انتخاب صفحه

مقدمه:
در سالیان اخیر حفر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تون لهای ترابری شهری به علت رشد جمعیت و افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادی پیدا کرده است.در دهه های گذشته برای حفر تونل از روش های مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده می شد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی به روش حفاری نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاری با دستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است.در روش های حفاری سنتی تونل های شهری مشکلات و ریسک های فراوانی از قبیل کنترل ونگهداری زمین، جلوگیری از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیری از هجوم آبهای زیرزمینی بداخل تونل و از همه مهم تر ایمنی و سلامتی پرسنل کاری وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاری تمام مکانیزه بهترین جایگزین برای این رو شها شده و حفاری تونل های با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با حداقل نیروی انسانی و مدت زمان کوتاه تر از روش های قبلی، امکان پذیر شده است.بدلیل وجود ریسک های بالا در حفاری TBM که بخش اعظمی از آن بدلیل نو بودن این نوع حفاری و عدم شناخت کافی از شرایط آن، در این پایا ننامه سعی شده تا با بررسی ریس کهای ژئوتکنیکی و ارزیابی آن ها و سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده، سطح ریس کهای ناشی از مسائل ژئوتکنیکی را تا حد امکان کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رسانده است.در پایان نامه حاضر مطالب در شش فصل دسته بندی شده است، که بشرح ذیل ارائه می گردد:
در فصل اول به روش های تونلسازی در محیط های شهری و معایب و مزایای آن ها اشاره و دلایل فنی استفاده از TBM مطرح شده است و در انتهای فصل انواع مدل های TBM که با شرایط مح یطهای شهری توانایی حفاری دارند، شرح داده شده است.در فصل دوم به معرفی و بررسی ریسک های ناشی از حفاری های زیرزمینی پرداخته و با شناسایی، دسته بندی و در نهایت تحلیل کیفی و کمی، روش مدیریت بر آن ها شرح داده شده است. در ادامه انواع ریسک های حفاری سنتی و حفاری مکانیزه و تحلیل بر اساس نوع و طبقه بندی آنها بصورت مجزا ذکر گردیده است.
در فصل سوم با وارد شدن به بحث اصلی موضوع پروژه، به معرفی و شناسایی ریسک های ناشی از مسائل ژئوتکنیکی در حفاری مکانیزه اشاره و انواع آن در زمان های مختلف پروژه ذکر و بررسی شده است.در فصل چهارم متدولوژی و روش ارزیابی ریسک های ژئوتکنیکی در حفاری مکانیزه TBM در محیط های شهری، که پس از مطالعات و تحقیقات فراوان انتخاب شده است (طرح مدیریت ریسک RMP)، شرح داده شده و نحوه شناسایی، کمی سازی، توسعه پاسخ ریسک و در نهایت مانیتورینگ عکس العمل ریسک به تفکیک شرح داده شده است. سپس با فعال سازی روش RMP اقدام به کاهش کلیه ریسک ها شده است. درادامه با ارائه روشی فنی اقدام به شناسایی ریسک های اولیه با استفاده از ثبت ریسک نموده و سپس به چگونگی تحلیل کیفی و کمی آن اشاره گردیده است.در فصل پنجم با ارائه روش ذکر شده در فصل قبل، برای پروژه خط 7 متروی تهران، برای اولین بار در سطح این پروژه اقدام به ارزیابی ریسک های ناشیاز مسائل ژئوتکنیکی (با توجه به مطالعات ژئوتکنیکی مسیر) در حفاری مکانیزه تونل پرداخته و نهایتاً باعث کاهش آن ها شده است.لازم به ذکر است که مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی ریسک های ژئوتکنیک در فاز طراحی مسیر انجام شده و در فصل ششم پس از نتیجه گیری، پیشنهاد گردیده است که این مطالعات برای فاز اجرای پروژه قطعاً نیاز به بروزرسانی شدن دارد تا بتوان در تمام زمان اجرا از وقوع ریسک های ژئوتکنیکی پرخطر جلوگیری نمود.در نهایت در انتهای متن پایان نامه منابع و مواخذ فارسی و لاتین و همچنین فهرست سایت هایی که در زمان انجام پروژه مورد استفاده شده بود، ذکر گردیده است.

تصویری از دستگاه چکش هیدرولیکی]

تصویری از دستگاه چکش هیدرولیکی]

فهرست مطالب

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرها در سالیان اخیر، نیازمند سیستم حمل و نقل مناسب و سریع شهری بوده تا از ترافیک شهری و از دست دادن زمان شهروندان جلوگیری گردد. به همین دلیل احداث شبکه مترو و توسعه آن در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. از این رو روش های حفاری مختلف و دستگاه های متفاوتی در سراسر جهان ابداع گردیده است. انتخاب روش حفر مناسب مستلزم آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه ها، تعیین محدوده کاربرد آن ها و شرایط و پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر پروژه می باشد. شاید در تعیین محدوده کاربرد دستگا ههای حفاری به طور قطع نتوان محدوده و مرز مشخصی را معرفی نمود، زیرا امروزه اکثر دستگاه ها براساس ویژگی های ژئوتکنیکی مسیر پروژه طراحی و ساخته میشوند و روز به روز با پیشرفت های موجود و احتیاجات جدید، شرک تهای سازنده، ماشین های جدید به بازار عرضه میکنند. تصمیم گیری در مورد انتخاب ماشین حفاری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا انتخاب اشتباه دستگاه، اغلب منجر به بروز مشکلاتی از قبیل زیان های جانی و مالی، تغییر طرح و حتی تعطیلی آن می گردد.به طورکلی تونل ها از لحاظ کاربری به سه دستۀ کلی تونل های حمل و نقل، صنعتی و معدنی تقسیم می شوند. در این بین تونل های مترو در زمره تون لهای حمل و نقل قرار می گیرند. روش های مختلفی ابر ی اجرای پروژه های تونلی وجود دارد که هر کدام د اار ی محدودیت ها، مزایا و معایب خاص خود می باشند؛ بجز برخی از روش های خاص حفر تونل که گسترش زیادی پیدا نکرده اند، رو شهای عمده حفاری تونل رامی توان به شرح ذیل برشمرد:
• روش چالزنی و آتشباری
• روش استفاده از ماشین های حفار بازویی
• روش استفاده از ماشین های مکانیزه حفاری تمام مقطع
1-2- روش های تونلسازی در زمین های نرم
روش های تونلسازی در زمین های نرم و سست و بویژه مناطق شهری، بواسطه محدودیت هایی که دارند بطور معمول روش حفاری مکانیکی است. این روش حفاری، نسبت به تکنیک های مرسوم آتشباری، مزایای فراوانی دارد که از آن جمله می توان: ایمنی بیشتر، کاهش آشفتگی تمرکز تنش، کاهش تجهیزات نگهداری، اجتناب از لرزش های حاصل از آتشباری، کاهش میزان تهویه مورد نیاز حفار یهای زیرزمینی، ترابری یکنواخت و مداوم سن گهای خرد شده با استفاده از نوار نقاله، همچنین امکان برخورداری از اتوماسیون را برشمرد. در مجموع، دستگاه های حفار مکانیکی در ازای هزینه ای کمتر، قادر به دسترسی به سرعت حفاری بیشتری هستند.[1]ماشین آلات حفاری مکانیکی را میتوان به دو دسته کلی “ماشین های حفارتونل ” و”ماشین های حفار بازویی ” تقسیم بندی نمود. انواع دیگری از ماشین های حفاری تونل نیز طراحی شده اند که عموماً دارای کاربردهای خاص می باشند.

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 5
1-2- روشهای تونلسازی در زمین های نرم ……………………………………………………………………. 6
1-2- 1- روش حفاری NATM (روش اُتریشی) ………………………………………………………………….. 6
1-2- 2- روش استفاده از ماشین های حفار بازویی…………………………………………………………… 8
1-2- 3- ماشین های مکانیزه حفاری تمام مقطع (TBM) ..ا………………………………………………….. 14
1-2- 3- 1- طبقهبندی ماشین های حفاری مکانیزه …………………………………………………………… 15
1-2- 3- 2- محدوده کاربرد ماشین های حفاری مکانیزه ……………………………………………………….. 24
1-2- 3- 3- مزایا و معایب دستگاههای حفار مکانیزه تمام مقطع تونل ……………………………………….. 26

فصل دوم

کارها و پیش گویی های انجام شده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهای زیرزمینی، همراه با پیشرفت های فنیِ صنعت تونلسازی در امر حفر سریع فضاها، این گزینه زیرزمینی را به صورتی بسیار جذاب درآورده است. از طرف دیگر فضاهای زیرزمینی به علت اینکه در محیطی با عدم قطعیت بالا هستند،ریسک های بالایی را نیز به دنبال دارند، از جمله دلایل ریسک های بالا در سازه های زیرزمینی می توان به ناشناخته بودن زمین، وجود آب های زیرزمینی، محدود بودن فضای در دسترس، سنگین وزن بودن فعالیت های حمل و نقل، تاریک بودن فضای کاری، محدود بودن هوای تازه و غیره اشاره نمود.بیشترین حوادث و رخدادها، اغلب با عدم قطعیت همراه است، بنابراین پیشرفت سیستم های آنالیز ریسک و جلوگیری از وقوع حوادث امری ضروری است. توجه بسیار زیادی برای به حداقل رساندن توزیع خسارات درگیر و عوامل ایجاد کننده آن ها در سازه های زیرزمینی وجود دارد. در نتیجه تعداد گزارشات درخصوص حوادث در تونل ها و دیگر سازه های زیرزمینی نسبتاً کاهش یافته است. [1]عوامل اصلی حوادث و خرابی ها شامل مطالعات ژئوتکنیکی ناکافی، خطا در مراحل طراحی و محاسبات با استفاده از روش های عددی، خطا در طول ساخت و در طول بهره برداری سازه های زیرزمینی، حوادث و رویدادها در پروژه های زیرزمینی در تونل های ترابری و در سیستم های زیرزمینی شهری ذکر شده است. مطالعه حوادث و خسارات در سازه های زیرزمینی ابزاری بسیار مهم برای درک پدیده های ناپایدار و مکانیسم هایی است که در ساخت سازه ها با آن ها روبرو می شویم. در نتیجه این مطالعات امکان انتخاب مناسب ترین روش ساخت را برای پروژه های بعدی فراهم می آورد.ساخت تونل ها در فضاهای شهری، ناچاراً منجر به حرکت زمین در اطراف آن ها می شود که ممکن است فشارهای محیطی قابل توجهی به علت وقوع احتمالی حوادث یا خسارات مهم روی زیربناهای سطحی یا زیر سطحی، به اندازه نویزها و ارتعاشات، بویژه در طول پروسه ساخت، داشته باشد. بنابراین از نقطه نظر طراحی و برنامه ریزی، پیشروی با هدف کمینه کردن مخاطرات وابسته یا خسارات ضروری است.فضاهای زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسک های بالایی را نیز به دنبال دارند، از جمله دلایل ریسک های بالا در سازه های زیرزمینی می توان به موارد زیر اشاره کرد: [1] • زمین یا سنگ همیشه غیر قابل پیش بینی هستند.
• آب پیش بینی نشده در مقادیر زیاد، یک فاکتور تعیین کننده در هر زمان است.
• فضای در دسترس بسیار محدود است.
• فعالیت های حمل و نقل، سنگین وزن و همراه با انرژی بالا هستند.
• کار در فضاهای تاریک و با روشنای کمتری نسبت به سازه های سطحی انجام می شود.
• نویز سازه ها بسیار بالا است.
• در محیط کاری سازه های زیرزمینی دما و رطوبت بالا است.
• با مواد منفجره ولتاژ بالا سر و کار داریم.
• هوای آزاد و تازه بسیار محدود است.
هر فعالیت زیرزمینی احتیاج به سرمایه گذاری بالا و برنامه زمان بندی صحیح دارد، که نادیده گرفتن ریسک های پروژه منجر به افزایش بی رویه هزینه و زمان می شود و ادامه پروژه را با مشکل مواجه می کند. هر پروژه در هر مرحله از طراحی، ساخت و اجرا با انواع مختلف ریسک ها روبرو است که باید به موقع شناسایی شده و کنترل شود.مثال های مختلفی از رشد زیاد هزینه ها برای پروژه های پیچیده وجود دارد، به عنوان مثال توسعه خط بخش جوبیلی لندن رشد هزینه ای معادل 67 درصد به همراه داشته است.[1]مثال های متعددی نیز از شکست های فنی در پروژه های مترویی در زمین رسی وجود دارد. بعنوان مثال ریزش بزرگراه نیکول در سنگاپور که به روش cut&cover در زمین رسی و سیلتی بسیار نرم بنا شده بود، رشد بالای هزینه ها را به دنبال داشت.فروریختن تونل در پروژه های متروی مونیخ در سال 1994 و متروی شانگهای نیز از جمله خساراتی است که به پروژه تحمیل شده است. در شکل 2-2 تصویری از فرورفتن تونل متروی مونیخ نشان داده شده است.

29 2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 30
2-2- تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………….. 33
2-3- مدیریت ریسک ………………………………………………………………………………………………… 37
2-3- 1- مراحل مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………….. 40
2-3- 2- شناسایی ریسک …………………………………………………………………………………………. 41
2-3- 3- دستههای مختلف ریسک ………………………………………………………………………………… 42
2-4- تحلیل ریسک ………………………………………………………………………………………………….. 42
2-4- 1- تحلیل کیفی ریسک ………………………………………………………………………………………. 43
2-4- 2- تحلیل کمی ریسک ……………………………………………………………………………………….. 44
2-5- بررسی انواع ریسکها در احداث تونل ها ……………………………………………………………………. 45
2-5- 1- ریسک ها در حفاری سنتی ……………………………………………………………………………… 47
2-5- 2- ریسک ها در حفاری مکانیزه TBM ا……………………………………………………………………….48

-2-1نمونهای از دستگاه حفاری رودهدر

-2-1نمونهای از دستگاه حفاری رودهدر

فصل سوم

مدیریت کنترل ریسک، در بسیاری از رشته ها و زمینه های تکنیکی به صورت ابزاری کارآمد و مهم در آمده است و صنعت تونل و ساخت و سازهای زیرزمینی از آن استقبال زیادی کرده است. اکنون در سال 2010 میلادی در خصوص پروژه های زیرزمینی، ارزشیابی سیستماتیک و مستمر مدیریت
ریسک در همه مراحل طرح ریزی، طراحی، ساخت و اجرای پروژه های زیرزمینی، بسیار معمول و کاربردی گردیده است. در واقع، رهنمودها و دستورالعمل های مدیریت ریسک که توسط انجمن بین المللی تونل سازی (ITA2005) منتشر گردیده است، به عنوان استانداردی در صنعت مطرح است. استاندارد بین المللی کاربردی که به دستورالعمل های ITA شباهت دارد، توسط گروه تضمین و بیمه تونلسازی بین المللی منتشر گردیده است. بنا به رهنمودها و دستورالعمل های این انجمن، شیوه مدیریت ریسک کاربردی که در چندین و چند پروژه در سرتاسر جهان به تائید رسیده و اجرا گردیده است، تشریح می گردد. [26] به بیان ساده می توان گفت که رویکرد مدیریت ریسک شامل شناسایی و فهرست کردن خطرات بالقوه
مرتبط با فعالیت های تونلسازی، تعیین احتمال بروز هر یک از خطرات و اختصاص شاخصی از شدت خسارات احتمالی می باشد؛ گام بعدی تشریح اقدامات لازم برای کاهش احتمال بروز حادثه و کاهش شدت خسارات است که به اقدامات کاهش ریسک موسوم است. درجه خطر عملاً بستگی به میزان دو عامل احتمال و میزان تأثیر دارد که این میزان و نرخ می تواند به عنوان احتمال رخداد بصورت درصدی و شاخص تاثیر به عنوان درصدی از حداکثر مقدار متعارف بیان کرد، این مقدار به عنوان سطح اولیه ریسک مشخص می گردد. در مواردی که سطح اولین ریسک قابل قبول نباشد، بایستی اقدامات مربوط به کاهش ریسک مربوطه تعیین و مشخص گردند. پس از انجام اقدامات کاهشی، تجزیه و تحلیلی بایستی برای ارزیابی مجدد سطح باقی مانده ریسک ارائه می شود تا سطح ریسک به روز شده بدست آید به این میزان از ریسک “سطح ریسک باقیمانده”می گویند. [26]

13-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 52
3-2- ریسک های ناشی از حفاری مکانیزه ……………………………………………………………………….. 56
3-3- منابع ریسک اولیه در تونلسازی مکانیزه در مناطق شهری ……………………………………………….. 58
3-3- 1- ریسک های مربوط به زمین شناسی و هیدروژئولوژی ………………………………………………… 58
3-3- 2- ریسک های مربوط به طراحی …………………………………………………………………………….. 58
3-3- 3- ریسک های مربوط به دوره ساخت ……………………………………………………………………….. 58

فصل چهارم:

در حال حاضر تونلسازی مکانیزه در مناطق شهری توأم با چندین ریسک است و عموماً اصلی ترین ریسک ها ناشی از ناشناخته ها و خطرات مربوط به شرایط یا پارامترهای ژئوتکنیکی، هیدروژئولوژیکی و ساخت و ساز و بعلاوه محدودیت های مربوط به عوامل سیاسی و درگیر با پروژه های کلان شهرها و همچنین دید عمومی نیز توجه ویژه ای را می طلبد.
عملی شدن و وقوع این ریسک ها می تواند اثرات منفی بر اجرای پروژه چه از نظر زمان، هزینه، ایمنی، و حتی ابعاد زیست محیطی داشته باشد.
4-2- طرح مدیریت ریسک (RMP )
طرح یا برنامه مدیریت ریسک (RMP)، یک متدولوژی قوی و سیستماتیک و شفاف از مدیریت ریسک است که برگیرنده گام های شناسایی شده و ابزاری برای مدیریت چنین ریسک هایی می باشد. خروجی و نتیجه اجرای یک برنامه مدیریت ریسک (RMP) برای یک پروژه، به معنای اطمینان از کاهش کلیه ریسک ها تا سطح قابل قبول و مناسب ترین مدیریت برای خطرات است. یک RMP باید بر مبنای چهار اصل بنیادی و اساسی بنا شود: [31]

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 63
4-2- طرح مدیریت ریسک (RMP) ……ا……………………………………………………………………………… 63
4-2- 1- شناسایی ریسک ها ………………………………………………………………………………………. 63
4-2- 2- کمیسازی ریسک …………………………………………………………………………………………… 64
4-2- 3- توسعه پاسخ ریسک ……………………………………………………………………………………….. 64
4-2- 4- مانیتورینگ عکسالعمل ریسک ……………………………………………………………………………. 65
4-3- فعال سازی RMP جهت کاهش کلیه ریسک ها …………………………………………………………….. 67
4-4- شناسایی ریسک های اولیه با استفاده از ثبت ریسک……………………………………………………. 69
4-4- 1- تعیین ریسک اولیه با تجزیه و تحلیل کیفی ریسک …………………………………………………….. 74
4-4- 2- تعیین ریسک اولیه بصورت تحلیل کمی ریسک ………………………………………………………… 78

نمونههایی از دستگاه حفار بازویی با برش عرضی

نمونههایی از دستگاه حفار بازویی با برش عرضی

فصل پنجم .

خط 7 متروی تهران از شهرک امیرالمومنین(ع ) واقع در منطقه جنـوب شـرق تهـران در امتـداد شـرقی- غربی شروع و پس از عبور از تقاطع بزرگراه محلاتی- خیابان 17شهریور و میدان محمدیه، در تقاطع بزرگـراه نواب – پل قزوین تغییر جهت داده و در امتداد جنوبی- شمالی (در راستای بزرگراه نـواب صـفوی) مسـیر آنادامه یافته و ضمن گذر از کنار تونل توحید و عبور از کنار برج میلاد و میدان صنعت، در منطقه سعادت آبـاد(میدان بوستان) واقع در شمال غرب تهران پایان می یابد. کل مسیر پروژه بصورت زیرزمینی اجرا گردیده و یک تعمیرگاه و پارکینـگ در ابتـدا (ورزشـ گاه تختـی ) و یک پارکینگ در انتهای خط (سعادت آباد – میدان بوستان) در نظر گرفته شده است. این پروژه نظر به اینکـهعمیق ترین پروژه مترویی شهر تهران میباشد و نیز روش اجرای تونل آن بصـورت مکـانیزه مـی باشـد، دارایپیچیدگی های فنی، تعاملات حساس بین گروهی و همچنین نیازمند ارزیابی و شناسایی و در نهایـت کـاهشو یا حذف ریسک های محتمل بر پروژه است. اطلاعات کلیدی پروژه: تعداد ایستگاه: 25 ایستگاه طول مفید سکوی ایستگا هها: 160 متر تعداد ایستگاه جزیر های: 2 ایستگاه ابتدایی و انتهایی (A7, Y7) تعداد ایستگاه تقاطعی: 6 ایستگاه T7R6 , R7E4 , Q7I2 , L7D3 , J7F1 , G7F6 ) ) طول خط: مسیر پروژه خط 7 مترو، براساس پلان پروفیل و با احتسـاب ابتـدای ایسـتگاه A7 تـا انتهـایپارکینگ شمالی برابر 88/381 + 26 کیلومتر می باشد. روش حفاری : مکانیزه تمام مقطع با استفاده از دستگاه TBM از نوع EPB-Shield قطر مقطع حفاری تونل: 14/9 متر قطر مقطع نهایی تونل: 15/8 متر تعداد و مشخصات پست های برق فشارقویHVS : 3 پست در مجاورت ایستگاه های M7 ، C7 و V7 تعداد و مشخصات پست های برق تراکشن TPS : 26 پست تراکشن Bigroup در ایستگا ههـا و دپـو ویک پست تراکشن Monogroup در انتهای خط نصب می گردد. تعداد و مشخصات پست های برق فشار ضعیف LPS : در هر ایستگاه دو پست (هر سـکو یـک پسـت) که در مجموع 52 پست LPS قرار دارد. محل مرکز کنترل: مرکز فرمن کالج تعمیرگاه و پارکینگ جنوب شرقی: به مساحت تقریبی 5/18 هکتار روزمینی و 5/19 هکتار اسـتملاکموقت جهت احداث لوپ زیرزمینی و دسترسی های ریلی جهت پارک 43 ست قطـار و سـالن هـای تعمیراتـیجهت سرویس دهی، بازدید روزانه، تعمیرات تا حد سالیانه، شستشوی قطار و غیره می باشد. پارکینگ شمال غربی: به مساحت تقریبی 5/1 هکتار که به صورت زیرزمینـی اجـرا مـی گـردد و شـامل پارکینگ 10 ست قطار، دفاتر فنی تعمیـرات و نگهـداری و چـال سـرویس جهـت سـرویس هـای اضـطراری

5-1- معرفی خط 7 متروی تهران ………………………………………………………………………………………. 83
5-2- مطالعات ژئوتکنیک مسیر خط 7 متروی تهران ………………………………………………………………….. 85
5-3- وضعیت آب زیرزمینی مسیر خط 7 متروی تهران ……………………………………………………………….. 95
5-3- 1- آبخوان اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 95
5-3- 2- آبخوان سوار …………………………………………………………………………………………………… 95
5-3- 3- انتخاب دستگاه حفار براساس وضعیت آب زیرزمینی تهران ……………………………………………… 96
5-3- 4- سطح ایستابی و نوسان های آن …………………………………………………………………………. 97
5-3- 5- ویژگی های شیمیائی آب های زیرزمینی ……………………………………………………………….. 98
5-4- ترکیبات خاک مسیر تونل ………………………………………………………………………………………. 98
5-4- 1- دانه بندی ……………………………………………………………………………………………………. 98
5-4- 2- فعال بودن …………………………………………………………………………………………………… 98
5-4- 3- تراوایی ………………………………………………………………………………………………………. 99
5-4- 4- ویژگی های شیمیائی خاک ……………………………………………………………………………….. 100
5-5- ویژگی های ژئوتکنیکی قلوه سنگ ها و تخته سنگ ها و بررسی ریسک آنها …………………………. 101
5-5- 1- سختی ……………………………………………………………………………………………………… 102
5-5- 2- مقاومت در برابر سایش ……………………………………………………………………………………. 103
5-5- 3- سایندگی …………………………………………………………………………………………………… 104
5-5- 4- ویژگی های مکانیکی ………………………………………………………………………………………. 104
5-6- زمین شناسی سینه کار تونل ………………………………………………………………………………… 105
5-7- رفتار زمین در تونلسازی ……………………………………………………………………………………….. 106
5-8- حفاری و پوشش تونل …………………………………………………………………………………………. 107
5-9- خورندگی و تخریب بتن ………………………………………………………………………………………… 109
5-10- رویکرد ارائه شده جهت ارزیابی ریسک های پروژه خط 7 متروی تهران …………………………………. 110
5-11- بکارگیری آنالیز ریسک ………………………………………………………………………………………. 111
5-12- تعیین خطرات ……………………………………………………………………………………………….. 112
5-13- ثبت و ارزیابی ریسک ………………………………………………………………………………………… 114
5-14- اقدامات کاهنده ریسک ………………………………………………………………………………………. 120

فصل ششم

6- 1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 126
6- 2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 128

فهرست جد ولها

1-1: قابلیت حفاری دستگاه بازویی در سنگ های مختلف…………………………………………………….. 10
1-2: تقسی مبندی کلی ماشی نهای حفر تمام مقطع (AFTES/ITA) ا……………………………………….14
1-3: محدوده کاربرد ماشین های حفاری بر اساس قطر………………………………………………………… 25
4-1: جدول تخمین احتمال رخداد…………………………………………………………………………………… 75
4-2: طبقه بندی شدت تاثیر پتانسیل خطر طی مرحله ساخت………………………………………………… 75
4-3: مقیاس کیفی ریسک………………………………………………………………………………………… 77
5-1: احجام مطالعات ژئوتکنیک فاز یک (مرحله مقدماتی)……………………………………………………… 87
5-5: بازه تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی در طول خط 7 متروی تهران………………………….. 98
5-6: ویژگی های شیمیائی خاک………………………………………………………………………………… 101
5-7: رده بندی رفتار کلی زمین در طول مسیر طرح…………………………………………………………… 107
5-8: خورندگی خاک و آب حاوی مقادیر مختلف سولفات بر بتن…………………………………………….. 110
5-9: نوع سیمان قابل توصیه برای سازه های مدفون……………………………………………………….. 110
5-10: پدیده خطر از منظر مسائل ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی حین فاز طراحی……………………………….. 113
5-16: جدول ثبت ریسک های ژئوتکنیکی و اقدامات کاهنده ریسک پروژه خط 7 متروی تهران…………… 118
5-17: جدول اقدامات کاهنده ریسک در حفاری مکانیزه در تونل های مترویی…………………………….. 121
5-18: نتیجه اقدامات کاهنده ریسک انجام شده در پروژه خط 7 متروی تهران…………………………….. 124

نمونهای از [21]

نمونهای از [21]

فهرست نمودارها

1-1 : محدوده کاربرد ماشین های حفاری سپری در شرایط و مشخصات ژئوتکنیکی مختلف………… 25
1-2 : رابطه طول تونل با هزینه روش های مختلف حفاری تونل………………………………………… 26
2-1: نمودارهای مقایسه توزیع هزین هها در روش های تونلسازی مترویی…………………………… 36
3-1: نمودار تعریف سطح ریسک…………………………………………………………………………… 53
3-2: ریسک باقی مانده پس از انجام اقدامات کاهش دهنده ریسک………………………………….. 55
4-1: ترتیب منطقی مراحل RMP ا…………………………………………………………………………..66
5-1: رده بندی مهندسی قلوه سنگ ها و قطعه سنگ ها …………………………………………..106

فهرست شکل ها

1-1: تصویری از دستگاه چکش هیدرولیکی……………………………………………………………  8
1-2: نمونه ای از دستگاه حفاری رودهدر ………………………………………………………………. 9
1-3: . نمونه ای از دستگاه حفار بازویی با برش شعاعی………………………………………….  11
1-4: نمونه هایی از دستگاه حفار بازویی با برش عرضی………………………………………….. 12
1-5: نمونه ای از سپر دستی…………………………………………………………………………  17
1-6: نمونه ای از سپر نیمه مکانیزه با بازوی حفار بیل مکانیکی …………………………………. 18
1-7: نمونه ای از سپر نیمه مکانیزه با بازوی حفار رودهدر…………………………………………  18
1-8: سپر مکانیزه ……………………………………………………………………………………… 19
1-9: نمونه ای از سپر کور  ………………………………………………………………………….. 20
1-10: نمونه ای از TBM ا ……………………………………………………………………………..  20
1-11: شمایی از سپر دوغابی ……………………………………………………………………..  21
1-12: سپر تعادلی فشار زمین  …………………………………………………………………….22
5-4: محل قرارگیری گمانه .های بخش شرقی- غربی ………………………………………….. 89
5-5: مقطع عرضی زمین در محدوده بخش شرقی- غربی پروژه خط 7 مترو ………………….  89
5-9: برشی از پروفیل مسیر در محدوده ایستگاه I7 در محدوده خیابان مولوی  ……………… 92
5-10: نمای کاترهد دستگاه حفاری پروژه خط 7 متروی تهران ………………………………..  102
5-11: نمای شماتیکی از نقاله مارپیچی ( Screw conveyor) دستگاه حفاری TBM ………ا105

 

ABSTRACT
The Metro Line 7 of Tehran is one of the Longest (26 Km) and deepest (27m) of projects that’s under implementation. Because of major differences like passing under all geotechnical layers of the town and encountering part of it with underground water table and also using mechanized excavation system, is one of special metro projects. Because of these complexities, assessment and analyzing of the encountered risks from the preliminary phases to execution phase should be considered. In this paper, base on Risk Management Plan (RMP), the specification of TBM and effect of mechanized excavation on urban areas by considering geotechnical condition has been noted to prepare probable risks due to EPB machines and related tunneling projects. Reduction programs for risks have been considered to achieve a safe condition for design and execution phase. Results indicate that 48% of damage potentials are in high risk area, 45% are in mediocre risk and 7% have low potential of risk. After assessment of each risk and using related mitigation measures the level of risks decreases to 4% of high risk, 33% of mediocre risk level and 63% for low level of risk.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان