فهرست  مطالب

چکیده……………………………………………………………….……..……  1

فصل اول

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید. کارایی مفهومی جامع است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان ها، همواره مد نظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است، برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را نیز موکول به کارایی و بهره وری دانسته اند(ابطحی وهمکاران،2005).

بحث درباره کارایی درادبیات علمی از سابقه طولانی برخورداربوده ودرزمینه عمومی است که درهرکجا کاروفعالیتی وجود دارد، می توان ازآن اثراتی یافت. ازجمله دلایلی که برای این سابقه طولانی ووفور بحث درباره کارایی می توان برشمرد اهمیت این موضوع برای جامعه می باشد. چرا که درواقع بحث درباره کارایی وعوامل موثر برآن، بحث درباره این است که چگونه میتوان کار وفعالیتی که درحال انجام شدن است رابا هزینه وامکانات کمتر به نتایج بیشتری رساند، ازنیروهای موجودحداکثر استفاده استفاده رابرد، وازهدررفتن امکانات مادی وانسانی جلوگیری کرد ( امامقلی پورسفیددشتی،1381). توجه به ارتقای انتظارات عموم مردم از رفاه اقتصادی، تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی روند صعودی داشته است. حال با توجه به محدودیت منابع و امکانات، حداکثر استفاده از امکانات موجود، یکی از مهمترین راه حل ها ی ممکن از دید اقتصاد سلامت ، جهت کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا می باشد. کارایی، مهمترین و معمول ترین سازوکار جهت ارزیابی و اندازه گیری عملکرد یک بنگاه اقتصادی از جمله بیمارستان به شمار می رود، لذا در چند دهه گذشته بررسی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی و یا بنگاه ها و واحدهای اقتصادی در سطح خرد از طریق سنجش و برآورد کارآیی، همواره مو رد توجه محققان رشته ها ی مختلف علوم اجتماعی به ویژه مدیریت و اقتصاد بوده است (یاساوارنگ،2005). [1]

تصمیم گیری مهمترین دغدغه هر مدیر در فعالیتهای حرفه ای است. به زعم بسیاری از دانشمندان حوزه مدیریت، تصمیم گیری معیار ارزیابی عملکرد هر مدیر است. هربرت سایمون[2] حتی گام را فراتر گذاشته و تصمیم گیری را معادل مدیریت دانسته است(شیردل ملاسرایی،1386). مدیران در اخذ تصمیم به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند و مراحل مشخصی را برای دسترسی به اطلاعات طی می کنند. یکی از زمینه های کلیدی تصمیم گیری مدیران، ارزیابی عملکرد است که آنان را در اخذ تصمیم هدایت می کند(غضنفری وهمکاران1379).ارزیابی عملکرد سازمان از موضوعاتی است که مدیران و محققین توجه زیادی به آن داشته اند و تا کنون در این زمینه، مقالات زیادی منتشر شده است(ماروهمکاران[3]،2003). وجود و یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد کارآمد، با حیات و مرگ سازمان رابطه مستقیم دارد. بیمارستان ها به عنوان یکی از اصلی ترین سازمان های ارایه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی و به دلیل، حساسیت و اهمیت ویژه ای که در سلامت جامعه دارند(ماسی،2007[4]). ضرورت ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی را بیش از دیگران احساس می کنند(وردورث وهمکاران[5]،2005). افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان درایران و جهان همراه با رشد فزاینده ی تکنولوژی و تغییرات جمعیتی، ضرورت توجه به مفاهیم اقتصادی را در این بخش خاطر نشان می سازد در بخش بهداشت و درمان، به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سروکار داشتن با سلامت و جان انسان ها، اعتلای کیفیت و تضمین آن برای نظام بهداشت و درمان و مردم به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. مردم از یک سو با پرداخت حق بیمه،مالیات و تحمل هزینه های گزاف بهداشت و درمان و در کنار آن افزایش آگاهی، انتظارات فزاینده ای از بیمارستان و دیگر بنگاه های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی و درمانی دارند. از سوی دیگرسرمایه گذاری کلان جهت بهره گیری از تکنولوژی  نوین درمان وافزایش هزینه های  پرسنلی و به کا‌رگیری نیروهای تخصصی و فوق  تخصصی موجب   گرانترشدن خدمات بهداشتی ودرمانی گردیده است.[6]

از آنجا که بهبود بهره وری و کارایی یکی از منابع مهم توسعه اقتصادی است ، لذا این مقوله باید در بخش بهداشت ودرمان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .محاسبه کارایی فنی و شناخت عوامل مؤثر در افزایش کارایی بیمارستان ها، اقدامی مکمل در جهت توسعه کمی و کیفی آن است. با رفع عوامل دخیل در عدم کارایی بیمارستان، می توان کارایی را بدون اضافه کردن عوامل تولید افزایش داد و توان خدمت دهی را بالا برد. همچنین مدیران بیمارستان را در تصمیم گیری بهتر، وا قعی تر وکاراتر یاری کرد. در نتیجه انتظار می رود مدیران و برنامه ریزان با آگاهی از روند کارایی و شناخت عوامل مؤثر درآن، در جهت تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری وکارایی گام بردارند(مردانی 2003).عدم آشنایی مدیران بیمارستان ها و مسؤولین بهداشتی و درمانی به شاخص های اقتصاد بهداشت از یک طرف و مالکیت دولتی بیمارستان ها واستفاده از بودجه ی عمومی از طرف دیگر ، باعث شده که مسؤولین و مدیران انگیز های برای انتخاب تر کیبی از نهاد ه ها که هزینه ها را حداقل کند وانتخاب بهترین عوامل تولید که ضایعات را به حداقل و کارایی را به حداکثر برساند وجود نداشته باشند(حاتم، 2001: 23).

هرم عملکرد

هرم عملکرد

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………3

2-1  بیان مسأله……………………………………………………………………………………. 5

3-1  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………….. 7

4 -1 اهداف مشخص تحقیق.. …………………………………………………………………....9

1-4-1  اهداف ویژه…………………………………………………………………………….. 9

2-4-1 هدف کاربردی……………………………………………………………………………..9

3-4-1 سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………9

-15  واژگان کلیدی…………………………………………………………………………. 10

1-5-1 کارایی……………………………………………………………………………. 10

2-5-1 تحلیل پوششی داده ها (DEA):…………………………………………………….. 10

3-5-1 تخت فعال…………………………………………………………………………… 10

4-5-1 واحدهای تصمیم گیرنده (DMU)…………………………………………………… 11

5-5-1 بیمارستان……………………………………………………………………………11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین‌المللی عمل می‌کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می‌شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین‌کننده و حیاتی تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه‌ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می‌شود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت‌ مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می‌شود.

سنجش و ارزیابی عملکرد از گذشته های بسیار دور مورد توجه سازمانها بوده است. امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها در اجتماع، ارزیابی عملکرد سازمانها و مدیران در سازمانها مطرح می باشد و یکی از عوامل مهم موفقیت در نظامهای مختلف به خصوص نظامهای آموزشی و تربیتی بوده است. تلاش صاحبنظران همیشه بر این بوده است که از ابزار سنجش معتبر در امر ارزشیابی بهره جسته و با استفاده از نتایج آن به عنوان پایه و مبنایی جهت برنامه ریزی برای رفع نواقص و ارتقاء و پیشرفت این نظام ها بهره برداری کنند . امروزه اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد آن چنان محرز گردیده که در هر نظام و دستگاه اداری به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر مطرح و لازمه یک مد یریت صحیح و پویا به شمار می رود(موتمنی،1381).       وجود یک الگوی مناسب و کاربردی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها می تواند بالقوه به پاسخگویی ،ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتری ها بیانجامد (ویلارد[1]وهمکاران،2005).زمانی که عملکرد بیمارستانی ارزیابی نمی شود، هر ادعایی در رابطه با وضعیت خدمات آن ، ادعایی غیرقابل اثباتی است. جایی که عملکرد بیمارستان ارزیابی و سنجش نمی شود، به طور حتم برای بهبود آن نیز اقدامی نخواهد شد، (برویچ[2]،1998). بنابراین ارزیابی و بهبود عملکرد ، دو روی یک سکه می باشند که اقدام برای اولی، تغییر در دومی را نیز به دنبال خواهد داشت. نبود یک نظام ارزیابی عملکرد کارآمد ، پاسخگویی بیمارستان ها و بهبود عملکرد آن ها در سطح کشور را معطل گذاشته است. دو دهه پیش طراحی نظام ارزیابی عملکرد یک نوآوری صرف تلقی می شد، در حالی که امروز طراحی نظام ارزیابی عملکرد به یک ضرورت و اقدام فوری تبدیل شده است (گرونه و همکاران 2008 ومینویله وهمکاران[3]2008). با این وجود سنجش ،ارزیابی و بهبود عملکرد بیمارستان بر خلاف ظاهر، کارآسانی نمی باشد (اسمیت والیا[4]س،2008).

ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات»(نلی وهمکاران[5]،1995) که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:

۱ – اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست.

۲ـ اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر است.

3-اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.

مسئله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها و رقابت بازار بود (کاپلان ونورتون[6]،1995).

ازارزیابی تعاریف متعددی شده است.که عبارتنداز:

آزمایش تجربیات به طور عینی، منظم و با دقت به منظور حفظ عملکرد در یک سطح معین یا بهبود بخشیدن به آن.

کرونباخ، تعریف ساده ای از ارزیابی ارائه می دهد که عبارت است از«گردآوری و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری درباره برنامه ها» ( بازرگان وبولا1362).

ماروین آلکین  ارزیابی را چنین توصیف می کند که عبارت است از«فراگرد تشخیص حیطه های تصمیم گیری مورد نظر، انتخاب نوع اطلاعات مناسب، گردآوری، تلخیص و تحلیل اطلاعات به منظور تهیه گزارش مناسب برای تصمیم گیری درباره انتخاب گزینه های مورد تصمیم گیری» (بازرگان، 1362).

ارزیابی باید بر کارکردهای گوناگون نظام دانشگاهی اشراف داشته باشد. به عبارت دیگر، نظام ارزیابی دانشگاهی به عنواه یک زیر نظام از نظام دانشگاهی، باید از ابتدای اندیشیدن درباره طرح یک دانشگاه، طراحی و استقرار یابد، تا بتوان از تحقق رسالت، مأموریت و هدف های ویژه دانشگاه اطمینان یافت. این امر در صورتی انجام خواهد شد که نظام ارزیابی دانشگاهی درباره مطلوبیت عوامل درونداد، فرآیند و برونداد، بطور مستمر قضاوت به عمل آورد و حاصل آن جهت بهبود امور(آموزشی، پژوهشی و…) مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد (بازرگان، 1374).نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم هایی حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرایندهای متعددی برای استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید. همچنین چارچوبهای بسیاری برای پشتیبانی این فرایندها پیشنهاد شد که هدف اینگونه چارچوبها ، کمک به سازمانها برای ارزیابی درست و شایسته عملکردشان است که در ادامه برخی از مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها) را معرفی کرده و محدودیتها و مزیتهای هر یک را بر می شمریم.

این عوامل مؤثربربهره وری کارکنان

این عوامل مؤثربربهره وری کارکنان

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………… 13

شکل2-2 مدل تحلیل…………………………………………………………………… 22

2-2 دیدگاههای اساسی در مورد ارزیابی عملکرد…………………………………….. 29

2-3 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………….. 30

2-4 چگونگی انجام ارزیابی عملکرد……………………………………………….. 31

2-5 فرایند ارزیابی عملکرد………………………………………………………… 34

2-5-1 تدوین شاخصها……………………………………………………………. 35

2-5-2 تعیین وزن شاخص‌ها و اهمیت آنها……………………………………….. 36

2-6 سنجش و اندازه‌گیری و استخراج نتایج…………………………………….. 39

2-7 مدلها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد……………………………………. 38

2-8  بهره وری منابع انسانی……………………………………………………… 39

1-8-2 سابقه و تاریخچه اصطلاح بهره وری…………………………………….40

2-9 تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری…………………………………………………. 41

2-9-1 تعریف بهره وری از دیدگاه ژاپنی…………………………..…………….   41

2-9-2 تعریف سازمان بین المللی کار………………………………………………42

2-9-4 تعریف سازمان بهر وری ملی ایران  ………………………………………42

2-9-5 استعمال نادرست مفهوم بهره وری   ……………………………………  44

2-10 مهارت……………………………………………………………………….………..49

2-10-1 اجزاء مهارتهای انسانی موثر………………………………………………………. 50

2-11 برنا مه ریزی و توسعه منابع انسانی.. ………………………………………………..51

2-12 وجدان کار، فرهنگ کار و انظباط درکار…………………………………………….. 54

2-13 عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. ……………………………………56

2-14 کارایی………………………………………………………………………………… 57

2-14-1 مفهوم کارایی وانواع آن………………..………………………………….   58

2-14-2 انواع کارایی…………………………………………………………..…….61

2-14-3 تعریف کارایی اقتصادی……………………………………………………………….64

2-14-4 کارایی فنی و تخصیصی…………………………………………………………………66

2-15 تحلیل پوششی داده ها (DEA)………………………………………………………………68

2-16 استراتژیهای اولویت بندی……………………………………………………………………..70

2-16-1 روش میانگین رتبه‌ها………………………………………………………………………. 71

2-16-3 روش کُپ‌لند………………………………………………………………….…..   73

2-16-4 مرحله‌ی ادغام………………………………………………………….……….  73

2-17 مرور ادبیات و سوابق پژوهش………………………………………………………………… 75

 فصل سوم

دراین بخش با توجه به تحقیق، به معرفی بیمارستانهای ایلام وتعریف نهاده ها وستاده های مدنظر این تحقیق ونحوه جمع آوری داده ها ومتدولوژی آن می پردازد.روش پژوهش ونوع مطالعه باموضوع وهدف مطالعه ارتباط مستقیم دارد. انتخاب روش پژوهش به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیات، سوالات، ملاحظات اخلاقی وبودجه وامکانات اجرایی آن بستگی دارد. باتوجه به اینکه هدف اصلی در این  پژوهش تعیین کارایی  فنی بیمارستانهای دولتی استان ایلام می باشد. لذا این  پژوهش ازنوع ترکیب داده های مقطعی  و سری زمانی بوده که به صورت پژوهش توصیفی -تحلیلی  می باشد. درعین حال پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -کاربردی نیز می باشد که مبتنی برکسب اطلاعات وتوصیف شرایط موجود ومقایسه کارایی فنی بیمارستانهای مختلف  با دو سناریو متفاوت طی سالهای 1388-1390با هم می باشد.

3-2 جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه پژوهش این مطالعه، بیمارستان های دولتی استان ایلام می باشد. جامعه مذکور شامل 9 بیمارستان می باشد. به دلیل جامع بودن مطالعه ازروش نمونه گیری خاصی استفاده نگردیده وتمام9 بیمارستان استان ایلام راشامل می گردد

3-3 نوع پژوهش

با توجه به اینکه داده های این تحقیق از مراکز درمانی 9 بیمارستان دراستان ایلام گردآوری شده اند و با استفاده از روشهای آماری که درفصل سوم به آنها اشاره خواهد شد، موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته اند، نتایج  یافته ها ونتایج حاصل ازاین پژوهش می تواند مورد استفاده مسئولان بیمارستانهای مورد مطالعه و سایربیمارستانها و به طور کلی سیاستگزاران حوزه بهداشت به ویژه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وهمچنین مراکز مطالعاتی وتحقیقاتی قرارگیرد، لذا پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی می باشد.

3-4 روش گردآوری اطلاعات

دراین پژوهش روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای ومیدانی می باشد. دراین روش بامراجعه مستقیم به بیمارستانها، معاونت درمان وگروه بودجه وبرنامه ریزی وگروه تشکیلات، آموزش وطبقه بندی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.دراین مطالعه بااستفاده از روش تحلیلی پوششی داده  که یکی از زیر شاخه پژوهش عملیاتی است، بیمارستانهای ایلام مورد بررسی قرارخواهند گرفت.روش تحلیل پوششی داده ها[1] روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که ابتدا توسط چارنزوهمکاران ازسال1987ارایه گردید. بر اساس این روش مدیر می تواند با استفاده از بهترین واحد تصمیم گیری[2] برای سایر واحدها الگوگیری نماید. تحلیل پوششی داده ها از جمله روش هایی است که علاوه بر سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد، شیوه های بهبود آن را نیز به طور تفکیک با استفاده از نسبت ستاده به داده برای هر سطح جداگانه پیشنهاد و نحوه افزایش بهره وری را در تمام سطوح ارائه می دهد(ویات، 1994).  دراین پژوهش بهترین نهاده هاوستاده های واحد های تصمیم گیری استخراج وشناسایی می شوند و پس ازجمع آوری داده هاازدانشگاه علوم پزشکی ایلام، داده ها به تفکیک سالهای مورد مطالعه به نرم افزار  excelوارد وجهت محاسبه کارایی به نرم افزار DEA solver وارد گردیده وبااستفاده ازمدل ریاضی ارزیابی عملکردبیمارستانهای استان ایلام ومیزان کارایی آنها هم براساس مدل CCR خروجی محور وهم CCR ورودی محور وباانواع بازده به مقیاس چهارگانه بازدهی به مقیاس ثابت، متغیر، افزایشی وکاهشی سنجیده می شود وواحدها رتبه بندی می گردند. بنابراین اولین مرحله درتحقیق شناسایی مهمترین داده هاوستاده های بیمارستانهای استان ایلام بود. ابتدا مقالاتی که دراین زمینه وجودداشت مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت و نهاده ها وستاده هایی که در بیشتر این مقالات به عنوان نهادهوستاده انتخاب شده بودند، استخراج گردید و درنهایت تعداد10نهاده و10ستاده ازبین آنان برگزیده شد و در این زمینه پرسشنامه ای تدوین ودراختیارمسوولین، مدیران وکارشناسان خبره ومتخصص دراموربیمارستانی قرارگرفت و ازشرکت کنندگان خواسته شد از میان نهاده ها وستاده ها، براساس اهمیت، نمره10-0 اختصاص دهندکه نتایج آن درفایل exseel واردگردید و بااستفاده ازنرم افزار Spsses وآزمون فریدمن،درنهایت تعداد6مورد به عنوان مهمترین نهادها وستادها به شرح زیر شناسایی شدند که مبنای کار این تحقیق قرارگرفتند:

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 87

3-2 جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………. 87

3-3 نوع پژوهش………………………………………………………………………….. 87

3-4 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………….. 88

3-5 روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 88

3-6 تعاریف………………………………………………………………………………… 89

3-7 معرفی واحدهای تصمیم گیری………………………………………………………….. 91

فصل چهارم

دراین بخش باتوجه به داده های جمع آوری شده واستفاده ازروش DEA ونرم افزارDEA  solver به تجزیه وتحلیل ورتبه بندی بیمارستانهای استان ایلام درسالهای 1390-1388دردوسناریوپرداخته می شود.

سناریو الف

داده ها شامل تعدادپزشکان، کادرپرسنلی و تخت فعال

ستاده ها شامل خدمات کلینیکی، خدمات پاراکلینیکی و خدمات سرپایی

سناریو ب

داده ها شامل تعدادپزشکان، کادرپرسنلی و تخت فعال

ستاده ها شامل روزبستری، اشغال تخت (درصد) و خدمات سرپایی

باهدف تجزیه وتحلیل دقیق وصحیح وکامل مساله وداده های گردآوری شده وبه منظوردستیابی به پایایی درنتایج وتجزیه وتحلیل داده ها سعی شده که ازمدل های مختلف DEA استفاده شود.

1-مدل پایه شعاعی(فرم های پوششی ومضربی)

2-اندازه گیری کارایی مقیاس

3-مدل کارایی کامل

که هریک ازمدل ها با دو رویکرد:

4-ورودی محور

5-خروجی محور

وباانواع بازده به مقیاس چهارگانه:

6- بازدهی به مقیاس ثابت

7- بازدهی به مقیاس متغییر

8- بازدهی به مقیاس افزایشی

9- بازدهی به مقیاس کاهشی

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………….. 97

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

درفصل های قبل ضرورت انجام این تحقیق وادبیات کارایی و مدل تحلیل پوششی داده ها و نیز چگونگی جمع آوری داده ها بیان گردید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی کارایی بیمارستانهای ایلام درسالهای 90-89-88 با دو سناریوی الف و ب که سناریو الف شامل ورودیهای(تعداد پزشکان، کادر پرسنلی و تخت فعال) و خروجیها شامل(خدمات کلینیکی، خدمات پاراکلینیکی وخدمات سرپایی) و سناریوی ب شامل ورودیهای(تعداد پزشکان، کادر پرسنلی و تخت فعال)و خروجیها شامل (تعداد روزبستری، اشغال تخت روز(درصد)وخدمات سرپایی ) می باشد، که درنهایت به رتبه بندی مشخصی درمورد این واحدها رسیدیم. نتیجه گیری انجام گرفته دراین تحقیق باتوجه به اهداف وسوالات مطرح شده موردبررسی قرارمی گیرد.

با توجه به اولین سوال مطرح شده(آیا مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام مناسب است؟) نتایج زیر بدست آمد.

روشDEAیکی از روشهای ناپارامتریک است ونیازمند هیچگونه تعریف پارامترفرضی ازپیش تعیین شده ای نیست وچون بیمارستانها واحدهایی همگن هستند(دارابودن نهاده ها وستاده های مشابه)بنابراینDEAیک روش مناسب برای بکارگیری دراین مطالعه است.

نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی کل و مقیاس در مراکز تحت پوشش دانشگاه به ترتیب 90/0 و 87/0 بوده است. بنابر این با در نظر گرفتن برونداد مراکز بین توزیع موجود منابع و توزیع بهینه آن اختلاف فاحشی وجود دارد و اضافه بودن منابع با در نظر گرفتن میزان معین تولید به چشم می خورد. مازاد بودن منابع انسانی بیش از مازاد بودن عامل تخت فعال در بیمارستانهای مورد مطالعه وجود داشت. مطالعه ای در سال 1384 در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران میانگین کارایی فنی و مقیاسی را به ترتیب 966/. و 976/. برآورد کرده بود. مطالعه دیگری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، میانگین کارایی فنی کل را 96/. نشان داد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از 50/. منابع بیمارستانی کارایی لازم را ندارند. به نظر می رسد که در اکثر مراکز درمانی ناکارایی اقتصادی مشهود باشد.

نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان می دهد که:با استفاده ازمدلهای مختلف کارایی ورودی محور در بین سالهای 90-89-88 ،باسناریوالف بیمارستان حضرت رسول کرم (ص)آبدانان رتبه اول، بیمارستان حضرت امام (ره)شهر ایلام رتبه دوم، بیمارستان شهدای دهلران رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.و بیمارستان امام رضاایوان ، طالقانی شهر ایلام در این رتبه بندی جایگاه چهارم و پنجم و بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان دره شهر رتبه آخر را به خود اختصاص دادند. که نتایج حاصل از این رتبه بندی در قالب جدول زیر ارائه گردیده است.

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 162

سایر نتایج حاصل از تحقیق…………………………………………………………………. 174

5- پیشنهادات  ……………………………………………………………………………….182

6- محدودیت ها  ………………………………………………………………………………183

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….184

منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………..185

پیوستها و ضمایم…………………………………………………………………………………188

پرسشنامه    …………………………………………………………………………………….189 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان