مقدمه:
گزارشات شرآت زیمنس مبنی بر مطالعات انجام شده برای اجرای سیستم آنترلی انتقال و تولید آشور حاآی از آن است آه این سیستم آه از سالهای گذشته در آشور به بهره برداری رسیده و هم اآنون در حال اجرا است از قابلیت اطمینان آافی برخوردار نمی باشد.بنابراین طی مکاتبات انجام شده بین این شرآت و مدیریت شبکه برق ایران،لازم شد آه این شرآت مطالعاتی وسیعتر در رابطه با اجرای سیستم اسکادای جدید انجام دهد آه در این سیستم جدید بهره برداری از تولید و انتقال بسیار مطمئن تر از قبل بوده و آلیات اجرای چنین سیستمی در زیر بطور آامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………… ١

مقدمه………………………………………………………………………………. ٢

فصل اول:آلیات……………………………………………………………………………. ٣

١-١ مقدمه ………………………………………………………………………….۴
٢-١ نمای کلی……………………………………………………………………… ۵

7 فصل دوم:معماری سیستم ١-٢ عملکرد آلی مرآز آنترل……………………. ٨

٢-٢ پیکر بندی سیستم تهران…………………………………………………………….. ١٢
٣-٢ پیکر بندی سیستم اصفحهان …………………………………………………………١٣
۴-٢ نیازهای سیستم ………………………………………………………………………..١۴
۵-٢ مدیریت سیستم چند آامپیوتری……………………………………………………… ۴٣
۶-٢ پشتیبانی و ذخیره فرایندها ……………………………………………………………15
٧-٢ امنیت سیستم…………………………………………………………………………… ١۶
٨-٢ گسترش داده ها وبرنامه های سیستم آموزشی(PDS)……………………………… ١٨
٩-٢ شبیه ساز آموزشی دیسپاچر(DTS)…………………………………………………….. ١٩.
١٠-٢ دسترسی………………………………………………………………………………….. ٢٠

فصل سوم:اندازه گیری SCADA-EMS ٢٢ ١-٣ لوازم توسعه……………… ٢٣

٢-٣ الزامات اندازه گیری فوری اطلاعات……………………………………………………….. ٢۴
٣-٣SCADA-EMS اندازه گیری مدل ……………………………………………………………25
۴-٣ تجهیزات اجرا………………………………………………………………………………… ٢٧
۵-٣ مصرف سیستم…………………………………………………………………………….. ٢٨
۶-٣قطع بار…………………………………………………………………………………………..28
٣-٧ (CALL UP)نمایش زمانی فراخوانی اطلاعات………………………………………………..29
٨-٣زمانهای پاسخ گویی…………………………………………………………………………… ٣١
٩-٣سنکرون آردن زمان……………………………………………………………………………… ٣٣
١٠-٣ آشکار سازی خطا و بازیافت اتوماتیک ……………………………………………………………٣۴
١١-٣ هماهنگی راه اندازی…………………………………………………………………………… ٣۵
١٢-٣ استاندارهای سیستم باز………………………………………………………………………… ٣۵
١٣-٣ مدیریت پایگاه داده ها……………………………………………………………………………. ٣۶
١۴-٣ اطلاعات سیستم قدرت…………………………………………………………………………. ٣٨

فصل چهارم:اآتساب داده ها ۴١ ١-۴ آلیات……………………………….. ۴٢

٢-۴ مفاهیم سیستم RTU ……………………………………………………………………………..۴٢
٣-۴ پیکر بندی RTU …….ا…………………………………………………………………………………43. .
۴-۴ ذخیره سازی داده ها …………………………………………………………………………………۴۴.
۵-۴ ساعت بلادرنگ و دقت آن ……………………………………………………………………………۴۵
۶-۴ ارتباطات آنونی RTU با SCC و BSCC………………………………………………………………… ۴۶
٧-۴ ارتباطات آینده RTU با SCC و BSCC وAOCها……………………………………………………….. ۴۶
٨-۴RTU های موجود در آشور……………………………………………………………………………… ۴٨
٩-۴ تجهیزات متمرآز آننده …………………………………………………………………………………..۵١
١٠-۴اتصال RTUها ………………………………………………………………………………………….۵٢
١١-۴ آاربر رابط ……………………………………………………………………………………………..۵٢

فصل پنجم : اسکادا ۵٣ ١-۵ پردازش داده ها …………………………………..۵۴

٢-۵ آنترل نظارتی …………………………………………………………………………………………..۵۵
٣-۵ بکار گیری پیام ترتیب واقعه SOE ……………………………………………………………………۵۶
۴-۵ریزش بار …………………………………………………………………………………………………۵۶
۵-۵ تحلیل شبکه برای شبکه انتقال…………………………………………………………………….. ۵٧
۶-۵ مدل سازی سیستم قدرت …………………………………………………………………………..۵٧
٧-۵ حالتهای عملکرد……………………………………………………………………………………….. ۶١
٨-۵ برنامه ریزی باس ………………………………………………………………………………………..۶٢
٩-۵ فعالیت تابع ………………………………………………………………………………………………۶٣
١٠-۵ زمان بندی تولید…………………………………………………………………………………………. ۶٣
١١-۵ سازگاری زمان بندی تولید با تغییرا ت بازارهای اطراف …………………………………………….۶٧

فصل ششم : آنترل بار فرآانس ٧١ ١-۶ اهداف آلی………………….. ٧٢

٢-۶ روش شناسی………………………………………………………………………………………………. ٧٣
٣-۶ مانیتورینگ اجرای آنترل بار فرآانس………………………………………………………………………. ٧۵
۴-۶ تطبیق LFC با بازارهای محیطی………………………………………………………………………….. ٧۶

فصل هفتم : تعمیرات و آموزش……………………………….. ٧٧

١-٧دوره گارانتی…………………………………………………………………………………………………… ٧٨
٢-٧ تعریف سطح مشکل ………………………………………………………………………………………..٧٨
٣-٧ سطوح سرویس حل مشکل………………………………………………………………………………. ٧٩
۴-٧ آموزش …………………………………………………………………………………………………………..٨٠

فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… ٨٢

راهنمای واژگان……………………………………………………………………………………………………….. ٨۴

مراجع…………………………………………………………………………………………………………………. ٨۵

فهرست جداول

١-٣ : مقدار دهی اولیه به SCADA ……………………………………………………………………………………٢۴
٢-٣ : تعداد ایستگاه های نیرو………………………………………………………………………………………. ٢۵
٣-٣ : تعیین زمانهای اولیه برای SCADA جهت پاسخ گویی به وضعیت های گوناگون…………………………….. ٢۶
۴-٣ : الزمات اندازه گیری در آاربرهای EMC ………………………………………………………………………………٢۶
۵-٣ : مد ت زمان پاسخ واقعی SCADA …………………………………………………………………………………٢٧
۶-٣ : مد ت زمان پاسخ گویی در شرایط عادی و غیر عادی …………………………………………………………..٣٠
٧-٣ : زمان شروع و تغییر وضعیت…………………………………………………………………………………………. ٣٢
١-۵ : عملگر های موجود در اسکادا ……………………………………………………………………………………….۵۴
١-۶ : مد های مختلف بهره برداری……………………………………………………………………………………….. ٧۵
١-٧ : مدت زمان آموزش……………………………………………………………………………………………………. ٨٠

فهرست نمودارها

١-۵ : دیاگرام ژنراتور نمونه جهت تحلیل شبکه……………………………………………………………………………. ۶٠
٢-۵ : تعریف زمانبندی از طریق قطعه قطعه آردن……………………………………………………………………….. ۶٩
٣-۵ : تعریف زمانبندی از طریق شبکه آردن…………………………………………………………………………………. ۶٩
۴-۵ : بلوک تبدیل……………………………………………………………………………………………………………… ٧٠
١-۶ : تعاریف بر روی شرایط اختلال و نرمالACE …………………………………………………………………………..٧۶

فهرست شکلها

١-٢ : اصول پیکر بندی سیستم اصلی و پشتیبانIGMC ………………………………………………………………٨
٢-٢ : دیاگرام پایه ای پیکر بندی سیستم اصلی و پشتیبان……………………………………………………….. ٩
٣-٢ : پیکر بندی مرآز آنترل تهران ……………………………………………………………………………………….١٢
۴-٢ : پیکر بندی مرآز آنترل اصفحهان …………………………………………………………………………………..١٣
۵-٢ : سیستم نهایی رابط امنیتی………………………………………………………………………………………. ١۶
۶-٢ : پیکر بندی PDS ………………………………………………………………………………………………………..١٨
٧-٢ : پیکر بندی DTS ………..ا……………………………………………………………………………………………….. 19
١-۴ : ارتباط موجود RTU با مراآز آنترل ناحیه ای – پشتیبان و اصلی ……………………………………………………..۴۶
٢-۴ : ارتباط آینده RTU با مراآز آنترل اصلی و پشتیبان و ناحیه ای…………………………………………………………… ۴٧
٣-۴ : محلهای از قبل پیش بینی شده برای متمرآز آننده های داده ها……………………………………………………… ۴٨
۴-۴ : اتصال متمرآز آننده های داده ها به شبکه ارتباطی (انتخاب ١) ………………………………………………………… 49
۵-۴ : اتصال متمرآز آننده های داده ها به شبکه ارتباطی (انتخاب ٢) ………………………………………………………….۵٠
۶-۴ : ساختار متمرآز آننده ها …………………………………………………………………………………………………………۵١
١-۵ : اصول تقلیل آن لاین شبکه……………………………………………………………………………………………………. ۶١
٢-۵ : شبکه ای با ٣ ناحیه الکتریکی و ٢ خط ارتباطی توان……………………………………………………………………… ۶۶
١-۶ : سلسله مراتب آنترل بار فرآانس …………………………………………………………………………………………….٧٢
٢-۶ : حلقه های آنترل LFC ………………………………………………………………………………………………………..٧٣

فصل اول
آلیات  
فصل اول:آلیات

١-١ مقدمه
با توجه به گسترش سیستمهای قدرت الکتریکی استفاده از وسایلی که بتواند تجهیزات را به طور اتوماتیک و از راه دور کنترل کند لازم و ضروری است ، بدین منظور استفاده از کنترل نظارتی پا به میان می گذارد ،شرکت زیمنس که یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است آه در زمینه تولید وسایل کنترل نظارتی اسکادا ، نیز پیشگام بوده و بدین ترتیب با شرکت مدیریت شبکه ایرانقرار دادی را به امضاء می رساند که در این قرار داد دو اسکادا در کشور به کار می رود که یکی در تهران و دیگری در اصفحهان میباشد . این دو اسکادا که یکی اصلی و دیگری به عنوان پشتیبان است وظیفه نظارت و کنترل بر آلیه تجهیزات اعم از کید ها ، خطو ط انتقال ، پستها ، تران س ها و ژنراتورها و… را برعهده دارند تا در هر لحظه و هر شرایطی تصمیمات لازم را گرفته و به پایانه های دریافت پیام ،RTU ها انتقل دهد. بدین وسیله اطلاعاتی هر چند کم در اختیار خواننده می گذاریم ، تا از طریق آن گامی کوچک درعرص ه مهندس ی ب رق برداش ته باش یم ، قس مت اعظ م ای ن مجموع ه از گزارش ات ش رکت زیم نس در قب الشرکت مدیریت شبکه ایران جهت توسعه مطالعات گستردهHV ایران می باشد که خواننده جهت کسباطلاعات بیشتر می تواند به این گزارشات مراجعه کند .
فصل دوم: معماری سیستم

١-٢عملکرد کلی مرکز کنترل
١.١.٢پیکربندی کلی
بعد از بررسی مخالفین و موافقین راه و روشهای مختلف بهره برداری از شبکه انتقالIGMC یک راهحل تمرکز یافته همراه با مرکز کنترل سیستم و مرکز کنترل پشتیبان ، انتخاب شده محلهای مراکز کنترل تهران به عنوان SCC ( کنترل اصلی ) و اصفحهان به عنوان BSCC ( پشتیبان ) می باشند که فاصلهآنها از یکدیگر km٢٠٠ می باشد .

اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

شکل١-٢ اصول پیکربندی سیستم اصلی و پشتیبانIGMC
اسکادا ی جدید هر دوی این مراکز کنترل را به کار خواهد گرفت این اسکادا اجازه اجرا به هردوی اینمراکز را در مد اص لی و یا پشتیبان بنا به درخواست قس متهایی که در زیر خواه د آمد ، خواه د داد.
مراکز کنترل در مراکز عملیات محلی( aoc ) برای بهره برداری از شبکه ١١/٣٣/۶۶/١٣٢ مراقبخواهد بود . این AOC ها به طور کامل به طرح و نقشه SCC / BSCC وابسته اند ، هرچند که مراک ز AOC م ی توانن د ب ه خ وبی عم ل ک رده و ایس تگاهای ش بکه وKV ٢٣٠/۴٠٠ را در م وارد اض طراری ب دون وابس تگی ب ه ی ک سیس تم پش تیبان اض افی کنت رل و م انیتور کنن د ، ام ا هرگون ه م ورداضافی دیگر ، منجر به خطا خواهد شد .


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایل

قیمت:35هزار تومان