژنز (Petrogenesis) ا………………………………………………………………..40
افیولیت ها در کجا شکل می گیرند؟…………………………………………………. 50
جایگزینی کمپلکس های افیولیتی:……………………………………………………. 52
رده بندی افیولیت ها از میاشیرو (1975):……………………………………………. 59
دگرگونی (Metamorphism) ا……………………………………………………………62
سرپانتینیزاسیون:………………………………………………………………………… 63
رودنگیت ها (Rodingites): ا……………………………………………………………..64
متامورفیزم گرماییا………………………………………………………………………: 65
عوامل متاسوماتیزم در گوشته:……………………………………………………….. 68
گسترش سنی و فضایی افیولیت ها در جهان………………………………………: 72
مقایسه افیولیت با پوسته اقیانوسی:………………………………………………… 74
افیولیت خلیج ایسلند در Newfoundland: ا……………………………………………76
کمپلکس افیولیتی Troodos در قبرس………………………………………………… 80
افیولیت Semail در عمان………………………………………………………………..: 86
افیولیت های ترکیه:………………………………………………………………………..91
افیولیت Zambales در فیلیپین………………………………………………………….: 93
پریدوتیت جزیره Zabargad در دریای سرخ…………………………………………….: 95
پریدوتیت Rhonda: ا………………………………………………………………………..98
کمینکس Lizard:ا…………………………………………………………………………. 99
پریدوتیت Trinity:ا…………………………………………………………………………. 100
افیولیت Papus در گینه جدید………………………………………………………………: 102
منابع………………………………………………………………………………………….. 108

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

کلیات:
علت و توجیه ژنتیک انطباق و همراهی نزدیک سنگهای پلوتونیک اولترامافیک و سنگهای مافیک، در درون رسوبات ژئوسنکلینالی، دشوارترین ساختار یک مجموعته افیولیتی است در این بخش، یک مجموعه کامل افیولیتی با واحدهای مختلف زیر، مورد بررسی قرار می گیرد:
1- پریدوتیت دگرگونه (تکتونیت) در قاعده
2- کومه سنگهای پریدوتیتی، گابروهای لایه ای، پلاژیو گرانیت
3- دسته دایکهای ورقه ای با ترکیب بازالت تا کراتوفیر.
4- گدازه های بالشی
5- رسوبات پلاژیک و نهشته های فلز دار، که بر روی سکانس و گاه بصورت بین لایه با گدازه ها، ظاهر می‌شوند.
وجود توالی چینه شناسی فوق، بقدر کافی و بصورتی مستند در مکانهای مختلف جهان، مدل و ثابت شده است. در مناطقی که تنها بخشهایی از سکانس افیولیت در زونهای کوهزایی رخنموده اند، هویت و منشا، آنها همیشه مورد بحث بوده است. در این موارد می بایستی روابط واقعی زمین شناسی، هم بوسیله پترولوژی و هم از طریق ملاحظات ساختمانی: بدقت مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که همه بخشهای افیولیت به سری سنگهای آذرین اولترامافیک و مافیک تعلق دارند، می بایستی مساله منشا آنها بدلیل تفاوتهای موجود، در ارتباط با پترولوژی آذرین ارزیابی گردد. اگرچه واحدهای سنگی مختلف در افیولیت، فرآیندهای متفاوتی از قبیل تبلور مجدد گوشته، دگرگونی، سکانسهای کومه ای آذرین، فرآورده های تغریق، و لکانیسم زیر دریایی، تزریق دایکها، ولی این فرآیندها بظاهر همزمانند و به تشکیل مجموعه افیولیتی وابسته اند. از این رو، در بررسی سکانس حوادثی که به توسعه مجموعه افیولیتی (یا پوسته اقیانوسی جدید) منجر می شود، این حوادث می بایستی بصورت Polygenetic و ته Cogenetic، مورد ارزیابی قرار گیرند، درست بهمان شکل که اغلب برای توالی سنگهای آذرین یا سریهای ماگمایی، متصور است. فرآیندهای زمین شناسی که پیشینه افیولیت را بصورت پلی ژنتیک مینمایانند، تنها وقتی میتوانند درک شوند که مکان و زمان هر یک از آنها بطور جداگانه، شناسایی و مدلل گردد.در یک مجموعه افیولیتی، قدیمی ترین سنگها، پریدوتیت های دگرگونه قاعده ای هستند. این سنگها در شرایط حرارت و فشاری که صرفاً در گوشته قابل حصول است، تبلور مجددیرا در حالت نیمه جامد، نشان می‌دهند. این امر ممکن است با ذوب بخشی سازنده های ناپایدارتر آنها، در ارتباط باشد.عوامل و کانالهای ارتباطی مستقیم آذرین، همچون دایک های تغذیه کننده یا زونهای انتقالی بین پریدوتیت‌های دگرگونه و کومه سنگهای روی آن، شناخته نشده اند. ظاهراً یک سطح دگرشیبی، دو واحد مزبور را از هم جدا می کند، ولی تا کنون اندازه گیری موشقی از زمان جدایی این دو واحد، وجود نداشته است.بر روی پریدوتیت های دگرگونه، سکانس کومه ای قرار می گیرد، که از پریدوتیت ها و گابروها تا پلاژیوگرانیت ها تشکیل شده است. بریده شدن لایه بندی کومه سنگها از طریق دایک های ورقه ای، حاکی از حالت دینامیک در خلال توسعه این سکانس است. منشاء ماگمای ما در سکانس کومه ای، ناشناخته و مبهم است. ماگمای مربوطه ممکن است مذاب بخشی مشتق از پریدوتیت های زیرین باشد. در جایی که دایکهای ورقه‌ای و گدازه های بالشی ظاهر می شوند. وضعیت فضائی آنها، نشان از تشکیل در یک زون کافتی ممتدی دارد که به موجب آن پوسته جدیدی در یک محیط زیر دریائی شکل می گیرد. شیمی دایکها، بر اقتباس آنها از یک ماگمای مافیک تغریق یافته، دلالت دارد. اما روابط نفوذ، حاکی از آنست که کومه سنگهای زیر آن، ممکن است پیش از تشکیل دسته دایک ها، انجماد حاصل کرده باشند. روابط تکتونیکی نیز نشاندهنده تغییر شکل گابروهای لایه ای، قبل از جایگزینی دایکها است.گدازه های بالشی بوضوح با تکامل دایکها، همزمانند. چنین ارتباطی، روشنترین گواه بر وجود فاز کششی در حین شکل گیری آنهاست. یکی از نمودهای بارز سکانس افیولیتی، فقدان قطعات با قاچهایی ازپوسته قاره ای در آن است. این موضوع حاکی از آن است که تشکیل ضخامتی معادل 6 تا 12 کیلومتر از افیولیت، می‌بایستی نماینده قطعاتی از پوسته اقیانوسی باشد. فرآیندهایی همچون ذوب بخشی در گوشته، تغریق مذاب اولیه، و خروج ماگما تحت شرایط کافتی یا گسترش کف اقیانوسی، برای تشکیل و توسعه پوسته اقیانوسی، ضروریست.دگرگونی درجه پائین و فراگیرگدازه های بالشی و دایکهای ورقه ای، ویژگی افیولیست هاست. مجموعه‌های دگرگونه اصولاً مبین شرایطP-T وابسته به رخساره های زئولیت و شیست سبز هستند و فقدان تغییر شکل موثر نشانه دگرگونی گرمایی است.محدود بودن دامنه تا شیر دگرگونی به افقهای کم عمق (1 تا 3 کیلومتر) حاکی از آنست که چرخه آب داغ اقیانوس در نزدیکی محور گسترش می توانسته درست کمی پس از تشکیل مجموعه گدازه دایک، بر آنها اثر کند و کانیهایی در حد رخساره شیست سبز زئولیت را ایجاد نماید. بنابراین مقایسه شیمیایی گدازه های بالشی زیر دریایی و دایکهای ورقه ای، که از طریق متاسوماتیسم، دگرسان شده اند، با ولکانیک های دگرسان نشده و تازه (Fresh) جزایر قوسی و اقیانوسی، با مشکلات زیادی روبرو است. نظیریه های مختلفی که در زمینه ارزیابی منشاء آذرین سنگهای ولکانیکی افیولیت های قدیمی، ابراز شده اند، بحث انگیز بوده و پاسخ قاطعی در این زمینه نداشته اند.هر نوع ذوب بخشی مواد گوشته ای در ژرفای کم، میتواند مایعات مادون قلیائی (Subalkaline) تولید کنند. این مایعات پتانسیل لازم را برای زایش سکانس افیولیتی دارند. در اینجا سئوال مهم آنست که آیا این فرایندها، صرفاً در پشته های میان اقیانوسی رخ می دهند؟ داده ها حاکی از آنست که در افیولیت های قدیمی، انواع سنگهای ولکانیک دگرسان نشده وابسته به جزایر قوسی، حوضه های کناری، حوضه های کوچک اقیانوسی و پشته های میان اقیانوسی، وجود دارد. براساس شناختی که از پیشینه چند زایشی (Polygenetic) افیولیت های قدیمی، از نقطه نظر ساختمان و فرآیندهای آذرین و دگرگونی وجود دارد، هرگونه طرح شیمیایی برای تشخیص یا تقسیم بندی افیولیت ها، علمی بنظر می رسد.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان