انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………….. 1
طراحی اسلب عرشه پل با استفاده از الیاف مختلف GFRP ا………………………..2
راندمان استفاده از باند خارج ورقه CFRP تحت برش-شرایط لحظه متقابل……….. 10
انحراف و تغییرشکل تیر بتنی در طی یک سال بارگذاری مداوم……………………… 19
رفتار اتصالات تقویت شده توسط فیبرهای کربن در محل اتصال ستون و دال…………. 29
آنالیز و آزمایش المان محدود شده از نظر تغییر شکل از روش PRETENSIONED برای تیرهای
T شکل با دهانه های تقویت شده توسط GFRP و روش پوشش سطحی ………………37
تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه نزدیک به سطح توسط نصب CFRP بر روی سطح …….45
رفتار خارجی تقویت تحت خستگی ناشی از بارگذاری کم و متناوب………………………….. 53
تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از نصب نوارهای CFRP نزدیک سطح…………… 60
مروری بر یک تحقیق استرالیایی در باره کامپوزیتهای سیمانی با الیاف طبیعی………………. 67
ارزیابی پرکننده های سبک وزن و دارای وزن متوسط درمحصولات سیمانی دارای الیاف سلولزی اکسترود……………………………………………………………………………………………….. 77

عملکرد الیاف شاخه های کاج در تولیدات سیمانی دارای الیاف……………………………………87

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

سه نوع#5 میله های GFRP (قطر15.9mm ) با ویژگی های مکانیکی متفاوت مورد استفاده قرار گرفتند همانطور که در جدول 2 لیست شده اند. مدول های الاستیسیته میله های GFRP بین 40 تا 65 گیگا پاسکال هستند. در حالی که مقاومت کششی مشخصه بین 600 تا 1250 مگا پاسکال میباشد. علاوه بر نوع تقویت GFRP سه ضخامت دال 175 و 200 و 225 مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول2.ویژگی های مکانیکی GFRP مورد استفاده در این تحقیق
4.شیوه امپریال برای آن قسمت از دال عرشه که تقریبا ضخامت یکپارچه دارد و توسط نیروهای حامل خارجی احاطه شده است قابل اعمال می باشد. با بعضی شرایط مشخص شده در بندهایی از1.4.18.8 و 1.4.18.8 در CHBDC (CAN/CSA-S6-06) سه پل طراحی شده در این مطالعه با تمامی آن شرایط برای شیوه طراحی امپریال که برای دالهای عرشه تقویت شده با میله های FRP به صورت بتن درجا قابل اعمال هستند مورد مقایسه قرار گرفته اند. دال عرشه تمام عمق بتن درجا می بایست تمام ملزومات بند(Clause 16.8.8.1-CAN/CSA-S6-06) برآورده کند.-دال عرشه شامل دو مجموعه از میله هایFRP همراه با فاصله آزاد بین میله های بالایی و پایینی با حداقل 55mm ;- برای میله های FRP در مجموعه پایین حداقل مساحت مقطع عرضی 500Ds/Efrp می باشد.- ومیله های طولی در مجموعه پایینی و جفت میله های طولی و ترانسفر در مجموعه بالا از GFRP با حداقل 0.035 می باشد.جایی که Ds فاصله از دال بالایی تا مرکز میله های FRP تحتانی می باشد. و E(frp) مدول الاستیسیته اصلی میله های FRP (Mpa) می باشد. شایان ذکر است که مقاومت کششی میله های GFRP و بتن اثری بر تقویت مورد نیاز ندارند. تنها مدول الاستیسیته میله های FRP پوشش بتن و ضخامت دال عرشه تقویت را تحت تاثیر قرار میدهد. با فرض اینکه یک پوشش آزاد بتنی 38mm و ضخامت دال 175و 200 و 225 تقویت GFRP مورد نیاز که از شیوه امپریال استفاده میکند محاسبه شده است. همانطور که در جدول 3 و شکل 2 نشان داده شده است مورد توجه است که افزایش ضخامت دال افزایش داده در صورتی که مدول الاستیسیته در تقویت ترانسفر پایانی موجب کاهش شد. شکل2 و جدول3 ضخامت دال را نشان می دهند. با استفاده از نوع B و C میله های GFRP همراه با ویژگی های مکانیکی برتر موجب صرفه جویی میانگین در ترانسفرهای تقویت شده پایین به ترتیب 16و 27 درصد شد.

طراحی تمامی دالها با استفاده از شیوه خمشی تمام محدودیت عرض ترک 0.5 میلی متر کنترل میشود. در عوض افزایش دادن Efrp کاهش یافته مستلزم تقویت ترانسفرز (بالا و پایین) همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است. برعکس شیوه امپریال افزایش ضخامت دال موجب کاهش مساحت تقویت شد. برای پل 1 با حداقل لنگرهای طراحیو دهانه موثر تقویت ترانسفرز کف با استفاده از شیوه طراحی خمشی که محاسبه شد کمتر از مقادیر بدست آمده از شیوه امپریال بود. نتایج متضاد برای پل 3 با حداکثر لنگرهای طراحی بدست آمد.
هردو شیوه تقریبا مساحت های مساوی ای را برای تقویت ترانسفرز کف برای پل 2 را بدست آورد. برای سه جهت دیگر تقویت(طولی) و ترانسفرز بالایی از شیوه امپریال همیشه مساحت های کمتری از تقویت 0.35% مساحت بتنی بدست می دهد.
استفاده از نوع b و c تقویت های GFRP با ویژگی های مکانیکی بهتر موجب صرفه جویی تقویت تا 10 و 25 درصد به ترتیب برای پل های 1 و 2 شد. این صرفه جویی تا 14 و 35 درصد برای پل 3 افزایش پیدا کرد. اشکال 4 تا 6 مساحت تقویت ترانسفرز بالا و پایین را نشان می دهد. در مقابل فاصله گذاری موثر بین تیرها برای ضخامت های متداول دال. ای موضوع که افزایش فاصله بین تیرها میتواند تقویت GFRP مورد نیاز را افزایش دهد مورد توجه باشد. افزایش تقریبا برای دال های با ضخامت های 200 و 225 میلی متر به صورت خطی بود. ولی برای ضخامت دال 175 افزایش به صورت غیر خطی بود و همچنین تقویت بیشتری برای پل 3 ماکزیمم مقدارSeff و لنگرهای طراحی مورد نیاز بود. این امر نشان دهنده آن است که استفاده از دال با ضخامت 175 (حداقل مجاز توسط CHBDC ) همراه با پل هایی با لنگر طراحی بالا غیر اقتصادی است.
اشکال 4 تا 6 به عنوان جداول طراحی مورد پسند کاربر برای محاسبه یک تقویت GFRP مورد نیاز است. اولین قدم انتخاب جدول مناسب بر اساس ضخامت دال می باشد. دومین قدم انتخاب لنگر طراحی یا فاصله گذاری مناسب بین تیرها (محور افقی) و مدول الاستیسیته میله های GFRP برای پیدا کردن مساحت (محور عمودی) میباشد.

14

14

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان