انتخاب صفحه

 فهرست مطالب

چکیده 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه 3
1-2) بیان مسئله 5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-5) فرضیات پژوهش 8
1-6) قلمرو پژوهش 9
1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش 9
1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش 10
1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش 10
1-7) تعریف واژگان پژوهش 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهش ها در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش ها اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از مسائلی که همیشه مورد توجه تدوین کنندگان استانداردها، تهیه کنندگان گزارشات مالی و استفاده کنندگان از این گزارشات می باشد، وجود محتوای اطلاعاتی ارقام گزارش شده می باشد.در این میان برخی از ارقام حسابداری از جانب سرمایه گذاران بیشتر مورد توجه می باشند. از جمله آنها سود حسابداری و توان پیش بینی کنندگی آن که جهت ارزیابی جریانات نقدی و بازده سرمایه گذاری مورداستفاده قرار میگیرد، می باشند (اسماعیلی،۱۳۸۵). این پژوهش ها از آنجا دارای اهمیت هستند که حسابداری تعهدی متضمن قضاوتهای شخصی متعدد است. در تعیین سود، مشکلات مفهومی و اجرایی متعددی در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره های آتی، تسهیم و تخصیص ها و ارزیابی ها وجود دارد. منتقدان این اتهام را بر سیستم حسابداری وارد می آورند که بجای محتوای اقتصادی رویدادها، محتوای حسابداری آنها را ثبت می نماید. برخی از رویدادهای اقتصادی اصلاً در سیستم حسابداری شناسایی نمی شوند. در حالی که رویدادهای دیگری که در اهمیت اقتصادی آنها جای تردید وجود دارد با تمام جزئیات مربوط ثبت می شوند (نوروش،۱۳۸۲).

پژوهشگر فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است.

  • گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری
  • گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری
  • گفتار سوم: ضریب پایداری جریان نقدی
  • گفتار چهارم: مفاهیم سود و پیش بینی سود آتی
  • گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش آنها
  • گفتار ششم: پیشینه پژوهش

 

۲-۲)  مبانی نظری:

2-2-1)گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری

۲-۲-1-1)  حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی[1] (به عبارتی حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، منظور می شوند هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود.به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد. در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که از این نظام مالی ارائه شد می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد . زمانی که ثبت درآمدها ، هزینه ها، دارایی ها و اموال ، هرکدام به جای خود انجام می شود ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود .در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم ، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد .در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی ،در صورت های مالی شرکت ها ،اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی ”  بوجود می آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشدکه آن را در کلیه سازمان های انتفاعی قابل استفاده کرده است (کوهن[2]، 2010).

۲-۲-1-2)  مفهوم اقلام تعهدی

جونز(1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم می کند. که در تمامی پژوهش های مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد. الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری  ب)اقلام تعهدی اختیاری . در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد(دسای و همکاران[3]، 2009).

۲-۲-1-3) اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری

همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد،بنابراین در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می تواند وجود داشته باشد.یکی از آنها هم ریسک اطلاعات[4] می باشد.یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی که شرکت می خواهد در صورت های مالی آن را نشان دهد چیزی دور از واقعیت ،یا فریب آمیز باشد.براین اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می شود ،نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای بدست آوردن مبلغ سود را خواهد داشت یا چه مقدار از این سود می تواند به عنوان وجه نقد میان سهامداران تقسیم شود چون تمامی سهامداران مایلند که سالانه تقریبا َمبلغ ثابتی از سود سهام به آنها پرداخت شود.ثبات در تقسیم سود مبین پایین بودن ریسک شرکت است .حتی اگر در سالی ،شرکت به جای سود دچار زیان شود ،باید برای جلوگیری از ایجاد نگرش منفی در سرمایه گذاران فعلی و آتی ،پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار ، سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت که این زیان را موقتی تفسیر کنند (سادات برقعی،۱۳۸۹). بررسی مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. صورت های مالی ،محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند.این که صورت های مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان های نقدی مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی از صاحبنظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن ، می توان جریان های نقدی را پیش بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که «معمولاَ ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی قابلیت پیش بینی بیشتری دارند» (هاشمی ،۱۳۸۹).

۲-۲-1-4) اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام در گزارشگری مالی

تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون بخشی از پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست می یابند از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند. توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته غافل باشند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در بکارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[5] ای عمل کند(بال و روبین[6]، 2009).

در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. بنابراین علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تعدیل سود خالص جهت انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می کند(منبع پیشین). اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و وجوه نقد مربوط به آن است که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است. در صورتی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نکته است که سود حسابداری از جریان نقدی عملیاتی بیشتر است. البته باید توجه داشت که این تفاوت بدلیل بکارگیری اصول حسابداری مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزینه ها (اصل شناخت درآمد[7] و اصل تطابق[8]) است. تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این است که اقلام تعهدی زایده اعمال نظر[9] مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادهای مالی است. اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکت ها آزادی عملی نسبی داده است. وقتی که مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند. مثلا اگر مدیریت درآمد فروش را زودتر شناسایی کند، حساب های دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد یافت. یا در صورتی که مدیریت بدهی ناشی از هزینه های تضمین کالا را کمتر شناسایی کند، بدهی های جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی به مبلغی کمتر گزارش خواهد شد و چون سرمایه گذاران به رقم سود توجه می کنند با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد(دمرجان و همکاران[10]، 2010).

سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده سعی دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد کنند. از این رو سود خالص باید توان کمک به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به توجه به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود در این است که اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال تغیرات مثبت (افزایش) در موجودی کالا احتمالا بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه است. به طور مشابه افزایش حساب های پرداختنی بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامین کنندگان کالا و خدمات است که ممکن است در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا مشکلات اعتباری ایجاد شود. بنابراین اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد.توجه به کیفیت اقلام تعهدی حتی در شناسایی دستکاری سود توسط مدیریت نیز سودمند خواهد بود. برای مثال توجه به تغییرات حساب های دریافتنی باعث آشکار شدن نکات مهمی در مورد تعجیل یا تاخیر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یکی از ابزارهای دستکاری سود توسط مدیریت خواهد شد(دمرجان و همکاران[11]، 2010).

2-1)مقدمه 13
۲-۲)  مبانی نظری 14
2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری 14
2-2-1-1)حسابداری تعهدی 14
2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی 15
2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری 16
2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی 17
2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی 20
2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران 21
2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی 23
2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام 23
2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن 24
2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی 26
2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی 26
2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه 29
2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی 30
2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری 30
2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی 32
2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی 34
2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی 35
2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی 38
2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی 39
2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد 40
2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی 42
2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود 43
2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 44
2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی 45
2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود 45
2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران 47
2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها 48
2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 50
2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود 50
2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی 52
2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران 54
2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران 54
2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان 59
2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده 59
2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار 60
2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی 71
2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد 72
2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی 73
2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری 75
2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش 76
2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 76
2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور 83
2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش 86

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش شناخت علمی یا همان روش پژوهش علمی مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. باید توجه داشت که از آنجایی که پدیده ها و رویدادهای مورد مطالعه از تنوع زیادی برخوردارند و از طرفی شرایط جوامع آماری، متفاوت از یکدیگر است؛ روش های پژوهش نیز متفاوتند. این بدان معنی است که شناخت هر پدیده ای، روش های علمی خاصی را می طلبد.

    موضوع ونوع هر پژوهشی، روش و متدولوژی آن پژوهش را مشخص می کند. موضوع پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. در فصل حاضر روش پژوهش مرتبط با موضوع  مذکور ارائه می شود. برای این کارابتدا فرضیات پژوهش تدوین شده وروش پژوهش بیان می شود. سپس متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها تشریح می شود و آنگاه نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات و روش آزمون فرضیات وروش بررسی سوال پژوهش تشریح می گردد.همچنین در خصوص روشهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها در پایان فصل بحث می شود.

۳-۲) روش پژوهش

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود است و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش رابطه بین متغیرها موردنظر است. پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی است. بنابراین می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه پژوهشها، محقق به بررسی (رابطه بین متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد.این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و نتایج آن در جهت تبیین راهکارهای گزارشگری مالی قابل استفاده است. پژوهش حاضر، به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی است و داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، تاریخی هستند.

۳-۳) جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای  فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

3-1)مقدمه 91
3-2)روش پژوهش 91
3-3)جامعه آماری پژوهش 92
3-4)حجم نمونه آماری 92
3-5)فرضیه های پژوهش 93
3-6)روش گرد آوری اطلاعات 94
3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 94
3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش 95
3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش 96
3-8)مدل فرضیات 97
3-8-1)مدل فرضیه اول 97
3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم 99
3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 100
3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها 100
3-9-2)مزایای استفاده از داده های تابلویی 100
3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر) 102
3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن) 103
3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW) 104
3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون 106
3-9-7)مدل های رگرسیون 107
3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون 108
3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون 109
3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب 109

فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها

در این فصل با استفاده از داده های گردآوری شده از نمونه آماری پژوهش، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند.در ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری، داده های پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه، در قالب آمار توصیفی ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته درباره فرضیه های  پژوهش ، به تشریح آزمون فرضیه ها و تجزیه و واکاوی آن ها پرداخته تا یافته آنها دست آید.

۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش پس از غربالگری و حذف داده‏های پرت به کمک نرم افزار SPSS در نگاره ۴-۱ ارائه شده است. تعداد مشاهدات ۷۲۰ سال شرکت می باشد که از ترکیب داده های ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه آماری در ۶ سال(سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱) به عنوان دوره آزمون تشکیل شده است. باید توجه داشت که دوره پژوهش ، ۷ ساله و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ می باشد و داده های شرکتهای نمونه آماری برای دوره مذکور گرداوری شده است. ولی با توجه به اینکه جهت محاسبه برخی از متغیرها، داده های دوره t-1 نیز موردنیاز می باشد؛ دوره آزمون از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ موردنظر قرار گرفته است.

4-1)مقدمه 111
4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش 111
4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش 113
4-4)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش 114
4-5)آماراستنباطی 116
4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش 116
4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش 119
4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش 121
4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش 122
4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش 122

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

درفرایندهر پژوهش، نتایج آن اهمیت بسزایی دارد، چرا که نتیجه گیری هامی تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. در این فصل ابتدا تحلیلی از نتایج آزمون ها صورت می گیرد و در پایان، قبل از بیان برخی از محدودیت های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه می گردد که امید است در ادامه راه پژوهش های حسابداری مفید واقع شود.

5-2) نتایج حاصل از فرضیات

یافته های حاصل از آزمون فرضیات حاکی از تایید سه فرضیه می باشد و نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری ازضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. درعین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سودعملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی درگزارشات مالی شرکت های نمونه آماری، پایدارتربوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی درگزارشات مالی شرکت ها، پایدارنبوده و احتمالا متاثراز راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه براین، نتایج حاصله نشان می دهدکه بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.

5-1)مقدمه 125
5-2)نتایج حاصل ازفرضیات 125
5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول 125
5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم 127
5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم 128
5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم 129
5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش 130
5-3-1)پیشنهادهای کاربردی 130
5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 132
5-4)محدودیت های پژوهش 132
منابع وماخذ 134

Abstract

The principles accepted in accounting are flexible in some methods and this fact potentially causes the managers to do the accounting estimates based on their own personal judgments. This flexibility may affect the trust accruals capability and consequently the persistence of these accruals in successive periods. The main aim of this study is to evaluate the accrual persistence and cash flow persistence comparatively and consider the investors’ reaction to this matter in companies listed at Tehran Stock Exchange. The research methodology is descriptive; the correlational method. The number of sample is 120 companies; their data for the period 2007-2012 was analyzed statistically. The results revealed that persistence coefficient of accruals of current accounting earnings is less than the persistence coefficient of cash flows. Moreover, the findings demonstrate that persistence coefficient of accruals of current operating earnings is less than persistence coefficient of cash flows. In other words, the cash flow was more persistent in financial reports of the related companies. This finding shows that accruals were not persistent in financial reports of these companies and this is probably affected by the managers’ reporting strategies. Furthermore, the results illustrate that there is significant difference between persistence coefficient of accruals and its of cash flow. Therefore, it can be inferred that cash flow, because of its authenticity nature, is potentially persistent.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان