انتخاب صفحه

چکیده

این پژوهش بر مبنای تئوری اصول سازمان یادگیرنده و به منظور ” بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه استان همدان بر اساس اصول سازمان یادگیرنده در سال تحصیلی87-1386″ از دیدگاه دبیران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران متوسطه استان همدان بودند که با کمک جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 345 نفر از دبیران مرد و زن از 69 مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

در این تحقیق داده های مورد نظر از طریق ” پرسشنامه سازمان یادگیرنده ” تنظیم گردیده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 93/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل انواع جدول فراوانی ها، میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی و آمار استنباطی مانند آزمون t تک نمونه، t گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شقه و از طریق نرم افزار spss استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عملکرد مدیران مدارس متوسطه استان همدان در وضعیت موجود با اصول سازمان یادگیرنده در حد متوسط مطابقت دارد اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. به استناد همین نتایج، بین عملکرد مدیران مرد و زن در زمینه اصول سازمان یادگیرنده تفاوت معناداری مشاهده نشد. با این وجود بین سطح تحصیلات و تجربه مدیریتی مدیران با عملکرد آنها در همین زمینه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین عملکرد مدیران مدارس در مناطق و نواحی مختلف آموزشی در زمینه اصول سازمان یادگیرنده تفاوت معناداری مشاهده می شود.

کلید واژه ها: سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، مدارس متوسطه همدان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله3

1.3اهمیت و ضرورت مساله6

1.4اهداف تحقیق8

1.5سوالات تحقیق9

1.6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

  1. بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2.1مقدمه13

2.2سازمان15

2.2.1سیر تحولات تاریخی سازمان16

2.2.2اهمیت مطالعه سازمان17

2.2.3هدف های سازمانی17

2.2.4ساختار سازمان18

2.2.5توسعه سازمان19

2.3یادگیری20

2.3.1نظریه های یادگیری20

2.3.2انواع یادگیری22

2.3.2.1یادگیری کیفی22

2.3.2.2یادگیری مشارکتی22

2.3.2.3یادگیری ترکیبی23

2.3.3انواع یادگیری سازمانی24

2.3.3.1یادگیری انطباقی24

2.3.3.2یادگیری پیش بینی کننده24

2.3.3.3یادگیری ثانویه24

2.3.3.4یادگیری عملی25

2.3.4طبقه بندی یادگیری از دیدگاه گانیه25

2.3.5نقش و اهمیت یادگیری در زندگی انسان27

2.3.6یادگیری برای بقا28

2.3.7یادگیری ابزاری برای تغییر29

2.3.8ریشه ناتوانی سازمان ها در یادگیری29

2.4یادگیری سازمانی30

2.4.1مراحل و موانع یادگیری سازمانی35

2.4.2ایجاد قابلیت یادگیری سازمانی36

2.5سازمان یادگیرنده37

2.5.1فلسفه وجودی سازمان های یادگیرنده39

2.5.2خاستگاه و سیر تحولات سازمان های یادگیرنده39

2.5.3مدل سازمان یادگیرنده42

2.5.4تفاوت سازمان یادگیرنده با یادگیری سازمانی43

2.5.5ویژگی سازمان های یادگیرنده44

2.5.6تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی45

2.5.7سازمان یادگیرنده انطباقی و سازمان یادگیرنده زایشی47

2.5.8سازمان یادگیرنده در مقایسه با سازمان غیر یادگیرنده49

2.6مدیریت در سازمان یادگیرنده50

2.7نهادینه سازی سازمان یادگیرنده51

2.8روند تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده52

2.9مبانی و اصول سازمان یادگیرنده52

2.10اصل قابلیت شخصی52

2.10.1قوانین و فرامین قابلیت های فردی53

2.10.1.1آرمان شخصی53

2.10.1.2صیانت از کشش خلاق54

2.10.1.3تعهد به حقیقت54

2.10.1.4استفاده از ضمیر ناخودآگاه54

2.10.1.5مهارت فردی و پنجمین فرمان54

2.11اصل الگوهای ذهنی پویا55

2.11.1مهارت های پایه ای برای ساخت و آزمودن مدل های ذهنی55

2.11.2برنامه ریزی به مثابه یادگیری56

2.11.3مهارت تأمل و استفسار و تفحص56

2.11.4مهارت تأمل با تشخیص”جهش انتزاعی” آغاز می شود56

2.11.5توازن بین تفحص و مدافعه56

2.11.6الگوهای ذهنی و پنجمین فرمان57

2.12آرمان مشترک57

2.12.1قوانین و فرامین ایجاد دورنمای مشترک59

2.12.1.1تقویت آرمان شخصی افراد59

2.12.1.2تبدیل آرمان شخصی به آرمان مشترک59

2.12.1.3آرمان مشترک و فرمان پنجم59

2.13یادگیری جمعی59

2.13.1قوانین و فرامین یادگیری جمعی61

2.13.1.1دیالوگ و گفتگو61

2.13.1.2حفظ تعادل بین مباحثه و گفتگو61

2.14نگرش سیستمی62

2.15حوزه های معرفتی فراگیری63

2.15.1سطح اجرایی63

2.15.2سطح قوانین63

2.15.3ماهیت و جوهر64

2.16دانشمندان حوزه سازمان یادگیرنده64

2.16.1پیتر سنگه64

2.16.2لارسن65

2.16.3چارلز هندی65

2.16.4ادگار شاین67

2.16.5ریچارد ال دفت67

2.17نقش رهبران در سازمان یادگیرنده69

2.17.1نقش های جدید رهبری70

2.17.1.1رهبر به عنوان طراح70

2.17.1.2رهبر به عنوان معلم71

2.17.1.3رهبر به عنوان خدمتگزار71

2.17.2انواع رهبری در سازمان یادگیرنده72

2.17.3نقش رهبری مدیران در تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده73

2.18جامعه یادگیرنده73

2.19مدارس یادگیرنده73

2.20معلم یادگیرنده 74

  1. بخش دوم : بررسی پیشینه تحقیقاتی75

2.21بررسی پیشینه تحقیقات و پایان نامه های داخلی76

2.22بررسی پیشینه تحقیقات و پایان نامه های خارجی81

2.23جمع بندی85

فصل سوم : روش تحقیق

3.1مقدمه90

3.2روش و طرح تحقیق90

3.3جامعه آماری91

3.4نمونه و روش نمونه گیری و حجم نمونه91

3.5روش و ابزار گردآوری داده ها93

3.6روایی و پایایی95

3.7روش تجزیه و تحلیل داده ها96

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4.1مقدمه98

4.2بخش اول : توصیف داده ها98

4.2.1دبیران98

4.2.2مدیران99

4.2.3تجربه مدیریتی100

4.2.4سطح تحصیلات مدیران101

4.2.5مناطق و نواحی مختلف آموزش و پرورش103

4.3بخش دوم : تجزیه و تحلیل سوالات104

4.3.1تجزیه و تحلیل سوال اول104

4.3.2 تجزیه و تحلیل سوال دوم106

4.3.3 تجزیه و تحلیل سوال سوم108

4.3.4 تجزیه و تحلیل سوال چهارم110

4.3.5 تجزیه و تحلیل سوال پنجم112

4.3.6 تجزیه و تحلیل سوال ششم116

4.3.7 تجزیه و تحلیل سوال هفتم117

4.3.8 تجزیه و تحلیل سوال هشتم118

4.3.9 تجزیه و تحلیل سوال نهم119

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5.1مقدمه130

5.2بحث و نتیجه گیری131

5.3محدودیت های تحقیق139

5.4پیشنهادهای کاربردی140

5.5پیشنهادهای پژوهشی141

5.6پیوست ها142

5.6.1 ضمیمه 1 مولفه های هر یک از اصول پنجگانه143

5.6.2 ضمیمه2 پرسشنامه145

5.7منابع فارسی تحقیق147

5.8منابع انگلیسی تحقیق154

5.9منابع اینترنتی157

5.10ترجمه انگلیسی چکیده158

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی عملكرد مديران مدارس متوسطه استان همدان بر اساس اصول سازمان يادگيرنده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید