انتخاب صفحه

چکیده:       

هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان آمادگی مدیران جهـت امکـان اسـتقرار مـدیریت کیفیـتفراگیر در مدارس متوسطه استان کرمانشاه است. در تحقیـق حاضـر جامعـه ی آمـاری  شـامل  کلیـه ی مدیران و معاونین مدارس متوسطه استان کرمانشاه در سال تحصیلی 11-17 بود و تعداد آنها 792 نفر بود. از این میان براساس جدول مورگان 698 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیـق در ایـنپژوهش شامل پرسشنامه ای بود که براساس مقیـاس  لیکـرت و بـا همکـاری اسـتاد راهنمـا و اسـاتیدمتخصص در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر طراحی شده بود. قابـل ذکـر اسـت کـه پایـایی پرسشـنامهموردنظر توسط آزمون آلفای کرنباخ صورت گرفت )16%( که نشـان داد پرسشـنامه از پایـایی بـالاییبرخوردار است. نتایج حاصل از تحلیل به صورت زیر می باشد: 8( سئوال اول که خود از سه قسـمتتشکیل شده بود: الف( با توجه به نتایج آماری برای قسمت اول کـه توسـط آزمـون خـی دو صـورتگرفت و خی دو حاصل برابر بود با 873.728 و همچنین سـطح معنـاداری آن 0/05() مطلـ وب بود، لذا نتیجه گرفتیم که دانش و آگاهی لازم جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدیران مدارس متوسطه استان کرمانشاه وجود دارد. ب( با توجه به نتایج آماری برای قسمت دوم کـه توسـط آزمـونخـی دو صـورت گرفـت و خـی دو حاصـل برابـر بـود بـا 887.671 و همچنـین سـطح معنـاداری آن0/05() مطلوب بود، لذا نتیجه گرفتیم که نگرش لازم جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیـر درمدیران مدارس متوسطه استان کرمانشاه وجود دارد. ج( با توجه به نتایج آماری برای قسمت سوم کـهتوسط آزمون خی دو صورت گرفت و خی دو حاصل برابر بود با 383.828 و همچنین سطح معناداری آن 0/05() مطلوب بود، لذا نتیجه گرفتیم که مدیران دارای برنامه عملیاتی لازم جهـت اسـتقرارمدیریت کیفیت فراگیر در مدیران مدارس متوسطه استان کرمانشاه هستند.6( سئوال دوم نیز که از سـهقسمت تشکیل شده بود: الف( با توجه به نتایج آماری برای قسمت اول که توسط آزمون تی صـورتگرفت و تی حاصل برابر بود با 8.231 و همچنین سطح معناداری آن 0/05() مطلوب بود، لـذانتیجه گرفتیم که بین میزان آمادگی مدیران جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر با ویژگیهـای آنهـا درمدارس متوسطه استان کرمانشاه رابطه وجود دارد. ب( با توجه به نتایج آماری برای قسـمت دوم کـهتوسط آزمون واریانس یک طرفه صورت گرفت و مقدار F حاصـل برابـر بـود بـا 112.7 و همچنـینسطح معناداری آن 0/05() مطلوب بود، لذا نتیجه گرفتیم که بین میزان آمادگی مدیران با سـطح  تحصیلات آنها جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه استان کرمانشاه رابطه وجـوددارد.ج( با توجه به نتایج آماری برای قسمت سوم که توسط آزمون پیرسون صورت گرفت و ضـریبهمبستگی  حاصل برابر بود با 2.887 و همچنین سطح معناداری آن 0/05() مطلـوب بـود، لـذانتیجه گرفتیم که بین میزان آمادگی مدیران با سابقه خدمت آنها جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیـردر مدارس متوسطه استان کرمانشاه رابطه وجود دارد. 1( با توجه به نتایج آماری برای سئوال سوم کـهتوسط آزمون خی دو صورت گرفت و خی دو حاصل برابر بود با 861.886 و همچنین سطح معناداری آن 0/05() مطلوب بود، لذا نتیجه گرفتیم که مدیران مدارس متوسطه استان کرمانشاه دانش آموز را به عنوان مشتری قرار می دهند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که میزان آمادگی مدیران جهـت امکـاناستقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه استان کرمانشاه در سطح بالایی است.

کلمات کلیدی : 8- ساختار مدیریت کیفیت 6- مدیریت امکان 1- ویژگی های مدیریت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………….. 8

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………. 2

2-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………….. 3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………… 1

4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….. 1

1-4-1 هدف کلی ………………………………………………………………. 6

2-4-1اهداف جزیی  ………………………………………………………… 8

5-1 پرسش های تحقیق …………………………………………………………………… 8

6-1 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………….. 7

7-1 تعریف واژه های، مفاهیم و متغیرها ……………………………… 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………… 9

1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………… 82

2-2 بررسی نظریه های پیرامون تحقیق …………………………………….. 88

1-2-2 عصر باستان و میانه …………………………………….. 88

2-2-2 تاریخ معاصر ……………………………………………………. 86

3-2 تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر ……………………………………….. 81

4-2 نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر …………………………… 61

5-2 مرور تحقیقات پیشین ………………………………………………………….. 61

5-2 جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………….. 61

فصل سوم: روش شناسی  ……………………………………………………………. 12

1-1-3روش طرح پژوهش ……………………………………………………………… 18

1-3روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………… 18

1-3جامعه آماری ………………………………………………………………….. 18

4-1-3 حجم نمونه ………………………………………………………………………. 18

1-4-1-3 روایی یا اعتبار ……………………………………………………. 18

2-4-1-3 پایایی ………………………………………………………………………. 16

5-1-3 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………… 16

6-1-3 ابزار اندازه گیری متغیرها …………………………………………. 11

7-1-3 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها …………………………….. 11

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………….. 13

1-4 توصیف متغیرها  ………………………………………………………………… 11

2-4 بررسی سئوالات تحقیق و ارائه نتایج  ………………………… 86

5– فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت ها  ………… 81

1-5 مقدمه  ………………………………………………………………………………. 89

2- 5 بحث و بررسی ……………………………………………………………………. 89

3-5 تجزیه و تحلیل و نتایج پژوهش  …………………………………….. 89

4-5 محدودیت های تحقیق  ……………………………………………………………. 72

5-5 پیشنهادات  ………………………………………………………………….. 78

پیوست ها  …………………………………………………………………………………… 76 6-5

منابع و مأخذ  ………………………………………………………………… 12

1-6-5 منابع فارسی ……………………………………………………….. 18

2-6-5 منابع خارجی ……………………………………………………. 11

فهرست جدول ها

جدول 1 8 آمار نواحی و تعداد مدیران و معاونین مدارس متوسطه استان کرمانشاه ……………. 16

جدول 3 – 8 ویژگی های عمومی پاسخگویان ……………………………………………………. 11

جدول 3 – 6 سطح تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………. 18

جدول 3 – 1 سابقه خدمت پاسخگویان ………………………………………………………….. 17

جدول 3 – 3 سئوال شماره )8( مدیران کار گروهی و مشارکت را به دانش آموزان یاد می دهند ….. 11

جدول 3 – 1 سئوال شماره )6( اکثر مدیران در مدرسه از کار گروهی کارکنان  و دانش آموزان حمایت می کنند ………………………………………………………………………………… 19

جدول 3 – 8 سئوال شماره )1( آموزش بهبود کیفیت در صدر اولویتهای آموزشی مدرسه قرار دارد32 جدول 3 – 7 سئوال شماره )3( برنامه های عملیاتی جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر جزء

اولویتهای ماست ………………………………………………………………………………. 38

جدول 3 1 سئوال شماره )1( مدیر به ایجاد تغییر مستمر در مدرسه علاقه مند است……………. 36

جدول 3 – 9 سئوال شماره )8( مدیر مدرسه اغلب از نظرات مشورتی همکاران استفاده می شود … 31

جدول 3 – 82 سئوال شماره )7( مدیر با آغوش باز تحولات و نوآوری ها را پذیرا می باشد ……… 33

جدول 3 – 88 سئوال شماره )1( رضایت دانش آموزان و معلمان و اولیاء درصدر اولویتهای مدیران

مدارس قرار دارد………………………………………………………………………………. 31

جدول 3 – 86 سئوال شماره )9( یک طرح عملی برای دستیابی به اهداف مشتری مداری داریم …. 38

جدول 3 – 1 سئوال شماره )82( موانع و محدودیتهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است ………………………………………………………. 37

جدول 3 – 83 سئوال شماره )88( در مدرسه نباید روحیه بازخواست و حساب پس دهی وجود

داشته باشد …………………………………………………………………………………….. 31

جدول 3 – 81 سئوال شماره )86( مدیران نسبت به انجام آن چه که از سازمان ابلاغ می شود تعهد

دارند ………………………………………………………………………………………….. 39

جدول 3 – 88 سئوال شماره )81( کارکنان و دانش آموزان می توانند در مورد محتوای آموزشی نظر

بدهند ………………………………………………………………………………………….. 12

جدول 3 – 87 سئوال شماره )83( همیاری در مدارس باعث افزایش مشارکت اولیاء و بهبود کیفی

می گردد ………………………………………………………………………………………… 18

جدول 3 – 81 سئوال شماره )81( هیچ توجهی به نظر و خواست کارکنان و دانش آموزان در مدرسه

نمی شود ………………………………………………………………………………………. 16

جدول 3 – 89 سئوال شماره )88( آموزش مشارکت و رضایت مشتری جزء اولویتهای آموزشی

مدرسه قرار دارد ………………………………………………………………………………. 11

جدول 3 – 62 سئوال شماره )87( مدیران مدارس برنامه های کیفی آموزشی را به طور منظم به اجرا

در می آورند ……………………………………………………………………………………. 13

جدول 3 – 68 سئوال شماره )81( در طرح برنامه اجرایی سالانه بحث عملیاتی مدیریت کیفیت

لحاظ شده است ……………………………………………………………………………….. 11

جدول 3 – 66 سئوال شماره )89( شما درمدرسه فقط دانش آموزان رابه عنوان مشتری قرارمی دهید 18

جدول 3 – 61 سئوال شماره )62( شما آمادگی زیادی را جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در

مدارس دارید ………………………………………………………………………………….. 17

جدول 3 – 63 سئوال شماره )68( مدیران آزادمنشانه فکر کردن را به دانش آموزان یاد می دهند ….. 11

جدول 3 – 61 سئوال شماره )66( مدیران بیشتربه بهبود مستمر اهمیت می دهند تا به تولید انبوه … 19

جدول 3 – 68 سئوال شماره )61( هیچ برنامه آموزشی برای مشارکت و همکاری کارکنان و

دانش آموزان در مدرسه وجود ندارد …………………………………………………………… 82

جدول 3 – 67 سئوال شماره )63( مدیران در امورات مدرسه علاقه ای به محافظه کاری به صورت

گسترده را ندارند ………………………………………………………………………………. 88

جدول 3 61 خروجی آزمون خی دو مربوط به قسمت اول سئوال اول پژوهش ………………… 86

جدول 3 69 خروجی آزمون خی دو مربوط به قسمت دوم سئوال اول پژوهش ………………… 81

جدول 3 12 خروجی آزمون خی دو مربوط به قسمت سوم سئوال اول پژوهش ……………….. 83

جدول 3 18 خروجی آزمون تی مربوط به قسمت اول  سئوال دوم پژوهش …………………… 83

جدول 3 – 16 خروجی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مربوط به قسمت دوم سئوال دوم پژوهش 81

جدول 3 11 خروجی آزمون پیرسون مربوط به قسمت سوم سئوال دوم پژوهش………………. 88

جدول 3 – 13 خروجی آزمون خی دو مربوط به سئوال سوم پژوهش ……………………………. 87

فهرست نمودار ها

نمودار 3 – 8 ویژگی های عمومی پاسخگویان                                                              11

نمودار 3 – 6 سطح تحصیلات پاسخگویان                                                                 18

نمودار 3 – 1 سابقه خدمت پاسخگویان                                                                    17

نمودار 3 – 3 سئوال شماره )8( مدیران کار گروهی و مشارکت را به دانش آموزان یاد می دهند    11

نمودار 3 – 1 سئوال شماره )6( اکثر مدیران در مدرسه از کار گروهی کارکنان و دانش آموزان حمایت می کنند   19

نمودار 3 – 8 سئوال شماره )1( آموزش بهبود کیفیت در صدر اولویتهای آموزشی مدرسه  قرار دارد     32

نمودار 3 – 7 سئوال شماره )3( برنامه های عملیاتی جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر جزء

اولویتهای ماست                                                                                              38

نمودار 3 – 1 سئوال شماره )1( مدیر به ایجاد تغییر مستمر در مدرسه علاقه مند است                36

نمودار 3 – 9 سئوال شماره )8( مدیر مدرسه اغلب از نظرات مشورتی همکاران استفاده می شود   31

نمودار 3 – 82 سئوال شماره )7( مدیر با آغوش باز تحولات و نوآوری ها را پذیرا می باشد         33

نمودار 3 – 88 سئوال شماره )1( رضایت دانش آموزان و معلمان و اولیاء درصدر اولویتهای  مدیران مدارس قرار دارد        31

نمودار 3 – 86 سئوال شماره )9( یک طرح عملی برای دستیابی به اهداف مشتری مداری داریم    38

نمودار 3 – 81 سئوال شماره )82( موانع و محدودیتهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است                                                                 37

نمودار 3 – 83 سئوال شماره )88( در مدرسه نباید روحیه بازخواست و حساب پس دهی وجود

داشته باشد                                                                                                   31

نمودار 3 – 81 سئوال شماره )86( مدیران نسبت به انجام آن چه که از سازمان ابلاغ می شود تعهد

دارند                                                                                                        39

نمودار 3 – 88 سئوال شماره )81( کارکنان و دانش آموزان می توانند در مورد محتوای آموزشی نظر

بدهند                                                                                                          12

نمودار 3 – 87 سئوال شماره )83( همیاری در مدارس باعث افزایش مشارکت اولیاء و بهبود کیفی می گردد                   18

نمودار 3 – 81 سئوال شماره )81( هیچ توجهی به نظر و خواست کارکنان و دانش آموزان در مدرسه  نمی شود         16

نمودار 3 – 89 سئوال شماره )88( آموزش مشارکت و رضایت مشتری جزء اولویتهای آموزشی

مدرسه قرار دارد                                                                                            11

نمودار 3 – 62 سئوال شماره )87( مدیران مدارس برنامه های کیفی آموزشی را به طور منظم به

اجرا در می آورند                                                                                            13

نمودار 3 – 68 سئوال شماره )81( در طرح برنامه اجرایی سالانه بحث عملیاتی مدیریت کیفیت

لحاظ شده است                                                                                              11

نمودار3 – 66سئوال شماره)89(شمادرمدرسه فقط دانش آموزان رابه عنوان مشتری قرار می دهید       18

نمودار 3 – 61 سئوال شماره )62( شما آمادگی زیادی را جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در

مدارس دارید                                                                                                 17

نمودار 3 – 63 سئوال شماره )68( مدیران آزادمنشانه فکر کردن را به دانش آموزان یاد می دهند    11

نمودار 3 – 61 سئوال شماره )66( مدیران بیشتربه بهبود مستمر اهمیت می دهند تا به تولید انبوه  19

نمودار 3 – 68 سئوال شماره )61( هیچ برنامه آموزشی برای مشارکت و همکاری کارکنان و

دانش آموزان در مدرسه وجود ندارد                                                                    82

نمودار 3 – 67 سئوال شماره )63( مدیران در امورات مدرسه علاقه ای به محافظه کاری به صورت

گسترده را ندارند                                                                                            88

88مقدمه:

مدیریت کیفیت فراگیر یک هنر مدیریت برای کسب برتری است وبه عنوان یک مجموعه اصـولی کـهدستیابی به اصل بهبود مستمر سازمانی را میسر می سازد، تعریف شده اسـت وا یـن روش از تکنیکهـای کمـیومنابع انسانی برای بهبود همه روندهای تولید در درون سازمان وتامین نیازهای مشتری در زمـان حـال وآینـدهاستفاده می شود

اصول مدیریت کیفیت فراگیر معتبر وساده است با وجود این، بیشتر اوقات تغییـرات ناشـی از اجـرایمدیریت کیفیت فراگیردر بردارنده تغییرات انقلابی در مدیریت می باشند.

مدیریت کیفیت فراگیر فلسفه ای بسیار سود بخش و منطقی است ویکی ا ز اثر بخش ترین ومؤثر ترین تئوریهای مدیریتی است.

با این وجود با توجه به اهمیت آموزش وپرورش در توسعه هر جامعه وبا توجه بـه فشـارها ونظـارتوسیعی که از سوی اقشار مختلف مردم ودولتها برای باز سازی وبهسازی گسترده نظامهای آموزشی اعمال مـیگردد ،توجه به کیفیت خدمات از اهمیت بسیار  بالایی بر خوردار است  .برای دستیابی به کیفیـت مـورد نظـروایجاد تغییرات واصلاحات بجاومناسب درنظام آموزشی،استفاده از روش مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازسازی نظام مدیریت از سوی صاحبنظران مدیریت در آموزش وپرورش توصیه شده اسـت .

)علاقه بند 8173( .

به همین خاطر ضروری می دانیم که در جهت بهبود نظامهای آموزشی  عوامل زیادی مؤثر بوده اند که یکی از آنهامدیریت کیفیت فراگیر بوده است ،که باتوجه به این مسئله محقق درپی آن است کـه چـه میـزان ازمدیران آمادگی لازم را جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه استان کرمانشاه دارند.

28بیان مساله:

با استناد به نظریه دمینگ8 که تئوری خود را بیش از12 سال درمؤسسات بازرگانی وخدماتی به صورت فعالانه وبا موفقیت انجام داد.و بر طبق استاندارد ISO8402 مدیریت کیفیت فراگیر ،بهترین روش مدیریت یک سازمان بوده که کیفیت در مرکز ان قرار داشته ومتکی بر مشارکت تمامی اعضا همراه با جلب رضایت مشتری وبا هدف دستیابی به موفقیت دراز مدت است که هم برای جامعه وهم برای سازمان مفید می باشد.)موحد 8176(.

مدل اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر6 که در موسسات گوناگون با موفقیت به اجرا درآمده که می توان آن رابـهعنوان وسیله ای برای دستیابی به کیفیت بالا عنوان نمود.  با  این حال آموزش و پرورش هم از این قافله دور نمانده و بسیاری از نهاد ها ی آموزش ،آن را به اشکال مختلف به کار برده اند.

کالجهایی چون ،بایسون1 ،کلادو3،دی سی سی1،فیشر8، مؤسسه تکنولوژی جورجیا7، مدرسه سـیمون 1، دانشـگاههاروارد9، دانشگاه اورگان82 ، دانشگاه پن88، دانشگاه سامفورد86، کالج سنت جون فیشر81، دانشگاه میرلنـد 83، دانشـگاهمی شی گان81، وصدها دانشگاه ومؤسسات آموزشی دیگر در سراسر دنیا مدیریت کیفیت فراگیر را بـا موفقیـت بکـار برده اند.

پس با توجه به موارد مذکور طرح تحقیق حاضر با هدف بررسی میـزان آمـادگی مـدیران بـر امکـان اسـتقرارمدیریت کیفیت فراگیر در مدارس دوره مدارس متوسطه استان کرمانشاه  تنظیم گردید. یعنی این تحقیق در صدد بیـانمیزان آمادگی مدیران مدارس استان کرمانشاه برای استقرارو کاربرد مدیریت کیفیت فراگیرواعمال آن در فعالیت هـا وتصمیم گیری ها ی مدرسه است تا بدین وسیله به اهداف مدیریت کیفیت فراگیر کـه همانـا بهبـود مـداوم کیفیـت ورضایت مشتری ازخدمات می باشد،نایل آید.

چون بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در هر موسسه ،یک نوع تغییر سازمانی می باشد )پا کارد،88 8991( پس محیط مورد نظر  باید آمادگی لازم  را برای  پذیرش داشته باشد ودر این میان نقـش  مـدیران بـرای اجـرای مـدیریتکیفیت فراگیر مهمتر واساسی تراز سایر کارکنان آموزش وپرورش  می باشد .

مدیریت کیفیت فراگیر یک سبک مهم مدیریتی است که محور اصلی آن توجه بر بهبود مستمر سطح کیفی کالا یا خدمات ارائه شده جهت تامین نیازهای مشتریان اعم از داخلی وخارجی می باشد پس مطلب مهمی که در ارتباط با اصول مدیریت  کیفیت فراگیر مطرح می شود همانا  بحث کیفیت ورضایت ومرغوبیت است که بی توجه به فرهنـگ  ونوع نگرش جامعه نیست پس لازمه آن وجود محیط وزمینه ای مناسب جهت اجرای آن است .

.در این پژوهش محقق با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون تحصیلات، جنسیت و سابقه خدمت علاوه متغیرهای آگاهی و نگرش به بررسی سطح آمادگی مدیران مدارس متوسطه استان کرمانشاه جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در سطح مدارس می پردازد. قابل ذکر است با توجه به اثر بخشی الگوی دمینگ که در مراکز دانشگاهی و آموزشی در ایران و سایر کشورهای پیشرفته جوابگو بوده لازم دانستم که این الگو را برای اولین بار در مدارس کرمانشاه به شـکلعملی اجرا نمایم، لذا سعی کردم که با پیاده کردن الگوی مدیریت کیفیت فراگیردر مدارس کرمانشـاه مبـانی مـدیریتکیفیت فراگیر را به صورت اساسی مورد بررسی و تحلیل قرار دهم.

88 اهمیت وضرورت تحقیق:

“پیشگیری از نقص به جای کشف دیرتر آن ،تمرکز بر فرایندهای مربوط به تولید وخدمات ،تعهد ودلبسـتگیبه بهبود مداوم و فرآیند های آن ،تعهد ودلبستگی به نوآوری و فرآیندها و فراورده های نوین و کاربرد آن در هر چیـزکه می سازیم و یا انجام می دهیم “. )حاجی شریف 8173(.

علاوه بر مطالب بالا می توان به مطالب زیر اشاره نمود .

افزایش مشارکت  کارکنان در توسعه  و بهبود ،ایجاد  جوی مناسب برای  یشرفت  واز بین بردن  ترس افـراد،کاهش هزینه،صرفه جویی در وقت، افزایش کارایی و اثر بخشی ،رویکرد سیستمی وکل نگری ،عملکرد بـدون خطـا

،جلوگیری از اتلاف نیرو ها،از بین رفتن فرهنگ چانه زنی ،ایجاد یک نظام ارزشیابی اصولی ،از بین رفـتن فاصـله هـامیان  مقامات    و بخش های سازمان ،فراهم آوردن استفاده ی بهتر از منابع و افـزایش کـارایی و نهایتـا “بهبـود کـارگروهی و  اثر بخشی رویکرد حل مسئله از فوایدی است که می توان با بهره گیری از مدیریت کیفیـت فراگیـر بـه آن دست یافت .

مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان های موردبررسی را سودمنددانسـته  وآن را منجربـه  ایجـاد فرهنـگ  بـاز در   سازمان ،غنی سازی کاری کارکنان  ،تشکیل  کمیته های اجرایی ،بهبود  فرآیند ورضایت مشتریان می داند .بنـابر ایـنوی معتقد است که از مدیریت کیفیت فراگیر می توان به عنوان یک پدیده ی فکری در موفقیت یک سـازمان اسـتفادهنمود.

لذا باتوجه به اهمیت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ها خصوصا” سازمان ها ی  آموزشی ،به  دلیـلماهیت و نوع کار و فعالیت هایشان قبل از هر سازمان دیگری بایستی داوطلب انجام چنـین پیشـنهادی باشـند زیـرا در سازمان های آموزشی بر خلاف سازمان های تولیدی و صنعتی به دلیل برخورد های انسـانی ،ایـن اندیشـه اهمیـت وحساسیت خاصی را انجام می  دهد. )حسین پور 8178(.

با نظربه مطالب ذکرشده و اینکه مدیریت کیفیت فراگیر یکی ازتئـوری هـای موفـق مـدیریت بـوده وتوانسـتهپیشرفت های چشم گیری در کشور های مختلف دنیا به وجود آورد و  چون آموزش و پرورش  مهم ترین نهـاد   هـرکشوری  است که می تواند آینده ی آن کشور را مشخص نماید، و با توجه به اصول مدیریت مدیریت کیفیت فراگیـرومؤثر بودن آن در مراکز آموزشی از یک طرف واز طرف دیگرنبود مشارکت وهمکاری وتعهـد مـدیریتی بـه صـورتاصولی وتوجه نکردن به نیازهای دانش آموز در مدارس استان و…..پس کاربرد  چنین سبک مـدیریتی   کـه همـراه بـا  بهبود مداوم کیفیت است می تواند بسیار اثر بخش و مؤثر باشد .پژوهشگر لازم دانست تا زمینه های پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در مدارس متوسطه استان کرمانشاه  مورد بررسی قرار دهد.

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از پایان نامه بررسی ميزان آمادگی مديران جهت امکان استقرار مديريت كيفيت فراگير (TQM) در مدارس متوسطه

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید