انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول

مقدمه:
تقریبا تمامی شرکت‌های نفتی به تفسیرهای لرزه برای انتخاب سایت‌های برداشت نفت اعتماد می‌کنند. بنابراین توجه بیشتر به بهبود بخشیدن مقاطع لرزه‌ای امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. روش‌های لرزه‌ای به منظور مطالعات آب‌های زیرزمینی، مهندسی شهری، تعیین سنگ بستر، سد‌سازی و راه‌سازی نیز بکار گرفته می‌شوند (شریف ، 1995).
تکنیک اساسی در روش‌های لرزه‌ای شامل ایجاد موج لرزه‌ای و اندازه‌گیری زمان برگشت موج از بازتابنده‌های زیرسطحی توسط گیرنده‌های سطحی می‌باشد. گیرنده‌ها معمولا بر روی یک خط مستقیم به نام خط لرزه‌ای در نزدیکی چشمه لرزه‌ای قرار می‌گیرند. زمان‌سیر مو‌ج‌های بازتابی وابسته به خواص الاستیک لایه‌های زیرسطحی و همچنین موقعیت، جهت‌یابی و انحنای بازتابنده است. بنابراین می‌توان با استفاده از زمان رسید‌های موج‌های بازتابی اطلاعات مفیدی از لایه‌های زیرسطحی بدست آورد.
عموما پیش از اینکه داده‌ها تفسیر شوند، یکسری فرآیند پردازشی باید بر روی داده‌های برداشت شده اعمال شود. باتوجه به ایلماز (1987) یکسری فرایند‌های استاندارد به منظور آماده‌سازی داده‌های لرزه‌ای به منظور تفسیر لرزه‌ای وجود دارد. سه فرایند مهم پردازش واهمامیخت ، برانبارش و کوچ اساس پردازش‌های معمول است. در این پایان‌نامه به مرحله‌ی برانبارش از فرآیند پردازش پرداخته می‌شود. مقطع برانبارش اولین تصویر زیرسطحی را در اختیار مفسر قرار می‌دهد و همچنین داده ورودی برای مرحله‌ی کوچ پس از برانبارش را بدست می‌دهد.
با جابجایی آرایه چشمه و گیرنده در امتداد خط لرزه‌ای دسته داده‌های دارای همپوشانی بدست می‌آید. این دسته داده‌ها، وابسته به موقعیت چشمه گیرنده در روی خط لرزه‌ای است. در نتیجه زمان رسید‌ها نیز وابسته به موقعیت چشمه و گیرنده است. پس از پردازش، از داده‌های سه بعدی برای بدست آوردن تصاویر زیرسطحی دوبعدی استفاده می‌شود. برای پردازش، طبق معمول داده‌ها براساس نقطه‌ی میانی مشترک میان چشمه وگیرنده و نیم‌دورافت (نصف فاصله‌ی بین چشمه و گیرنده) ذخیره می شوند. در این صورت داده‌های دارای همپوشانی در فضای قرار می‌گیرند ( مربوط به زمان رسید‌ها است) (برگلر، 2001 ).
متاسفانه دسته داده‌ها فقط شامل سیگنال‌ها (هر رخدادی که به منظورکسب اطلاعات زیرسطحی ثبت می‌شود‌) نمی‌باشند، بلکه نوفه‌ها نیز به همراه سیگنال‌ها ثبت می‌شوند. نوفه‌ها به دو دسته‌ی همدوس و ناهمدوس تقسیم می‌شوند. در بیشتر طرح‌های پردازشی فقط از بازتاب‌های اولیه استفاده می‌شود، بازتاب‌های چندگانه متعلق به نوفه‌های همدوس هستند. نوفه‌های ناهمدوس یا تصادفی قابل پیش‌بینی نیستند. یعنی نمی‌توان از یک روی ردلرزه اطلاعات سایر ردها را تشخیص داد. نوفه‌های تصادفی بر اثر لرزش هایی که بوسیله‌ی باد در گیرنده و یا بوسیله‌ی قدم زدن یک جانور در نزدیکی گیرنده ممکن است ایجاد شود (برگلر،2001).
هدف از برانبارش، بالا بردن کیفیت سیگنال‌ها و تضعیف نوفه‌ها بوسیله‌ی جمع بستن رخدادهای همبسته در دسته داده‌های دارای همپوشانی است. عملگر برانبارش دورافت صفر رخدادهای واقعی را در فضای در نزدیکی نقطه دورافت صفر تقریب می‌زند. این نقطه بطور فرضی و با فرض قرارگیری چشمه و گیرنده در یک نقطه در نظر گرفته می‌شود. نتیجه‌ی برانبارش در امتداد عملگر برانبارش ZO را می‌توان به نقطه‌ی دورافت صفر نسبت داد. با قرارگیری تمامی این نقاط برانبارش در کنار هم، مقطع برانبارش دورافت صفر حاصل می‌شود. روش برانبارش ZO به روش برانبارش نقطه‌ی میانی مشترک (CMP) و فرایند برونراند نرمال /برونراند شیب (NMO/DMO) معروف شده است. در روش‌های معمول برای برانبارش نیاز به مدل سرعت دقیق می‌باشد. اشتباه در مدل سرعت باعث می‌شود که نتایج برانبارش قابل اتکا نبوده و تصویر‌سازی مطلوبی صورت نگیرد (بایکولوف، 2009 ). در سال‌های اخیر روش برانبارش جدیدی معرفی شده که کیفیت مقطع برانبارش را از نظر نسبت سیگنال به نوفه و همچنین پیوستگی بازتابها بهبود بخشیده است. یکی از این روش‌ها ، روش برانبارش سطح بازتاب مشترک (CRS) است. در این روش بر خلاف روش‌های معمول نیازی به تهیه مدل سرعت برای برانبارش نیست و فقط به سرعت لایه سطحی نیاز است. با این حال این روش در مواجه با شیب‌های متداخل با مشکل روبروست (من ،2002). در چند سال اخیر سلیمانی (2009) با معرفی روش برانبارش سطح پراش مشترک (CDS) سعی در بر طرف کردن این نقیصه داشته است که تا حد مناسبی در این امر موفق بوده است. با این حال هر یک از این روش‌ها در اعماق بیشتر به دلیل تضعیف انرژی بازتاب‌ها قادر به تصویر‌سازی مناسبی نمی باشند. بالارستاقی (1391) با استفاده از تکنیک برانبارش CDS در دورافت محدود توانسته بر این مشکل فائق آید و بازتاب‌ها در اعماق پایین‌تر بخوبی در این روش تصویر‌سازی می‌شوند.

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم روش های تصویر سازی لرزه ای در حوزه زمان

یک موج لرزه‌ای هنگام عبور از لایه‌های زمین ، وقتی با تغییر در خصوصیات الاستیک زمین مواجه می شود از سطحی که این تغییرات به وقوع پیوسته‌، بازتابیده می شود . هدف لرزه نگاری بازتابی‌، بازسازی هر چه دقیق‌تر و قابل اعتماد تصویرخواص الاستیک لایه‌های زیرسطحی از داده های برداشت شده در سطح زمین توسط گیرنده‌ها می‌باشد. در تفسیر تصویر مذکور، تشخیص دو نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اولین مورد تشخیص موقعیت دقیق هندسی نقاط در افق‌های لرزه‌ای می‌باشد.
زمان سیر پدیده‌های بازتابی و سرعت انتشار موج الاستیک در لایه‌های زیر سطحی‌، در تصویر‌سازی لرزه‌‌‌ای نقش اساسی را ایفا می‌کنند.
مورد دوم ، اندازه‌گیری کمی میزان بازتاب‌، تخمین ضریب بازتاب و توصیف تفاوت در پارامتر های الاستیک وقایع زمی‌شناسی می باشد. این مرحله بیانگر نوع‌سنگ یا خواصی است که تعیین کننده ضریب بازتاب مذکور می‌باشند.
در این بخش اصول تصویر‌سازی نقطه به نقطه لرزه‌ای تشریح می‌شود.
تصویر‌سازی از سه مرحله اصلی تشکیل شده است:
• انتشار رو به عقب داده‌های ثبت شده در سطح
• انتشار رو به جلو منشا انرژی لرزه‌ای
• به کارگیری شرایط تصویر‌سازی
برای به کار گیری سه مرحله فوق الذکر، باید توجه داشت که قبل از هر چیز سرعت انتشار در لایه های زیر سطحی باید محاسبه شود. در روش‌های سنتی تصویر‌سازی، ابتدا تعداد داده‌ها در حوضه دورافت با ایجاد یک مقطع دور افت صفر کاهش داده می‌شود و پس از این مرحله با انجام کوچ پس از برانبارش رخداد‌های بازتابی در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرند . با انجام کوچ عمقی‌، در مرحله آخر پدیده‌ها در جایگاه عمقی واقعی خود ‌قرار گرفته و درواقع تصویر سازی در حوضه عمق انجام می‌شود‌. روش‌های کوچ قبل از برانبارش و روش‌های تصویر‌سازی در حوضه زمان از جمله روش‌های جدیدی هستند، که امروزه به عنوان روش‌های مدرن لرزه‌ای در ‌به تصویر کشیدن ساختارها و لایه‌های زمین‌شناسی از آنها یاد می‌شود.
برای ایجاد یک تصویر لرزه‌ای؛ دو عنصر نقش اساسی ایفا می‌کنند:
• اولین عنصر ماهیت تصویر است؛ که در اثر اختلاف امپدانس در نواحی بازتابنده که همان مرز بین لایه‌های زمین هستند؛ خود را نشان داده و در محدوده فرکانسی استاندارد 8 تا 80 هرتز قرار دارند.
• دومین عنصر مربوط به مؤلفه‌ای با فرکانس پایین از میدان سرعت انتشار موج می‌باشد؛ که سازنده میدان سرعت کوچ یا مدل سرعت پس زمینه می باشد.
بر خلاف تصوری که تصویر‌سازی را فقط به حوضه عمق مربوط می‌داند با توجه به مطالب بالا و نقش فرکانس در فرایند تصویر‌سازی و با توجه به این مقوله که فرکانس بیان کننده سرعت تغییرات سری های زمانی می‌باشد؛ می‌توان به مفهوم و اهمیت تصویر‌سازی در حوضه زمان پی برد .
دو ماهیت مذکوری که در بالا به آن اشاره شد؛ در فرایند تصویر‌سازی لرزه‌ای در شکل 2-1 نشان داده شده است‌. در این شکل، یک مقطع از بازتابهای زیرسطحی به تصویر کشیده شده است . سطوح بازتابنده به صورت واضحی در این تصویر نشان داده شده‌اند و پیوستگی آنها بیانگر افق های بازتابی لرزه‌ای می باشد . این تصویر از تعداد زیادی پیکسل که دارای مقادیر عددی متفاوتی می‌باشند؛ تشکیل شده است؛ که در فواصل معینی از یکدیگر قرار دارند‌. در این مثال مقطع لرزه‌ای به صورت مجموعه‌ای از رد‌های لرزه‌ای که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند‌، به صورت گرافیکی نمایش داده شده است‌. مقدار هر پیکسل در این تصویر بیانگر مقدار دامنه در آن نقطه می‌باشد؛ که در شکل 2-1 نشان داده شده است‌.
عنصر دوم به صورت تغییرات خفیف در رنگ پس زمینه مقادیر دامنه موجود در شکل 2-1 ب نشان داده شده است‌. این پدیده بیانگر مؤلفه فرکانس پایین میدان سرعت انتشار موج در لایه های زیر سطحی می‌باشد‌. این مؤلفه‌ها معمولا توسط منشا موج لرزه‌ای تولید نمی‌شوند و همچنین در سیستم گیرنده‌ها نیز فیلتر نمی‌شوند . این اطلاعات‌، اطلاعاتی اساسی در امر تصویر‌سازی لرزه ای بوده و از بین اطلاعات زمان سیر بازیابی می‌شوند.

تصحیح استاتیک راه حلی برای حذف انحراف از فرم هایپربولیکی

تصحیح استاتیک راه حلی برای حذف انحراف از فرم هایپربولیکی

2-1 اصول تصویر سازی لرزه ای………………………………………………………… 7
2-2 پردازش داده ها به روش متداول…………………………………………………. 10
2-2-1 پیش پردازش…………………………………………………………………….. 10
2-2-2 واپیچش…………………………………………………………………………..13
2-2-3 تصحیح NMO ا…………………………………………………………………….14
2-2-4 آنالیز سرعت…………………………………………………………………….. 15
2-2-5 استاتیک باقیمانده ……………………………………………………………….16
2-2-6 کوچ………………………………………………………………………………..17
2-3 پردازش داده ها به روش نوین……………………………………………………..21
2-3-1-روش برانبارش سطح بازتاب مشترک(CRS)……ا…………………………….22
2-3-2- روش برانبارش سطح پراش مشترک(CDS)…ا………………………………24

فصل سوم برانبارش سطح بازتاب مشترک با دور افت مشترک (CO CRS)

شبیه‌سازی مقطع برانبارش دورافت صفر از روی داده‌های قبل از برانبارش، دارای همپوشانی یک رویه استاندارد در تصویرسازی است. نسبت سیگنال به نوفه به دلیل تداخل سازنده وقایع همبسته افزایش و از مقدار داده‌ها نیز بطور چشمگیری کاسته می‌شود. شبیه‌سازی مقطع برانبارش با دورافت صفر را می توان زیر مجموعه عملیات کوچ در حوزه‌ی عمق دانست؛ که در پی آن تصویری از زیر سطح زمین تهیه می شود. این دسته‌بندی متعلق به روش‌های لرزه‌ای بازتابی استاندارد است؛ که می‌توان رویه‌های برانبارش CMP و NMO/DMO را نیز در این دسته‌بندی نام برد. برای تمامی روش‌های متداول شبیه‌سازی ZO نیاز به بدست آوردن مدل سرعت برانبارش است.
در سال‌های اخیر روش‌های جدیدی برای بدست‌آوردن مقطع شبیه‌سازی شده‌ی ZO معرفی شده است. روش برانبارش سطح بازتاب مشترک یکی از تکنیک‌های شبیه‌سازی مقطع ZO است؛ که در آن نیاز ی به تهیه مدل سرعت نیست و فقط به سرعت لایه سطحی نیاز است (Hubral et al., 1998). در نتیجه، این روش تنها وابسته به پارامترهای روش برانبارش مذکور خواهد بود. برای بررسی پارامترهای برانبارش در روش CRS می‌توان به Hubral(1999) مراجعه کرد.
هوخت (1998)، یگر (1999) ومولر (1999) نشان دادند‌: وقایع لرزه‌ای در داده‌های قبل از برانبارش که با عملگر برانبارش CRS تقریب زده می‌شوند، دارای کیفیت بهتری نسبت به روش‌های تصویرسازی متداول نظیر NMO/DMOدارند. سه پارامتر عملگر برانبارش CRS بطور خودکار بوسیله آنالیز همدوسی در دادههای قبل از برانبارش بدست می‌آیند. علاوه بر این در این روش در مقایسه با روش متداول بطور مثال روش برانبارش CMP از تمامی داده های دارای همپوشانی قبل از برانبارش استفاده می شود.
در این فصل روش برانبارش سطح بازتاب مشترک در دورافت مشترک معرفی می‌شود. در این روش، داده‌های بازتابی دارای همپوشانی قبل از برانبارش از مدل دو بعدی تبدیل به مقطع دورافت مشترک منحصر بفردی می‌شوند. در مورد مزیت‌های روش برانبارش CO-CRS می‌توان اینگونه بیان کرد که: اولا پنج پارامتر عملگر برانبارش CO-CRS وابسته به مدل ماکرو است و بوسیله‌ی آنالیز همدوسی و بطور خودکار بدست می‌آیند. ثانیا، پارامتری کردن عملگر برانبارش بر مبنای یک مدل از انحنای سطح مشترک بدست می‌آید. بنابراین همپوشانی عملگر با رخدادهای بازتابی در داده‌های قبل از برانبارش بخوبی صورت می‌گیرد. ثالثا، عملگر برانبارش از تمامی داده‌های دارای همپوشانی برای تصویرسازی استفاده می‌کند (شکل3-1).

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………28
3-2 برانبارش سطح بازتاب مشترک با دور افت مشترک………………………. 31
3-2-1 برانبارش خودکار CMP ا………………………………………………………34
3-2-2 برانبارش CO ا…………………………………………………………………34
3-2-3 جستجوی bcs و برانبارش CO CRS ا………………………………………35
3-2-4 بهینه سازی…………………………………………………………………. 35

فصل چهارم اعمال برانبارش CO CRS بر روی داده های واقعی

بدست آوردن مقاطع لرزه‌ای با کیفیت مطلوب به منظور تفسیر هر چه بهتر و دقیق‌تر دغدغه اصلی در مرحله‌ی پردازش‌ است. از طرف دیگر ممکن است در فرایند برداشت داده‌های لرزه‌ای، محدودیت‌هایی از قبیل وجود عوامل طبیعی یا موانع ساخت دست بشر، پیچیدگی‌های ساختاری زیر سطحی و محدودیت‌های ابزاری، موجب کاهش نسبت سیگنال به نوفه در مقطع لرزه‌ای شود. در نتیجه می باید به دنبال روشی برای تصویر‌سازی بود، که بهترین تصویر‌سازی را از داده‌های لرزه‌ای بدست دهد.
روش‌های معمول تصویر‌سازی، معمولا در مواجه با داده‌های با نسبت سیگنال به نوفه پایین در ساختارهای پیچیده، از کارایی لازم برخوردار نیستند. در سال‌های اخیر روش برانبارش CRS که روشی مبتنی بر داده است، معرفی شده است. در این روش نیازی به تهیه مدل سرعت برانبارش نیست و تنها با در اختیار داشتن سرعت لایه سطحی می‌توان برانبارش را انجام داد. این روش به دلیل نوع استراتژی در روش جستجوی پارامترهای برانبارش در مواجه با شیب‌های متداخل، کارایی مطلوبی ندارد (سلیمانی، 1388). در این صورت در روش برانبارش CDS (سلیمانی، 1388)که در واقع روش تصحیح شده‌ی CRS است، سعی شده است این مسئله بر طرف شود؛ که تا حدودی موفق بوده است. اما در روش CDS نیز به دلیل نوع استراتژی جستجوی پارامترهای برانبارش، نسبت سیگنال به نوفه در مقایسه با روش برانبارش CRSکاهش مییابد.
در این فصل به منظور مقایسه عملکرد روش برانبارش CO-CRS نسبت به روش برانبارش CRS، هر یک از این روش‌ها بر روی داده‌های واقعی اعمال می‌شوند. از طرف دیگر روش برانبارش CO-CRS در دور‌افت‌های مشترک متفاوتی بر روی داده‌های واقعی اعمال خواهد شد.

4-2 مشخصات داده واقعی
در این قسمت یکی از خطوط برداشت لرزه‌ای که در طی عملیات لرزه‌ای در ناحیه‌ی مرزی شمال‌شرق ایران برداشت شده، به منظور پردازش انتخاب شده است. این خط لرزه‌ای در نزدیکی یک گلفشان برداشت شده و هدف از انجام عملیات لرزه‌ای در این منطقه کشف مخازن گازی بوده است. طول این خط برداشت 35 کیلومتر می‌باشد و 465 چشمه انفجاری در امتداد این خط وجود داشته؛ که هر چشمه انفجاری بوسیله‌ی 96 کانال گیرنده به ثبت رسیده است. کم‌ترین دورافت 140 متر و بیشترین دورافت 3458 متر می‌باشد. فاصله گیرنده‌ها از هم در امتداد خط مذکور 35 متر و فاصله‌ی چشمه‌‌های انفجاری از هم 70 متر بوده است. ماکزیمم مقدار چینش در طول خط برداشت با 1952 نقطه میانی مشترک برابر 24 می‌باشد. به عبارت دیگر به ازای هر برداشت نقطه‌ی میانی مشترک، 24 ردلرزه در این داده‌ها وجود دارد. جدول (4-1) هندسه برداشت این خط را به اختصار نشان می‌دهد. جدول (4-2) نیز پارامتر‌های استفاده شده در برانبارش CRS را نشان می‌دهد. پارامترهای استفاده شده در برانبارش CO-CRS نیز مانند برانبارش CRS است؛ با این تفاوت که دور‌افت در نظر گرفته شده در هر مرحله از فرایند برانبارش CO-CRS یکسان خواهد بود. برای بررسی مراحل پردازش به روش CRS می‌توان به مان (2002) مراجع کرد.

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………. 38
4-2 مشخصات برداشت داده واقعی……………………………………………. 39
4-3 برانبارش CO CRSا………………………………………………………….. 41

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 53
منابع…………………………………………………………………………………..56

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

2-1 نمایش یک تصویر لرزه ای…………………………………………………… 8
2-2 مراحل پردازش داده های لرزه ای به روش متداول……………………… 10
2-3 تصحیح استاتیک راه حلی برای حذف انحراف از فرم هایپربولیکی…….. 11
2-4 رسیدن به مدل سرعت لایه های زمین از موج دریافتی با استفاده از ضریب بازتاب حاصله از اعمال واپیچش…………………………………………………………………. 12
2-5 اثرتصحیح NMO بر روی منحنی هایپربولیکی حاصل از بازتابها…………. 14
2-6 شمای کلی نحوه انجام استاتیک باقیمانده……………………………… 16
2-7 سطح بازتابنده شیب دار………………………………………………….. 18
3-2 منحنی تقریب زمان سیر سهموی………………………………………. 29
3-3 منحنی تقریب زمان سیر سهموی………………………………………. 29
3-4 منحنی تقریب زمان سیر سهموی………………………………………. 30
3-5 گروه های CMP,CO و CS در حجم داده های دارای همپوشانی. گروه ها برای تعیین پنجپارامتر برانبارش در ارتباط با نقطه ی سبز رنگ در نظر گرفته شده اند.. 32
3-6 نمای شماتیک مراحل برانبارش CO-CRS. ا……………………………..35
4-1 بخشی از داده‌های واقعی بعد از انتخاب دورافت مشترک 500 متر…. 40
4-2 برانبارش CMP بر روی داده واقعی……………………………………….. 41
4-3 برانبارش CMP بر روی داده واقعی با دور افت مشترک 500 متر……… 41
4-4 برانبارش CMP بر روی داده واقعی با دور افت مشترک 1000 متر ……. 42
4-5 برانبارش CMP بر روی داده واقعی با دور افت مشترک 2000 متر…….. 42
4-6 برانبارش CRS بر روی داده واقعی………………………………………… 43
4-7 برانبارش CO CRS بر روی داده واقعی با دور افت مشترک 500 متر….. 44
4-8 برانبارش CO CRS بر روی داده واقعی با دور افت مشترک 1000 متر…. 45
4-10 بخشی از مقطع برانبارش………………………………………………… 46

فهرست جداول

4-1 پارامترهای هندسی برداشت داده، مربوط به داده واقعی…………………..38
4-2 پارامترهای مورد استفاده در پردازش CRS برای شبیه‌سازی مقطع دورافت صفر، مربوط به داده واقعی………………………………………………………………………………39

Abstract

Reflection seismic is one of the most commonly used geophysical method for oil and gas exploration. The CMP stack method usually employ for seismic imaging. Conventional seismic imaging method based on the CMP stacking does not use the full potential of the dataset due to reflection point dispersal in the presence of dipping reflectors or laterally inhomogeneous media. Application of the CRS stack technique is advantageous in complex areas, since it involves information about the shape of seismic reflectors, i.e., dip and curvature, into processing. Moreover, a multiparameter formula allows to sum up more traces during the stack. Each on of together, this leads to better imaging results, especially to an improvement of the signal-to-noise (S/N) ratio. Reflection events in the CRS stack sections appear clearer and more continuous compared to conventional CMP stack sections.
But the CRS stack method encounter in situations where exist conflicting dips at one sample in ZO section, not efficient to deliver consistent high quality images in such cases. The reason for this problem is the search strategy for CRS attributes ( ). In this strategy at the conflicting dips situations,only one reflection event selected that strongest event at that sample with respect to the higher coherency along the CRS operator. The coherency analyses along various test stacking operators are performed for each particular ZO sample to be simulated.
Common diffraction surface (CDS) stack method recently introduced for solving the conflicting dips problem. This method by means of DMO idea within CRS strategy resolved this problem. In this case, the number of conflicting dips in each sample is not worried. Therefore any reflection or diffraction event will contribute to the stack for a same sample. For each sample, a coherency analysis is done in a range of angles. Solving the problem of conflicting dips will enhance the usually weak diffraction events in the stacked section. Consequently, noises and other unwanted events disclose similar reflection or diffraction events and make dirty ZO section.
In this thesis, we introduce a new method namely Finite-Offset CDS stack. A new offset on the common-diffraction-surface (CDS) stack method was developed to enhance the quality of the structures that have problem of conflicting dips. For this purpose, the new idea applied on CDS travel time formula in defined offset range for each time and target zone to compute finite offset stacked CDS volume. For defining the offset range that used in CDS Operator, for each , a linear function designed that varies with time.Results of using new operator on the synthetic and realseismic data examples display the good performance of the FO-CDS stack method in comparison with other stack methods.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان