مقدمه
اکتشاف کانسارها، فرآیندي مرحله اي بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه اي وسیع آغاز شده، سپس به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجراي مطالعات تفضیلی با انتخاب محل هـایی بـراي حفاري به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان میپذیرد. شناسایی مناطق امید بخش اولیـه،نخستین گام در اکتشافات مقدماتی است که در آن از روش هاي گوناگونی مانند روش هـاي ژئـوفیزیکی(مغناطیس سنجی و …)، ژئوشیمیایی (نمونه بـرداري از رسـوبات رودخانـه اي و … )، سیـستم اطلاعـاتجغرافیایی و… استفاده می شود. علم سنجش از دور یکی از روش هاي نوینی است که می تواند جــهتشناسایی مناطق امید بخش در مقیاس ناحیه اي در کنار لایه هاي اطلاعاتی دیگر به کارگرفته شود و بـادقت و سرعت بالاي خود، هزینه هاي مربوطه را تا حد امکان کاهش دهد.

 

 استفاده از پردازش تصاویر شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی (به همراه مطالعه موردی)


استفاده از پردازش تصاویر شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی (به همراه مطالعه موردی)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

اکتشاف کانسارها، فرآیندي مرحله اي بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه اي وسیع آغاز شده، سپس به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجراي مطالعات تفضیلی با انتخاب محل هـایی بـراي حفاري به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان می پذیرد. در یک مقیاس کوچک ابتدا بایستی بر اساس ویژگی هاي زمینشناسی و اطلاعات موجود، مناطق داراي پتانسیل براي وجود ذخـایر معـدنیتعیین شوند . در اکتشافات میان مقیاس، قسمت هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصـل ازتهیه نقشههاي زمین شناسی، برداشت هاي ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیس هاي شـناختهشده معدنی، براي مراحل بعدي اکتشاف انتخاب میشوند. با شناسایی مناطق مساعدتر مـی تـوان اهـدافاکتشافی را به طور مستقیم انتخاب کرده یا مرحله دقیقتري را طراحی نمود. در نهایت این فرآیند منجـربه نقشهاي میشود که نشان دهنده مناطق داراي پتانسیل و در الویت براي وجود ذخایر معدنی میباشد. البته تصمیم گیري براي حفاري بر اساس در نظر گرفتن همزمان عوامل زیادي نظیر تایید انواع روش هاي اکتشافی نظیر ژئوفیزیک، ژئوشیمی، دورسنجی، زمین شناسی، دستیابی فیزیکی ، عوامل اقتصادي و غیرهمی باشد که لازم است مورد بررسی قرار گیرند.شناسایی اولیه مناطق امید بخش ، نخستین گام در انجام مراحل اولیه اکتشافات بشمار می رود که در آن از روش هاي گوناگونی مانند روش هاي ژئوفیزیکی (مغناطیس سنجی و …)، ژ ئوشیمیایی (نمونه بـردارياز رسوبات رودخانه اي و … )، سیستم اطلاعات جغرافیایی و … استفاده می شود. علاوه بر روش هاي گفته شده، روش هاي مختلف اکتشافی وجود دارند که هر روش ممکن است به مشخص شدن تعدادي نـواحیامید بخش منجر شود ولی به دلیل محدودیت مالی و زمانی فقط تعداد اندکی از این منـاطق بـه عنـوانالویت اکتشافی انتخاب شوند. در نتیجه در انتخاب این مناطق باید حداکثر دقت در نظر گرفته شود. پس اگر به جاي بررسی جداگانه هر روش اکتشافی، روش هاي مختلف در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرارگیرند و خصوصیات روش هاي مختلف در یک چهارچوب وابسته به هم تجزیه و تحلیـل شـوند، انتخـاببهترین نواحی براي تمرکز عملیات اکتشافی با دقت بیشتر و ریسک کمتـر صـورت خواهـد گرفـت. علـمسنجش از دور یکی از روش هاي نوینی است که می تواند جـهت شناسایی مناطق امید بخش در مقیاس ناحیه اي در کنار سایر لایه هاي اطلاعاتی دیگر به کارگرفته شود و با دقت و سرعت بالاي خـود، هزینـههاي مربوطه مراحل بعد را تا حد امکان کاهش دهد[17].

1-1- شناسایی مناطق امید بخش………………………………………………………..  4
1-1-1- کاربرد سنجش از دور در شناسایی مناطق امید بخش…………………………  5
1-2-تعریف مسئله و بیان سوال هاي اصلی تحقیق …………………………………….. 6
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………..  7
1-4-هدف از پروژه ……………………………………………………………………………. 7
1-5- سازماندهی پایان نامه………………………………………………………………… 8

فصل دوم : اصول سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي

یکی از ابزارهاي مؤثر در زمینه مطالعات علـوم زمـین اسـتفاده از فـن آوري دورسـنجی و بهـره گیـري ازداده هاي ماهواره اي است . استفاده از فناوري دورسنجی و بکـارگیري داده هـاي مـاهواره اي اغلـب موجـبکاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت و افزایش دقت و سرعت می گردد و لذا روز بـه روز بـر اهمیـت ایـنفناوري افزوده می شود. فناوري دورسنجی از جمله ابزارهاي نوینی است که دست یابی و استخراج اطلاعات پایه، براي مدیریت منابع زمین را میسر می سازد. با استفاده از این فناوري می توان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از پروژه ها را در سطح جهانی، منطقه اي، ملی، استانی و محلی به نتیجه رساند. با توجـه بـهاینکه در مطالعه حاضر از این روش استفاده شده در ادامه مختصري از کلیات این روش ذکر می گردد.

2-2- تعریف سنجش از دور
Remote Sensing یا سنجش از دور را می توان تکنولـوژي کـسب اطلاعـات و تـصویربرداري از زمـین بـااستفاده از تجهیزات هوانوردي مثل هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره نامیـد. سـنجش از دورعلم و هنر به دست آوردن اطلاعات در مورد هر موضوع تحت بررسی به وسیله ابزاري است که در تمـاسفیزیکی با آن نباشد. این فناوري بر سنجیدن اشیاء از مسافتی خاص دلالت دارد یعنی بدون اینکه شخص در تماس با آن جسم باشد، ویژگی هاي آن جسم را تشخیص می دهد و این ویژگی را مـورد انـدازه گیـريقرار می دهد[13].

2-3- مهمترین قابلیت ها و مزایاي داده هاي سنجش از دور
داده هاي سنجش از دور به دلیل یکپارچه و وسیع بودن، تنوع طیفی، تهیه پوشـش هـاي تکـراري و ارزانبودن، در مقایسه با سایر روش هاي گردآوري اطلاعات از قابلیت هاي ویژه اي برخـوردار اسـت کـه امـروزهعامل نخستین در مطالعه سطح زمین و عوامل تشکیل دهنده آن محسوب می شـود . سـهل الوصـول بـودنداده ها، دسترسی سریع به نقاط دور افتاده و دقت بالاي آنها، از امتیـازات خـاص ایـن فنـاوري محـسوبمی شود. سنجش از دور علاوه بر اینکه مشکل دسترسی به محـل و حـضور فیزیکـی در آن را کـه لازمـهروشهاي زمینی و سنتی است، مرتفع ساخته و آن را به حداقل رسانده است، با ایجاد پوشـش خـوبی ازمنطقه مورد مطالعه، امکان دید کلی و عام تر از آن را فراهم می سازد. با توجه به سطحی که یـک تـصویرماهواره اي پوشش می دهد در کل هزینه انجام کار پایین آمده و از لحاظ اقتصادي نیـز مقـرون بـه صـرفهاست چراکه استفاده از این فن آوري به نیروي انسانی کم (ولی متخصص) و عملیات زمینی بسیار محـدودنیاز دارد[10].

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………  10
2-2- تعریف سنجش از دور……………………………………………………………………… 11
2-3- مهمترین قابلیت ها و مزایاي داده هاي سنجش از دور ……………………………….. 10
2-4- کاربردهاي مهم سنجش از دور …………………………………………………………… 11
2-5- انرژي الکترومغناطیس………………………………………………………………………  11
2-6- فعل و انفعال انرژي در اتمسفر ……………………………………………………………  12
2-6-1- جذب اتمسفري  …………………………………………………………………………. 12
2-6-2- پراکنش (پخش) اتمسفري …………………………………………………………….  12
2-6-2-1- پراکنش انتخابی……………………………………………………………………….. 13
2-6-2-2- پراکنش غیرانتخابی…………………………………………………………………… 14
2-7- فعل و انفعال انرژي در سطح زمین …………………………………………………………14
2-8- تفسیر رقومی اطلاعات ماهواره اي……………………………………………………….. 15
2-9- پیشپردازش…………………………………………………………………………………… 16
2-10- بارزسازي تصویر ……………………………………………………………………………..16
2-10-1- بسط تباین……………………………………………………………………………….. 16
2-10-2- تعدیل خطی هیستوگرام……………………………………………………………….. 17
2-10-3- فیلترگذاري……………………………………………………………………………….. 18
2-10-4- محاسبات تصویري………………………………………………………………………. 20
2-10-4-1- تفریق تصاویر ……………………………………………………………………………20
2-10-4-2- تقسیم تصاویر…………………………………………………………………………. 20
2-10-5- تبدیل مؤلفههاي اصلی………………………………………………………………….. 21
2-11- طبقهبندي…………………………………………………………………………………… 21
2-12- روش هاي طبقه بندي نظارت نشده و نظارت شده ………………………………………22
2-12-1- روش طبقه بندي نظارت نشده………………………………………………………….. 22
2-12-2- روش طبقه بندي نظارت شده…………………………………………………………… 23
2-12-2- 1- عملیات میدانی و انتخاب مناطق آموزشی نمونه…………………………………. 23
2-12-2- 2- مرحله تمرینی…………………………………………………………………………. 24
2-13- الگوریتم هاي طبقه بندي…………………………………………………………………… 25
2-13-1- الگوریتم هاي طبقه بندي نظارت شده…………………………………………………. 25
2-13-1-1- طبقه بندي کوتاه ترین فاصله ……………………………………………………………25
2-13-1-2- طبقه بندي بیشترین شباهت (حداکثر احتمال) ……………………………………….25
2-13-2- الگوریتم هاي طبقه بندي نظارت نشده…………………………………………………… 27
2-14- پس پردازش هاي طبقه بندي………………………………………………………………… 28

تبدیل نقطه اي و تبدیل همسایگی

تبدیل نقطه اي و تبدیل همسایگی

فصل سوم : منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه به شکل یک چهار ضلعی بـا وسـعتی حـدود 60 کیلـومتر مربـع در جنـوب غـربشهرستان جاجرم واقع است. بهترین راه دسترسی به محدوده جاده شوسه جاجرم – جهان آباد می باشدکه از چند کیلومتري جنوب محدوده می گذرد. در شکل شـماره 3-1 موقعیـت تقریبـی محـدوده مـوردمطالعه و راههاي دسترسی به آن نشان داده شده است [1].

سازند الیکا در تاقدیس کوه جهان آباد در موقعیت چینه نگاشتی ویژه خود به پیکر ردیف رسوبی مـنظمدیده میشود و بر روي هم داراي 1600متر ضخامت است. این سازند برحسب تنوع سنگ شـناختی بـهواحدهاي سنگی زیر تقسیم شده و داراي سن تریاس زیرین تا میانی است.
واحد TR s.she در تاقدیس کوه جهان آباد در جنوب شرق جاجرم قابل رویت است و از یک افق لاتریتـی – بوکسیتی سر خ رنگ (Paleosol) در قاعده و تناوبی از ماسه سنگ و شیلهاي آهکی سرخ تا بنفش رنگتشکیل یافته است. این رخنمون نزدیک به 150 متر ضخامت دارد و می تواند با سازند سرخ شیل در ایران مرکزي (طبس) هم ارزي داشـته باشـد.همبـري زیـرین آن بـا سـازند روتـه و نـسن( (PIr.nناپیوسـته وفرسایشی وهمبري بالایی آن هم شیب و ناگهانی است. واحد TR l1e که تنها در تاقدیس کوه جهان آباد رخنمون دارد، شامل سنگ آهک هاي نـازك لایـه زرد تـاکرم رنگ، سنگواره دار وشیل آهکی است. ضخامتاین لایه نزدیک به 250 متر است. واحد TR dle نیز در تاقدیس کوه جهان آباد رخنمون دارد و بطور عمده از دولومیتهاي ضـخیم لایـه (5/. تا5/6 متر) خاکستري و تیره رنگ تشکیل یافته است. ضخامت این واحد حدود 700 متر برآورد می شود. واحد TR l2e در تاقدیس کوه جهان آباد قابل رویت است و از سنگ آهکهاي دولومیتی خاکستري رنـگمتوسط لایه (30تا50سانتی مت ر)تشکیل یافته که بر روي آن ضخامت قابل ملاحظهاي از افق بوکـسیتیبه ضخامت نزدیک به 6متر به رنگ متمایل به سرخ جاي دارد که در حال بهره برداري است. ضخامت این واحد حدود 500 متر است و با یک ناپیوستگی فرسایشی به سازند شمشک در بالا تبدیل می شود.

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………… 30
3-1-1- موقعیت جغرافیایی و راههاي دسترسی منطقه مورد مطالعه…………………………….. 30
3-2- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………… 30
3-2-1- پالئوزوئیک…………………………………………………………………………………………. 32
3-2-1-1-سازند لالون Cam 1 ا……………………………………………………………………………32
3-2-1-2-سازند میلا Cam m ا……………………………………………………………………………32
3-2-1-3-سازند پادها……………………………………………………………………………………… 32.
3-2-1-4- واحد سنگی هم ارز سازند خوش ییلاق Ds,shkh .ا………………………………………….33
3-2-1-5- سازند مبارك…………………………………………………………………………………….. 33
3-2-1-6- سازند دورود Psd .ا………………………………………………………………………………..33
3-2-1-7- واحد سنگی هم ارز سازند روته ونسن PIr.nا……………………………………………….. 34
3-2-2-2- سازند شمشک…………………………………………………………………………………. 35
3-2-2-3- سازند دلیچاي Jd ا………………………………………………………………………………36
3-2-2-4- سازند لار………………………………………………………………………………………… 36.
3-2-3- کواترنر……………………………………………………………………………………………….. 37
3-2-3-1- واحد Pft ا…………………………………………………………………………………………..37
3-3- گسل هاي منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………38

فصل چهارم : بازدید، طراحی شبکه نمونه برداري و برداشت نمونه هايرسوبات رودخانه اي

همان گونه که بیان گردید، هدف از پروزه حاضر استفاده از داده هاي آنومالی نمونه بـرداري ژئوشـیمیاییجهت استفاده به عنوان نمونـه هاي آمـوزشی براي آموزش الـگوریتم کمترین فاصله می باشد. در همـینراستا برنامه نمونه برداري از آبراهه هاي منطقه درق سبزوار طراحـی و نمونـه هـاي رسـوبات آبراهـه ايبرداشت شد . بنابراین، از آنجا که در پایان نامه حاضر تنها از این روش نمونه برداري استفاده شـده اسـت،در ادامه مختصري در مورد این روش توضیح داده می شود و سپس سایر مطالب در زمینه طراحی شبکهنمونه برداري و برداشت نمونه ها ذکر می گردد.

4-2- نمونه برداري رسوبات رودخانه اي
بررسی ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه اي یکی از روش هاي مناسب در پی جویی و اکتشافات مقدماتی می باشد. نتایج این بررسی ها در اکتشافات نواحی که احتمال وجود نهشته هاي کانساري در ان بالاست، میتواند بسیار موثر باشد. در این روش محیط هاي در برگیرنده هاله هاي ثانویه نظیر رسـوبات رودخانـه ايکه ضمن هوازدگی سوپرژن کانسارها تشکیل می شوند، تحت پوشش عملیات اکتشافی قرار می گیرند. در ژئوشیمی اکتشافی، روش مطالعه هاله هاي ثانویه بررسی رسوبات رودخانه اي از اهمیت خاصی برخورداراست و دلایل استفاده از آن وجود هاله هاي پراکندگی وسیع، آسانی نمونه برداري و آماده سـازي آنهـا ونیز سادگی اجرا می باشـد. بـر ایـن اسـاس هـدف از اکتـشافات ژئوشـیمیایی شـناخت منـاطق آنومـالیژئوشیمیایی عناصر مورد اکتشاف با استفاده از عناصر ردیاب و معرف، به دست آوردن روابط پارانژي بـینعناصر با استفاده از تحلیل همبستگی ها و تعیین نوع کانی سازي احتمـالی، کـشف و معرفـی زون هـايکانی سازي و مناطق داراي پتانسیل می باشد.

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 40
4-2- نمونه برداري رسوبات رودخانه اي……………………………………………………………………. 40
4-3- بازدید، پیمایش هاي صحرایی و نمونه برداري……………………………………………………… 41
4-3-1-روش طراحی………………………………………………………………………………………….. 41
4-3-2- تعداد نمونه ها………………………………………………………………………………………… 42
4-3-3- عملیات صحرایی نمونه برداري……………………………………………………………………… 44
4-4-آماده سازي، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه و نتایج آنالیز…………………………………………… 44

فصل پنجم : پردازش تصاویر Aster منطقه و استخراج مناطق امیدبخش

پس از به دست آوردن نقشه پیش بینی پتانسیل معدنی منطقه بر اساس دو معیار گسل ها و طبقه بنـدينظارت شده، در این فصل از پردازشهاي تصاویرASTER ماهوارهTerra مربوط به منطقه کـه اطلاعـاتیبیشتر و دقیقتري را نسبت به عکس هاي هوایی در اختیار می گذارند اسـتفاده شـد. هـدف اصـلی در ایـنفصل، شناسائی مناطق امیدبخش می باشد. علاوه بر این با توجه به نتایج مدلسازي حاصله در فـصل قبـلکه مناطق امید بخش اولیه اي معرفی شده اند، یکی از مهمترین اهداف ایـن فـصل شناسـائی زون هـايبوکسیتی منطقه می باشد. با توجه به پیمایش عملیات صحرایی و نمونه برداري رسوبات آبراهه اي منطقهو نظر به اینکه مقیاس مطالعه بر اساس نقشه زمین شناسی، 250000/1 بوده و بسیاري از این مناطق دراین نقشه برداشت نشده است، استفاده از تصاویر ماهواره اي در به نقشه درآوردن این نقاط می تواند مفیـدباشد. نظر به اینکه کلیات پردازش هاي صورت گرفته در این فصل با استفاده از نرم افزارENVI و بـر رويداده ه ايASTER بوده است لذا در ابتداي این فصل مختصري در مورد داده هاي ASTER و نرم افزار ENVI ذکر می گردد.

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 48
5-2- پرتوسنج حرارتی تابشی و بازتابشی فضابرد پیشرفته Asterا……………………………………… 48
5-3- مختصري در مورد نرم افزار ENVI ا………………………………………………………………………..51
5-4- موزائیک و آماده سازي تصاویر ASTER منطقه مورد مطالعه………………………………………….. 52
5-5- ایجاد زیرمجموعه مکانی منطقه مطالعاتی از کل دادههاي ASTER ا………………………………….53
5-6- تشخیص واحدهاي سنگی و لیتولوژیکی سنگ میزبان……………………………………………….. 60
5-7- تجزیه و تحلیل مؤلفه هاي اصلی…………………………………………………………………………. 61
5-9- طبقهبندي نظارتشده……………………………………………………………………………………… 64

شکل  : 11-5تصویر  ASTERمنطقه مورد مطالعه با RGB: 2, 3, 1

شکل : 11-5تصویر ASTERمنطقه مورد مطالعه با RGB: 2, 3, 1

فصل ششم : پردازش تصویر ماهوارهاي منطقه بر اساس نتایج آنالیز نمونهها

– نمونههاي KD-1 و KD-8 و KD19 داراي غنیشدگی بالایی از مس بودند. [9] – نمونه هاي KD-6 و KD-247 ،KD-244 ،KD-238 ،KD-45 ،KD-28 و KD-259 داراي مقادیر بالایی از عنصر گوگرد بودند. – نمونه هاي KD-204 و KD-206 داراي مقادیر بالایی از نیکل به همراه عناصر کبالت، کروم، مس و آهن بودند. -نمونهKD-239 داراي غنیشدگی فسفر بالایی فسفر بود. البته غلطت مناسبی از عناصـر کـروم، منگنـز،نیکل و تیتانیوم نیز در نمونه مشاهده میشد.
– نمونه KD-23 داراي غنی شدگی باریوم و برلیوم بود.
– نمونه KD-55 داراي غنیشدگی بالاي سرب و روي بود.
-نمونه KD-183 داراي مقادیر بالایی از منگنز و باریم بود.
– نمونه KD-21 داراي غلظت بالایی از کروم، آهن، نیکل و تیتانیوم به همراه غنیشدگی مناسبی از عناصر کبالت، مس، وانادیوم، برلیوم، قلع و اورانیوم بود. – نمونه KD-242 داراي کانی هاي کروم و باریوم در سطوح غلظت بالا بود.

6-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 68
6-2- تشریح نمونه هاي حائز اهمیت با توجه به نتایج آنالیز ………………………………………………..68
6-2-1- نمونه هاي داراي پتانسیل برداشت شده از آبراهههاي منطقه …………………………………….68
6-2-2-1- مهمترین نمونههاي برداشت شده با توجه به نتایج آنالیز……………………………………….. 69
6-3- پردازش تصاویر ماهواره اي باتوجه به نتایج آنالیز نمونه ها …………………………………………….69
6-3-1- طبقهبندي نظارتشده با استفاده از اندیس شناخته شده ………………………………………….69
6-3-2- اعمال فیلترینگ جهت شناسایی عوارض خطی…………………………………………………….. 70
6-3-3- تجزیه و تحلیل روي خطواره هاي منطقه……………………………………………………………… 72
6-3-4- ترکیب نقشه ها و مدل پیش بینی مناطق امیدبخش………………………………………………. 74

فصل هفتم : تلفیق، نتیجه گیري و پیشنهادات

7-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 77
7-2- تلفیق نتایج و ارائه نقشه پیش بینی مناطق امیدبخش در اولویت……………………………………. 77
7-3- نتیجه گیري……………………………………………………………………………………………………. 78
7-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 79
7-4-1- مطالعات ژئوشیمیائی در سایر نقاط منطقه مورد مطالعه …………………………………………….79
7-4-1-1- نمونه برداري…………………………………………………………………………………………….. 79
7-4-1-2- تجزیه و تحلیل و پردازش نتایج حاصل از آنالیز و مطالعه نمونه ها ………………………………….80
7-4-1-3- کنترل آنومالی ها ………………………………………………………………………………………..80
7-4-2- اکتشاف مقدماتی در مناطق امیدبخش معرفی شده…………………………………………………. 80
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… 82
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………. 84

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

جدول 4-1 نتایج آنالیز دریافتی از آزمایشگاه را نشان می دهد…………………………………………………… 44
جدول 5-1 : اطلاعاتی مربوط به باندهاي سنجنده ASTER ا ……………………………………………………….47
جدول 5 -2 : فایل هاي هر تصویر ASTER در دو سطح L1B , L1A …………………………………………………ا 51
جدول 6-1 : ترکیب هاي منطقی AND ا………………………………………………………………………………. 74

فهرست نمودارها

نمودار مقادیر ویژه مربوط به هر باند از فایل SWIR ا…………………………………………………………………..62

فهرست شکل ها

شکل 2-1 : انرژي الکترومغناطیس…………………………………………………………………………………….. 12
شکل 2-2 : اثر پراکنش ري لی، طول موج هاي کوتاه تر بیشتر دچار پراکندگی می شوند …………………….. 13
شکل 2-3 : پیدایش رنگ قرمز غروب و رنگ آبی آسمان در اثر پراکنش ري لی…………………………………..  13
شکل 2-4 : اثر ابر بر روي انرژي الکترومغناطیس و ایجاد پراکنش……………………………………………………  14
شکل 2-5 : مفهوم تعدیل هیستوگرام…………………………………………………………………………………  17
شکل 2-6 : تبدیل نقطه اي و تبدیل همسایگی……………………………………………………………………… 18

شکل 2-8 : توزیع نرمال چند بعدي ………………………………………………………………………………….. 26
شکل 2-9 : اثر اعمال حد آستانه…………………………………………………………………………………….  26
شکل 2-10 : دو نوع دسته بندي قابل قبول براي یک دسته داده …………………………………………………. 27
شکل 5-1 : مقایسه باندهاي ASTER و TM ………………………………………………………………………..ا 50
شکل 5-2 : نرم افزار ENVI و منوهاي آن به همراه محیط IDL ا…………………………………………………….. 52
شکل 5-3 : تصویر ASTER منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………….. 53
شکل 5-4 : انتخاب تصویر به همراه گزینه هاي انتخاب زیرمجموعه ها ………………………………………….. 54
شکل 5-5 : پنجره ایجاد زیرمجموعه مکانی از تصویر………………………………………………………………..  54
شکل 5-7 : تبدیل یک فایل برداري به یک ناحیه……………………………………………………………………… 56

 

ABSTRACT
Mineral potential map production in a process that indicate some areas with potential of mineralization based on the various available information. As the explorationwork is usually encountered with risky situation, Optimum selection of district will be a crucial process.
One of the proper methods in accessing to the expressed purpose is to use of the remote sensing and pattern recognition methods.
The aims of this study is to use of the varios exploration criteriafor the recognition of the mineral potential areas in Daragh Sabzevar.
Pattern recognition methods in the mineral exploration work is relied on the modeling of the known mineral occurances and be able to provide a chance to recognize the potentiall areas in terms of extracted features of training points. Therforein this study, after the investigation of available information and image processing of interested area, several suspected areas are indicated.
In the next stage,considering.
The geochemical anomalies as training set, implementation of survised classification az well as the other necessary image processing, has been done and 20 promising exploration areas are introduced as priority for fuder


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان