انتخاب صفحه

مقدمه

درکشورما ایران بدلیل کثرت وجود معادن ومنابع قیری روسازی های آسفالتی بعنوان روسازی معمول ومتداول جاده ها مورد استفاده قرار میگیرند.بنابراین بررسی نقش موادی که باعث بهبود کیفیت ومشخصات مخلوط های آسفاتلی میوشد بسیار حائز اهمیت می باشد از این جهت علاقه اینجانب برای تحقیق دراین زمینه برانگیخته شد.دربررسی های جاده های موجود درجهان مشخص شده است که از انواع مختلف قیرمعمولی وبادرجات مختلف برای تولید آسفالت میشود واین درحالی است که قیر هیچ گاه دارای یک سری خواص فیزیکی ومکانیکی کاملا رضایت نمی باشد،بنابراین تحقیق درمورد اصلاح کننده قیر یک امر ضروری می باشد.

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه       2

فصل اول:کلیات

1-1-هدف

دراین فصل ابتدا ضعف ها ونواقص قیرو روسازی های آسفالتی وروش های اصلاح این معایب مورد بررسی قرار میگیرد،سپس لزوم استفاده ازمواد افزودنی درقیر مورد ارزیابی قرار میگیرد ودرنهایت نتایج حاصل از کاربرد افزودنی ها بحث میشود.

1-1-هدف         4

1-2-پیشینه تحقیق         4

1-3-روش کار وتحقیق         7

دستگاه آزمایش تغییرشکل ماندگار

دستگاه آزمایش تغییرشکل ماندگار

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-بررسی مقالات

افزودنی های قیر(additives) موادی هستند که قبلا به قیر افزوده شده ویاتحت شرایط معینی کاملا با آن مخلوط گردیده ویادرحین تهیه مخلوط های آسفالتی به واحد مخلوط کن(mixer) کارخانه آسفالت همراه باقیر ومصالح افزوده میشوند بااین هدف که خواص یاعملکرد قیرحاوی افزودنی ویامخلوط آسفالتی شده با آن بهبود یابد.Decaudenberg آغاز شد این شیمیدان درسال1989 امتیاز فرآیند تهیه قیر+ کائوچو یا(Rubber-bitumen)را بانام خود ثبت کرد تابتوانند برخی ازخواص فیزیکی قیرها رابااستفاده ازخاصیت الاستیک کائوچوی طبیعی که از پیوند تعداد بسیاز زیادی منو مرایزپرن بافرمول شیمایی:

تشکیل شده،تحت کنترل درآورد.بعدها کوشش زیادی به عمل آمد تافرمولاسیون ترکیب،فن وروش تهیه آن کشف شود.ولی این تلاش عمدتا تاسال1914 ناموفق ماند.ضمن آنکه آغاز جنگ بین المللی اول واثرات تبعی آن موجب گردیده که دراین مورد وسایر تحقیقات آزمایشگاهی درزمینه اصلاح خواص قیر یاکائوچو ویا مواد دیگر پیشرفتی حاصل نشود.تقریبا ازسال1930،مجددا تحقیقات وبررسی های آزمایشگاهی ومیدانی باهدف اصلی ارزیابی خواص رئولوژیکی قیر باهدف مصرف مقدار کمی کائوچو آغازشد.درآزمایش استفاده ازکائوچوی طبیعی باقطران درسالهای36-1935 دریک قطعه آزمایشی راه،نتیجه حاصله نشان داد که این دوماده بایکدیگر سازگاری وهماهنگی شیمیایی برای تولید یک ترکیب پایدار را ندارند.درمراحل بعدی کائوچوی اصلاح شده باکلر(chlorinated Rubber) مورد استفاده قرارگرفت ولی این اختلاط نیز مطابق تحقیقات آزمایشات راهسازی انگلیس،دردرجه حرارت اخلتاط سنگ وقیر درکارخانه آسفالت برای تولید مخلوط آسفالتی،ارزیابی شد.بعد ازجنگ جهانی دوم فرصتی فراهم آمد تا راه های احداثی باقیرهای اصلاح شده درسالهای قبل از جنگ مورد بررسی ومطالعه قرار گیرد.که ازجمه نتایج به دست آمده درانگلیس،اندونزی،هلند،فرانسه وآمریکا بسیار رضایت بخش تشخیص داده شد.ازسال1950 پژوهش درزمینه کاربرد انواع کائوچوی طبیعی،کائوچوی ولکانیزه،پودر کائوچو،لاتکس یاقیرا به کائوچو وکائوچوی بازیابی شده ازلاستیک فرسوده وسایل نقلیه بسط وتوسعه یافت وآزمایشات آزمایشگاهی ثابت کردند که این مواد میتوانند نقش موثری درتغییر واصلاح خواص فیزیکی قیرشامل:نقطه نرمی،درجه نفوذ،وسکوزیته مطلق،حساسیت حرارتی،خاصیت انگمی وخواص الاستیک ایفا نمایند ودرنتیجه بهره گیری واجرایی ازکائوچو درعملیات روبه روسازی های آسفالتی ونیز آسفالت های سطحی آغازشد وبدون توقف ادامه یافت.

2-1-بررسی مقالات       10

2-2-بررس تزها و پروژه ها         11

2-3-بررسی کتاب ها             49

2-4-بررسی کنفرانس ها     60

روش بارگذاری نمونه درآزمایش کششی غیرمستقیم با بار متناوب

روش بارگذاری نمونه درآزمایش کششی غیرمستقیم با بار متناوب

فصل سوم:روش تحقیق          

مقدمه

دراین فصل به بررسی مواد مضافی چون:موم های تجاری(مانند:پارافین FT ،موم montan ،موم پلی اتیلنpw)،زغال حاصل از چوب درختان(wcp)،دوده شیمیایی(CBC)،مواد اصلاح کننده پلیمری(شامل:پلی الفاولفین غیربلوری،پلی اولفین،استیرن-پوتادین-استیرن(SBS))،TOP-SBS،اتیلن وینیل استات(EVA)،لاستیک تایر بازیافتی،استیرن-بوتادین-لاستیک(SBR)،elvaloy)،پلی اتیلن ضایعاتی باچگالی بالا(HDPE)،شیشه بازیافتی،الیاف پلی پروپلین(PP)،الیاف تایرضایعاتی،الیافت سلولزی،الیافت قالی،الیاف پلی استر،aspha-min،sasobit،خاکستر پسمانده حاصل از کوره زباله سوز(IBA)،رزین پلی استر(PR)،wetfix،chemcrete، lilqamin vp،نخاله آهک بازیافتی،مواد کاهش دهنده قابلیت اشتعال(مانند:دی کربو مودی فنیل اتر(EBPED)،تری اکسید آنیتموان وبورات روی(ZB))،گرافیت،پودرهای معدنی،سرباره های کارخانجات ذوب فولادرس متبلور(KC)،ماده حاصل ازترکیبSEBS ورس متبلور(KC)،سنگ مرمر ضایعاتی،مصالح بتنی بازیافتی(RCA)،پرداخته میشود وسپس تاثیرآنها دراصلاح معایب وبهبود مشخصات بتن آسفالتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مقدمه       49

3-1-تاثیر موم های تجاری برعملکرد مخلوط های بتن آسفالتی دردرجه حرارت های کم ومتوسط     80

3-2-استفاه اززغال حاصل از چوب درختان به عنوان اصلاح کننده قیرهای راهسازی     96

3-3-استفاده از پلی اتیلن ضایعاتی باچگالی بالا به عنوان اصلاح کننده قیر در مخلوط بتن آسفالتی       113

3-4-بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مخلوط های بتن آسفالتی اصلاح شده با TOP-SBSا     119

3-5-خصوصیات مهندسی بتن آسفالتی ساخته شده باشیشه بازیافتی         130

3-6-تاثیراستفاده ازالیاف پلی پروپلین برروی عملکرد قیرها     143

3-7-استفاده از الیافت ضایعاتی درمخلوط های SMAا         152

3-8-خصوصیات قیرهای لاستیکی حاوی مضاف قیری نیمه گرم در درجه حرارت های بالا     163

3-9-بررسی خصوصیات وساختمان میکروسکوپی قیرهای اصلاح شده پلیمریSBS و EVAا         174

3-10-بررسی خصوصیات مخلوط های قیر اصلاح شده بالاستیک تایر بازیافتی بااستفاده از فرآیند خشک         185

3-11-خصوصیات فیزیکی ومحیط زیستی مخلوط های قیری حاوی خاکستر پس مانده کوره زباله سوز     192

3-12-تاثیر رزین پلی استر برخصوصیات چسبنده های قیری ومخلوط هایش     203

3-13-بررسی خصوصیات رئولوژیکی وخستگی مخلوط های قیری حاوی الیاف پلی استر     212

3-14-بررسی خصوصیات مهندسی بتن آسفالتی که درآن از نخاله آهک بازیافتی به عنوان فیلتر استفاده شده است       202

3-15-تاثیر مصالح بتنی بازیافتی برخصوصیات بتن آسفالتی       236

دمای گسیختگی قیرهای نیمه گرم

دمای گسیختگی قیرهای نیمه گرم

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

مقدمه

جمع آوری اطلاعات بطور عمده ازمنابع لاتین بوده وکمتر از منابع فارسی بهره گرفته شده است.فهرست منابع لاتین درقسمت مراجع آورده شده است.مراجع فارسی مورد استفاده:کتاب روسازی راه نوشته دکترامیر محمدطباطبایی،کتاب روسازی وروش های اجرای آن نوشته مهندس منوچهر احتشامی ومقالات اولین سمینار قیرو آسفالت می باشد.سایت های مورد استفاده ازسایت های معتبر لاتین ازجملهELSEVIER وتعدادی ازسایت های فارسی مرجع مهندسی عمران می باشد.

4-1-مقده       242

4-2-موضوعات موردنظر       242

4-3-مشکلات درجمع آوری اطلاعات               264

روش طراحی آزمایشگاهی

روش طراحی آزمایشگاهی

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

پیشنهادات

به دلیل اهمیت روسازی آسفالتی درشبکه حمل ونقل کشور پیشنهاد میشود که ازتحقیقات انجام شده درزمینه قیروآسفالت بیشتر درکارهای اجرایی استفاده شود.

نتیجه گیری     266

پیشنهادات       292

منابع وماخذ         293

فهرست منابع فارسی           293

فهرست منابع لاتین         293

چکیده انگلیسی         293

فلوچارت روش های طراحی آزمایشگاهی

فلوچارت روش های طراحی آزمایشگاهی

فهرست جداول

1-مشخصات قیرهای بکاررفته         61

2-داده های آزمایشDSR وشیار افتادگی فرانسوی         65

3-داده های آزمایشDSR و RSCH در دمای50و70 درجه سانتی گراد           66

4-تعداد چرخه بارگذاری برای گسیختگی براساس69 کاهش 50 درصدی سختی دردمای 19 درجه سانتیگراد             68

5-مشخصات مخلوط های آزمایش تهیه شده             76

6-خصوصیات قیرهای مورد استفاده درساخت مخلوط های قیری       83

7-نتایج آزمایش BBR قیرهای مورد استفاده درساخت مخلوط های قیری       83

8-نتیاج آزمایشTSRST مخلوط های بتن آسفالتی       84

9-خلاصه آماری تاثیر متغیرها         87

10-نتایج آزمایشLAMEANا         88

11-نتایج خزش دینامیکی نمونه های بتن آسفالتی       91

12-توزیع اندازه گیری ذرات مصالح سنگی     98

13-ترکیبات قیرهای نفتی(برحسب درصد وزنی)         99

14-آنالیز تقریبی وترکیبات عنصری مواد مضاف             99

15-ترکیبات زغال چوب وزغال چوب استخراج شده ازقیر اصلاح شده با 10درصد WCPا           103

16-تاثیر دمای بالای خدمت پذیری روسازی ساخته شده باقیر خالص وقیر اصلاح شده با5 درصدWCP برروی پارامتر شیار شدگی           107

17-تاثیرآزمایش کهنه سازیPAV برروی قیر اصلاح شده با 5 درصد WCPا             107

18-دماهای پایین خدمت پذیری روسازی ساخته شده ازقیر خالص وقیر اصلاح شده با 5 درصد WCPا       108

19-آزمایش شیار شدگی(3/5 درصد وزنی قیر وحداکثر چگالی 604/2 و وزن حجمی مصالح سنگی775/2 ودمای آزمایش 135 درجه سانتیگراد)برای قیر خالص وقیرUM اصلاح شده با 5 درصد WCP توسط دستگاه آزمایش دورانی           109

20- مقاومت فشاری نمونه های خشک وغوطه ور           111

21-پارامتر مقاومت باقی مانده وافت قابلیت اندودکنندگی   111

22-نتایج آزمایشات انجام شده روی قیرAC-20ا         114

23-دانه بندی پلی اتیلن باچگالی بالا       114

24-دانه بندی مورد استفاده           114

25-خصوصیات فیزیکی مصالح آهک شکسته     115

26-وزن مخصوص مصالح سنگی   115

27-خصوصیات مارشال مصالح درشت دانه رویه درحجم ترافیک زیاد براساس آیین نامه ترکیه     116

28- مقایسه مخلوط کنترلی ومخلوط ساخته شده با پلی اتیلن باچگالی بالا       18

29-تغییرات خواص قیرهای معمولی درصورت استفاده از TOP,SBSا         121

30-دانه بندی مرکب مصالح سنگی       121

31-خصوصیات مصالح سنگی     121

32-نتایج طراحی مارشال         127

33-مقایسه نتایج آزمایش مقاومت       127

34-ترکیبات شیمیایی شیشه       131

35-وزن مخصوص محاسباتی ومیزان رطوبت       133

36-مقادیر نفوذپذیری نمونه ها         137

37-متوسط درجه تراکم محخاسباتی بتن آسفالتی شیشه ای       138

38-مقادیر متوسط قابلیت انعکاس نور مقطع آزمایشی     139

39-مقادیر ضرایب مقاومت لغزندگی     139

40-نتایج مقاطع بتن آسفالتی آزمایشی حاوی10درصد شیشه بازیافتی بعد ازگذشت یک سال           141

41-خصوصیات فیزیکی الیافت پلی پروپلین     143

42-خصوصیات فیزیکی الیاف پلی پروپلین           144

43-خصوصیات فیزیکی قیر     145

44-خصوصیات فیزیکی مصالح درشت دانه     145

45-دانه بندی مصالح درشت دانه نوع3 رویه براساس استاندارد ترکیه         145

46-دانه بندی مصالحSMA براساسSCDOTا         155

47-توزیع اندازه ذرات الیاف سلولز       156

48-خصوصیات مخلوط های آزمایش       157

49-ظرفیت های پایدارکنندگی الیاف     160

50-مقاومت کششی غیرمستقیم متوسط ونسبت مقاومت کششی       161

51-طاقت متوسط     161

52-پارامترهای افت وخیز متوسط     162

53-خصوصیات 5نوع قیرPG64-22ا         165

54-دانه بندی خرده لاستیک ها     165

55-آنالیزهای آماری ویسکوزیته در دمای 135 درجه سانتی گراد برای قیرهای نیمه گرم لاستیکی بعنوان تابعی از مواد مضاف ونوع منبع قیری     167

56-آنالیز های آماری ویسکوزیته دردمای125 درجه سانتگیراد برای قیرهای نیمه گرم لاستیکی بعنوان تابعی از مواد مضاف ونوع منبع قیری     168

57-آنالیز های آماری ویسکوزیته قیرهای نیمه گرم لاستیکی بعنوان تابعی از مواد مضاف وزمان واکنش دردماهای120و135 درجه سانتی گراد(A منبع قیری)       170

58-آنالیزهای آمازی دمای گسیختگی برای قیرهای نیمه گرم لاستیکی(غیرکهنه) بعنوان تابعی از مواد مضاف ونوع منبع قیری       171

59-آنالیزهای آماری دمای گسیختگی برای قیرهای نیمه گرم لاستیکی(کهنه) بعنوان تابعی از مواد مضاف ونوع منبع قیری     172

60-خصوصیات قیر اولیه     175

61-kraton D-1101 ، Evatane2805 خصوصیات پلمرهای         176

62-خصوصیات مصالح سنگی       177

63-خصوصیات قیراصلاح شده پلیمری     179

64-EVA,SBS وسکوزیته دورانی     180

65-سیستم عمومی پراکندگی پلیمرها     184

66-ترکیبات شیمیایی لاستیک تایر     186

67-خصوصیات مصالح سنگی ولاستیک         188

68-خصوصیات قیراصلاح شدهSBSا       188

69-نتایج آزمایش مخلوط مارشال           189

70-نتایج آزمایشات شیارشدگی وکششی غیرمستقیم       189

71-نتایج آنالیزهای AVOVA برای آزمایشات شیارشدگی وکششی غیرمستقیم       190

72-ترکیبات شیمیاییIBAا         193

73-خصوصیات فیزیکی وشیمایی وروش های آزمایشIBAا       194

74-خصوصیات فیزیکی وشیمایی مصالح سنگی و IBAا       196

75-تمرکز فلزات سنگین حاصل ازآبشستگیIBA توسط TCLPا         197

76-تغییرات دانه بندی مخلوط های IBA بعدازتراکم توسط اعمال 50 ضربه چکش مارشال     199

77-آبشسته های حاصل از آزمایشات صفحه آبشستگی نمونه های مارشال           200

78-قابلیت سمی بودن آزمایشات آبشستگی     201

79-قابلیت سمی بودن آزمایشات صفحه آبشستگی مسطح         201

80-خصوصیات مصالح سنگی     204

81-تغییرات خصوصیات قیرهای معمولی دراثر اصلاح باPRا         205

82-نتایج طراحی مارشال     209

83-نتایج آزمایشات مدول سفتی کششی غیرمستقیم وسفتی خزشی     209

84-نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم       210

85-خصوصیات مصالح بازالتی           214

86-دانه بندی مخلوط انتخابی         214

87-پارامترهای معادله خستگی مخلوط های قیری     218

88-مقایسه ترکیبات شیمیایی آهک هیدراته وضایعاتی     222

89-کدهای نمونه های آزمایش بتن آسفالتی برای هر دودرصد مخلوط       222

90-نتایج طراحی مخلوط بتن آسفالتی         223

91-خصوصیات فیزیکی مصالح معدنی       232

92-درصد تغییرات عریان شدگی ومقاومت مصالح سنگی درحالت خشک نسبت به مرطوب         234

93-محتوای مواد خارجی     235

94-خصوصیات مخلوط نوع 2 حاوی مصالحRCA به اندازه75-20mm،4 به عنوان مصالح درشت دانه     235

95-خصوصیات مخلوط نوع1 (حاوی مصالح سنگی نو بعنوان مخلوط کنترلی)                       235

96-خصوصیات مورد نیاز وروش های آزمایش مصالح سنگی لایه رویه روسازی       245

97-بازیافت درانگلیس وکاربرد آن درروسازی های قیری       254

فهرست نمودارها

1-منحنی های سختی قیرهای مختلف       63

2-مقایسه دیاگرام های قیرهای مختلف   64

3-نمودا لگاریتم کرنش برشی تجمعی آزمایشRSCH در دمای 50 درجه سانتیگراد     67

4-نمودار لگاریتم کرنش برشی تجمعی آزمایشRSCH در دمای 70،50 درجه سانتیگراد     67

5-عمق شیار افتادگی دربرابر تعداد عبور چرخ         68

6-سختی خمشی دربرابر تعداد چرخه بارگذاری     69

7-محوطه اجرایی درحال ساخت باآسفالت گرم     71

8-مکان های ذخیره سازی زئولیت           73

9-تغذیه افزودنی به استوانه اختلاط       73

10-محوطه اجرایی درحال ساخت با aspha-min همراه قیر       74

11-نمونه گیری ذرات معلق       74

12-اندازه گیری CO2 درکارخانه   758

13-توزیع اندازه ذرات مصالح سنگی   81

14-تغیریات تنش حرارتی اعمالی دربرابر دما دراثر اضافه کردن واکس به قیرNV توسط پاسخ TSRSTا       85

15-تغییرات تنش حرارتی دربرابر دما دراثر اضافه کردن واکسPW به قیرهای مختلف توسط پاسخ TSRSTا       86

16-تاثیر واکس ها بر روی خصوصیات کهنگی قیرNV توسط پاسخ TSRSTا     86

17-تاثر ذخیره سازی دریک دمای ثابت برروی پاسخTSRST برای قیرهای بدون واکسNV درمقایسه با روش آزمایش معمولی       89

18-تاثیر ذخیره سازی دریک دمای ثابت برروی پاسخTARST برای قیرWB حاوی واکس های پلی اتیلن تجاری وطبیعی درمقایسه با روش آزمایش معمولی       90

19-منحنی های مدول دینامیکی برای مخلوط های بتن آسفالتی ساخته شده باقیرNV و nv اصلاح شده دردمای 10 درجه سانتیگراد     92

20-منحنی های زاویه اختلاف فاز مخلوط های ساخته شده،باقیرNV و NV اصلاح شده باواکس در دمای10درجه سانتیگراد           92

21-منحنی های مدول دینامیکی برای مخلوط های بتن آسفالتی اصلاح شده باواکسPW دردمای 10درجه سانتیگراد       93

22-منحنی های زاویه اختلاف فاز تمامی مخلوط های بتن آسفالتی دردمای 10 درجه سانتی گراد   93

23-منحنی های سیاه تمامی مخلوط های بتن آسفالتی       94

24-نسبت پواسون بعنوان تابعی از فرکانس کاهش یافته برای مخلطو های ساخته شده باقیرNV وقیرNV اصلاح شده باواکس در دمای 10 درجه سانتیگراد     94

25-نفوذپذیری ترکیباتUM و SH دربرابر محتوای CBC و wcpا     100

26-نفوذ پذیری ترکیبات UM و SH دربرابرزمان     101

27-درجه نفوذ مخلوط های UM و SH ساخته شده با CBC دربرابر دما     101

28-نقطه نرمی مخلوط های UM و SH دربرابر محتوایCBC و WCPا       101

29-نقطه فراس مخلوط های UM و SH دربرابر محتوای CBCوWCPا         102

30-شکل میکروسکوپیک قیرSH اصلاح شده با 10درصد WCPا     102

31-منحنی های مدول ذخیره ای برای قیر اصلاح شدهSHا       104

32-منحنیه ای افت مدول برای قیر اصلاح شده     105

33-منحنی ها ویسکوزیته مرکب برای قیر اصلاح شده SHا     105

34-تاثیر مواد مضاف برویسکوزیته مرکب UM و SHا   105

35-تغییرات G*/sin در دمای 60 درجه وفرکانس10rad/secا             106

36-آزمایش شیارشدگی قیرخالص وقیر UM اصلاح شده با5درصد WCPا       110

37-محدودیت دربرابر دما برای قیر UM و UM اصلاح شده با5درصد WCPا       111

38-دما وزمان اختلاط درمقابل استقامت       116

39-دما وزمان اختلافط درمقابل روانی   117

40-دما وزمان اختلاط درمقابل نسبت مارشال     118

41-دستگاه آزمایش خستگی     125

42-دستگاه آزمایش تغییرشکل ماندگار     125

43-منحنی های آنالیزهای گرماسنجی       126

44-منحنی ها عمرخستگی   128

45-تغییرشکل ماندگار متوسط     128

46-فلوچارت انجام آزمایش   132

47-منحنی دانه بندی     133

48-منحنی دانه بندی شیشه بازیافتی   134

49-محتوای قیربهینه بتن آسفالتی شیشه ای حاوی قیر100/85ا           135

50-محتوای قیر بهینه بتن آسفالتی شیشه ای   135

51-مقادیر استقامت بتنی آسفالتی شیشه ای حاوی آهک بعداز 4روز غوطه وری درآب   136

52-مقادیر استقامت بتن آسفالتی شیشه ای حاوی آهک بعداز حرارت دادن به اندازه 60 درجه سانتی گراد     136

53-مقادیر استقامت بتن آسفالتی شیشه ای حاوی آهک بعدازخشک کردن ومرطوب کردن متوالی   137

56-مقادیر استقامت بتن آسفالتی نمونه های ساخته شده ازقیر100/85 واصلاح شده   138

57-قابلیت انعکاس نوربتن آسفالتی شیشه ای درشب     139

58-روش بارگذاری نمونه درآزمایش کششی غیرمستقیم با بار متناوب     146

59-تاثیر الیافت پلی پروپلین بروزن واحد       148

60-تاثر الیافت پلی پروپلین برحجم حباب های هوا       148

61-تاثیر الیاف پلی پروپلین برمقادیر استقامت       148

62-تاثیر الیاف پلی پروپلین برمقادیر روانی     149

63-کرنش الاستیک دربرابر تعداد پالس نمونه های کنترلی   1479

64-کرنش الاستیک دربرابر تعداد پالس نمونه های مسلح به الیافت       149

65-کرنش ماندگار دربرابر تعداد پالس نمونه های کنترلی   150

66-کرنش ماندگار دربابر تعداد پالس نمونه های مسلح به الیاف       150

67-مدول الاستیک دربرابر تعداد پالس برای نمونه های کنترلی       150

68-مدول الاستیک دربرابر تعداد پالس برای نمونه های مسلح به الیاف         151

69-دانه بندی مصالح سنگی براساس محدودیت های آیین نامه وخط چگالی حداکثر   155

70روش طراحی آزمایشگاهی     156

71-تعریف طاقت       158

72-عمق شیار شدگی متوسط وتعریف استقامت دینامیکی     159

73-آزمایش قابلیت زهکشی برای مقادیر متفاوت قیر       160

74-فلوچارت روش های طراحی آزمایشگاهی   164

75-ویسکوزیته قیرهای نیمه گرم لاستیکی دردماهای 135 و 120 درجه سانتی گراد     166

76-ویسکوزیته قیرهای نیمه گرم لاستیکی بعنوان تابعی از زمان واکنش در دمای 135 درجه سانتیگراد 168

77-ویسکوزیته قیرهای نیمه گرم لاستیکی بعنوان تابعی از زمان واکنش در دمای 120 درجه سانتیگراد     169

78-دمای گسیختگی قیرهای نیمه گرم(غیرکهنه)           170

79-دمای گسیختگی قیرهای نیمه گرم(کهنه شده بروش RTFO)ا       171

80-رابطه دمای گسیختگی بین قیرهای کهنه وغیر کهنه نیمه گرم     172

81-مقادیر استقامت مارشالHMA اصلاح شده   180

82-روانیHMA اصلاح شده پلیمری   181

83- حباب های هوای HMA اصلاح شه پلیمری       181

84-مقادیرVMA،HMA اصلاح شده 182

85-عکس فلورسنت نمونه های SBSPMB با 100 درصد بزرگنمایی     182

86-عکس فلورسنت نمونه های EVA PMB با 100 درصد بزرگنمایی     183

87-شک ظاهری خرده لاستیک       186

88-دستگاه آزمایش شیارشدگی مسیر چرخ ها   187

89-منحنی نمایش افت وخیز دربرابر زمان     187

90-دستگاه آزمایش کششی غیرمستقیم   188

91-منحنی دانه بندی مصالح سنگی   189

92-محتوای لاستیک دربرابرDS و FSMا     190

93-فلوچارت عمل آوری IBAا       193

94-روش محاسبه خصوصیات فیزیکی مخلوط های IBAا     195

95-وزن واحد دربرابر محتوای قیر مخلوط های قیر IBAا   197

96-وزن واحد دربرابر استقامت مخلوط های قیری IBAا         198

97-روانی دربرابر استقامت مخلوط های قیریIBAا         198

98-درصد حباب های هوا دربرابر استقامت مخلوط های قیری IBAا     198

99-VMA دربرابر استقامت مخلوط های قیری IBAا       199

100-عمق شیارشدگی دربرابر زمان خط افتادگی چرخ مخلوطهای قیری   200

101-دانه بندی مرکب مصالح سنگی   204

102-منحنی های آنالیز حرارتی       208

103-مقادیرITSM مخلوط های اصلاح نشده واصلاح شده با PRا     210

104-مقادیر سفتی خزشی مخلوط های اصلاح نشده واصلاح شده با PRا       210

105-مقادیر ITS و ITSR مخلوط های اصلاح نشده واصلاح شده با PRا         211

106-تصویر الیافت پلی استر     213

107-ویسکوزیته مخلوط قیری حاوی الیاف پلی استر دربرابر دما   215

108-مدول مرکب وزاویه اختلاف فاز دربرابر فرکانس زاویه ای برای قیرهای معمولی واصلاح شده باالیاف پلی استر     216

109-افت مدول قیرهای اصلاح شده باالیافت پلی استر       217

110-مدل دینامیکی وزاویه اختلاف فازم خلوط های قیری با وبدون الیافت پلی استر     217

111-پارامترهای خستگی مخلوط های قیری   218

112-تعداد سیکل دربرابر تنش برای مخلوط های قیری     218

113-فرآیند تولید آهک ضایعاتی 221

114-آهک ضایعاتی قبل وبعد از فرآیند بازیافت     222

115-دانه بندی ترکیبی مصالح سنگی مخلوط خوب دانه بندی شده 20 میلیمتری     223

116-استقامت مارشال نمونه های بتنی آسفالتی حاوی مقادیر مختلف آهک هیدراته   225

117-مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه های بتن آسفالتی حاوی مقادیر مختلف آهک هیدراته     226

118-مدول برجندگی نمونه های بتن آسفالتی حاوی مقادیر مختلف آهک هیدراته     226

119-درصد MSR نمونه های بتن آسفالتی حاوی مقادیر مختلف آهک هیدراته 227

120-درصد TSR نمونه هیا بتن آسفالتی حاوی مقادیر مختلف آهک هیدراته   228

121-آزمایش کششی غیرمستقیم برای بتن های آسفالتی حاوی مقادیر مختلف آهک ضایعاتی   228

122-استقات دینامیکی وتغییرشکل نسبی نمونه های بتن آسفالتی حاوی آهک هیدراته   229

123-جابجای دربرابر تعداد سیکل برای نمونه های بتن آسفالتی حاوی مقادیر مختلف آهک هیدراته   229

124-توزیع اندازه ذرات برای مخلوط های نوع1و2 ا       323

125-دستگاه آزمایش مدول برجهندگی 233

126-دستگاه آزمایش خزش   234

127-تاثیر میزان قیروتراکم برمدول برجهندگی مخلوط نوع 2 حاوی RCA بعنوان مصالح سنگی درشت دانه ومخلوط نوع 1 حاوی مصالح سنگی نو       236

128-تاثیر میزان قیروتراکم برخزش مخلوط نوع 2 حاویRCA بعنوان مصالح سنگی درشت دانه ومخلوط نوع 1حاوی مصالح سنگی نو       237

129-تاثیر میزان قیروتراکم برحباب های هوای مخلوط نوع2 حاویRCA بعنوان مصالح سنگی درشت دانه ومخلوط نوع1حاوی مصالح سنگی نو   237

130-تاثیر میزان قیروتراکم برچگالی حجمی مخلوط نوع2 حاویRCA بعنوان مصالح سنگی درشت دانه ومخلوط نوع 1 حاوی مصالح سنگی نو       238

131-تاثیز میزان قیروتراکم برفضای خالی مصالح سنگی(VMA) مخلوط نوع 2 حاوی RCA بعنوان مصالح سنگی درشت دانه ومخلوط نوع 1 حاوی مصالح سنگی نو       238

132-تاثیر میزان قیر و تراکم برفضای خالی پرشده باقیر(VFB) مخلوط نوع 2 حاویRCA بعنوان مصالح سنگی درشت دانه ومخلوط نوع 1 حاوی مصالح سنگی نو     239

133-تاثیر میزان قیروتراکم برضخامت لایه قیر مخلوط نوع 2 حاویRCA بعنوان مصالح سنگی درشت دانه ومخلوط نوع 1 حاوی مصالح سنگی نو     239مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان