فهرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

الیاف پلی استر ابتدا بـه وسـیله کمپـانیC.P.A) Calico Printers Association ) در انگلـستان تهیـه شـدبرای ساختن این الیاف از تحقیقات اولیه که به وسیله کاروترز انجام گرفته بود اسـتفاده شـد در آزمایـشهایاولیه به وسیله کاروترز دو نقص کلی مشاهده شد:1ـ الیاف به سهولت هیدرو لیز می شدند ودر مقابل مواد شیمیایی پایدار نبو دند 2ـ نقطه ذوب آنها خیلی کم بود به طوری که در مقابل حرارت اطو مقاومت نداشتند این مـشکل بعـدها بـهوسیلهC.P.A با قرار دادن حلقه بنزن در زنجیرهای مولکولی رفع شد وباعث شد که الیاف در مقابـل مـوادشیمیایی پایدار باشند و نقطه ذوب آن نیز افزایش یابد ( 250درجه سانتی گراد )بعد ها کمپانیC.P.A امتیاز ساختن این الیـاف را بـه کمپـانی شـیمیاییI.C.I در انگلـستان و دو پونـت درآمریکا فروخت و الیاف پلی استر به نامهای تجارتی تریلین وداکرون به ترتیب به وسیله شرکتهای شـیمیاییفوق به بازار عرضه شد.صرف نظر از الیاف ذکر شده امروزه الیاف پلی استر به وسیله شرکتهای شیمیایی در نقاط دیگر دنیا به بـازارعرضه می شود که مهمترین آنها عبارت اند از ترویرا( هوخست) در آلمان، ترگال( رودیاستا) در فرانسه ، تریتال( رود یاتس) در ایتالیا، ترلنکا( انکا ) در هلند، تترون (تیین ) درژاپن، کودل ( ایـستمن کمیکـال) در آمریکا، ویکرون ( شرکت بیانت میلز ) در آمریکا [1] .انواع دیگری از ا لیاف پلی استر به صورت تجاری ساخته شده است اما تولید کل آنها در مقایسه با پلـی ( اتیلن ترفتالات) بسیار کم است. که دو مـورد از آنهـا پلـی اسـترهای اسـید ترفتالیـک هـستند: پلـی(1، 4 – بوتیلن ترفتالات PBT (II)( است که به صورت پلی ( تترامتیلن ترفتالات (PTMT ) نیز شناخته مـی شـودو پلی 1(، 4- بیس متیلن سیکلوهگزان ترفتالات ) III پلی اتیلن ترفتالات (I ).یک لیف پلی استر دیگر که تاحدی آروماتیک می باشد پلی( -P اتیلن اکسی بنزوات) است که ایـن لیـفبرای چند سال در ژاپن تولید گردید

.1ـ1 ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………..2
.1ـ2ـ ساختمان شیمیایی تریلن و داکرون …………………………………………………………….3
1ـ3ـ انواع کالاهای پلی استر………………………………………………………………………….. 6
.1ـ4ـ طرز تهیه نخ (فیلامنت) ………………………………………………………………………….6
.1ـ5 ـ طرز تهیه الیاف کوتاه ( استاپیل )……………………………………………………………….7
1ـ6 ـ ریسندگی مذاب…………………………………………………………………………………. 7
.1ـ7ـ ساختمان مولکولی………………………………………………………………………………..9
.1ـ8 ـ خصوصیات الیاف تریلن و داکرون……………………………………………………………10
1ـ 8ـ1ـ استحکام کشش و ازدیاد طول تا حد پارگی …………………………………………….. 10
1ـ8ـ2ـ کشش پذیری. ………………………………………………………………………………. 10
1ـ 8 ـ3ـ جذب رطوبت…………………………………………………………………………….. 10
1ـ8ـ4ـ چگالی. …………………………………………………………………………………… 10
.1ـ8ـ5ـ جمع شدگی ………………………………………………………………………………..10
.1ـ8ـ6ـ اثر متورم کننده ها………………………………………………………………………….11
1ـ8ـ7ـ درجه حرارت و نقطه ذوب. ………………………………………………………………. 11
1ـ8ـ8ـ مقاومت در مقابل عوامل بیولوژیکی. ……………………………………………………. 11
.1ـ8ـ9ـ مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی ……………………………………………………..11
.1ـ9ـ حلالها ………………………………………………………………………………………12
.1ـ10ـ قابلیت رنگپذیری…………………………………………………………………………..13

کاهش ثبات سایشی پارچه های رنگی توسط اولیگومرهای سطحی]

کاهش ثبات سایشی پارچه های رنگی توسط اولیگومرهای سطحی]

فصل دوم(اولیگومرها)

در طی فرایند رنگرزی الیاف پلیاتیلن ترفتالات مشکل اولیگومر همراه این فرایند بوده که هنـوز ایـن مـشکلحل نشده است و بدلیل اهمیت این گروه از الیاف سنتزی باید اقدامات پیشگیرانه مؤثری برای آن انجـام شـودجدای از موفقیت های نسبی که در سایر زمینه های نساجی وجود داشته مسئله اولیگومرها هنـوز کـاملاً حـلنشده است . به نظر می رسد در آینده نیز غیرقابل حل باشد اما کاهش مشکل قابل دست یابی است. با وجـوداین فعًلاً راه حل خاصی برای اولیگومرها وجود ندارد. و این مشکل را نمی توان بوسـیله روش اسـتانداردیبرطرف نمود .روش هایی که برای کاهش اولیگومرها وجود دارد باید باتوجـه بـه مزایـا، معایـب و امکانـاتمورد نیاز آنها باهم مقایسه شوند [6] .می دانیم که تمامی نخ های پلی استری 2 GT بر پایه پلی کندانسیون اتیلن گلیکول و ترفتالیـک اسـید و بـهشکل خطی پلی اتیلن ترفتالات می باشد.مانند بسیاری از پلیمرهای سنتیک دیگر، همه پلیمرهای پلی اتیلن ترفتالات تهیه شـده بـه وسـیله فرآینـدهایصنعتی حاوی مقدار کمی از ترکیباتی با وزن مولکولی کم یا اولیگومرها هـستند. اولیگومرهـای موجـود درپلی استرهای 2 GT ، اتیلن ترفتالات به شکل حلقه مثلثی ترایمر و مقدار کمی پنتامر و دایمر حـاوی بنیـاندی اتیلن گلیکول و مقدار ناچیزی از ترکیبات دیگر می باشد.اولیگومرهای حلقوی مثلثی در حلال هایی مثل تتراکلریـد کـربن، کلروفـرم ، دی اکـسان، وزایلـن و حـلالهای مشابه دیگر حل می شوند اما غیرقابل حل در دی اتیلن اتر و استن سرد می باشند.اولیگومرهای حلقوی ترایمر به دو صورت کریستالی متفاوت وجود دارند که به نام هـای نـوعA و نـوعB شناخته شده است. نوعB دارای نقطه ذوب بالا در حدود 325 درجه سانتیگراد و نوعA دارای ذوب پـایینتر در حدود 187 درجه سانتیگراد میباشد. نـوعA بیـشتر از نـوع B و در آب و حـلال هـای آبـی محلـولاست. نوعB به یک نسبتی به وسیله حلال های مختلفی مانند اتانول، متانول، بنزن، دی متیل فرآمید، تولـوئنبه نوع A تبدیل می گردند.حلال های آلی، بخارمیزان حلالیت نوعA در آب دو برابر نوعB می باشد از این رو نخ هایی که در آنها اولیگومرهای نـوعA بیشتر است در حمام رنگرزی کمتر رسوب می کنند با عمل کردن نخ در آب در دمـای حـدود 130 درجـهسانتیگراد به مدت 3 دقیقه و یا بخار 130 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه ثابت شده است که مقـدار قابـلملاحظه ای از اولیگومرهای نوعB به نوعA که بیشتر قابل حل هستند تبـدیل شـده و رسـوب کـاهش مـییابد [3] .
2ـ2ـ چگونگی گسترش و خواص اولیگومرها
بیش از 99% اولیگومرها در مرحله دوم از سنتز و پس از تغلیظ ترفتالات اتیلن گلیکول تولید می شود .این محصول با کاتالیزور مرحله استری شدن از اتیلن گلیکول و متیل ترفتالات بدست می آید.2/0 الی 7/0 از تری مرهای حلقوی در مرحله استری و تولید پلی اتیلن ترفتالات تولید می شوند.
( درجه پلیمریزاسیونPET بطور متوسط بین 100 تا 150 درجه می باشد) . همچنین بـه طـور همزمـان3/0 الی 1% سایر اولیگومرها( با حلقه های بزرگتر و اولیگومرهای خطی) که از نظر کمی بی اهمیت امـا از نظـرکیفی حائز اهمیت هستند تولید می شودکه 95% مشکل اولیگومر ها از تری مرهای حلقوی نشأت می گیرداین تری مرها در مراحل رنگرزی کم و بیش خود بـه خـود بـه سـطح الیـاف مـی آینـد،حلالیت آنهـادرآبدر130 درجه سانتیگراد درکمتراز 5 میلی گرم در لیتراست و به سرعت کریستالی مـی شـوند، شـکل آن درتصویر شماره 1-2() نشان داده شده است [6]
شکل اولیگومر خاکستری مایل به سفید( کاملاً بی رنگ) به صورت گرد و غبار میباشد و اکثرا به صـورتپودرهایی بر روی سطح الیاف و ماشین آلات به صورت نامنظم می نشیند.نقطه ذوب آنها تقریباً در 305 الی 327 درجـه سـانتیگراد ( PET: 250oC ) اسـت . در nm 285 جـذبکامل و نمایان اشعه ماوراء بنفش صورت می گیرد. اولیگومرهـای کریـستالی شـده توسـط مقـادیر کمـی ازحلال های قطبی دوباره به غیر کریستال تبدیل می شوند. این حلال های قطبـی مـیتواننـد دی اکـسان و یـاهیدورکربن های کلردار باشند. حساسیت ا ولیگومرها نسبت به محیط قلیایی بسیار بیـشتر از خـود لیـف پلـیاتیلن ترفتالات مـی باشـد، برطبـق تحقیقـات اخیـر اولیگومرهـا بـرخلاف ایجـاد مـشکلات در فراینـد تولیـدهیچگونه اثر سوء بیولوژیکی و یا تخریب زیست محیطی ندارند[6] .

.2ـ1ـ اولیگومرها …………………………………………………………………………………20
.2ـ2ـ چگونگی گسترش و خواص اولیگومرها…………………………………………………….21
2ـ3ـ مشکلات ایجاد شده توسط اولیگومرها ………………………………………………….. 24
2ـ3ـ1ـ پارچه …………………………………………………………………………………… 24
.2ـ3ـ2ـ نخ…………………………………………………………………………………………26
2ـ3ـ3ـ نیمچه نخ (فتیله ). ……………………………………………………………………… 27
.2ـ3ـ4 .مشکلات عمومی ………………………………………………………………………..27
.2ـ3ـ5ـ مشکلات بوجود آمده در ماشین توسط اولیگومرها …………………………………27
.2ـ4ـ کیفیت وکمیت اولیگومرها ……………………………………………………………..28
.2ـ4ـ1ـ کیفیت اولیگومرها …………………………………………………………………..29
.4ـ2ـ کمیت اولیگومرها………………………………………………………………………29
.2ـ5ـ تاثیر پارامترهای فرایند………………………………………………………………….29
2ـ5ـ1ـ پارامترهایی برای ماشین و پروسه ها ……………………………………………… 30
.2ـ5ـ2 .پارامترهای شیمیایی …………………………………………………………………31
.2ـ6ـ اقدامات انجام شده جهت حذف، کم کردن اولیگومرهاو تعیین مقدار آنها …………..32
.2ـ7ـ عملیات قبلی با قلیا در دمای بالا قبل از رنگرزی………………………………………33
.2ـ8ـ اضافه کردن موادکمکی به حمام رنگرزی برای برطرف کردن اولیگومرها……………33
.2ـ9ـ تخلیه محلول دردمای بالا ……………………………………………………………..34
.2ـ10. تمیزکردن ماشین رنگرزی به طور مرتب …………………………………………..34
2ـ11ـ رنگرزی پلی استر در محیط قلیایی……………………………………………….. 34
.2ـ11ـ1ـ عملیات رنگرزی…………………………………………………………………36
.2ـ12ـ استفاده از آنزیم………………………………………………………………………37
2ـ13ـ استفاده از(سیالات فوق بحرانی) SCFs ها (بویژه دی اکسید کربن فوق بحرانی)درفرایندرنگرزی…………………………………………………………………… 47
2ـ14ـ استفاده از آمونیاک مایع. …………………………………………………………… 52
2ـ15ـ تجزیه وتحلیل مقدار کومونومر و اولیگومر حلقه ای (پلی اتیلن ترفتالات) ……….. 54
2ـ16ـاولیگومرهای حلقوی درپلی استرهای اشباع شده………………………………… 60

فصل سوم(وسایل ومواد موردنیاز)

دستگاه رنگرزی تحت فشار آزمایشگاهی از یک محفظه تشکیل شده که دارای یک محور بوده و کپـسولها که نمونه های پارچه در داخل آن قرار می گیرند در روی محور قـرار گرفتـه و بـا سـرعت ثـابتی توسـطمحور می چرخند. لذا می توان گفت که در این دستگاه پارچه و محلول به طـور مـداوم در حـال حرکـت وچرخش می باشند حرارت دستگاه توسط گلیسیرین درون محفظه تامین می گردد. این دستگاه دارای یک سیستم کنترل کامپیوتری می باشـد کـه توانـایی برنامـه ریـزی چنـدین گـراف چنـدمرحله ای را دارا می باشند که کنترل هر برنامه به صورت شیب( دما/ زمان) به روش اتوماتیـک میـسر مـیباشد. درجه حرارت عملیاتی این دستگاه در حدود 30 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد مـی باشـد کـه بـهمنظور افزایش ضریب ایمنی در صورت رسیدن حـرارت بـه دمـای 145 درجـه سـانتیگراد سیـستم هوشـمنددستگاه منبع حرارتی را از مدار خارج می نمایند. کپسول های دستگاه تا فشار 15 اتمسفر را در دمای 150 درجه سانتیگراد به خوبی تحمل می کنند . دسـتگاهمورد استفاده ساخت شرکت نساج صنعت می باشد. 3ـ1ـ2ـ آون دستگاهی است که برای خشک کردن پارچه و یا نمونه های دیگـر در دماهـای مختلـف بـه کـار بـرده مـیشوند این دستگاه به شکل یک مکعب و یا مکعب مستطیل فلزی بوده که درب آن را بـاز کـرده و نمونـه راداخل آن قرار داده و دمای دلخواه را تنظیم می کنند.
این آون تا دمای 300 درجه سانیتگراد می رسد تنظیم دمای دلخواه به صورت اتوماتیک کنترل می شود. 3ـ1ـ3ـ کالریمتری (CIE Lab ) کالریمتری توسط دستگاهی بنام DATA COLOR می تواند سنجیده شود. دستگاه توسط یک اسـپکتر وفتومتر اطلاعات را دریافت کرده و اطلاعات را به سنجش گر داده وتوسط کامپیوتر ایـن اطلاعـات ونتـایجرا به نمایش می گذارد. مثال: نمونه پارچه را روی سطحی مناسب قرار داده سپس اسپکتروفتومتر را بر روی نمونه گذاشـته تـا رنـگنمونه را دریافت کند و سپس نرم افزار نصب شده در کامپیوتر بـه تجزیـه و تحلیـل ایـن اطلاعـات پرداختـهومقادیرa (قرمز بودن) b ( آبی بـودن )c (خلـوص )،H (تـه رنـگ) را محاسـبه کـرده و بـر روی مـانیتورکامپیوتر به نمایش می گذارد.

3ـ1ـ وسایل مورد نیاز ……………………………………………………………………… 63
3ـ1ـ1ـ دستگاه رنگرزی تحت فشار آزمایشگاهی……………………………………….. 63
.3ـ1ـ2ـ آون ………………………………………………………………………………….64
.3ـ1ـ3ـ کالریمتری (CIE lab )…..ا…………………………………………………………..64
3ـ1ـ5ـ دستگاه سوکسله . ……………………………………………………………….. 65
3ـ2ـ مواد موردنیاز. ……………………………………………………………………… 65

فصل چهارم

 

4ـ1ـ آزمایشات. …………………………………………………………………………. 70
4ـ2ـ استفاده از مواد مختلف جهت برطرف کردن اولیگومرهاقبل از رنگرزی. …………… 70
.4ـ2ـ1ـ استفاده از سود ……………………………………………………………………….70
.4ـ2ـ1ـ1ـ نمونه پارچه و نخ با سود 5/2%…………………………………………………….71
.4ـ2ـ1ـ2ـ استفاده از پرمولسین دی تی هشتصد PERMULSIN DT800…ا………………72
.4ـ2ـ1ـ3ـ استفاده از آنتی اولیگومر از کشور آلمان……………………………………….72
.4ـ2ـ1ـ4ـ استفاده از آنزیم لیپاز…………………………………………………………..73
4ـ3ـ رنگرزی کالاهای اولیگومرزدایی شده قبل از رنگرزی …………………………. 74
.4ـ4ـ استفاده ماده برطرف کننده اولیگومرها در حین رنگرزی …………………………74
.4ـ5ـ استفاده از مواد مختلف جهت برطرف کردن اولیگومرها بعداز رنگرزی ………..75
.4ـ6ـ استفاده از حلال زایلن جهت برطرف کردن اولیگومرها ………………………….76
.4ـ7ـ استفاده از حلال اولیگومرآلمانی………………………………………………….77
.4ـ8ـ رنگرزی پلی استر در محیط قلیایی …………………………………………….79
4ـ9ـ رنگرزی کالای پلی استر بدون مواد کمکی برطرف کننده اولیگومر …………… 80
.4ـ10ـ قراردادن کالای پلی استر به صورت سفید در دمای 130 درجه سانتیگراد……………………………………………………………………………..80
.4ـ11ـ بررسی کالا بوسیله میکروسکوپ الکترونی SEM….ا………………………81
4ـ12ـ اندازه گیری کاهش وزن. ……………………………………………………. 81
4ـ13ـ اندازه گیری زمان جذب آب. ………………………………………………… 81
4ـ14ـ کالریمتری (CIE lab ) . .ا……………………………………………………. 82
.4ـ15ـ طیف سنجی FT-IR ..ا…………………………………………………………83
.4ـ16ـ تعیین K/S کالای رنگی ………………………………………………………84

مشکل اولیگومرها به صورت گرد و غبار روی نخ رنگی بویین پیچی شده

مشکل اولیگومرها به صورت گرد و غبار روی نخ رنگی بویین پیچی شده

فصل پنجم

5ـ1ـ اندازه گیری کاهش وزن. …………………………………………………….. 87
5ـ2 ـ نتایج حاصل از زمان جذب آب …………………………………………….. 96
5ـ3ـ اندازه گیری تابع انعکاس …………………………………………………… 100
5ـ4ـ کالریمتری (CIE lab ) ا. ……………………………………………………. 108
5ـ5ـ بررسی میکروسکوپی سطح کالا توسط میکروسکوپ الکترونی SEM. ..ا………………………………………………………………………… 113
5ـ6ـ بررسی طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR). .ا………………………………. 125

.فصل ششم

.نتیجه گیری……………………………………………………………………………139
.پیشنهادات…………………………………………………………………………….142
.پیوست هافهرست منابع ……………………………………………………………..149
چکیده انگلیسی. ………………………………………………………………………168 .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها
2ـ2ـ جدول: شرایط واکنشی مختلف وخلاصه ای از غلظتهای آغازین و پایانی CTR(سیکلوتریس ـ اتیلن ترفتالات) …………………………………………………………………………………………… 42
2ـ3ـ جدول : اثر لرزش بر روی هیدورلیز تریمر ………………………………………. 44
2ـ4ـ جدول: ساختار طیف بینی مادون قرمز مربوط به Poly(ethylene isophthalate) PEI ……………………………………………………………………………………………. 58
.2ـ5 ـ جدول: ساختار طیف بینی مادون قرمز مربوط به Poly(ethylene terephthalate) PE.ا…………………………………………………………………………………………58
5ـ1ـ جدول:کاهش وزن کالای(پارچه)عمل شده به روشهای مختلف قبل ازرنگرزی . …………………………………………………………………………………………… 87
5ـ2ـ جدول: کاهش وزن کالا(پارچه)عمل شده با مواد اولیگومرزدا درحین رنگرزی. …………………………………………………………………………………………… 89
.5ـ3ـ جدول: کاهش وزن کالای(پارچه)عمل شده به روشهای مختلف بعد ازرنگرزی ……………………………………………………………………………………………89
.5ـ4ـ جدول: کاهش وزن توسط حلال آلمانی درپارچه پلی استر…………………………..90
5 ـ5 ـ جدول: کاهش وزن توسط رنگرزی درمحیط قلیایی درپارچه پلی استر…………… 90
5 ـ6ـ جدول: کاهش وزن کالای(نخ)عمل شده به روشهای مختلف قبل ازرنگرزی ………………………………………………………………………………………….. 92
5 ـ7ـ جدول: کاهش وزن کالا(نخ)عمل شده با مواد اولیگومرزدا درحین رنگرزی . …………………………………………………………………………………………… 93
5 ـ 8 ـ جدول: کاهش وزن کالای(نخ)عمل شده به روشهای مختلف بعد ازرنگرزی . …………………………………………………………………………………………… 94
5 ـ9ـ جدول:کاهش وزن توسط حلال آلمانی درنخ پلی استر. …………………………… 94
5 ـ10ـ جدول:کاهش وزن توسط حلال زایلن درنخ پلی استر……………………………… 95
5ـ11ـ جدول:کاهش وزن توسط رنگرزی درمحیط قلیایی درنخ پلی استر. ……………….. 95
5 ـ12ـ جدول: زمان پخش قطره آب بر روی پارچه های عمل شده. ………………….. 96
5 ـ13ـ جدول :تابع انعکاس برای نمونه پارچه های اولیگومرزدایی شده و رنگرزی شده . ……………………………………………………………………………….. 100
5 ـ14ـ جدول: تابع انعکاس برای نمونه نخ های اولیگومرزدایی شده و رنگرزی شده. ……………………………………………………………………………….. 101
5ـ15ـ جدول: مولفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده دردمای130درجه سانتیگرادوتحت فشار . درزمان
50 دقیقه بارنگزای دیسپرس مشکی. ……………………………………………….. 108

5ـ16ـ جدول مولفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده دردمای130درجه سانتیگرادوتحت فشار
درزمان50دقیقه بارنگزای دیسپرس مشکی. ……………………………………………. 109
5ـ17ـ جدول: مقایسه بین مولفه های رنگی نمونه نخهای رنگرزی شده شاهدونمونه های اولیگومرزدایی شده دردمای130درجه سانتیگرادوتحت فشاردرزمان50دقیقه بارنگزای دیسپرس مشکی …………… 109
5ـ18ـ جدول: مقایسه بین مولفه های رنگی نمونه پارچه های رنگرزی شده شاهدونمونه های اولیگومرزدایی
شده دردمای130درجه سانتیگرادوتحت فشاردرزمان50دقیقه بارنگزای دیسپرس مشکی. ………. 111

فهرست نمودار ها
2ـ1ـ نمودار: مقایسه میزان قرارگیری اولیگومرهادرمحیط های قلیایی و اسیدی برروی کالای پلی استری متفاوت . …………………………………………………………………………………………………. 36
2ـ2ـ نمودار: وابستگی هیدورلیز آنزیمی CTR (سیکلوتریس ـ اتیلن ترفتالات) به زمان ………………………………………………………………………………………………….. 43
2ـ3ـ نمودار: وابستگی غلظت هیدورلیز آنزیمی (CTR) پس ازافزودن سطح فعال……………………………………………………………………………………………… 45
2ـ4ـ نمودار: اثر غلظت آنزیم بر میزان هیدرولیز. ………………………………………………. 46
2ـ5ـ نمودار: اثردمای رنگرزی برمحتویات CTR پس از رنگرزی PET به روش پکیج
………………………………………………………………………………………………….. 48
2ـ6ـ نمودار: تاثیر سطح فعالها (SF)براولیگومرهای خارج شده روی سطح الیاف پارچه بافته شده ………………………………………………………………………………………………….. 52
5 ـ1ـ نمودار: میزان درصد کاهش وزن کالای پلی استر(پارچه) در اثرعملیات مختلف اولیگومرزدایی ………………………………………………………………………………………………….. 91
5 ـ2ـ نمودار: میزان درصد کاهش وزن کالای پلی استر(نخ) در اثرعملیات مختلف اولیگومرزدایی . …………………………………………………………………………………………. 92
5 ـ3ـ نمودار: زمان پخش قطره آب برحسب ثانیه بر روی پارچه هایی که با عملیات مختلف
اولیگومرزدایی شده اند . …………………………………………………………………………… 99
5 ـ4ـ نمودار: میزان قدرت رنگی نمونه پارچه رنگرزی شده واولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف . …………………………………………………………………………………………………….. 102
5 ـ5 ـ نمودارمیزان قدرت رنگی نمونه نخ رنگرزی شده واولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف ……………………………………………………………………………………………………… 103
5 ـ6 ـ نمودار: مقایسه درصد انعکاس در پارچه اولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف …………………………………………………………………………………………………….. 105
5 ـ7ـ نمودار: مقایسه درصد انعکاس در پارچه اولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 105
5 ـ8 ـ نمودار: مقایسه درصد انعکاس در پارچه اولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف . ……………………………………………………………………………………………………. 106
5 ـ9ـ نمودار: مقایسه درصد انعکاس در نخ اولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف . ……………………………………………………………………………………………………. 106
5ـ10ـ نمودار.مقایسه درصد انعکاس در نخ اولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف ………………………………………………………………………………………………….. 107
5 ـ11ـ نمودار: مقایسه درصد انعکاس در نخ اولیگومرزدایی شده به روشهای مختلف . …………………………………………………………………………………………………. 107
5 ـ12ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با سود10%درطول موج nm2000ـ400 ………………………………………………. 126
5 ـ13ـ نمودار مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با DT800درطول موج nm2000ـ400……………………………………………………. 127
5 ـ14ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با آنزیم لیپازدرطول موج nm2000ـ400 ………………………………………………….. 128
5 ـ15ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
باآنزیم لیپازو سود10% و DT800درطول موج nm2000ـ400 …………………………….. 129
5 ـ16ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با سود10% درطول موج nm4000ـ2000…………………………………………………… 130
5 ـ17ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با DT800درطول موج nm4000ـ2000 . ……………………………………………….. 131
5 ـ18ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با آنزیم لیپازدرطول موج nm4000ـ2000 . ……………………………………………….. 132
5 ـ19ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با آنزیم لیپازو سود10% و DT800درطول موج nm 4000ـ2000…………………………… 133
5 ـ20ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با سود10% درطول موج nm4000ـ500 . ………………………………………………. 134
5 ـ21ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با DT800 درطول موج nm4000ـ500 . ………………………………………………. 135
5 ـ22ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با آنزیم لیپازدرطول موج nm4000ـ500………………………………………………….. 136
5 ـ23ـ نمودار: مقایسه طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) نمونه شاهدونمونه اولیگومرزدایی شده
با آنزیم لیپازو سود10% و DT800درطول موج nm 4000ـ500………………………….. 137

فهرست شکلها

1ـ1ـ شکل : نحوه تهیه پلی استر از ترفتالیک اسید ودی متیل ترفتالات ( داکرون و تریلن………………………………………………………………………………………….. 5
1ـ2ـ شکل : ساختمان کریستالی ترلین . ……………………………………………………. 9
.2ـ1ـ شکل : طرزتشکیل انواع اولیگومرهادرطی پلی کندانسیون …………………………….22
.2ـ2ـ شکل : خروج اولیگومرها وطرز تشکیل آنها درفرایندرنگرزی بر روی کالاواجزای ماشین رنگرزی…………………………………………………………………………….23
.2ـ3ـ شکل : کالاهای پوشیده شده با اولیگومرهابعدازرنگرزی …………………….24
.2ـ4ـ شکل : لکه های سفیداولیگومرها روی سطح پارچه…………………………..25
2ـ5 ـ شکل : ایجاد زیردست زبری روی پارچه بدلیل وجوداولیگومرهای سطحی……………………………………………………………………………. 25
2ـ6 ـ شکل:کاهش ثبات سایشی پارچه های رنگی توسط اولیگومرهای سطحی . ………………………………………………………………………………….. 26
2.2ـ7ـ شکل: مشکل اولیگومرهابه صورت گرد و غبار روی نخ رنگی بوبین پیچی شده………………………………………………………………………………..26
.2ـ8 ـ شکل : اولیگومرهای رسوب کرده روی سطح ماشین رنگرزی…………………………………………………………………………27
.2ـ9ـ شکل: تفکیک اولیگومرها از سایر رسوبات توسط میکروسکوپ قطبی……………………………………………………………………………28
2ـ11ـ شکل : شکسته شدن تریمرهای حلقوی در روش رنگرزی پلی استر در محیط قلیایی ………………………………………………………………………………… 35
2ـ12ـ شکل : مقایسه برطرف شدن اولیگومرهادرروش رنگرزی پلی استر در محیط قلیایی بامحیط اسیدی…………………………………………………………………………..35
2ـ13ـ شکل : تغییردرشیددورنگزای دیسپرس حساس به قلیا ………………….. 36
2ـ14ـ شکل : هیدرولیز محصولات CTR توسط آنزیم کوتیناز به عنوان کاتالیزور………………………………………………………………………. 38
2ـ15ـ شکل : آنالیزطیف جرمی از CTR(سیکلوتریس ـ اتیلن ترفتالات) ………………………………………………………………………………… 40
2ـ18ـ شکل : برطرف شدن گرفتگی لوله بوسیله حلال استن……………………48
2ـ21ـ شکل میزان افزایش یکنواخت دی اکسید کربن و تجزیه دیمرازسطح . ……………………………………………………………………………….. 51
2ـ22ـ شکل : وابستگی اولیگومرها در محیط آمونیاک مایع نسبت به دما و زمان …………………………………………………………………………………. 54
2ـ25ـ شکل : طیف مادون قرمز از PET , PEI , PDEGT. …………………… 56
. 2ـ26ـ شکل : طیف های مادون قرمز PET , PEI …………………………….59.
.2ـ27ـ شکل : دلایل پیشنهادی تفاوت در طیف مادون قرمز PET , PEI , PDEGT……………………………………………………………………………60
4ـ1ـ شکل : گراف شستشوی کالا. ……………………………………………… 71
4ـ2ـ شکل : گراف اولیگومرزدایی ورنگرزی کالا ………………………………..71
4ـ3ـ شکل : گراف اولیگومرزدایی کالاتوسط آنزیم . ……………………………… 73
5ـ1ـ شکل : تصاویر مربوط به نخ سفید اولیگومرزدایی شده . ………………… 115
5- 2ـ شکل ـ تصاویر مربوط به نخ سفید اولیگومرزدایی شده …………………… 116

 

Abstract:
Oligomers are produced while synthesis of polyethylene terfethalate Approximately 1-4% of total weight at polyester fibres are composed of oligomers that usually are cyclic trimer named cyclo tris- Ethylene Terefethalate. Oligomers in yarn processing and finishing of goods come out of yarns and cause problem for machinery and quality of fabrics. In this study, different ways of reducing and /or eliminating of oligomers were Carried out. The ways applied are: a-oligomer elimination before dyeing by using antoligomer, caustic soda and enzyeme. b- after dyeing process with different solvent, c- dyeing in alkali condition. Examination of weight reduction, time of water absorbtion, colorimetery, surface morphology with SEM microscope of yarns and fabrics ,and FT-IR were studied .results showed that the sample dyed in alkali media and the sample treated with caustic soda before dyeing, and also the sample treated witle permulsion DT800 (before dyeing) have accordingly the best results comparing to other process.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان