فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : مقدمه

الی اف پل ی اس تر ب ه عل ت ع دم وج ود گروهه ای ج انبی فع ال نی روی ب ین جی ره ه ا ب ه نیروی وانـدروالس محـدود گردیـده و از آنجـایی کـه زنجیـره هـا خطـ ی مـی باشـند و همچنـین گروههـایجانبی حجیم وجود ندارد زنجیرها می توانند نزدیک یکدیگر قرار گرفته و متبلور شوند.[6] الی اف پل ی اس تر تج اری معم ولاً ش به کریس تالی ب وده و ب ه ص ورت طیف ی از ن واحی بس یارکریس تالی ت ا ک املاً غی ر کریس تالی تولی د م ی گردن د. ابع اد و درج ه تکام ل ای ن ن واحی ب ه تاریخچ هعملی اتی و حرارت ی لی ف بس تگی دارد. الی اف پل ی اس تر بس یار آرای ش یافت ه هس تند.ام ا درج ه آرای ش ی افتگی در ک ل لی ف یکنواخ ت نب وده و معم ولاً از ن واحی بیش تر کریس تالی ت ا کمت ر کریس تالی متغی ر اســت.مقــدار رطوبــت بازیــافتی بــرای لیــف پلــی اتــیلن ترفتــالات در رطوبــت نســبی(RH) 20% و65% درمح دوده 4.0 ت ا 6.0 م ی باش د.ای ن مق دار در رطوب ت نس بی 100% ت ا 1% اف زایش م ی یاب د.ج ذب رطوبت در محدوده ˚C 90– 20 تقریباً مستقل از دما می باشد. [1] الیاف پلی استر اصـلاح نشـده فقـط مـی تواننـد بـا طبقـاتی از مـواد رنگـرزی کـه حلالیـت آنهـادر آب ک م اس ت ت ا ی ک عم ق مفی د رنگ رزی ش وند.ای ن طبق ات ، م واد رنگ زای دیس پرس ، برخ ی از ترکیبات آزوئیک که به روشهای توسـعه یافتـه ای بـه کـار مـی رونـد و تعـدادی از ترکیبـات کـه عمومـاً بـهعن وان م واد رنگ رزی خم ی ی ا پیگمنته ا مص رف م ی شـوند و حلالی ت و وزن مولک ولی نس بتاً ک م آنه ا سبب می شود که بتوانند به داخل الیاف نفوذ نمایند را شامل می شوند.[7] الی اف پل ی اس تر اص لاح ش ده ب ه وس یله کوپلیمریزاس یون ب ا مونومره ای اس یدی نظی ر >> 5-سولفوایزوفتالیک اسید<< و یا مونومرهـای وینیلـی ماننـد اکریلیـک اسـید یـا بـه طریـق مخلـوط کـردنافزایشی یا یک افزودنـی سـولفونیک دار شـده کـه وزن مولکـولی آن بـه انـدازه کـافی بـالا باشـد تمایـل بـهجذبشان نسبت به مواد رنگزای بازیک افزایشی پیدا نموده است.[7]همــوپلیمر خطــی پلــی اتــیلن تــر فتــالات ترکیــب اصــلی در الیــاف پلــی اســتر اســت.اوزان مولکولی متوسط حدود 15000 برای خـواص مفیـد الیـاف بـافتی مـورد لـزوم اسـت، امـا مقـادیر پـائین تـرگرایش اندکی نسبت بـه پـرزدار شـدن را در مـاده خـام ایجـاد نمـوده، و مقـادیر بـالاتر، الیـاف بسـیار قـویرا برای مصارف صنعتی فراهم می آورد.ان دازه واح د تک راری در پل ی ات یلن ترفت الات در ط ول زنجی ره 10.75°A اس ت، ان دازه ای که تنها اندکی از آنچه کـه بـرای یـک زنجیـره کـاملاً گسـترده متشـکل از یـک واحـد شـیمیائی بـر اسـاسواحد تکراری هندسی، و گروههای متـوالی اسـتر کـه در حـال تغییـر شـکل دهـی بـه یکـدیگر مـی باشـند،انتظار مـی رو د(10.9°A)، کمتـر اسـت.در نتیجـه زنجیـره هـا تقریبـاً مسـطح هسـتند.سـلول واحـد، تـریکلینی ک اس ت،موقعیتهای اتم ی در بل ور نش ان دهن ده آن اس ت ک ه ه یچ نی روی جاذب ه خاص ی ب ینمولکولهــا وجــود نــدار د.فواصــل موجــود بــین اتمهــای مولکولهــای مجاوربــه نــوعی اســت کــه ازعملکــردنیروهای واندروالسی، انتظار می رود.الیــاف پلــ ی اســتر کشــیده شــده را مــی تــوان مرکــب از نــواحی متبلــور و غیــر متبلــوردانست.دانسیته تئوری مـواد کـاملاً بلـوری را مـی تـوان از نظـر ریاضـی از روی ابعـاد سـلول واحـد، تعیـیننم ود.تبل ور درص دی و جه ت گی ری مولک ولی ب ه اسـتحکام کشش ی و انقب اض مرب وط اس ت؛ گرچ ه،روشهای مختلف اندازه گیری مشکل سازند.[5]

1.1-. مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 3
2-1 الیاف پلی استر …………………………………………………………………………………………… 3
1-2-1 واکنشهای پلیمریزاسیون ……………………………………………………………………………… 4
3-1 خواص الیاف پلی استر ……………………………………………………………………………………. 7
1-3-1 خواص شیمیایی ………………………………………………………………………………………… 7
2-3-1 خواص فیزیکی ………………………………………………………………………………………….. 8
4 -1 اصلاح الیاف پلی استر ……………………………………………………………………………………. 9
1 -4-1 تغییرات شیمیایی الیاف پلی استر …………………………………………………………………… 10
1 -1-4-1 اصلاح الیاف پلی استر توسط عملیات قلیا ………………………………………………………. 10
5-1 اصلاح الیاف پلی استر توسط گرافت …………………………………………………………………… 12
6-1 انواع مونومر ……………………………………………………………………………………………….. 13
1 -6-1 مونومر متیل متا اکریلات ………………………………………………………………………………. 14
1-1-6-1 طرز تهیه مونومر ……………………………………………………………………………………… 41
2-1-6-1 پلیمریزاسیون متیل متا اکریلات …………………………………………………………………….. 15
3-1-6-1 ساختمان پلی متیل متااکریلات ……………………………………………………………………. 17
4-1-6-1 کاربرد پلی متیل متااکریلات ……………………………………………………………………….. 81
7 -1 عوامل موثر بر میزان گرافت ……………………………………………………………………………. 18
1-7-1 اثر غلظت مونومر ………………………………………………………………………………………. 18
2.-7-1 اثر آغازگر ………………………………………………………………………………………………. 19
3-7-1 شرایط واکنش ………………………………………………………………………………………….. 02
1-3 -7-1 دما …………………………………………………………………………………………………… 20
2 -3-7-1 زمان ………………………………………………………………………………………………….. 22
4 -7-1 اثر محیط واکنش ………………………………………………………………………………………… 32
8 -1 بررسی خصوصیات الیاف پلی استر گرافت شده ……………………………………………………… 24
1-8-1 رطوبت بازیافتی …………………………………………………………………………………………. 24
2-8-1 خصوصیات رنگرزی ……………………………………………………………………………………… 25
3-8-1 عملیات قلیایی ………………………………………………………………………………………….. 26
4-8-1 عملیات آنزیمی …………………………………………………………………………………………. 27

 نمونه سود گرافت شده.بزرگنمایی  100نمونه گرافات شده.بزرگنمایی 100

نمونه سود گرافت شده.بزرگنمایی 100نمونه گرافات شده.بزرگنمایی 100

فصل دوم: آزمایشات

– پارچه پلی اسـتری بـا بافـت تافتـه و تـراکم تـاری92 تـار و تـراکم پـودی22 پـود در سـانتیمتر و gr/m² 94 وزن- مونومر متیل متا اکریلات (MMA) ساخت شرکت مرک آلمان – آغازگر بنزوئیل پراکساید ساخت شرکت LOBA Chemie هند – بنزن ساخت کشور هند – رنگزای بازیک Astrazon Red ساخت شرکت دای استار آلمان
– سود ساخت شرکت FLAKES کشور چین
– آنزیم لیپکس ساخت شرکت Novozymes
– اسید استیک
– دیسپرس کننده DLS نیک فام شیمی
– کریر
2-2 وسایل و دستگاههای مورد استفاده:
– ساخت ژاپن BANDS ; Model: BS-3003 ترازو
– آون
– دستگاه رنگرزی آزمایشگاهی Starlet Co. Model: DLS-8080 ساخت کره
– میکروسکوپ الکترونی SEM
– استحکام سنج
3-2 روشها مراحل انجام آزمایشات به ترتیب زیر می باشد.
1 – شستشو
2 – عملیات آماده سازی شامل عملیات قلیایی و آنزیمی
3 – گرافت مونومر متیل متا اکریلات روی پارچه پلی استر
4 – جداسازی هموپلیمر شکل گرفته بر سطح پلیمر
5 – بررسی خواص پارچه اصلاح شده
4-2 عملیات آماده سازی نمونه ها
4-1-2 شستشوی پارچه
پارچ ه ه ای پل ی اس تری ب ا ابع ادcm 51×51 ب ا اس تفاده از ص ابون حلال دار ب ه م دت 03 دقیقه در دمای C˚ 70 تحت عملیات شستشو قرار گرفتند.

پ س از اتم ام زم ان شستش و نمون ه ه ا از محل ول خ ارج و ب ا آب س رد و س پس ب ا آب س بک ص نعتیآبکشی و در دمای محیط خشک شدند.
4-2-2 آماده سازی با قلیا
ابتدا محلول قلیایی بـا غلظـت مشـخص تهیـه و بـه داخـل بیکرهـای دسـتگاه رنگـرزی منتقـل ونمونه نیز به آن اضافه شده اسـ ت. سـپس عملیـات هیـدرولیز قلیـایی نمونـه پارچـه مطـابق بـا گرافـت زیـربرای مدت زمان مشخص انجام گرفته است.
پ س از پای ان واک نش نمون ه خ ارج و ب ه م دت 01 دقیق ه جه ت خنث ی س ازی در محل ول 1% اس تیک اسید در دمای محـیط قـرار گرفـت.سـپس شستشـوی نمونـه بـا آب سـرد انجـام و نمونـه در دمـای محـیطخشک شد.
0(W0-W) × 100 / W = %کاهش وزن 0W : وزن خشک نمونه خام W : وزن خشک نمونه قلیایی بعد از عملیات هیدرولیز گرافت روی پارچه های هیدرولیز شده انجام شد.
3-4-2 آماده سازی با آنزیم
عملیات آمـاده سـازی پارچـه خـام شسـته شـده جهـت انجـام پیونـددهی بـا اسـتفاده از آنـزیم لیپکس انجام گرفتـه اسـت. ابتـدا وزن مشخصـی از آنـزیم بـرای بـه دسـت آوردن غلظـت ثـابتی از محلـولآن زیم در آب ح ل و ب رای تنظ یم pH اس یدی از اس تیک اس ید و ب رای تنظ یم pH قلی ائی از محل ول سـود اس تفاده شـد. پ س از تنظـ یم pH و دم ای محلـول ،نمون ه بـه ظ رف حـاوی محل ول اضـافه و ب رایزم ان مش خص عم ل ش ده اس ت. در زم ان انج ام عملی ات، ه م زدن محل ول و نمون ه ب ه ط ور دائ م ب ا سرعت ثابت rpm 06 انجام گرفته اسـ ت. پـس از انجـام واکـنش، نمونـه خـارج و بـا مقـدار زیـ اد آب سـرد
شستشو شده است. سپس نمونـه هـا در دمـای محـیط خشـ ک مـی شـوند.درصـد کـاهش وزن نمونـه هـایعمل شده با آنزیم با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است:
کاهش وزن % = (W0-W) * 100 / W0
0W: وزن خشک نمونه خام.
W: وزن خشک نمونه آنزیمی .
کلیــه نمونــه ه ای آمــاده س ازی شــده بــا آنــزیم بــه وس یله متی ل متــااکریلات در شــرایط بهینــه ،پیونددهی شـده انـد. در ایـ ن قسـمت اثـر غلظـت محلـول آنزیمـی، دمـا،pH و زمـان انجـام عملیـ ات روی درصد کاهش وزن نمونـه و ن یـ ز درصـد گرافـت حاصـل و خـواص ف یزیکـ ی- مکـان یکی نمونـه مـورد بررسـیقرار گرفته است.
4-4-2 گرافت مونـومر متیـل متـااکریلات روی پارچـه پلـی اسـتر بـا اسـتفاده از
آغازگر بنزوئیل پراکساید:
ب رای انج ام پیون د ده ی مون ومر MMA روی پارچ ه پل ی اس تر دو روش م ورد اس تفاده ق رار گرفت : روش دوم براساس کارهای انجام شده توسط ساساک و افلاز [1] می باشد.
روش اول: الی اف PET در ی ک محل ول آب ی ( L:R براب ر 100:1) ح اوی مون ومر وارد ش ده و س پس در داخــل دســتگاه رنگــرزی آزمایشــگاهی بــرای مــدت 01-51 دقیقــه قــرار مــی گیرنــد تــا دمــای ˚C58. سپس آغازگر بـه آن اضـافه مـی شـود. در طـی عمـل پلیمریزاسـیون محتویـات بـه طـور ثابـت بـا سـرعت rpm06 در حال چـرخش مـی باشـند. عملیـات بـه مـدت2 سـاع ت در دسـتگاه انجـام مـی پـذیرد. بعـد ازاتمام واکنش نمونه ها با آب شسته و در دمای محیط خشک شدند.

1-2 مواد استفاده شده ……………………………………………………………………………………… 31
2-2 وسایل و دستگاههای استفاده شده …………………………………………………………………. 31
3-2 روشها …………………………………………………………………………………………………….. 32
4-2 عملیات آماده سازی نمونه ها ………………………………………………………………………….. 32
1-4-2 شستشوی پارچه …………………………………………………………………………………….. 32
2-4-2 آماده سازی با قلیا …………………………………………………………………………………… 33
3-4-2 آماده سازی با آنزیم …………………………………………………………………………………… 34
4-4-2 گرافت مونومرمتیل متااکریلات روی پارچه پلی استربا استفاده ازآغازگربنزوئیل پراکساید …….. 35
5-2 محاسبه درصد گرافت …………………………………………………………………………………… 36
6-2 رنگرزی پارچه پلی استر با استفاده از رنگهای بازیک ………………………………………………… 37
7-2 آزمایشات………………………………………………………………………………………………….. 38
1-7-2 اندازه گیری استحکام …………………………………………………………………………………. 38
2-7-2 تعیین رطوبت بازیافتی …………………………………………………………………………………. 38
3-7-2 تعیین سختی خمشی ………………………………………………………………………………… 39

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

خواص الیاف پلی استر

خواص الیاف پلی استر

فصل سوم: نتایج

روی پارچـه خـام پل ی اسـتر ب ا افـزایش غلظـت م ون ومر تـاgr/lit 02 ب ا یـ ک رونـد افز ایش ی همـراه م یباشد و افزایش غلظـت م ونـومر پـس از آن اثـر چنـدانی بـر درصـد گرافـت نداشـته و مقـدار گرافـت حاصـلروی پارچ ه در ی ک ح د اش باع ب اقی م ی مان د. اف زایش غلظ ت مون ومر در ابت دا، تع داد مولک ول ه ای مونومر موجود در محلـول و در نت یجـه تعـداد مولکـول هـائی از مونومرکـه قابل یـ ت نفـوذ بـه داخـل سـاختارلیف دارند را افزایش می دهـ د. ایـ ن مسـأله امکـان دسترسـی بـه مولکـول هـای مونـومر و انجـام واکـنش راتسهیل می کند. دلایلی که در رابطه با توجیـ ه ثابـت بـاقی مانـدن درصـد گرافـت در یـ ک حـد اشـباع بعـداز یک غلظت خاص مونومر می توان ارائه نمود، به شرح ذیل می باشد:
• با افزایش غلظت مونـومر، مولکـول هـای مونـومر بـه صـورت یـ ک لایـ ه یـ ا سـطح ف یزیکـیروی سطح پارچه قرار گرفته و مانع نفوذ مونومر به داخل ساختار لیف می شوند.
• افــزایش غلظــت مونــومر، عــلاوه بــر افــزایش ســرعت و میــزان واکــنش پلیمریزاســیون گرافت، سرعت و مقدار واکـنش هموپل یمریزاسـ یون را افـز ایش مـی دهـد. همـوپل یمر تشـک یل شـده ن یـ ز بـهصورت یک سد نفوذ مانع از نفـوذ مولکـول هـای مونـومر و را دیکـال هـای آغـازگر بـه داخـل سـاختار لیـ ف می شود.
• افــزایش غلظــت مونــومر و در نتیجــه افــز ایش همــوپلیمر تشــکیل شــده، ویســکوزیته محیط واکنش را افزایش می دهد کـه تحـرک و نفـوذ زنجیرهـای پل یمـری بـه داخـل سـاختار لیـ ف را کنـدو مشکل می کند.
2-3 اثر غلظت آغازگر بنزوئیل پراکساید بر درصد گرافت
شرایط عملیات : بنزن : cc10 غلظت مونومر:gr/L 51 L:R برابر 100:1 زمان : 06 دقیقه دما : C˚90 ت اثیر مق دار آغ ازگر روی درص د گراف ت ایج اد ش ده در ج دول (2-3) و نم ودار (2-3) نش ان داده ش دهاست.

1-3 اثر غلظت مونومر متیل متااکریلات روی درصد گرافت ………………………………………………… 42
2-3 اثر غلظت آغازگربنزوئیل پراکساید روی درصد گرافت ………………………………………………… 43
3 -3 اثر دما و زمان عملیات روی درصد گرافت …………………………………………………………….. 46
4-3 عملیات قلیایی با سود ………………………………………………………………………………….. 49
1-4-3 اثر غلظت سود در یک ساعت عملیات و دمای 09 ………………………………………………… 50
2-4-3 اثر زمان عملیات با سود در غلظت gr/lit 51 و دمای 09 …………………………………………… 53
3-4-3 اثر دمای عملیات با سود در غلظت gr/lit 51 و زمان یک ساعت …………………………………… 55
5-3 عملیات آنزیمی با آنزیم لیپکس ……………………………………………………………………………. 59
1-5-3 اثر PH آنزیم لیپکس روی عملیات در غلظت %1 آنزیم و دمای ˚C 03 و زمان 03 دقیقه ……………. 60
2-5-3 اثر دما بر عملیات آنزیم لیپکس در غلظت %1 آنزیم و زمان 03 دقیقه و PH=7 .ا…………………….. 16
3-5-3 اثر زمان بر عملیات با آنزیم لیپکس در غلظت %1 آنزیم و دمای ˚C 03 و PH=7 ..ا………………….. 16
4.-5-3 اثر غلظت آنزیم لیپکس بر روی عملیات در دمای ˚C 06 و زمان 03 دقیقه و PH=7 ..ا……………… 26
6.-3 کاهش طول خمش …………………………………………………………………………………………… 62
7.-3 تصاویر میکروسکوپ الکترونی ……………………………………………………………………………….. 64
8.-3 رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………. 68
9.-3 طیف سنجی مانون قرمز …………………………………………………………………………………….. 69

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

• اص لاح پارچ ه پل ی اس تر توس ط کوپلیمریزاســیون گراف ت ب ه عل ت طبیع ت آبگریــز وکریستالینیته بالای الیـاف پلـی اسـتر بـه درجـات بـالای گرافـت منجـر نمـی گـردد و لازم اسـت از عوامـلکمکی نظیر انجام عملیـات در حضـور یـک مـاده متـورم کننـده و یـا انجـام عملیـات آمـاده سـازی قبـل ازپیونددهی برای کسب مقدار مناسـب گرافـت جهـت حصـول نتـایج رضـایت بخـش در کـالای گرافـت شـدهاستفاده شود.
• انجام عملیـات آمـاده سـازی تحـت شـرایط کنتـرل شـده موجـب افـزایش درصـد گرافـتمی گردد.
• انتخاب شـرایط کـاملاً کنتـرل شـده هیـدرولیز قلیـائی بـا سـود افـزایش درصـد گرافـت رابــه همــراه دارد. عملیــات هیــدرولیز قلیــائی بــه مــدت09 دقیقــه بــا ســود در غلظــتg/lit 25و دمــای C◦09 به عنوان عملیات آماده سـازی قبـل از پیونـددهی منجـر بـه کسـب درجـات نسـبتاً بـالای گرافـت واف زایش خصوص یات مطل وب ک الا نظی ر رطوب ت بازی افتی م ی ش ود، ب دون اینک ه ک اهش مه م و قاب لتوجهی در استحکام کالا را باعث گردد.
• پیونــددهی منــومر متیــل متــااکریلات پــس از انجــام عملیــات آمــاده ســازی در شــرایطبهین ه و کســب درجــات مناس ب گرافــت، منجــر بــه اف زایش درص د رطوبــت بازی افتی کــالا م ی شــود ،همچنین امکان رنگرزی کالای پلی استر با مواد رنگزای بازیک را فراهم می نماید.

1.-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 74
2.-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….. 74
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 76

جداول

جدول 1( 1-). اثر دما و زمان عملیات روی درصد گرافت …………………………………………………………. 22
جدول (1 -2).اثر برخی حلالها روی بازدهی گرافت ………………………………………………………………. 24
جدول (3 -1).اثر غلظت مونومر روی درصد گرافت ………………………………………………………………… 42
جدول (3 -2).اثر غلظت آغازگر روی درصد گرافت …………………………………………………………………. 44
جدول 3( 3-). اثر دما و زمان عملیات روی درصد گرافت ……………………………………………………………47
جدول 3( 4-) .تغییر خواص پارچه در مقابل تغییر غلظت سود …………………………………………………… 51
جدول ( 3-5 ).تغییر خواص پارچه در مقابل تغییر زمان عملیات …………………………………………………… 53
جدول ( 3-6 ).تغییر خواص پارچه در مقابل تغییر دمای عملیات ……………………………………………………. 56
.جدول ( 3-7).تغییر خواص پارچه در مقابل تغییر PH محیط عملیات با آنزیم لیپکس ………………………………..60
.جدول (3 -8).تغییر خواص پارچه در مقابل تغییر دمای عملیات با آنزیم لیپکس ……………………………………..61
.جدول (3 -9).تغییر خواص پارچه در مقابل تغییر زمان عملیات با آنزیم لیپکس ……………………………………..62
.جدول 3( -01 ).تغییر خواص پارچه در مقابل تغییرغلظت آنزیم ……………………………………………………….63
.جدول 11- 3(). اثر درصد گرافت روی طول خمش در جهت تار ……………………………………………………….63
جدول 12- 3(). اثر درصد گرافت روی طول خمش در جهت پود ………………………………………………………. 63
جدول 13- 3(). مشخصات نمونه های رنگرزی شده ………………………………………………………………….. 69

فهرست شکلها

شکل (1-1).تولید الیاف مصنوعی در سطح جهانی بر اساس نوع الیاف…………………………………………………6
شکل 2-1(). تاثیر غلظت MMA روی نسبت گرافت پلی استر …………………………………………………………. 91
شکل (1-3).تفاوت در مقدار گرافت با غلظت آغازگر……………………………………………………………………….20
شکل (1-4). تاثیر دما روی نسبت گرافت……………………………………………………………………………………21
شکل (1-5). اثر زمان و دمای عملیات روی درصد گرافت…………………………………………………………………..32
شکل (1-6). اثر نسبت گرافت بر روی رطوبت بازیافتی……………………………………………………………………52

شکل 7-1(). اثر PH روی تفاوت رنگ پارچه PET گرافت شده و رنگرزی شده با رنگینه های بازیک AV وRR …… 62 شکل1-2(). شستشوی پارچه …………………………………………………………………………………………………………. 33

شکل (2-2).گرافت مونومر متیل متااکریلات روی پارچه پلی استر با استفاده از آغازگر بنزوئیل پراکساید ……….. 36
شکل (2-3).نمودار رنگرزی PET گرافت شده با رنگزای بازیک …………………………………………………………. 37
شکل1-3(). اثر غلظت مونومر روی درصد گرافت ……………………………………………………………………….. 42
شکل (3-2).اثر غلظت آغازگر بر درصد گرافت …………………………………………………………………………… 44
.شکل3-3(). اثر زمان و دمای عملیات روی درصد گرافت …………………………………………………………………48
.شکل (3-4).تغییرات درصد کاهش وزن با تغییرغلظت سود ……………………………………………………………..51
.شکل5-3(). تغییرات درصد گرافت با تغییرغلظت سود ……………………………………………………………………52
.شکل6-3() . تغییرات کاهش استحکام با تغییرغلظت سود ………………………………………………………………52
.شکل( 3-7 ). تغییرات رطوبت بازیافتی با تغییرغلظت سود ……………………………………………………………….53
.شکل( 3-8 ).درصد کاهش وزن در مقابل زمان عملیات با سود gr/lit 51 و C˚90 …ا……………………………………54
.شکل ( 3-9 ). درصد گرافت در مقابل زمان عملیات با سود gr/lit 51 و C˚90 .ا………………………………………….54
.شکل ( 3-01 ). درصد کاهش استحکام در مقابل زمان عملیات با سود gr/lit 51 و C˚90 ….ا………………………….55
شکل (3-11). درصد رطوبت بازیافتی در مقابل زمان عملیات با سود gr/lit 51 و C˚90 ..ا………………………………. 55
شکل ( 3-21 ). درصد کاهش وزن با تغییر دمای عملیات با سود gr/lit 51 و زمان یک ساعت ………………………..ا.. 57
.شکل ( 3-13 ).تغییرات درصد گرافت با تغییر دمای عملیات با سود gr/lit 51 و زمان یک ساعت ……………………..ا..57
.شکل ( 3-41 ). تغییرات درصد کاهش استحکام در مقابل زمان عملیات با سود gr/lit 51 و C˚90 ..ا…………………….58
شکل ( 3-51 ). تغییرات درصد رطوبت بازیافتی در مقابل زمان عملیات با سود gr/lit 51 و C˚90 .ا……………………… 58
.شکل (3-61).نمونه خام طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) ….ا………………………………………………………………70
شکل(3-.).نمونه هیدرولیز قلیایی با سود و سپس گرافت شده طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) …ا………………….. 71
.شکل (3-81).نمونه عمل با قلیا و سپس گرافت شده طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) …ا……………………………..71
.شکل (3-91).نمونه گرافت شده طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) …..ا…………………………………………………….72

 

Abstract
Graft copolymerization of methyl methacrylate monomer operations done on polyester Fabric with using of Benzoil peroxide indicator. First of all pretreatment various operations including alkali hydrolyzes and lipex enzyme done on the raw fabric. Then the graft copolymerization process did on sample pretreatment. For evaluate of decreasing sample weight and percentage of graft using different pretreatment conditions such as time, temperature, concentration and PH. In next step Strength tests, moisture regain, imaging with SEM and FTIR spectroscopy to determine the properties of graft was usedResults show that pretreatment operations considerably increase graft percent obtained and the intensity of operations to prepare and control in ways that prevent destruction of goods can be increase the percentage of graft and improve product properties used to act. However, Alkali Hydrolysis under controlled conditions gives high percentage rather than a graft method to enzymatic hydrolysis. The advantage of enzymes compared to alkaline hydrolysis using enzyme in low amounts and conditions of operation and easy fiber structure is less damaged

 


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان