مقدمه

تعریف ساده نخ آن است که تعدادی الیاف در کنار هم قرار داده شده و با اعمال تاب به یکـدیگر متـصل مـیشوند. این عمل ابتدا از حرکت و چرخش دستها شروع و تا ریسندگی از طریق دوک نخ ریـسی ادامـه یافـت ودر انتها به چرخهای ریسندگی منتهی شد. این نخ که کلیه مراحل آن با دست انجام می شود بیـشتر نـزد عـشایرمرسوم بوده و نخ دست ریس نامیده می شود. خواص این نخ با نخ ماشین ریس از لحاظ نحوه قرارگیری الیافدر مقطع نخ و همچنین خواص مکانیکی همچون استحکام، ازدیاد طول تا حد پـارگی، پـرز و غیـره مـی توانـدمتفاوت باشد . این امر می تواند بعلت متفاوت بودن تنش ریسندگی و آرایش الیاف و یکنواختی آنها در این دونخ و عدم کنترل دقیق الیاف در مثلث ریسندگی در ریسندگی دستی باشد. حداکثر تاب در ریسندگی دستی بـاپا ملخی شدن مشخص گردیده و کنترلی برای تاب نخ می باشد. ریسنده دست ریس با واژه های نخ کـم تـابو پر تاب آشناست و نمی تواند تاب را دقیقا تنظیم نماید. این موضوع نیز می تواند بـر کیفیـت نـخ دسـت ریـسموثر باشد . مطالعات کتابخانه ای نشان داده که در منابع مورد بررسی مقایسه برخی از خواص مکـانیکی ایـن دونخ انجام شده ولی اینک ه توزیع الیاف در مقطع آنها چه تفاوتهایی داشته و ویژگیهای مکانیکی نخ تـا چـه انـدازه به نحوه استقرار الیاف در نخ وابسته اند مطالعه ای انجام نشده است. از سوی دیگر با توجه بـه اینکـه در بعـضیمناطق کشور برای تهیه نخ دست ریس از پشم حلاجی شده بصورت صنعتی استفاده شده و نخ تولیدی بصورتنیمه صنعتی می باشد این نخ نیز تهیه و با دو نخ دیگر مقایسه شده است.

فهرست مطالب

چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . 1
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………… . . . . . . . 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

هدف از این پایان نامه مقایسه ساختار داخلی یا نحوه استقرار الیـاف در مقطـع نـخ پـشمی دسـت ریـس وماشین ریس می باشد . نخ دست ریس نخی است که کلیه مراحل تولید آن با دست انجام شـده ولـی در نـخ ماشین ریس تمام مراحل تهیه آن توسط ماشین انجام گرفته است.با توجه به اینکه ممکن است در بعضی از مناطق کشور تمیز نمودن و باز کردن الیاف بطور ماشـینی انجـامشده و فقط ریسندگی آن بطریق دستی انجام شود، لذا در این پروژه از نخ سومی با عنوان نخ نیمـه صـنعتی جهت مقایسه با دو نوع نخ دیگر درکنار نخ های دست ریس و ماشین ریس قرار داده شد و ساختار این نخ نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
2-1 . تحقیقات انجام شده قبلی
مطابق مطالعات شوارز (Schwarz ) [ 1 ] نحوه قرارگیری الیاف در نخهایی با الیاف مدور به دو نوع تقسیمبندی شده است که عبارت است از تجمع باز که الیاف بین دوایر متحدالمرکز متوالی قرار می گیرند و دیگـریتجمع بسته که الیاف درون شکل شش ضلعی منتظم قرار گرفته اند.در تجمع باز (Open packing) یک لیف در مرکز و شش لیف دور تا دور آن می باشد به نحوی کـه تمـامهفت لیف باهم تماسی دارند و لایه سوم بگونه ای اضافه می شود که الیاف درون لایه سـوم درسـت در محـیطلایه ای که شش لیف را در بر می گیرد در تماس است( یعنی لایه سوم بگونه ای است که بر دایره محاط ششلیف مماس است) و هر لایه نسبت به لایه قبلی خود شش لیف اختلاف دارد. در این تجمع بین الیـاف مقـداریفضا وجود دارد (شکل
در تجمع بسته (Close packing) یک لیف در مرکز و شش لیف اطراف آن قرار دارد و هر لایـه نـسبت بـهلایه قبلی خود شش لیف اختلاف دارد تا لایه هفت که تعـداد الیـاف آن 127 اسـت و آن شـکل شـش ضـلعیمنتظم بسته ترین شکل تجمع را داده است (شکل 2-1). از لایه هشت به بعـد شـکل ظـاهری نـخ بـدلیل افـزایشتعداد الیاف در مقطع نخ تغییر یافته و شکل دایره پیدا کرده است.در مقاطعی با بیش از یک هسته مرکزی که دارای اشکال چند ضلعی نامنتظم می باشـند مـی تواننـد دارای دولیف، سه لیف، چهار لیف و یا پنج لیف در مرکز باشند. در حالتی که مغزی پنج تایی است تجمع کـاملی ایجـادنشده و الیاف بازتر قرار گرفته و مانند این است که مغزی پنج تایی یک مغزی شـش تـایی اسـت کـه وسـط آن بیرون کشیده شده باشد (شکل 3-1).از سوی دیگر مقاطعی نیز به شکل چند ضلعی نا منـتظم نـواری وجـود دارد (شـکل 4-1). شـکل ایجـاد شـدهبستگی به مثلث ریسندگی دارد یعنی اگر الیاف بصورت نوار تخت به مثلث ریسندگی تغذیه شود به این نحو درنخ قرار می گیرد [ 1 ] .شکل 4- 1. تجمع بسته شبیه نوار (چند ضلعی های نامنتظم) [ 1 ] تجزیه و تحلیل ساختار نخ کامپوزیت مغزی دار با نخهای معمولی متفاوت است. در تحقیقی که بوسیله آقایان چینگ سو و میل ما انجام شده [ 2 ] یک فیلامنت اسپاندکس بعنوان مغزی و الیاف پنبه بعنوان رویه یا پوستهدر نظر گرفته شده و ساختمان داخلی مقطع عرضی آن مورد بررسی قرار گرفته است و مقطع نخ به چهار بخش ب ر اس اس تق سیمات ش عاعی تق سیم ش ده ک ه ذی لاً ب ه آن اش اره می شود. ب دین ترتی ب ابت دا ب ا اس تفاده از میکروسکوپ الکترونی ( SEM)، 250 تصویر از مقطع عرضی نخ گرفتـه شـده، سـپس ایـن تـصاویر بـر اسـاسموقعیت قرارگیری جزء مغزی در ساختمان نخ به چهار دسته زیر تقسیم شده اند :1) نوع مرکزی ( Center type ) : که فیلامنت اسپاندکس در مرکز و الیاف رویه خـارجی کـه از جـنسپنبه می باشد در اطراف آن قرار گرفته اند. این مدل مناسب ترین ساختار مقطع عرضی در نخ مـی باشـدکه جزء مغزی دقیقا در مرکز نخ قرار گرفته و خارج از مرکزیت آن صفر درصد است.2) نوع مرکز تا شعاع (Center ≈ 13 R type) : که جزء مغزی در فاصله شعاعی بین مرکز نخ و شعاع نخ قرار گرفته و میزان خارج از مرکزیت آن 5/27 درصد است.

1-1. هدف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………….. . . . . . . 4
2-1. تحقیقات انجام شده قبلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… . 5

چرخ ریسندگی دستی )جهره(

چرخ ریسندگی دستی )جهره(

فصل دوم : اطلاعاتی در مورد نخ دستریس و ماشین ریس مورد بررسی

در ایران تولید نخ دست ریس ر واج داشته و دارد. پشم ها در ایران به دسته های مختلفی تقسیم بندی شده اند [ 8 ]. پشم مورد مصرف در این تحقیق پشم ایرانی از نژاد بلوچی پـرورش یافتـه در خراسـان مـی باشـد. در ایـنمنطقه چیدن پشم در هر سال دو مرتبه صورت پذیرفته که یکی از آن در اوایـل بهـار و دیگـری در اوایـل پـاییزاست. پشم مورد استفاده در این تحقیق از چین دوم حاصل شده که طـول و قطـر الیـاف آن تـا دقـت یـک رقـم اعشار در جدول 1- 2 ارائه شده است [ 9 ] .همان طور که بیان گردید پشم مورد استفاده از نژاد بلوچی بوده و پس از شستشوی صنعتی بوسیله ماشین هـایحلاجی و ری سندگی هوژه نخی با نمره Nm 5 تهیه گردیده است. جهـت تهیـه نـخ ماشـین ریـس از ماشـین آلاتشرکت نساجی ارم واقع در شهرک صنعتی قزوین استفاده شده که لیست ایـن ماشـین آلات در جـدول 2-2 ارائه شده است :
روش کار بدین شرح است که قبل از اینکه الیاف وارد ماشین بازکننده (ولف) شوند از 5/1% روغـن بـرای بهبـودانعطاف پذیری و 2/0% آنتی استاتیک جهت خنثی کردن الکتریسیته ساکن اسـتفاده شـده اسـت. روغـن و آنتـیاستاتیک مصرفی از تولیدات شرکت نسج ایران می باشد. زمان لازم جهت نفوذ مواد به الیاف 24 ساعت می باشـدکه پس از این زمان، الیاف وارد اولین ماشین خط یعنی ماشین بازکننده (ولف) شده اسـت. ایـن ماشـین زننـده ایاست که الیاف را باز می کند و پس از آن الیـاف توسـط کانالهـای انتقـال و بوسـیله مکـش هـوا بـه پـشت ماشـینکاردینگ تغذی ه می شود . تغذیه ماشین کاردینگ بصورتی انجام شده که با سرعت تولیـد m/min 20 نمـره نـخNm 5 حاصل شود. سپس نیمچه نخ های تولیدی به ماشین رینـگ انتقـال داده شـده اسـت. سـرعت دوک ماشـینرینگ 4070 دور بر دقیقه و سرعت خطی غلتک تولید m/min 5/18 تنظیم شده تا نخی با تاب 220 تاب بر متر حاصل گردد. وزن شیطانک مورد استفاده 57/0 گرم می باشد [ 9 ] .در این پروژه برای نام نخ ماشین ریس یا صنعتی از کلمه لاتین ME کـه مخفـفMachine Spun, Europian یا ماشین اروپایی یا خارجی است، استفاده شده و به معنای نخی است که با ماشین خارجی ریسیده شده است.

1-2. ویژگیهای مواد اولیه مصرفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… . . . . . . 24
2-2. ماشین ها و نحوه تولید نخ ماشین ریس یا صنعتی . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . 25
3-2. وسایل و نحوه تولید نخ دستریس یا سنتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. . . . . . 26
4-2. نحوه تولید نخ نیمه صنعتی یا نیمه سنتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . 28

فصل سوم : تجربیات

نخ صنعتی با نمره 5 متریک تهیه شد که میزان تاب در متر آن 220 می باشد . هنگام سفارش نخ دست ریـسو نیمه دست ریس نیز درخواست نخی مشابه با نخ ماشینی از نظر نمره و تاب شده است. بـا توجـه بـه آزمایـشاتصورت گرفته ویژگیهای نخ های مورد بررسی مطابق جدول 7-1 می باشد که دلیل تفاوت آنها متفـاوت بـودنتنش ریسندگی و عدم کنترل دقیق الیاف در مثلث ریسندگی در ریسندگی دستی و اختلاف در میزان تـاب آنهـا ذکر شده است [ 9 ] .

2-3 . دستگاههای آزمایشگاهی و مواد مورد استفاده
در این تحقیق برای تهیه نمونه ها ابتدا نخ ها بطور تصادفی از بین کلاف نخها انتخاب و سپس در رزین قالـبگیری و از آنها مقطع گرفته می شود و پس از پرداخت سطحی، بوسـیله میکروسـکوپ انعکاسـی تـصویر مقطـعتهیه و فیلم نگاتیو بدست آمده در یک اسـکنر بـه فایـل کـامپیوتری تبـدیل مـی گـردد و در نهایـت بوسـیله نـرمافزارهای کمکی و نرم افزار آنالیز تصویری مقطع نخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

1-3. ویژگیهای نخهای مورد بررسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. . . 30
2-3. دستگاههای آزمایشگاهی و مواد مورد استفاده . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . 30
1-2-3. وسایل و مواد آزمایشگاهی مورد استفاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. . . . . 30
2-2-3. دستگاههای آزمایشگاهی جهت تصویر برداری و آنالیز نخ . . . . . . . . . . . ………… . . . . 31
3-3. روش قالب گیری و برش مقاطع عرضی نخ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . 32
1-3-3. نحوه قالب گیری نخ در رزین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. . . 32
2-3-3. تهیه مقطع عرضی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… . . . 36
4-3. تصویر برداری و پویش نمودن مقاطع عرضی . . . . . . . . . . . . . . ………………….. . . . . . . 38
1-4-3. مرحله تصویر برداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. . . . . 38
2-4-3. مرحله پویش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. 40
5-3. معرفی نرم افزار آنالیز مقطع نخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. . . . 40
1-5-3. آشنایی با تکمه ها و پنجره های نرم افزار . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. . .41
2-5-3. اجرای نرم افزار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… . . 45
6-3. روش بررسی آماری نتایج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… . . . . . . . 48
7-3. محاسبه فاصله موقعیت شعاعی الیاف و پراکندگی آنها در مقطع نخ . . . . . . . . . ……. . . 51
1-7-3. روش تعیین فاصله موقعیت شعاعی متوسط الیاف . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . 51
1-1-7-3. نحوه تبدیل واحد پیکسل به واحد میلی متر . . . . . . . . . . . . . . ………………… . . . 52
2-1-7-3. بررسی نتایج حاصل از فاصله موقعیت شعاعی . . . . . . . . . . . . . . ………… . . . . . . 54
2-7-3. روش تعیین تـراکم الیـاف در دوایـر متحـد المرکـز . . . . . . . .. . . . . . . . …………….. . . . . 56
1-2-7-3. بررس ی نت ایج حاص ل از ت راکم الی اف در دوای ر متح د المرک ز . . . . .. . . . . . . . 57
3-7- 3 . روش تعیین توزیع الیاف در ربع های چهارگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . 69
1-3-7-3. بررسی نتایج حاصل از توزیع الیاف در تقسیمات صلیبی . . . . . . . . . …………….. . . . . 69

نشان دادن ترتیب دوایر متحد المرکز

نشان دادن ترتیب دوایر متحد المرکز

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

در این تحقیق تفاوت سه نوع نخ دست ریس، نیمه صنعتی و صنعتی از سه زاویه مورد بررسـی قـرار گرفـتکه عبارت بود از :
الف) فاصله موقعیت شعاعی الیاف (قطر نخ) ب) پراکندگی الیاف از نظر تقسیمات شعاعی
ج) پراکندگی یا انباشتگی الیاف از نظر تقسیمات صلیبی که بطور خلاصه نتایج ذیل حاصل گردید:
الف) از نقطه نظر فاصله موقعیت شعاعی الیاف دو نخ دست ریس و نیمه صنعتی به یکدیگر شباهت بیـشتریداشته و از این جنبه با نخ ماشین ریس متفاوت اند. میزان قطر برای نخ دسـت ریـس 78/0 میلـی متـر، نـخ نیمـهصنعتی 87/ میلی متر و نخ صنعتی 91/0 میلی متر بدست آمد. کمتر بودن قطر نخ در ماشـین ریـس متـراکم تـربودن این نخ را نسبت به دو نخ دیگر نشان داده و این می تواند بدلیل موازی بودن بیشتر الیاف نسبت بـه محـورفرضی نخ در ماشین ریس باشد. میزان کنترل الیاف در نخ ماشین ریس بر اثر راهنماها، کلیپس ها و اپرون ها صورت پذیرفته و این عوامل بههمراه میزان موازی بودن الیاف که از کارد به رینگ بر اثر اعمال کشش افزایش می یابد زیاد شده و الیـاف رادر مجاور هم قرار داده و از قطر نخ می کاهد در صورتیکه در نخ دست ریس کنترل روی الیاف کمتر است. الیاف در حالت موازی به یکدیگر نزدیکتر شده و در مقطع نخ متراکمتر قرار می گیرند.
‌ب) از نقطه نظر پراکندگی الیاف از لحاظ تقسیمات شعاعی، تراکم الیاف در نواحی 1 و 2 و 3 نخهای دستریس و نیمه صنعتی تفاوتی وجود نداشت و از لحاظ توزیع فراوانی الیاف یکـسان بـود در صـورتیکه فراوانـیالیاف در ناحیه 4 هر سه نخ متفاوت گزارش گردید. همچنین فراوانی الیاف در ناحیه 2 هر سه نخ یکسان بود.

1-4. نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… . . . . . . 74
2-4. پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. . . . . 76
منابع و مĤخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ……………………. . . . . . . .77
فهرست منابع لاتین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. . . . . .78
فهرست منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. . . . . . .79
پیوست ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . .80
چکیده انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… . 141

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

جدول ها

1- 1. اثر نمره شیطانک بر ساختار مقطع نخ…………………………………………………………………… 11
2- 1. اثر افزایش فاکتور تاب نخ بر ساختار مقطع نخ…………………………………………………………… 11
3- 1. اثر سختی غلتک بالایی جلویی بر ساختار مقطع نخ…………………………………………………… 11
4- 1. اثر فشار غلتک بالایی جلوی بر ساختار مقطع نخ………………………………………………………… 12
5-1. خلاصه شاخصها برای ساختارهای مختلف………………………………………………………………… 18
6-1. مقادیر شاخصها برای ساختارهای مختلف………………………………………………………………… 19
7-1 . نتایج بدست آمده در مورد خواص مکانیکی سه نوع نخ…………………………………………………. 22
1-2 . طول و قطر الیاف پشم مصرفی…………………………………………………………………………….. 24
2-2 . ماشین آلات مورد استفاده جهت تولید نخ صنعتی……………………………………………………… 25
3-2 . کدگذاری سه نخ مورد بررسی……………………………………………………………………………. 28
1 -3. جدول کلی تحلیل واریانسANOVA ا………………………………………………………………………….48
2-3 . میانگین و ضریب تغییرات قطر برای سه نوع نخ…………………………………………………………… 52
3-3 . نتایج تحلیل واریانس فاصله موقعیت شعاعی…………………………………………………………….. 55
4-3 . نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی و دانکن…………………………………….. 55
5- 3. میانگین و ضریب تغییرات فراوانی الیاف در نواحی چهارگانه برای سه نوع نخ………………………… 56
6-3 . نتایج تحلیل واریانس دوایر متحد المرکز چهارگانه برای نخ ماشین ریس……………………………….. 58
7-3 . نتایج مقایسه دو به دوی دوایر متحد المرکز چهارگانه آزمون توکی و دانکن برای ماشین ریس…….. 58
8-3. نتایج تحلیل واریانس دوایر متحد المرکز چهارگانه برای نخ نیمه صنعتی………………………………… 59
9-3 . نتایج مقایسه دو به دوی دوایر متحد المرکز چهارگانه آزمون توکی و دانکن برای نیمه صنعتی…….. 59
10-3 . نتایج تحلیل واریانس دوایر متحد المرکز چهارگانه برای نخ دست ریس………………………………. 60
11-3 . نتایج مقایسه دو به دوی دوایر متحد المرکز چهارگانه آزمون توکی و دانکن برای دست ریس……… 60
12- 3. میانگین توزیع فراوانی الیاف در نواحی چهارگانه برای سه نوع نخ ……………………………………..61
13-3 . نتایج تحلیل واریانس برای دوایر 1 نخها…………………………………………………………………… 62.
14-3 . نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی و دانکن برای ناحیه 1 سه نوع نخ………. 62
15-3. نتایج تحلیل واریانس برای دوایر 2 نخها …………………………………………………………………….63
16-3 . نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی و دانکن برای ناحیه 2 سه نوع نخ ………63
17-3 . نتایج تحلیل واریانس برای دوایر 3 نخها……………………………………………………………………. 65
18-3 . نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی برای ناحیه 3 نخها ………………………..65
19-3 . نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون دانکن برای ناحیه 3 نخها……………………….. 65
20-3 . نتایج تحلیل واریانس برای دوایر 4 سه نوع نخ……………………………………………………………. 67
21-3. نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی و دانکن برای ناحیه 4 نخها ………………..67
22- 3. میانگین و ضریب تغییرات فراوانی الیاف در ربعها برای سه نوع نخ ………………………………………78
23-3 . نتایج تحلیل واریانس برای چهار ربع نخ ماشین ریس……………………………………………………. 79
24-3. نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی……………………………………………….. 80
25-3 . نتایج تحلیل واریانس برای چهار ربع نخ دست ریس……………………………………………………… 80
26-3. نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی برای نخ دست ریس……………………… 80
27-3 . نتایج تحلیل واریانس برای چهار ربع نخ نیمه صنعتی……………………………………………………. 81
28-3. نتایج مقایسه دو به دوی میانگین ها بوسیله آزمون توکی و دانکن برای نخ نیمه صنعتی………….. 81

نمودارها

7-3 . هیستوگرام میله ای میانگین قطر نخ برای نخهای HWH، HWC، MEا…………………………………… 54
8-3 . نمودار نتایج آزمون توکی و دانکن فاصله موقعیت شعاعی………………………………………………… 56
9-3 . هیستوگرام درصد فراوانی الیاف در نواحی چهارگانه از مقطع سه نوع نخ………………………………. 57
10-3 . نمودار نتایج آزمون توکی و دانکن تراکم الیاف در دوایر متحد المرکز نخ ماشین ریس…………………. 59
11-3 . نمودار نتایج آزمون توکی و دانکن تراکم الیاف در دوایر متحد المرکز برای نخ نیمه صنعتی…………… 60
12-3. نمودار نتایج آزمون توکی و دانکن تراکم الیاف در دوایر متحد المرکز برای نخ دست ریس ……………..61
13-3 . نمودار نتایج آزمون توکی و دانکن برای سه نوع نخ مقایسه تراکم الیاف در ناحیه 1 دوایر………….. 62
14-3. نمودار خطی نتایج آماری ناحیه 2 نخهای مورد بررسی…………………………………………………… 64
15-3. نمودار خطی نتایج آماری ناحیه 3 نخهای مورد بررسی…………………………………………………… 66
16-3. نمودار خطی نتایج آماری ناحیه 4 نخهای مورد بررسی………………………………………………….. 67
20-3 . هیستوگرام میانگین درصد فراوانی الیاف در چهار ربع مقطع سه نوع نخ………………………………. 79

فهرست شکل ها

1- 1. تجمع باز برای الیاف دایره ای شکل…………………………………………………………………………….. 5
2- 1. تجمع بسته برای الیاف دایره ای شکل………………………………………………………………………….. 6
3- 1. تجمع بسته با بیش از یک هسته مرکزی (چند ضلعی های نامنتظم)………………………………………. 7
4- 1. تجمع بسته شبیه نوار (چند ضلعی های نامنتظم) ……………………………………………………………..7
5- 1. محل قرارگیری الیاف فیلامنت در مقطع نخ کامپوزیت ……………………………………………………………9
6-1. دسته بندی چگونگی قرار گرفتن الیاف در مقطع نخ به پنج گروه……………………………………………… 10
7-1. مدل توزیع یکنواخت…………………………………………………………………………………………………. 13
8-1. مدل یک طرفه………………………………………………………………………………………………………. 13
9-1. مدل مغزی………………………………………………………………………………………………………….. 13
10-1. مدل پیچ خورده…………………………………………………………………………………………………… 13
11-1. مدل نامتقارن…………………………………………………………………………………………………….. 14
12-1. مقطع نخ در دستگاه مختصات………………………………………………………………………………….. 15
13-1. تقسیم بندی مقطع نخ به سلولهای مشابه…………………………………………………………………. 17
14-1. نمودار مقایسه تراکم الیاف در (الف) نخهای رینگ و (ب)چرخانه ای………………………………………. 20
1-2. شانه کردن الیاف و ریسندگی نخ دست ریس (آذربایجان شرقی)………………………………………….. 24
2-2. شانه پشم و تصویر زن روستایی در حال شانه کردن الیاف………………………………………………….. 27
3-2. چرخ ریسندگی دستی (جهره)………………………………………………………………………………….. 27
1-3 . تصویرگسترده قالب مورد استفاده در این تحقیق………………………………………………………………. 33
1-3. (الف) قالب و نحوه قرارگیری نخ درآن ، (ب) تعدادی از نمونه های مورد آزمایش…………………………….. 35
3-3 . نشان دادن ترتیب دوایر متحد المرکز……………………………………………………………………………… 43
4-3 . پنجره اصلی نرم افزار ………………………………………………………………………………………………44
5-3 . نشان دادن ترتیب ربع های چهارگانه…………………………………………………………………………….. 47
6-3 . ناحیه رد و عدم رد 0H 49
17-3. توزیع دایره ای درصد الیاف در نواحی چهارگانه برای نخ ME ا…………………………………………………….77
18-3. توزیع دایره ای درصد الیاف در نواحی چهارگانه برای نخ HWC ا…………………………………………………..77
19-3. توزیع دایره ای درصد الیاف در نواحی چهارگانه برای نخ HWH ا…………………………………………………..77

 

Abstract
Wool is a natural fibre and has a broad variety of end uses. Spinning process may be carried out by fully automated machinery (machine spun) or manually (hand spun) especially in rural areas. Due to the differences in forces applied to fibres in yarn formation zone position of fibres in yarn cross-section of the two methods could be differentIn this research machin spun yarn of 5Nm by Houget Duesberg Bossons spinning machinery,equivalent yarn of hand spun and semi hand spun yarn (carding with machine spinning manually) were produced. The yarns were embedded in polyester resin and position of fibres in yarn cross-section were studied.
It was concluded from the test results that, machin spun yarn is more compact than other yarns and fibres have a tendency towards core of the yarn. But in hand spun yarn, fibres have a tendency sheath of the yarn and the yarn in bulky. Behaviour of fibres in semi hand spun yarns is not regular and varies between the other two yarn. Radial position and fibre distribution in quadruplet areas of yarn cross-section for semi hand spun yarn was similar to hand spun yarn and it was bulky. fibre distribution in cross-section of the hand spun yarn was even, but it was a little clustery for machin spun yarn. Behaviour of fibres in yarn cross-section for semi hand spun yarn varied between the other two yarns.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان