انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

 ورشکستگی مرحله ی نهایی درماندگی مالی می باشد. درماندگی مالی یکی از مراحل ورشکستگی است، که در این مرحله شرکتها در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل می شود. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد یک کشور وارد می کند. یکی از راههایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک قابل توجهی کند، پیش بینی درماندگی مالی است. ورشکستگی تقریبا مقوله ای قدیمی می باشد که ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهدات اجاره خود از جمله پرداخت اجاره بها نیست و بدین دلیل تعطیل می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمرسالانه رخ دهد. البته همه ی واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت برنامه ریزی       می کنند و عملیات خود را به سمت اجرای برنامه های خود راهبری می نمایند، اما برخی از آنان برای دستیابی به این هدف دست به عملیات مخاطره آمیز می زنندکه به ورشکستگی منجرمی شود. این جنبه ی غیر منتظره بودن درماندگی مالی است که آنرا خطرناک تر می سازد. به هرحال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند درمانده مالی تلقی نمی شوند زیرا برخی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند. ورشکستگی رویدادی است که تاثیر بااهمیتی بر سهامداران، بستانکاران، مشتریان، مدیریت، کارکنان و سایر ذینفعان می گذارد. ازاین رو ورشکستگی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی کشور را به چالش می کشد(آلتمن[1]،1968). به این دلیل اگر بتوانیم در مورد امکان وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی پیش از رخداد واقعی آن اطلاعاتی بدست آوریم می توانیم آثار اقتصادی و اجتماعی آن را کاهش و یا از پیامدهای آن جلوگیری کنیم. بنابراین پیش بینی درست و صحیح درماندگی مالی در دنیای مالی بسیار اهمیت دارد. حسابداران باید علل پدید آورنده ی درماندگی مالی و ورشکستگی را به خوبی درک کنند، زیرا این حسابداران هستند که می توانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را آگاه ساخته و راه حل های پیشگیری را ارائه نمایند  (نیوتن[2]،1998).   عوامل متعددی وجود دارد که پدیده ورشکستگی را تحت تاثیر قرار می دهند. نرخ بالای بهره و وجود      بدهی های بیش از حد از جمله عواملی هستند که دارای تاثیر منفی بر وضعیت مالی شرکتها می باشند.     ویژگیهای خاص صنعت و قوانین و مقررات دولتی نیز می توانند در درماندگی مالی شرکتها نقش داشته باشند. به جز موارد  بالا، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شرکتهای تازه تاسیس خصوصی و شرکتهای کوچک تر به ترتیب نسبت به شرکتهای با سابقه و شرکتهای بزرگ آسیب پذیر ترند(دان و براداستریت[3]،1980). درچند دهه ی اخیر پژوهش های زیادی در زمینه ی وقوع ورشکستگی خصوصا در مورد پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی صورت گرفته است.این مدلها موفقیت های زیادی داشته اند. عموما بکارگیری مجدد این مدلها برای مجموعه       داده های متفاوت از داده های اولیه یعنی داده های متفاوت از نظر زمانی و یا داده های مربوط به شرایط یا سیستم های اقتصادی متفاوت نتوانسته اند موفقیتهای پیشین را تکرار نمایند. به هر حال با گذشت زمان شرایط تغییر       می کند در نتیجه متغیرهای مورد استفاده در مدلها کارایی خود را ازدست می دهند (هابر[4]،2006). همچنین    سیستم های اقتصادی که بر پایه آن طرح ریزی شدند متفاوت از دیگر بخش ها و یا  کشور ها است. از این رو استفاده از مدلی که منطبق بر شرایط اقتصادی کشور باشد ضروری است. هدف این تحقیق ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتمی است که با شرایط و سیستم اقتصادی کشور منطبق می باشد و بر اساس متغیرهای اثرگذار در ایران پایه ریزی شده که توسط محققان قبلی بدست آمده است.

 تشریح و بیان مسئله (2-1

   مدیران، سهامداران، کارکنان، بستانکاران، مشتریان، سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع برای تصمیم گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می تواند از طریق صورت های مالی که یکی از منابع تامین کننده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است، برآورده شود. تحلیل گران مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در        صورت های مالی شرکت ها قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهند. یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی،  استفاده و بکارگیری نسبت ها و شاخص های مالی و غیر مالی استخراج شده از صورت های مالی است.به عنوان مثال، نسبت های نقدینگی، عملیاتی و غیره می توانند برای استفاده کنندگان موثر باشند. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن از فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر بهره گیری کرده و از هدر رفتن منابع جلوگیری نمود، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که در وهله اول، با ارائه هشدارهای لازم، می توان شرکت ها را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع شان را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. به هر حال نشانه های پریشانی مالی خود را به سرعت نشان   نمی دهند بلکه در میان حجم انبوهی از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را مستتر می سازند.  رمز موفقیت در این زمینه شناسایی به هنگام مشکلات مالی است. یعنی زمانی که صدمات ناشی از این مشکلات اساسی نبوده و شرکت در ورطه نابودی قرار نگرفته باشد. در اینجا است که مدل های پیش بینی ورشکستگی اهمیت خود را نشان می دهند. این مدل ها همانند زنگ خطری مشکلات نهفته در ساختار مالی را آشکار می کنند و امکان عکس العمل به موقع را برای مدیران، سرمایه گذاران و سایر افراد و مراجع ذینفع فراهم می آورند. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد یک کشور، وارد می کند. یکی از راههایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک شایان توجهی کند، پیش بینی درماندگی مالی است. در فرهنگ آکسفورد واژه Distress به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع مالی و تنگدستی آورده شده است. از نقطه نظر اقتصادی،  درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار شکست [5]شده است  (فرج زاده،1386). تداوم فعالیت شرکتها، موضوعی است که در فرآیند حسابرسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. استاندارد حسابرسی شماره 570 ایران نحوه ی رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان را نسبت به تداوم فعالیت شرکت ها مشخص نموده است(کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی،1390 ). علیرغم اینکه حسابرسان از این استاندارد نیز استفاده  می کنند، شرکت های متعددی بعد از دریافت گزارش حسابرسی مقبول واظهار نظر نادرست حسابرسان ورشکسته شده اند. حسابداران، حسابرسان، شاغلین در این حرفه و محققان بر این باورند که خصوصا در حسابرسی به یک ابزار نیاز است تا به اظهار نظر حسابرسان نسبت به تداوم فعالیت شرکتها کمک کند. بنابراین این مطالعه بدنبال شناسایی یک ابزار مناسب است  تا حسابرسان به وسیله ی آن بتوانند به طور مناسب تر و معقول تر نسبت به تداوم فعالیت     واحد های تجاری اظهار نظر نمایند.

  تعدادی از مطالعات قبلی درصدد توسعه مدل های پیش بینی کننده ورشکستگی بر مبنای متغیر های مالی و سایر شاخص ها، از مشکلات مالی بر آمدند. مطالعات نشان می دهد که این مد ل ها می توانند ورشکستگی را با دقت زیاد چند سال قبل از وقوع ورشکستگی واقعی پیش بینی کنند.  در این تحقیق نتایج الگوی جریان های نقدی با نتایج ناشی از مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی ورشکستگی مقایسه می شود تا میزان اثربخشی آنها ارزیابی گردد و هر کدام که دارای دقت بالاتری باشد بعنوان ابزاری جهت پیش بینی وضعیت آتی شرکت ها معرفی شود.    حسابرسان معمولا بر اساس استانداردهای حسابرسی با توجه به نشانه هایی از جمله موارد زیر نسبت به تداوم فعالیت اظهار نظر می کنند:

(1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………..2

(2-1 تشریح وبیان مسئله …………………………………………………………………………..3

(3-1ضررت انجام تحقیق …………………………………………………………………………….7

(4-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….7

(5-1 روش تحقیق ………………………………………………………………………………….8

(6-1 جامعه آماری ………………………………………………………………………………..8

(7-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………….9

(8-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………9

(9-1 محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………….9

(10-1 کاربرد تحقیق ………………………………………………………………………………..10

(11-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ………………………………………………………10

(12-1 ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………..12

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است. هر نوع تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. اطلاعات نقش بسیار موثری را ایفا می نماید و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب، پردازش، تجزیه و تحلیل و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. از این رو تجزیه و تحلیل صورت های مالی می تواند نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را پاسخ دهد.مدیران، سهامداران، کارکنان، بستانکاران، مشتریان، سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع برای تصمیم گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می تواند از طریق صورت های مالی که یکی از منابع تامین کننده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است، برآورده شود.تحلیل گران مالی با استفاده ازاطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهند.یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی،  استفاده و بکارگیری نسبت ها و شاخص های مالی و غیر مالی حاصله از صورت های مالی است به طور مثال نسبت های نقدینگی،  عملیاتی و غیره می توانند برای استفاده کنندگان موثر باشند. یکی از راه هایی که می تواند به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است. ارائه تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی پیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است(فرج زاده،1386).

    سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از ریسک از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاران خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ کنند. از آنجایی که ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. زیرا منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می توانست به فرصت های سودآور دیگری اختصاص یابد(دیوسالار،1389).

2-2) تعاریف ورشکستگی 

درماندگی مالی[1]: در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه Distress    به معنای پریشانی ،  درد، اندوه، فقدان پولی و تنگ دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از پریشانی مالی ارائه شده است. گوردون[2](1971) در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی،  آن را بعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال عدم توانائی باز پرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد.   ویتاکر[3] (1999) پریشانی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. علائم اولین مرحله از درماندگی مالی،شامل منفی شدن خالص جریان های نقدی و سود شرکت و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت است. علائم دومین مرحله ازدرماندگی مالی شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها    می باشد. اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، شرکت وارد سومین مرحله از درماندگی مالی می شود.در این مرحله پرداختهای لازم به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتبار دهندگان با تاخیر صورت می گیرد.در این مرحله ممکن است شرکت به اقدامات جدی تری دست بزند مانند:1-انتشار سهام یا اوراق بدهی جدید(درصورتی که چنین اقداماتی امکان پذیر باشد)2-فروش دارایی ها 3-ادغام با شرکتی که در صنعت مربوطه موفق تر است و یا 4-مذاکره با اعتبار دهندگان برای زمانبندی مجدد باز پرداخت بدهی ها. اگر هیچ یک ازاین اقدامات منجر به حل مسئله نگردد، شرکت وارد چهارمین مرحله از درماندگی مالی یعنی ورشکستگی می شود درادبیات پریشانی مالی شرکت ها عموما 4 اصطلاح به صورت گسترده استفاده می شوند. آنها عبارتند از: شکست، درماندگی، قصور و ورشکستگی. هر چند این واژه ها دارای معانی متفاوت و متمایزی می باشند اما اغلب درادبیات مربوطه به صورت مترادف به کار می روند. اقتصاددانان این 4 واژه را این چنین توصیف می کنند (آلتمن،  1993):

شکست[4]: به این معنی است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری ها، همواره از نرخ های بازده متداول سرمایه گذاری های مشابه پایین تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه ها و یا پایین تر بودن بازده متوسط سرمایه گذاری از هزینه سرمایه استفاده می شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد.

درماندگی[5]: درماندگی اصطلاحی است که به شکل تخصصی استفاده می شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ادا کند.  ” درماندگی تکنیکی” که به معنی بحرانی شدن وضعیت مالی است، اغلب منجر به اعلام ورشکستگی شرکت می شود.

نکول[6]: نکول یکی دیگر از اشکال پریشانی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکاران رخ      می دهد. شرکت ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط نکول قرار نمی گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف 30 روز برطرف نشود،  در حالت نکول قرار می گیرد. در چند دهه اخیر نکول در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است.

 ورشکستگی[7]:  هنگامی یک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهی ها از ارزش منصفانه کل دارایی ها بیشتر شود.در این حالت شرکت می تواند از طریق مراجع قضایی اعلام ورشکستگی نماید.دان و براداستریت(1980) شرکتهای ورشکسته را این طور تعریف می کنند: “واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران،  متوقف نمایند.”

در این پژوهش شرکتهایی که طبق بخشنامه ی سازمان بورس اوراق بهادار به تابلوی غیر رسمی منتقل شده اند و دارای زیان متعدد، سرمایه درگردش منفی و جریان نقد ناشی از عملیات منفی هستند به عنوان شرکت های درمانده مالی تلقی گردیده اند.

2-3)دلایل ورشکستگی

    تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هرمورد خاص کار آسانی نیست.در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند.اما به طور کلی دلیل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی ذکر شده است(دان وبراداستریت[8]،1998). در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبت ها مشخص می شود.حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتها ی روبه زوال تجزیه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی وتعیین کنند.اما گاهی بعضی مسائل از گردش مالی مناسب دریک واحدتجاری دریک دوره نسبتا کوتاه مدت حمایت می کندوورشکستگی رااز چشم حسابداران وحسابرسان پنهان می سازد.

نیوتن (1998) دلایل ورشکستگی را به دو دسته ی درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می کند.مهمترین دلایل برون سازمانی ورشکستگی عبارتنداز:

  ویژگی های سیستم اقتصادی: در سیستم های اقتصادی ناپایدار ودرحال رشد نسبت به سیستم های اقتصادی باثبات، خطر ورشکستگی بیشتری شرکت ها را تهدید می کند. مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می دهد. پیش بینی کرده و اثرات احتمالی آن را بر وضعیت شرکت برآورد کند.  وی نمی تواند تغییری دراین ویژگی ها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد.شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچک تر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند،چون شرکت های بزرگ بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

رقابت: رقابت شدید میان شرکتهای تجاری باعث افزایش خطر ورشکستگی خواهد شد زیرا در محیط های رقابتی فرصت جبران اشتباه وجود ندارد. یکی از دلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است. تغییرات سریع تکنولوژی:  از عوامل موثر بر ورشکستگی تغییرات سریع تکنولوژی است که منجر به منسوخ شدن سریع فرایند تولید و محصولات می شود. تغییرات در تجارت و بهبودهاوانتقالات در تقاضای عمومی، مثالهایی از تغییرات تکنولوژی به شمار می روند. اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و به موقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند، شکست می خورند.

نوسانات تجاری:عواملی مانند کاهش بهای محصولات یا افزایش ناگهانی هزینه ها،کاهش فروش و غیره از عواملی محسوب می شوند که خطر ورشکستگی را افزایش می دهند. مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و غیره باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است.

نیوتن (1998) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را از جمله عواملی می داندکه می توان با اتخاذ برخی اقدامات توسط واحدهای تجاری از بروز ورشکستگی جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمات غلط است و مسئولیت آنها راباید مستقیما متوجه خود واحد تجاری دانست.  از نظر وی این عوامل عبارتند از:

عدم کارایی مدیریت: نا کارایی مدیریت یکی از مهمترین دلایل ورشکستگی محسوب می شودزیرا موفقیت یا عدم موفقیت شرکت مستقیما از اقدامات و تصمیمات مدیریت متاثر می شود.بطور مثال ضعف سودآوری از نشانه های مدیریت نا کارا است.فقدان آموزش، تجربه،توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژِی دچار مشکل می سازد. تحقیق انجام شده توسط متخصصان ورشکستگی انگلیس که برروی 1700 شرکت ورشکسته صورت گرفته است نشان می دهد بیشترین تعدادورشکستگی به دلیل مدیریت ناکارا رخ داده است.عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افرادحرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد. مدیریت ناکارامد اغلب از ناتوانایی در اجتناب از شرایطی که منجر به وضعیتهای زیر شده است، اثبات می گردد:

فروش ناکافی: این امر ممکن است نتیجه موقعیت مکانی نامناسب،سازمان فروش ناتوان، اقدامات ضعیف برای بهبود فروش، ویا ارائه خدمات و با محصولات با کیفیت پایین باشد و این امر بدین معنی است که شرکت قادر به کسب درامد کافی برای ادامه فعالیت خود ندارد.

   قیمت گذاری نامناسب: با توجه به هزینه های تولید شرکت قیمتهای خیلی پایینی را ارائه می دهد و این یعنی پذیرش ضررویاسود ناچیزروی فروش محصولات.

عدم کفایت و نارسایی در جمع بندی و جریان حسابهای دریافتنی و پرداختی: صدور فاکتور برای اقلام فروخته شده یا خدمات ارائه شده نبایستی با تاخیر صورت پذیرد. به دلیل اهمیت به اتمام رسیدن امورشاید تمایلی وجود داشته باشد که قبل از صدور فاکتوربا سایر موارد پرداخته شود.

  قصور در اخذ تخفیف های مناسب و یا  کوتاهی در پرداخت بموقع:  طلب بستانکاران عمده  می تواند مشکلات و مسائلی را ایجاد نماید که با برنامه ریزی دقیق از قبیل زمانبندی دقیق پرداخت ها و تعیین بستانکارانی که         می بایستی طلبشان  پرداخت شود، میتوان از بروز آنها اجتناب نمود.

هزینه بالاسری و عملیاتی بیش از حد و قبول هزینه های بهره سنگین بدهی های بلند مدت، تمامی این عوامل بیشتر به عنوان هزینه های ثابت در مقابل درآمد عمل می کنند تا فاکتورهای متغیر به نسبت حجم کالاهای تولیدی است. این بدان معنی است که نقطه سربه سری شرکت بالاست. شرکت بایستی مقدار زیادی کالا بفروشد قبل از اینکه منافعی برایش حاصل شود.

(1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………….14

(2-2 تعاریف ورشکستگی…………………………………………………………………………….15

(3-2 دلایل ورشکستگی………………………………………………………………………………17

(4-2 مرورشکستگی…………………………………………………………………………………..02

(5-2 قوانین ورشکستگی……………………………………………………………………………..21

2-5-1 ) قوانین ورشکستگی در ایران………………………………………………………………..12

(6-2 تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی……………………………………..23

(1-6-2 تکنیک آماری……………………………………………………………………………………42

(2-6-2 تکنیک هوش مصنوعی………………………………………………………………………..24

(3-6-2 مدل های تئوریک……………………………………………………………………………..25

2-7) مدل های پیش بینی درماندگی مالی ………………………………………………………..25

2-7-1) آماری تک متغیره……………………………………………………………………………….25

2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)……………………………………………………………26

2-7-3) مدل احتمالی خطی(LPM)……………………………………………………………………27

2-7-4) مدل لوجیت………………………………………………………………………………………28

2-7-5) مدل پروبیت…………………………………………………………………………………….29

2-7-6) روش های مجموع تجمعی……………………………………………………………………30

2-7-7) فرایندهای تعدیل ناقص…………………………………………………………………………30

2-7-8) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی…………………………………………………………………30

2-7-9) استدلال مبتنی بر موضوع………………………………………………………………………31

2-7-10) شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………..32

2-7-11) الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………….33

2-7-12) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………….35

2-7-13) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………….41

2-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)…………………………………………………………………42

2-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………..42

(8-2 تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………43

2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز…………………………………………………………………….43

2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………..43

2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………….43

2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی…………………………………………43

2-8-3-2) ریسک اعتباری CSFB………ا………………………………………………………………43

2-8-3-3) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی………………………………………………….44

(9-2 میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی……………………………..44

(10-2 میزان دقت و خطای نوع اول  و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی…………………46

(11-2 نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی…………………………….50

(12-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….50

بخش دوم : پیشینه تحقیقات

2-13) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق………………………………………..15

2-13-1) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی……………………………….51

2-13-2) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی……………………………….53

2-13-3) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی…………………………………..55

2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات……………………………………………………..57

2-15) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………..58

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  هدف از انجام هر تحقیق و پژوهش علمی، کشف یک واقعیت است و واقعیت بر کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع مبتنی است. منظور از یک پژوهش علمی،  پیروی از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد.  به عبارت دیگر،  به کلیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه ی تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین،  روش تحقیق علمی گفته می شود (نبوی،  1375)یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد.  به عبارت دیگر،  هدف از انتخاب ر وش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را بکار گیرد تا او را هر چه دقیق تر،  آسانتر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده،  یاری نماید.    در این فصل متدولوژی ( روش شناسی ) تحقیق بیان می شود. برای این کار ابتدا به تشریح مساله تحقیق و سپس فرضیه های تحقیق می پردازیم. در ادامه روش آزمون فرضیه ها،  تعریف متغیر های تحقیق، جامعه آماری،  نمونه آماری و سایر موضوعات مرتبط،  تشریح می شود.

3-2)موضوع تحقیق                                                                                                               

      یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب  از فرصت های سرمایه گذاری پرداخت و از به هدر رفتن منابع جلوگیری کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که اولا، با ارائه هشدارهای لازم،    می توان شرکت ها را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایه گذاران  فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابع شان را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. به هر حال نشانه های پریشانی مالی خود را به سرعت نشان نمی دهند بلکه در میان حجم انبوهی از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را مستقر می سازند. رمز موفقیت در این زمینه شناسایی به هنگام مشکلات مالی است. یعنی زمانی که صدمات ناشی از این مشکلات اساسی نبوده و شرکت در ورطه نابودی قرار نگرفته باشد. در اینجا است که مدل های پیش بینی ورشکستگی اهمیت خود را نشان می دهند. این مدل ها همانند زنگ خطری مشکلات نهفته در ساختار مالی را آشکار می کنند و امکان عکس العمل به موقع را برای مدیران، سرمایه گذاران و سایر افراد و مراجع ذینفع فراهم می آورند. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد یک کشور، وارد می کند.یکی از راههایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک شایان توجهی کند، پیش بینی درماندگی مالی است. با توجه به مطالب مذکور،  روش این تحقیق در راستای پاسخ به سوال زیر بنا نهاده شده است:

  آیا مدل برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی درماندگی مالی در مقایسه با الگوی جریان های نقدی اثربخش تر می باشد؟

(1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………60

(2-3 موضوع تحقیق……………………………………………………………………………….60

(3-3 طبقه بندی تحقیق براساس  ماهیت و روش   ……………………………………………61

(4-3 طبقه بندی تحقیق براساس هدف…………………………………………………………61

(5-3 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………..62

(6-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………63

(7-3 نمونه آماری……………………………………………………………………………………..63

(8-3 نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………64

(9-3 نحوه اندازه گیری متغیر های تحقیق……………………………………………………..64

(1-9-3 الگوهای جریان نقدی……………………………………………………………………..65

(2-9-3 مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده……………………………………………………………68

3-9-2-1) مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت درختی……………………………………………….68

3-9-2-2) فرمول ریاضی مدل برنامه ریزی ژنتیک………………………………………………….70

3-9-2-3) تفسیر متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………….70

(10-3 روش های آماری…………………………………………………………………………….71

(11-3 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………72

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

    تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق، روشی است که به وسیله آن کل فرآیند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه،  مورد کننرل قرار می گیرد. در این فصل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بنابراین در ادامه بعد از تشریح تحلیل آماری،  نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری مناسب که با روش تحقیق،  نوع متغیر ها سازگاری دارند،  تجزیه و تحلیل شده و مبنای لازم برای رد یا تائید فرضیه ها فراهم می گردد. بطور کلی تجزیه و تحلیل به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن،  خوانا،  مستدل و تفسیر پذیر به کار می رود،  به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسایل پژوهش را کشف،  بررسی و آزمون نمود.

(1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………..74

(2-4 تحلیل آماری……………………………………………………………………………………74

(3-4 آمار توصیفی برای متغیرهای الگوی جریان های نقدی………………………………….75

(1-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی…………………………………………………………………………………………………..75

(2-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی به تفکیک سال …………………..76

(3-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت کل 3 سال قبل از درماندگی مالی………….80

(4-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت به تفکیک سال…………….81

(5-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی کل 3 سال قبل از درماندگی مالی…….85

(6-3-4 آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی مثبت به تفکیک سال……………………86

(4-4 آمار توصیفی برای متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………90

(5-4 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………..92

(1-5-4 معرفی فرضیه های آماری……………………………………………………………………92

(2-5-4 آزمون فرضیه و نتایج آن……………………………………………………………………….92

(6-4 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………97

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

(1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………99

(2-5 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………99

(3-5 بررسی یافته ها و تفسیر نتایج تحقیق………………………………………………………102

5-3-1) نتایج آزمون فرضیه  ………………………………………………………………………….103

5-3-2) نتایج حاصل از الگوی جریان های نقدی ………………………………………………..103

5-3-3) نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………….104

5-3-4) مقایسه نتایج الگوی جریان های نقدی با نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده………………………………………………………………………………………………………..105

(4-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………106

(5-5 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………106

(6-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………….107

(7-5 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………107

(8-5 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………..107

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..108

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………110

 

Abstract

Bankruptcy of companies is one of the ways which cause the resource to be wasted and the investment opportunities to be faded. Financial Distrss Prediction, by providing necessary warnings, can make the companies aware of financial failure and consequently of bankruptcy. In this way they can, take necessary measures, and investors can distinguish between desirable and undesirable opportunities for investment too. Moreover, it will be possible for them to invest thrir resource in an appropriate time and place. One of methods going concern companies prediction, use of financial distress prediction models. In this present research valuation the effective cash flow patterns and genetic programming model in predicting financial distress of the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE), duration 6 years period(1381-1386) examine by use data of 82 companies. The combination of cash flow patterns represent firm’s resource allocations and operational capabilities ineracted with their strategy choices. Predictions about each individual cash flow component(operatin, Investing, financing) are derived from economic theory, which forms the basis for the life proxy. In this present research use of cash flow patterns in the decline stage and then result of this patterns compare with genetic programming model. Result of this research indicate cash flow patterns can predict financial distress companies in iran, Also result this research show that the effective genetic programming model in predction financial distress is  more than cash flow patterns.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان