انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه

از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرآیند تکوین و تکامل مدیریت محیط‌زیست در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۶۰ میلا‌دی مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه برای رویارویی با مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش¬بینی اثرات و پیامد‌های طرح‌ها و پروژه‌ها بر رفاه بشر و همچنین محیط‌زیست در ابتدا در کشور‌های توسعه یافته و به تدریج به عنوان موضوعی همه¬گیر در سراسر جهان مطرح و به یک الزام قانونی ناظر بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، تبدیل شد. از این رو، کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که فاقد قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باشد. در حقیقت این الزام قانونی را می‌توان در اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان مشاهده کرد. جمهوری اسلا‌می ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این موضوع از سال ۱۳۷۳ در ایران از جایگاه قانونی برخوردار شده است و براساس آن، تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های اثرگذار بر محیط‌زیست در مرحله امکان سنجی و مکان¬یابی، مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شدند. همچنین تخصیص اعتباراتی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی برای اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به کشور‌های در حال توسعه اعطا می‌شود نیز مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شده است[10].
1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
با توجه به اهمیت بسیار زیاد محیط‌زیست در سطح جهان و روند رو به رشد تخریب محیط‌زیست، امروزه توجه به ملا‌حظات زیست¬محیطی در فرآیند برنامه¬ریزی به عنوان یک ضرورت جهانی و ملی و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار مطرح شده است.
ارزیابی اثرات زیست¬محیطی، پیامد‌های احتمالی فعالیت‌های عمرانی را بر محیط‌زیست، شناسایی و با اتخاذ روش‌های مناسب، از بروز آن‌ها جلوگیری می‌کند. هدف از انجام ارزیابی زیست¬محیطی در مراحل تهیه طرح‌ها و پروژه‌ها، شناسایی هرگونه پیامد‌های زیست¬محیطی در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجراست تا بتوان تخریب و زیان‌های وارده بر محیط¬زیست را به حداقل ممکن رساند. بنابراین می‌توان ارزیابی زیست¬محیطی را ابزاری برای بررسی پیامد‌های منفی پروژه‌ها و مشخص کردن اقدامات اصلا‌حی برای استفاده بهینه از منابع در راستای حفاظت از محیط‌زیست دانست[20].
در گذشته حفاظت از محیط‌زیست بیشتر از جنبه واکنشی و پس از بروز بحران مطرح بود و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه قرار داشت. در حالی که رویکرد جدید مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی در تمام محیط‌ها و طرح‌های توسعه به طور یکپارچه و از آغاز مد نظر قرار دارد.
ارزیابی زیست¬محیطی با استفاده از روش‌های مختلف، سود و زیان گزینه‌های مختلف را بررسی و گزینه‌های بهینه و اصلح را برای پیشبرد اهداف طرح‌ها و پروژه‌ها ارایه می‌کند.
در ضمن ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر پایش، مراقبت و کنترل تغییرات محیطی در زمان بهره¬برداری پروژه‌‌ها نیز توجه دارد و در صورتی که مسایل حاد زیست‌محیطی در مراحل بهره¬برداری از پروژه یا طرح بروز کند، به سرعت می‌توان برای اصلا‌ح فرآیند‌ها اقدام کرد. به طور خلا‌صه از مهم‌ترین ضرورت‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

1-1- مقدمه………………………………………………………………………….14
1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی………………………………………..14
1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی…………………………………………15
1-4- مفهوم انتقال بین حوزه¬ای آب……………………………………………..17

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: سوابق مطالعاتی

آمریکا پیشگام ارزیابی زیست‌محیطی در جهان است. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، مقدمات تدوین قانون ملی سیاست‌های محیط‌زیست در آمریکا بنا نهاده و در سال ۱۹۶۹ تصویب شد. این قانون تمام پروژه‌هایی را که توسط دولت، حمایت مالی می‌شدند را شامل می‌شد. در این قانون برای نخستین بار بر لزوم انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قبل از تصویب پروژه‌ها تاکید شد.
هر چند در ابتدا، اجرای این قانون به دلیل ابهامات و عدم اجماع در خصوص نحوه تهیه گزارش با کندی پیش رفت اما به تدریج با ظرفیت‌سازی‌هایی که در این خصوص به وجود آمد، زمینه‌های لا‌زم برای توسعه این رویکرد فراهم شد و این رویکرد توانست به جایگاه مناسبی در نظام برنامه‌ریزی و چگونگی ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی، در این کشور دست یابد.
با برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال ۱۹۹۲ و تصویب بیانیه ریو درباره محیط‌زیست و توسعه که در ۲۷ اصل به تصویب اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان از جمله جمهوری اسلا‌می ‌ایران رسید، در اصل هفدهم مقرر شد، فعالیت‌هایی که احتمال می‌رود تاثیر مخرب قابل توجهی بر محیط‌زیست بگذارند، باید از نظر تاثیرات زیست‌محیطی، بررسی شوند.
با تصویب این اصول و دستورکار ۲۱ که از آن به عنوان منشور جامعه جهانی برای رویارویی با معضلا‌ت زیست‌محیطی در هزاره سوم یاد می‌شود، به تدریج موضوع ارزیایی اثرات زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌ها نهادینه شده و به عنوان یک الزام قانونی به تصویب رسیده است. جدول (2-1) سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیست¬محیطی را در چند کشور منتخب جهان نشان می‌دهد[14].
گرچه با قانونی شدن موضوع ارزیابی زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌های جهان بیش از گذشته بر حفاظت از محیط‌زیست تاکید شده است، با وجود این، هنوز مشکلا‌ت و تنگنا‌هایی در این خصوص مشاهده می‌شود.
البته به رغم مشکلا‌ت موجود فراروی ارزیابی، در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، روند‌ها رو به بهبود بوده و با توجه به موفقیت بسیاری از کشور‌های توسعه یافته در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه درصدند تا از یک سو کیفیت گزارش‌های ارزیابی را ارتقا دهند و از سوی دیگر، مشارکت مردم، همکاری‌های تکنیکی و آموزش را تقویت کنند.
ارزیابی اثرات زیست¬محیطی در ایران از پیشینه چندان طولا‌نی برخوردار نیست اما به لحاظ سابقه، می‌توان نشانه‌ها و احکامی ‌از ارزیابی را در قوانین کشور مشاهده کرد که در برخی از مفاد آن‌ها به جنبه‌هایی از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اشاره شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال ۱۳۵۳ اشاره کرد که براساس آن مقرر شد، چنانچه اجرای هریک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آن‌ها به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست یا قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلا‌م کند تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به‌منظور رفع مشکل اقدام شود[10].
در سال ۱۳۵۴ نیز در آیین¬نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، کمیسیون‌های مجلسین وقت، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانه‌ها و کارگاه‌های موجود، به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط‌زیست موکول شده بود[10].
سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام مدیریت بررسی اثرهای توسعه بر محیط‌زیست در تشکیلا‌ت خود کرد که وظیفه آن براساس شرح وظایف پیش-بینی شده، بررسی اثرات توسعه در محیط‌زیست بود. در سال ۱۳۵۵ سازمان حفاظت محیط‌زیست از 4 معاونت شامل امور طبیعی، امور محیط انسانی، ‌امور اجرایی و فنی و امور عمومی‌تشکیل شده بود که دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط‌زیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی فعالیت می‌کرد. این دفتر در سال ۱۳۵۸ و همزمان با کوچک شدن ساختار تشکیلا‌تی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حذف شد و در عمل‌ موضوع ارزیابی زیست‌محیطی جایگاه خود را در تشکیلا‌ت محیط‌زیست کشور از دست داد[14].
به تبعیت از تحولا‌ت داخلی در حوزه‌های مرتبط با محیط‌زیست و همچنین دگرگونی‌های بین‌المللی در زمینه ارزیابی محیط‌زیست، دفتر مزبور دوباره در سال ۱۳۶۵ تشکیل شد و فعالیت‌های خود را با چارچوب و شرح وظایف جدید آغاز کرد و به تدریج زمینه‌های لا‌زم برای ادغام بیشتر ملا‌حظات زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه فراهم شد[14].
به رغم تشکیل دفتر ارزیابی محیط‌زیست در سال ۱۳۶۵، قانونی شدن موضوع ارزیابی در کشور با تاخیر زمانی طولا‌نی همراه بود و برای نخستین بار شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در مصوبه شماره ۱۳۸ خود در تاریخ ۲۳/01/۱۳۷۳، مجریان تعدادی از پروژه‌ها را موظف کرد تا به همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان¬یابی، نسبت به تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها اقدام کنند[14].
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه، جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکم¬تری برخوردار شد و در قالب تبصره ۸۲، مطرح و به تصویب مجلس رسید. براساس جزء یک بند «الف» تبصره ۸۲، مجریان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند، تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان¬سنجی و مکان‌یابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، براساس الگوهای مصوب شورای عالی محیط‌زیست اقدام کنند[14].
در برنامه سوم توسعه نیز موضوع ارزیابی زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت و دوباره با اندک تغییراتی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم ابقا شد. براساس این ماده، تمام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های یادشده نیز الزامی ‌باشد[14].
در قانون برنامه چهارم توسعه نیز موضوع ارزیابی در قالب ماده ۷۱ به تصویب رسید. بر اساس این ماده، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ‌ایران مصوب ۱۷/01/۱۳۷۹ و اصلا‌حیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد[14].

2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان……………………………….20
2-2- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران………………………………..22
2-3- طرح¬های انتقال بین حوزه¬ای آب در ایران و جهان…………………………23
2-3-1- طرح¬های انتقال آب بین حوزه¬ای داخلی………………………………..23
2-3-2- طرح¬های انتقال آب بین حوزه¬ای خارجی……………………………….26
2-4- سوابق مطالعاتی طرح¬های انتقال آب و ارزیابی زیست¬محیطی آن¬ها در ایران و جهان…………………………………………………………………………………27

فصل سوم: مواد و روش¬ها

مسئله تامین آب قم و مطالعات آن از سال¬های ابتدایی دهۀ 30 شمسی آغاز و پس از بررسی¬های به عمل آمده، مسیر رودخانۀ قمرود جهت حفر چاه¬های نیمه عمیق پیشنهاد گردید که در این راستا 4 حلقه چاه در مسیر این رودخانه حفر شد و با احداث 83 کیلومتر لوله¬گذاری چدنی آب و 2 مخزن 2000 متر مکعبی هوایی در سال 1343، استخوان¬بندی اولیه شبکه انتقال آب شهر قم ایجاد گردید. به مرور زمان و با توجه به توسعه شبکه و افزایش جمعیت، تعداد چاه¬های حفر شده تا 34 حلقه در مسیر رودخانه و حومه قم افزایش یافته است[18].
در سال 1347، سازمان آب قم زیر نظر مستقیم وزارت کشور تاسیس گردید و در سال 1356 مطالعات انتقال آب از دشت علی¬آباد آغاز و سرانجام در سال 1359 تعداد 1 حلقه چاه عمیق در دشت علی¬آباد حفر گردید و با احداث 65کیلومتر خط انتقال و ایستگاه پمپاژ شکوهیه و منابع ذخیره بتنی، در سال 1362 اولین آب شیرین به شهر قم انتقال یافت ولی با گسترش شهر قم و افزایش ناگهانی جمعیت آن، استفاده از آب شیرین علی¬آباد، جوابگوی نیاز روزافزون مصرف قم نبوده و بنابراین در همان زمان، مطالعات ساخت سد 15 خرداد در دستور کار وزارت نیرو قرار می¬گیرد. این سد در سال 1373 به بهره¬برداری رسیده و آب شرب شهر قم توسط خط انتقال بتنی-فولادی با طول حدود 75 کیلومتر پس از انتقال آب به تصفیه¬خانه قم، با ظرفیت تصفیه 2200 لیتر در ثانیه به شهر قم انتقال می¬یابد[18].
در حال حاضر نیاز آبی شهرهای واقع در محدوده طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم عمدتا از طریق منابع آب زیرزمینی (چاه¬های داخل شهر)، آب شیرین کن¬ها و آب سطحی (سد 15 خرداد) تامین می¬گردد که غیر از آب شیرین¬کن¬ها، آب سایر منابع دارای کیفیت نامطلوب بوده و املاح آب بسیار بالاست. همچنین آب سد 15 خرداد نیز در فصولی از سال دارای بو و طعم می¬باشد.
جهت رفع این مشکلات، طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم با هدف تامین آب شرب مورد نیاز شهرهای قم، گلپایگان، محلات، خمین، نیمور و روستاهای واقع در مسیر خط لوله، همچنین تامین آب مورد نیاز صنایع واقع در محدوده طرح، مجموعا به میزان 120 ملیون متر مکعب در سال به اجرا درآمد.
محل تامین آب، سرشاخه¬های دز به قمرود و محل آبگیری از سد کوچری که در فاصله 8 کیلومتری جنوب غربی شهرستان گلپایگان و تقریبا در 20 کیلومتری پایین دست سد گلپایگان واقع شده است، می¬باشد.
از حجم کل آب فوق الذکر حدود 80 ملیون متر مکعب جهت تصفیه¬خانه شهر قم، 20 ملیون متر مکعب برای انتقال آب به شهرهای حاشیه مسیر خط انتقال و 20 ملیون متر مکعب مابقی جهت مصارف صنعتی منطقه اختصاص داده شده است.

- بند دره¬دایی

– بند دره¬دایی

3-1- اهداف، نیازها و ضرورت¬های طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………………………30
3-2- قوانین، مقررات و آیین¬نامه¬های زیست¬محیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………………………..31
3-2-1- قوانین و مقررات…………………………………………………………..31
3-2-2- آیین نامه-ها……………………………………………………………….32
3-2-3- معیارهای یونسکو در مورد طرح¬های انتقال آب بین حوزه-ای……..32
3-3- موقیت مکانی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………..33
3-4- مشخصه¬های مکانی و فنی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………………………………………….34
3-5- ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست¬محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به قم…………………………………………………………………………………..39
3-6- انتخاب روش ارزیابی………………………………………………………..40
3-6-1- ماتریس ایرانی……………………………………………………………42
3-7- تعیین محدوده¬های مطالعاتی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………………………………………….45
3-8- وضعیت موجود محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………………..50
3-9- وضعیت موجود محیط¬زیست بیولوژیکی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………………………52
3-10- وضعیت موجود محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………………52
3-10-1- ویژگی¬های جمعیتی…………………………………………………53
۳-10-2- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری…………………………………….54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

در این فصل پس از شناسایی وضعیت موجود محیط¬زیست منطقه در محیط¬های مختلف که در فصل قبل ارائه شد، با جمع آوری داده¬ها و اطلاعات، بازدیدهای میدانی، مطالعه سوابق برخی طرح¬های انتقال آب در ایران و نیز مشاوره با متخصصان و اساتید راهنما به بررسی و پیش¬بینی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر روی محیط¬های مختلف (محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی) و در دو مرحله اجرایی و بهره¬برداری طرح پرداخته شده است تا پس از آن بتوان به انجام ارزیابی اثرات زیست¬محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم پرداخت.
4-1- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی
4-1-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی
در صورتی که طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم به اجرا در نمی¬آمد، اثرات ناشی از فعالیت‌های مرحله-های اجرایی و بهره¬برداری این طرح بر محیط¬زیست محل اجرای آن، منتفی می¬شد و تغییری در محیط زیست منطقه رخ نداده و در عین حال اثرات مثبت و سودمند اجرای طرح بر کیفیت زندگی جوامع تاثیر پذیر از پروژه نیز تحقق نخواهد یافت.
در وضعیت کنونی، برداشت از آب¬های زیرزمینی در محدوده دشت‌های خمین، محلات، گلپایگان و به طور کلی دشت‌های حوزه آبریز دریاچه نمک، به دلیل مصارف شرب، بهداشتی و کشاورزی، این منابع را دچار افت شدید سطح آب زیرزمینی نموده است. در صورتی که طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم که از اهداف آن تامین آب شرب شهرهای قم، خمین، محلات، گلپایگان و روستاهای مسیر انتقال می‌باشد، صورت نمی-گرفت، روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی ادامه یافته و با توجه به نیاز آتی جمعیتی، افزایش نیز می‌یابد و در آینده با افت شدید سطح آب زیرزمینی روبرو خواهیم بود. لذا می‌توان پیش¬بینی نمود که عدم اجرای طرح می‌تواند در دراز مدت تاثیرات زیان باری بر کمیت آب زیرزمینی در محدوده دشت‌های مذکور بر جای گذارد.
انجام فعالیت‌های مرحله اجرایی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مراحل مختلف، نیازمند استفاده مقطعی از آب رودخانه قمرود در طول مسیر انتقال خواهد بود. لذا در صورت عدم اجرای این طرح، این اثر نیز وجود نداشته و کمیت آب رودخانه قمرود دستخوش تغییر نمی‌گردد.
همچنین در طی عملیات آماده سازی مسیر خط انتقال، رودخانه قمرود در مقاطعی قطع می‌گردد. این عملیات می‌تواند منجر به افزایش ذرات معلق و گرد و غبار در آب و در نتیجه کاهش موقتی کیفیت آب گردد. عدم اجرای طرح، این اثرات را در پی ندارد ولی از آنجا که کیفیت آب رودخانه قمرود در شرایط موجود نیز مطلوب نیست، می‌توان پیش¬بینی نمود که در صورت عدم اجرای طرح نیز به مرور زمان نه تنها بهبودی در کیفیت آب رودخانه به وجود نمی‌آید، بلکه با توجه به برداشت فعلی آب، از کیفیت و کمیت آن بیش از پیش کاسته خواهد شد.
از عمده‌ترین فعالیت‌های اثرگذار در شکل زمین و توپوگرافی، می‌توان به عملیات حفاری و خاکبرداری اشاره نمود که کیفیت منظر را نیز به ویژه در مرحله اجرایی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورت عدم اجرای طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، نیازی به عملیات خاکبرداری و خاکریزی نبوده و تغییری در توپوگرافی طبیعی محدوده مسیر ایجاد نمی‌گردد.
4-1-2- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی
به منظور آماده سازی مسیر خط انتقال آب، نیاز به عملیات گسترده خاکبرداری و خاکریزی در طول مسیر است. این عامل می‌تواند سبب بهم ریختگی در شکل ظاهری و مورفولوژی طبیعی منطقه گردد. انفجار، برداشت منابع قرضه، جاده سازی، استقرار کمپ موقت و تغییر کاربری زراعی حاصل از آن که پس از تملک اراضی صورت می‌پذیرد نیز سیمای طبیعی محل اجرای عملیات را دستخوش دگرگونی نموده و پیامد منفی بصری به دنبال خواهد داشت.
انجام عملیات حفاری، خاکبرداری و خاکریزی و نیز برداشت منابع قرضه، از مهم‌ترین فعالیت‌های اثرگذار بر بافت طبیعی خاک منطقه می‌باشد. به علاوه، فشردگی و آلودگی خاک ناشی از رفت و آمد کارگران، عبور و مرور ماشین آلات راهسازی، انباشت مصالح مورد استفاده، تخلیه پسماند‌ها، نشت مواد نفتی ناشی از تعویض روغن و تعمیرات و همچنین آماده سازی بستر جاده، عامل بروز تغییرات برگشت ناپذیر در تراکم و بافت خاک در طول مسیر لوله¬گذاری و جاده¬سازی می‌باشد. همچنین انجام عملیات عایق سازی لوله¬ها، دفع پساب و پسماند کمپ‌ها و تعمیر و نگهداری ماشین آلات نیز از جمله فعالیت‌هایی هستند که باعث ایجاد تغییرات منفی بر کیفیت خاک خواهند شد.
عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، در برخی مقاطع به ناچار موجب قطع مسیر آبراهه‌ها، مسیل‌ها و نیز رودخانه قمرود خواهد شد. این عملیات علاوه بر انحراف موقتی مسیر رودخانه، موجب افزایش کدورت و مواد معلق در آب می¬گردد. دفع پساب و پسماند ناشی از کمپ‌های موقت و کارگاهی و همچنین تردد و نگهداری ماشین¬آلات نیز می‌توانند باعث کاهش کیفیت منابع آب‌های سطحی منطقه گردند.
عملیات عایق سازی لوله¬ها به علت استفاده از سیمان و قیر و انتشار گازهای آلاینده و بوی ناخوشایند، عملیات حفاری و خاکبرداری به سبب انتشار گرد و غبار، عملیات انفجار به علت استفاده از مواد منفجره و تصاعد گازهای حاصل از این مواد، احداث جاده‌های دسترسی و تردد و تعمیر و نگهداری ماشین آلات نیز به جهت فعالیت ماشین آلات و تولید گرد و غبار اثر منفی بر کیفیت هوا می‌گذارند.

- افزایش کدورت و مواد معلق در آب در اثر قطع مسیر رودخانه

– افزایش کدورت و مواد معلق در آب در اثر قطع مسیر رودخانه

4-1- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………………………………………………….58
4-1-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………………………………………………….58
4-1-2- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………………………………………………….59
4-2- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط¬زیست بیولوژیکی………………………………………………………………………61
4-2-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط¬زیست بیولوژیکی………………………………………………………………………61
4-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط¬زیست بیولوژیکی……………………………………………………………………..61
۴-۳- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی……………………………………………………………………….62
۴-۳-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی………………………………………………………………………..62
۴-۳-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی………………………………………………………………………..63
۴-۳-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی…………………………………………………………………..63
۴-۳-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره-برداری……………………………………………………………..65
4-4-ماتریس ارزیابی اثرات زیست¬محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………………………………………………………………67
4-5- تجزیه و تحلیل اثرات و جمع بندی نتایج ماتریس………………………73
4-5-۱- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله اجرایی……………………73
4-5-2- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله بهره-برداری………………73
4-5-3- جمع بندی نتایج ماتریس………………………………………………73

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه¬گیری

5-1- نتیجه-گیری………………………………………………………………79
5-2- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی……..80
5-2-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله اجرایی………………………………………………………………………….80
5-2-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله بهره-برداری…………………………………………………………………….80
5-3- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط¬زیست بیولوژِکی………………..83
5-4- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی…….85
5-4-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی………………………………………………………………………….85
5-4-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره برداری………………………………………………………………………….85
5-5- پایش زیست-محیطی…………………………………………………88
5-5-۱- پایش محیط¬زیست فیزیکی-شیمیایی…………………………..89
5-5-2- پایش محیط¬زیست اقتصادی-اجتماعی…………………………..90
5-6- مدیریت زیست-محیطی………………………………………………..90

 

Abstract
Water shortages and poor quality of drinking water in the city of Qom , according to the predicted warming climate Spiralling population and the lack of a reliable water source within the State, the need for water transfer projects needed in Qom Branch West dose Qomroud to reveal. In this study, the collected data and field of library and information studies, investigation of the environmental status quo environment and to investigate the positive and negative consequences of the implementation and operation phases of the project on the environment, taking life span studies of renal function in both phases identify and assess the environmental effects of the environment (EIA) of the project has been carried out. for Environmental Impact Assessment (EIA) of the project Iranian matrix method was used to evaluate the matrix consists of the design and analysis of the positive and negative effects and the drawing of, the frequency percentage of assessed to. The results show that the project requires corrective solutions and plan mitigation is approvedبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.