مقدمه

پل های عناصر کلیدی بزرگراه ها تلقی میشوند واحداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه بسیار پرهزینه میباشند وبه علت ظرافت ساختار سیستم سازه ای آنها آسیب پذیر ترین عناصر را در برابر زلزله میباشد.نتیجه خسارت ویا انهدام پلها دریک زلزله شدید فقدان دسترسی به خدمات اضطراری ازدست دادن زندگی در درازمدت و وقفه درسیستم حمل ونقل میگردد.بنابراین آسیب پذیری لرزه ای پل باتوجه به زلزله خیز بودن کشورمان امری حیاتی است.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات ومبانی نظری

1-1-انگیزه وهدف نهائی ازانجام کار

درمیان انواع سازه ها،پل ها بعنوان یکی از ارکان شریانهای حیاتی که لازم است بعداز زلزله بعنوان راه دسترسی به بیمارستان ها،ایستگاه ها آتش نشانی وسایرخدمات بحران مورد استفاده قرار گیرد.بی تردید جایگاه ویژه ای دارند.نتیجه خسارت ویا انهدام پل ها دریک زلزله شدید،موجب فقدان دسترسی به خدمات اضطراری ودر درازمدت وقفه درسیستم حمل ونقل میگردد.زلزله های رخ داده درژاپن،آمریکا وترکیه نشان داد که پلهای فعلی آسیب پذیر میباشد.درکشور ایران بدلیل عدم وجود یک آئین نامه مشخص برای طراحی لرزه ای پل مشکلات زیادی در پلهای کشور وجود دارد.با مقایسه آئین نامه های معتبر دنیا مانند AASHTO و Caltrans  ضوابط لرزه ای موجود دراین آئین نامه ومقایسه این آئین نامه ها با آئین نماه ایران که تنها به استفاده از فرمولهای آئین نامه 2800 کفایت میکند.براحتی میتوان به مشکلات لرزه ای موجود در پل های ایران پی برد.باتوجه به اینکه بیشتر پلهای موجود درایران دارای ستون های بتنی میباشد،دراین پروژه نیزآسیب پذیری لرزه ای چنین پلی مدنظر میباشد.

1-1-انگیزه وهدف نهایی ازانجام کار     2

1-2-رفتار غیرخطی سازه های بتنی مسلح    3

1-2-1-مقدمه     3

1-2-2-رفتار مصالح فلزی    4

1-2-3-رفتار بتن    6

1-2-4-رفتار توام بتن وفولادی    8

1-2-4-1-اثرمحصور کننده فولاد عرضی       9

1-2-4-2-مدل تنش وکرنش بتن به روش mander برای بتن محصور شده ومحصور نشده    11

1-2-4-3-کمانش فولاد طولی          12

1-2-4-4-چسبندگی بتن وفولاد       13

1-2-5-مدلهای هیستریک ساده    16

1-2-5-1-مدلهیا ارتجاعی-خمیری  16

1-2-5-2-مدل رفتاری رامبرگ-اسکود    17

1-2-6-مدلهای هیتریک کاهش یابنده(زایل شونده)     20

1-2-6-1-کاهش سختی  22

1-2-6-2-کاهش مقاومت   25

1-3-مروری بر پژوهش های گذشته    29

1-3-1-مهمترین عوامل موثر دروارد شدن خسارت به پلها     29

1-3-2-شکست دهانه   29

1-3-3-شکست پایه ها  31

1-3-3-1-شکست خمشی ستون   31

1-3-3-2-شکست برشی ستون    32

1-3-3-3-کمانش ستونها  33

1-3-4-شکست اتصالات   33

1-3-5-شکست کوله    34

1-3-6-شکست فونداسیون  35

1-3-7-زلزله های رخ داده قبل از زلزله kobeا      36

1-3-8-زلزله kobe ژاپن    39

1-3-8-1-دلایل شکست برشی زودهنگام ستونهای بتنی مسلح   39

1-3-8-2-فروریختن ستونهای فولادی پل رودگذرtakshimoا     43

1-3-8-3-خسارت وارده به تکیه گاه های عرشه 47

1-3-8-4-خسارت درپل های کابلی بادهانه بزرگ  49

1-3-9-زلزله شهرهای duzce,kocaeli ترکیه  54

1-3-9-1-زلزله شهر kocaeliا           54

1-3-9-2-زلزله شهر duzceا        58

1-3-10-زلزله شهرchichiا    61

1-3-10-1-پلbei,fongا    62

1-3-10-2-wu,shiا    63

خسارت وارده بر دمپر های ویسکوز

خسارت وارده بر دمپر های ویسکوز

فصل دوم:معرفی پل مورد نظر وبرنامه کامپیوتری مورد استفاده دراین پروژه

2-2-1-2-المان پوسته

المان پوسته برای مدل کردن رفتار پوسته غشاء وصفحه خمشی درسازه های دوبعدی وسه بعدی به کار میرود.المان پوسته یک المان 3 یا چهارگرهی میباشدا که دورفتار خمشی وغشایی راتوام با هم دارد.رفتار غشایی ازیک فرمول بندی ایزوپارامتریک که شامل مولفه های سختی انتقالی درون صفحه ای ومولفه سختی دورانی حول امتداد عمود برصفحه المان است استفاده میکند.رفتار خمش صفحه ای شامل دومولفه سختی دورانی خارج از صحفه ای ویک مولفه سختی دورانی حول محور برصحفه المان میشود.بطور پیش فرض فرمول بندی ورق نازیک کیرشهف که درآن از تغییر شکلهای برشی عرضی صرفنظر میشود استفاده میشود.گزینه ای دربرنامه وجود دارد که بااستفاده از آن میتوان فرمول بندی ورق ضخیم  میندلین،ریسز که درآن اثرات تغییر شکلهای برشی عرضی رادرنظرگرفت.سازه هایی که بااستفاده از این المان میتوان مدل کرد:

-پوسته های سه بعدی مانند مخازن

-سازه های خمشی مانند کف دال

-سازه های غشایی مانند دیوارهای برشی

اتصال گروهی:

هرالمان پوسته (ودیگر انواع المانها/عناصرسطحی) میتوانند به یکی از دوشکل نشان داده شده درشکل 2-11 باشند.

-چهارگوشه ای با 4گرهj3,j2,j1 و j4 معرفی میشود.

-مثلثی با 3 گره j2,j1 و j3 معرفی میشود.

فرمول بندی چهارگوشه ای دقت بیشتری نسبت به دیگر فرمولبندی ممکن دارد.فرمول بندی مثلثی تنها به عنوان المان انتقالی توصیه میشود.

2-1-مشخصات هندسی پل مورد مطالعه  68

2-2-مدلسازی پل   78

2-2-1-معرفی برنامه SAP2000ا     78

2-2-1-1-معرفی المانFram(قاب وکابل)   79

2-2-1-2-المان پوسته   80

2-2-1-3-مفاصل غیرخطی   83

2-2-1-4-المان پیوند    86

2-2-2-مدل المان محدود پل  88

2-2-3-مدل کردن نئوپرن   88

2-2-3-1-تکیه گاه های الاستومری(نئوپرن)   88

2-2-3-2-سختی عمودی وافقی نئوپرن  91

2-2-4-مدل کردن رفتار غیرخطی ستون  92

2-2-4-1-اثرطول وصله درمقاومت خمشی ستون     92

2-2-4-2-معرفی مفاصل پلاستیک به برنامه SAPا   93

2-2-5-مدل کردن شمع وسرشمع پل    98

2-2-6-مدل کردن کوله      101

رابطه تنش کرنش بتن تحت فشار محوری

رابطه تنش کرنش بتن تحت فشار محوری

فصل سوم:آنالیزهای مودال وتاریخچه زمانی غیرخطی

2-تحیل بردار ریتز

تحقیقات نشان داده است که مدهای طبیعی ارتعاش آزاد بهترین پایه برای تحلیل ترکیب های مدل مودال سازه های تحت اثربارهای دینامیکی نیستند.این تحقیقات (ویلسون ،یوان،و دیکنز1982) نشان داده اهند که تحلیل های دینایمکی مبتنی بر بردارهای ریتز(باتعداد یکسان بامقادیر ویژه) به نتایج بسیاردقیق تری به مدهای ارتعاشی طبیعی منجر میشوند.دلیل اینکه تحلیل بردارهای ریتز به نتایج دقیق تری منجر میشود این است که دراین روش توزیع فضای بارگذاری دینامیکی درنظرگرفته میشود.درحالی که درمدرهای ارتعاشی طبیعی ازاین اطلاعات مفید صرفنظر میشود.به علاوه الگوریتم بردار ریتز برادار ریتز به طور خودکار ازمزایای تکنیک های عددی فشرده سازی،استاتیکی،کاهش گوسین وتصحیح استاتیکی مدهای بالا سود می برد.باتوجه به سرعت بیشتر الگوریتم بردارهای ریتز نسبت  به مقادیر ویژه استفاده ازآن در تحلیل تاریخچه زمانی بهتر باشد برای پل مورد بحث آنالیز مودال انجام داده شد.شکلهای 3-1و3-2 ودرارتباط بامدهای اصلی پل بازمان تناوب 96/0 و 47/0 ثانیه درجهت طولی وعرضی میباشد.

3-1-آنالیز مودال  104

3-2-آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی به روش انتگرال گیری مستقیم 111

3-2-1-محاسبه میرایی 112

3-2-2-پارامترهای موثردرروند آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی به روش انتگرال گیری مستقیم  113

3-3-تاریخچه زمانی زلزله های انتخابی جهت تحلیل غیرخطی پل مورد نظر 113

3-3-1-زلزله های مورد استفاده برای تحلیل 114

رابطه فرضی تنش-کرنش بتن

رابطه فرضی تنش-کرنش بتن

فصل چهارم:ارزیابی نتایج وبررسی آسیب پذیری پل

4-4-ارزیابی آسیب لرزه ای سرستونها

ارزیابی مقاومت خمشی وشکل پذیری سرستون بسیارشبیه به ستون ها میباشد.از پارامترهای مهم دراین ارزیابی میتوان به نسبت آرماتور خمشی مثبت ومنفی درمقاطع بحرانی ومحل قطع این آرماتور ها اشاره کرد.یک نمونه از آرایش آرماتورهای سرستون دردهه1950 تا 1960 درشکل زیرنشان داده شده است.قطع بی موقع آرماتور طبی درقسمت لنگر منفی وکمبود آرماتور مهار شده مربوط به ناحیه لنگر مثبت در داخل هسته اتصال ازمشکلات ومعایب سرستون میباشد.دراین شکل 4-4 خط توپر بیانگر ظرفیت سرستون میباشد.درناحیه مربوط به لنگر منفی دروسط دهانه به علت عدم وجود آرماتور ظرفیت لنگر برابر بالنگر ترک خورده گی میباشد.درناحیه لنگر مثبت ظرفیت لنگر شبیه ناحیه لنگر منفی میباشد.مهاراین آرماتورها درداخل اتصال ستون بسیار موثرمیباشد.برای بدست آوردن پوش ظرفیت لنگر مثبت نیروی جانبی افزایش داده میشود تامفصل پلاستیک شکل گیرد.مفصل پلاستیک ناشی از لنگر مثبت دربرستون شکل میگیرد.مفصل پلاستیک ناشی از لنگر منفی درداخل دهانه صورت میگیرد.دراین پل آسیب پذیری سرستون بااستفاده از وضعیت مفصلهای معرفی شده به sap2000 وهمچنین ازروی منحنی های لنگر وانحنا سرستون صورت گرفته است.

4-1-ارزیابی آسیب لرزه ای تکیه گاه های الاستومری 118

4-2-ارزیابی آسیب لرزه ای ستونها دربرش 121

4-3-ارزیابی آسیب لرزه ای ستونها درخمش  123

4-4-ارزیابی آسیب لرزه ای سرستون   125

4-5-اثرتغییر محل وصله درکاهش خسارت ستون      128

سقوط پل Showaزلزله

سقوط پل Showaزلزله

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-نتیجه گیری نهایی    177

5-2-پیشنهادات   178

یک نحوه مدل کردن رفتار کاهش مقاومت براساس افزایش طول نقطه حداکثر تغییرمکان روی پوش

یک نحوه مدل کردن رفتار کاهش مقاومت براساس افزایش طول نقطه حداکثر تغییرمکان روی پوش

فهرست جداول

3-1-مقادیر زمان تناوب و جرم مشارکتی پل 110

4-1-معیار ارزیابی آسیب پذیری تکیه گاه های الاستومری   118

4-2-ارزیابی آسیب پذیری تکیه گاه های الاستومری تحت زلزله ناغان      129

4-3- ارزیابی آسیب پذیری تکیه گاه های الاستومری تحت زلزله طبس  130

4-4- ارزیابی آسیب پذیری تکیه گاه های الاستومری تحت زلزله السنترو 131

4-5- ارزیابی مقاومت برشی ستونهای پایه های میانی تحت زلزله ناغان   132

4-6- ارزیابی مقاومت برشی ستونهای پایه های میانی تحت زلزله طبس  132

4-7- ارزیابی مقاومت برشی ستونهای پایه های میانی تحت زلزله السنترو    133

4-8-ارزیابی مقاومت برشی ستون های کوله ها تحت زلزله ناغان   133

4-9- ارزیابی مقاومت برشی ستون های کوله ها تحت زلزله طبس    134

4-10- ارزیابی مقاومت برشی ستون های کوله ها تحت زلزله السنترو     134

4-11-تغییرمکان حداکثر دراعضای سازه ای ناشی از زلزله ناغان        135

4-12- تغییرمکان حداکثر دراعضای سازه ای ناشی از زلزله طبس 136

4-13- تغییرمکان حداکثر دراعضای سازه ای ناشی از زلزله السنترو     137

4-14-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک دربالای ستون های پایه های میانی ناغان     138

4-15-نیروهای حداکثر دربالای ستونهای پایه میانی ناغان 138

4-16-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک درپایین ستون های پایه های میانی ناغان  139

4-17-نیروهای حداکثر درپایین ستونهای پایه میانی ناغان      139

4-18-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک دربالای ستون های پایه های میانی طبس      140

4-19-نیروهای حداکثر دربالای ستونهای پایه میانی طبس     140

4-20-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک درپایین ستون های پایه های میانی طبس    141

4-21-نیروهای حداکثر در پایین ستونهای پایه میانی طبس 141

4-22-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک دربالای ستون های پایه های میانی(السنترو)      142

4-23-نیروهای حداکثر دربالای ستونهای پایه میانی السنترو      142

4-24-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک درپایین ستون های پایه های میانی السنترو     143

4-25-نیروهای حداکثر درپایین ستونهای پایه میانی السنترو   143

4-26-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک دربالای ستون کوله ها ناغان  144

4-27-نیروهای حداکثر دربالای ستون های کوله ناغان     144

4-28-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک درپایین ستون کوله ها ناغان      145

4-29-نیروهای حداکثر درپایین ستونهای کوله ها ناغان  145

4-30-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک دربالای ستون کوله ها طبس        146

4-31-نیروهای حداکثر دربالای ستونهای کوله ها طبس 146

4-32-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک درپایین ستون کوله ها طبس 147

4-33-نیروهای حداکثر درپاین ستونهای کوله ها طبس    147

4-34-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک دربالای ستون کوله ها السنترو  148

4-35-نیروهای حداکثر دربالای ستونهای کوله ها السنترو 148

4-36-تغییرمکان ودوران حداکثر درمحل مفاصل پلاستیک درپایین ستون کوله ها السنترو         149

4-37-نیروهای حداکثر درپایین ستونهای کوله های السنترو   149

4-38-مشخصات لنگر وانحنا دربالای ستون پایه های میانی        150

4-39-مشخصات لنگر وانحنا در پایین ستون پایه های میانی   150

4-40- روند تعیین        151

4-41-روند تعیین   151

4-42-ضوابط ارزیابی آسیب لرزه ای برای ستونهای وصله دار درخمش  152

4-43-ضوابط ارزیابی آسیب لرزه ای برای ستو های بدون وصله درخمش  152

4-44-تعیین وضعیت آسیب پذیری دربالای ستون پایه های میانی ناغان   153

4-45-تعیین وضعیت آسیب پذیری درپایین ستون پایه های میانی ناغان     153

4-46-تعیین وضعیت آسیب پذیری دربالای ستون پایه های میانی طبس 154

4-47-تعیین وضعیت آسیب پذیری درپایین ستون پایه های میانی طبس  155

4-48-تعیین وضعیت آسیب پذیری دربالای ستون پایه های میانی السنترو  155

4-49-تعیین وضعیت آسیب پذیری درپایین ستون پایه های میانی السنترو   155

4-50-تعیین وضعیت آسیب پذیری دربالای ستون کوله ها ناغان   156

4-51-تعیین وضعت آسیب پذیری درپایین ستون کوله ها ناغان   156

4-52-تعیین وضعیت آسیب پذیری دربالای ستون کوله ها طبس   157

4-53-تعیین وضعیت آسیب پذیری درپایین ستون کوله ها طبس  157

4-54-تعیین وضعیت آسیب پذیری دربالای ستون کوله ها السنترو     158

4-55-تعیین وضعیت آسیب پذیری درپایین ستون کوله ها السنترو  158

 4-56- ارزیابی مقاومت خمشی سرستونهای پایه های میانی و کوله ناغان  159

4-57-ارزیابی مقاومت خمشی سرستونهای پایه های میانی وکوله طبس 160

4-58-ارزیابی مقاومت خمشی سرستونهای پایه های میانی وکوله السنترو       161

4-59-کاهش خسارت دراثرتغییر محل وصله ازپای ستون به وسط ستون طبس 162

4-60-کاهش خسارت دراثر تغییرمحل وصله از پای ستون به وسط ستون السنترو      162

فهرست اشکال

1-1-رابطه تنش-کرنش فولاد  4

1-2-رفتار حلقوی فولاد 5

1-3-رابطه تنش-کرنش بتن تحت فشارمحوری    6

1-4-رابطه فرضی تنش-کرنش بتن   7

1-5-رابطه واقعی تنش-کرنش بتن تحت بارگذاری فشاری تکراری   7

1-6-رابطه وقاعی تنش-کرنش بتن تحت بارگذاری فشاری تکراری     8

1-7-اثرمحصورسازی بتن توسط خاموت حلقوی دررابطه تنش کرنش  9

1-8-محصورسازی بتن توسط خاموت چهارگوش  10

1-9-اثر مقدار فولاد محصور کننده بررفتار بتن   10

1-10-مدل تنش کرنش بتن به روش manderا   11

1-11-اثرمقدار فولاد محصور کننده درجلوگیری ازکمانش فولاد طولی 13

1-12-رابطه تنش چسبندگی-لغزش      14

1-13-سیستم نمونه الاستوپلاستیک   16

1-14-خصوصیات مدل رامبرگ-اسگود  17

1-15-منحنی حلقوی نمونه سازه خمشی بتن مسلح   21

1-16-مدل کاهنده کلاف  21

1-17-مدل کاهنده تاکدا  22

1-18-نحوه مدل کردن رفتار کاهش سختی     23

1-19-رفتار خطوط بارگذاری مجدد درمدل کاهنده 24

1-20-مدل مبدا گرا     24

1-21-نحوه مدل کردن رفتار کاهش مقاومت براساس پایین آوردن حد تسلیم پوش     26

1-22-نحوه مدل کردن رفتار کاهش مقاومت براساس افزایش طول نقطه حداکثر تغییرمکان روی پوش   27

1-23-نحوه مدل کردن رفترا باریک شده گی   28

1-24-سقوط دهانه پل در Golden State در زلزله1971 San Ferandoراست و 1994 Northidg چپ      30

1-25-سوراخ شدن عرشه پل در زلزله 1989Loma Pritaا     30

1-26-خسارت ضربه ای بین دهانه های مجاور چپ وخسارت وارده به کوله راست درزلزله 1994 Northidgا          31

1-27-شکست دربالای ستون درزلزله 1994 Northidgا       32

1-28-شکست برشی درداخل مفصل پلاستیک چپ وخارج مفصل پلاستیک راست زلزله 194 Northidgا   32

1-29-انواع مختلف ازخسارت های برشی برای پایه های بتنی درزلزله Northidg ،پایه سمت چپ محصور شدگی ناکافی درمحل مفصل پلاستیک  33

1-30-لغزش برشی درمحل مفصل پلاستیک زلزله 1989Loma Pritaا      34

1-31-نشست کوله وشکست چرخشی پل درزلزله 1990costa Riceا     34

1-32-سقوط پل sakawa-gawa 1923 زلزله kantoا     36

1-33-سقوط پل  showa زلزله 1923Niigataا    37

1-34-فروریختن پل روگذر Fuka زلزله Kobe1995ا       40

1-35-شکست برشی زودهنگام ستونهای بتنی مسلح پل Fukaا     40

1-36-مکانیسم شکست پل روگذر Fukaا     42

1-37-فروریزش پل روگذر Takashinoا     44

1-38-مکانیسم شکست ستونهای فولادی پل Takashinoا    44

1-39-تخریب ستون فولادی پل روگذر Tateishi زلزله 1995Kobeا      45

1-40-مکانیسم شکست پل Tateishi زلزله 1995Kobeا       46

1-41-شکست تکیه گاه عرشه زلزله kobeا         48

1-42-شکست تکیه گاه عرشه زلزله kobeا         48

1-43-سقوط عرشه پل Nishinomia زلزله kobeا       49

1-44-جابجایی دائمی فونداسیون پل مستقیم Akashi(زلزله kobe)ا    51

1-45-uplift عرضه (پل Higashi)ا     53

1-46-خرابی دمپرهای ویسکوز چرخشی (پل Higashi)ا      53

1-47-جابجایی ¾ متری دیوار بتنی (شهر Arifiye)ا     55

1-48-جابجایی 6/3 متری یک لوله فاضلات (شهر Arifiye)ا      55

1-49-رکوردهای شتاب زمین در sakarya و Adapazeriا   55

1-50-سقوط پل Arifiyeا   56

1-51-پل Arifiyeا      57

1-52-خسارت محدود درپل رودگذر که گسل اززیرکوله رد شده است 57

1-5-3رکود شتاب زین را در Duzce نشان میدهد      58

1-54-پل boloا      59

1-55-جابجایی تیرهای تکیه گاه     60

1-56-خسارت وارده بردمپرهای ویسکوز   60

1-57- شتاب وشتاب پاسخ بانسبت میرایی 05/0-زلزلهchi-chiا    61

1-58-فرو ریزش پل Bei-fong درزلزله chichiا      62

1-59-حرکت جانبی A و P پل Bei-fong زلزله chichiا      63

1-60-سقوط پل wu-shiا    64

1-61-سقوط پل wu-shi زلزله chichiا      64

1-62-حرکت جانبی Pw و PW پل wushiا    66

1-63-شکست برشسی فونداسیون ناشسی ازحرکت گسل(پلwushi)ا   66

2-1-نمای پل مور دنظر          69

2-2-ابعاد نئوپرن پیاه های میانی وکوله  70

2-3-جزئیات کوله ودیوار برگشتی   71

2-4-جزئیات پایه میانی 72

2-5-مشخصات شمع وسرشمع پایه میانی  73

2-6-پلان سرشمع پایه میانی  74

2-7-مشخصات شمع وسرشمع کوله   75

2-8-پلان سرشمع کوله  76

2-9-جزئیات سرستون کوله وپایه ها 77

2-10-استفاده از گره ها برای تعریف دستگاه مختصات محلی عضو  79

2-11-اتصال گره های المان سطحی وتعریف وجوه   82

2-12-نقاط A,B,C,D برای منحنی نیرو وتغییرمکان 84

2-13-انواع مختلف تکیه گاه های الاستومری 89

2-14-تغییرشکل فشاری برشی وخمشی تکیه گاه های الاستومری 90

2-15-مقطع ستون بافیبر بتنی وفولادی  94

2-16-مدل شمع وسرشمع برای تعیین سختی جانبی پی    95

2-17-لنگرهای ایجاد شده درشمع ها تحت بارهای جانبی 99

2-18-مدل کردن کوله دربرنامه sapا  100

2-19-مدل سه بعدی کل پل در sapا   101

3-1-مدل اصلی پل بازمان تناوب T=0.96ا  105

3-2-مدل دوم پل بازمان تناوب T=0.56ا   106

3-3-مدل سوم پل بازمان تناوب T=0.478ا  107

3-4-مد چهارم پل بازمان تناوب T=0.378ا    108

3-5-تاریخچه زمانی زلزله های انتخابی جهت تحلیل غیرخطی پل مورد نظر 116

4-1-شماره گذاری ستون ونئوپرن وسرستون درپایه های میانی 119

4-2-شماره گذاری ستون نئوپرن وسرستون درکوله ها 120

4-3-نمودار لنگر وانحنا برای ستون پایه میانی     124

4-4-لنگر ناشی اززلزله وظرفیت سرستون  126

4-5-منحنی هیسترتیک لنگر-چرخش خمیری ناغان 163

4-6-منحنی هیسترتیک لنگر چرخش خمیری طبس 164

4-7-منحنی هیسترتیک لنگر چرخش خمیری السنترو  165

4-8-ایجاد ترک درپای ستون پایه های میانی ناغان 166

4-9-شکست خمشی وبرشسی درپای ستون پایه های میانی طبس 167

4-10-تغییرات لنگر خمشی درستون پایه های میانی 168

4-11-تاریخچه زمانی تغییرمکان عرضه عرشه 169

4-12-وضعیت نهایی پایه های میانی بعداز زلزله ناغان 170

4-13-وضعیت نهایی پایه های میانی بعداز زلزله طبس 171

4-14-وضعیت نهایی پایه های میانی بعداز زلزله السنترو    172

4-15-وضعیت نهایی کوله بعد از لزله ناغان 173

4-16-وضعیت نهایی کهوله بعداززلزله طبس 174

4-17-وضعیت نهایی کوله بعد از زلزله السنترو     175


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید