انتخاب صفحه

مقدمه
اکتشاف کانسارها، فرآیندی مرحله ای بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه ای وسیع آغاز شده، سپس به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجرای مطالعات تفضیلی با انتخاب محل هـایی بـرای حفاری به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان میپذیرد. شناسایی مناطق امید بخش اولیـه،نخستین گام در اکتشافات مقدماتی است که در آن از روش های گوناگونی مانند روش هـای ژئـوفیزیکی(مغناطیس سنجی و …)، ژئوشیمیایی (نمونه بـرداری از رسـوبات رودخانـه ای و … )، سیـستم اطلاعـاتجغرافیایی و… استفاده می شود. علم سنجش از دور یکی از روش های نوینی است که می تواند جــهتشناسایی مناطق امید بخش در مقیاس ناحیه ای در کنار لایه های اطلاعاتی دیگر به کارگرفته شود و بـادقت و سرعت بالای خود، هزینه های مربوطه را تا حد امکان کاهش دهد.

 

 استفاده از پردازش تصاویر شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی (به همراه مطالعه موردی)


استفاده از پردازش تصاویر شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی (به همراه مطالعه موردی)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

اکتشاف کانسارها، فرآیندی مرحله ای بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه ای وسیع آغاز شده، سپس به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجرای مطالعات تفضیلی با انتخاب محل هـایی بـرای حفاری به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان می پذیرد. در یک مقیاس کوچک ابتدا بایستی بر اساس ویژگی های زمینشناسی و اطلاعات موجود، مناطق دارای پتانسیل برای وجود ذخـایر معـدنیتعیین شوند . در اکتشافات میان مقیاس، قسمت هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصـل ازتهیه نقشههای زمین شناسی، برداشت های ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیس های شـناختهشده معدنی، برای مراحل بعدی اکتشاف انتخاب میشوند. با شناسایی مناطق مساعدتر مـی تـوان اهـدافاکتشافی را به طور مستقیم انتخاب کرده یا مرحله دقیقتری را طراحی نمود. در نهایت این فرآیند منجـربه نقشهای میشود که نشان دهنده مناطق دارای پتانسیل و در الویت برای وجود ذخایر معدنی میباشد. البته تصمیم گیری برای حفاری بر اساس در نظر گرفتن همزمان عوامل زیادی نظیر تایید انواع روش های اکتشافی نظیر ژئوفیزیک، ژئوشیمی، دورسنجی، زمین شناسی، دستیابی فیزیکی ، عوامل اقتصادی و غیرهمی باشد که لازم است مورد بررسی قرار گیرند.شناسایی اولیه مناطق امید بخش ، نخستین گام در انجام مراحل اولیه اکتشافات بشمار می رود که در آن از روش های گوناگونی مانند روش های ژئوفیزیکی (مغناطیس سنجی و …)، ژ ئوشیمیایی (نمونه بـرداریاز رسوبات رودخانه ای و … )، سیستم اطلاعات جغرافیایی و … استفاده می شود. علاوه بر روش های گفته شده، روش های مختلف اکتشافی وجود دارند که هر روش ممکن است به مشخص شدن تعدادی نـواحیامید بخش منجر شود ولی به دلیل محدودیت مالی و زمانی فقط تعداد اندکی از این منـاطق بـه عنـوانالویت اکتشافی انتخاب شوند. در نتیجه در انتخاب این مناطق باید حداکثر دقت در نظر گرفته شود. پس اگر به جای بررسی جداگانه هر روش اکتشافی، روش های مختلف در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرارگیرند و خصوصیات روش های مختلف در یک چهارچوب وابسته به هم تجزیه و تحلیـل شـوند، انتخـاببهترین نواحی برای تمرکز عملیات اکتشافی با دقت بیشتر و ریسک کمتـر صـورت خواهـد گرفـت. علـمسنجش از دور یکی از روش های نوینی است که می تواند جـهت شناسایی مناطق امید بخش در مقیاس ناحیه ای در کنار سایر لایه های اطلاعاتی دیگر به کارگرفته شود و با دقت و سرعت بالای خـود، هزینـههای مربوطه مراحل بعد را تا حد امکان کاهش دهد[17].

1-1- شناسایی مناطق امید بخش………………………………………………………..  4
1-1-1- کاربرد سنجش از دور در شناسایی مناطق امید بخش…………………………  5
1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق …………………………………….. 6
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………..  7
1-4-هدف از پروژه ……………………………………………………………………………. 7
1-5- سازماندهی پایان نامه………………………………………………………………… 8

فصل دوم : اصول سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای

یکی از ابزارهای مؤثر در زمینه مطالعات علـوم زمـین اسـتفاده از فـن آوری دورسـنجی و بهـره گیـری ازداده های ماهواره ای است . استفاده از فناوری دورسنجی و بکـارگیری داده هـای مـاهواره ای اغلـب موجـبکاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت و افزایش دقت و سرعت می گردد و لذا روز بـه روز بـر اهمیـت ایـنفناوری افزوده می شود. فناوری دورسنجی از جمله ابزارهای نوینی است که دست یابی و استخراج اطلاعات پایه، برای مدیریت منابع زمین را میسر می سازد. با استفاده از این فناوری می توان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از پروژه ها را در سطح جهانی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی به نتیجه رساند. با توجـه بـهاینکه در مطالعه حاضر از این روش استفاده شده در ادامه مختصری از کلیات این روش ذکر می گردد.

2-2- تعریف سنجش از دور
Remote Sensing یا سنجش از دور را می توان تکنولـوژی کـسب اطلاعـات و تـصویربرداری از زمـین بـااستفاده از تجهیزات هوانوردی مثل هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره نامیـد. سـنجش از دورعلم و هنر به دست آوردن اطلاعات در مورد هر موضوع تحت بررسی به وسیله ابزاری است که در تمـاسفیزیکی با آن نباشد. این فناوری بر سنجیدن اشیاء از مسافتی خاص دلالت دارد یعنی بدون اینکه شخص در تماس با آن جسم باشد، ویژگی های آن جسم را تشخیص می دهد و این ویژگی را مـورد انـدازه گیـریقرار می دهد[13].

2-3- مهمترین قابلیت ها و مزایای داده های سنجش از دور
داده های سنجش از دور به دلیل یکپارچه و وسیع بودن، تنوع طیفی، تهیه پوشـش هـای تکـراری و ارزانبودن، در مقایسه با سایر روش های گردآوری اطلاعات از قابلیت های ویژه ای برخـوردار اسـت کـه امـروزهعامل نخستین در مطالعه سطح زمین و عوامل تشکیل دهنده آن محسوب می شـود . سـهل الوصـول بـودنداده ها، دسترسی سریع به نقاط دور افتاده و دقت بالای آنها، از امتیـازات خـاص ایـن فنـاوری محـسوبمی شود. سنجش از دور علاوه بر اینکه مشکل دسترسی به محـل و حـضور فیزیکـی در آن را کـه لازمـهروشهای زمینی و سنتی است، مرتفع ساخته و آن را به حداقل رسانده است، با ایجاد پوشـش خـوبی ازمنطقه مورد مطالعه، امکان دید کلی و عام تر از آن را فراهم می سازد. با توجه به سطحی که یـک تـصویرماهواره ای پوشش می دهد در کل هزینه انجام کار پایین آمده و از لحاظ اقتصادی نیـز مقـرون بـه صـرفهاست چراکه استفاده از این فن آوری به نیروی انسانی کم (ولی متخصص) و عملیات زمینی بسیار محـدودنیاز دارد[10].

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………  10
2-2- تعریف سنجش از دور……………………………………………………………………… 11
2-3- مهمترین قابلیت ها و مزایای داده های سنجش از دور ……………………………….. 10
2-4- کاربردهای مهم سنجش از دور …………………………………………………………… 11
2-5- انرژی الکترومغناطیس………………………………………………………………………  11
2-6- فعل و انفعال انرژی در اتمسفر ……………………………………………………………  12
2-6-1- جذب اتمسفری  …………………………………………………………………………. 12
2-6-2- پراکنش (پخش) اتمسفری …………………………………………………………….  12
2-6-2-1- پراکنش انتخابی……………………………………………………………………….. 13
2-6-2-2- پراکنش غیرانتخابی…………………………………………………………………… 14
2-7- فعل و انفعال انرژی در سطح زمین …………………………………………………………14
2-8- تفسیر رقومی اطلاعات ماهواره ای……………………………………………………….. 15
2-9- پیشپردازش…………………………………………………………………………………… 16
2-10- بارزسازی تصویر ……………………………………………………………………………..16
2-10-1- بسط تباین……………………………………………………………………………….. 16
2-10-2- تعدیل خطی هیستوگرام……………………………………………………………….. 17
2-10-3- فیلترگذاری……………………………………………………………………………….. 18
2-10-4- محاسبات تصویری………………………………………………………………………. 20
2-10-4-1- تفریق تصاویر ……………………………………………………………………………20
2-10-4-2- تقسیم تصاویر…………………………………………………………………………. 20
2-10-5- تبدیل مؤلفههای اصلی………………………………………………………………….. 21
2-11- طبقهبندی…………………………………………………………………………………… 21
2-12- روش های طبقه بندی نظارت نشده و نظارت شده ………………………………………22
2-12-1- روش طبقه بندی نظارت نشده………………………………………………………….. 22
2-12-2- روش طبقه بندی نظارت شده…………………………………………………………… 23
2-12-2- 1- عملیات میدانی و انتخاب مناطق آموزشی نمونه…………………………………. 23
2-12-2- 2- مرحله تمرینی…………………………………………………………………………. 24
2-13- الگوریتم های طبقه بندی…………………………………………………………………… 25
2-13-1- الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده…………………………………………………. 25
2-13-1-1- طبقه بندی کوتاه ترین فاصله ……………………………………………………………25
2-13-1-2- طبقه بندی بیشترین شباهت (حداکثر احتمال) ……………………………………….25
2-13-2- الگوریتم های طبقه بندی نظارت نشده…………………………………………………… 27
2-14- پس پردازش های طبقه بندی………………………………………………………………… 28

تبدیل نقطه ای و تبدیل همسایگی

تبدیل نقطه ای و تبدیل همسایگی

فصل سوم : منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه به شکل یک چهار ضلعی بـا وسـعتی حـدود 60 کیلـومتر مربـع در جنـوب غـربشهرستان جاجرم واقع است. بهترین راه دسترسی به محدوده جاده شوسه جاجرم – جهان آباد می باشدکه از چند کیلومتری جنوب محدوده می گذرد. در شکل شـماره 3-1 موقعیـت تقریبـی محـدوده مـوردمطالعه و راههای دسترسی به آن نشان داده شده است [1].

سازند الیکا در تاقدیس کوه جهان آباد در موقعیت چینه نگاشتی ویژه خود به پیکر ردیف رسوبی مـنظمدیده میشود و بر روی هم دارای 1600متر ضخامت است. این سازند برحسب تنوع سنگ شـناختی بـهواحدهای سنگی زیر تقسیم شده و دارای سن تریاس زیرین تا میانی است.
واحد TR s.she در تاقدیس کوه جهان آباد در جنوب شرق جاجرم قابل رویت است و از یک افق لاتریتـی – بوکسیتی سر خ رنگ (Paleosol) در قاعده و تناوبی از ماسه سنگ و شیلهای آهکی سرخ تا بنفش رنگتشکیل یافته است. این رخنمون نزدیک به 150 متر ضخامت دارد و می تواند با سازند سرخ شیل در ایران مرکزی (طبس) هم ارزی داشـته باشـد.همبـری زیـرین آن بـا سـازند روتـه و نـسن( (PIr.nناپیوسـته وفرسایشی وهمبری بالایی آن هم شیب و ناگهانی است. واحد TR l1e که تنها در تاقدیس کوه جهان آباد رخنمون دارد، شامل سنگ آهک های نـازک لایـه زرد تـاکرم رنگ، سنگواره دار وشیل آهکی است. ضخامتاین لایه نزدیک به 250 متر است. واحد TR dle نیز در تاقدیس کوه جهان آباد رخنمون دارد و بطور عمده از دولومیتهای ضـخیم لایـه (5/. تا5/6 متر) خاکستری و تیره رنگ تشکیل یافته است. ضخامت این واحد حدود 700 متر برآورد می شود. واحد TR l2e در تاقدیس کوه جهان آباد قابل رویت است و از سنگ آهکهای دولومیتی خاکستری رنـگمتوسط لایه (30تا50سانتی مت ر)تشکیل یافته که بر روی آن ضخامت قابل ملاحظهای از افق بوکـسیتیبه ضخامت نزدیک به 6متر به رنگ متمایل به سرخ جای دارد که در حال بهره برداری است. ضخامت این واحد حدود 500 متر است و با یک ناپیوستگی فرسایشی به سازند شمشک در بالا تبدیل می شود.

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………… 30
3-1-1- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی منطقه مورد مطالعه…………………………….. 30
3-2- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………… 30
3-2-1- پالئوزوئیک…………………………………………………………………………………………. 32
3-2-1-1-سازند لالون Cam 1 ا……………………………………………………………………………32
3-2-1-2-سازند میلا Cam m ا……………………………………………………………………………32
3-2-1-3-سازند پادها……………………………………………………………………………………… 32.
3-2-1-4- واحد سنگی هم ارز سازند خوش ییلاق Ds,shkh .ا………………………………………….33
3-2-1-5- سازند مبارک…………………………………………………………………………………….. 33
3-2-1-6- سازند دورود Psd .ا………………………………………………………………………………..33
3-2-1-7- واحد سنگی هم ارز سازند روته ونسن PIr.nا……………………………………………….. 34
3-2-2-2- سازند شمشک…………………………………………………………………………………. 35
3-2-2-3- سازند دلیچای Jd ا………………………………………………………………………………36
3-2-2-4- سازند لار………………………………………………………………………………………… 36.
3-2-3- کواترنر……………………………………………………………………………………………….. 37
3-2-3-1- واحد Pft ا…………………………………………………………………………………………..37
3-3- گسل های منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………38

فصل چهارم : بازدید، طراحی شبکه نمونه برداری و برداشت نمونه هایرسوبات رودخانه ای

همان گونه که بیان گردید، هدف از پروزه حاضر استفاده از داده های آنومالی نمونه بـرداری ژئوشـیمیاییجهت استفاده به عنوان نمونـه های آمـوزشی برای آموزش الـگوریتم کمترین فاصله می باشد. در همـینراستا برنامه نمونه برداری از آبراهه های منطقه درق سبزوار طراحـی و نمونـه هـای رسـوبات آبراهـه ایبرداشت شد . بنابراین، از آنجا که در پایان نامه حاضر تنها از این روش نمونه برداری استفاده شـده اسـت،در ادامه مختصری در مورد این روش توضیح داده می شود و سپس سایر مطالب در زمینه طراحی شبکهنمونه برداری و برداشت نمونه ها ذکر می گردد.

4-2- نمونه برداری رسوبات رودخانه ای
بررسی ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای یکی از روش های مناسب در پی جویی و اکتشافات مقدماتی می باشد. نتایج این بررسی ها در اکتشافات نواحی که احتمال وجود نهشته های کانساری در ان بالاست، میتواند بسیار موثر باشد. در این روش محیط های در برگیرنده هاله های ثانویه نظیر رسـوبات رودخانـه ایکه ضمن هوازدگی سوپرژن کانسارها تشکیل می شوند، تحت پوشش عملیات اکتشافی قرار می گیرند. در ژئوشیمی اکتشافی، روش مطالعه هاله های ثانویه بررسی رسوبات رودخانه ای از اهمیت خاصی برخورداراست و دلایل استفاده از آن وجود هاله های پراکندگی وسیع، آسانی نمونه برداری و آماده سـازی آنهـا ونیز سادگی اجرا می باشـد. بـر ایـن اسـاس هـدف از اکتـشافات ژئوشـیمیایی شـناخت منـاطق آنومـالیژئوشیمیایی عناصر مورد اکتشاف با استفاده از عناصر ردیاب و معرف، به دست آوردن روابط پارانژی بـینعناصر با استفاده از تحلیل همبستگی ها و تعیین نوع کانی سازی احتمـالی، کـشف و معرفـی زون هـایکانی سازی و مناطق دارای پتانسیل می باشد.

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 40
4-2- نمونه برداری رسوبات رودخانه ای……………………………………………………………………. 40
4-3- بازدید، پیمایش های صحرایی و نمونه برداری……………………………………………………… 41
4-3-1-روش طراحی………………………………………………………………………………………….. 41
4-3-2- تعداد نمونه ها………………………………………………………………………………………… 42
4-3-3- عملیات صحرایی نمونه برداری……………………………………………………………………… 44
4-4-آماده سازی، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه و نتایج آنالیز…………………………………………… 44

فصل پنجم : پردازش تصاویر Aster منطقه و استخراج مناطق امیدبخش

پس از به دست آوردن نقشه پیش بینی پتانسیل معدنی منطقه بر اساس دو معیار گسل ها و طبقه بنـدینظارت شده، در این فصل از پردازشهای تصاویرASTER ماهوارهTerra مربوط به منطقه کـه اطلاعـاتیبیشتر و دقیقتری را نسبت به عکس های هوایی در اختیار می گذارند اسـتفاده شـد. هـدف اصـلی در ایـنفصل، شناسائی مناطق امیدبخش می باشد. علاوه بر این با توجه به نتایج مدلسازی حاصله در فـصل قبـلکه مناطق امید بخش اولیه ای معرفی شده اند، یکی از مهمترین اهداف ایـن فـصل شناسـائی زون هـایبوکسیتی منطقه می باشد. با توجه به پیمایش عملیات صحرایی و نمونه برداری رسوبات آبراهه ای منطقهو نظر به اینکه مقیاس مطالعه بر اساس نقشه زمین شناسی، 250000/1 بوده و بسیاری از این مناطق دراین نقشه برداشت نشده است، استفاده از تصاویر ماهواره ای در به نقشه درآوردن این نقاط می تواند مفیـدباشد. نظر به اینکه کلیات پردازش های صورت گرفته در این فصل با استفاده از نرم افزارENVI و بـر رویداده ه ایASTER بوده است لذا در ابتدای این فصل مختصری در مورد داده های ASTER و نرم افزار ENVI ذکر می گردد.

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 48
5-2- پرتوسنج حرارتی تابشی و بازتابشی فضابرد پیشرفته Asterا……………………………………… 48
5-3- مختصری در مورد نرم افزار ENVI ا………………………………………………………………………..51
5-4- موزائیک و آماده سازی تصاویر ASTER منطقه مورد مطالعه………………………………………….. 52
5-5- ایجاد زیرمجموعه مکانی منطقه مطالعاتی از کل دادههای ASTER ا………………………………….53
5-6- تشخیص واحدهای سنگی و لیتولوژیکی سنگ میزبان……………………………………………….. 60
5-7- تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی…………………………………………………………………………. 61
5-9- طبقهبندی نظارتشده……………………………………………………………………………………… 64

شکل  : 11-5تصویر  ASTERمنطقه مورد مطالعه با RGB: 2, 3, 1

شکل : 11-5تصویر ASTERمنطقه مورد مطالعه با RGB: 2, 3, 1

فصل ششم : پردازش تصویر ماهوارهای منطقه بر اساس نتایج آنالیز نمونهها

– نمونههای KD-1 و KD-8 و KD19 دارای غنیشدگی بالایی از مس بودند. [9] – نمونه های KD-6 و KD-247 ،KD-244 ،KD-238 ،KD-45 ،KD-28 و KD-259 دارای مقادیر بالایی از عنصر گوگرد بودند. – نمونه های KD-204 و KD-206 دارای مقادیر بالایی از نیکل به همراه عناصر کبالت، کروم، مس و آهن بودند. -نمونهKD-239 دارای غنیشدگی فسفر بالایی فسفر بود. البته غلطت مناسبی از عناصـر کـروم، منگنـز،نیکل و تیتانیوم نیز در نمونه مشاهده میشد.
– نمونه KD-23 دارای غنی شدگی باریوم و برلیوم بود.
– نمونه KD-55 دارای غنیشدگی بالای سرب و روی بود.
-نمونه KD-183 دارای مقادیر بالایی از منگنز و باریم بود.
– نمونه KD-21 دارای غلظت بالایی از کروم، آهن، نیکل و تیتانیوم به همراه غنیشدگی مناسبی از عناصر کبالت، مس، وانادیوم، برلیوم، قلع و اورانیوم بود. – نمونه KD-242 دارای کانی های کروم و باریوم در سطوح غلظت بالا بود.

6-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 68
6-2- تشریح نمونه های حائز اهمیت با توجه به نتایج آنالیز ………………………………………………..68
6-2-1- نمونه های دارای پتانسیل برداشت شده از آبراهههای منطقه …………………………………….68
6-2-2-1- مهمترین نمونههای برداشت شده با توجه به نتایج آنالیز……………………………………….. 69
6-3- پردازش تصاویر ماهواره ای باتوجه به نتایج آنالیز نمونه ها …………………………………………….69
6-3-1- طبقهبندی نظارتشده با استفاده از اندیس شناخته شده ………………………………………….69
6-3-2- اعمال فیلترینگ جهت شناسایی عوارض خطی…………………………………………………….. 70
6-3-3- تجزیه و تحلیل روی خطواره های منطقه……………………………………………………………… 72
6-3-4- ترکیب نقشه ها و مدل پیش بینی مناطق امیدبخش………………………………………………. 74

فصل هفتم : تلفیق، نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 77
7-2- تلفیق نتایج و ارائه نقشه پیش بینی مناطق امیدبخش در اولویت……………………………………. 77
7-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 78
7-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 79
7-4-1- مطالعات ژئوشیمیائی در سایر نقاط منطقه مورد مطالعه …………………………………………….79
7-4-1-1- نمونه برداری…………………………………………………………………………………………….. 79
7-4-1-2- تجزیه و تحلیل و پردازش نتایج حاصل از آنالیز و مطالعه نمونه ها ………………………………….80
7-4-1-3- کنترل آنومالی ها ………………………………………………………………………………………..80
7-4-2- اکتشاف مقدماتی در مناطق امیدبخش معرفی شده…………………………………………………. 80
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… 82
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………. 84

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

جدول 4-1 نتایج آنالیز دریافتی از آزمایشگاه را نشان می دهد…………………………………………………… 44
جدول 5-1 : اطلاعاتی مربوط به باندهای سنجنده ASTER ا ……………………………………………………….47
جدول 5 -2 : فایل های هر تصویر ASTER در دو سطح L1B , L1A …………………………………………………ا 51
جدول 6-1 : ترکیب های منطقی AND ا………………………………………………………………………………. 74

فهرست نمودارها

نمودار مقادیر ویژه مربوط به هر باند از فایل SWIR ا…………………………………………………………………..62

فهرست شکل ها

شکل 2-1 : انرژی الکترومغناطیس…………………………………………………………………………………….. 12
شکل 2-2 : اثر پراکنش ری لی، طول موج های کوتاه تر بیشتر دچار پراکندگی می شوند …………………….. 13
شکل 2-3 : پیدایش رنگ قرمز غروب و رنگ آبی آسمان در اثر پراکنش ری لی…………………………………..  13
شکل 2-4 : اثر ابر بر روی انرژی الکترومغناطیس و ایجاد پراکنش……………………………………………………  14
شکل 2-5 : مفهوم تعدیل هیستوگرام…………………………………………………………………………………  17
شکل 2-6 : تبدیل نقطه ای و تبدیل همسایگی……………………………………………………………………… 18

شکل 2-8 : توزیع نرمال چند بعدی ………………………………………………………………………………….. 26
شکل 2-9 : اثر اعمال حد آستانه…………………………………………………………………………………….  26
شکل 2-10 : دو نوع دسته بندی قابل قبول برای یک دسته داده …………………………………………………. 27
شکل 5-1 : مقایسه باندهای ASTER و TM ………………………………………………………………………..ا 50
شکل 5-2 : نرم افزار ENVI و منوهای آن به همراه محیط IDL ا…………………………………………………….. 52
شکل 5-3 : تصویر ASTER منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………….. 53
شکل 5-4 : انتخاب تصویر به همراه گزینه های انتخاب زیرمجموعه ها ………………………………………….. 54
شکل 5-5 : پنجره ایجاد زیرمجموعه مکانی از تصویر………………………………………………………………..  54
شکل 5-7 : تبدیل یک فایل برداری به یک ناحیه……………………………………………………………………… 56

 

ABSTRACT
Mineral potential map production in a process that indicate some areas with potential of mineralization based on the various available information. As the explorationwork is usually encountered with risky situation, Optimum selection of district will be a crucial process.
One of the proper methods in accessing to the expressed purpose is to use of the remote sensing and pattern recognition methods.
The aims of this study is to use of the varios exploration criteriafor the recognition of the mineral potential areas in Daragh Sabzevar.
Pattern recognition methods in the mineral exploration work is relied on the modeling of the known mineral occurances and be able to provide a chance to recognize the potentiall areas in terms of extracted features of training points. Therforein this study, after the investigation of available information and image processing of interested area, several suspected areas are indicated.
In the next stage,considering.
The geochemical anomalies as training set, implementation of survised classification az well as the other necessary image processing, has been done and 20 promising exploration areas are introduced as priority for fuder


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان