انتخاب صفحه

مقدمه

در طول تاریخ همواره سیل ها بخشی از زندگی انسانها بوده اند.سیل یک پدیده طبیعی قابل تکرار می باشد که ممکن است در اثر دخالت های بشر در طبیعت و استفاده نادرست از منابع طبیعی نیز ایجاد شود.سیل ها سالیانه خسارت های زیادی را به بار می آورند ک در دهه های اخیر میزان این خسارت ها زیاد شده است.

فهرست مطالب

چکیده—————————————————————— 1

مقدمه—————————————————————— 2

فصل اول:کلیات

۱ – ۱- هدف:

 نقشه های پهنه بندی سیلاب در مطالعات مدیریت سیلابدشت ها کاربرد وسیعی دارد. امروزه این نقشه ها یکی از اطلاعات پایه و مهم در مطالعات طرح های عمرانی در دنیا محسوب شده و قبل از هر گونه سرمایه گذاری و یا اجرای طرح های توسعه، بررسی آن در دستور کار سازمان های ذیربط قرار دارد. هدف اصلی از طرح موضوع، تبیین ضرورت تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب برای رودخانه ها نیز معرفی کاربردهای متنوع این نقشه ها در مدیریت سیلاب و کاهش خسارات با استفاده از فناوری های نوین می باشد.احداث نامناسب و نامتناسب پلها یکی از علل وقوع سیلاب از طریق تغییر در مقطع رودخانه، سرعت جریان، مناطق ذخیره سیلاب، تراز آب و گستره جریان می باشد. در این تحقیق نقش احداث پل و کالورت بر عمق و پهنه سیلها با دوره بازگشتهای مختلف بررسی خواهد گردید. باتوجه به اهداف ذکر شده در تحقیق حاضر نقش پهنه های سیل گیر در دو حالت وجود و عدم وجود دو سازه مذکور و مقایسه هر یک از آنها تهیه خواهد شد.

۱ – ۵- انواع خسارات سیل:

خسارات سیل در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی می باشد اگر چه در گزارشات خبری اساساً اطلاعاتی غیر فنی ارائه میشود که غالبا از دقت کافی برای ارزیابی حرفه ای برخوردار نیست، معهذا تنوع و گستردگی مسائل و ضایعات ناشی از سیل را به وضوح نشان می دهد که عبارتند از: تخریب پلها و راه های ارتباطی، قطع خطوط انتقال نیرو، اختلال در شبکه مخابرات، غرقاب شدن کشتزارها، ویرانی اماکن مسکونی و تأسیسات شهری و روستایی، تلف شدن احشام و هلاکت و آوارگی قربانیان سیل جزو اقلام ثابت و همیشگی فهرست ضایعات سیل در سطح کشور می باشد. در بیشتر موارد خسارت وارده را می توان مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و برای آن مبلغی را مشخص نمود، این خسارات را محسوس می نامند. علاوه بر خسارات محسوس، فاجعه های طبیعی و خسارات نامحسوسی نیز دارند

1-1 هدف————————————————————– 4

1-2 منشا سیل———————————————————— 4

1-3 عوامل موثر بر پدیده سیل————————————————- 4

1-3-1 عوامل حوضه ای—————————————————- 4

1-3-2 عدم اعمال مدیریت صحیح حوضه—————————————- 4

1-3-3 عوامل اقلیمی——————————————————- 4

1-3-4 ویژگی های رودخانه————————————————– 4

1-3-5 بی توجهی به مسائل هیدرولیکی در رودخانه ——————————— 4

1-3-6 افزایش ضریب زبری و مقاومت ابراهه ها به علل گوناگون————————- 4

1-3-7 رسوبگذاری در رودخانه ها،حوضه ها،باتلاق ها و بالا آمدن کف آنها—————- 4

1-4 خسارات ناشی از سیل————————————————— 5

1-5 انواع خسارات سیل—————————————————– 7

1-5-1 خسارات محسوس————————————————— 8

1-5-2 خسارات نامحسوس————————————————– 8

1-6 کاهش خطرات سیل—————————————————- 9

1-7 روش های سازه ای—————————————————– 10

1-7-1 دیواره سیل بند بتن————————————————— 10

1-7-2 سدهای مخزنی و تاخیری———————————————– 10

1-7-3 انحراف جریان—————————————————— 10

1-7-4 بهسازی و اصلاح مسیر کانال——————————————– 11

1-7-5 پیش بینی سیلاب—————————————————- 11

1-7-6 بهبود وضعیت حوضهآبریز در راستای کنترل سیلاب—————————- 15

1-7- 7 روشهای سازه ای متداول———————————————- 15

1-8روش های غیرسازه ای————————————————— 16

1-8-1 کنترل و مدیریت کاربری اراضی—————————————— 18

1-8-2 آبخیزداری در مناطق بالادست——————————————- 18

1-8-3 سیستم هشدار سیل————————————————— 19

1-8-3-1 انواع سیستم های هشدار سیل—————————————— 19

1-8-3-2 اهمیت پیش بینی دقیق زمان سیلاب————————————- 20

1-8-3-3 پیش بینی و هشدار سیل———————————————- 21

1-8-3-4 مراحل طراحی سیستم هشدار سیل————————————— 21

1-8-3-5 کاربردهای سیستم هشدار سیل—————————————– 22

1-8-4 تخلیه مناطق سیل زده————————————————- 23

1-8-5 کمک های اصطراری————————————————- 23

1-8-6 ضد سیل سازی—————————————————– 23

1-9 بیمه سیلاب———————————————————- 24

1-9-1 روش های تعیین نرخ بیمه سیلاب—————————————– 24.

1-9-2 مزایای بیمه سیل—————————————————– 25

1-9-3 معایب بیمه سیل—————————————————– 26

1-9-4 راهکارهای علمی بیمه سیلاب در ایران————————————- 26

1-10پهنه بندی سیلاب—————————————————– 27

 1-11 کاربرد نقشه های پهنه بندی سیلاب—————————————- 28

1-11-1 تعیین حریم و بستر رودخانه——————————————– 28

1-11-2 مطالعه و توجیع اقتصادی طرح های عمرانی——————————— 28

1-11-3 پیش بینی و هشدار سیل و عملیات امداد و نجات—————————– 29

1-11-4 بیمه سیل——————————————————— 29

1-12 پل————————————————————— 30

فصل دوم:بررسی منابع

2-1 مروری بر منابع خارج کشور———————————————– 34

2-2 مروری بر منابع داخل کشور———————————————– 38

نحوه مدل سازی حوضه آبریز وروند یابی سیلاب درحوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

نحوه مدل سازی حوضه آبریز وروند یابی سیلاب درحوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

فصل سوم:خصوصیات حوضه مورد مطالعه

۳- ۱ – مقدمه:

کاربرد هیدرولوژی در مهندسی عمدتا”در ارتباط با طرح و بهرهبرداری از تاسیسات هیدرولیکی است، بنابراین جهت انجام هر طرح عمرانی، احداث تاسیسات آبی، پلها ، جادهها و …. برآورد سیلاب با دوره بازگشتهای متفاوت از جمله موارد لازم و پایه هر طراحی می – باشد. در این فصل کلیاتی در رابطه با حوزه آبریز مورد مطالعه بیان شده و در آخر جدول دبی های با دوره بازگشتهای ه، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ سال ارائه شده است.

۳- ۲- موقعیت حوزه آبریز:

 رودخانه زاینده رود بزرگترین و مهمترین رودخانه حوزه آبریز باتلاق گاوخونی می باشد که از دامنه های شرقی زاگرس سرچشمه گرفته و در جهت غرب به شرق جریان دارد. عمده منابع تامین کننده آب رودخانه زاینده رود نزولات قابل توجه ارتفاعات زاگرس می باشد. شاخه اصلی رودخانه شور از ارتفاعات همگین سرچشمه گرفته و روانابا ارتفاعات تنگ آهن، واوشاتاج احمد را از جنوب و آب کوه عبدالنبی را از شمال زهکشی می نماید. شاخه مهم دیگر رودخانه شور از ارتفاعات شمال سمیرم سرچشمه می گیرد و با پیوستن شاخه های فرعی دیگر به آن به سمت شمال امتداد می یابد. رودخانه شور پس از اضافه شدن آب چشمه دزج و شاخه های فرعی جنوب قمیشلو به طرف دهاقان سیر می نماید. در حدود نیم کیلومتری غرب دهاقان سر شاخه های دیگری از جنوب ارتفاعات آستانه، شنلو، گرم آباد، شاه ذکریا، بازن و قلاری سرچشمه گرفته و به آب رودخانه زاینده رود می پیوندد.

3-1 مقدمه————————————————————– 44

3-2 موقعیت حوزه آّبریز—————————————————– 44

3-3 خصوصیات ژئومتری حوضه———————————————– 45

3-3-1 مساحت حوزه—————————————————— 46

3-3-2 محیط حوزه——————————————————– 46

3-3-3 شیب حوضه——————————————————– 46

3-3-4 زمان تمرکز——————————————————– 47

3-4 سیلاب————————————————————- 47

نمودار فراوانی سیلاب در استانهای سیل خیز کشور در طی سالهای 1331-1378

نمودار فراوانی سیلاب در استانهای سیل خیز کشور در طی سالهای 1331-1378

فصل چهارم:ابزارها و روش ها

1-4- مقدمه:

 با استفاده از تکنیک های جدید و نرم افزارهای موجود و اطلاعات هیدرولوژی سیل می توان پهنه تحت تاثیر سیلاب با دوره های بازگشت مختلف را برای منطقه معین نمود . جبران خسارات مالی بعد از بروز هر سیلا منوط به صرف بودجه های کلان است در حالی که اگر این بودجه صرف پیشگیری از خطر سیل و تعیین و تشخیصی مناطق سیل گیر شود صرفه جویی اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو ارائه روش های نسبتاً دقیق پهنه بندی خطر سیلاب برای مناطق با ریسک بالا ضروری است. در این مطالعه روشی برای پهنه بندی سیلاب با دوره های بازگشت مختلف ارائه شده است تا قبل از وقوع سیل، مناطق خطر مشخص گردد و بر اساس آن اقدامات مدیریتی اجرا شود.

4-3-1- استفاده از داغاب

 این روش را به عبارتی میتوان روش سنتی اطلاق نمود. در این روش پس از فروکش کردن سیلاب، اثر داغاب سیلا بر روای پل ها، ساختمانها، درخت ها و زمین علامت گذاری شده و باتوجه به موقعیت تقریبی این داغاب ها بر روی نقشه توپوگرافی و اتصال آنها به یکدیگر پهنه سیل مربوطه مشخص می گردد. متأسفانه این روش با وجود دقت پایین به دلیل عدم نیاز به وسایل و ابزار جدید و دانش فنی خاصی کماکان در بعضی از مناطق مورد استفاده قرار میگیرد. معایب و محدودیتهای این روش را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد: این روش مستلزم کار صحرایی زیاد است، زیرا باید در نقاط مختلف، این داغاب ها را ثبت و با رنگ علامت زده شود که با صرف هزینه زیادی توأم است. دقت انتقال داغاب ها روی نقشه های توپوگرافی پایین می باشد و کوچکترین اشتباه باعث بروز اختلاف بین علامت ثبت شده و علامت انتقال داده شده، می شود. در این روش تنها پهنه سیل گیر برای حداکثر دبی عبوری قابل ثبت است و به معنای واقعی تهیه نقشه پهنهبندی برای دورههای بازگشت مختلف بسیار مشکل است. با توجه به کار صحرایی زیاد و دقت کم، این روش جز در موارد اضطراری توصیه نمی شود

4-1 مقدمه————————————————————– 50

4-2 مفاهیم————————————————————– 50

4-2-1 سیلاب———————————————————– 50

4-2-2 دشت سیلابی——————————————————- 50

4-3 رش های تهیه نقشه های پهنه بندی—————————————— 51

4-3-1 استفاده از داغاب—————————————————- 52

4-3-2 استفاده از عکس های هوایی——————————————– 52

4-3-3 استفاده از عکس های ماهواره ای—————————————– 53

4-3-1 استفاده از مدل های ریاضی——————————————— 53

4-4 مدل های کامپیوتری مرسوم در محاسبه پروفیل سطح آّب————————— 53

4-5 مدل HEC-RAS————-ا———————————————————— 54

5-4-1 کاربرد مدل HEC-RAS —–ا—————————————— 54

4-5-2 معرفی مدل ریاضی HEC-RAS———–ا——————————- 55

4-5-3 فرضیات حاکم بر مدل ریاضی HEC-RAS—————ا——————- 55

4-5-4 تعیین رژیم جریان رودخانه در مدل HEC-RAS——-ا———————— 55

4-5-5 روش محاسبه پروفیل سطح آب در مدل هیدرولیکی HEC-RAS———ا———- 56

5-4-6 روش محاسبه پروفیل سطح آب در طول رودخانه—————————— 58

4-6 اطلاعات مورد نیاز—————————————————– 58

4-7 داده های ورودی بررسی هیدرولیکی جریان در محدوده طرح———————— 60

7-4-1 پلان مسیر رودخانه————————————————— 60

7-4-2 نیمرخ طولی رودخانه————————————————- 60

7-4-3 مقاطع عرضی رودخانه————————————————- 61

7-4-4 دبی سیلاب——————————————————– 62

7-4-5 سرایط مرزی——————————————————- 62

7-4-6 ضریب زبری جریان————————————————– 62

7-4-6-1 زبری سطح—————————————————— 63

7-4-6-2 درجه ناهمواری در سطح بستر کانال(n1)————————ا——— 63

7-4-6-3 تغییرات در سطح مقطع کانال(n­2)———————-ا—————- 64

7-4-6-4 تاثیرات نسبی موانع(n3)———————ا———————— 64

7-4-6-5 تاثیر پوشش گیاهی(n4)——————–ا————————- 65

7-4-6-6 تاثیر ماندر(m)——————ا———————————- 67

فصل پنجم: بررسی نتایج

۵ – ۱ – مقدمه:

در این بخش نتایج حاصل از مدلسازی HEC-RAS در رودخانه در حالت وجود و عدم وجود سازهها مورد بحت قرار خواهد گرفت. پارامترهای هیدرولیکی رودخانه در شرایط پل و کالورت و تفاوتهای موجود بین آنها بررسی خواهد گردید. با تفسیر نتایج حاصل از آنها میتوان به یلت دید مناسب و واقعی از مکانیزم وجود سازه در تغییر شرایط هیدرولیکی و همچنین پهنهبندی سیلاب رودخانه دست یافت. در این فصل نتایج مربوطه در قالب نمودار و جدول ارائه میشوند.

5-1 مقدمه————————————————————– 70

5-2 مقایسه سرعت جریان در رودخانه تحت دبی های مختلف————————— 70

5-3رژیم جریان———————————————————– 81

5-4 تاثیرات سازه پل بر رودخانه———————————————– 83

5-5 تاثیرات سازه کالورت بر رودخانه——————————————- 111

5-6 مقایسه تاثیر دو سازه پل و کالورت بر رودخانه———————————- 140

5-7 پهنه بندی سیلابپ—————————————————— 154

فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1 خلاصه نتایج——————————————————— 161

6-2 پیشنهادات———————————————————– 162

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی——————————————————– 163

فهرست منابع لاتین——————————————————— 167

چکیده انگلیسی———————————————————– 170

فهرست جداول

3-1 خضوصیات حوضه—————————————————– 46

3-2 دبی اوج سیلاب در مقاطع مختلف و در دوره های بازگشت مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه   48

4-1 مقادیر ضرایب تنگ شوندگی وبازشوندگی در نتیجه تغییرات مقطع——————– 57

4-2 مقادیر مختلف n1 در شرایط مختلف بستر————————————————— 63

4-3 مقادیر مختلف n2­ در شرایط مختلف بستر————————————————— 64

4-4 مقادیر مختلف ­n3 در شرایط مختلف بستر—————————————————- 65

4-5 مقادیر مختلف n4  در شرایط مختلف بستر————————————————– 66

4-6 مقادسر مختلف mدر شرایط مختلف بستر————————————————— 67

5-1 مساحت سطح مقطح جریان با دبی های با دوره بازگشت 5،25 و 100 سال در حدفاصل 6+350 الی 5+900    75

5-2 تغییرات سرعت و مساحت در حدفاصل بازه 200+26 الی 850+26—————— 80

5-3 رژیم جریان در بازه مورد بررسی 00+0 الی 00+40—————————– 81

5-4 سطح مقطح جریان در حدفاصل 595+7 الی 715+7—————————- 85

5-5 جزئیات تغییرات سرعت جریان ،سطح مقطع جریان وسطح آّب در حدفاصل 650+13 الی 780+13      87

5-6 سرعت جریان ،سطح مقطع جریان وسطح آّب در حدفاصل720+22 الی 080+23——– 91

5-7 سرعت جریان ،سطح مقطع جریان وسطح آّب در حدفاصل 870+25 الی 050+26——- 95

5-8 سرعت جریان ،سطح مقطع جریان وسطح آّب در حدفاصل400+26 الی 800+26——– 96

5-9 سرعت جریان ،سطح مقطع جریان وسطح آّب در حدفاصل 150+23 الی 550+23——- 100

5-10 تغییرات عمق آب در حدفاصل 400+7 الی 850+7—————————- 103

5-11 تغییرات عمق آب در حدفاصل 500+22 الی 450+23————————- 104

5-12 تغییرات عمق آب در حدفاصل 450+13 الی 050+14————————- 106

5-13 تغییرات عمق آب در حدفاصل 500+22 الی 450+23————————- 108

5-14 تغییرات عمق آب در حدفاصل 750+25 الی 000+27————————- 110

5-15 تغییرات سرعت در حدفاصل 400+7 الی 850+7—————————— 112

5-16 تغییرات سرعت،سطح مقطع جریان و سطح آّب در حدفاصل 460+7 الی 710+7——- 114

5-17 تغییرات سرعت در حدفاصل 450+13 الی 000+14————————— 117

5-18 تغییرات سرعت،سطح مقطع جریان و سطح آّب در حدفاصل 455+13 الی 800+13—– 118

5-19 تغییرات سرعت در حدفاصل 350+22 الی 100+23————————— 122

5-20 تغییرات سرعت،سطح مقطع جریان و سطح آّب در حدفاصل 400+22 الی 23+500—– 122

5-21 تغییرات عمق آب در حدفاصل 400+22 الی 23+500————————- 125

5-22 تغییرات سرعت،سطح مقطع جریان و سطح آّب در حدفاصل 550+25 الی 800+26—– 128

5-23 تغییرات سرعت جریان در حدفاصل 850+32 الی 550+33———————- 135

5-24 تغییرات سطح مقطع جریان و سطح آّب در حدفاصل 900+32 الی 550+33———- 136

5-25 تغییرات سرعت جریان در دو سازه پل و کالورت——————————- 141

5-26 اختلاف سرعت در دو حالت وجود پل و کالورت——————————- 143

5-27 درصد تغییرات سطح مقطع جریان در اثر احداث پل و کالورت نسبت به سطح مقطع جریان–   145

5-28 درصد تغییرات پهنای سطح جریان در اثر احداث پل و کالورت نسبت به سطح مقطع جریان–   147

5-29 درصد تغییرات عمق جریان در اثر احداث پل و کالورت نسبت به سطح مقطع جریان——- 149

5-30 تغییرات سطح مقطع،سطح آب و عمق جریان در اثر احداث پل و کالورت————– 151

5-31 تغییرات طول بازه در اثر احداث پل و کالورت——————————— 153

5-32 سطح پهنه سیل تحت دو سازه پل و کالورت———————————- 154

6-1 مساحت سطع پهنه سیل مازاد بر رودخانه————————————– 160

فهرست نمودارها

1-1 نمودار فراوانی سیل ها در استان های سیل خیز کشور در طی سالهای 1331-1378——- 6

1-2 نمودار رابطه عمومی بین زمان پیش بینی سیلاب و میزان تقلیل در خسارات————— 20

1-3 تصویر نحوه مدل سازی حوضه آبریز و روند یابی سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ………….  22

3-1 تصویر نمایی از حوضه مورد مطالعه وتقسیم بندی آن—————————— 45

4-1 تصویر نمایی از پلان رودخانه شور در محدوده مطالعاتیدر نرم افزار hec-ras——-ا———- 61

4-2 تصویر مقاطع عرضی خروجی از نرم افزار Land Development—-ا———————- 62

4-3 تصویر الف)بستر بدون پوشش گیاهی ب)بستر قلوه سنگی ج)بستر یکپارچه سنگی———- 67

5-1 نمودار تغییرات سرعت جریان در رودخانه کیلومتزاژ 500+2~0.00—————— 70

5-2تصویر مقایسه سطح جریان در کیلومتر 550+0(الف) و 600+0(ب)——————- 71

5-3 نمودار تغییرات سرعت جریان رودخانه در کیلومتراژ 000+5~500——————- 72

5-4 نمودار تغییرات سطح مقطع رودخانه در کیلومتراژ 000+5~500+2——————- 73

5-5 نمودار تغییرات سرعت جریان رودخانه در کیلومتراژ500 +7~000+5—————– 74

5-6تصویر مقایسه سطح جریان در کیلومتر 950+50(الف) و 000+6(ب)—————— 75

5-7 نمودار تغییرات سرعت جریان رودخانه در کیلومتراژ 00+20~500+22—————- 76

5-8 تصویر سطح مقطح در فواصل 300+20(الف)350+20(ب)———————– 77

5-9 تصویر سطح مقطح در فواصل 100+22(الف)150+22(ب)———————– 78

5-10 نمودار تغییرات سرعت جریان رودخانه در کیلومتراژ 000+25 الی 500+27———– 79

5-11 تصویر هندسی پل در کیلومتز 700+7————————————– 83

5-12 نمودار تغییرات سرعت جریان در اثر احداث پل 700+7————————– 84

5-13 نمودار سطح مقطع جریان در اثر احداث پل 700+7—————————– 85

5-14 تصویر هندسی پل در کیلومتر 750+13————————————- 86

5-15 نمودار تغییرات سرعت جریان در اثر احداث پل750+13————————- 86

5-16 نمودار سطح مقطع جریان در اثر احداث پل 750+13————————— 88

5-17 تصویر هندسی پل در کیلومتر 900+22————————————- 89

5-18 نمودار تغییرات سرعت جریان در اثر احداث پل  900+22———————— 89

5-19 نمودار سطح مقطع جریان در اثر احداث پل 900+22————————— 90

5-20 تصویر هندسی پل در کیلومتر 000+26————————————- 93

5-21 تصویر هندسی پل در کیلومتر 750+26————————————- 93

5-22 نمودار تغییرات سرعت جریان در اثر احداث پل در کیلومتر 750+25 الی 950+26—— 94

5-23 نمودار سطح مقطع جریان در اثر احداث پل در کیلومتر 750+25 الی 950+26——— 98

5-24 تصویر هندسی پل در کیلومتر 450+33————————————- 98

5-25 نمودار تغییرات سرعت جریان در اثر احداث پل در کیلومتر450+33—————– 99

5-26 نمودار سطح مقطع جریان در اثر احداث پل در کیلومتر 450+33——————- 99

5-27 تصویر استغراق پل در کیلومتر 450+33 تحت دبی 100 ساله ——————— 102

5-28 نمودار تغییرات عمق جریان در اثر احداث پل در کیلومتر  700+7——————- 102

5-29 نمودار تغییرات عمق جریان در اثر احداث پل در کیلومتر 750+13—————— 103

5-30 نمودار تغییرات عمق جریان در اثر احداث پل در کیلومتر 900+22—————— 105

5-31 نمودار تغییرات عمق جریان در اثر احداث دو پل در کیلومتر 000+26 و 750+26——- 107

5-32 نمودار تغییرات عمق جریان در اثر احداث پل در کیلومتر 450+33—————— 109

5-33 تصویر هندسی کالورت در کیلومتر 700+7———————————- 111

5-34 نمودار تاثیرات کالورت بر سرعت جریان در کیلومتر  700+7———————- 112

5-35 نمودار تاثیرات کالورت بر سطح مقطع جریان در کیلومتر  700+7——————- 113

5-36 نمودار تاثیرات کالورت بر عمق جریان در کیلومتر  700+7———————– 115

5-37 تصویر هندسی کالورت در کیلومتر 750+13——————————— 116

5-38 نمودار تاثیرات کالورت بر سرعت جریان در کیلومتر   750+13——————– 116

5-39 نمودار تاثیرات کالورت بر سطح مقطع جریان در کیلومتر   750+13—————– 117

5-40 نمودار تاثیرات کالورت بر عمق جریان  750+13—————————— 120

5-41 تصویر هندسی کالورت در کیلومتر 900+22——————————— 120

5-42 نمودار تاثیرات کالورت بر سرعت جریان در کیلومتر  900+22——————— 121

5-43 تصویر هندسی کالورت در کیلومتر 000+26——————————— 126

5-44 تصویر هندسی کالورت در کیلومتر 750+26——————————— 126

5-45 نمودار تاثیرات کالورت بر سرعت جریان در کیلومتر  000+26 الی 750+26———- 127

5-46 نمودار تاثیرات کالورت بر سطح مقطع جریان در کیلومتر  000+26 الی 750+26 با ذ بی 50 ساله……..      133

5-47 تصویر استغراق پل در کیلومتر 750+26 تحت دبی 50 ساله———————– 134

5-48 تصویر هندسی کالورت در کیلومتر 450+33——————————— 134

5-49 نمودار تاثیرات کالورت بر سطح مقطع جریان در کیلومتر   450+33—————– 135

5-50 نمودار تاثیرات کالورت بر عمق جریان  450+33—————————— 139

5-51 تصویر استغراق پل در کیلومتر 450+33 تحت دبی 50 ساله———————– 139

5-52 نمودار مقایسه   سرعت جریان در سه حالت وجود پل وجود کالورت و جریان پایه——– 140

5-53 نمودار مقایسه   سرعت جریان تحت سازه پل و کالورت به جریان طبیعی رودخانه——— 144

5-54 نمودار مقایسه سطح مقطع جریان در سه حالات جریان طبیعی رودخانه تحت سازه پل و کالورت  ……..145

5-55 نمودار مقایسه نسبت سطح مقطع جریان تحت سازه پل و کالورت به جریان طبیعی رودخانه–   146

5-56 نمودار مقایسه نسبت پهنای سطح جریان تحت سازه پل و کالورت به جریان طبیعی رودخانه– 147

5-57 نمودار مقایسه نسبت پهنای سطح جریان تحت سازه پل و کالورت به جریان طبیعی رودخانه–   148

5-58 نمودار مقایسه نسبت عمق جریان تحت سازه پل و کالورت به عمق طبیعی  جریان رودخانه— 149

5-59 نمودار مقایسه نسبت عمق جریان تحت سازه پل و کالورت به جریان طبیعی رودخانه——- 150

5-60 نمودار مقایسه طول بازه متاثر از احداث پل و سازه کالورت———————— 153

فهرست نقشه ها

6-1 تاثیر سازه پل و کالورت بر پهنه بندی سیل در کیلومتر 700+7———————– 156

6-2 تاثیر سازه پل و کالورت بر پهنه بندی سیل در کیلومتر 750+13——————— 157

6-3 تاثیر سازه پل و کالورت بر پهنه بندی سیل در کیلومتر 900+22——————— 158

6-4 تاثیر سازه پل و کالورت بر پهنه بندی سیل در کیلومتر 750+26——————— 159

6-5 تاثیر سازه پل و کالورت بر پهنه بندی سیل در کیلومتر 450+33——————— 160


ABSTRACT

 Appraisal of flood surface damming in seasonal rivers and the effect of cross structures on it (sample study of Shour River) During the history flood has been always a part of humans life. Flood is a repeatable natural phenomenon which may be caused due to the man’s intervention in nature and incorrect use of natural resources. Flood causing much damages every year which during the recent decades the scale of such damages are increased. Researches show that the flood surface damming as one of the management methods for encountering with flood has met high application providing the possibility of sending appropriate warnings when there is the flood danger and facilitating the aid and sae operations ..Hence, today the plans of flood surface damming is one of the basic and important information in development design studies in the world. On the other hand, rivers are under the influence of different factors such as geology, alluvial specifications, hydrologic specifications of watershed, hydraulic conditions of current and also exploitation manner which creating cross structures such as bridge along the rivers cause changing in the current pattern, water course geometry and changing the water level and consequently overshadows the surface damming .The object of study basin in this research is situated in Isfahan Province. Zayanderoud River is the biggest and most important River of Gavkhooni Marsh originating from east Zagross foothills flowing from west to east. The major branch of Shour River is originated from Hemgin heights drainaging the current water of Tang Ahan heights and oushataj Ahmad from the south and water of Abdolnabi from the north joining the Zayandehroud River. Having regard to Article 1 of regulations No.48556/31/100 dated 25.10.2000 proposed by Ministry of Power, and with due regard to ratification dated 02.11.2000 of the Cabinet Ministers, the bed is that part of river which in every place with due regard to hydrologic statistics is determined by Ministry of Power, and limit is that part of lands around a river which is located immediately after the bed and whether it has permanent or seasonal water will be from one to twenty meters. Therefore all results have been extracted on the basic of  flow with 25 years returning course. In this research by using from Hydrologic data, traversal crosses, field investigations, Hec-Ras and land Development soft wares, studies have been made on the cross structures including bridge and colvert on the depth and surface of floods with various returning course for Shour seasonal River in Isfahan Province the results of which have been acceptable.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید