انتخاب صفحه

مقدمه
بدون تردید، حجم روزافزون پروژههای کشور بر الزام توجه بیشتر به دانش مدیریت پروژه و انطباق سیستمهای مدیریتی پروژهها با مبانی و روشهای روز برنامهریزی و کنترل پروژه، بیش از پیش صحه میگذارد. پروژههای تونلسازی از جمله مهمترین و پرهزینهترین طرحهای عمرانی در کشورها میباشند که اجرای این پروژهها با فن آوری و پیچیدگیهای خاص همراه است. اهمیت پایهریزی و اجرای دقیق یک سیستم مؤثر برنامهریزی و مدیریت ریسک در اجرای پروژههای بزرگ، به علت وجود ویژگیهایی همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیتها، سرمایهبری بالا، دورهی زمانی طولانی چرخهی حیات پروژه، تکنولوژی پیچیدهی اجرا، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، عدم قطعیتهای بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آنچنان است که میتوان آن را یکی از ارکان اساسی موفقیت پروژه نامید. از آنجا که طرحهای عمرانی عموماً در کلیهی مراحل مطالعات، طراحی، ساخت و بهرهبرداری با شرایط ریسک و خطرپذیری همچون شرایط زیرزمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینهی بالای ساخت مواجهند، عدم توجه به عدم قطعیتها و ریسکهای پروژه علیرغم این که باعث عدم مطلوبیت دردستیابی به اهداف پروژه میشود، دقت تخمین زمان و هزینهی پروژه را نیز پایین میآورد.در انجام این تحقیق ابتدا در فصل دوم مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی که به روش کتابخانهای انجام شدهاست، اصول مدیریت پروژه و روشهای رایج برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل سوم نیز به برنامهی مدیریت ریسک و بهطور مشروح فرآیندهای مدیریت ریسک بر طبق استاندارد جهانی PMBOK پرداخته شده است.در فصل چهارم انواع حفریات زیرزمینی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به اهمیت فضاهای زیرزمینی، وظایف آنها و کاربرد آنها پرداخته شده است.در فصل پنجم مشکلات اجرایی و خطرات زمان بهرهبرداری تونلهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و در فصل ششم به معرفی مطالعه موردی پرداخته شده است و در فصل هفتم نرمافزارهای مدیریت ریسک و شبیه سازی ریسک، بر اساس اطلاعات موجود تفاوت میان نرمافزارهای pertmaster ،Topsis و @Risk معرفی شدهاند و نیز به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده و در فصل هشتم نیز نتایج و پیشنهادات این مطالعه ارائه شده است.

استفاده از نرمافزار pertmaster در فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای تونلسازی

استفاده از نرمافزار pertmaster در فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای تونلسازی

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

تعداد حوادث و رویدادها در چندسال پیش بنا به دلایلی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، که اساساً مرتبط با رشد ساخت تونل ها و این واقعیت که ریسک های وابسته به طور ابتدایی شناخته نشده و کنترل نشده اند و بعضی مواقع با اطمینان بیش از حد روی روشهای ساخت همراه هستند، میباشد. از آنجائیکه بسیاری ازحوادث یا رویدادها گزارش نمی شوند، تعیین آمار کافی درباره عوامل اصلی وقوع این اتفاقات ممکن نیست. بنابراین فقط امکان ارائه یک توصیف از وقایع رخداده و خلاصهای از عوامل اصلی حوادث یا رویدادهای اتفاقافتاده در کارهای زیرزمینی ممکن است.فضاهای زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسکهای بالایی را نیز به دنبال دارند، از جمله دلایل ریسک های بالا در سازه های زیرزمینی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• زمین یا سنگ همیشه غیر قابل پیش بینی هستند.
• آب پیش بینی نشده در مقادیر زیاد، یک فاکتور تعیین کننده در هر زمان است.
• فضای در دسترس بسیار محدود است.
• فعالیت های حمل و نقل، سنگین وزن و همراه با انرژی بالا هستند.
• کار در فضاهای تاریک و با روشنای کمتری نسبت به سازه های سطحی انجام می شود.
• نویز سازه ها بسیار بالا است.
• در محیط کاری سازه های زیرزمینی دما و رطوبت بالا است.
• هوای آزاد و تازه بسیار محدود است.
هر فعالیت زیرزمینی احتیاج به سرمایه گذاری بالا و برنامه زمان بندی صحیح دارد، که نادیده گرفتن ریسک های پروژه منجر به افزایش بیرویه هزینه و زمان میشود و ادامه پروژه را با مشکل مواجه میکند. هر پروژه در هر مرحله از طراحی، ساخت و اجرا با انواع مختلف ریسکها روبرو است که باید به موقع شناسایی شده و کنترل شود.در بحث مدیریت ریسک نکته حائز اهمیت در ابتدا تعریف ریسک و طبقه بندی آنها می باشد.کارها و پیش گویی های انجام شده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهای زیرزمینی، همراه با پیشرفتهای فنی صنعت تونلسازی در امر حفر سریع فضاها، این گزینه زیرزمینی را به صورتی بسیار جذاب درآورده است. از طرف دیگرفضاهای زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسکهای بالایی را نیز به دنبال دارند، از جمله دلایل ریسک های بالا در سازه های زیرزمینی می توان به ناشناخته بودن زمین، وجود آبهای زیرزمینی، محدود بودن فضای در دسترس، سنگین وزن بودن فعالیتهای حمل ونقل، تاریک بودن فضای کاری، محدود بودن هوای تازه و … اشاره کرد.

1- 1- زمینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4
1- 2- لزوم انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5
1- 3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: آشنایی با مدیریت پروژه .

پروژه، تلاش بر عهده گرفته شدهی موقتی با هدف تولید یک محصول و یا ارائهی خدمتی یکتا میباشد.موقتی بودن بهاین مفهوم است که هر پروژه، دارای تاریخ شروع و پایان مشخص و معینی است. یکتا بودن آن نیز به این مفهوم است که این محصول ویا خدمت ارائه شده از برخی جنبــهها با سایر محصولات و خدمات مشابه دیگر متفـاوت میباشد. [27]
2-1- مدیریت پروژه
مدیریت پروژه بهکاربستن دانشها، مهارتها، ابزار و تکنیکهای مرتبط با فعالیتهای یک پروژه بهمنظور دستیابی به اهداف آن میباشد. تیم پروژه به مدیریت کارهای پروژه، شامل موارد زیر میپردازد[27]:
– مدیریت تقاضاهای متناقض مرتبط با محدوده، مدت زمان اجرا، هزینهی اجرا، ریسک و کیفیت طرح
– مدیریت سهامداران با مجموعهی انتظارات و خواستههای متفاوت
– مدیریت ملزومات شناسایی شدهی طرح
– فرآیند برنامهریزی، زمانبندی و کنترل فعالیتهای پروژه بهمنظور دستیابی به اهداف زمانی، هزینهای و عملکردی
(کیفی)پروژه در محدودهی کاری تعریف شده و با استفادهی کارا و اثربخش از منابع. این منابع شامل نیروی انسانی، مواد و مصالح، پول، تجهیزات، اطلاعات، امکانات و نقشها میشود.طبق استاندارد PMBOK، دانش مدیریت پروژه به 9 حوزه تقسیم میشود که در شکل2- 1 نشان داده شده است.

-2- محدودیت های سه گانه در مدیریت پروژه
بهطور کلی سه هدف وجود دارد که با هم در تعامل بوده و هر پروژهای بهوسیله آنها محدود میشود. این اهداف که محدودیتهای سه گانه نام دارند، عبارتاند از[29]:اهداف محدوده1: یعنی وسعت پروژه و بهطور کلی آنچه که پروژه سعی در انجام آن دارد.اهداف زمانی2: اینکه چه مدت طول میکشد تا پروژه تکمیل شود.اهداف هزینه3: اشاره به این دارد که هزینه یا بودجهی مورد نیاز پروژه چقدر است.در انجام پروژه عموماً چالشهای مدیریتی مرتبط با انجام پروژه، در چارچوب محدودیتهای سهگانهی محدودهی پروژه، زمان و هزینه خواهد بود. کیفیت پروژه با توانایی آن در ارائه محصول مورد نیاز، در محدودهی مورد نظر و در قالب زمان و هزینه شناخته میشود. این تعامل به نحوی است که با تغییر یکی از آنها حداقل یکی دیگر از مؤلفهها تغییر خواهد کرد. به منظور برآوردن نیازهای کنترلی سازمان، بر فرآیندهای شکل گیری، برنامهریزی، اجرا، پایش و کنترل و در نهایت خاتمهی پروژه، معمولاً چرخهی حیات پروژه به مرحلههایی متناظر با این گروههای فرآیندی تقسیم میشود. [11]
1

2- 1- مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………………….. 8
2- 2- محدودیت های سه گانه در مدیریت پروژه ……………………………………………………………………….. 9
2- 3- اهمیت برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………………….. 10
2 – 4- روشهای تهیه برنامه زمان بندی ……………………………………………………………………………….. 10
2- 4- 1- نمودار گانت …………………………………………………………………………………………………….. 10
2- 4- 2- روش مسیر بحرانی …………………………………………………………………………………………… 11
2- 4- 3- شبکه ی دارای زمان احتمالی PERT …ا……………………………………………………………………. 11
2- 4- 4- روش PDM، شبکه های تقدمی تأخیری یا پیش نیازی ……………………………………………………. 13
2- 4- 5- روش های گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه ها(GERT) ..ا…………………………………………………. 15
2- 5- روش های مناسب برنامه ریزی برای انواع پروژه ………………………………………………………………… 15
2- 6- ساختار شکست کار ……………………………………………………………………………………………….16
2- 6-1- اهداف ساختار شکست کار ………………………………………………………………………………….. 16
2- 6-2- فرآیندهای تهیه ی ساختار شکست کار ……………………………………………………………………. 17
2- 6-2-الف- محوریت مبتنی بر فرآیند ………………………………………………………………………………… 18
2- 6-2- ب – محوریت مبتنی بر قلم قابل تحویل/محصول…………………………………………………………….. 18
2- 7- وزن دهی به فعالیت ها …………………………………………………………………………………………… 18
2- 7- 1- معیارهای وزن دهی ……………………………………………………………………………………………. 19
2- 7- 2- تعیین روش وزن دهی بر اساس معیارهای انتخاب شده ……………………………………………………. 19

-6-5مقطع اتاقک تهویه، گالری ارتباطی و شفت خروجی)خروج هوای آلوده از چاه تهویه(

-6-5مقطع اتاقک تهویه، گالری ارتباطی و شفت خروجی)خروج هوای آلوده از چاه تهویه(

فصل سوم: مدیریت ریسک پروژه

بدون شک یکی از ویژگیهای آشکار و اساسی دنیای امروز عدم قطعیت میباشد. مدیریت پروژه نیز بهعنوان یک علم، در فضای عدم قطعیت قرار دارد. آنچه اجرای مدیریت ریسک در پروژه را توجیه میکند، اصلی به نام عدم قطعیت است که از ویژگیهای ذاتی هر پروژهای میباشد. از آنجا که هر پروژهای یکتا و تکرار نشدنی است، همین خصوصیت درصد عدم قطعیتها در پروژه را افزایش میدهد. از آنجا که ما در کشوری در حال توسعه زندگی میکنیم از درصد عدم قطعیت بالایی برخورداریم. در واقع هر قدردرصد عدم قطعیت بالاتر باشد، اجــرای مدیریت ریسک پروژه توجیه پذیرتر است. درگذشته مدیران با استفاده از تجربیات خود درصدی از هزینه وزمان را برای ریسک و فرصت در نظر میگرفتند، اما امروزه روشهایی جهت بررسی دقیقتر موارد ناشناخته وجود دارد. ریسکهای پروژه بهعنوان عدم قطعیتهای موجود در پروژه هستند که درصورت وقوع، اثرات مثبت یا منفی بر روی اهدافی چون زمان، هزینه و کیفیت خواهند داشت. مدیریت ریسک پروژه، فرآیند سیستماتیک شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخگویی به ریسک پروژه است.[14]

3- 1- تعاریف و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….. 22

3- 2- دلایل به کارگیری مدیریت ریسک در پروژه …………………………………………………………………………….. 23
3- 3- منابع ریسک …………………………………………………………………………………………………………….. 24
3- 4- طبقه بندی ریسک ها ………………………………………………………………………………………………….. 24
3- 5- ساختار شکست ریسک(RBS) ……ا………………………………………………………………………………….. 25
3- 6- مروری بر بخش مدیریت ریسک پروژه در راهنمای PMBOK …ا……………………………………………………….26
3- 6-1- برنامه ریزی مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………………… 26
3- 6-2- شناسایی ریسک …………………………………………………………………………………………………….. 26
3- 6-3- تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ………………………………………………………………………………………… 28
3- 6-4- تجزیه و تحلیل کمی ریسک ………………………………………………………………………………………. 29
3- 6-5- لزوم انجام تحلیل کمی …………………………………………………………………………………………… 30
3- 6-6- برنامه ریزی پاسخ به ریسک ………………………………………………………………………………………… 33
3- 6-7- پیگیری و کنترل ریسک ……………………………………………………………………………………………….. 35

فصل چهارم:آشنایی با فضاهای زیرزمینی

گذشته از تقاضای عمومی برای حفاظت از فضای سبز، وضع و اخذ حقوق و عوارض بسیار زیاد برای ایجاد فضا و تأسیسات سطحی در مناطق شهری دارای تراکم، باعث افزایش و ترویج استفاده از فضاهای زیرزمینی شده است. کارها و پیش گوییهای انجامشده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهای زیرزمینی، همراه با پیشرفتهای فنی صنعت تونل سازی در امر حفر سریع فضاها، این گزینه زیرزمینی را به صورتی بسیار جذاب در آورده است. در مقام مقایسه، بحث تا آنجا پیش رفته است که فضاهای زیرزمینی به نحو قابل توجهی ارزان تر از فضاهای سطحی مشابه خود تمام میشوند. مقایسه انجام گرفته در مورد یک مخزن ذخیرهسازی نفت نشان می دهد که هزینه گزینه زیرزمینی آن 71% هزینه مخزن سطحی بوده است، در حالی که هزینه های پرسنلی فضای زیرزمینی نیز در مقایسه منظور نشده و زمان کاری پیشبینی شده برای آن نیز 30 سال بیشتر از مخزن سطحی بودهاست. شایان ذکر است که فضاهای زیرزمینی که برای ذخیرهسازی مواد خطرناک و زیان آور نظیر نفت و گاز به کار می روند، از ایمنی بالاتری برخوردار هستند. دفن ضایعات رادیواکتیو مستلزم ارائه طرحهای زیرزمینی خاصی است که در آن میان، تونلها نقش مهمی ایفا میکنند. ویلت1 اظهار داشته است که استفاده فزاینده فعلی از فضاهای زیرزمینی به دلایل زیر رو به افزایش خواهد بود[35]:
1- تفوق محیط ساختاری: از آنجا که فضاهای زیرزمینی بخودی خود دارای حصار و ساختار طبیعی فراگیر هستند، ضرورت ایجاد حصار و دیوارکشی منتفی است و ارائه طرح و احداث مناسب الزامی می باشد.
2- عایقسازی: سنگ های فراگیر یا درونگیر فضا دارای ویژگی های عالی عایق بودن هستند.
3- محدودیت کمتر در احداث سازه های بزرگ: امکان احداث سازههای بزرگ زیرزمینی بدون نیاز به استفاده از وسایل نگهداری عمده، در مقایسه با این چنین سازه ای در سطح زمین ، بیشتر است.
4- کمتر بودن تأثیرات زیست محیطی: احداث سازه های زیرزمینی این فرصت را فراهم می آورند که تأثیرات عینی زیست محیطی را کاهش دهند، ولی نمی توان این تأثیرات را حذفکرد. به منظور تحقق توسعه فضاهای زیرزمینی پاره ای نیازها باید تأمین و مدنظر قرار گیرند.
از دیگر مزایای تونلها در راههای ارتباطی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کوتاهتر شدن مسیرها و افزایش راندمان ترافیکی
2- بهبود مشخصات هندسی مسیر
3- جلوگیری از خطرات ریزش کوه و بهمن
4- ایمنی بیشتر در برابر زلزله

4- 1- تونل ها: وظایف و کاربرد …………………………………………………………………………………………….. 38
4- 2- روشهای حفر تونل …………………………………………………………………………………………………… 39
4- 3- ماشین حفر سنگ …………………………………………………………………………………………………… 39
4- 4- نقش آگاهی ها و دانش زمین شناسی …………………………………………………………………………… 40
4- 5- انواع ریسکهای احداث فضای زیرزمینی…………………………………………………………………………….. 41
4- 6- ریسک های استفاده از TBM ..ا……………………………………………………………………………………… 47
4- 7- حوادث غیرمنتظره ……………………………………………………………………………………………………… 48
4- 8- تأثیر ارتعاشات در خطوط ریلی و تأثیر تراز آب بر میزان ارتعاشات …………………………………………………. 50
4- 9- انواع روش های پیش بینی و طراحی ………………………………………………………………………………… 51
4- 10- ریسک هزینه و زمان …………………………………………………………………………………………………… 51
4- 11- ریسک های ایجاد شده در صورت وجود آب زیرزمینی در طول تونل سازی ………………………………………. 53
4- 12- ویژگی سنجی کیفی و کمی توده سنگ ها و ریسک های ژئوتکنیکی …………………………………………… 54

فصل پنجم: بررسی مشکلات اجرایی و خطرات زمان بهره برداری تونل های شهری .

گسترش روزافزون شهرها و محدودیت ایجاد مسیرهای سطحی جهت کاهش ترافیک، لزوم بهکارگیری روشهای حمل و نقل درون شهری ریلی مانند مترو و مونوریل را ایجاب نموده که نیازمند احداث مسیرهای تردد جدید مانند تونل می باشند. اجرای تونلهای شهری از جنبههای مختلفی مانند انتخاب مسیر قابل بررسی میباشد. از مهمترین عوامل انتخاب مسیر تونلهای شهری، حجم و تمرکز ترافیک در مناطق شهری میباشد. همچنین مشکلات اجرایی خاص تونلهای شهری که نه تنها باعث توقف عملیات اجرایی میگردد بلکه هزینههای اضافی متناسب با نوع مشکلات اجرایی را به پروژه تحمیل خواهد کرد از دیگر موارد قابل ذکر برای این تونلها است. در حال حاضر برآورد قیمت اجرای تونلهای شهری بر اساس فهرست بهاء راه و باند که مربوط به تونلهای راه بوده انجام میشود که بسیاری از مشکلات اجرایی تونلهای شهری برای آنها وجود ندارد. جنبه سوم مربوط به بحث ایمنی برای سرنشین وسائل نقلیه عمومی در حال تردد یا توقف در این مسیرها میباشد. از موارد قابل ذکر تامین ایمنی میتوان استحکام سازه تونل، تهویه تونل و راههای فرار برای شرایط اضطراری را نام برد. آنچه بهکارگیری تونلهای شهری را برای سیستم اقتصادی قابل قبول میکند از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود[30]:
– کاهش هزینههای مصرف سوخت ناشی از کاهش ترافیک و هزینه زمانی توقف نیروی کار در ترافیک
– کاهش گازهای آلوده کننده ناشی از مصرف سوختهای فسیلی
– آرامش روانی ناشی از حذف ترافیک در تردد شهری
– استفاده از مترو بعنوان پناهگاه برای وضعیتهای بحرانی

5- 1- تونلهای شهری …………………………………………………………………………………………………………. 58
5- 2- روند طراحی و اجرای تونلهای شهری ………………………………………………………………………………… 59
5- 3- مشکلات اجرایی تونلهای شهری ………………………………………………………………………………………60
5- 3- 1- محدودیت در انتخاب روش اجرای تونلهای شهری(مترو) ………………………………………………………… 60
5- 3- 2- مشکلات عبور از ایستگاهها و نصب سازه نگهبان ………………………………………………………………. 63
5- 3- 3- طول قطعات حفاری تونل …………………………………………………………………………………………… 64
5- 3- 4- تهویه حین اجرا و بهره برداری تونلها و راههای فرار ……………………………………………………………… 65
5- 3- 5- مشکلات اجرایی و بهره برداری ناشی از شرایط زمین شناسی ……………………………………………… 66
5- 3- 6- خطر ریزش قناتهای فعال و متروک …………………………………………………………………………………. 66
5- 3- 7- خطر روانگرایی خاک به هنگام زمین لرزه …………………………………………………………………………. 67
5- 3- 8- برخورد با لایه های سست و زون های برشی وگسل ها ………………………………………………………. 67
5- 3- 9- خطر نشست تحکیمی زمین ………………………………………………………………………………………. 67
5- 3- 10- برخورد با آبهای زیرزمینی موضعی مزاحم ……………………………………………………………………….. 67
5- 3- 11- برخورد با موانع رو سطحی و زیر سطحی ……………………………………………………………………….. 68
5- 3- 12- برخورد با قطعات سنگی بزرگ ……………………………………………………………………………………. 69
5- 3- 13- مشکلات ایجاد فضاهای کارگاهی در مناطق شهری ……………………………………………………………. 70
5- 3- 14- برآورد هزینه های اجرایی تونلهای شهری …………………………………………………………………………. 70

فصل ششم: مطالعه موردی، خط سوم متروی تهران

6- 1- نمودار سازمانی کلان پروژه ……………………………………………………………………………………………… 72
6- 2- روش اجرای خط سوم متروی تهران ……………………………………………………………………………………….76

فصل هفتم: تجزیه و تحلیل داده ها

– 1- تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در پروژه خط 3 متروی تهران ………………………………………………………………. 82
7- 2- رتبه بندی با نرم افزار TOPSIS .ا…………………………………………………………………………………………… 89
7- 3- رتبه بندی ریسک با نرم افزار PERTMASTER ..ا………………………………………………………………………….. 90
7- 3- 1- لزوم اجرای فرآیند مدیریت ریسک با استفاده از نرم افزار Pertmaster ..ا…………………………………………… 91
7- 3- 2- توانایی ها و قابلیت های pertmaster….ا……………………………………………………………………………… 91
7- 4- رتبه بندی ریسک با نرم افزار RISK@ ……ا…………………………………………………………………………………. 94

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

8- 1- نتایج حاصل از رتبه بندی ریسک های شناخته شده …………………………………………………………………….. 97
8 -2 – پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… 98
8- 3- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………… 98

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………. 100
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………… 101
پیــوست …………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدولها

جدول 3-1- ساختار شکست ریسک………………………………………………………………………………………………. 25
جدول 3-2- دسته بندی پنجگانه احتمال وقوع فرصتها و تهدیدها ……………………………………………………………….30
جدول 4-1- دسته بندی کلی از کاربردهای تونلها……………………………………………………………………………….. 38
جدول 4-2- عوامل مؤثر در پیشرفت های مهم در تونلسازی طی صد سال اخیر ……………………………………………..39
جدول 4-3- عوامل ایجادکنندهی تغییرات در هزینه و زمان ………………………………………………………………………53
جدول 5-1- تونلهای مترو ایجاد شده در برخی از کشورها……………………………………………………………………… 59
جدول 5-2- مبانی انتخاب ماشین های حفاری سنتی و مکانیزه تونلزنی…………………………………………………… 62
جدول 7-1- تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در پروژه خط 3 متروی تهران……………………………………………………….. 82
جدول 7-2- نتایج ارزیایی ریسک های اصلی پروژه خط سوم مترو تهران………………………………………………………. 88
جدول 7-3- نتایج تحلیل کمی ریسک در نرمافزار PERTMASTERا………………………………………………………………. 93
جدول 7-4- نتایج رتبهبندی ریسک با استفاده از نرمافزارهای مختلف………………………………………………………….. 95

فهرست شکلها

شکل 2-1- فرآیندهای نه گانه مدیریت پروژه ………………………………………………………………………………………….. 9

شکل 2-2- نمودار توزیع بتا …………………………………………………………………………………………………………….. 13

شکل 2-3- شبکه های تقدمی تاخیری یا پیش نیازی ……………………………………………………………………………….. 14

شکل 2-4- شبکه های دیاگرام برداری …………………………………………………………………………………………………… 14

شکل3-1- فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………………….. 26

شکل3-2- فرآیند شناسایی ریسک ……………………………………………………………………………………………….. 27

شکل3-3- فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ………………………………………………………………………………….. 28

شکل3-4- فرآیند تجزیه و تحلیل کمی ریسک ………………………………………………………………………………….. 29

شکل3-5- ماتریس احتمال – اثر ………………………………………………………………………………………………….. 31

شکل3-6- فرآیند برنامه ریزی پاسخ به ریسک ………………………………………………………………………………….. 34

شکل3-7- فرآیند پیگیری و کنترل ریسک ……………………………………………………………………………………….. 35

شکل 4-1- اضافه حفاری ناحیه گسل داری که از طریق حفر چال معلوم شد که برای تأمین نگهدای سنگین آن باید تمهیداتی
اندیشید ……………………………………………………………………………………………………………………………. 49

شکل 5-1- حفاری و نگهداری چند مرحله ای ………………………………………………………………………………….. 61

شکل 5-2- حفاری فازبندی با رودهدر برای مقاطع بزرگ تونلی ………………………………………………………………. 61

شکل 5-3- احداث ترانشه باز و محدوده کارگاهی برای حفاری مکانیزه……………………………………………………….. 63

شکل 5-4- ایجاد چاه دسترسی به تونل و مسیر حمل و نقل در مناطق شهری ……………………………………………. 64

شکل 5-5- حفاری تونل از ایستگاه در حال اجرا و انجام عملیات کف سازه و سازه نگهبان ……………………………….. 64

شکل 5-6- مقطع اتاقک تهویه، گالری ارتباطی و شفت خروجی(خروج هوای آلوده از چاه تهویه) ………………………… 66

شکل 5-7- نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونل در زمان اجرا ………………………………………………………………….69

 

Abstract

Tunneling projects are one of the most important and costly development projects in the world countries and these projects are implemented with high technology and specific complexity. Due to the presence of aspects such as multiplicity, high capital demand, complex execution technology, high uncertainty, high equipment and utensils demand the importance of founding and implementing a precise project planning and control system for major tunneling projects is so important that it can be named as one of the key factors in the success of the project. Since construction projects in all the stages of study, design, construction and operation usually face high risk and danger situations such as ground condition, natural hazards and high construction costs, lack of attention to uncertainties and project risks will not only achieves undesirable results but also reduces the estimate accuracy of project time and cost. Furthermore, examination, recognition and evaluation of time increase causes and also the determination of known factors’ influence and consequently efforts to reduce the delay factors, will have great benefits for the country’s economy. The method of this thesis is using a questionnaire and distributing it among project stakeholders including employers, consultants and contractors. Using questionnaire results, firstly the risks in the No3 Tehran subway tunnel was identified and then where ranked by using existing softwares. Using softwares that can simultaneously consider the uncertainties existing in civil projects and also allow the user to allocate risks to risky activities has caused the utilization of the Pertmaster, Topsis, @Risk (which meets expectations) in this thesis. The software based similarly to the Monte Carlo technique which is used as a tool for analysis and integrated and simultaneous review of different compounds of uncertainties. Results showed that Topsis and @Risk are based on quantifying input values and allow significant difference to values from Monte Carlo simulation and are useful in ranking. Therefore these softwares have more application in financial risk analysis. While Pertmaster is process oriented and sees risk management as a process and manages the risks in six PMBOK standard stages. Also, results showed that the main risks in no3 Tehran subway tunnel are: failure and accidents, lack of worker and equipment safety, design error, local prices, lateness, damage to city facilities, equipment failure and environmental pollution.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان