انتخاب صفحه

مقدمه
با توجه به افزایش روز افزون میزان آمد و شد وسائط نقلیه و تنوع شرایط آب و هوایی، قیرهای موجود قابلیت تأمین رفتارهای مطلوب مخلوط های آسفالتی هما نند انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت در برابر شیارشدگی و تغییر شکل های دائمی را ندارد. لذا در سالیان اخیر استفاده از افزودنی ها از جمله پلیمر، جهت بهبود خواص قیر و در نتیجه بهبود رفتار مخلوط های آسفالتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است اصلاح خواص قیر با پلیمرها، باعث بالا بردن کیفیت مخلوط های آسفالتی، طولانی تر شدن فواصل بین تعمیرات اساسی و در نتیجه کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری روسازی می شود.ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده با مواد پلیمری و قیرهای پیر شده تحت دستگاهای آزمایشگاهی پروسه ای می باشد که در این پروژه به آن پرداخته خواهد شد. قیر به عنوان یک ماده مصرفی در صنایع مختلف به ویژه راه و ساختمان از اهمیت وجایگاه ویژهای برخوردار است قسمت عمده تحقیقات انجام شده در راهسازی معطوف به جزء قیر است، زیرا این ماده علی رقم درصد وزنی کم 4 تا 6 درصد دراستحکام و پایداری پوشش جاده درمقابل عوامل فرسایشی نقش مهمی دارد و در نتیجه، هرگونه بهبود خواص قیر، باعث بهبود عملکرد آسفالت می شود. بنابراین تلاشهای زیادی برای بهبود عملکرد قیر به وسیله اصلاح شیمیایی یا فیزیکی شده است.
رویه های آسفالتی که محافظ جسم راه و از عوامل اصلی تامین کننده آمد و شد راحت و رضایت بخش استفاده کنندگان از راه می باشند، بخش مهمی از سازه روسازی راه تشکیل می دهند. از سوی دیگر ساخت، نگهداری و ترمیم روسازیهای آسفالتی عموماً اعتبارات هنگفتی را به خود اختصاص می دهند. [2]بررسی خواص رئولوژی در آزمایشگاه از طریق دسستگاه (DSR) برای ارزیابی مدول برشی و تغییر زاویه(فاز) برشی در دماهای متفاوت وتحت بار دینامیکی در فرکانس های متفاوت انجام می شود. نتایج حاصله در نمودارهای مربوط به تغییر فرکانس بار گذاری و مدول برشی وهمچنین فرکانس بارگذاری و تغییر زاویه برشی برای تمامی نمونه های موجود در آزمایش چه نمونه قیر اصلاح نشده خالص اولیه و چه نمونه های اصلاح شده به وسیله مواد افزودنی پلیمری و… ونمونه های پیر شده توسط دستگاههای آزمایشگاهی که قیر و نمونه های اصلاح شده را پیر می کنند، و در حقیقت شبیه ساز عملکرد عمر مصرفی قیر در آسفالت می باشند انجام می گیرد.در مورد بارگذاری دینامیکی وقتی فرکانس بارگذاری کم باشد بزرگی مدول ترکیبی سیال به سمت صفر میل می کند. در حالی که مدول جامد مقدار ثابت دارد. همچنین در مورد بارگذاری دینامیکی وقتی فرکانس بارگذاری کم باشد انحراف زاویه یا اختلاف فاز تقریبا” 90 درجه می شود. در حالی که اختلاف فاز برای جامد رو به صفر میل می کند.خروجی داده های آزمایشات دینامیکی، مدول ترکیبی یا پیچیده می باشد که متشکل از دو مقدار مدول ترکیبی که با G* شناخته می شود و همچنین زاویه اختلاف فاز یا انحراف که با б شناخته می شود ، می باشد. کاهش داده های آزمایش برای تصحیح و کنترل مدل مورد نیاز است.[24]

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: تعریف مساله

از لحاظ عملی، کاهش داده های آزمایش مواد ویسکوالاستیک که در چندین دمای مختلف اندازه گیری و بررسی می شوند موثر و از روی قاعده می باشد. منحنی مرجع و فاکتور دمای مربوط برای ایجاد درک رئولوژیک مواد موثر هستند.بوسیله این نمودارها می توان خواص مکانیکی را در رنج گسترده تری از دما و زمان بارگذاری یا فرکانس تخمین زد که این نمودارهای مرجع برآورد شده حاصل را در واقعیت می توان دید ولی در آزمایشگاه نمی توان به آن دست پیدا کرد.[24] در مورد تاثیر دما، در صورتی که رفتار غیرخطی باشد خواص مواد ویسکوالاستیک ممکن است تنش ویا کرنش وابسته باشند. در مورد دا دههای مربوط به آزمایشات کرنش کنترل شده خواص حاصله تابعی از کرنش به کار رفته می باشند. به منظور تطبیق وابستگی کرنشی، معرفی منحنی مرجع برای تاثیر دما و کرنش ضروری می باشد.مطابق منحنی مرجع فاکتور دما به عنوان تابع دما و فاکتور مبدل کرنشی به عنوان تابع کرنشی می باشد. مواد ویسکو الاستیکی مانند قیر یا آسفالت به دو ساختار تقسیم می شوند: سیال و جامد. برای ایجاد مدل برای مواد ویسکو الاستیک این که ما درک صحیح از ماهیت ماده داشته باشیم که آیا ماده جامد یا سیال باشد مهم می باشد. و بطور کلی هنگامی که زمان تلف شده ویا (سپری شده) طولانی باشد آنگاه تسلیم خزش به سمت بی نهایت می رود در حالی که تسلیم برای مواد جامد تقریبا” ثابت می ماند و در مورد بارگذاری دینامیکی وقتی فرکانس بارگذاری کم باشد بزرگی مدول ترکیبی سیال به سمت صفر میل می کند. در حالی که مدول جامد مقدار ثابت دارد. همچنین در مورد بارگذاری دینامیکی وقتی فرکانس بارگذاری کم باشد انحراف زاویه یا اختلاف فاز تقریبا” 90 درجه می شود. در حالی که اختلاف فاز برای جامد رو به صفر میل می کند.

1-2.نیاز به مطالعه در مورد مساله
تاکنون در ایران ارزیابی آزمایشات مربوط به خواص رئولوژی قیر تنها برای قیرهای خالص انجام شده وتا حدی بروی قیرهای اصلاح شده با مواد خاص انجام شده است، در این پروژه مواد اصلاحی متفاوت می باشد. ضمنا”آزمایشات در قیرهای پیر شده نیز انجام می گیرد، و آنالیز ومدلسازی برای دادها و نتایج حاصل از آزمایشات صورت می گیرد.بررسی خواص رئولوژی در آزمایشگاه از طریق دسستگاه (DSR) برای ارزیابی مدول برشی و تغییر زاویه(فاز) برشی در دماهای متفاوت وتحت بار دینامیکی در فرکانس های متفاوت انجام می شود. با تقسیم مدول برشی قیر(G*) بدست آمده در آزمایشگاه بر سینوس زاویه انحراف که با پارامتر δ نشان داده می شود معیار مربوط شیارافتادگی در دمای بالا و با ضرب کردن این دو پارامتر معیار مربوط به خستگی مطابق استاندارد روسازی ممتاز (Superpave) ارزیابی می شود.[18] در تحقیقات و مطالعات انجام شده تا کنون این آزمایشات در دمای ثابت و در رنج فرکانسی خاص و یا در فرکانس ثابت و در رنج دماهای خاص انجام شده است. در این پروژه نمونه قیر خالص اولیه و قیرهای اصلاح شده و پیر شده در هردو رنج فرکانس و دما انجام شده است.در مدل منحنی مرجع مدول ترکیبی با قانون توان تعریف می شود. منحنی مرجع اختلاف فاز با معادلات تجربی بر مبنای داده های آزمایشگاهی بیان می شود. اختلاف فاز در مورد قیرها بصورت منحنی در روابط بین فرکانس لگاریتمی و تغییر زاویه یا انحراف زاویه تعریف می شود.[ 18]

1-1.تعریف کلی مساله…………………………………………………………………………………………………………….5
1-2.نیازبه مطالعه در مورد مساله…………………………………………………………………………………………………6
1- 3.اثرات مهم مطالعه روی مساله از نظر بهبود آن……………………………………………………………………………7
1-4. اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….8
1-5.دامنه اثر مساله در جامع علمی و اجتماع…………………………………………………………………………………..8
1- 6.محدودیت ها و چارچوب مطالعه……………………………………………………………………………………………..9

عملیات رئومتر برش دینامیکی قیر

عملیات رئومتر برش دینامیکی قیر

فصل دوم : کاوش در متون (یا تاریخچه علمی یا مروری بر تحقیقات گذشته).

قیرآسفالتی نقش کلیدی در عملکرد و کیفیت روسازی انعطاف پذیر بازی می کنند. بنابراین مهندسین روسازی آسفالتی باید درک کاملی از رفتار آنها داشته باشند. انجام آزمایشات خاصی برای محاسبات و ارزیابیها و انتخاب مصالح برای سازه روسازی مورد نیاز است. هدف از ارائه این فصل کاوش در متون مربوط به مشخصات رفتار رئولوژی قیر آسفالتی می باشد.در این فصل نشان داده می شود مطالعات کمی مورد توجه بروی تحقیقات مربوط به قیر و مخلوط آسفالتی انجام شده است. اکثر این تحقیقات بروی بهبود خواص قیر یا تغییر در پارامترهای طراحی بتن آسفالتی مانند درصد میزان آسفالت یا میزان حجم هوا یا فیلر انجام شده است.قیر به عنوان یک ماده مصرفی در صنایع مختلف به ویژه راه و ساختمان از اهمیت وجایگاه ویژهای برخوردار است قسمت عمده تحقیقات انجام شده در راهسازی معطوف به جزء قیر است، زیرا این ماده علی رقم درصد وزنی کم 4 تا 6درصد دراستحکام و پایداری پوشش جاده درمقابل عوامل فرسایشی نقش مهمی دارد و در نتیجه، هرگونه بهبود خواص قیر، باعث بهبود عملکرد آسفالت می شود .بنابراین تلاشهای زیادی برای بهبود عملکرد قیر به وسیله اصلاح شیمیایی یا فیزیکی شده است.[3]در چند سال گذشته، در نظر گرفتن شرایط موجود باعث انجام مطالعات وآزمایشات گوناگونی در زمینه رئولوژی قیر انجام شده اند، در بررسی های مربوط به مقالات و کتب ویا تزها دیده می شود که هرکدام به تنهایی به بررسی و ارزیابی خواص رئولوژی قیرها پرداخته اند و ارزیابی ها و مقایسه در زمینه پیر شدگی و یا اصلاح قیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است ویا اینکه این بررسی ها وارزیابیها پیرامون توام پدیده پیر شدگی و اصلاح کردن قیر و پرداختن به موضوع خواص رئولوژی آنها و مقایسات نتایج در کنار هم صورت نگرفته است.بنابراین در این تحقیق علمی برآن شدیم تا به ارزیابی و مدلسازی نتایج حاصل از آزمایشات رئولوژی قیر برای قیر خالص اولیه ونمونه های قیرهای اصلاح شده و پیر شده بپردازیم و ضمن اینکه اثرات این نتایج حاصل از آزمایشات را بروی اثر مقاومت در برابر شیار افتادگی و خستگی را برای تمام نمونه های قیرها اعم از اصلاح شده یا نشده و همچنین پیر شده بپردازیم. در تحقیقات و مطالعات انجام شده تاکنون این آزمایشات در دمای ثابت و در رنج فرکانسی خاص و یا در فرکانس ثابت و در رنج دماهای خاص انجام شده است. در این پروژه نمونه قیر خالص اولیه و قیرهای اصلاح شده و پیر شده در هردو رنج فرکانس و دما انجام شده است.
2- 1.طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون………………………………………………………………………………12
2-2.بررسی مقالات…………………………………………………………………………………………………………………14
2-3.بررسی تزها و پروژه ها………………………………………………………………………………………………………31
2-4.بررسی کتب……………………………………………………………………………………………………………………44
2-5.بررسی کنفرانس ها……………………………………………………………………………………………………………54
2- 6.سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر………………………………………………………………………………66

فصل سوم : روش تحقیق

با توجه به اینکه از نظر کمی قیر سهم ناچبزی در مخلوطهای آسفالتی دارد شاید چنین تصور شـود کـه نقـش قیـر دررفتار، دوام و ثبات لایه های آسفالتی روسازی، چندان با اهمیت و قابل ملاحظه نمی باشد، لیکن حقیقت این است کـهقیر و خواص فیزیکی و شیمیایی آن تـأثیر عمـده ای در عملکـرد مطلـوب، دوام و پایـداری مخلوطهـای آسـفالتی دارد. مطالعه عملکرد و رفتار پایداری مخلوطهای آسفالتی بدون توجه به رفتار و خواص قیر امکا نپذیر نیست. بـرای عملکـردمناسب و پایداری روسازی آسفالتی، قیـر مصـرفی بایسـتی ضـمن دارا بـودن دوام از رفتـار و عملکـردی مناسـبی نیـزبرخوردار باشد.

3- 1.روش به کارگرفته شده و دلایل آن…………………………………………………………………………………………..69
3-1- 1.اجزاء تشکیل دهنده قیر…………………………………………………………………………………………………..69
3-1- 2.روش استاندارد در 4124ASTM-D اجزاء قیر را چهار گروه اصلی می داند:…………………………………………..71
3-1- 3.رئولوژی قیر ها………………………………………………………………………………………………………………73
3-1- 4.انوع سیالات………………………………………………………………………………………………………………..73
3-1- 5.رفتار رئولوژیکی قیر ها……………………………………………………………………………………………………..73
3-1- 6.خواص فیزیکی و مکانیکی قیر…………………………………………………………………………………………….75
3-1- 7.بررسی چگونگی بهبود خواص قیر……………………………………………………………………………………….77
3-1- 7- 1. مصالح لاستیکی ………………………………………………………………………………………………………79
3-1- 7- 2.بهبود خواص قیرها با استفاده از پلیمرها…………………………………………………………………………….79
3-1- 7- 3.الاستومرها …………………………………………………………………………………………………………….80
3-1- 7- 4. ترموپلاستیک الاستومرها …………………………………………………………………………………………..81
3-1- 7- 5. پلیمرهای گرما نرم پلاستومری ……………………………………………………………………………………. 82
3-2- دستورالعمل جمع آروی اطلاعات و روش های بکار رفته………………………………………………………………..82
3-2- 1.طبقه بندی قیرها در روش شارپ……………………………………………………………………………………….82
3-2- 1- 1.انتخاب درجه یا نوع ماده چسبنده…………………………………………………………………………………..83
3-2- 1- 2.انتخاب دمای هوا ……………………………………………………………………………………………………..85
3-2- 1- 3.انتخاب دمای روسازی………………………………………………………………………………………………..86
3-2- 1- 4.انتخاب درجه یا نوع ماده چسبنده مناسب برای سرعت ترافیک و بارگذاری……………………………………87
3-2- 2.آزمایشهای جدید قیر و آسفالت…………………………………………………………………………………………88
3-2- 2- 1.تعیین مشخصات ماده چسبنده قیری بر اساس روش روسازی ممتاز (Superpave)………ا………………..89
3-2- 2- 2.آزمایش لعاب نازک چرخشی (RTFO)……..ا……………………………………………………………………….91
3- 2-2-3.آزمایش رئومتر برش دینامیکی (DSR)..ا…………………………………………………………………………….91
3- 2-2-4.کنترل مشخصات ماده چسبنده و روسازی آسفالتی………………………………………………………………96
3- 3. تعاریف، اختصارات و نشان ههای ریاضی………………………………………………………………………………..99
3-3- 1.اجزاء اصلی فنر و میراگر………………………………………………………………………………………………..100
3-3- 2.تحلیل معادلات مربوط به مواد ویسکوالاستیکی …………………………………………………………………….102
3-3- 4.طیف زمان پیوسته………………………………………………………………………………………………………103
3-3- 5.منحنی مرجع مدول برشی مختلط……………………………………………………………………………………104
3-3- 6.آنالیز مکانیکی قیر به عنوان یک ماده ویسکوالاستیک در قالب دینامیکی…………………………………………106
3-4- برنامه کامپیوتری استفاده شده…………………………………………………………………………………………..107
3-4- 1.مدلسازی خواص رئولوژیک قیر(قیر پایه و قیرهای اصلاح شده و پیر شده)………………………………………..108
3-4- 2.تقسیم مواد اصلاحی از دیدگاه درجه عملکردی در دماهای مختلف………………………………………………..108
3-4- 3.مروری بر مدل های انتخابی…………………………………………………………………………………………….111
3-4- 4.مدلسازی برای منحنی مرجع مرجع مدول پیچیده (ترکیبی)……………………………………………………….113
3-4- 5.فرمولبندی منحنی مرجع مرجع زاویه اختلاف فاز……………………………………………………………………..116
3-4- 6.فرمولبندی برای وابستگی دما و کرنش……………………………………………………………………………….116
3-5- ارئه مباحث ضروری علمی ……………………………………………………………………………………………….119

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات

بررسی خواص رئولوژی در آزمایشگاه از طریق دسستگاه (DSR) برای ارزیابی مدول برشی و تغییر زاویه(فاز) برشی در دماهای متفاوت وتحت بار دینامیکی در فرکانس های متفاوت انجام می شود . نتایج حاصله در نمودارهای مربوط به تغییر فرکانس بار گذاری و مدول برشی وهمچنین فرکانس بارگذاری و تغییر زاویه برشی برای تمامی نمونه های موجود در آزمایش چه نمونه قیر اصلاح نشده خالص اولیه و چه نمونه های اصلاح شده به وسیله مواد افزودنی پلیمری و… ونمونه های پیر شده توسط دستگاههای آزمایشگاهی که قیر و نمونه های اصلاح شده را پیر می کنند ، و در حقیقت شبیه ساز عملکرد عمر مصرفی قیر در آسفالت می باشند انجام می گیرد. در مورد بارگذاری دینامیکی وقتی فرکانس بارگذاری کم باشد بزرگی مدول ترکیبی جامد به سمت صفر میل می کند. نهایت می رود در حالی که تسلیم برای مواد جامد تقریبا” ثابت می ماند و در مورد بارگذاری دینامیکی وقتی فرکانس بارگذاری کم باشد بزرگی مدول ترکیبی سیال به سمت صفر میل می کند. در حالی که مدول جامد مقدار ثابت دارد. همچنین در مورد بارگذاری دینامیکی وقتی فرکانس بارگذاری کم باشد انحراف زاویه یا اختلاف فاز تقریبا” 90 درجه می شود. در حالی که اختلاف فاز برای جامد رو به صفر میل می کند. خروجی داده های آزمایشات دینامیکی، مدول ترکیبی یا پیچیده می باشد که متشکل از دو مقدار مدول ترکیبی که با G* شناخته می شود و همچنین زاویه اختلاف فاز یا انحراف که با б شناخته می شود ، می باشد. کاهش داده های آزمایش برای تصحیح و کنترل مدل مورد نیاز است.

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………121
4- 2.موضوعات مورد نظر………………………………………………………………………………………………………..122
4- 3.اطلاعات لازم برای هر سوال از سوالات موضوع تحقیق……………………………………………………………….123
4-3- 1.تهیه مواد و اصلاح قیر …………………………………………………………………………………………………..123
4-3-2. نحوی اصلاح قیر………………………………………………………………………………………………………….123
4-3-3. مشخصات و نحوی اختلاط قیر پایه با مواد اصلاحی………………………………………………………………….125
4-3-4. ارائه نتایج حاصل از آزمایشات DSR…..ا……………………………………………………………………………….127
4-3-4- 1. ارائه نتایج حاصل از آزمایشات DSR بر مبنای کنترل شاخص شیار افتادگی…………………………………..128
4-3-4- 2. ارائه نتایج حاصل از آزمایشات DSR بر مبنای کنترل شاخص ترک ناشی از خستگی ………………………131
4- 4.مشکلات در جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….134

دستگاه مخلوط کن چرخشی موجود در پژوهشکده پلیمر را نشان می دهد

دستگاه مخلوط کن چرخشی موجود در پژوهشکده پلیمر را نشان می دهد

فصل پنجم: تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج.

5-1. تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….137
5-1- 1.معادلات برحسب معیار شیار شدگی بر حسب دما ……………………………………………………………….138
5-1- 2.معادلات برحسب معیار خستگی بر حسب دما ……………………………………………………………………144
5-2. نتیجه گیری در مورد هریک از سوالات یا فرضیات تحقیق………………………………………………………………147
5-2- 1. نمودارهای منحنی مرجع در دمای ثابت مربوط به پارامترهای شیارافتادگی …………………………………….147
5-2- 1- 1. نمودار منحنی مرجع در دمای ثابت 55 در جه در مرحلهOB..ا………………………………………………….149
5-2- 1- 2. نمودار منحنی مرجع در دمای ثابت 55 در جه در مرحلهRTFO……ا…………………………………………..151
5-2- 2. نمودارهای منحنی مرجع در دمای ثابت مربوط به پارامترها خستگی( G*.Sin δ)….ا…………………………..153
5- 2-2-1. نمودار منحنی مرجع در دمای ثابت 55 در جه در مرحلهPAV…ا…………………………………………………154
5-2- 3. نمودار هیستوگرام………………………………………………………………………………………………………156
5-2- 3- 1. نمودار هیستوگرام در دماهای آستانه شیارافتادگی در مرحله OB….ا………………………………………..156
5-2- 3- 2. نمودار هیستوگرام در دماهای آستانه شیارافتادگی در مرحله RTFO….ا……………………………………158
5-2- 3- 3. نمودار هیستوگرام در دماهای آستانه خستگی در مرحله PAV…..ا………………………………………….161
5-3- نتیجه گیری در مورد کل تحقیق…………………………………………………………………………………………..164
5- 4.کاربردهای عملی و تئوری………………………………………………………………………………………………..165
5-5. پیشنهاد های تحقیقاتی برای آینده…………………………………………………………………………………….166
فهرست مراجع.. ……………………………………………………………………………………………………………….167
فهرست مراجع فارسی………………………………………………………………………………………………………..167
فهرست مراجع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………168
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………171

گرماخانه موجود در آزمایشگاه قیر پژوهشکده پلیمر

گرماخانه موجود در آزمایشگاه قیر پژوهشکده پلیمر

فهرست جداول

جدول 4- 1.مقادیر G∗ / sin δ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر نشده (OB) خالص ………………………………….128
جدول 4- 2.مقادیر G∗ / sin δ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر نشده (OB) حاوی SBS..ا…………………………..129
جدول 4- 3.مقادیر G∗ / sin δ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر نشده (OB) حاوی پودر لاستیک…………………..129
جدول 4- 4.مقادیر G∗ / sin δ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر شده (RTFO) قیر خالص …………………………..130
جدول 4- 5.مقادیر G∗ / sin δ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر شده (RTFO)قیر SBS..ا…………………………….131
جدول 4- 6.مقادیر G∗ / sin δ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر شده (RTFO)قیر پودر لاستیک……………………..131
جدول 4- 7.مقادیر G∗ . sinδ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر شده (PAV) قیر خالص………………………………..133
جدول 4- 8.مقادیر G∗ . sinδ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر شده (PAV) قیر SBS.ا…………………………………134
جدول 4- 9.مقادیر G∗ . sinδ (کیلو پاسکال) برای نمونه قیر پیر شده (PAV) قیر پودر لاستیک…………………………134
جدول5-1: قیر خالص اولیه مرحله (OB)…ا……………………………………………………………………………………138
جدول 5- 2: قیر حاوی SBS مرحله (OB)..ا……………………………………………………………………………………139
جدول 5- 3: قیر حاوی پودر لاستیک مرحله (OB)….ا………………………………………………………………………..140
جدول 5- 4: قیر خالص اولیه مرحله (RTFO)……ا……………………………………………………………………………141
جدول 5- 5: قیر حاوی SBS مرحله (RTFO)…ا………………………………………………………………………………142
جدول 5- 6: قیر حاوی پودر لاستیک مرحله (RTFO)…….ا……………………………………………………………….143

جدول 5- 7: قیر خالص اولیه مرحله (PAV)ا………………………………………………………………………………..144
جدول 5- 8: قیر حاوی SBS مرحله (PAV)…ا………………………………………………………………………………145
جدول 5- 9: قیر حاوی پودر لاستیک مرحله (PAV)….ا……………………………………………………………………146
جدول 5- 10: مقادیر منحنی های مرجع قیرهای مرحله (OB) در دمای 55 درجه سانتی گراد………………………149
جدول 5- 11: مقادیر منحنی های مرجع قیرهای مرحله (RTFO) در دمای 55 درجه سانتی گراد…………………..151
جدول 5- 12: مقادیر منحنی های مرجع قیرهای مرحله (PAV) در دمای 20 درجه سانتی گراد…………………….154
جدول 5- 13 : دماهای مربوط به آستانه شیار افتادگی در مرحله OB.ا…………………………………………………157
جدول 5- 14 : دماهای مربوط به آستانه شیار افتادگی در مرحله RFTO..ا……………………………………………..160
جدول5-15 : دماهای مربوط به آستانه خستگی در مرحله PAV….ا…………………………………………………….163

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودارها
نمودار 2-1. منحنی برآورد خزش برای تمامی سطوح پیرشدگی………………………………………………………….20
نمودار 2-2.رابطه بین سفتی درمخلوط آسفالتی وسفتی در قیر…………………………………………………………..45
نمودار3-1.رفتار ویسکوالاستیک ماده چسبنده………………………………………………………………………………..94
نمودار 3- 2.خروجی منحن یهای تنش کرنش مربوط به رئومتر با تنش ثابت……………………………………………….95
نمودار3-3.حرکت متقابل تنش کرنش یک ماده ویسکوالاستیک…………………………………………………………….96
نمودار 3-4.ایجاد منحنی مرجع ………………………………………………………………………………………………..105
نمودار3-5.نمونه ای از منحنی مرجع………………………………………………………………………………………….107
نمودا3-6 – مثالی از داده های آزمایش DSR برای قیر اصلاح شده ………………………………………………………110
شکل 3- 7.شکل شماتیک فرمولبندی برای منحنی مرجع مرجع مدول پیچیده (ترکیبی)……………………………….114
نمودار 5-1 : منحنی های معادلات شیار شدگی(G*/Sind) بر حسب دما قیر خالص OB….ا…………………………..138
نمودار 5-2 : منحنی های معادلات شیار شدگی(G*/Sind) بر حسب دما قیر SBS در OB.ا…………………………..139
نمودار 5-3 : منحنی های معادلات شیار شدگی(G*/Sind) بر حسب دما قیر پودر لاستیک در OB..ا………………..140
نمودار 5-4 : منحنی های معادلات شیار شدگی(G*/Sind) بر حسب دما قیر خالص RTFO.ا………………………….141
نمودار 5-5 : منحنی های معادلات شیار شدگی(G*/Sind) بر حسب دما قیر SBS در مرحله RTFO….ا……………….142
نمودار 5-6 : منحنی های معادلات شیار شدگی(G*/Sind) بر حسب دما قیر پودر لاستیک RTFO…….ا……………..143
نمودار 5-7 : منحنی های معادلات شیار شدگی(Sind.G*) بر حسب دما قیر خالص PAV………..ا…………………….144
نمودار 5-8 : منحنی های معادلات شیار شدگی(Sind.G*) بر حسب دما قیر SBS در مرحله PAV..ا…………………..145
نمودار 5-9 : منحنی های معادلات شیار شدگی(Sind.G*) بر حسب دما ب قیر پودر لاستیک PAV..ا………………….146
نمودار5-10. منحنی های مرجع در دمای ثابت 55 در جه در مرحلهOB……..ا……………………………………………….149
نمودار5-11. منحنی های مرجع در دمای ثابت 55 در جه در مرحلهRTFO.ا…………………………………………………151
نمودار5-12. منحنی های مرجع در دمای ثابت 20 در جه در مرحلهPAV…..ا………………………………………………..154
نمودار 5-13. هیستوگرام نمونه ها در دماهای آستانه شیار افتادگی با شرط در مرحله OB….ا………………………….157
نمودار 5-14. هیستوگرام نمونه ها در دماهای آستانه شیار افتادگی در مرحله RTFO…..ا……………………………….160
نمودار 5-15. هیستوگرام نمونه ها در دماهای آستانه خستگی در مرحله PAV………….ا………………………………..163

فهرست اشکال

شکل3-1. عملیات رئومتر برش دینامیکی قیر…………………………………………………………………………………. 92
شکل3-2. عملیات رئومتر برش دینامیکی قیر………………………………………………………………………………….. 99
شکل3-3. اشکال پایه نشانگر رفتار الاستیک و ویسکوزی در فنر و میراگر……………………………………………….. 101
شکل3-4.توصیف رفتار مدل ماکسول………………………………………………………………………………………….. 104
شکل3-6.اجزاء تشکیل دهنده مدول مختلط…………………………………………………………………………………… 106
شکل 4-1. گرماخانه موجود در آزمایشگاه ق …………………………………………………………………………………..124
شکل 4-2.دستگاه مخلوط کن چرخشی موجود در پژوهشکده پل ………………………………………………………….125
شکل 4-3.دستگاه DSR به ………………………………………………………………………………………………………127
شکل 4- 4.دستگاه لعاب نازک دوار قیر به کار گرفته شده در پروژه…………………………………………………………. 130
شکل 4- 5. دستگاه پیر شدگی تحت فشارقیر (PAV)به کار گرفته شده در پروژه…………………………………………133

 

ABSTERACT
Evaluation of the rheological properties of asphalt binder could lead to a better usage in the asphalt pavement. Changes in the rheological properties could vary fatigue and rutting behavior. Assessment and modeling of modified asphalt rheology with polymer substances such as Styrene-ButadieneStyrene (SBS) and rubber crumb with aged binder using Dynamic Shear Remoter (DSR) apparatus is the prime concern of this studyRubber Crumb could mainly be used from the recycled tiers and improve the green environment. SBS is one of the highly used polymer modifier in the asphalt binder. The missing concept that led to this laboratory work was that research related to rheological properties of asphalt binder, control of fatigue and rutting index was considered in sweep frequency or sweep temperature and hardly aged asphalt binder phenomena has been considered in particular modified asphalt binder. In this study original asphalt binder (OB) and modified asphalt binder together with similar aged asphalt binder in two different states of sweep frequency and sweep temperature have been carried outIn this research work laboratory data index from fatigue and rutting were used in modeling of the related equations. Using the master curve with a control temperature together with histogram will be used for analysis and comparison of the research data. Results from modeling the data show that the above additives in the asphalt binder could modify the properties of fatigue and rutting with respect to unmodified asphalt binder. Using SBS material will have a better rutting effect than rubber crumb. Modified asphalt with rubber crumb will increase the resistance towards the fatigue effect with respect to SBS polymeمقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان