فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

هدف از تدوین این استاندارد بیان ویژگی های شیشه های ایمنی و نیز روش انجام آزمونهای لازم جهت کاهش احتمال صدمات وارد بر سرنشینان , هنگام شکستن شیشه می باشد .
این استاندارد درباره شیشه های ایمنی و مواد شیشه ها و اتصالات آنها است که در نظر است به عنوان شیشه جلو یا سایر شیشه ها یا به عنوان پانل های جداکننده روی خودروهای موتوری و تریلرهای آن نصب شود . شیشه مورد استفاده در وسایل روشنایی و علامت دهنده نوری , داشبرد , شیشه ویژه محافظت در برابر تهاجم , همچنین شیشه نشکن و شیشه های جلو خودروهای مورد استفاده در محیط های حاد و با حداکثر سرعت 40 کیلومتر بر ساعت استثناء هستند .
2 مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب میشوند . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر, اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست . معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر , آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک ارجاع داده شده مورد نظر است .

1 هدف و دامنه کاربرد…………………………………………………………..2
2 مراجع الزامی…………………………………………………………………..2
3 اصطلاحات و تعاریف……………………………………………………………3

فصل دو

کلیات و مشخصات اولیه
1-1 تمام انواع شیشه و بخصوص شیشه ای که به عنوان شیشه جلو استفاده میشود، باید قابلیت جلوگیری و کاهش صدمات جسمی ناشی از شکست و خرد شدن را تا حد امکان دارا باشند. شیشه باید در برابر هر گونه تنشی که ممکن است در شرایط معمول تردد بوجود آید و همچنین در برابر عوامل جوی و حرارتی، عوامل شیمیایی، آتش سوزی و سایش، مقاومت کافی داشته باشد.
1-1-2 علاوه بر این، شیشه‏های ایمنی باید تا حد امکان روشن و شفاف باشند و موجب واپیچش قابل توجه در تصویر اجسامی که از درون شیشه‏های جلو دیده می شوند, نگردیده و نباید هیچ گونه اختلالی را در بین رنگهای مورد استفاده بر روی علائم جاده موجب گردند . درصورت شکستن شیشه‏ جلو، راننده باید همچنان بتواند جاده را بطور واضح ببیند تا بتواند ترمز کرده و خودرو را با اطمینان کافی متوقف کند.
1-2 مشخصات جداگانه
تمام انواع شیشه ها ، بسته به گروهی که به آن تعلق دارند باید مشخصات جداگانه ذیل را دارا باشند:
1-2-1 جام شیشه‏هایی که ، بصورت یکنواخت و نشکن شده اند 1, که الزامات آن در فصل2-ح مطرح شده است .
1-2-2 در مورد شیشه‏های جلوی لایه ای معمولی و ،الزامات آن در فصل 2-ب مطرح شده است.
1-2-3 در مورد جام شیشه‏های لایه ای معمولی به غیر از شیشه‏های جلو، الزامات آن در فصل 2-خ مطرح شده است.
1-2-4 در مورد شیشه‏های جلوی لایه ای عملیاتی شده، الزامات آن در فصل 2-پ مطرح شده است.
1-2-5 در مورد شیشه‏های ایمنی با پوشش پلاستیکی, الزامات آن در فصل 2-ذ مطرح شده و علاوه بر آن، الزامات مقتضی فوق را نیز دارد. (بر حسب آنکه شیشه لایه ای معمولی , عملیاتی شده و یا شیشه یکنواخت نشکن باشد )
1-2-6 در مورد شیشه‏های جلو پلاستیکی-شیشه ای ، الزامات آن در فصل 2-ت مطرح شده است.
1-2-7 در مورد جام شیشه های پلاستیکی-شیشه ای , به غیر از شیشه‏های جلو، الزامات آن در فصل 2-د مطرح شده است.
1-2-8 در مورد شیشه‏های دو جداره , الزامات آن در فصل 2-ر مطرح شده است.
1-3 آزمونها
1-3-1 آزمونهای زیر در این استاندارد در نظر گرفته شده اند :
1-3-1-1 خرد شدن
هدف از این آزمون عبارت است از :
1-3-1-1-1 برای تایید اینکه خرده ها و ریزه های ناشی از شکستن شیشه، بگونه ای باشند که خطر آسیب پذیری و صدمه دیدن به حداقل برسد .
1-3-1-1-2 در مورد شیشه‏های جلو لایه ای عملیاتی شده ، بررسی قابلیت دید موجود بعد از خرد شدن .
1-3-1-2 مقاومت مکانیکی
1-3-1-2-1 آزمون ضربه گلوله
دو آزمون وجود داردکه یکی با گلوله 227 گرمی و دیگری با گلوله 2260 گرمی انجام می‏شود.
1-3-1-2-1-1 آزمون با گلوله 227 گرمی
هدف از این آزمون تعیین چسبندگی لایه میانی در شیشه‏های لایه ای و تعیین مقاومت مکانیکی شیشه‏های یکنواخت نشکن می‏باشد.
1-3-1-2-1-2 آزمون با گلوله 2260 گرمی
هدف از این آزمون تعیین توانایی شیشه‏های لایه ای برای مقاومت در برابر نفوذ گلوله می‏باشد.
1-3-1-2-2 آزمون ضربه سر
هدف از این آزمون بررسی تطابق شیشه ها با الزامات مربوط به محدودیت آسیب پذیری در هنگام برخورد سر با شیشه‏های جلو، شیشه‏های لایه ای و جام شیشه‏های پلاستیکی-شیشه ای به غیر از شیشه های جلو و به همراه واحدهای شیشه‏های دو جداره مورد استفاده در پنجره‏های جانبی می‏باشد.
1-3-1-3 مقاومت در برابر شرایط محیطی
1-3-1-3-1 آزمون سایش
هدف از این آزمون تعیین این مطلب است که آیا مقاومت شیشه‏های ایمنی در برابر سایش از مقدار مشخصی بیشتر می شود یا خیر.

1-3-1-3-2 آزمون دما بالا
هدف از این آزمون بررسی این مطلب است که وقتی جام شیشه های پلاستیکی-شیشه ای یا شیشه های لایه ای در معرض دمای بالا در یک دوره طولانی زمانی قرار میگیرد, هیچ گونه حباب یا نقص دیگری در لایه های میانی یک شیشه لایه ای یا شیشه‏های پلاستیکی- شیشه ای ایجاد نشود .
1-3-1-3-3 آزمون مقاومت در برابر تشعشع
هدف از این آزمون, تعیین این مطلب است که آیا عبور نور از شیشه‏های لایه ای، جام شیشه های پلاستیکی-شیشه ای و شیشه‏های با پوشش پلاستیکی , که در معرض تشعشع در یک دوره طولانی زمانی قرار می گیرند، به طور قابل توجه کاهش می یابد و یا شیشه بطور قابل توجه تغییر رنگ میدهد یا خیر.
1-3-1-3-4 آزمون مقاومت در برابر رطوبت
هدف از این آزمون تعیین این مطلب است که آیا شیشه‏های لایه ای، جام شیشه های پلاستیکی-شیشه ای و شیشه‏هایی با پوشش پلاستیکی , بدون خرابی قابل توجه , تاثیرات قرارگیری طولانی در برابر رطوبت هوا را تحمل می کنند یا خیر.
1-3-1-3-5 مقاومت در برابر تغییر دما
هدف از این آزمون تعیین این مطلب است که آیا ماده (مواد) پلاستیکی مورد استفاده در شیشه‏های ایمنی که در بندهای 3-3 و 3-4 فصل 1 تعریف شده‏اند , بدون خرابی قابل توجه , تاثیرات قرارگیری طولانی در دمای شدید را تحمل می کنند یا خیر.
1-3-1-4 کیفیت های نوری
1-3-1-4-1 آزمون عبور نور
هدف از این آزمون تعیین این مطلب است که آیا عبور نور مرئی از شیشه‏های ایمنی از یک مقدار مشخص بیشتر می شود یا خیر.
1-3-1-4-2 آزمون واپیچش نور
هدف از این آزمون بررسی این مطلب است که واپیچش تصویر اجسامی که از شیشه جلو دیده می‏شوند درحدی نباشد تا موجب سر در گمی راننده گردد.

1 کلیات و مشخصات اولیه ……………………………………………………6
2 تقاضا برای تایید نوع قطعه………………………………………………… 11
3 علامت گذاری………………………………………………………………..12
4 تقاضا برای تایید نوع خودرو ………………………………………………. 12
5 صدور تائید نوع شیشه ایمنی یا خودرو …………………………………. 12
6 تغییرات و اصلاحات تائید نوع ……………………………………………….13
7 تطابق محصول …………………………………………………………….. 13
8 تائید نوع قطعه …………………………………………………………….. 13
فصل 2 – الف (شرایط عمومی آزمون ) ………………………………………14
1 آزمایش خرد شدن ……………………………………………………………14
2 آزمایش ضربه گلوله ……………………………………………………………14
3 آزمون ضربه سر …… ………………………………………………………….17
4 آزمون سایش ….. ………………………………………………………….19
5 آزمون دما بالا …. ……………………………………………………………..26
6 آزمون مقاومت در مقابل تشعشع …. ……………………………………27
7 آزمون مقاومت در برابر رطوبت….. ……………………………………………30
8 آزمون مقاومت نسبت به تغییرات دما……… …………………………………..31
9 کیفیت های تصویری …… ………………………………………………………..32
10 آزمون مقاومت اشتعال ….. ……………………………………………………….49
11 آزمون مقاومت در برابر پاک کننده های شیمیائی ….. ……………………………60
فصل 2- ب (شیشه جلو چند لایه معمولی)
1 تعریف نوع ………………………………………………………………………………61
2 کلیات …………………………………………………………………………………..61
3 آزمون ضربه سر ……………………………………………………………………….62
4 آزمون استحکام مکانیکی ………………………………………………………….63
5 آزمون مقاومت در برابرشرایط محیطی……………………………………………65
6 کیفیتهای نوری …………………………………………………………………….. 65
فصل 2- پ (شیشه‏های جلو چند لایه عملیاتی شده) ……………………………..66
1 تعریف نوع …………………………………………. …………………………………67
2 کلیات……………………………………………………………………………………67
3 آزمون های لازم ………………………………………………………………………68
4 آزمون خرد شدن……………………………………………………………………….68
فصل 2- ت (شیشه‏های جلو، از جنس پلاستیکی – شیشه ای)……………….69
1 تعریف نوع ………………………………………………………………………69
2 کلیات ………………………………………………………………………………69
3 آزمون ضربه سر………………………………………………………………………70
4 آزمون مقاومت مکانیکی …. ……………………………………………………….71
5 مقاومت در برابر محیط …………………………………………………………….72
6 کیفیت های نوری…… …………………………………………………………….72
7 مقاومت در برابر آتش………………………………. …………………………….73
8 مقاومت در برابر عوامل شیمیایی…….. .. …………………………………….73
فصل 2- ث (گروه‏بندی شیشه‏های جلو برای آزمونهای تایید نوع قطعه )……..73
فصل 2- ج (“روشی که برای تعیین مناطق آزمون روی شیشه‏های جلوی وسایل نقلیه گروه M1 در ارتباط با نقاط’V΄ دنبال می شود”)
1 موقعیت ………………………………………………………………………………..76
2 نواحی آزمون …….. ………………………………………………………………….78
فصل 2-چ …………. ………………………………………………………………….83
1 هدف ………………………………………………………………………………..84
2 تعاریف ………………………………………………………………………………..84
3 الزامات ……………………………………………………………………………….84
4 روش تعیین نقطه H و زاویه واقعی بالا تنه …………………………………….88
پیوست 2 – ج – الف تشر……………………………………………………………..92
پیوست 2- ج – ب سیستم مرجع سه بعدی………………………………………..93
پیوست 2-ج – پ داده های مرجع مربوط به موقعیتهای نشیمنگاه ………………..97
فصل 2-ح (شیشه‏هایی که بطور یکنواخت نشکن شده‏اند) ………………………99
1 تعریف نوع …… ……………………………………………………………………..99
2 آزمون خرد شدگی ….. ………………………………………………………….101
3 استحکام مکانیکی……………………………………………………………….104
4 کیفیت‏های نوری ………. ………………………………………………………….106
فصل2- خ (شیشه چند لایه به غیر از شیشه‏های جلو)………….. ………….106
1 تعریف نوع…… …………………………………………………………………….106
2 کلیات……………………………………………………………………………….107
3 آزمونهای ضربه سر ……………………………………………………………….108
4 استحکام مکانیکی آزمون ضربه گلوله 227 گرمی…………………………….109
5 مقاومت نسبت به محیط ……………………………………………………….110
6 کیفیت های نوری……… ……………………………………………………..111
فصل 2-د (شیشه‏های پلاستیکی به غیر از شیشه‏های جلو) ………………112
1 تعریف نوع …………………………………………………………………………112
2 کلیات……. ………………………………………………………………………113
3 آزمون ضربه سر ….. …………………………………………………………….113
4 آزمون مقاومت مکانیکی در برابر برخورد گلوله 227 گرمی…………………..114
5 آزمون مقاومت در برابر محیط…… ……………………………………………..115
6 کیفیت‏های نوری…… …………………………………………………………..115
7 آزمون مقاومت در برابر آتش ….. …………………………………………… 115
8 آزمون مقاومت در برابر عوامل شیمیایی….. ……………………………… 116
فصل 2-ذ(شیشه ایمنی با پوشش پلاستیکی (روی سطح داخلی) …….116
1 تعریف نوع………………………………………………………………………116
2 آزمون سایش…………………………………………………………………117
3 آزمون مقاومت در برابر رطوبت………………………………………………117
4 آزمون مقاومت در برابر تغییرات درجه حرارت……………………………..117
5 آزمون مقاومت در برابر آتش…………………………………………………117
6 آزمون مقاومت در برابر مواد شیمیایی…… ……………………………….118
فصل 2-ر(شیشه دو جداره)….. ……………………………………………..118
1 تعریف نوع……. …………………………………………………. ………….118
2 کلیات….. ………………………………………………… …………………….119
3 آزمون‏های ضربه سر… …………………………………………………………..119
4 کیفیت‏های نوری………. …………………………………………………………..120
فصل 2-ز (اندازه‏گیری ارتفاع‏های قطاع و موقعیت نقاط برخورد) ………………….120
فصل 2-س(بازرسی جهت تطابق محصول)…………………………………………..123
1 تعاریف ………………………………………………………… …………………..123
2 آزمونها…… …………………………………………………………………………….124
3 تناوب و نتایج آزمونها……. …………………………………………………………..127
فصل 2- ش(فرم مربوط به تایید نوع قطعه یا تمدید یا رد یا ابطال تایید نوع قطعه یا ایستگاه نهایی تولید یک نوع شیشه ایمنی)….. …………………………………………………. ……………….128
پیوست الف (تائید نوع شیشه ایمنی )…………………………………………….132
پیوست ب(فرم گواهینامه تائید نوع )………………………………………………. 134
ضمیمه 1 – تایید نوع یک نوع شیشه جلو …………………………………………..136
ضمیمه 2 – تایید نوع یک نوع شیشه جلو مطابق با استاندارد شیشه ……………137
ضمیمه 3- تایید نوع یک نوع شیشه جلو مطابق با استاندارد شیشه………………138
ضمیمه 4 – تایید نوع یک نوع شیشه جلو مطابق با استاندارد شیشه …………… 139
ضمیمه 5 – تایید نوع یک نوع شیشه جلو مطابق با استاندارد شیشه ……………. 141
ضمیمه 6 – تایید نوع یک نوع شیشه جلو مطابق با استاندارد شیشه …………….. 141
ضمیمه 7 – تایید نوع یک نوع شیشه پلاستیکی صلب مطابق با استاندارد شیشه-پلاستیک صلب , غیر از شیشه جلو ……………………………………………………………………………. 142
ضمیمه 8 – تایید نوع یک نوع شیشه پلاستیکی انعطاف پذیر مطابق با استاندارد شیشه-پلاستیک انعطاف پذیر , غیر از شیشه های جلو……………………………………………………………..143
ضمیمه 9- تایید نوع یک نوع شیشه دو جداره پلاستیکی صلب مطابق با استاندارد شیشه ………………………………………………………………………………………. 144
پیوست پ(مدرک اطلاعاتی )……………………………………………………….. 145
پیوست ت(فم گواهی تائید نوع )………………………………………………….. 147

فصل سوم (الزامات مربوط به نصب شیشه‏های جلو و شیشه‏هایی به غیر از شیشه‏های جلو خودروها

استاندارد و روش های تست ترمز………………………………………………………..151
4 هدف………………………………………………………………………………………151
5 دامنه کاربرد…………………………………………………………………………….151
6 مراجع الزامی…………………………………………………………………………..152

فصل چهارم(اصطلاحات و تعاریف, الزامات ساختاری و نصب و تمهیدات تایید نوع) .

تمامی آزمونها باید بر روی وسیله نقلیه بارگذاری نشده نیز انجام شود . برای یک وسیله نقلیه موتوری علاوه بر راننده ،ممکن است شخص دومی نیز برروی صندلی جلو بنشیند که مسئول یادداشت نتایج آزمون می باشد. برای وسیله نقلیه موتوری که برای کشیدن یک نیمه تریلر طراحی شده است، آزمونهای حالت بارگذاری نشده ، تنها باید با واحد کشنده انجام شده (بدون تریلر آن)، اما باری که نشانگر چرخ پنجم (جفت کن تریلر) است را حمل کند. همچنین اگر در مشخصه های استاندارد خودرو چرخ یدک پیش بینی شده، بار معرف آن نیز اعمال میشود. برای وسیله ایی که شامل شاسی بدون اتاق می باشد، باید جرم اضافی معادل جرم بدنه به جرم وسیله نقلیه اضافه شود. این جرم نباید از حداقل جرم اعلام شده از طرف سازنده در فصل هجدهم تجاوز کند.
1-2-1-2-3حدود مقرر برای حداقل عملکرد، جهت انجام آزمونهای با وسیله نقلیه بارگذاری نشده و بارگذاری شده، در ذیل برای هر گروه از وسایط نقلیه اعلام شده است. این وسایط نقلیه باید هم مسافت توقف و هم میانگین شتاب منفی توسعه یافته مقرر برای گروه خودرو مربوطه را تامین نمایند. البته لازم نیست که عملاً پارامترهای هر دو روش اندازه گیری شوند.
1-2-1-2-4 جاده باید صاف و تراز باشد.
1-2-2 آزمون نوع o در حالت خلاص
1-2-2-1 آزمون باید در سرعت مقرر برای گروهی که وسیله نقلیه متعلق به آن است, انجام شود. اعداد تعریف شده بر اساس محدوده رواداری معینی بوده و حداقل عملکرد مقرر برای هر گروه باید به دست آید.
1-2-3 آزمون نوع o با حالت دنده درگیر
1-2-3-1صرفنظر از آزمون تشریح شده در بند 1-2-2، باید آزمونهای تکمیلی در سرعتهای مختلف با حالت دنده درگیر انجام شود. کمترین این سرعتها معادل30 درصد و بیشترین آن معادل 80 درصد حداکثر سرعت وسیله نقلیه می باشد. باید حداکثر عملکرد واقعی وسیله نقلیه اندازه گیری شده و رفتار وسیله نقلیه در گزارش آزمون درج گردد. واحدهای کشنده نیمه تریلرها که به منظور در نظر گرفتن تاثیرات نیمه تریلر بارگذاری شده ، بصورت مصنوعی بارگذاری میشوند, نباید در سرعت آزمون بیش از 80 کیلومتر در ساعت آزمایش شوند.
1-2-3-2 آزمونهای بیشتر باید در حالت دنده درگیر و در سرعت مقرر شده گروهی که وسیله نقلیه متعلق به آن است , انجام ‏‏شود و باید حداقل عملکرد مقرر برای هر گروه حاصل شود. واحدهای کشنده نیمه تریلرها که به منظور در نظر گرفتن تاثیرات نیمه تریلر بارگذاری شده ، بصورت مصنوعی بارگذاری می‏شوند نباید در سرعت آزمون بیش از 80 کیلومتر در ساعت آزمایش شوند.
1-4-2 آزمون نوع o بر روی وسایط نقلیه گروه O مجهز به ترمزهای هوای فشرده(بادی)
1-2-4-1 عملکرد ترمز تریلر را میتوان از روی نرخ ترمزگیری وسیله نقلیه کشنده متصل به تریلر بعلاوه تریلر و نیروی اندازه گیری شده وارد بر اتصال (کوپلینـگ) یا در موارد معین از روی نرخ ترمزگیری وسیله نقلیه کشنده بعلاوه تریلر، در هنگامیکه تنها تریلر ترمزگیری میکند، محاسبه نمود. هنگامیکه تنها تریلر ترمز میکند، برای در نظرگیری جرم اضافه شده ناشی از کند شدن سرعت , عملکرد بر حسب میانگین شتاب منفی توسعه یافته در نظر گرفته میشود.

اصطلاحات و تعاریف ……………………………………………………………………153
الزامات ساختاری و نصب ……………………………………………………………… 159
تقاضا برای تایید نوع ………………………………………………………………….. 173
صدور گواهی تایید نوع …………………………………………………………………..173
تغییر نوع و تمدید تایید نوع ……………………………………………………………… 174
تطابق محصول ……………………………………………………………………………..174

فصل پنجم(آزمونهای ترمز و عملکرد سیستم ترمز).

1 آزمونهای ترمز ………………………………………………………………………….. 175
2 عملکرد سیستم های ترمز …………………………………………………………….185
پیوست الف(توزیع نیروی ترمز در میان محورهای وسیله نقلیه ( ……………………..194
فصل ششم (روش اندازه گیری زمان عکس العمل برای وسایط نقلیه با سیستم ترمز هوای فشرده)………………215
1 الزامات کلی ……………………………………………………………………………..215
2 وسایط نقلیه موتوری …………………………………………………………………215
3 تریلرها(شامل نیمه تریلرها) ……………………………………………………….217
4 اتصالات آزمون فشار …………………………………………………………………218
پیوست الف(نمونه ای از یک شبیه ساز ( …………………………………………219

فصل هفتم (مخازن و منابع انرژی)

هنگام تحقیق جهت سازگاری با الزامات بندهای 2-1-2 و2-1-3 ،ترمزها باید تا حد امکان با دقت تنظیم شده باشد.
2-1-2 وسایط نقلیه موتوری
2-1-2-1 مخازن وسایط نقلیه موتوری باید طوری باشد که امکان حصول عملکرد مشخص شده برای سیستم ترمزگیری ثانویه وجود داشته باشد.
2-1-2-1-1 بعداز هشت مرتبه ترمزگیری کامل توسط کنترل سیستم ترمز اصلی در حالتی که منبع انرژی یک پمپ خلا است.
2-1-2-1-2 بعداز هشت مرتبه ترمزگیری کامل توسط کنترل سیستم ترمز اصلی در حالتی که منبع انرژی موتور است.
2-1-2-2 آزمون باید مطابق با الزامات زیر انجام پذیرد:
2-1-2-2-1 سطح انرژی اولیه در مخزن (یا مخازن) باید توسط سازنده مشخص شود .این مقدار باید به اندازه ای باشد که عملکرد مشخص شده برای سیستم ترمز اصلی قابل حصول باشد و مطابق با مقدار خلائی باشد که از 90 درصد حداکثر خلائی که توسط منبـع انرژی تامین می شود، فراتر نرود.1
2-1-2-2-2 مخزن(مخازن) نباید تغذیه شود. علاوه بر آن مخازن تجهیزات کمکی باید جدا شده باشند.
2-1-2-2-3 در مورد وسایط نقلیه موتوری که مجاز به کشیدن تریلر هستند ،خط تغذیه باید مسدود شود و یک مخزن 5/0 لیتری باید به خط کنترل متصل شود. بعد از آزمون بند 2-1-2-1 ، سطح خلا در خط کنترل نباید به مقداری کمتر از نصف مقدار به دست آمده در اولین عمل ترمزگیری برسد.
2-1-3 تریلرها (فقط گروههای O1 و O2)
2-1-3-1 مخازنی که تریلرها به آن مجهز می شوند نباید طوری باشد که مقدار خلایی که در نقاط استفاده ایجاد میشود, کمتر از مقدار معادل با نصف خلا بدست آمده در اولین عمل ترمزگیری باشد. این عمل ترمزگیری باید بعد از آزمونی مشتمل بر چهار مرتبه اعمال کامل ترمز اصلی تریلر انجام شود.
2-1-3-2 آزمون باید مطابق با الزامات زیر انجام گیرد:
2-1-3-2-1 سطح انرژی اولیه در مخزن یا مخازن باید توسط سازنده مشخص شود. این مقدار باید به اندازه ای باشد که عملکرد مشخص شده برای سیستم ترمز قابل حصول باشد1.
2-1-3-2-2 مخزن (یا مخازن) نباید تغذیه شود.علاوه برآن مخازن تجهیزات کمکی باید جدا شده باشند.
2-2 ظرفیت منابع انرژی
2-2-1 کلیات
2-2-1-1 با شروع از فشار محیط , منبع انرژی باید قادر باشد در مدت سه دقیقه مقدار اولیه ای که در بند 2-1-2-2-1 مشخص شده را در مخازن تامین کند. در مورد وسایط نقلیه موتوری که مجاز به اتصال به تریلر هستند، زمان لازم برای رساندن به سـطحی که در شــرایط بند 2-2-2 مشخص خواهد شد نباید از شش دقیقه تجاوز کند.
2-2-2 شرایط اندازه گیری

1 سیستمهای ترمز هوای فشرده…………………………………………………….. 221
2 سیستمهای ترمزگیری خلاء ……………………………………………………..225
3 سیستمهای ترمزگیری هیدرولیکی با انرژی ذخیره شده ………………………227
فصل هشتم (ترمزهای فنری)…………………………………………………. 231
1 اصطلاحات و تعاریف ………………………………………………………………..231
2 الزامات کلی ………………………………………………………………………….231
3 سیستم رها سازی ………………………………………………………………..232

فصل نهم

1 تعاریف …………………………………………………………………………………234
2 تمهیدات ویژه …………………………………………………………………………234
فصل دهم(مواردی که آزمونهای نوع I و/ یا II ( یا IIA) یا III بر وسیله نقلیه ارائه شده برای تائید اجباری………………………………………………………………………………………. 236
پیوست الف(روشهای جایگزین برای آزمونهای نوع I و نوع III برای ترمزهای تریلر (…..237
پیوست ب(گزارش آزمون نمونه محور مرجع به صورتی که در بند 3-6 پیوست “الف” تشریح شد.) …………………………………………………………………………………………………….248

فصل یازدهم(شرایط حاکم بر آزمون وسایط نقلیه با سیستم های ترمز اینرسی).

1 تمهیدات عمومی………………………………………………………………………………254
2 علائم و تعاریف …………………………………………………………………………….255
3 الزامات کلی ……………………………………………………………………………….259
4 الزامات وسایل کنترل ……………………………………………………………………..260
5 آزمونها و اندازه گیری هایی که باید روی سیستم کنترل انجام شود…………………261
6 الزامات ترمزها ………………………………………………………………………………262
پیوست الف(نمودارهای توضیحی (…………………………………………………………262
پیوست ب(گزارش آزمون در مورد وسیله کنترل)…………………………………………..263
پیوست پ (گزارش آزمون ترمز) ……………………………………………………………..266
پیوست ت (گزارش آزمون در مورد سازگاری وسیله کنترل، سیستم انتقال نیرو و ترمزها)…………. ..270
فصل دوازدهم (مستند سازی تائید نوع)…………………………………………………….. 275
پیوست الف(فرم گواهینامه تائید نوع (………………………………………………………275
پیوست ب(گزارش آزمون) ……………………………………………………………………280
پیوست پ (فهرست اطلاعات وسیله نقلیه به منظور تائید مطابق با فصل 15) ……….. 283

فصل سیزدهم(الزامات آزمون برای وسایط نقلیه با سیستم‏های ترمز ضد ق.

1 کلیات…………………………………………………………………………………………286
2 اصطلاحات و تعاریف ………………………………………………………………………286
3 انواع سیستمهای ترمز ضد قفل …………………………………………………………287
4 الزامات کلی ……………………………………………………………………………….288
5 تمهیدات ویژه در خصوص وسایط نقلیه موتوری ……………………………………….290
6 تمهیدات ویژه راجع به تریلرها ……………………………………………………………..295
پیوست الف(علائم و تعاریف (……………………………………………………………….298
پیوست ب (کاربرد چسبندگی) ……………………………………………………………..300
پیوست پ (عملکرد روی سطوح با چسبندگی مختلف)………………………………..306
پیوست ت (روش انتخاب سطح با چسبندگی کم) ………………………………….308
فصل چهارده (شرایط آزمون برای تریلرهای با سیستم ترمز الکتریکی)………………309
1 کلیات………………………………………………………………………………………..309
2 شرایط مربوط به تریلر ………………………………………………………………….309
3 عملکرد ……………………………………………………………………………310
پیوست الف(سازگاری نرخ ترمزگیری تریلر و میانگین شتاب منفی توسعه یافته در ترکیب کشنده / تریلر (تریلر بارگذاری شده و نشده(…………………………………………………………………311

فصل پانزده(روش آزمون دینامومتر اینرسی برای لنتهای ترمز)

1 کلیات…………………………………………………………………………………312
2 تجهیزات آزمون ………………………………………………………………………312
3 شرایط آزمون ………………………………………………………………………..313
4 روش آزمون ………………………………………………………………………….314
5 بازدید لنت های ترمز ……………………………………………………………….316
فصل شانزده(آزمون ترمز و انحراف برای وسایط نقلیه با استفاده موقت از چرخها/ تایرهای یدکی)………………..316
1 شرایط کلی……………………………………………………………………………317
2 آزمون ترمزگیری و انحراف …………………………………………………………..317

فصل هفده(روش جایگزین برای آزمون سیستم ترمز ضد قفل(ABS) تریلر)

1 کلیات…………………………………………………………………………………..318
2 مدرک اطلاعاتی ………………………………………………………………….318
3 تعریف وسیله (های) نقلیه آزمون …………………………………………………320
4 برنامه آزمون ………………………………………………………………………….321
5 گزارش تائید ……………………………………………………………………………323
6 تصدیق ……………………………………………………………………………….324
پیوست الف(گزارش تایید سیستم ترمز ضد قفل تریلر (………………………..324
پیوست ب (علائم و تعاریف) ………………………………………………………..326

فصل هجده(تائید نوع مجموعه‏های لنت ترمز تعویضی به عنوان یک مجموعه فنی مجزا)

1 دامنه کاربرد………………………………………………………………………..327
2 اصطلاحات ‏ و تعاریف …………………………………………………………….327
3 تقاضا برای تائید نوع …………………………………………………………….329
4 صدور گواهی نامه تائید نوع …………………………………………………….329
5 ویژگیها و آزمون ها ……………………………………………………………….330
6 بسته بندی و علامت گذاری ……………………………………………………331
7 تغییر نوع و تمدید تایید نوع ……………………………………………….331
8 تطابق تولید………………………………………………………………………332
پیوست الف(موقعیت علامت گذاری تایید نوع)………………………………….332
پیوست ب(الزامات تعویض مجموعه های لنت‏ ترمز وسایل نقلیه گروههای M2 , M1 وN1) …………. 333
پیوست پ (الزامات مجموعه های لنت ترمز تعویضی وسایل نقلیه گروههای O1 و O2)…………………..337
پیوست ت (تعیین رفتار اصطکاکی بوسیله آزمون ماشین)…………………….338

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل نوزده (فرم گواهینامه تایید نوع)343

فصل بیست(مدرک اطلاعاتی شماره …در رابطه با تأیید نوع مجموعه های لنتهای ترمز ) 346

در صورت کاربرد، اطلاعات زیر باید در سه نسخه تهیه شده و در برگیرنده فهرستی از موضوعات باشد. تمامی نقشه ها , باید در مقیاس مناسب و با جزئیات کافی در اندازه A4 تهیه شده و/یا به آن اندازه تا شوند. در صورت وجود هرگونه عکس ،باید جزییات کافی را نشان دهد. اگر سیستم ها ، اجزاء یا مجموعه های فنی مجزا دارای کنترل الکترونیکی باشند ، اطلاعات مربوط به عملکرد آنها باید تهیه شود.

فصل بیست و یک (مدرک اطلاعاتی شماره … در رابطه با تأیید نوع یک خودرو با توجه به تجهیزات ترمز وسایط نقلیه موتوری)

در صورت کاربرد، اطلاعات زیر باید در سه نسخه تهیه شده و در برگیرنده فهرستی از موضوعات باشد. تمامی نقشه ها , باید در مقیاس مناسب و با جزئیات کافی در اندازه A4 تهیه شده و/یا به آن اندازه تا شوند. در صورت وجود هرگونه عکس ،باید جزییات کافی را نشان دهد. اگر سیستم ها ، اجزاء یا مجموعه های فنی مجزا دارای کنترل الکترونیکی باشند ، اطلاعات مربوط به عملکرد آنها باید تهیه شود.

فصل بیست و دو (مدرک اطلاعاتی شماره …در رابطه با تأیید نوع تجهیزات ترمز تریلر به غیر از ترمزهای اینرسی (با حرکت اضافی)

در صورت کاربرد، اطلاعات زیر باید در سه نسخه تهیه شده و در برگیرنده فهرستی از موضوعات باشد. تمامی نقشه ها , باید در مقیاس مناسب و با جزئیات کافی در اندازه A4 تهیه شده و یا به آن اندازه تا شوند. در صورت وجود هرگونه عکس ،باید جزییات کافی نشان داده شود. اگر سیستم ها ، اجزاء یا مجموعه های فنی مجزا دارای کنترل الکترونیکی باشند ، اطلاعات مربوط به عملکرد آنها باید تهیه شود

مراجع………………………………………………………………………………………………357  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان