انتخاب صفحه

مقدمه

موضوع این تحقیق از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که با دقت در مدلهای پیش بینی عمر خستگی که به صورت معادلات ریاضی بودند، به این نکته پی برده شد که هر کدام از این معادلات در شرایط خاصی جوابگوی مسائل مربوط به خستگی روسازی است و در شرایطی غیر از آن باید مدل دیگری تهیه شود و به نوعی عدم اطمینان به این مدل ها در شرایط میدانی دیده می شد. زیرا که عاملی برای کنترل صحت نتایج وجود نداشت، مگر آنکه در آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به خستگی انجام و نتایج آن با نتایج مدل مورد مقایسه قرار می گرفت. هدف از ارائه یک مدل این است که سایر محققین از آن به عنوان مرجع استفاده کنند و نه اینکه معیار مقایسه باشد. در چند سال اخیر منطق فازی مورد توجه محققان قرار گرفته است. سیستم فازی این قابلیت را دارد که با استفاده از توصیفات زبانی، نتایج آزمایش ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. عامل توصیفات زبانی باعث شده که فهم این سیستم برای محققان قابل فهم تر باشد. در این پژوهشی به خلاصه ای از مدل های پیش بینی عمر خستگی پرداحته شد و عواملی که در عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی تاثیرگذار بودند پرداخته شد که برخی از آنها با توجه به شرایط خاصشان بعنوان پارامترهای ورودی به سیستم فازی انتخاب شدند. یک نرم افزار نیز که استنتاج فازی را بتواند انجام دهد انتخاب شد و نحوه پردازش منطق فازی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای تبدیل نتایج آزمایشگاهی به عبارات توصیفی، توابعی در نظر گرفته شد. این توابع بنحوی باید طراحی شوند. که نتایج را با دقت خوبی بصورت عبارات زبانی یا توصیفی تبدیل کند. انتخاب این توابع توسط یک متخصص امکانپذیر است، در غیر این صورت مساله دارای خطای زیادی خواهد بود. بعد از بدست توابع مناسب، برای استنتاج نتایج آزمایشگاهی قوانینی در نظر گرفته شد که براساس آنها سیستم فازی عمر خستگی را پیش بینی می کند. برای صحت آنها نتایج واقعی با نتایج حاصل از مدل مورد مقایسه قرار گرفت که بسیار امیدوار کننده بود. از مزیتهای این مدل، کارد کردن آسان با آن و قابل فهم بودن آن برای افراد است. از دیگر مزیتهای این مدل، امکان توسعه و اضافه نمودن قوانین جدید به قسمت استنتاج این سیستم میباشد که در نهایت می توان تمام حالت امکان پذیر برای شرایط آزمایشگاهی را میتوان برای آن در نظر گرفت.

۱-۱- محدودیت ها و چهارچوب پروژه

یکی از مهمترین محدودیتها در انجام این تحقیق، در اختیار قرار ندادن نتایج آزمایشهای خستگی انجام شده در آزمایشگاه های موسسات مختلف دست اندر کار پروژه های راهسازی و بسیار پر هزینه بودن انجام این آزمایشات توسط افراد به صورت مستقل، بود. همچنین، کامل نبودن اطلاعات موجود در دسترس از شرایط آزمایشگاهی که باعث بالا رفتن تعداد فرضیات در تحقیق می – شد، از جمله محدودیتهای انجام این پژوهش به شمار میآید. این تحقیق که نهایتاً به ارائه مدلی برای پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از روش فازی انجامید شامل : فصل اول مقدمه است که به طور خلاصه به طرح موضوع پایان نامه، هدف از طرح آن، ضرورت مطالعه در این زمینه، فرضیات آن و در نهایت روش تحقیق، پرداخته است. در فصل دوم مروری بر مطالعات پیشین است که اساسی ترین فصل این تحقیق به شمار میرود، در این فصل معرفی ترک های خستگی، بررسی مدلهای مختلف پیشبینی عمر خستگی مخلوط های آسفالتی به همراه مزایا و معایب هریک از مدلهای مذکور، شناسایی عوامل مؤثر بر خستگی مخلوط – های آسفالتی، بررسی روش های انجام آزمایش خستگی و آنچه محققان پیشین درباره موضوع خستگی آورده اند. و همچنین نتایجی که بدست یافته اند، می باشد. فصل سوم روش تحقیق و قوانین حاکم بر سیستم فازی و نقش آن در زندگی روزمره است. در فصل چهارم جمع آوری اطلاعات برای پیش بینی عمر خستگی مخلوط های آسفالتی بر مبنای سیستم قازی و با توجه به آمار موجود و فرضیات مسأله ارائه شده است و همچنین برای تعیین درجه اطمینان مدل، نتایج بدست آمده از مدل با نتایج واقعی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. فصل پنجم، مدل فازی و نتیجه گیری که شامل خلاصه ای از مطالب فصلهای قبل و نتایج حاصل از مدل و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:تعریف مساله

۳-۱- اثرات مهم مطالعه بر مسأله

آزمایشهای خستگی بسیار زمان بر و پر هزینه بوده، از طرف دیگر مدلهایی که از نتایج این آزمایشها بدست می آید، منحصر به شرایط خاص آزمایشگاهی و مخلوط آسفالتی است. در این پژوهش تلاش بر آن بوده که با انتخاب روشی جدیدتر که بتواند در جهت رفع مشکل فوق موثر باشد، مدلی با دامنه کاربرد بیشتر ایجاد گردد. در این روش، نتایج آزمایشهای مختلف در کنار یکدیگر قرار می گیرند و با استفاده از آنها، یک پیشبینی دقیقتر از عمر خستگی در شرایط مختلف نسبت به سایر روشها حاصل خواهد شد.

1-1-تعریف کلی مساله 4

1-2-نیاز به مطالعه درمورد مساله 9

1-3-اثرات مهم مطالعه بر مساله 10

1-4-اهدا وفرضیات 10

1-5-دامنه اثر مساله درجامعه علمی واجتماع 11

1-6-محدودیت ها وچهارچوب پروژه 12

توابع عضویت متغیر تنش

توابع عضویت متغیر تنش

فصل دوم:کاوش درمتنون

۱-۳-۲ – نوع قیر

نوع قیر اثر قابل ملاحظهای بر رفتار خستگی مخلوط آسفالتی دارد. براساس تحقیقات بازن در سال ۱۹۹۷ هر چه قیر سختتر باشد، مقاومت خستگی مخلوط آسفالتی بیشتر خواهد بود. تحقیقات سید در سال ۱۹۸۸ نیز نشان میدهد. در آزمایشهای خستگی با کنترل تنش، هرچه قیر سخت تر باشد، شیب خط خستگی در نمودار مربوطه ملایمتر خواهد بود”.همچنین تحقیقات طیبعلی در سال 1999که در راستای برنامه تحقیقات استراتژیک راه های ایالات متحده (SHRP) انجام شد، نشان می دهد که نوع قیر اثر زیادی بر عمر خستگی آسفالت دارد این آزمایشها در حالت کنترل کرنش آنجام شد”. تحقیقات نشان میدهد هرچه ویسکوزیته قیر بیشتر باشد، سختی مخلوط آسفالتی نیز افزایش یافته و در نتیجه عمر خستگی مخلوط آسفالتی، در حالت کنترل تنش افزایش و در حالت کنترل کرنش کاهش مییابد. مونی اسمیت و همکارانش با انجام آزمایشهای خستگی در دو حالت کنترل تنش وکنترل کرنش بر روی مخلوطهای آسفالتی یکسان با قیرهای ۵۰-t۰، ۹۰-۷۰ و ۱۰۰-۸۵ به نتیجهمشابهی دست یافتند

2-3-1-6- درصد فیلر

براساس تحقیقات سلیمانی در سال ۱۹۷۷ برای ایجاد مقاومت خستگی مناسب، درصد بهینه فیلر برای مصالح سنگی تثبیت شده با قیر بین ۷ تا ۹ درصد است و نسبت فیلر به قیر تعیین کننده مقاومت خستگی است. به عبارت دیگر تا نسبت معینی که بستگی به دانهبندی و مشخصات مخلوط دارد، مقاومت خستگی افزایش و از آن به بعد مقاومت خستگی کاهش مییابد” پل و کوپر اظهار داشته اند که برای رسیدن به حداکثر سختی (بیشترین عمر خستگی در آزمایشهای از نوع کنترل تنش) یک درصد بهینه فیلر وجود دارد و براساس توصیه انستیتو آسفالت نسبت درصد وزنی فیلر به درصد وزنی قیر برای مخلوط های آسفالتی با دانهبندی پیوسته برحسب درصد قیر مفید باید بین ۰/6تا ۱/۲ باشد

2-1-مقدمه 15

2-2-طبقه بندی موضوع 16

2-3-بررسی مقالات 17

2-3-1-بررسی مقالات مربوط به خستگی روسازی 17

2-3-1-1-مدل های پیش بینی ترک خستگی 20

2-3-1-2-متغیرهای بارگذاری 27

2-3-1-3-متغیرهای محیطی وترافیکی 38

2-3-1-4-نوع قیر 41

2-3-1-5-درصدقیر 45

2-3-1-6-درصر فیلر 47

2-3-2-بررسی مقالات مربوط به سیستم فازی 48

2-4-بررسی تزها وپروژه ها 53

2-4-1-بررسی تزها وپروژه های مربوط به خستگی روسازی 53

2-4-1-1-مدلهای پیش بینی ترک خستگی 54

2-4-1-2-روشهای طرح اختلاط مخلوط های آسفالتی 58

2-4-1-3-نوع تراکم 61

2-4-1-4-درصد فضای خالی 74

2-4-1-5-سنگ دانه 76

2-4-2-بررسی تزها وپروژه های مربوط به سیستم فازی 80

2-5-بررسی کتابها 81

2-5-1-بررسی کتاب های مربوط به خستگی روسازی 81

2-5-1-1-مدلهای پیش بینی ترک خستگی 85

2-5-2-بررسی کتابهای مربوط به سیستم فازی 89

2-5-2-1-سیستم های فازی کجا وچگونه استفاده میشوند   93

2-5-2-2-متغیرهای زبانی 97

2-5-2-3-استدلال تقریبی فازی 98

2-5-2-4-شناخت انواع سیستم های فازی 99

2-6-سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر 102

روسازی مورد استفاده در قطعات آزمایشی وستراک

روسازی مورد استفاده در قطعات آزمایشی وستراک

فصل سوم:روش تحقیق

۳- ۱- روش بکار گرفته شده و دلایل آن

برای این تحقیق با توجه به بررسی هایی که به عمل آمد، استفاده از سیستم فازی بعنوان یک روش مناسب برای پیش بینی عمر خستگی روسازی در نظر گرفته شد. دو دلیل برای استفاده از سیستم های فازی می توان مطرح نمودا: اولین دلیل برای استفاده از سیستم فازی مربوط به پیچیدگی دنیای واقعی است، که بتوان یک توصیف و تعریف دقیق برای آن بدست آورد. بنابراین بهتر است یک توصیف تقریبی یا همان فازی که قابل قبول و قابل تجزیه و تحلیلی باشد، برای آن در نظر گرفت دلیل دیگر این است که با حرکت به سوی عصر اطلاعات، دانش و معرفت بشری بسیار اهمیت پیدا می کند. بنابراین نیاز به فرضیه ای که بتواند دانش بشری را به شکلی سیستماتیک فرمول بندی کند و آن را به همراه سایر مدل های ریاضی در سیستم های مهندسی قرار دهد، لازم به نظر میرسد.

۵-۵-۳- استدلال تقریبی تشبیهی

در این روش ابتدا بررسی می شود که مشاهدات با کدام یک از مقدمهای قوانین تطابق بیشتری دارد. در ادامه با توجه به درجه تطابق میان مقدمها و مشاهده، قواعدی که باید در استدلال دخالت کند را تعیین می کنند. سپس با توجه به درجه تطابق بین مقدم و مشاهده، تالی را تعدیل می کنند و در نهایت با همجوشی تالی های تعدیل شده، نتیجه به دست می آید. فرق این روش با روش قاعده ترکیبی استنباط (CRI) در این است که در الگوریتم CRI مشاهده با کل رابطه مقایسه میشود ولی در این روش مشاهده تنها با مقدم مقایسه میشود. علاوه بر این در این روش تنها میتوان از روابط استلزامی (ایجابی) برای استدلال استفاده کرد حال آن که در روش CRI این محدودیت وجود ندارد.

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 107

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات 107

3-3-تعاریف اختصارات ونشانه های ریاضی 109

3-3-1-نظریه مجموعه ها 109

3-3-2-تعریف تابع عضویت 111

3-3-3-نمادگذاری  113

3-3-4-برش آلفا 114

3-3-5-عمگرهای مجموعه ای 114

3-3-5-1-اشتراک،اجتماع ومتمم 115

3-3-5-2-استلزام 118

3-4-برنامه کامپیوتری استفاده شده 121

3-5-ارائه مباحث ضروری علمی 123

3-5-1-رابطه فازی 123

3-5-2-ترکیب روابط فازی 124

3-5-3-قاعده ترکیبی استنباط 124

3-5-4-تعمیم قاعده ترکیبی استنباط 125

3-5-5-استدلال تقریبی تشبیهی 126

3-5-6-اینترپولاسیون ممدانی 126

3-5-7-مدل سوگنو 127

3-5-8-غیرفازی کننده 127

مقایسه نتایج آزمایش های کنترل تنش وکنترل کرنش در دماهای متفاوت

مقایسه نتایج آزمایش های کنترل تنش وکنترل کرنش در دماهای متفاوت

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-2- اطلاعات مورد نیاز برای ساخت مدل

در فصل دوم، عوامل تأثیرگذار بر عمر خستگی روسازی و سیستم فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین این عوامل عبارت بودند از تراکم، درصد قیر، نوع قیر، شرایط محیطی مثل دما و شرایط بارگذاری، سطح تنش و مشخصات مخلوط که می تواند بصورت آزمایش کرنش ثابت یا تنش ثابت صورت بگیرد. با تغییر یکی از این عوامل، عمر خستگی متفاوت خواهد شد. به همین دلیل سعی شده است تا حد امکان ورودی های مدل مورد نظر، از پارامترهای ذکر شده انتخاب شود. این عوامل نیز بر مدول سختی تأثیرگذار هستند ولی در اکثر مدلهای پیش بینی عمر خستگی به جای استفاده از پارامترهای تأثیرگذار بر عمر خستگی مخلوط آسفالتی، از مدول سختی استفاده میشود. در اکثر مدل های پیش بینی عمر خستگی تاثیر همه عوامل تأثیرگذار بر عمر خستگی را نمیتوان مشاهده کرد. یک نکته مهم در مورد استفاده از روش فازی که بر دیگر مدل ها از جهیت دارد این است که با استفاده از این روش می توان کلیه تاثیرات عوامل مختلف بر عمر خستگی را همزمان مشاهده کرد و به همین دلیل، استفاده از این روش در میان متخصصین و دانشمندان روز به روزافزوده می شود.

4-1-مقدمه 130

4-2-اطلاعات مورد نیاز برای ساخت مدل 131

4-2-1-انتخاب ورودی ها 132

4-2-1-1-فازی شناختن دما 134

4-2-1-2-فازی شناختن تنش 135

4-2-1-3-فازی شناختن تراکم 136

4-2-1-4-فازی شناختن درصدقیر 137

4-2-1-5-فازی شناختن نشانه درجه نفوذ 139

4-2-2-موتور استنتاج فازی 141

4-2-3-روشهای طراحی سیستم فازی 146

4-2-4-تعداد قوانین 147

4-2-5-کنترل سیستم فازی 148

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

۵- ۱- تحلیل اطلاعات

همانطور که عنوان شد در این تحقیق عوامل موثر بر عمر خستگی مخلوط های آسفالتی مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آنها پنج متغیر دما، تنش، درصد فضای خالی، درصد قیر و نشانه درجه نفوذ که مربوط به شرایط فیزیکی محیط و مخلوط است، بعنوان ورودی در نظر گرفته شده اند و در بخش خروجی، عمر خستگی پیشبینی شده را خواهیم داشت که بعنوان نتیجه استنتاج برآورد می شود.

۵- ۵- پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده

همان گونه که در بخشهای گذشته نیز بیان گردید، پیشبینی دقیق عمر خستگی روسازی کاری بس دشوار است، زیرا خستگی به شرایط محیطی و فیزیکی بستگی دارد. با توجه به اهمیتی که این مقوله در طراحی روسازی و تعمیر و نگهداری راه ها دارد، امروزه مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. با توجه به محدودیت موجود در فرایند انجام این تحقیق (از جمله: زمان، هزینه و تجهیزات)، موارد زیر جهت توسعه تحقیقات در این زمینه پیشنهاد می شود: ۱- از آنجایی که پیش بینی عمر خستگی روسازی به پارامترهای زیادی بستگی دارد، برای داشتن یک مدل کامل باید آزمایش هایی با جایگشت تمام حالات صورت بگیرد (این عمل باید بصورت یک پروژه جامع و گسترده انجام گیرد).۲- ساخت مدل های پیشبینی عمر خستگی برای مسیرهای جاده ای، با بکارگیری پارامترهای محیطی و کارگاهی مثل در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و نحوه اجرایآسفالت روسازی. ۳- مطالعه در تصمیم گیری مناسب در تعیین مصالح آسفالتی بر اساس عمر خستگی. 4 – ایجاد مدل های مختلف عمر خستگی در شرایط متفاوت آزمایشگاهی (نوع آزمایش،تنش ثابت و یا کرنش ثابت، نحوه تراکم نمونه ها، از عواملی هستند که میتوانند نتایج آزمایشگاهی را دستخوش تغییرات کنند)

 5-1-تحلیل اطلاعات 150

5-1-1-ساخت مدل توسط سیستم فازی 150

5-1-1-1-ورودی وخروجی ها وتوابع عضویت آنها 150

5-1-1-2-تولید قاعده ازروی زوج های ورودی وخروجی 161

5-1-1-3-نسبت دادن یک درجه به هرقاعده 165

5-1-1-4-پایگاه قواعد فازی 166

5-1-1-5-آزمون مک نمار 168

5-2-مطالعه موردی   169

5-3-نتیجه گیری درمورد کل تحقیق 174

5-4-کاربردهای علمی وتئوری 176

5-5-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده 178

پیوست 177

منابع وماخذ  188

فهرست منابع فارسی 189

فهرست منابع لاتین 190

چکیده انگلیسی 194

فهرست جداول

2-1-مدلهای پیش بینی ترک خستگی روسزای آسفالتی بااستفاده از روابط 2-1 یا 2-5         22

2-2-مقایسه نتایج بارگذاری درحالت کنترل تنش وکنترل کرنش 33

2-3-اثرشکل موج برعمر خستگی 34

2-4-مقایسه بین پیش بینی عمر خستگی باروش فازی ورگرسیون 51

2-5-عمر خستگی حاصل از مدل های مختلف 57

2-6-اثرخصوصیات مختلف سنگ دانه ها برعمر خستگی مخلوط آسفالتی 79

2-7-خلاصه نتایج تحقیقات محققین مختلف درارتباط با TDC ها   84

4-1-بررسی عوامل تاثیرگذار برخستگی درمدل فازی 133

4-2-پارامترهای مورد استفاده توسط موسسات مختلف جهت تعیین قیر بهینه به روش مارشال 138

5-1-توبع تعریف شده برای ورودی مدلها 160

5-2-مقادیر تعلق برای یک زوج رودی

5-3-قوانین فازی مربوط به ورودی

5-4-مشخصات قیر مورد استفاده برای ساخت نمونه های آسفالتی

5-5-مشخصات فنی لازم در طرح مخلوط های آسفالتی گرم به روش مارشال

5-6-حداقل درصد فضای خالی مصالح سنگی

5-7-محاسبه Z بااستفاده از نتایج حاصل ازمدل

فهرست نمودارها

2-1-نمودار پیش بینی عمرخستگی مخلوط آسفالتی 19

2-2-پیش بینی عمرخستگی باروش پل وکوپر 24

2-3-تغییرات ضریب نوع بارگذاری برحسب ضخامت لایه آسفالتی 30

2-4-اثرنوع بارگذاری برعمر خستگی 31

2-5-مقایسه نتایج آزمایش های کنترل تنش وکنترل کرنش دردماهای متفاوت 31

2-6-ارتباط بین زمان بارگذاری وضخامت لایه آسفالتی درسرعت های مختلف 37

2-7-ارتباط بین زمان بارگذاری وضخامت لایه آسفالتی درسرعت های مختلف 38

2-8-اثرتغییردما برعمرخستگی مخلوط آسفالتی درحالت کنترل تنش 40

2-9-اثرتغییردما برعمر خستگی مخلوط آسفالتی درحالت کنترل کرنش 40

2-10-اثردرجه نفوذ قیربر عمر خستگی مخلوط آسفالتی درحالت کنترل تنش 42

2-11-اثردرجه نفوذ قیر برعمر خستگی مخلوط آسفالتی درحالت کنترل کرنش 42

2-12-اثردرصد قیربرعمر خستگی مخلوط آسفالتی بادونوع مصالح سنگی 46

2-13-اثردرصد قیر برعمر خستگی مخلوط آسفالتی 46

2-14-اثر درصد قیر برسختی مخلوط آسفالتی   47

2-15-زیرمجموعه های فازی برای متغیرورودی 52

2-16-زیرمجموعه های فازی برای متغیرخروجی 52

2-17-تخمین عمرخستگی باروش فازی 52

2-18-مقایسه عمرخستگی حاصل از چندمدل   57

2-19-تاثیرروش تراکم براستحکام نسبی مخلوط 68

2-20-اثردرصد فضای خالی برعمر خستگی مخلوط های آسفالتی 74

2-21-اثر برعمر خستگی مخلوط آسفالتی 75

2-22-اثربافت سطحی برعمر خستگی مخلوط آسفالتی 77

2-23-یک نمونه دانه بندی بهروش سوپر پیو 78

2-24-نمودار پیش بینی ضریب سختی مخلوط آسفالتی 86

4-1-نتایج آزمایش تنش ثابت در دماهای 40و60 درجه فارنهایت 135

4-2-نموگرام مروبط به تعیین نشانه درجه نفوذ 140

5-1-مقایسه بین نتایج حاصل ازمدل وآزمایشگاه 169

5-2-نتایج حاصل از انجام آزمایش خستگی 173

5-3-مقایسه بین نتایج واقعی ونتایج حاصل ازمدل  174

فهرست شکلها

1-1-تبدیل دانش بشری به سیستم های فازی 5

2-1-مکانیزم وقوع ترک خستگی 18

2-2-ترک خستگی درلایه آسفالتی 18

2-3-روسازی مورد استفاده در قطعا آزمایشی وستراک 27

2-4-تغییرات تنش وکرنش در سه نوئع بارگذاری 29

2-5-مقطع روسازی مورد استفاده درتحقیقات مونی اسمیت ودیکن 30

2-6-معیار شکست درآزمایشهای خستگی درحالات کنترل تنش وکنترل کرنش 32

2-7-شکلهای مختلف بارگذاری درآزمایش های خستگی 35

2-8-دستگاه متراکم کننده ارتعاشی 67

2-9-اصول تراکم دردستگاه ژیراتوری    70

2-10-نمایی از دستگاه های ویل تراک و متراکم کننده چرخشی LCPCا  72

2-11-ترک های از بالا به پایین درروسازی آسفالتی 82

2-12-تنش های ایجاد شده توسط لاستیک وسیله نقلیه 82

2-13-مراحل گسترش ترک های از بالا به پایین 83

2-14-سیستم سفازی به عنوان کنترل کننده حلقه باز 94

2-15-سیستم فازی به عنوان کنترل کننده حلقه بسته 94

2-16-ساختار اصلی سیستم سفازی خالص 100

2-17-ساختار اصلی سیستم سفازی TSKا 101

2-18-ساختار اصلی سیستم های فازی یافازی ساز وغیرفازی ساز 102

4-1-نمونه یک تابع مثلثی 142

4-2-نمونه یک تابع ذوزنقه ای 144

5-1-توابع عضویت متغیردما 152

5-2-توابع عضویت متغیر تنش 153

5-3-توابع عضویت متغیر درصدقیر 154

5-4-توابع عضویت متغیر درصد فضای خالی 155

5-5-توابع عضویت متغیر نشانه درجه نفوذ   157

5-6-توابع عضویت متغیرعمر خستگی 158

5-7-مثالی از توابع تعلق وزوج های ورودی وخروجی 162

5-8-نمایش گرافیکی برخی از قوانین پایگاه قواعد فازی 167

5-9-نتایج حاصل از انجام آزمایش مارشال برروی نمونه های آسفالتی 17


Abstract

Generally several years after deployment, pavements (less than normal life time) are

subjected to corruptions such as different kinds of cracks. One of usual corruptions is

fatigue cracks. To prepare asphalt mixture resistant to early fatigue cracks a number of

tests are suggested which usually require special equipments and hefty time. Because of

that, researchers have introduced various equations to predict fatigue life time of asphalt

mixtures. These equations, which generally don t have accessible parameters, are only

valid for specific circumstances (type of material, temperature, etc.) of test and should

be verified for other situations.

In this thesis, after studying several predictions of fatigue models, effective factors

on fatigue are analyzed. Some of these factors are related to laboratory condition and

some other are related to creating samples. After analyze of these factors, we tried to

introduce a laboratory model for fatigue prediction based on fuzzy logic. Introduced

model consists of three parts as input, inference engine and output. In first step,

variables are considered as inputs which are temperature, stress, bitumen volume, void

air and penetration index. These indicators are selected based on influence on fatigue

life and available lab data. For every one of these variables specific membership

functions with lab-revised domains are defined.

In next step the output variable is defined as fatigue life. Membership functions of

this variable are defined within domain to which illustrates logarithm of fatigue.

In third step, for inference engine descriptive rules are written.

Finally, results of this method are compared to results lab tests and with statistical

analyzes on these results it was illustrated that fatigue results of this method have close

correlation with lab results with confidence limit of ( reliability).

Key words: fatigue life, pavement, fuzzy, fuzzy system.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105823″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf وسفارش word

[purchase_link id=”105825″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید