مقدمه
بدون ترديد، حجم روزافزون پروژههاي كشور بر الزام توجه بيشتر به دانش مديريت پروژه و انطباق سيستمهاي مديريتي پروژهها با مباني و روشهاي روز برنامهريزي و كنترل پروژه، بيش از پيش صحه ميگذارد. پروژههاي تونلسازي از جمله مهمترين و پرهزينهترين طرحهاي عمراني در كشورها ميباشند كه اجراي اين پروژهها با فن آوري و پيچيدگيهاي خاص همراه است. اهميت پايهريزي و اجراي دقيق يك سيستم مؤثر برنامهريزي و مديريت ريسك در اجراي پروژههاي بزرگ، به علت وجود ويژگيهايي همچون تنوع، تعدد و وابستگي فعاليتها، سرمايهبري بالا، دورهي زماني طولاني چرخهي حيات پروژه، تكنولوژي پيچيدهي اجرا، ملاحظات سياسي، اجتماعي و زيست محيطي، عدم قطعيتهاي بالا و وابستگي به ماشين آلات و تجهيزات مناسب آنچنان است كه ميتوان آن را يكي از اركان اساسي موفقيت پروژه ناميد. از آنجا كه طرحهاي عمراني عموماً در كليهي مراحل مطالعات، طراحي، ساخت و بهرهبرداري با شرايط ريسك و خطرپذيري همچون شرايط زيرزميني، مواجهه با بلاياي طبيعي و هزينهي بالاي ساخت مواجهند، عدم توجه به عدم قطعيتها و ريسكهاي پروژه عليرغم اين كه باعث عدم مطلوبيت دردستيابي به اهداف پروژه ميشود، دقت تخمين زمان و هزينهي پروژه را نيز پايين ميآورد.در انجام اين تحقيق ابتدا در فصل دوم مباني مديريت پروژه بر اساس استاندارد جهاني مديريت پروژه PMBOK مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي كه به روش كتابخانهاي انجام شدهاست، اصول مديريت پروژه و روشهاي رايج برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفته است.در فصل سوم نيز به برنامهي مديريت ريسك و بهطور مشروح فرآيندهاي مديريت ريسك بر طبق استاندارد جهاني PMBOK پرداخته شده است.در فصل چهارم انواع حفريات زيرزميني مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و به اهميت فضاهاي زيرزميني، وظايف آنها و كاربرد آنها پرداخته شده است.در فصل پنجم مشكلات اجرايي و خطرات زمان بهرهبرداري تونلهاي شهري مورد بررسي قرار گرفته و در فصل ششم به معرفي مطالعه موردي پرداخته شده است و در فصل هفتم نرمافزارهاي مديريت ريسك و شبيه سازي ريسك، بر اساس اطلاعات موجود تفاوت ميان نرمافزارهاي pertmaster ،Topsis و @Risk معرفي شدهاند و نيز به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شده و در فصل هشتم نيز نتايج و پيشنهادات اين مطالعه ارائه شده است.

استفاده از نرمافزار pertmaster در فرآيند مديريت ريسك در پروژههاي تونلسازي

استفاده از نرمافزار pertmaster در فرآيند مديريت ريسك در پروژههاي تونلسازي

فهرست مطالب

چكيده………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: كليات

تعداد حوادث و رويدادها در چندسال پيش بنا به دلايلي بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است، كه اساساً مرتبط با رشد ساخت تونل ها و اين واقعيت كه ريسك هاي وابسته به طور ابتدايي شناخته نشده و كنترل نشده اند و بعضي مواقع با اطمينان بيش از حد روي روشهاي ساخت همراه هستند، ميباشد. از آنجائيكه بسياري ازحوادث يا رويدادها گزارش نمي شوند، تعيين آمار كافي درباره عوامل اصلي وقوع اين اتفاقات ممكن نيست. بنابراين فقط امكان ارائه يك توصيف از وقايع رخداده و خلاصهاي از عوامل اصلي حوادث يا رويدادهاي اتفاقافتاده در كارهاي زيرزميني ممكن است.فضاهاي زيرزميني به علت اينكه درمحيطي با عدم قطعيت بالا هستند، ريسكهاي بالايي را نيز به دنبال دارند، از جمله دلايل ريسك هاي بالا در سازه هاي زيرزميني مي توان به موارد زير اشاره كرد:
• زمين يا سنگ هميشه غير قابل پيش بيني هستند.
• آب پيش بيني نشده در مقادير زياد، يك فاكتور تعيين كننده در هر زمان است.
• فضاي در دسترس بسيار محدود است.
• فعاليت هاي حمل و نقل، سنگين وزن و همراه با انرژي بالا هستند.
• كار در فضاهاي تاريك و با روشناي كمتري نسبت به سازه هاي سطحي انجام مي شود.
• نويز سازه ها بسيار بالا است.
• در محيط كاري سازه هاي زيرزميني دما و رطوبت بالا است.
• هواي آزاد و تازه بسيار محدود است.
هر فعاليت زيرزميني احتياج به سرمايه گذاري بالا و برنامه زمان بندي صحيح دارد، كه ناديده گرفتن ريسك هاي پروژه منجر به افزايش بيرويه هزينه و زمان ميشود و ادامه پروژه را با مشكل مواجه ميكند. هر پروژه در هر مرحله از طراحي، ساخت و اجرا با انواع مختلف ريسكها روبرو است كه بايد به موقع شناسايي شده و كنترل شود.در بحث مديريت ريسك نكته حائز اهميت در ابتدا تعريف ريسك و طبقه بندي آنها مي باشد.كارها و پيش گويي هاي انجام شده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهاي زيرزميني، همراه با پيشرفتهاي فني صنعت تونلسازي در امر حفر سريع فضاها، اين گزينه زيرزميني را به صورتي بسيار جذاب درآورده است. از طرف ديگرفضاهاي زيرزميني به علت اينكه درمحيطي با عدم قطعيت بالا هستند، ريسكهاي بالايي را نيز به دنبال دارند، از جمله دلايل ريسك هاي بالا در سازه هاي زيرزميني مي توان به ناشناخته بودن زمين، وجود آبهاي زيرزميني، محدود بودن فضاي در دسترس، سنگين وزن بودن فعاليتهاي حمل ونقل، تاريك بودن فضاي كاري، محدود بودن هواي تازه و … اشاره كرد.

1- 1- زمينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. 4
1- 2- لزوم انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 5
1- 3- روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: آشنايي با مديريت پروژه .

پروژه، تلاش بر عهده گرفته شدهي موقتي با هدف توليد يك محصول و يا ارائهي خدمتي يكتا ميباشد.موقتي بودن بهاين مفهوم است كه هر پروژه، داراي تاريخ شروع و پايان مشخص و معيني است. يكتا بودن آن نيز به اين مفهوم است كه اين محصول ويا خدمت ارائه شده از برخي جنبــهها با ساير محصولات و خدمات مشابه ديگر متفـاوت ميباشد. [27]
2-1- مديريت پروژه
مديريت پروژه بهكاربستن دانشها، مهارتها، ابزار و تكنيكهاي مرتبط با فعاليتهاي يك پروژه بهمنظور دستيابي به اهداف آن ميباشد. تيم پروژه به مديريت كارهاي پروژه، شامل موارد زير ميپردازد[27]:
– مديريت تقاضاهاي متناقض مرتبط با محدوده، مدت زمان اجرا، هزينهي اجرا، ريسك و كيفيت طرح
– مديريت سهامداران با مجموعهي انتظارات و خواستههاي متفاوت
– مديريت ملزومات شناسايي شدهي طرح
– فرآيند برنامهريزي، زمانبندي و كنترل فعاليتهاي پروژه بهمنظور دستيابي به اهداف زماني، هزينهاي و عملكردي
(كيفي)پروژه در محدودهي كاري تعريف شده و با استفادهي كارا و اثربخش از منابع. اين منابع شامل نيروي انساني، مواد و مصالح، پول، تجهيزات، اطلاعات، امكانات و نقشها ميشود.طبق استاندارد PMBOK، دانش مديريت پروژه به 9 حوزه تقسيم ميشود كه در شكل2- 1 نشان داده شده است.

-2- محدوديت هاي سه گانه در مديريت پروژه
بهطور كلي سه هدف وجود دارد كه با هم در تعامل بوده و هر پروژهاي بهوسيله آنها محدود ميشود. اين اهداف كه محدوديتهاي سه گانه نام دارند، عبارتاند از[29]:اهداف محدوده1: يعني وسعت پروژه و بهطور كلي آنچه كه پروژه سعي در انجام آن دارد.اهداف زماني2: اينكه چه مدت طول ميكشد تا پروژه تكميل شود.اهداف هزينه3: اشاره به اين دارد كه هزينه يا بودجهي مورد نياز پروژه چقدر است.در انجام پروژه عموماً چالشهاي مديريتي مرتبط با انجام پروژه، در چارچوب محدوديتهاي سهگانهي محدودهي پروژه، زمان و هزينه خواهد بود. كيفيت پروژه با توانايي آن در ارائه محصول مورد نياز، در محدودهي مورد نظر و در قالب زمان و هزينه شناخته ميشود. اين تعامل به نحوي است كه با تغيير يكي از آنها حداقل يكي ديگر از مؤلفهها تغيير خواهد كرد. به منظور برآوردن نيازهاي كنترلي سازمان، بر فرآيندهاي شكل گيري، برنامهريزي، اجرا، پايش و كنترل و در نهايت خاتمهي پروژه، معمولاً چرخهي حيات پروژه به مرحلههايي متناظر با اين گروههاي فرآيندي تقسيم ميشود. [11]
1

2- 1- مديريت پروژه ……………………………………………………………………………………………………….. 8
2- 2- محدوديت هاي سه گانه در مديريت پروژه ……………………………………………………………………….. 9
2- 3- اهميت برنامه ريزي ……………………………………………………………………………………………….. 10
2 – 4- روشهاي تهيه برنامه زمان بندي ……………………………………………………………………………….. 10
2- 4- 1- نمودار گانت …………………………………………………………………………………………………….. 10
2- 4- 2- روش مسير بحراني …………………………………………………………………………………………… 11
2- 4- 3- شبكه ي داراي زمان احتمالي PERT …ا……………………………………………………………………. 11
2- 4- 4- روش PDM، شبكه هاي تقدمي تأخيري يا پيش نيازي ……………………………………………………. 13
2- 4- 5- روش هاي گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژه ها(GERT) ..ا…………………………………………………. 15
2- 5- روش هاي مناسب برنامه ريزي براي انواع پروژه ………………………………………………………………… 15
2- 6- ساختار شكست كار ……………………………………………………………………………………………….16
2- 6-1- اهداف ساختار شكست كار ………………………………………………………………………………….. 16
2- 6-2- فرآيندهاي تهيه ي ساختار شكست كار ……………………………………………………………………. 17
2- 6-2-الف- محوريت مبتني بر فرآيند ………………………………………………………………………………… 18
2- 6-2- ب – محوريت مبتني بر قلم قابل تحويل/محصول…………………………………………………………….. 18
2- 7- وزن دهي به فعاليت ها …………………………………………………………………………………………… 18
2- 7- 1- معيارهاي وزن دهي ……………………………………………………………………………………………. 19
2- 7- 2- تعيين روش وزن دهي بر اساس معيارهاي انتخاب شده ……………………………………………………. 19

-6-5مقطع اتاقك تهويه، گالري ارتباطي و شفت خروجي)خروج هواي آلوده از چاه تهويه(

-6-5مقطع اتاقك تهويه، گالري ارتباطي و شفت خروجي)خروج هواي آلوده از چاه تهويه(

فصل سوم: مديريت ريسك پروژه

بدون شك يكي از ويژگيهاي آشكار و اساسي دنياي امروز عدم قطعيت ميباشد. مديريت پروژه نيز بهعنوان يك علم، در فضاي عدم قطعيت قرار دارد. آنچه اجراي مديريت ريسك در پروژه را توجيه ميكند، اصلي به نام عدم قطعيت است كه از ويژگيهاي ذاتي هر پروژهاي ميباشد. از آنجا كه هر پروژهاي يكتا و تكرار نشدني است، همين خصوصيت درصد عدم قطعيتها در پروژه را افزايش ميدهد. از آنجا كه ما در كشوري در حال توسعه زندگي ميكنيم از درصد عدم قطعيت بالايي برخورداريم. در واقع هر قدردرصد عدم قطعيت بالاتر باشد، اجــراي مديريت ريسك پروژه توجيه پذيرتر است. درگذشته مديران با استفاده از تجربيات خود درصدي از هزينه وزمان را براي ريسك و فرصت در نظر ميگرفتند، اما امروزه روشهايي جهت بررسي دقيقتر موارد ناشناخته وجود دارد. ريسكهاي پروژه بهعنوان عدم قطعيتهاي موجود در پروژه هستند كه درصورت وقوع، اثرات مثبت يا منفي بر روي اهدافي چون زمان، هزينه و كيفيت خواهند داشت. مديريت ريسك پروژه، فرآيند سيستماتيك شناسايي، تجزيه و تحليل و پاسخگويي به ريسك پروژه است.[14]

3- 1- تعاريف و مفاهيم ……………………………………………………………………………………………………….. 22

3- 2- دلايل به كارگيري مديريت ريسك در پروژه …………………………………………………………………………….. 23
3- 3- منابع ريسك …………………………………………………………………………………………………………….. 24
3- 4- طبقه بندي ريسك ها ………………………………………………………………………………………………….. 24
3- 5- ساختار شكست ريسك(RBS) ……ا………………………………………………………………………………….. 25
3- 6- مروري بر بخش مديريت ريسك پروژه در راهنماي PMBOK …ا……………………………………………………….26
3- 6-1- برنامه ريزي مديريت ريسك …………………………………………………………………………………………… 26
3- 6-2- شناسايي ريسك …………………………………………………………………………………………………….. 26
3- 6-3- تجزيه و تحليل كيفي ريسك ………………………………………………………………………………………… 28
3- 6-4- تجزيه و تحليل كمي ريسك ………………………………………………………………………………………. 29
3- 6-5- لزوم انجام تحليل كمي …………………………………………………………………………………………… 30
3- 6-6- برنامه ريزي پاسخ به ريسك ………………………………………………………………………………………… 33
3- 6-7- پيگيري و كنترل ريسك ……………………………………………………………………………………………….. 35

فصل چهارم:آشنايي با فضاهاي زيرزميني

گذشته از تقاضاي عمومي براي حفاظت از فضاي سبز، وضع و اخذ حقوق و عوارض بسيار زياد براي ايجاد فضا و تأسيسات سطحي در مناطق شهري داراي تراكم، باعث افزايش و ترويج استفاده از فضاهاي زيرزميني شده است. كارها و پيش گوييهاي انجامشده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهاي زيرزميني، همراه با پيشرفتهاي فني صنعت تونل سازي در امر حفر سريع فضاها، اين گزينه زيرزميني را به صورتي بسيار جذاب در آورده است. در مقام مقايسه، بحث تا آنجا پيش رفته است كه فضاهاي زيرزميني به نحو قابل توجهي ارزان تر از فضاهاي سطحي مشابه خود تمام ميشوند. مقايسه انجام گرفته در مورد يك مخزن ذخيرهسازي نفت نشان مي دهد كه هزينه گزينه زيرزميني آن 71% هزينه مخزن سطحي بوده است، در حالي كه هزينه هاي پرسنلي فضاي زيرزميني نيز در مقايسه منظور نشده و زمان كاري پيشبيني شده براي آن نيز 30 سال بيشتر از مخزن سطحي بودهاست. شايان ذكر است كه فضاهاي زيرزميني كه براي ذخيرهسازي مواد خطرناك و زيان آور نظير نفت و گاز به كار مي روند، از ايمني بالاتري برخوردار هستند. دفن ضايعات راديواكتيو مستلزم ارائه طرحهاي زيرزميني خاصي است كه در آن ميان، تونلها نقش مهمي ايفا ميكنند. ويلت1 اظهار داشته است كه استفاده فزاينده فعلي از فضاهاي زيرزميني به دلايل زير رو به افزايش خواهد بود[35]:
1- تفوق محيط ساختاري: از آنجا كه فضاهاي زيرزميني بخودي خود داراي حصار و ساختار طبيعي فراگير هستند، ضرورت ايجاد حصار و ديواركشي منتفي است و ارائه طرح و احداث مناسب الزامي مي باشد.
2- عايقسازي: سنگ هاي فراگير يا درونگير فضا داراي ويژگي هاي عالي عايق بودن هستند.
3- محدوديت كمتر در احداث سازه هاي بزرگ: امكان احداث سازههاي بزرگ زيرزميني بدون نياز به استفاده از وسايل نگهداري عمده، در مقايسه با اين چنين سازه اي در سطح زمين ، بيشتر است.
4- كمتر بودن تأثيرات زيست محيطي: احداث سازه هاي زيرزميني اين فرصت را فراهم مي آورند كه تأثيرات عيني زيست محيطي را كاهش دهند، ولي نمي توان اين تأثيرات را حذفكرد. به منظور تحقق توسعه فضاهاي زيرزميني پاره اي نيازها بايد تأمين و مدنظر قرار گيرند.
از ديگر مزاياي تونلها در راههاي ارتباطي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1- كوتاهتر شدن مسيرها و افزايش راندمان ترافيكي
2- بهبود مشخصات هندسي مسير
3- جلوگيري از خطرات ريزش كوه و بهمن
4- ايمني بيشتر در برابر زلزله

4- 1- تونل ها: وظايف و كاربرد …………………………………………………………………………………………….. 38
4- 2- روشهاي حفر تونل …………………………………………………………………………………………………… 39
4- 3- ماشين حفر سنگ …………………………………………………………………………………………………… 39
4- 4- نقش آگاهي ها و دانش زمين شناسي …………………………………………………………………………… 40
4- 5- انواع ريسكهاي احداث فضاي زيرزميني…………………………………………………………………………….. 41
4- 6- ريسك هاي استفاده از TBM ..ا……………………………………………………………………………………… 47
4- 7- حوادث غيرمنتظره ……………………………………………………………………………………………………… 48
4- 8- تأثير ارتعاشات در خطوط ريلي و تأثير تراز آب بر ميزان ارتعاشات …………………………………………………. 50
4- 9- انواع روش هاي پيش بيني و طراحي ………………………………………………………………………………… 51
4- 10- ريسك هزينه و زمان …………………………………………………………………………………………………… 51
4- 11- ريسك هاي ايجاد شده در صورت وجود آب زيرزميني در طول تونل سازي ………………………………………. 53
4- 12- ويژگي سنجي كيفي و كمي توده سنگ ها و ريسك هاي ژئوتكنيكي …………………………………………… 54

فصل پنجم: بررسي مشكلات اجرايي و خطرات زمان بهره برداري تونل هاي شهري .

گسترش روزافزون شهرها و محدوديت ايجاد مسيرهاي سطحي جهت كاهش ترافيك، لزوم بهكارگيري روشهاي حمل و نقل درون شهري ريلي مانند مترو و مونوريل را ايجاب نموده كه نيازمند احداث مسيرهاي تردد جديد مانند تونل مي باشند. اجراي تونلهاي شهري از جنبههاي مختلفي مانند انتخاب مسير قابل بررسي ميباشد. از مهمترين عوامل انتخاب مسير تونلهاي شهري، حجم و تمركز ترافيك در مناطق شهري ميباشد. همچنين مشكلات اجرايي خاص تونلهاي شهري كه نه تنها باعث توقف عمليات اجرايي ميگردد بلكه هزينههاي اضافي متناسب با نوع مشكلات اجرايي را به پروژه تحميل خواهد كرد از ديگر موارد قابل ذكر براي اين تونلها است. در حال حاضر برآورد قيمت اجراي تونلهاي شهري بر اساس فهرست بهاء راه و باند كه مربوط به تونلهاي راه بوده انجام ميشود كه بسياري از مشكلات اجرايي تونلهاي شهري براي آنها وجود ندارد. جنبه سوم مربوط به بحث ايمني براي سرنشين وسائل نقليه عمومي در حال تردد يا توقف در اين مسيرها ميباشد. از موارد قابل ذكر تامين ايمني ميتوان استحكام سازه تونل، تهويه تونل و راههاي فرار براي شرايط اضطراري را نام برد. آنچه بهكارگيري تونلهاي شهري را براي سيستم اقتصادي قابل قبول ميكند از جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود[30]:
– كاهش هزينههاي مصرف سوخت ناشي از كاهش ترافيك و هزينه زماني توقف نيروي كار در ترافيك
– كاهش گازهاي آلوده كننده ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي
– آرامش رواني ناشي از حذف ترافيك در تردد شهري
– استفاده از مترو بعنوان پناهگاه براي وضعيتهاي بحراني

5- 1- تونلهاي شهري …………………………………………………………………………………………………………. 58
5- 2- روند طراحي و اجراي تونلهاي شهري ………………………………………………………………………………… 59
5- 3- مشكلات اجرايي تونلهاي شهري ………………………………………………………………………………………60
5- 3- 1- محدوديت در انتخاب روش اجراي تونلهاي شهري(مترو) ………………………………………………………… 60
5- 3- 2- مشكلات عبور از ايستگاهها و نصب سازه نگهبان ………………………………………………………………. 63
5- 3- 3- طول قطعات حفاري تونل …………………………………………………………………………………………… 64
5- 3- 4- تهويه حين اجرا و بهره برداري تونلها و راههاي فرار ……………………………………………………………… 65
5- 3- 5- مشكلات اجرايي و بهره برداري ناشي از شرايط زمين شناسي ……………………………………………… 66
5- 3- 6- خطر ريزش قناتهاي فعال و متروك …………………………………………………………………………………. 66
5- 3- 7- خطر روانگرايي خاك به هنگام زمين لرزه …………………………………………………………………………. 67
5- 3- 8- برخورد با لايه هاي سست و زون هاي برشي وگسل ها ………………………………………………………. 67
5- 3- 9- خطر نشست تحكيمي زمين ………………………………………………………………………………………. 67
5- 3- 10- برخورد با آبهاي زيرزميني موضعي مزاحم ……………………………………………………………………….. 67
5- 3- 11- برخورد با موانع رو سطحي و زير سطحي ……………………………………………………………………….. 68
5- 3- 12- برخورد با قطعات سنگي بزرگ ……………………………………………………………………………………. 69
5- 3- 13- مشكلات ايجاد فضاهاي كارگاهي در مناطق شهري ……………………………………………………………. 70
5- 3- 14- برآورد هزينه هاي اجرايي تونلهاي شهري …………………………………………………………………………. 70

فصل ششم: مطالعه موردي، خط سوم متروي تهران

6- 1- نمودار سازماني كلان پروژه ……………………………………………………………………………………………… 72
6- 2- روش اجراي خط سوم متروي تهران ……………………………………………………………………………………….76

فصل هفتم: تجزيه و تحليل داده ها

– 1- تجزيه و تحليل خطا و اثرات آن در پروژه خط 3 متروي تهران ………………………………………………………………. 82
7- 2- رتبه بندي با نرم افزار TOPSIS .ا…………………………………………………………………………………………… 89
7- 3- رتبه بندي ريسك با نرم افزار PERTMASTER ..ا………………………………………………………………………….. 90
7- 3- 1- لزوم اجراي فرآيند مديريت ريسك با استفاده از نرم افزار Pertmaster ..ا…………………………………………… 91
7- 3- 2- توانايي ها و قابليت هاي pertmaster….ا……………………………………………………………………………… 91
7- 4- رتبه بندي ريسك با نرم افزار RISK@ ……ا…………………………………………………………………………………. 94

فصل هشتم: نتيجه گيري و پيشنهادات

8- 1- نتايج حاصل از رتبه بندي ريسك هاي شناخته شده …………………………………………………………………….. 97
8 -2 – پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… 98
8- 3- پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي ………………………………………………………………………………………… 98

فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………………. 100
فهرست منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………………… 101
پيــوست …………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدولها

جدول 3-1- ساختار شكست ريسك………………………………………………………………………………………………. 25
جدول 3-2- دسته بندي پنجگانه احتمال وقوع فرصتها و تهديدها ……………………………………………………………….30
جدول 4-1- دسته بندي كلي از كاربردهاي تونلها……………………………………………………………………………….. 38
جدول 4-2- عوامل مؤثر در پيشرفت هاي مهم در تونلسازي طي صد سال اخير ……………………………………………..39
جدول 4-3- عوامل ايجادكنندهي تغييرات در هزينه و زمان ………………………………………………………………………53
جدول 5-1- تونلهاي مترو ايجاد شده در برخي از كشورها……………………………………………………………………… 59
جدول 5-2- مباني انتخاب ماشين هاي حفاري سنتي و مكانيزه تونلزني…………………………………………………… 62
جدول 7-1- تجزيه و تحليل خطا و اثرات آن در پروژه خط 3 متروي تهران……………………………………………………….. 82
جدول 7-2- نتايج ارزيايي ريسك هاي اصلي پروژه خط سوم مترو تهران………………………………………………………. 88
جدول 7-3- نتايج تحليل كمي ريسك در نرمافزار PERTMASTERا………………………………………………………………. 93
جدول 7-4- نتايج رتبهبندي ريسك با استفاده از نرمافزارهاي مختلف………………………………………………………….. 95

فهرست شكلها

شكل 2-1- فرآيندهاي نه گانه مديريت پروژه ………………………………………………………………………………………….. 9

شكل 2-2- نمودار توزيع بتا …………………………………………………………………………………………………………….. 13

شكل 2-3- شبكه هاي تقدمي تاخيري يا پيش نيازي ……………………………………………………………………………….. 14

شكل 2-4- شبكه هاي دياگرام برداري …………………………………………………………………………………………………… 14

شكل3-1- فرآيند برنامه ريزي مديريت ريسك …………………………………………………………………………………………….. 26

شكل3-2- فرآيند شناسايي ريسك ……………………………………………………………………………………………….. 27

شكل3-3- فرآيند تجزيه و تحليل كيفي ريسك ………………………………………………………………………………….. 28

شكل3-4- فرآيند تجزيه و تحليل كمي ريسك ………………………………………………………………………………….. 29

شكل3-5- ماتريس احتمال – اثر ………………………………………………………………………………………………….. 31

شكل3-6- فرآيند برنامه ريزي پاسخ به ريسك ………………………………………………………………………………….. 34

شكل3-7- فرآيند پيگيري و كنترل ريسك ……………………………………………………………………………………….. 35

شكل 4-1- اضافه حفاري ناحيه گسل داري كه از طريق حفر چال معلوم شد كه براي تأمين نگهداي سنگين آن بايد تمهيداتي
انديشيد ……………………………………………………………………………………………………………………………. 49

شكل 5-1- حفاري و نگهداري چند مرحله اي ………………………………………………………………………………….. 61

شكل 5-2- حفاري فازبندي با رودهدر براي مقاطع بزرگ تونلي ………………………………………………………………. 61

شكل 5-3- احداث ترانشه باز و محدوده كارگاهي براي حفاري مكانيزه……………………………………………………….. 63

شكل 5-4- ايجاد چاه دسترسي به تونل و مسير حمل و نقل در مناطق شهري ……………………………………………. 64

شكل 5-5- حفاري تونل از ايستگاه در حال اجرا و انجام عمليات كف سازه و سازه نگهبان ……………………………….. 64

شكل 5-6- مقطع اتاقك تهويه، گالري ارتباطي و شفت خروجي(خروج هواي آلوده از چاه تهويه) ………………………… 66

شكل 5-7- نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونل در زمان اجرا ………………………………………………………………….69

 

Abstract

Tunneling projects are one of the most important and costly development projects in the world countries and these projects are implemented with high technology and specific complexity. Due to the presence of aspects such as multiplicity, high capital demand, complex execution technology, high uncertainty, high equipment and utensils demand the importance of founding and implementing a precise project planning and control system for major tunneling projects is so important that it can be named as one of the key factors in the success of the project. Since construction projects in all the stages of study, design, construction and operation usually face high risk and danger situations such as ground condition, natural hazards and high construction costs, lack of attention to uncertainties and project risks will not only achieves undesirable results but also reduces the estimate accuracy of project time and cost. Furthermore, examination, recognition and evaluation of time increase causes and also the determination of known factors’ influence and consequently efforts to reduce the delay factors, will have great benefits for the country’s economy. The method of this thesis is using a questionnaire and distributing it among project stakeholders including employers, consultants and contractors. Using questionnaire results, firstly the risks in the No3 Tehran subway tunnel was identified and then where ranked by using existing softwares. Using softwares that can simultaneously consider the uncertainties existing in civil projects and also allow the user to allocate risks to risky activities has caused the utilization of the Pertmaster, Topsis, @Risk (which meets expectations) in this thesis. The software based similarly to the Monte Carlo technique which is used as a tool for analysis and integrated and simultaneous review of different compounds of uncertainties. Results showed that Topsis and @Risk are based on quantifying input values and allow significant difference to values from Monte Carlo simulation and are useful in ranking. Therefore these softwares have more application in financial risk analysis. While Pertmaster is process oriented and sees risk management as a process and manages the risks in six PMBOK standard stages. Also, results showed that the main risks in no3 Tehran subway tunnel are: failure and accidents, lack of worker and equipment safety, design error, local prices, lateness, damage to city facilities, equipment failure and environmental pollution.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان