انتخاب صفحه

عنوان مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه
تحولات جدید علمی و فرهنگی در جهان پیچیده تر شدن مسائل بشری، همچنان موجب می شود تا اندیشمندان، بیشا از پیش به نقش و اثر آموزش در سرنوشت جوامعه بیندیشند، به این که انسان ها، جامعه و دنیای بهتر را می سازند و آموزش، انسان را می سازد. پس کیفیت و چگونگی و چرایی آموزش ها در سرنوشت جوامع نقش حیاتی ایفا می کند(حصاربانی،1385).
در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله ی دسترسی به تکنیک قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر است.دگرگونی های روزمره و سریع زندگی انسان نیاز به تربیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون زندگی دارد. تعلیم و تربیتی صحیح که همسازی و سازگاری مطلوب با این تغییرات را امکان پذیر سازد(مکوندی،1386).
آموزش در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارت ها به دیگران است، به طوری که این معلومات و مهارت ها به
کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند. پرورش به معنای فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی توانایی های درونی و استعدادهای طبیعی است.(تقی پور،13)
آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمینه رشد و تکامل همه جانبه انسان (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق با برنامه ای منظم و منسجم است.در طول تاریخ آموزش و پرورش، به دانش آموزان در طول سال تحصیلی مطالبی آموخته می شد و در پایان سال برای تعیین میزان یادگیری آنها ارزشیابی صورت می گرفت. سالیان سال این نوع ارزشیابی به کار گرفته می شد که طی تحقیقاتی معلوم شده است که این نوع از ارزشیابی کاستی ها و نارسایی هایی دارد. به همین خاطر نوع جدیدی از ارزشیابی به نام ارزشیابی توصیفی تدوین گردید و ابتدا به طور آزمایشی در چندین مدرسه اجرا شد. پس از تحقیقات صورت گرفته روی طرح و رفع نقایص آن، به طور کل در تمام مدارس مقطع ابتدایی اجرا گردیده است. با اجرای سراسری ارزشیابی توصیفی در مدارس، در سیستم آموزش و پرورش تغییر بزرگی روی داده است. برای جای گرفتن این ارزشیابی . همچنین پذیرفتن تغییرات بزرگ، نیاز به آموزش های لازم برای دانش آموزان، دبیران و والدین می باشد. معلمان جزء اولین دسته و گروهی هستند که بایستی در آنها حالت پذیرش و آمادگی برای تغییرات بوجود آید.یکی از آموزش هایی که می تواند در این راستا به نظام آموزشی کمک کند، آموزش های ضمن خدمت است که آموزش و پرورش برای معلمان خود برگزار می کند.این نوع آموزش، از جمله ابزارهایی است که آموزش و پرورش ،دانش و مهارت های لازم را به کارکنان خود ارایه می دهد. این امر در جهت به روز در آوردن اطلاعات و دانش ها و کسب مهارت ها و تخصص های در جهت سهولت انجام کار و تامین رضایت خاطر معلمان و فراهم آوردن زمینه ارتقای گروه شغلی آنها، ایجاد عادات مطالعه و پژوهش، آشنایی با روش های جدید تدریس و موارد دیگر می باشد.(مکوندی،1386)
بیان مسأله
امروزه نقش آموزش های ضمن خدمت کارکنان در سازمان ها به منظور بازآموزی و روز آمد کردن توانایی ها و استعداد های آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این مساله در سالهای اخیر به عنوان بخشی از برنامه ریزی های سازمان های مختلف در آمده است. چرا که هزینه های مصرف شده برای اینگونه آموزش ها و فواید و نتایج آنها می تواند بر میزان کارایی و اثربخشی وظایف و عملیات سازمان پرسنل بیافزاید(ظهرابی،1390).
همچنین در رابطه با اهمیت آموزش ضمن خدمت می توان گفت که آموزش ضمن خدمت اقدامی حیاتی و ضروری برای تمام سازمان های است که باعث افزایش کیفی و کمی بازده کار در شغل مورد تصدی،کمک در حل مشکلات عملیاتی و آماده ساختن افراد برای ترفیعات و بهبود وضعیت شغلی آنان است.در این امر آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
آموزش و پرورش در تحقق اهداف و آرمان های جامعه، نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز بر عهده دارد و در نظامی چون جمهوری اسلامی ایران زمینه سازی برای حرکت انسان ها به سوی خداگونگی تنها از طریق آموزش و پرورشی هدفمند، پویا، فعال و با نشاط امکان پذیر است. کارشناسان تلاش دارند که کیفیت محتوای آموزش و پرورش را ارتقا دهند. در این میان یکی از این مولفه ها، ارزشیابی است که در سال های اخیر، رویکرد آن از کمی به کمی- کیفی تغییر یافته است. از این نوع ارزشیابی به ارزشیابی توصیفی یاد می شود(راهنمای معلم).
ارزشیابی توصیفی، رویکرد جدید ارزشیابی تحصیلی است که سال های اخیر به اجرا درآمده است. این الگوی جدید در اساس، نگاه جدیدی به نقش معلم، نقش دانش آموز و جایگاه ارزشیابی در فرایند یاددهی و یادگیری دارد که تحت تاثیر یافته های جدید دانش روانشناسی، رویکرد های جدید در برنامه ریزی درسی و بهره گیری از تجربیات کشور های دیگر شکل گرفته است.( حسنی،1384)
موردی که لازم توجه است، میزان تسلط معلمان به این رویکرد جدید است که آموزش های لازم جهت ارتقای سطح علمی معلمان در قالب آموزش ضمن خدمت ارایه می گردد. بنا براین آموزش ضمن خدمت معلمان از جهت مفید و موثر بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر دوره های ضمن خدمت با کیفیت خوب برگزار گردد ، می توان تاثیر آن را در کلاس درس یافت. هرگاه ارزشیابی توصیفی در کلاس درس به اهداف اساسی خود برسد ، می توان گفت که به این نوع ارزشیابی تسلط کامل یافته اند و در پی آن می توان نتیجه گرفت که کلاس های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی برای معلمان مسمر ثمر بوده است و آنان بهره کافی از دوره ها برده اند.بنابراین با توجه به اهداف ارزشیابی توصیفی و اهداف آموزش ضمن خدمت،محقق به ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی پرداخته است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش و توسعه علوم و فناوری در جهان امروز به خصوص در کشورهای پیشرفته به طور نسبی کلیه فعالیت های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان نقش نیروی انسانی متخصص در هدایت کلی سازمان ها اهمیت خاصی دارد. با توجه به شرایط عصر حاضر که عصر رقابت صنعتی است، بدیهی است که کشورهای برخوردار از نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه های گوناگون در وضعیت بهتری خواهند بود(مکوندی،1386).
در دنیای جدید، آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارها برای همسازی و انطباق کارکنان با شرایط متغیر و متحول زمان است. بی توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. آموزش و بهسازی کارکنان ، اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و در سطح سازمانی باعث بهبود سازمان و در سطح ملی منجر به افزایش بهره وری می شود.( فتحی واجارگاه،1390)
در این میان آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای کلیدی جامعه ها، نقش بسیار مهمی در رفع نیازهای ملی دارد. تربیت و آموزش انسانی در سازمان از جمله آموزش و پرورش دارای اهمیت خاصی است. به طور کلی تعلیم و تعلم لازم و ملزوم یکدیگرند و تا وقتی که در یک نظام آموزشی تدریس و تحصیل با مطالعه و تحقیق و بحث همراه نباشد، انتظار رشد و شکوفایی بیهوده است.توفیق یا شکست برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی هر نظام و هر کشوری به معلمان آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، مهم ترین وسیله ی رسیدن جامعه به غایات و هدف های آموزش و پرورش،معلم دانا و تواناست. با توجه به این امر است که اهمیت کار و مقام معلم و تاثیر عمیق آن در عزت و ذلت و پیشرفت و انحطاط جامعه روشن می شود. در حقیقت، رهبری نسل آینده هر جامعه به دست معلمان آن جامعه است. هر معلم و مدرسی نیاز به آموختن مفاهیم و مسائل جدید و همچنین روش ها و تکنیک ها دارد.در این رابطه می توان گفت که آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام آموزش و پرورش نقش بسزایی در ارتقای کارایی نظام دارد. دوره های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت های موجود معلمان و کارشناسان و تسهیل کسب دانش و به علاوه پرورش مهارت ها و توانایی ها مربوط به عملکرد آنان را شامل می شود(مکوندی،1386).
از ضروریات اجرای این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مالی و انسانی. اصولا آموزش هزینه بر است و عدم تناسب دوره ها با نیازهای آموزشی معلمان موجب افزایش هزینه ها ، بدون دستیابی به نتیجه ای مطلوب است.
2. با ارزشیابی دوره های ضمن خدمت می توان به علل و عواملی که در موفق بودن یا شکست این دوره ها نقش دارند ، دست یابیم.
3. تهیه برنامه های مناسب آموزشی برای بالا بردن بهبود کیفیت کار و عملکرد کارکنان و همچنین فراهم کردن شرایط مناسب برای جایگزینی ، ارتقا و ترفیعات و چرخش های شغلی دانست که به نوعی در اثربخشی اهداف سازمان نقش موثری ایفا می کند. زمانی می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که به ارزشیابی از دوره های آموزشی بپردازیم و به نوعی به تحلیل و پی بردن به نقاط قوت و ضعف و یا موفقیت و شکست این دوره ها اقدام کنیم.
4. اهمیت سازمان آموزش و پرورش و توفیق یک کشور در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویا است( سینجر،1387).
5. موردی که از همه موارد ذکر شده اهمیت بیشتری دارد، بهبود عملکرد معلمان،پس از آموزش می باشد. با ارائه آموزش های لازم و به موقع به معلمان ، باعث می شود که آنان آن موارد را در کلاس های درس اجرا کنند و رشد تحصیلی دانش آموزان را در پی داشته باشد.
همچنین در زمینه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش پژوهش جامعی صورت نگرفته است و این در حالی است که عدم انجام ارزشیابی ناکافی و نادرست با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض است ، زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها قدم برداشت(فتحی واجارگاه،1390).
با توجه به نکات بالا، پژوهشگر به ارزشیابی دوره های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش پرداخته است.

مقدمه………………………………………………………………. 13
بیان مسأله…………………………………………………………. 14
اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………. 15
اهداف تحقیق………………………………………………………. 17
هدف کلی…………………………………………………………. 17
اهداف جزئی………………………………………………………. 17
سوال تحقیق………………………………………………………. 18
سوال اصلی……………………………………………………….. 18
سوالات فرعی…………………………………………………….. 18
تعریف اصطلاحات…………………………………………………… 19
تعریف نظری……………………………………………………….. 19
تعریف عملیاتی……………………………………………………. 19

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم : پیشینه تحقیق

در عصر کنونی، تعلیم و تربیت آن نیست که اطلاعاتی را به ذهن دانش آموزان منتقل کند و سپس با ارزشیابی از میزان انباشتگی آن آگاهی یابد و موفقیت فرد را در ارتقاء پایه تحصیلی رقم بزند، بلکه دانش آموزان باید بتوانند در محیط خارج از مدرسه و در محیط واقعی زندگی و با حل مسائل واقعی دست و پنجه نرم کنند و آنها را به نحو مطلوب حل کنند. بنابراین باید از مفاهیم و موضوعات درک عمیق داشته باشند. همچنین مهارت ها و نگرش هایی کسب کنند که در زندگی واقعی به کار گرفته شود. یادگیری سطحی, کاربردی در موقعیت های واقعی و متنوع زندگی ندارد(حسنی،1384).
تعریف ارزشیابی
مانند سایر واژه های علوم تربیتی ، در خصوص مفهوم ارزشیابی توافق کامل وجود ندارد.
ال.ج. کرونباخ (1962) ارزشیابی را به عنوان “گردآوری و کاربرد اطلاعات به منظور اخذ تصمیم در برنامه آموزشی ” می داند(رادمنش،1389).
منظور کرانباخ از برنامه آموزشی، طیفی وسیع است که از مجموعه ای از مواد و فعالیت های آموزشی توزیع شده در سطح کشور تا تجارب آموزشی یک فراگیر واحد را در بر می گیرد(ولف ،1381).
واژه ارزشیابی به معنای یافتن ارزش هاست. یافتن آنچه نه در زمان محدود، بلکه در فرآیند آموزش و تلاش برای یادگیری و آموختن حاصل می شود(رستگار،1382).
دفیلیپس (1960) بیان می کند که ارزشیابی یعنی “سنجش ارزش یک برنامه آموزشی برای میزان تاثیر و سودمندی آن ” تاکید می کند که ” ارزشیابی برنامه های آموزشی باید میزان اندازه گیری شود ” نه چیزهایی که در حین آموزش فرا گرفته اند(هومن،1380).
ارزشیابی عبارت است از جمع آوری اطلاعات از آموخته های دانش آموزان و قضاوت در مورد حدود آن آموخته ها، بنابراین، اولا ارزشیابی یک فرایند است و نه فراورده و می دانیم هر فرایندی زمان بر است درحالی که امتحان مرسوم و سنتی چنین ویژگی را ندارد (ادیب نیا،1388).
در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ،ارزشیابی آموزشی را می توان به مفهوم جست وجوی منظم برای قضاوت یا توافق درباره ارزش یا اهمیت یک پدیده آموزشی (برنامه،فعالیت،…) به منظور بهبودی آن در جهت کاهش فاصله میان نتایج جاری و نتایج مطلوب، تعریف کرد(بازرگان،1388).
استافل بیم تعریفی ارائه نموده و آن اینکه : ارزشیابی فرایند تعیین کردن، بدست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات مفیدی برای قضاوت در تصمیم گیری است ( قره داغی،1389).
در فرهنگ تعلیم و تربیت، تالیف ” کارتر ، دی ، گود ” از واژه ارزشیابی یا ارزیابی چنین تعریفی ارایه شده است: فرایند تحقیق و تبیین یا قضاوت و داوری درباره ارزش یا مقدار چیزی.
بنابراین می توان ارزشیابی را اینگونه تعریف کرد: ارزشیابی عبارت است از آزمودن و داوری درباره ارزش، کیفیت، اهمیت، میزان درجه و یا شرایط یک پدیده بر اساس یک یا چند معیار(همان منبع).

اهمیت و ضرورت ارزشیابی
ارزشیابی در مفهوم جدید، جزئی از فرایند تعلیم و تربیت و وسیله مناسبی برای اصلاح هدف ها، برنامه ها و شیوه های تدریس شناخته شده است. ارزشیابی ، عامل مهمی است که معلم و دانش آموز را در دسترسی مطمئن به هدف های تربیتی کمک می کند و با نشان دادن نقاط ضعف فرایندهای تدریس و یادگیری ، موجبات اصلاح و بهبود به موقع آنها را فراهم می سازد.
اهمیت ارزشیابی را می توان از دو دیدگاه یا منظر مورد بررسی قرار داد. این دو دیدگاه عبارتند از:
1. از منظر معلم :
– اشکالات و نواقص موجود در طرح درس، از نقطه نظر هدف ها ، محتوا ، روش ها ، مواد و وسایل آموزشی و عناصر دیگر آشکار می گردد.
– میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و آمادگی آنها برای آموزش های بعدی روشن می گردد.
– کارآیی تدریس معلم مشخص می گردد.

2. از منظر دانش آموز :
– چنانچه ارزشیابی به نحو مطلوب انجام شود، مستقیما در بهبود چگونگی یادگیری دانش آموزان تاثیر می گذارد.زیرا ارزشیابی ، برای افزایش دقت و تلاش شاگردان و همچنین آگاهی از پیشرفت تحصیلی آنها، ابزار بسیار موثری است.
– دانش آموزان به وسیله ارزشیابی ، به جنبه های مثبت و منفی یادگیری خود پی برده و با راهنمایی معلم ، در جهت توسعه جنبه های مثبت و رفع نارسایی های آموزشی خود کوشش خواهند کرد.
– نتایج ارزشیابی ، دانش آموزان را به خودشناسی که یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت و عامل موثری در تصمیم گیری های آگاهانه است،رهنمون می گردد( رادمنش،1389).

تعریف ارزشیابی……………………………………………………….. 21
اهمیت و ضرورت ارزشیابی…………………………………………… 22
ارزشیابی کمی و ارزشیابی کیفی:………………………………… 23
مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی…………………….. 24
معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی)………………………… 27
علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی………………………………… 29
ارزشیابی کیفی- توصیفی…………………………………………. 30
تعریف ارزشیابی توصیفی…………………………………………. 30
اهداف ارزشیابی توصیفی…………………………………………. 31
معایب ارزشیابی توصیفی…………………………………………. 34
ویژگی های ارزشیابی توصیفی………………………………….. 35
ارزشیابی توصیفی چه آثاری در پی دارد؟………………………. 38
نقش و عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی…………… 42
ابزار ارزشیابی توصیفی………………………………………….. 43
آموزش……………………………………………………………. 49
تعریف آموزش…………………………………………………… 50
فواید آموزش…………………………………………………….. 52
اهمیت آموزش کارکنان………………………………………… 53
اهداف آموزش در سازمان ها…………………………………. 55
انواع آموزش……………………………………………………. 56
تعریف آموزش ضمن خدمت…………………………………… 57
اهداف آموزش ضمن خدمت………………………………….. 59
ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت……………………… 60
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان……………………. 61
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران……………………… 63
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش……….. 65
پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور………………… 67
پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور ……………..73

فصل سوم : روش تحقیق

تحقیق را می توان تلاش منظم و نظام دار یافته ای برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید (سکاران ، 1381).
محقق به خوبی آگاهی دارد که آنچه یافته است تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد . انتخاب روش تحقیق ، بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد . بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش ، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به سخن دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق ، آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر ، سریع تر و ارازنتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند( سرمد ، بازرگان و حجازی ، 1380).

روش تحقیق
منظور از روش در تحقیق ، ارائه مهارت ها و تجربه هایی است که دست یابی به هدف را آسان تر و عملی تر می سازد و با صرف وقت کمتر ، نتایج بیشتری به دست می آید. این نکته ، در کلیه روش ها مطرح است. روش تحقیق ، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقیق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد (بازرگان و دیگران ، 1385).
پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای می باشد.
جامعه آماری
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم(دلاور ، 1374).به عبارت دیگر ، جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف به دست می آید (ساروخانی ، 1372). جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه کهریزک در نظر گرفته شده است.
آموزش و پرورش ناحیه کهریزک ، دارای 50 مدرسه ابتدایی می باشد که 300 معلم زن در انجا مشغول خدمت می باشند. لذا در این تحقیق جامعه آماری 300 معلم مقطع ابتدایی در نظر گرفته شده است.
نمونه آماری
نمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن(دلاور ، 1387).در این تحقیق، به طور تصادفی ، 200 پرسشنامه میان معلمان توزیع گردید که در نهایت 145 داده در اختیار پژوهشگر قرار گرفت.55 پرسشنامه که در اختیار معلمان قرار گرفت ، به دلیل عدم همکاری معلمان جمع آوری نشد و به دست محقق نرسید.

روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 36 سوال می باشد که بر اساس مقیاس لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیم شده است. تعدادی از سوالات یک هدف
مقدمه…………………………………………………………….. 77
روش تحقیق………………………………………………………. 78
جامعه آماری………………………………………………………. 78
نمونه آماری………………………………………………………. 78
روش جمع آوری اطلاعات………………………………………… 79
روش آماری………………………………………………………… 79
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها……………………………. 80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. 81
4-1 ) بخش اول : اطلاعات توصیفی…………………………. 82
4-1-1) سن:…………………………………………………… 82
4-1-2) جنسیت :……………………………………………. 84
4-1- 3) مدرک تحصیلی :……………………………………. 84
4-1-4 )رشته تحصیلی :……………………………………… 86
4-1-5) سابقه تدریس :……………………………………… 88
4-2) بخش دوم : تحلیل استنباطی…………………………. 91
4-2-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟……………………………………………………….. 92
4-2-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟………………………………………………………………. 93
4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟………………………………………… 94
4-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟………. 95
4-2-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟…………………………. 96

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

مقدمه
موضوع این تحقیق ، ارزشیابی دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با سابقه و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی می باشد. به جهت اینکه بتوان نظر این دو گروه را در مورد کلاس های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی بدست بیاوریم ، باید اهداف ارزشیابی توصیفی و همچنین عملکرد شغلی را در نظر بگیریم و ببینیم که آیا آنها به عرصه عمل رسیده اند یا نه. به همین سبب ، پژوهشگر اهداف ارزشیابی توصیفی را مد نظر قرار داده و بر اساس آن پرسشنامه ای ساخته است. معلمانی که در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده اند و معلمانی که در این دوره ها شرکت نکرده اند ، به این سوالات پاسخ داده اند تا به این برسیم که آیا این معلمان به اهداف ارزشیابی توصیفی در کلاس های درس رسیده اند یا نه.
در این فصل ابتدا به بحث و نتیجه گیری داده های این پژوهش می پردازیم.سپس محدودیت ها و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

5-1)یافته های تحقیق
5-1-1) بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟
در این تحقیق ، تحلیل یافته ها نشان داد که معلمانی که در کلاس های ضمن خدمت شرکت کرده اند و آنهایی که در کلاس های ضمن خدمت شرکت نکرده اند به یک اندازه به رشد همه جانبه شخصیتی دانش آموزان در کلاس درس توجه می کنند. با توجه به بررسی سوالات این بخش، درصد بیشتری از معلمان طیف زیاد و خیلی زیاد را ، برای هر سوال انتخاب کرده اند. با اینکه بین معلمانی که به کلاس های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی نرفته اند و معلمانی که به کلاس های ارزشیابی توصیفی رفته اند ، تفاوتی وجود ندارد ؛ ولی یکی از اهداف ارزشیابی توصیفی که تحقق رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان است ، به نتیجه رسیده است. علیزاده (1389)، عیسی زاده (1388)و مرتضایی نژاد در سال 1383 به بررسی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی پرداخته اند. همه آنها بهبود رفتار دانش آموزان به دنباله ی اجرای ارزشیابی توصیفی دست یافتند و یافته های این قسمت با آنها همسو بوده است. تحقیقات بسیاری در زمینه آموزش های ضمن خدمت صورت گرفته است ولی هیچیک از آنها در زمینه آموزش های ضمن خدمت نبوده است. به همین جهت در این بخش ، این مولفه با تحقیقات ارزشیابی توصیفی مورد مقایسه قرار گرفته است.

5-1-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟
این بخش شامل سوالاتی در مورد یادگیری دانش آموزان، مشارکت آنها در فرایند یادگیری و مشارکت های گروهی می باشد. تحلیل آماری تفاوتی در مورد دو گروه معلمان نشان نداده است. بررسی ها نشان می دهد که اکثر معلمان طیف زیاد و خیلی زیاد را برای سوال های این بخش انتخاب کرده اند ؛ به این معنی که معلمان دو گروه کیفیت بالایی برای فرایند یاددهی – یادگیری قائل شده اند. این یافته با یافته های حسن زاده (1389)، عیسی زاده (1388)و خدابنده(1385) هم جهت می باشد. این افراد در تحقیق خود پیشرفت تحصیلی و فرایند یاددهی – یادگیری دانش آموزان را در ارزشیابی توصیفی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیده اند که ارزشیابی توصیفی باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود. همچنین اورتسون (1985)در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که آموزش های ضمن خدمت معلمان باعث دریافت نمره بالاتری در دانش آموزان می شود. در صورتی که نتایج این تحقیق چنین موردی را نشان نمی دهد.

مقدمه…………………………………………………………………. 98
5-1)یافته های تحقیق………………………………………………. 98
5-1-1) بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟……………………………………………. 98
5-1-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟……………………………………………………………. 99
5-1-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 99
5-1-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟…………………………………………….. 100
5-1-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟………………………………. 101
بحث و نتیجه گیری …………………………………………………: 102
محدودیت های پژوهش……………………………………………… 103
پیشنهاد……………………………………………………………….. 104
پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………. 104
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………… 104
منابع فارسی…………………………………………………………. 105
منابع خارجی…………………………………………………………..110بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان