انتخاب صفحه

مقدمه:
از اساسی ترین پیشنیازهای افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعه صنعت در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن است. بنابر این یکی از اولین نمادهای ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان یک کشور وضعیت حمل و نقل آن است. هم اکنون در بسیاری ازکشورها، مشکلات حمل و نقل و ترافیک به یکی از چالش های مهم اجتماعی و ملی تبدیل و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. به طوریکه دستیابی به حمل و نقل ارزان و ایمن و کارا به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستهای توسعه مورد تاکید است.طی سال های متمادی، متخصصان حمل و نقل ساخت و ساز راه ها و بزرگ راه ها را در کنار دیگر برنامه های رایج نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش تقاضا، تغییر کاربری زمین و… توصیه کردند. اما آنان متوجه شدند که ظرفیت ها و امکانات جدید در مدت کوتاهی توسط مصرفکنندگان بلعیده میشود و در اثر مسابقه ایجاده شده بین ساخت راه و جاده با تولید اتومبیل های راحت و ارزان، تلاش های عمرانی کم اثر شده و ایمنی راه ها نیز مرتبا” در حال کاهش است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری های روز شرایط مناسب و ویژه ای را برای ایجاد ارتباط بی وقفه (On-line) بین کاربران، مسافران، تصمیمگیرندگان، مراکز مدیریت ترافیک فراهم ساخته است. بدین ترتیب امکان ایجاد یک مدیریت هوشمندانه و هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی شبکه حمل و نقلی فراهم آمد. بنابراین همراه با پیشرفت های حاصله در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک، توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان سیاست کلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در بخش حمل و نقل مطرح گردید. بنابراین استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند جهت کاهش مشکلاتی نظیر آلودگیهای زیست محیطی، خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، اتلاف زمان مسافران و… در اغلب کشورهای جهان مد نظر قرار گرفت. اما این سوال همواره مطرح است که میزان مزایای به کارگیری این سیستم ها و میزان سرمایهگذاری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستم ها) چه میزان می باشد؟آیا سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای این پتانسیل هستند که نیاز مدیران شبکه حمل و نقل و منافع سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از این سیستم ها را برطرف سازند؟ آیا استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای توجیه اقتصادی میباشد؟

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

مراکز پر جمعیت شهری در اغلب کشورها با مشکلات زیادی در خصوص افزایش تصادفات، افزایش تراکم در راه ها و در پی آن افزایش زمان سفر و هزینه ها ی مربوطه، کاهش جاذبه در استفاده از حمل و نقل عمومی، تبعات زیست محیطی حمل و نقل و… روبرو هستند. به منظور کاهش معضلات ترافیکی، از دهه 60 میلادی ساخت هر چه بیشتر خیابان و جاده و بزرگراه در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفت. ولی مشکلات به طور کامل محو نشد و به تدریج برنامه ریزان حمل و نقل متوجه شدند که ظرفیت و امکانات جدید در مدت کوتاهی توسط مصرف کنند گان بلعیده میشود و همچنین افزایش این تسهیلات به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیتهای گسترده ای روبرو می باشد. بنا بر این به منظور غلبه بر مشکلات فوق و با توجه به اینکه دیگر حل محدودیتها با روشهای سنتی غیرممکن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفتهای حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک از دهه 1980، استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مورد توجه قرار گرفت. سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مجموعه سیستم هایی است که با استفاده از ابزارهای خودکار و برنامه ریزی بر روی آنها، برخی از عملیات کنترلی (کنترل جریان که در مقررات ترافیکی یا عوارضی و… ) و آمارگیری، اطلاع رسانی به رانندگان، برداشت اطلاعات و… را برای رفع مشکلات حمل و نقل ترافیک انجام میدهد. به عبارتی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ابزارهای چند وجهی پیچیده ای هستند که از ترکیب فن آوریهای پیشرفته در کنار یکدیگر به وجود می آید و برای بهبود اوضاع حمل و نقل و ایجاد راه حل هایی جهت ارتقاء کیفیت زندگی به کار برده میشود و استفاده از سیستمهای حمل و نقل به معنی استفاده و به کار گیری تکنولوژی های نوین (از قبیل الکترونیک، ارتباطات و سیستمهای کنترل) به منظور ارتقاء سطح ایمنی، کارآیی و ارزانی در حمل و نقل میباشد. بنابراین مزایای استفاده از این سیستم ها بی نظیر و قابل توجه است با این وجود به منظور بهرهگیری از این سیستم ها مدیران و سرمایه گذاران حمل و نقل هزینههایی را متصرف می شوند. بنابراین همواره این سوال مطرح است که مزایای به کارگیری این سیستم ها چیست و میزان به کارگیری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستمها) چه میزان است؟ آیا مزایای به کارگیری این سیستم ها به اندازه ای است که بتواند پاسخگوی هزینه استفاده از این سیستم ها باشد؟ حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای برنامه های ITS چیست؟ آیا اجرای این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی می باشد یا خیر؟بنابراین ارزیابی میزان کمی سود و هزینه های ITS ضروری می باشد تا اجرای این سیستم ها از لحاظ توجیه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این صورت میتوان این سیستم ها را با سایر گزینه های موجود حمل و نقلی نیز مقایسه نمود. هدف از انجام این پایان نامه نیز ارائه مدلی به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های هوشمند شهری می باشد.

1-1 هدف………………………………………………………………………………………….. 4
1-2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 5
1-3 روش کار و تحقیق………………………………………………………………………….. 7
1-4 متدولوژی پایان نام.ه………………………………………………………………………. 8

تصویر خودروی متخلف.

تصویر خودروی متخلف.

فصل دوم : سیستم های حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل نیروی محرک برای توسعه اقتصادی است و باعث ایجاد رفاه برای تمام انسان هـا در سراسـرجهان می گردد. زندگی مدرن و امروزی به رشد و توسعه حرکت نیازمنـد مـی باشـد . اغلـب ایـن گونـه تصـورمی شود که استفاده از وسائل نقلیه شخصی کـه اسـتفاده از آنهـا هـر روز بـیش از پـیش افـزایش مـی یابـد،مطمئن تر و ایمن تر است. نتیجه چنین تفکری این است که بر اثر افزایش تعداد وسائل نقلیه، بار شدیدی بـرتاسیسات زیربنای حمل و نقل تحمیل می شود. با وجود هزینه هـای زیـادی کـه در ایجـاد تاسیسـات جدیـدزیربنایی راه صرف شده است، باز هم تراکم ترافیک همچنین در حال افزایش است و نتایجی که در خصـوصایمنی راه ها و بهبود وضعیت محیط زیست به وجود آمده در حال کاهش میباشد.
افزایش سطح زندگی مردم، افزایش ارزش زمان و مشکلات موجود در خصوص تامین زیـر سـاخت هـایحمل و نقل از قبیل گرانی زمین، زمان بر بودن اجرای پروژه های راهسازی و در کنار آن افزایش تعداد تلفات جاده ای مدیران کشورها را بر آن داشته تا با نیم نگاهی به پیشرفت هـای حاصـل در تکنولـوژی بـه دنبـال راهحلی برای غلبه بر مشکلات حمل و نقل باشند. مفهوم»سیستم حمل و نقل هوشمند« یا به اختصار (ITS)1 یک راه حل جدید برای رفع مشکلات فوق می باشد. این سیستم می تواند راه های جدیدی را بـرای دسـتیابیبه حمل و نقل با ثبات در عرصه ارتباطات و اطلاعات در جامعه بگشاید.

2-1 سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS) 1ا………………………………………….6
2-2 تاریخچه (ITS)ا…………………………………………………………………………. 17
2-3 مفهوم خدمات کاربران………………………………………………………………… 22
2-4 مفهوم زمینههای فعالیت……………………………………………………………… 41
2-5 ارتباط بین خدمات کاربران و زمینه های فعالیت……………………………………. 55
2-6 کاربردهای ITS در محیط های شهری………………………………………………. 59

فصل سوم: مروری بر ادبیات موضوع.

در جهان امروز ارائه طرح ها وانجام پـروژه هـای حمـل و نقلـی از ضـروری تـرین نیازهـا و در عـین حـالمتداول ترین پدیده های برنامه ریزی اقتصادی کشورها به شمار می آیند، که در شکلها و مقیاس های گونـاگونبا سرمایه گذاری های متفاوت پیشنهاد می شوند و قبول و یا رد هر کدام مـ ی توانـد تـأثیرات مسـتقیم و همـهجانبه ای در کل سیاست های اقتصادی یک مملکت داشته باشد. بنابراین ارزیـابی و تصـمیم گیـری صـحیح واصولی نسب به اجرا یا عدم اجرای پروژه های پیشـنهادی از اهمیـت فراوانـی برخـوردار مـی باشـد . همچنـینارزیابی اثرات اقتصادی پروژه دارای روش های متعدد و متنوعی است کـه بسـته بـه نـوع پـروژه از روش و یـاروش های خاصی استفاده می شود، بدین ترتیب هدف اصلی این فصل معرفی روش های مختلف ارزیـابی آثـاراقتصادی پروژههای حمل و نقل است.
3-1 تعریف ارزیابی
ارزیابی به مثابه فرایند بازرسی و استدلال تعریف می شود که برای کمک به تصمیم گیـران و بـه منظـوررسیدن به انتخابی آگاهانه و منطقی طراحی شده است. تصمیم به این مورد که آیا در یک پروژه راه سرمایه گذاری شود و اگر چنین باشد با چه محـدودیتهـایهمراه خواهد بود، نتیجه وزن دادن عوامل مختلف و متعددی است که گاهی به شدت متنـاقض انـد. ارزیـابی اقتصادی یکی از راههای منظور کردن این عوامل است. هدف از ارزیابی اقتصادی فراهم سـاختن بـرآوردی ازهزینه ها و منافع حساس از هر پروژه در طول زمان و برای تصمیم گیران است که امکان دارد با ادامـه پـروژهبه شکل موجود و بدون هرگونه اصلاح (گزینه عدم انجام کار) و یا ادامه پروژه با اصلاحاتی که انتظار مـی رود، سر و کار داشته باشد. دلایل مختلفی برای انجام ارزیابی اقتصادی پروژه های راه وجود دارد. اولین و اصـولی تـرین آنهـا صـورتکلی یا جزئی بر اساس مفهوم کارایی اقتصادی است. تعیین کارایی اقتصادی بسـتگی بـه ارزش گـذاری تمـامهزینه ها و منافع حاصل از یک پروژه با معیار پولی دارد. گفته می شود که پروژه هـا از نظـر اقتصـادی کـاراییدارند که منافع حاصل از آنها با معیار پولی بیش از هزینه ها باشد، و کـاراترین پـروژه آن اسـت کـه حـداکثرتفاوت این دو مقدار را داشته باشد.

3-1 تعریف ارزیابی…………………………………………………………………………. 71
3-2 ساختار ارزیابی……………………………………………………………………….. 74
3-3 روش های ارزیابی اثرات اقتصادی پروژهها ………………………………………….75
3-4 روش های ارزیابی اثرات جانبی پروژهها…………………………………………… 84.
3-5 خلاصه و مقایسه چارچوبهای ارزیابی موجود در کشورهای جهان……………… 90
3-6 رویکرد ارزیابی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ………………………………..95
3-7 معرفی نرمافزارهای موجود در زمینه ارزیابی سیستمهای حمل و نقل……….. 108
3-8 رابطه بین خدمات کاربر و منافع سیستمهای حمل و نقل هوشمند………….. 120
3-9 بررسی اثرات و منافع سیستم های حمل و نقل هوشمند……………………. 133
4-3 روش مقایسه هزینهها و منافع سیستمهای حمل و نقل هوشمند……………. 169
4-4: متدولوژی گسترش مدل ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل ………………………………………………………………………………………………. 170
4-5: ارزیابی مدل پیشنهادی از طریق آنالیز نظر کارشناسان………………………..  173

فصل پنجم: مطالعه موردی

در این فصل ابتدا به بررسی پروژه های سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) اجرا شده در بزرگ راه های تهران پرداخته و سپس مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه موردی، مربوط به ارزیابی اقتصادی تجهیز فرضی بزرگراه همت به سیستم های حمل و نقل هوشمند می باشد. به دلیل نابسامانی های مرتبط با نحوه کارکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند موجود در سطح شهر تهران و همچنین عدم وجود اطلاعات قبل و بعد این سیستم ها، این مطالعه به بررسی اقتصادی، اجرا و نصب فرضی این سیستم ها بر روی بزرگراه همت پرداخته است و مطابق با مدل ارائه شده در فصل قبل منافع این سیستم ها در بخش های افزایش ایمنی، بهبود جابجایی، بهبود کارآیی، کاهش اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است.

5-1بررسی سیستمهای حمل و نقل هوشمند در بزرگراههای تهران………………..  179
5-2: بزرگراه همت………………………………………………………………………….  183

تصاویر ارسالی از دوربینهای نظارت تصویری

تصاویر ارسالی از دوربینهای نظارت تصویری

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………..  164
6-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 196
پیوست1: هزینه واحدITS – منتشر شده توسط بخش حمل و نقل ………………. 198
منابع و مواخذ……………………………………………………………………………  217
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………….. 218
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………..  219
سایت های اطلاع رسانی………………………………………………………………  220
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………… 221

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

2-1: گروه اول خدمات کاربرانITS ا………………………………………………………..23
2-2: گروه دوم خدمات کاربران ITSا……………………………………………………… 27
2-3: گروه سوم خدمات کاربران ITS ت…………………………………………………..30
2-4:گروه چهارم خدمات کاربران ITSا……………………………………………………. 33
2-5: گروه پنجم خدمات کاربرانITS ا……………………………………………………..33
6-2: گروه ششم خدمات کاربرانITSا…………………………………………………… 36
2-7: گروه هفتم خدمات کاربرانITSا…………………………………………………….. 38
2-8: مشخصات دوربین معمولی………………………………………………………… 43
2-9: انواع فن آوریهای موجود در زمینه نمایش پیام های متغیر ……………………….51
2-10: ملزومات هندسی رمپهای کنترل شده………………………………………….. 52
2-11: مدیریت تقاضای سفر ………………………………………………………………56
2-12: خدمات حمل و نقل عمومی……………………………………………………….. 57
2-13: خدمات خودرو های تجاری………………………………………………………….. 57
2-14: مدیریت شرایط اضطراری……………………………………………………………. 58
2-15: سیستم های ایمنی و کنترل پیشرفته خودرو……………………………………. 58
2-16: سیستم های پراخت الکترونیکی ……………………………………………………68
3-1: طبقه بندی روش های ارزیابی در برخی از کشور های جهان……………………. 90
3-2: شاخص ارزشمندی پروژه، نرخ تنزیل و دوره های ارزیابی…………………………. 92
3-3: گستره اثراتی که در چارچوب ها به تفکیک گروه در نظر گرفته می شوند……….. 93
3-4: خلاصه روش های مشاهده شده برای تعیین ارزش پولی………………………… 96
3-5: رابطه بین خدمات کاربر و منافع سیستمهای حمل و نقل هوشمند……………. 121
3-6: منافع سالیانه به کارگیری سیستمهای هوشمند حمل و نقل در شهر سیاتل………………………………………………………………………………………… 134

فهرست نمودارها

5-1: نتایج آنالیز نقطه سر به سر برای بخش ایمنی……………………………………… 158
5-2: درصد کاهش تصادفات مورد نیاز جهت برابر شدن میزان هزینه ها و منافع………. 186
5-3: درصد کاهش تصادفات جهت دستیابی به نسبت منافع به هزینه های بالاتر از…. 187
5-4: نتایج آنالیز نقطه سر به سر برای بخش جابجایی…………………………………… 188
5-5: درصد کاهش هزینه تاخیر مورد نیاز جهت برابر شدن میزان هزینهها و …………….189
5-6: درصد کاهش تاخیر جهت دستیابی به نسبت منافع به هزینه های بالاتر از ………189
5-7 نتایج آنالیز نقطه سر به سر برای بخش کارآیی………………………………………. 191
5-8: نتایج آنالیز نقطه سر به سر برای بخش محیط زیست……………………………… 192

فهرست شکل ها

1-1:متدولوژی انجام پایان نامه…………………………………………………………………. 14
2-1: کاربردهای مختلفITS در گروههای مرتبط ……………………………………………….60
2-2:مجموعه اجزایITS در یک شهر بزرگ و ارتباط آنها. ………………………………………65
3-1: چارچوب ارائه شده توسط گیلن، لی و چنج در سال………………………………….. 98
3-2: روند افزایش جزئیات در مراحل مختلف ارزیابی………………………………………… 107
3-3: معیارهای کارآیی پیشنهادی جهت سنجش منافع سیستم های کنترل سطح……. 129
3-4: معیارهای کارآیی پیشنهادی جهت سنجش منافع سیستم های کنترل……………. 130
3-5: معیارهای کارآیی پیشنهادی جهت سنجش منافع سیستم های مدیریت…………  130
3-6: معیارهای کارآیی پیشنهادی جهت سنجش منافع سیستم های نظارت بر………… 131
3-7: معیارهای کارآیی پیشنهادی جهت سنجش منافع سیستم های اطلاع رسانی…… 131
3-8: معیارهای کارآیی پیشنهادی جهت سنجش منافع سیستم های مدیریت………….. 132
4-1: منافع سیستم های حمل و نقل هوشمند……………………………………………… 166
4-2: گام های گسترش متدولوژی جهت ارزیابی اقتصادی سیستم های حمل و…………. 172
4-3: نمونه ای از پرسشنامه تکمیل شده……………………………………………………… 176
5-1:نمونه ای از دوربینهای نظارت تصویری…………………………………………………….. 180
5-2: تصاویر ارسالی از دوربینهای نظارت تصویری…………………………………………….. 181
5-3: تصویر خودروی مت…………………………………………………………………………..182

 

ABSTRACT

Scince 1980 transportation engineers endeavoured to profit from intelligent transportation systems as an appropriate solution to get rid of principle difficulties of traffic management and to minimize its problems. Employing these systems will be more widespread if in case the performance and utilization of these systems contain economic justification. So the question that is always considered is the rate of benefits arising from utilizing these systems. Are the benefits of using these systeme sufficient enough to say they have economic justification? Consequently we can say for evaluating intelligent transportation systems we need a comprehensive model that can evaluate these systems perfectly. This thesis presents a model for compareing benefits and costs and qualifying them. In this model the benefits of these systems are qualified based on their utilization and performance objectives and it will be compared with utilization costs by employing benefit-cost analysis.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

[purchase_link id=”21116″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

[purchase_link id=”21117″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید