مقدمه :
در ابتد ا بايد گفت معدن انگوران بزرگترين و پر اهميت ترين معدن سرب و روي ايراناست. و از نظر فلز محتوي با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقايسه است. اين معدندر طول جغرافيايي 20 درجه و 47 دقيقه شرقي و عرض 40 درجه و 36 دقيقه شماليواقع است. آانسار انگوران به صورت يك رگه با ضخامت حدود 100 تا 260 متر وشيب حدود 20 تا 30 درجه به طرف شرق تشكيل شده است. طول آانسار انگوران دربخ ش پ ر ض خامت ح دود 700 مت ر و بي شترين ع رض آن 600 مت ر اس ت. گ سترش س طحي آان سار ب ا اف زايش عم ق ودر جه ت جن وب آ اهش م ي ياب د . ب ه ط ور آل ي م اده معدني از دو بخش سولفوره در ترازهاي پايين واآسيده در ترازهاي بالايي تشكيل شدهاست. درحال حاضر بدليل عمق زياد بخش سولفوره تنها بخش اآسيده آانسار استخراجمي گردد. و آانيهاي حاوي سرب و روي در بخش اآسيده آانسار اسميت زونيت ، همي مورفيت ، سروزيت و ميمتيت وآانيهاي مهم بخش سولفوره آن اسفالريت و گالن است[35و39 ] .

تصوير ريزش پله ها

تصوير ريزش پله ها

 

فهرست مطالب

چكيده ———————————————————– 1
مقدمه ———————————————————– 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : اساس و آليات معدن انگوران

ب ر پاي ه داده ه ا و آماره اي جه اني ، اي ران ب ا داش تن 10 درص د از من ابع روي جه انجايگاه چهارم را در بين آشورهاي منابع عظيم روي به خود اختصاص داده است. در حال حاضر تعداد 6 معدن سرب و روي و 4 معدن سرب فعال در ايران وجود دارد. از ب ين مع ادن فع ال موج ود مع دن س رب و روي انگ وران ب ا ذخي ره قطع ي 22 ميلي ون ت ن بالاترين ذخيره را داراست . [ 1 ]ب راي نخ ستين ب ار اي ن مع دن در س ال 1314 ب ه روش زي ر زمين ي و غي ر سي ستماتيكشروع به استخراج آرد. پس از آن استخراج معدن به روش روباز از سال 1352 آغازو هم اآنون نيز به همين روش در حال بهره برداري است. درطي سالهاي بهره برداري و قبل از آن فعاليتهاي اآتشافي زيادي برروي آانسار انگوران و محدوده آن انجام شدهاست فعاليتهاي اوليه معدنكاري در معدن انگوران بدون انجام عمليات اآتشافي و بررويرخنمونهايي از سرب آه حاوي مقدار قابل توجهي نقره بوده انجام شده است. پس ازاستخراج ذخاير سطحي و افزايش عمق معدنكاري ضرورت انجام مطالعات اآتشافي مشخص گرديده است [ 1 ] .به طبع در آغاز ، فعاليتهاي اآتشافي به صورت ابتدايي( غير مكانيزه) و با استخراجمواد معدني همراه بوده است اما با واگذاري معدن به بخش خصوصي فعاليتهاي اآتشافيحال ت سي ستماتيك ب ه خ ود گرفت ه و ب ه ص ورت م نظم ت ر ادام ه يافت ه اس ت. فعاليته اي اآتشافي در معدن انگوران در چندين مرحله انجام شده است. در خلال انجام فعاليتهاياآتشافي در منطقه انگوران مطالعاتي نيز به منظور مشخص شدن وضعيت آاني شناسي، سنگ شناس ي و ژنزآان سار انگ وران انج ام ش ده اس ت ام ا متأس فانه ب ا گذش ت زم ان ،بسياري از عملكردها و گزارشهاي مذآور از بين رفته است [ 1] .

1-1. مقدمه ——————————————————- 4
1-2.موقعيت جغرافيايي و وضعيت آب و هوايي معدن ————- 5
1- 3.زمين شناسي معدن انگوران ——————————– 6
1-3-1.زمين شناسي عمومي محدوده معدن ——————– 6
1-3-2.چينه شناسي و جايگاه آانسار انگوران ——————– 7
1-3-3.زمين شناسي ساختمانهاي آانسار انگوران ————— 9
1-3-4.آاني شناسي آانيهاي آانسار انگوران ——————— 10
1-3-5.ژنز آانسار انگوران —————————————— 12
1-3-6.مشخصه هاي هندسي آانسار —————————- 15
1-4.سابقه بهره برداري از معدن انگوران ————————– 16
1- 5.فعاليتهاي اآتشافي معدن انگوران ————————— 17
1-5- 1.حفر چاه اآتشافي —————————————– 17
1-5-2.حفر ترانشه هاي اآتشافي ——————————— 17
1-5-3.حفر تونلهاي اآتشافي ————————————– 17
1-5-4.حفر گمانه هاي اآتشافي ———————————– 18
1-5-5.اآتشافات ژئو شيميايي ————————————- 19
1-5-6.اآتشافات ژئو فيزيكي ————————————— 20
1-5-7. اآتشافات تكميلي —————————————— 21
1-6- ارزيابي تناژ ذخيره آانسار————————————– 22
1- 7.تاريخچه فعاليتها و طرحهاي استخراجي ———————- 24
1-7-1.فعاليتهاي استخراج بر روي آانسار انگوران ——————- 24
1-7-2.طرح اوليه تعيين محدوده نهايي معدن انگوران ————— 26
استخراج سنگ معدن———————————————– 27
1-7-4.طرح 10 ساله بهره برداري از معدن انگوران —————— 27
1-7-5.طرح نهايي معدن انگوران به روش روباز پلكاني ————– 28
1-7-6.طرح محدوده نهايي معدن انگوران ————————— 31
1-7-7.طرح پايه معدن زير زميني انگوران ————————— 32
1-8.ژئوتكنيك ——————————————————– 33
1-9.آانه آرايي و فرآوري———————————————– 34
1- 10.وضعيت فعلي معدنكاري در معدن انگوران ——————– 37
1-10-1.طراحي معدن ———————————————– 37
1-10-2.عمليات استخراجي و باطله برداري ———————— 38

فصل دوم : آشنايي با سيمای معدن انگوران

مقدمه FLAC/Slope يک ورژن مختصری از برنامهFLAC می باشد که برای انجام محاسباتضريب ايمنی در تحليل پايداری شيب طراحی شده است.FLAC/Slope به سرعت می تواندمدلهای شيبهای سنگی و يا خاکی را تهيه و شرايط پايداری آنها را بررسی نمايد.برنامه FLAC/Slope براساس نظريه حد پايداری تهيه شده است که فاکتور ايمنی را میتواند تعيين کند.انجام محاسبات پايداری به صورت تقريب زدن و براساس موقعيت و زاويهداخلی نيروهای برشی بنا نهاده شده است.اي ن برنام ه ب رای ح ل کام ل ت نش و تغيي ر مک ان و تع ادل و مع ادلات ترکيب ی طراح ی گردي ده است.شرايط يک مجموعه معين و معلوم می باشد.اين برنامه می تواند پايداری يا ناپايداری اينمجموعه را تعيين کند.بطور اتوماتيک مجموعه هايی را که خصوصيات مقاومتی آنها تغييرميکند را شبيه سازی می نمايد.ضريب ايمنی در اطراف نقطه پايدار بدست می آيد و موقعيتشکست بحرانی (ريزش) را می توان تعيين نمود.اين برنامه زمان بيشتری را نسبت به برنامه حد پايداری برای تعيين يک ضريب پايداری بهخ ود اخت صاص ميده د .ب ا پي شرفت در س رعت کامپيوتره ا انج ام محاس بات در م دت زم انکوتاهتری صورت می گيرد که اين موضوع موجب ميشود اين برنامه به عنوان يک برنامهحد پايداری پيشنهاد گردد و مزيت های فراوان تری در راه حل مسائل حد پايداری فراهم میکند.[41]3-1-1-ويژگی های برنامه FLAC/Slope در گستره وسيعی از بررسی شرايط پايداری شيب ها و ديوارهای خاکی بکاربرده می شود هر کدام از وضعيت ها در ابزار گرافيکی برنامه بطور جداگانه تعريف میشوند.1-ايجاد شکل مرز شيب اجازه می دهد تا خيلی سريع شبکه بندی خطی غير خطی و شيب پلهها و ديوارهای خاکی انجام گيرد.ابزارbound شبکه بندی شيبهايی با شکل ساده و شيبهایغير خطی و خيلی پيچيده در سطح زمين را از هم تفکيک می کند.2-چندين لايه از مواد با جهت ها و ضخامت های متفاوت را در مدل می توان بسادگی توسطکليک و حرکت موس بر روی مرز لايه ها در ابزار layer بوجود آورد.

2- 1.مقدمه ——————————————————— 40
2-2.روش استخراج ————————————————– 40
2- 4.توضيح عکسها ———————————————— 40

فصل سوم : نرم افزار FLAC

مقدمه FLAC/Slope يک ورژن مختصری از برنامهFLAC می باشد که برای انجام محاسباتضريب ايمنی در تحليل پايداری شيب طراحی شده است.FLAC/Slope به سرعت می تواندمدلهای شيبهای سنگی و يا خاکی را تهيه و شرايط پايداری آنها را بررسی نمايد. برنامه FLAC/Slope براساس نظريه حد پايداری تهيه شده است که فاکتور ايمنی را میتواند تعيين کند.انجام محاسبات پايداری به صورت تقريب زدن و براساس موقعيت و زاويهداخلی نيروهای برشی بنا نهاده شده است. اي ن برنام ه ب رای ح ل کام ل ت نش و تغيي ر مک ان و تع ادل و مع ادلات ترکيب ی طراح ی گردي ده است.شرايط يک مجموعه معين و معلوم می باشد.اين برنامه می تواند پايداری يا ناپايداری اينمجموعه را تعيين کند.بطور اتوماتيک مجموعه هايی را که خصوصيات مقاومتی آنها تغييرميکند را شبيه سازی می نمايد.ضريب ايمنی در اطراف نقطه پايدار بدست می آيد و موقعيتشکست بحرانی (ريزش) را می توان تعيين نمود. اين برنامه زمان بيشتری را نسبت به برنامه حد پايداری برای تعيين يک ضريب پايداری بهخ ود اخت صاص ميده د .ب ا پي شرفت در س رعت کامپيوتره ا انج ام محاس بات در م دت زم انکوتاهتری صورت می گيرد که اين موضوع موجب ميشود اين برنامه به عنوان يک برنامهحد پايداری پيشنهاد گردد و مزيت های فراوان تری در راه حل مسائل حد پايداری فراهم میکند.[41] 3-1-1-ويژگی های برنامه FLAC/Slope در گستره وسيعی از بررسی شرايط پايداری شيب ها و ديوارهای خاکی بکاربرده می شود هر کدام از وضعيت ها در ابزار گرافيکی برنامه بطور جداگانه تعريف میشوند.

– 1.مقدمه ——————————————————— 52
3-1-1.ويژگی های برنامه ——————————————- 52
3-1-2.روش تحليل مدل ——————————————— 54
3-2- 1.ايجاد مدل شيب معدن انگوران ————————— —-55
3-2-2.ايجاد لايه ها ————————————————– 55
3-2-3. تعيين مواد و خصوصيات آنها———————————- 56
3-2-4.افزودن يک سطح ضعيف ————————————– 57
3-2- 5.شبکه بندي ————————————————– 58
3-3- 6.اجرای برنامه ————————————————– 58
3-3- تغيير در طراحی شيب——————————————-59
3-3-1.اجرای برنامه————————————————— 60

تصوير پله های استخراجی

تصوير پله های استخراجی

فصل چهارم : طراحي معدن انگوران

با بررسي طبيعت اصلي زمين و حفره هايي آه در توده سنگها ايجاد مي شود بايد بهترينش بيه س ازي آ ه م ي توان د ب ا ماهي ت زم ين س ازگار باش د را پي دا آن يم. آن ح التي اس ت آ هناپيوس تگي ه اي زم ين را ب ه ط ور آام ل در نظرگي رد و تنه ا روش ع ددي آ ه ت وده س نگ راناپيوسته (به طور مكرر درزه و شكاف دار) فرض می کند و براي ارزيابي و بررسي تغييرشكل و شكست توده سنگ اطراف فضاهاي زير زميني به آار می رود روش اجزاء مجزااست. موارد آاربرد اين روش در مكانيك سنگ گوناگون مي باشد و تمامي فعاليتهاي وابسته به ايندانش به ويژه حفريات زير زميني، شيرواني ها و پي هاي سنگي را در بر مي گيرد . اين روش از نظر تقسيم محدوده مساله به سيستمي از بلوآها ، مشابه روش المان محدود است وليتف اوت اساس ي آن ب ا س اير روش هاي ع ددي در اي ن اس ت آ ه در اي ن روش آ ل هندس ه م دل والمانه ا (اج زاء ) بوس يله فاص له و جه ت ناپيوس تگي ه اي ت وده س نگ تعي ين م ي ش ود فرم ولسازي و پيشرفت روش اجزاء مجزا نخستين بار بوسيله آندال و در سال 1971 آغاز شده وروند پيشرفت آن طي چند دهه اخير ادامه يافته است نرم افزاري آه بر مبناي اين روش بهبررسي مسائل مي پردازد به نامUDEC شناخته شده است و در سال 1980 توسط آندال بهثبت رسيده است. پيشرفت بيشتر UDEC بوسيله آندال وهارت درسال 1985 انجام شد و وس در سال 1987 توانايي هاي آن را افزايش داد.[30] در اينج ا ه دف اص لي بي ان روش اج زاء مج زا ب ه عن وان ي ك روش آارآم د و بررس ي ن رمافزارUDEC مي باشد در اين قسمت تلاش شده است آه روابط و اصول روش به طور خلاصهارائه شوند.

4- 1.مقدمه ———————————————————- 66
4-2- 1.چگونگی نامگذاری روش ————————————- 67
4-1-3.روش حل صريح ———————————————— 68
4-1-4.اساس روش اجزا مجزا—————————————– 70
4-1-5. تغيير شکل پذيری بلوکها————————————– 71
4-1-6.ميرايی ——————————————————— 72
4-1-7.معادلات حرکت و قوانين نيرو-جابجايی ———————— 75
4-1-8. تفاوت روش اجزا مجزا و روشهای عددی پيوسته————– 76
4-2. بررسی کلی نرم افزار UDEC—–ا——————————- 77
4-2-1. مقدمه——————————————————— 77
4-2-2. زمينه های کاربرد نرم افزار UDEC—-ا————————- 79
4-2-3. مدل های رفتاری بلوک ها————————————- 81
4-2-4. مدل های رفتاری ناپيوستگی———————————- 86
4-2-5. پارامتر های مورد نياز نرم افزار UDEC–ا———————— 87
4-2-6. اجزای سازه ای———————————————— 88
4-2-7. مراحل مدل سازی در UDEC——-ا————————— 89

فصل پنجم : بررسي فني و اقتصادي طرح معدن انگوران

مقدمه :
بررسي فني و اقتصادي از نكات لازم در هر طرح و معدني مي باشد و در اين فصل پس ازتعريف معيار آانسار قابل استحصال معدن انگوران در شرايط فعلي وضعيت آن در آاواك طراحي شده ، دوره هاي استخراجي با توجه به ظرفيت سالانه استخراج معدن تعيين شده اند. سپس هزينه معدنكاري سالانه و درآمد سالانه حاصل از فروش ماده معدني در هر دوره با توجه به قيمت فروش ماده معدني و هزينه برداشت آن و همچنين هزينه باطله برداري محاسبهشده است. از آنجايي آه اين طراحي بنا به پيشنهاد شرآت بهره بردار از معدن تهيه شده استلذا مقدار درآمد ، بر مبناي فروش آانسنگ با عيار بالاي 15 درصد در سر معدن محاسبه شدهاست لازم به ذآر است نحوه عمليات معدنكاري در معدن انگوران به صورت پيمانكاري استو محاسبات نيز بر اساس آن ارقام انجام شده است .
5-2 تعيين دوره هاي استخراجي : [ 18 ]
در واقع آانسار انگوران به دو بخش قابل تقسيم است :
الف – بخش غير قابل استحصال: اين بخش قسمتهايي را شامل مي شود آه عيار روي در آنهاآمتر از 15 درصد است .
ب – بخش قابل استحصال: اين بخش قسمتهايي را شامل مي شود آه عيار روي در آنها بيشتراز 15 درصد است . بخشهاي قابل استحصال به عنوان ماده معدني نيز با توجه به عيار روي به دو دسته آانسنگآم عيار و آانسنگ پر عيار تقسيم شده است آانسنگ آم عيار قسمتهايي را شامل مي شود آهعيار روي در آنها بين 15 تا 25 درصد است و بخش پر عيار به قسمتهايي اطلاق مي گرددآه عيار روي در آنها بيشتر از 25 درصد مي باشد . در حال حاضر نسبت استخراج سالانه ماده معدني آم عيار به پر عيار 2 به 3 است. با توجهبه اينكه ظرفيت استخراج سالانه معدن 500 هزار تن مي باشد مي توان گفت سالانه حدود200 هزار تن ماده معدني آم عيار و حدود 300 هزار تن ماده معدني پر عيار استخراج ميشود بدين ترتيب با توجه به تناژ ماده معدني موجود در آاواك طراحي شده به تفكيك آم عيار وپر عيار آه در جدول 5-1 آمده است دو دوره استخراج براي معدن قابل تعيين است .

1-5.مقدمه————————————————————- 91
5-2.تعيين دوره هاي استخراجي ————————————–91
5-3.برآورد درآمد ——————————————————- 92
5- 4.برآورد هزينه ها ————————————————— 93
5-4- 1.هزينه هاي عملياتي ——————————————- 93
5-4-2.هزينه هاي سرمايه أي —————————————— 97
5-5- ارزيابي اقتصادي طرح به روش نرخ بازگشت داخلي سرمايه —- 103
5-6- تحليل حساسيت نسبت به قيمت روي ————————– 104
5-7- تحليل حساسيت نسبت به هزينه عملياتي ——————— 109
5- 8.ارزيابي اقتصادي طرح آاواك در توسعه آتي معدن—————— 112
5-8- 1.برآورد درآمد —————————————————– 112
5-8-2.برآورد هزينه —————————————————— 113
5-8-3. تعيين نرخ بازگشت داخلي سرمايه —————————– 113
5-8-4.تحليل حساسيت نسبت به قيمت روي ————————– 114
5-8-5.تحليل حساسيت نسبت به هزينه عملياتي ——————– 117

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات

در اي ن مطالع ه ، پ ژوهش تعي ين مح دوده نه ايي مع دن س رب و روي انگ وران ب ااستفاده از نرم افزارFLAC انجام گرديد. مراحل انجام طراحي و برنامه ريزياستخراجي و طراحي رمپ ها و پله و توالي برداشت از محل هاي مختلف آاواكاز جهات مختلف مورد بررسي فني و عملي قرار گرفت. به طور آل بايد طرحيرا انتخاب آرد آه بهترين روش ، بهترين شرايط اجرا و بهترين شرايط اقتصاديرا داشته و هدفمند نيز باشد و هر طراحي مراحل مختلفي را دارد آه عبارتند از:
1- مرحل ه امك ان س نجي مق دماتي ،2- مرحل ه طراح ي امك ان س نجي نه ايي ، 3- مرحله طراحي مهندسي ، 4- مرحله طراحي دقيق( جزئي) مي باشد آه در موردمعادن روباز طراحي مهندسي يعني اينكه ، عوامل مؤثر را در استخراج طراحي وم شخص آن يم مانن د بل وك اس تخراجي ، پل ه اس تخراجي ، رم پ ه اي مع دني ،وضعيت ديواره شيب دار ، نسبت باطله برداري و عيار حد و … در آل بايد درطراحي مهندسي بدانيم چه اطلاعاتي را مي خواهيم و آنها را چگونه پردازش ميآنيم و در نهايت از پردازش اطلاعات چه مواردي را بدست مي آوريم و در نهايت محدوده نهايي معدن را طراحي مي آنيم و پس از آن دنبال طراحي ماشين آلات ونيروي انساني مي رويم و در طراحي تفصيلي( دقيق) هم قبل از بهره برداري وهم بعد از بهره برداري صورت مي گيرد و با توجه به بررسي هايي آه صورتگرفت و با مقايسه نتايج بدست آمده طرح توسعه آتي معدن نسبت به وضعيت فعليمعدن سود آوري بالايي دارد بنابراين با توجه به برنامه هاي آينده طرح محدوده نهايي ارزش بازنگري را دارد آه يك برنامه ريزي دقيق براي معدن تهيه شود و با مقايسه حال و آينده ، حال زمان بيشتري براي استخراج آل آانسار نياز است آه بهطبع بازگشت سرمايه در دراز مدت طرحها و سود آمتر خواهد بود پس بايد بهفكر طرح جديد براي آينده باشيم و با توجه به اين مطالب براي طراحي در آينده ومقايسه طرحها و نتايج و پيشنهادهايي ارائه شده است .

نتيجه و پيشنهاد ——————————————————– 120
فهرست و منابع فارسي ———————————————— 125
فهرست منابع غير فارسي ———————————————- 129

تصوير ريزش پله

تصوير ريزش پله

فهرست جدول

1-1. جدول : برأورد تناژ ذخيره معدن انگوران در سال ——————– 23
1-2.جدول : مقادير آانسنگهاي قابل استخراج از ترازهاي —————–26
5-1.جدول : وضعيت ماده معدني موجود در آاواك به تفكيك آم ————92
5-2.جدول : قيمت فروش آانسنگ در معدن انگوران به تفكيك آم ———-93
5-3.جدول : درآمد سالانه حاصل از فروش آانسنگ انگوران به ————-94
5-4.جدول : نرخ پيمانكاري استخراج آانسنگ و باطله برداري در ————95
5-5.جدول : متوسط حقوق دولتي در نظر گرفته شده براي آانسنگ ——–96
5-6.جدول : هزينه هاي ثابت سالانه توليد در معدن انگوران—————– 96
5-7.جدول : هزينه هاي سالانه فروش ، مالي و اداري و تشكيلاتي——— 96
5-9.جدول : هزينه هاي سرمايه أي غير مستقيم معدن انگوران————– 98

فهرست شكل ها

2-1.شكل : تصوير پله های استخراجی در معدن —————————- 41
2-2.شكل : تصوير رمپ معدن————————————————- 42
2-3.شكل : تصوير استخراج در پله ها—————————————- 43
2-4.شكل تصوير باطله برداری———————————————— 44
2-5.شكل : تصوير پله های استخراجی————————————– 45
2-6.شكل :تصوير ريزش پله————————————————– 46
2-7.شكل : درزه دار شدن پله ها ——————————————– 47
2-8.شكل :تصوير پيت معدن ————————————————- 47
2-9.شكل : تصوير پله های استخراجی————————————– 48
2-10.شكل : تصوير ريزش پله ها———————————————-50

 

Abstract

Anguran mine the biggest lead and zinc mine in Iran is situated at 130 (km) of Zanjan. the yearly extraction amount of the ore is 500000 ton. The software named as”flac”is used in the project in order to calculate the stable slope stage of the ore stable slope stage waste and the final slope pit. ratio of the waste by ore is calculated as 7:1 and studies for computation of technical and economical influences of the project are also been madeمقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000 تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان