مقدمه:
در سالیان اخیر حفر فضاهاي زیرزمینی مخصوصاً حفر تون لهاي ترابري شهري به علت رشد جمعیت و افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادي پیدا کرده است.در دهه هاي گذشته براي حفر تونل از روش هاي مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده می شد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي به روش حفاري نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاري با دستگاه حفاري تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است.در روش هاي حفاري سنتی تونل هاي شهري مشکلات و ریسک هاي فراوانی از قبیل کنترل ونگهداري زمین، جلوگیري از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیري از هجوم آبهاي زیرزمینی بداخل تونل و از همه مهم تر ایمنی و سلامتی پرسنل کاري وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاري تمام مکانیزه بهترین جایگزین براي این رو شها شده و حفاري تونل هاي با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با حداقل نیروي انسانی و مدت زمان کوتاه تر از روش هاي قبلی، امکان پذیر شده است.بدلیل وجود ریسک هاي بالا در حفاري TBM که بخش اعظمی از آن بدلیل نو بودن این نوع حفاري و عدم شناخت کافی از شرایط آن، در این پایا ننامه سعی شده تا با بررسی ریس کهاي ژئوتکنیکی و ارزیابی آن ها و سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده، سطح ریس کهاي ناشی از مسائل ژئوتکنیکی را تا حد امکان کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رسانده است.در پایان نامه حاضر مطالب در شش فصل دسته بندي شده است، که بشرح ذیل ارائه می گردد:
در فصل اول به روش هاي تونلسازي در محیط هاي شهري و معایب و مزایاي آن ها اشاره و دلایل فنی استفاده از TBM مطرح شده است و در انتهاي فصل انواع مدل هاي TBM که با شرایط مح یطهاي شهري توانایی حفاري دارند، شرح داده شده است.در فصل دوم به معرفی و بررسی ریسک هاي ناشی از حفاري هاي زیرزمینی پرداخته و با شناسایی، دسته بندي و در نهایت تحلیل کیفی و کمی، روش مدیریت بر آن ها شرح داده شده است. در ادامه انواع ریسک هاي حفاري سنتی و حفاري مکانیزه و تحلیل بر اساس نوع و طبقه بندي آنها بصورت مجزا ذکر گردیده است.
در فصل سوم با وارد شدن به بحث اصلی موضوع پروژه، به معرفی و شناسایی ریسک هاي ناشی از مسائل ژئوتکنیکی در حفاري مکانیزه اشاره و انواع آن در زمان هاي مختلف پروژه ذکر و بررسی شده است.در فصل چهارم متدولوژي و روش ارزیابی ریسک هاي ژئوتکنیکی در حفاري مکانیزه TBM در محیط هاي شهري، که پس از مطالعات و تحقیقات فراوان انتخاب شده است (طرح مدیریت ریسک RMP)، شرح داده شده و نحوه شناسایی، کمی سازي، توسعه پاسخ ریسک و در نهایت مانیتورینگ عکس العمل ریسک به تفکیک شرح داده شده است. سپس با فعال سازي روش RMP اقدام به کاهش کلیه ریسک ها شده است. درادامه با ارائه روشی فنی اقدام به شناسایی ریسک هاي اولیه با استفاده از ثبت ریسک نموده و سپس به چگونگی تحلیل کیفی و کمی آن اشاره گردیده است.در فصل پنجم با ارائه روش ذکر شده در فصل قبل، براي پروژه خط 7 متروي تهران، براي اولین بار در سطح این پروژه اقدام به ارزیابی ریسک هاي ناشیاز مسائل ژئوتکنیکی (با توجه به مطالعات ژئوتکنیکی مسیر) در حفاري مکانیزه تونل پرداخته و نهایتاً باعث کاهش آن ها شده است.لازم به ذکر است که مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روي ریسک هاي ژئوتکنیک در فاز طراحی مسیر انجام شده و در فصل ششم پس از نتیجه گیري، پیشنهاد گردیده است که این مطالعات براي فاز اجراي پروژه قطعاً نیاز به بروزرسانی شدن دارد تا بتوان در تمام زمان اجرا از وقوع ریسک هاي ژئوتکنیکی پرخطر جلوگیري نمود.در نهایت در انتهاي متن پایان نامه منابع و مواخذ فارسی و لاتین و همچنین فهرست سایت هایی که در زمان انجام پروژه مورد استفاده شده بود، ذکر گردیده است.

تصویري از دستگاه چکش هیدرولیکی]

تصویري از دستگاه چکش هیدرولیکی]

فهرست مطالب

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرها در سالیان اخیر، نیازمند سیستم حمل و نقل مناسب و سریع شهري بوده تا از ترافیک شهري و از دست دادن زمان شهروندان جلوگیري گردد. به همین دلیل احداث شبکه مترو و توسعه آن در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. از این رو روش هاي حفاري مختلف و دستگاه هاي متفاوتی در سراسر جهان ابداع گردیده است. انتخاب روش حفر مناسب مستلزم آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه ها، تعیین محدوده کاربرد آن ها و شرایط و پارامترهاي زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر پروژه می باشد. شاید در تعیین محدوده کاربرد دستگا ههاي حفاري به طور قطع نتوان محدوده و مرز مشخصی را معرفی نمود، زیرا امروزه اکثر دستگاه ها براساس ویژگی هاي ژئوتکنیکی مسیر پروژه طراحی و ساخته میشوند و روز به روز با پیشرفت هاي موجود و احتیاجات جدید، شرک تهاي سازنده، ماشین هاي جدید به بازار عرضه میکنند. تصمیم گیري در مورد انتخاب ماشین حفاري از اهمیت زیادي برخوردار می باشد زیرا انتخاب اشتباه دستگاه، اغلب منجر به بروز مشکلاتی از قبیل زیان هاي جانی و مالی، تغییر طرح و حتی تعطیلی آن می گردد.به طورکلی تونل ها از لحاظ کاربري به سه دستۀ کلی تونل هاي حمل و نقل، صنعتی و معدنی تقسیم می شوند. در این بین تونل هاي مترو در زمرة تون لهاي حمل و نقل قرار می گیرند. روش هاي مختلفی ابر ي اجراي پروژه هاي تونلی وجود دارد که هر کدام د اار ي محدودیت ها، مزایا و معایب خاص خود می باشند؛ بجز برخی از روش هاي خاص حفر تونل که گسترش زیادي پیدا نکرده اند، رو شهاي عمدة حفاري تونل رامی توان به شرح ذیل برشمرد:
• روش چالزنی و آتشباري
• روش استفاده از ماشین هاي حفار بازویی
• روش استفاده از ماشین هاي مکانیزه حفاري تمام مقطع
1-2- روش هاي تونلسازي در زمین هاي نرم
روش هاي تونلسازي در زمین هاي نرم و سست و بویژه مناطق شهري، بواسطه محدودیت هایی که دارند بطور معمول روش حفاري مکانیکی است. این روش حفاري، نسبت به تکنیک هاي مرسوم آتشباري، مزایاي فراوانی دارد که از آن جمله می توان: ایمنی بیشتر، کاهش آشفتگی تمرکز تنش، کاهش تجهیزات نگهداري، اجتناب از لرزش هاي حاصل از آتشباري، کاهش میزان تهویه مورد نیاز حفار يهاي زیرزمینی، ترابري یکنواخت و مداوم سن گهاي خرد شده با استفاده از نوار نقاله، همچنین امکان برخورداري از اتوماسیون را برشمرد. در مجموع، دستگاه هاي حفار مکانیکی در ازاي هزینه اي کمتر، قادر به دسترسی به سرعت حفاري بیشتري هستند.[1]ماشین آلات حفاري مکانیکی را میتوان به دو دسته کلی “ماشین هاي حفارتونل ” و”ماشین هاي حفار بازویی ” تقسیم بندي نمود. انواع دیگري از ماشین هاي حفاري تونل نیز طراحی شده اند که عموماً داراي کاربردهاي خاص می باشند.

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 5
1-2- روشهاي تونلسازي در زمین هاي نرم ……………………………………………………………………. 6
1-2- 1- روش حفاري NATM (روش اُتریشی) ………………………………………………………………….. 6
1-2- 2- روش استفاده از ماشین هاي حفار بازویی…………………………………………………………… 8
1-2- 3- ماشین هاي مکانیزه حفاري تمام مقطع (TBM) ..ا………………………………………………….. 14
1-2- 3- 1- طبقهبندي ماشین هاي حفاري مکانیزه …………………………………………………………… 15
1-2- 3- 2- محدوده کاربرد ماشین هاي حفاري مکانیزه ……………………………………………………….. 24
1-2- 3- 3- مزایا و معایب دستگاههاي حفار مکانیزه تمام مقطع تونل ……………………………………….. 26

فصل دوم

کارها و پیش گویی هاي انجام شده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهاي زیرزمینی، همراه با پیشرفت هاي فنیِ صنعت تونلسازي در امر حفر سریع فضاها، این گزینه زیرزمینی را به صورتی بسیار جذاب درآورده است. از طرف دیگر فضاهاي زیرزمینی به علت اینکه در محیطی با عدم قطعیت بالا هستند،ریسک هاي بالایی را نیز به دنبال دارند، از جمله دلایل ریسک هاي بالا در سازه هاي زیرزمینی می توان به ناشناخته بودن زمین، وجود آب هاي زیرزمینی، محدود بودن فضاي در دسترس، سنگین وزن بودن فعالیت هاي حمل و نقل، تاریک بودن فضاي کاري، محدود بودن هواي تازه و غیره اشاره نمود.بیشترین حوادث و رخدادها، اغلب با عدم قطعیت همراه است، بنابراین پیشرفت سیستم هاي آنالیز ریسک و جلوگیري از وقوع حوادث امري ضروري است. توجه بسیار زیادي براي به حداقل رساندن توزیع خسارات درگیر و عوامل ایجاد کننده آن ها در سازه هاي زیرزمینی وجود دارد. در نتیجه تعداد گزارشات درخصوص حوادث در تونل ها و دیگر سازه هاي زیرزمینی نسبتاً کاهش یافته است. [1]عوامل اصلی حوادث و خرابی ها شامل مطالعات ژئوتکنیکی ناکافی، خطا در مراحل طراحی و محاسبات با استفاده از روش هاي عددي، خطا در طول ساخت و در طول بهره برداري سازه هاي زیرزمینی، حوادث و رویدادها در پروژه هاي زیرزمینی در تونل هاي ترابري و در سیستم هاي زیرزمینی شهري ذکر شده است. مطالعه حوادث و خسارات در سازه هاي زیرزمینی ابزاري بسیار مهم براي درك پدیده هاي ناپایدار و مکانیسم هایی است که در ساخت سازه ها با آن ها روبرو می شویم. در نتیجه این مطالعات امکان انتخاب مناسب ترین روش ساخت را براي پروژه هاي بعدي فراهم می آورد.ساخت تونل ها در فضاهاي شهري، ناچاراً منجر به حرکت زمین در اطراف آن ها می شود که ممکن است فشارهاي محیطی قابل توجهی به علت وقوع احتمالی حوادث یا خسارات مهم روي زیربناهاي سطحی یا زیر سطحی، به اندازه نویزها و ارتعاشات، بویژه در طول پروسه ساخت، داشته باشد. بنابراین از نقطه نظر طراحی و برنامه ریزي، پیشروي با هدف کمینه کردن مخاطرات وابسته یا خسارات ضروري است.فضاهاي زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسک هاي بالایی را نیز به دنبال دارند، از جمله دلایل ریسک هاي بالا در سازه هاي زیرزمینی می توان به موارد زیر اشاره کرد: [1] • زمین یا سنگ همیشه غیر قابل پیش بینی هستند.
• آب پیش بینی نشده در مقادیر زیاد، یک فاکتور تعیین کننده در هر زمان است.
• فضاي در دسترس بسیار محدود است.
• فعالیت هاي حمل و نقل، سنگین وزن و همراه با انرژي بالا هستند.
• کار در فضاهاي تاریک و با روشناي کمتري نسبت به سازه هاي سطحی انجام می شود.
• نویز سازه ها بسیار بالا است.
• در محیط کاري سازه هاي زیرزمینی دما و رطوبت بالا است.
• با مواد منفجره ولتاژ بالا سر و کار داریم.
• هواي آزاد و تازه بسیار محدود است.
هر فعالیت زیرزمینی احتیاج به سرمایه گذاري بالا و برنامه زمان بندي صحیح دارد، که نادیده گرفتن ریسک هاي پروژه منجر به افزایش بی رویه هزینه و زمان می شود و ادامه پروژه را با مشکل مواجه می کند. هر پروژه در هر مرحله از طراحی، ساخت و اجرا با انواع مختلف ریسک ها روبرو است که باید به موقع شناسایی شده و کنترل شود.مثال هاي مختلفی از رشد زیاد هزینه ها براي پروژه هاي پیچیده وجود دارد، به عنوان مثال توسعه خط بخش جوبیلی لندن رشد هزینه اي معادل 67 درصد به همراه داشته است.[1]مثال هاي متعددي نیز از شکست هاي فنی در پروژه هاي مترویی در زمین رسی وجود دارد. بعنوان مثال ریزش بزرگراه نیکول در سنگاپور که به روش cut&cover در زمین رسی و سیلتی بسیار نرم بنا شده بود، رشد بالاي هزینه ها را به دنبال داشت.فروریختن تونل در پروژه هاي متروي مونیخ در سال 1994 و متروي شانگهاي نیز از جمله خساراتی است که به پروژه تحمیل شده است. در شکل 2-2 تصویري از فرورفتن تونل متروي مونیخ نشان داده شده است.

29 2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 30
2-2- تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………….. 33
2-3- مدیریت ریسک ………………………………………………………………………………………………… 37
2-3- 1- مراحل مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………….. 40
2-3- 2- شناسایی ریسک …………………………………………………………………………………………. 41
2-3- 3- دستههاي مختلف ریسک ………………………………………………………………………………… 42
2-4- تحلیل ریسک ………………………………………………………………………………………………….. 42
2-4- 1- تحلیل کیفی ریسک ………………………………………………………………………………………. 43
2-4- 2- تحلیل کمی ریسک ……………………………………………………………………………………….. 44
2-5- بررسی انواع ریسکها در احداث تونل ها ……………………………………………………………………. 45
2-5- 1- ریسک ها در حفاري سنتی ……………………………………………………………………………… 47
2-5- 2- ریسک ها در حفاري مکانیزه TBM ا……………………………………………………………………….48

-2-1نمونهاي از دستگاه حفاري رودهدر

-2-1نمونهاي از دستگاه حفاري رودهدر

فصل سوم

مدیریت کنترل ریسک، در بسیاري از رشته ها و زمینه هاي تکنیکی به صورت ابزاري کارآمد و مهم در آمده است و صنعت تونل و ساخت و سازهاي زیرزمینی از آن استقبال زیادي کرده است. اکنون در سال 2010 میلادي در خصوص پروژه هاي زیرزمینی، ارزشیابی سیستماتیک و مستمر مدیریت
ریسک در همه مراحل طرح ریزي، طراحی، ساخت و اجراي پروژه هاي زیرزمینی، بسیار معمول و کاربردي گردیده است. در واقع، رهنمودها و دستورالعمل هاي مدیریت ریسک که توسط انجمن بین المللی تونل سازي (ITA2005) منتشر گردیده است، به عنوان استانداردي در صنعت مطرح است. استاندارد بین المللی کاربردي که به دستورالعمل هاي ITA شباهت دارد، توسط گروه تضمین و بیمه تونلسازي بین المللی منتشر گردیده است. بنا به رهنمودها و دستورالعمل هاي این انجمن، شیوه مدیریت ریسک کاربردي که در چندین و چند پروژه در سرتاسر جهان به تائید رسیده و اجرا گردیده است، تشریح می گردد. [26] به بیان ساده می توان گفت که رویکرد مدیریت ریسک شامل شناسایی و فهرست کردن خطرات بالقوه
مرتبط با فعالیت هاي تونلسازي، تعیین احتمال بروز هر یک از خطرات و اختصاص شاخصی از شدت خسارات احتمالی می باشد؛ گام بعدي تشریح اقدامات لازم براي کاهش احتمال بروز حادثه و کاهش شدت خسارات است که به اقدامات کاهش ریسک موسوم است. درجه خطر عملاً بستگی به میزان دو عامل احتمال و میزان تأثیر دارد که این میزان و نرخ می تواند به عنوان احتمال رخداد بصورت درصدي و شاخص تاثیر به عنوان درصدي از حداکثر مقدار متعارف بیان کرد، این مقدار به عنوان سطح اولیه ریسک مشخص می گردد. در مواردي که سطح اولین ریسک قابل قبول نباشد، بایستی اقدامات مربوط به کاهش ریسک مربوطه تعیین و مشخص گردند. پس از انجام اقدامات کاهشی، تجزیه و تحلیلی بایستی براي ارزیابی مجدد سطح باقی ماندة ریسک ارائه می شود تا سطح ریسک به روز شده بدست آید به این میزان از ریسک “سطح ریسک باقیمانده”می گویند. [26]

13-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 52
3-2- ریسک هاي ناشی از حفاري مکانیزه ……………………………………………………………………….. 56
3-3- منابع ریسک اولیه در تونلسازي مکانیزه در مناطق شهري ……………………………………………….. 58
3-3- 1- ریسک هاي مربوط به زمین شناسی و هیدروژئولوژي ………………………………………………… 58
3-3- 2- ریسک هاي مربوط به طراحی …………………………………………………………………………….. 58
3-3- 3- ریسک هاي مربوط به دوره ساخت ……………………………………………………………………….. 58

فصل چهارم:

در حال حاضر تونلسازي مکانیزه در مناطق شهري توأم با چندین ریسک است و عموماً اصلی ترین ریسک ها ناشی از ناشناخته ها و خطرات مربوط به شرایط یا پارامترهاي ژئوتکنیکی، هیدروژئولوژیکی و ساخت و ساز و بعلاوه محدودیت هاي مربوط به عوامل سیاسی و درگیر با پروژه هاي کلان شهرها و همچنین دید عمومی نیز توجه ویژه اي را می طلبد.
عملی شدن و وقوع این ریسک ها می تواند اثرات منفی بر اجراي پروژه چه از نظر زمان، هزینه، ایمنی، و حتی ابعاد زیست محیطی داشته باشد.
4-2- طرح مدیریت ریسک (RMP )
طرح یا برنامه مدیریت ریسک (RMP)، یک متدولوژي قوي و سیستماتیک و شفاف از مدیریت ریسک است که برگیرنده گام هاي شناسایی شده و ابزاري براي مدیریت چنین ریسک هایی می باشد. خروجی و نتیجه اجراي یک برنامه مدیریت ریسک (RMP) براي یک پروژه، به معناي اطمینان از کاهش کلیه ریسک ها تا سطح قابل قبول و مناسب ترین مدیریت براي خطرات است. یک RMP باید بر مبناي چهار اصل بنیادي و اساسی بنا شود: [31]

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 63
4-2- طرح مدیریت ریسک (RMP) ……ا……………………………………………………………………………… 63
4-2- 1- شناسایی ریسک ها ………………………………………………………………………………………. 63
4-2- 2- کمیسازي ریسک …………………………………………………………………………………………… 64
4-2- 3- توسعه پاسخ ریسک ……………………………………………………………………………………….. 64
4-2- 4- مانیتورینگ عکسالعمل ریسک ……………………………………………………………………………. 65
4-3- فعال سازي RMP جهت کاهش کلیه ریسک ها …………………………………………………………….. 67
4-4- شناسایی ریسک هاي اولیه با استفاده از ثبت ریسک……………………………………………………. 69
4-4- 1- تعیین ریسک اولیه با تجزیه و تحلیل کیفی ریسک …………………………………………………….. 74
4-4- 2- تعیین ریسک اولیه بصورت تحلیل کمی ریسک ………………………………………………………… 78

نمونههایی از دستگاه حفار بازویی با برش عرضی

نمونههایی از دستگاه حفار بازویی با برش عرضی

فصل پنجم .

خط 7 متروي تهران از شهرك امیرالمومنین(ع ) واقع در منطقه جنـوب شـرق تهـران در امتـداد شـرقی- غربی شروع و پس از عبور از تقاطع بزرگراه محلاتی- خیابان 17شهریور و میدان محمدیه، در تقاطع بزرگـراه نواب – پل قزوین تغییر جهت داده و در امتداد جنوبی- شمالی (در راستاي بزرگراه نـواب صـفوي) مسـیر آنادامه یافته و ضمن گذر از کنار تونل توحید و عبور از کنار برج میلاد و میدان صنعت، در منطقه سعادت آبـاد(میدان بوستان) واقع در شمال غرب تهران پایان می یابد. کل مسیر پروژه بصورت زیرزمینی اجرا گردیده و یک تعمیرگاه و پارکینـگ در ابتـدا (ورزشـ گاه تختـی ) و یک پارکینگ در انتهاي خط (سعادت آباد – میدان بوستان) در نظر گرفته شده است. این پروژه نظر به اینکـهعمیق ترین پروژه مترویی شهر تهران میباشد و نیز روش اجراي تونل آن بصـورت مکـانیزه مـی باشـد، دارايپیچیدگی هاي فنی، تعاملات حساس بین گروهی و همچنین نیازمند ارزیابی و شناسایی و در نهایـت کـاهشو یا حذف ریسک هاي محتمل بر پروژه است. اطلاعات کلیدي پروژه: تعداد ایستگاه: 25 ایستگاه طول مفید سکوي ایستگا هها: 160 متر تعداد ایستگاه جزیر هاي: 2 ایستگاه ابتدایی و انتهایی (A7, Y7) تعداد ایستگاه تقاطعی: 6 ایستگاه T7R6 , R7E4 , Q7I2 , L7D3 , J7F1 , G7F6 ) ) طول خط: مسیر پروژه خط 7 مترو، براساس پلان پروفیل و با احتسـاب ابتـداي ایسـتگاه A7 تـا انتهـايپارکینگ شمالی برابر 88/381 + 26 کیلومتر می باشد. روش حفاري : مکانیزه تمام مقطع با استفاده از دستگاه TBM از نوع EPB-Shield قطر مقطع حفاري تونل: 14/9 متر قطر مقطع نهایی تونل: 15/8 متر تعداد و مشخصات پست هاي برق فشارقويHVS : 3 پست در مجاورت ایستگاه هاي M7 ، C7 و V7 تعداد و مشخصات پست هاي برق تراکشن TPS : 26 پست تراکشن Bigroup در ایستگا ههـا و دپـو ویک پست تراکشن Monogroup در انتهاي خط نصب می گردد. تعداد و مشخصات پست هاي برق فشار ضعیف LPS : در هر ایستگاه دو پست (هر سـکو یـک پسـت) که در مجموع 52 پست LPS قرار دارد. محل مرکز کنترل: مرکز فرمن کالج تعمیرگاه و پارکینگ جنوب شرقی: به مساحت تقریبی 5/18 هکتار روزمینی و 5/19 هکتار اسـتملاكموقت جهت احداث لوپ زیرزمینی و دسترسی هاي ریلی جهت پارك 43 ست قطـار و سـالن هـاي تعمیراتـیجهت سرویس دهی، بازدید روزانه، تعمیرات تا حد سالیانه، شستشوي قطار و غیره می باشد. پارکینگ شمال غربی: به مساحت تقریبی 5/1 هکتار که به صورت زیرزمینـی اجـرا مـی گـردد و شـامل پارکینگ 10 ست قطار، دفاتر فنی تعمیـرات و نگهـداري و چـال سـرویس جهـت سـرویس هـاي اضـطراري

5-1- معرفی خط 7 متروي تهران ………………………………………………………………………………………. 83
5-2- مطالعات ژئوتکنیک مسیر خط 7 متروي تهران ………………………………………………………………….. 85
5-3- وضعیت آب زیرزمینی مسیر خط 7 متروي تهران ……………………………………………………………….. 95
5-3- 1- آبخوان اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 95
5-3- 2- آبخوان سوار …………………………………………………………………………………………………… 95
5-3- 3- انتخاب دستگاه حفار براساس وضعیت آب زیرزمینی تهران ……………………………………………… 96
5-3- 4- سطح ایستابی و نوسان هاي آن …………………………………………………………………………. 97
5-3- 5- ویژگی هاي شیمیائی آب هاي زیرزمینی ……………………………………………………………….. 98
5-4- ترکیبات خاك مسیر تونل ………………………………………………………………………………………. 98
5-4- 1- دانه بندي ……………………………………………………………………………………………………. 98
5-4- 2- فعال بودن …………………………………………………………………………………………………… 98
5-4- 3- تراوایی ………………………………………………………………………………………………………. 99
5-4- 4- ویژگی هاي شیمیائی خاك ……………………………………………………………………………….. 100
5-5- ویژگی هاي ژئوتکنیکی قلوه سنگ ها و تخته سنگ ها و بررسی ریسک آنها …………………………. 101
5-5- 1- سختی ……………………………………………………………………………………………………… 102
5-5- 2- مقاومت در برابر سایش ……………………………………………………………………………………. 103
5-5- 3- سایندگی …………………………………………………………………………………………………… 104
5-5- 4- ویژگی هاي مکانیکی ………………………………………………………………………………………. 104
5-6- زمین شناسی سینه کار تونل ………………………………………………………………………………… 105
5-7- رفتار زمین در تونلسازي ……………………………………………………………………………………….. 106
5-8- حفاري و پوشش تونل …………………………………………………………………………………………. 107
5-9- خورندگی و تخریب بتن ………………………………………………………………………………………… 109
5-10- رویکرد ارائه شده جهت ارزیابی ریسک هاي پروژه خط 7 متروي تهران …………………………………. 110
5-11- بکارگیري آنالیز ریسک ………………………………………………………………………………………. 111
5-12- تعیین خطرات ……………………………………………………………………………………………….. 112
5-13- ثبت و ارزیابی ریسک ………………………………………………………………………………………… 114
5-14- اقدامات کاهنده ریسک ………………………………………………………………………………………. 120

فصل ششم

6- 1- نتیجه گیري ……………………………………………………………………………………………………. 126
6- 2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 128

فهرست جد ولها

1-1: قابلیت حفاري دستگاه بازویی در سنگ هاي مختلف…………………………………………………….. 10
1-2: تقسی مبندي کلی ماشی نهاي حفر تمام مقطع (AFTES/ITA) ا……………………………………….14
1-3: محدوده کاربرد ماشین هاي حفاري بر اساس قطر………………………………………………………… 25
4-1: جدول تخمین احتمال رخداد…………………………………………………………………………………… 75
4-2: طبقه بندي شدت تاثیر پتانسیل خطر طی مرحله ساخت………………………………………………… 75
4-3: مقیاس کیفی ریسک………………………………………………………………………………………… 77
5-1: احجام مطالعات ژئوتکنیک فاز یک (مرحله مقدماتی)……………………………………………………… 87
5-5: بازه تغییرات سطح ایستابی آب هاي زیرزمینی در طول خط 7 متروي تهران………………………….. 98
5-6: ویژگی هاي شیمیائی خاك………………………………………………………………………………… 101
5-7: رده بندي رفتار کلی زمین در طول مسیر طرح…………………………………………………………… 107
5-8: خورندگی خاك و آب حاوي مقادیر مختلف سولفات بر بتن…………………………………………….. 110
5-9: نوع سیمان قابل توصیه براي سازه هاي مدفون……………………………………………………….. 110
5-10: پدیده خطر از منظر مسائل ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی حین فاز طراحی……………………………….. 113
5-16: جدول ثبت ریسک هاي ژئوتکنیکی و اقدامات کاهنده ریسک پروژه خط 7 متروي تهران…………… 118
5-17: جدول اقدامات کاهنده ریسک در حفاري مکانیزه در تونل هاي مترویی…………………………….. 121
5-18: نتیجه اقدامات کاهنده ریسک انجام شده در پروژه خط 7 متروي تهران…………………………….. 124

نمونهاي از [21]

نمونهاي از [21]

فهرست نمودارها

1-1 : محدوده کاربرد ماشین هاي حفاري سپري در شرایط و مشخصات ژئوتکنیکی مختلف………… 25
1-2 : رابطه طول تونل با هزینه روش هاي مختلف حفاري تونل………………………………………… 26
2-1: نمودارهاي مقایسه توزیع هزین هها در روش هاي تونلسازي مترویی…………………………… 36
3-1: نمودار تعریف سطح ریسک…………………………………………………………………………… 53
3-2: ریسک باقی مانده پس از انجام اقدامات کاهش دهنده ریسک………………………………….. 55
4-1: ترتیب منطقی مراحل RMP ا…………………………………………………………………………..66
5-1: رده بندي مهندسی قلوه سنگ ها و قطعه سنگ ها …………………………………………..106

فهرست شکل ها

1-1: تصویري از دستگاه چکش هیدرولیکی……………………………………………………………  8
1-2: نمونه اي از دستگاه حفاري رودهدر ………………………………………………………………. 9
1-3: . نمونه اي از دستگاه حفار بازویی با برش شعاعی………………………………………….  11
1-4: نمونه هایی از دستگاه حفار بازویی با برش عرضی………………………………………….. 12
1-5: نمونه اي از سپر دستی…………………………………………………………………………  17
1-6: نمونه اي از سپر نیمه مکانیزه با بازوي حفار بیل مکانیکی …………………………………. 18
1-7: نمونه اي از سپر نیمه مکانیزه با بازوي حفار رودهدر…………………………………………  18
1-8: سپر مکانیزه ……………………………………………………………………………………… 19
1-9: نمونه اي از سپر کور  ………………………………………………………………………….. 20
1-10: نمونه اي از TBM ا ……………………………………………………………………………..  20
1-11: شمایی از سپر دوغابی ……………………………………………………………………..  21
1-12: سپر تعادلی فشار زمین  …………………………………………………………………….22
5-4: محل قرارگیري گمانه .هاي بخش شرقی- غربی ………………………………………….. 89
5-5: مقطع عرضی زمین در محدوده بخش شرقی- غربی پروژه خط 7 مترو ………………….  89
5-9: برشی از پروفیل مسیر در محدوده ایستگاه I7 در محدوده خیابان مولوي  ……………… 92
5-10: نماي کاترهد دستگاه حفاري پروژه خط 7 متروي تهران ………………………………..  102
5-11: نماي شماتیکی از نقاله مارپیچی ( Screw conveyor) دستگاه حفاري TBM ………ا105

 

ABSTRACT
The Metro Line 7 of Tehran is one of the Longest (26 Km) and deepest (27m) of projects that’s under implementation. Because of major differences like passing under all geotechnical layers of the town and encountering part of it with underground water table and also using mechanized excavation system, is one of special metro projects. Because of these complexities, assessment and analyzing of the encountered risks from the preliminary phases to execution phase should be considered. In this paper, base on Risk Management Plan (RMP), the specification of TBM and effect of mechanized excavation on urban areas by considering geotechnical condition has been noted to prepare probable risks due to EPB machines and related tunneling projects. Reduction programs for risks have been considered to achieve a safe condition for design and execution phase. Results indicate that 48% of damage potentials are in high risk area, 45% are in mediocre risk and 7% have low potential of risk. After assessment of each risk and using related mitigation measures the level of risks decreases to 4% of high risk, 33% of mediocre risk level and 63% for low level of risk.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان