انتخاب صفحه

مقدمه :
در ابتد ا باید گفت معدن انگوران بزرگترین و پر اهمیت ترین معدن سرب و روی ایراناست. و از نظر فلز محتوی با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقایسه است. این معدندر طول جغرافیایی 20 درجه و 47 دقیقه شرقی و عرض 40 درجه و 36 دقیقه شمالیواقع است. آانسار انگوران به صورت یک رگه با ضخامت حدود 100 تا 260 متر وشیب حدود 20 تا 30 درجه به طرف شرق تشکیل شده است. طول آانسار انگوران دربخ ش پ ر ض خامت ح دود 700 مت ر و بی شترین ع رض آن 600 مت ر اس ت. گ سترش س طحی آان سار ب ا اف زایش عم ق ودر جه ت جن وب آ اهش م ی یاب د . ب ه ط ور آل ی م اده معدنی از دو بخش سولفوره در ترازهای پایین واآسیده در ترازهای بالایی تشکیل شدهاست. درحال حاضر بدلیل عمق زیاد بخش سولفوره تنها بخش اآسیده آانسار استخراجمی گردد. و آانیهای حاوی سرب و روی در بخش اآسیده آانسار اسمیت زونیت ، همی مورفیت ، سروزیت و میمتیت وآانیهای مهم بخش سولفوره آن اسفالریت و گالن است[35و39 ] .

تصویر ریزش پله ها

تصویر ریزش پله ها

 

فهرست مطالب

چکیده ———————————————————– 1
مقدمه ———————————————————– 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : اساس و آلیات معدن انگوران

ب ر پای ه داده ه ا و آماره ای جه انی ، ای ران ب ا داش تن 10 درص د از من ابع روی جه انجایگاه چهارم را در بین آشورهای منابع عظیم روی به خود اختصاص داده است. در حال حاضر تعداد 6 معدن سرب و روی و 4 معدن سرب فعال در ایران وجود دارد. از ب ین مع ادن فع ال موج ود مع دن س رب و روی انگ وران ب ا ذخی ره قطع ی 22 میلی ون ت ن بالاترین ذخیره را داراست . [ 1 ]ب رای نخ ستین ب ار ای ن مع دن در س ال 1314 ب ه روش زی ر زمین ی و غی ر سی ستماتیکشروع به استخراج آرد. پس از آن استخراج معدن به روش روباز از سال 1352 آغازو هم اآنون نیز به همین روش در حال بهره برداری است. درطی سالهای بهره برداری و قبل از آن فعالیتهای اآتشافی زیادی برروی آانسار انگوران و محدوده آن انجام شدهاست فعالیتهای اولیه معدنکاری در معدن انگوران بدون انجام عملیات اآتشافی و بررویرخنمونهایی از سرب آه حاوی مقدار قابل توجهی نقره بوده انجام شده است. پس ازاستخراج ذخایر سطحی و افزایش عمق معدنکاری ضرورت انجام مطالعات اآتشافی مشخص گردیده است [ 1 ] .به طبع در آغاز ، فعالیتهای اآتشافی به صورت ابتدایی( غیر مکانیزه) و با استخراجمواد معدنی همراه بوده است اما با واگذاری معدن به بخش خصوصی فعالیتهای اآتشافیحال ت سی ستماتیک ب ه خ ود گرفت ه و ب ه ص ورت م نظم ت ر ادام ه یافت ه اس ت. فعالیته ای اآتشافی در معدن انگوران در چندین مرحله انجام شده است. در خلال انجام فعالیتهایاآتشافی در منطقه انگوران مطالعاتی نیز به منظور مشخص شدن وضعیت آانی شناسی، سنگ شناس ی و ژنزآان سار انگ وران انج ام ش ده اس ت ام ا متأس فانه ب ا گذش ت زم ان ،بسیاری از عملکردها و گزارشهای مذآور از بین رفته است [ 1] .

1-1. مقدمه ——————————————————- 4
1-2.موقعیت جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی معدن ————- 5
1- 3.زمین شناسی معدن انگوران ——————————– 6
1-3-1.زمین شناسی عمومی محدوده معدن ——————– 6
1-3-2.چینه شناسی و جایگاه آانسار انگوران ——————– 7
1-3-3.زمین شناسی ساختمانهای آانسار انگوران ————— 9
1-3-4.آانی شناسی آانیهای آانسار انگوران ——————— 10
1-3-5.ژنز آانسار انگوران —————————————— 12
1-3-6.مشخصه های هندسی آانسار —————————- 15
1-4.سابقه بهره برداری از معدن انگوران ————————– 16
1- 5.فعالیتهای اآتشافی معدن انگوران ————————— 17
1-5- 1.حفر چاه اآتشافی —————————————– 17
1-5-2.حفر ترانشه های اآتشافی ——————————— 17
1-5-3.حفر تونلهای اآتشافی ————————————– 17
1-5-4.حفر گمانه های اآتشافی ———————————– 18
1-5-5.اآتشافات ژئو شیمیایی ————————————- 19
1-5-6.اآتشافات ژئو فیزیکی ————————————— 20
1-5-7. اآتشافات تکمیلی —————————————— 21
1-6- ارزیابی تناژ ذخیره آانسار————————————– 22
1- 7.تاریخچه فعالیتها و طرحهای استخراجی ———————- 24
1-7-1.فعالیتهای استخراج بر روی آانسار انگوران ——————- 24
1-7-2.طرح اولیه تعیین محدوده نهایی معدن انگوران ————— 26
استخراج سنگ معدن———————————————– 27
1-7-4.طرح 10 ساله بهره برداری از معدن انگوران —————— 27
1-7-5.طرح نهایی معدن انگوران به روش روباز پلکانی ————– 28
1-7-6.طرح محدوده نهایی معدن انگوران ————————— 31
1-7-7.طرح پایه معدن زیر زمینی انگوران ————————— 32
1-8.ژئوتکنیک ——————————————————– 33
1-9.آانه آرایی و فرآوری———————————————– 34
1- 10.وضعیت فعلی معدنکاری در معدن انگوران ——————– 37
1-10-1.طراحی معدن ———————————————– 37
1-10-2.عملیات استخراجی و باطله برداری ———————— 38

فصل دوم : آشنایی با سیمای معدن انگوران

مقدمه FLAC/Slope یک ورژن مختصری از برنامهFLAC می باشد که برای انجام محاسباتضریب ایمنی در تحلیل پایداری شیب طراحی شده است.FLAC/Slope به سرعت می تواندمدلهای شیبهای سنگی و یا خاکی را تهیه و شرایط پایداری آنها را بررسی نماید.برنامه FLAC/Slope براساس نظریه حد پایداری تهیه شده است که فاکتور ایمنی را میتواند تعیین کند.انجام محاسبات پایداری به صورت تقریب زدن و براساس موقعیت و زاویهداخلی نیروهای برشی بنا نهاده شده است.ای ن برنام ه ب رای ح ل کام ل ت نش و تغیی ر مک ان و تع ادل و مع ادلات ترکیب ی طراح ی گردی ده است.شرایط یک مجموعه معین و معلوم می باشد.این برنامه می تواند پایداری یا ناپایداری اینمجموعه را تعیین کند.بطور اتوماتیک مجموعه هایی را که خصوصیات مقاومتی آنها تغییرمیکند را شبیه سازی می نماید.ضریب ایمنی در اطراف نقطه پایدار بدست می آید و موقعیتشکست بحرانی (ریزش) را می توان تعیین نمود.این برنامه زمان بیشتری را نسبت به برنامه حد پایداری برای تعیین یک ضریب پایداری بهخ ود اخت صاص میده د .ب ا پی شرفت در س رعت کامپیوتره ا انج ام محاس بات در م دت زم انکوتاهتری صورت می گیرد که این موضوع موجب میشود این برنامه به عنوان یک برنامهحد پایداری پیشنهاد گردد و مزیت های فراوان تری در راه حل مسائل حد پایداری فراهم میکند.[41]3-1-1-ویژگی های برنامه FLAC/Slope در گستره وسیعی از بررسی شرایط پایداری شیب ها و دیوارهای خاکی بکاربرده می شود هر کدام از وضعیت ها در ابزار گرافیکی برنامه بطور جداگانه تعریف میشوند.1-ایجاد شکل مرز شیب اجازه می دهد تا خیلی سریع شبکه بندی خطی غیر خطی و شیب پلهها و دیوارهای خاکی انجام گیرد.ابزارbound شبکه بندی شیبهایی با شکل ساده و شیبهایغیر خطی و خیلی پیچیده در سطح زمین را از هم تفکیک می کند.2-چندین لایه از مواد با جهت ها و ضخامت های متفاوت را در مدل می توان بسادگی توسطکلیک و حرکت موس بر روی مرز لایه ها در ابزار layer بوجود آورد.

2- 1.مقدمه ——————————————————— 40
2-2.روش استخراج ————————————————– 40
2- 4.توضیح عکسها ———————————————— 40

فصل سوم : نرم افزار FLAC

مقدمه FLAC/Slope یک ورژن مختصری از برنامهFLAC می باشد که برای انجام محاسباتضریب ایمنی در تحلیل پایداری شیب طراحی شده است.FLAC/Slope به سرعت می تواندمدلهای شیبهای سنگی و یا خاکی را تهیه و شرایط پایداری آنها را بررسی نماید. برنامه FLAC/Slope براساس نظریه حد پایداری تهیه شده است که فاکتور ایمنی را میتواند تعیین کند.انجام محاسبات پایداری به صورت تقریب زدن و براساس موقعیت و زاویهداخلی نیروهای برشی بنا نهاده شده است. ای ن برنام ه ب رای ح ل کام ل ت نش و تغیی ر مک ان و تع ادل و مع ادلات ترکیب ی طراح ی گردی ده است.شرایط یک مجموعه معین و معلوم می باشد.این برنامه می تواند پایداری یا ناپایداری اینمجموعه را تعیین کند.بطور اتوماتیک مجموعه هایی را که خصوصیات مقاومتی آنها تغییرمیکند را شبیه سازی می نماید.ضریب ایمنی در اطراف نقطه پایدار بدست می آید و موقعیتشکست بحرانی (ریزش) را می توان تعیین نمود. این برنامه زمان بیشتری را نسبت به برنامه حد پایداری برای تعیین یک ضریب پایداری بهخ ود اخت صاص میده د .ب ا پی شرفت در س رعت کامپیوتره ا انج ام محاس بات در م دت زم انکوتاهتری صورت می گیرد که این موضوع موجب میشود این برنامه به عنوان یک برنامهحد پایداری پیشنهاد گردد و مزیت های فراوان تری در راه حل مسائل حد پایداری فراهم میکند.[41] 3-1-1-ویژگی های برنامه FLAC/Slope در گستره وسیعی از بررسی شرایط پایداری شیب ها و دیوارهای خاکی بکاربرده می شود هر کدام از وضعیت ها در ابزار گرافیکی برنامه بطور جداگانه تعریف میشوند.

– 1.مقدمه ——————————————————— 52
3-1-1.ویژگی های برنامه ——————————————- 52
3-1-2.روش تحلیل مدل ——————————————— 54
3-2- 1.ایجاد مدل شیب معدن انگوران ————————— —-55
3-2-2.ایجاد لایه ها ————————————————– 55
3-2-3. تعیین مواد و خصوصیات آنها———————————- 56
3-2-4.افزودن یک سطح ضعیف ————————————– 57
3-2- 5.شبکه بندی ————————————————– 58
3-3- 6.اجرای برنامه ————————————————– 58
3-3- تغییر در طراحی شیب——————————————-59
3-3-1.اجرای برنامه————————————————— 60

تصویر پله های استخراجی

تصویر پله های استخراجی

فصل چهارم : طراحی معدن انگوران

با بررسی طبیعت اصلی زمین و حفره هایی آه در توده سنگها ایجاد می شود باید بهترینش بیه س ازی آ ه م ی توان د ب ا ماهی ت زم ین س ازگار باش د را پی دا آن یم. آن ح التی اس ت آ هناپیوس تگی ه ای زم ین را ب ه ط ور آام ل در نظرگی رد و تنه ا روش ع ددی آ ه ت وده س نگ راناپیوسته (به طور مکرر درزه و شکاف دار) فرض می کند و برای ارزیابی و بررسی تغییرشکل و شکست توده سنگ اطراف فضاهای زیر زمینی به آار می رود روش اجزاء مجزااست. موارد آاربرد این روش در مکانیک سنگ گوناگون می باشد و تمامی فعالیتهای وابسته به ایندانش به ویژه حفریات زیر زمینی، شیروانی ها و پی های سنگی را در بر می گیرد . این روش از نظر تقسیم محدوده مساله به سیستمی از بلوآها ، مشابه روش المان محدود است ولیتف اوت اساس ی آن ب ا س ایر روش های ع ددی در ای ن اس ت آ ه در ای ن روش آ ل هندس ه م دل والمانه ا (اج زاء ) بوس یله فاص له و جه ت ناپیوس تگی ه ای ت وده س نگ تعی ین م ی ش ود فرم ولسازی و پیشرفت روش اجزاء مجزا نخستین بار بوسیله آندال و در سال 1971 آغاز شده وروند پیشرفت آن طی چند دهه اخیر ادامه یافته است نرم افزاری آه بر مبنای این روش بهبررسی مسائل می پردازد به نامUDEC شناخته شده است و در سال 1980 توسط آندال بهثبت رسیده است. پیشرفت بیشتر UDEC بوسیله آندال وهارت درسال 1985 انجام شد و وس در سال 1987 توانایی های آن را افزایش داد.[30] در اینج ا ه دف اص لی بی ان روش اج زاء مج زا ب ه عن وان ی ک روش آارآم د و بررس ی ن رمافزارUDEC می باشد در این قسمت تلاش شده است آه روابط و اصول روش به طور خلاصهارائه شوند.

4- 1.مقدمه ———————————————————- 66
4-2- 1.چگونگی نامگذاری روش ————————————- 67
4-1-3.روش حل صریح ———————————————— 68
4-1-4.اساس روش اجزا مجزا—————————————– 70
4-1-5. تغییر شکل پذیری بلوکها————————————– 71
4-1-6.میرایی ——————————————————— 72
4-1-7.معادلات حرکت و قوانین نیرو-جابجایی ———————— 75
4-1-8. تفاوت روش اجزا مجزا و روشهای عددی پیوسته————– 76
4-2. بررسی کلی نرم افزار UDEC—–ا——————————- 77
4-2-1. مقدمه——————————————————— 77
4-2-2. زمینه های کاربرد نرم افزار UDEC—-ا————————- 79
4-2-3. مدل های رفتاری بلوک ها————————————- 81
4-2-4. مدل های رفتاری ناپیوستگی———————————- 86
4-2-5. پارامتر های مورد نیاز نرم افزار UDEC–ا———————— 87
4-2-6. اجزای سازه ای———————————————— 88
4-2-7. مراحل مدل سازی در UDEC——-ا————————— 89

فصل پنجم : بررسی فنی و اقتصادی طرح معدن انگوران

مقدمه :
بررسی فنی و اقتصادی از نکات لازم در هر طرح و معدنی می باشد و در این فصل پس ازتعریف معیار آانسار قابل استحصال معدن انگوران در شرایط فعلی وضعیت آن در آاواک طراحی شده ، دوره های استخراجی با توجه به ظرفیت سالانه استخراج معدن تعیین شده اند. سپس هزینه معدنکاری سالانه و درآمد سالانه حاصل از فروش ماده معدنی در هر دوره با توجه به قیمت فروش ماده معدنی و هزینه برداشت آن و همچنین هزینه باطله برداری محاسبهشده است. از آنجایی آه این طراحی بنا به پیشنهاد شرآت بهره بردار از معدن تهیه شده استلذا مقدار درآمد ، بر مبنای فروش آانسنگ با عیار بالای 15 درصد در سر معدن محاسبه شدهاست لازم به ذآر است نحوه عملیات معدنکاری در معدن انگوران به صورت پیمانکاری استو محاسبات نیز بر اساس آن ارقام انجام شده است .
5-2 تعیین دوره های استخراجی : [ 18 ]
در واقع آانسار انگوران به دو بخش قابل تقسیم است :
الف – بخش غیر قابل استحصال: این بخش قسمتهایی را شامل می شود آه عیار روی در آنهاآمتر از 15 درصد است .
ب – بخش قابل استحصال: این بخش قسمتهایی را شامل می شود آه عیار روی در آنها بیشتراز 15 درصد است . بخشهای قابل استحصال به عنوان ماده معدنی نیز با توجه به عیار روی به دو دسته آانسنگآم عیار و آانسنگ پر عیار تقسیم شده است آانسنگ آم عیار قسمتهایی را شامل می شود آهعیار روی در آنها بین 15 تا 25 درصد است و بخش پر عیار به قسمتهایی اطلاق می گرددآه عیار روی در آنها بیشتر از 25 درصد می باشد . در حال حاضر نسبت استخراج سالانه ماده معدنی آم عیار به پر عیار 2 به 3 است. با توجهبه اینکه ظرفیت استخراج سالانه معدن 500 هزار تن می باشد می توان گفت سالانه حدود200 هزار تن ماده معدنی آم عیار و حدود 300 هزار تن ماده معدنی پر عیار استخراج میشود بدین ترتیب با توجه به تناژ ماده معدنی موجود در آاواک طراحی شده به تفکیک آم عیار وپر عیار آه در جدول 5-1 آمده است دو دوره استخراج برای معدن قابل تعیین است .

1-5.مقدمه————————————————————- 91
5-2.تعیین دوره های استخراجی ————————————–91
5-3.برآورد درآمد ——————————————————- 92
5- 4.برآورد هزینه ها ————————————————— 93
5-4- 1.هزینه های عملیاتی ——————————————- 93
5-4-2.هزینه های سرمایه أی —————————————— 97
5-5- ارزیابی اقتصادی طرح به روش نرخ بازگشت داخلی سرمایه —- 103
5-6- تحلیل حساسیت نسبت به قیمت روی ————————– 104
5-7- تحلیل حساسیت نسبت به هزینه عملیاتی ——————— 109
5- 8.ارزیابی اقتصادی طرح آاواک در توسعه آتی معدن—————— 112
5-8- 1.برآورد درآمد —————————————————– 112
5-8-2.برآورد هزینه —————————————————— 113
5-8-3. تعیین نرخ بازگشت داخلی سرمایه —————————– 113
5-8-4.تحلیل حساسیت نسبت به قیمت روی ————————– 114
5-8-5.تحلیل حساسیت نسبت به هزینه عملیاتی ——————– 117

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

در ای ن مطالع ه ، پ ژوهش تعی ین مح دوده نه ایی مع دن س رب و روی انگ وران ب ااستفاده از نرم افزارFLAC انجام گردید. مراحل انجام طراحی و برنامه ریزیاستخراجی و طراحی رمپ ها و پله و توالی برداشت از محل های مختلف آاواکاز جهات مختلف مورد بررسی فنی و عملی قرار گرفت. به طور آل باید طرحیرا انتخاب آرد آه بهترین روش ، بهترین شرایط اجرا و بهترین شرایط اقتصادیرا داشته و هدفمند نیز باشد و هر طراحی مراحل مختلفی را دارد آه عبارتند از:
1- مرحل ه امک ان س نجی مق دماتی ،2- مرحل ه طراح ی امک ان س نجی نه ایی ، 3- مرحله طراحی مهندسی ، 4- مرحله طراحی دقیق( جزئی) می باشد آه در موردمعادن روباز طراحی مهندسی یعنی اینکه ، عوامل مؤثر را در استخراج طراحی وم شخص آن یم مانن د بل وک اس تخراجی ، پل ه اس تخراجی ، رم پ ه ای مع دنی ،وضعیت دیواره شیب دار ، نسبت باطله برداری و عیار حد و … در آل باید درطراحی مهندسی بدانیم چه اطلاعاتی را می خواهیم و آنها را چگونه پردازش میآنیم و در نهایت از پردازش اطلاعات چه مواردی را بدست می آوریم و در نهایت محدوده نهایی معدن را طراحی می آنیم و پس از آن دنبال طراحی ماشین آلات ونیروی انسانی می رویم و در طراحی تفصیلی( دقیق) هم قبل از بهره برداری وهم بعد از بهره برداری صورت می گیرد و با توجه به بررسی هایی آه صورتگرفت و با مقایسه نتایج بدست آمده طرح توسعه آتی معدن نسبت به وضعیت فعلیمعدن سود آوری بالایی دارد بنابراین با توجه به برنامه های آینده طرح محدوده نهایی ارزش بازنگری را دارد آه یک برنامه ریزی دقیق برای معدن تهیه شود و با مقایسه حال و آینده ، حال زمان بیشتری برای استخراج آل آانسار نیاز است آه بهطبع بازگشت سرمایه در دراز مدت طرحها و سود آمتر خواهد بود پس باید بهفکر طرح جدید برای آینده باشیم و با توجه به این مطالب برای طراحی در آینده ومقایسه طرحها و نتایج و پیشنهادهایی ارائه شده است .

نتیجه و پیشنهاد ——————————————————– 120
فهرست و منابع فارسی ———————————————— 125
فهرست منابع غیر فارسی ———————————————- 129

تصویر ریزش پله

تصویر ریزش پله

فهرست جدول

1-1. جدول : برأورد تناژ ذخیره معدن انگوران در سال ——————– 23
1-2.جدول : مقادیر آانسنگهای قابل استخراج از ترازهای —————–26
5-1.جدول : وضعیت ماده معدنی موجود در آاواک به تفکیک آم ————92
5-2.جدول : قیمت فروش آانسنگ در معدن انگوران به تفکیک آم ———-93
5-3.جدول : درآمد سالانه حاصل از فروش آانسنگ انگوران به ————-94
5-4.جدول : نرخ پیمانکاری استخراج آانسنگ و باطله برداری در ————95
5-5.جدول : متوسط حقوق دولتی در نظر گرفته شده برای آانسنگ ——–96
5-6.جدول : هزینه های ثابت سالانه تولید در معدن انگوران—————– 96
5-7.جدول : هزینه های سالانه فروش ، مالی و اداری و تشکیلاتی——— 96
5-9.جدول : هزینه های سرمایه أی غیر مستقیم معدن انگوران————– 98

فهرست شکل ها

2-1.شکل : تصویر پله های استخراجی در معدن —————————- 41
2-2.شکل : تصویر رمپ معدن————————————————- 42
2-3.شکل : تصویر استخراج در پله ها—————————————- 43
2-4.شکل تصویر باطله برداری———————————————— 44
2-5.شکل : تصویر پله های استخراجی————————————– 45
2-6.شکل :تصویر ریزش پله————————————————– 46
2-7.شکل : درزه دار شدن پله ها ——————————————– 47
2-8.شکل :تصویر پیت معدن ————————————————- 47
2-9.شکل : تصویر پله های استخراجی————————————– 48
2-10.شکل : تصویر ریزش پله ها———————————————-50

 

Abstract

Anguran mine the biggest lead and zinc mine in Iran is situated at 130 (km) of Zanjan. the yearly extraction amount of the ore is 500000 ton. The software named as”flac”is used in the project in order to calculate the stable slope stage of the ore stable slope stage waste and the final slope pit. ratio of the waste by ore is calculated as 7:1 and studies for computation of technical and economical influences of the project are also been madeمقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000 تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان