فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن فراتر رفته و آموزش مهارت های فناوری اطلاعات تا قلب و هسته مرکزی بسیاری از نظام های آموزش و پرورش جهان را تشکیل داده است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور علاوه بر ملاحظات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ارزشی و تکنولوژی، مستلزم بسترسازی و آماده سازی دقیق و عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگری است. از آنجا که نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور گذر از مراحل انتقال ایده، ایجاد، جذب و بومی سازی و مستندسازی را طلب می کند. لذا نقش دبیران در کاربرد و استفاده از آن نقش اجتناب ناپذیری است (احمدیان راد 1386).

در هزاره سوم میلادی اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت تمدنها مطرح شده است. تاریخ گواه است که انسان در مسیر تمدن خویش سه گذر اصلی را طی نموده است که هر یک از این مراحل نمایانگر قدرت تمدن در آن بوده است. در دورانی وسعت زمینها و توسعه کشاورزی، سپس کارخانه ها و صنایع، در حال حاضر نیز اطلاعات و فناوری مربوط به آن از اساسی ترین پایه های تمدن در هزاره سوم محسوب می گردند. تولید پردازش، توزیع و به کارگیری اطلاعات از مهمترین شاخصهای این تمدن است (نورایی نژاد. 1380).

گفته می شود که امروزه اطلاعات درباره چیزهای بیشتر و با سرعت، بیشتر از پیش در دسترس مردمان بیشتری قرار می گیرد (علاقه بند. 1384، ص 166). هزاره سوم با علومی همچون نانوتکنولوژی، مخابرات نوری، اقتصاد دانش، جامعه شناسی، دارایی دانش، و مدیریت دانش طلوع نموده و با خود انتظارات جدیدی را با ابعاد گوناگون به ارمغان آورده است. علاوه بر موارد مطرح شده مباحثی مانند کامپیوتر و اینترنت، جهانی شدن، (IT)، دولت الکترونیک، سازمان های مجازی، دانشگاه مجازی، و سازمان های یاد گیرنده انسان قرن بیست و یکم را با خواسته ها و انتظارات بی شمار رو به رو کرده است. هسته مرکزی پاسخگویی به این انتظارات را آموزش و پرورش جهان که موتور علم، تحقیق و فناوری است رقم می زند. با عنایت به نقش فوق، آموزش و پرورش معاصر باید نظرساز، پیشرو، جهان ساز، و شتاب دهنده برنامه درسی جدید بوده پاسخگوی نیازهای جدید هزاره سوم باشد.

هزاره سوم به زعم صاحب نظران، عصر اطلاعات و به طبع آن فناوری اطلاعات است. حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی سالهاست که آغاز گشته و از اوایل دهه نود به بعد شتابی فزاینده یافته است.به طوری که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران نیز به خوبی حس می گردد. لزوم حرکت چابک و سریع کشورهایی نظیر ما در عرصه فناوری اطلاعات به خوبی احساس می گردد. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول ایجاد بستر مناسب برای جذب، گوارش و به کارگیری فناوری است.

بیان مسئله

امروزه ما درعصرتوانایی اطلاعات وارتباطات وبه کلامی درعصردانایی به سرمیبریم. فناوری های جدیدبه ویژه فناوری مربوط به عرصه اطلاعات وارتباطات زمینه تحولات سریع وغیرقابل برگشتی درجهان فراهم آورده است. این تحولات نیزدنیای جدیدراشکل داده وبه ظهوررسانده که ازقسمت های گوناگونی تشکیل شده است که دائماًدرحال تعامل بایکدیگروتأثیرپذری ازهم میباشند،این تغییرات،تحولات وتعاملات چالش هایی رادرجامعه کنونی به وجودآورده است که یکی ازاین چالش ها درزمینه آموزش وپرورش است که باعث شده است نگاهی نو به این سیستم فراهم شود. آموزش وپرورش که قراراست انسان را برای آینده آماده کند. بنابرهمین وظیفه،بایدتوانایی روبه روشدن باچالش هایی راکه تحولات کنونی رارودرروی نسل حاضرقرارمیدهد،داشته باشد. طبیعت آموزش وپرورش آنرا به مثابه یک فرایندکیف برحسب آنچه بایدباشدشرح میدهد نه آنچه هست،ازاینروماهیت آن زنده،پویا،تغییرپذیرومنعطف است وناگزیرروبه رشدوتعالی وتغییردراین میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رانمیتوان نادیده گرفت که درحال حاضرتوسعه آن برای آموزش وپرورش ما بسیارحیاتی ولازم است. بی شک بیشترین تأثیرپدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی وارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. برپایه نظارت کمیسیون بین المللی یونسکودربررسی مشکلات ارتباطات،یکی ازنقش هاووظایف فناوری ارتباطات واطلاعات درجامعه موضوع آموزش وپرورش است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است. لازمه دبیران برای درک چنین تغییرات مفهومی عمیق، یک دوره بلند آموزشی است و در حقیقت کلید اصلی استفاده اثربخش از فناوری به منظور پیشرفت یادگیری دانش آموزان در دستهای دبیر است به طوری که اگر دبیران درک درستی از چگونگی کاربرد اثربخش آن نداشته باشند، میلیون ها دلار سرمایه گذاری اختصاص یافته به توسعه فناوری در آموزش به هدر خواهد رفت. حال پرسش اساسی این است که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و استفاده دبیران از این نوع فناوری ها ، تا چه اندازه توانسته است بر رشد حرفه ای آنها تأثیرگذار باشد .

مقدمه……………………………………………………………………….: 2

بیان مسئله………………………………………………………………….. 3

اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………… 4

اهداف پژوهش……………………………………………………………. 5

فرضیه هاوسوال پژوهش………………………………………………… 5

تعریف نظری وعملی مفاهیم……………………………………………… 6

تعاریف عملیاتی……………………………………………………… : 6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم : ادبیات پژوهش

فناوری عبارت است از کاربرد نظام دار مفاهیم علوم رفتاری و علوم دیگر برای حل مشکلات. اصطلاحاتی که در این تعریف  باید شناخته شوند عبارتند از:

1- “کاربرد نظام دار” بدان معناست که همه اجزاء در اجزاء دیگر تأثیرگذارند و اجزاء دیگر موجود در محیط نیز آنها را تحت تأثیر قرار می دهند.

2-کلمه ” کاربردی” به معنای تبدیل و به اجرا درآوردن دانش های دیگر برای حل مشکل از طریق به کارگیری راهبردها و فنون طراحی است؛ بنابراین راهبردها و ( نقشه ی اجرای عمل ) فنون (وسایل عملی یا تثبیت شده برای انجام دادن کار) از واحدهای اصلی فناوری به شمار می روند؛ به عبارت دیگر، راهبردهای انتخاب شده برای حل مشکل با نقشه اجرای عمل یکسان است، در حالی که روش هاوت دابیر به کاراندازی راهبردها با فنون برابر است. در تأیید تعریف ارائه شده، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) فناوری مستقل از ارزش خاص است؛ استفاده صحیح یاناصحیح از آن به نظام ارزشی افرادی که آن را به کار می گیرند بستگی دارد.

ب) کاربرد راه حلهای فنی برای حل مشکل گاه ممکن است مشکلات دیگری را به وجود آورد که از مشکل اصلی جدی تر است.

ج) کاربرد فناوری باید پس از تعیین برتری نتایج مطلوب بر نتایج نامطلوب انتخاب شود (ذوقن، 1383).

فناوری های اطلاعات به طور کلی به فناوری هایی گفته می شود که برای جمع آوری، ذخیره، ویرایش و انتقال اطلاعات به شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد (جاگرو لوکمن، 1997) دبیرخانه ی شورای عالی انفورماتیک ایران (1378 به نقل از صالحی، 1382) فناوری اطلاعات را این گونه تعریف می کند: ” فناوری اطلاعات به مجموعه ی به هم پیوسته از روش ها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی که اطلاعاتی را در اشکال گوناگون (صدا، تصویر و متن،جمع آوری، ذخیره سازی، بازاریابی، پردازش، انتقال و یا عرضه می کند،اطلاق می شود).فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فکر افزار است که گردش اطلاعات را مسیر و بهره برداری از آن را فراهم می سازد. در واقع فناوری اطلاعات عبارت است از: همه شکل های فناوری که برای ایجاد، ذخیره و استفاده از انواع مختلف اطلاعات (شامل اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک و داده های چندرسانه ای) به کار می رود(صنایعی، 1383).

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فاوا که عبارت است از گردآوری، سازمان دهی، ذخیره سازی و بازتاب اطلاعات در قالب صوت و متن های نوشتاریو عددی که با استفاده از ابزارهای رایانه ای و به کارگیری سیستم های مخابراتی محقق می شود. فاوا مشخصه های فراوانی دارد که از میان آنها می توان فعالیت گسترده اطلاعاتی و ارتباطی، ارتباط شبکه ای سهل و آسان در میان استفاده کنندگان را به عنوان مشخصه های اصلی آن برد (جاریانی، 1382).” آی تی” ترکیبی از حروف اول کلمه های اطلاعات و فناوری است که در نهایت، ترکیب این دو پدیده با عنوان فناوری اطلاعات مطرح می شود و هدف آن دسترسی کاربر به گنجینه دانش بشری است. در سال های اخیر این مفهوم به صورت ” آی سی تی” تغییر یافته است و هدف آن تسهیل و تسریع دسترسی به اطلاعات از طریق ابزارها و فنون ارتباطات است.” آی سی تی” ابزار بسیار قدرتمندی است که ما ناچاریم با آن مواجه شویم؛ چرا که در دنیای امروز که ” آی سی تی” نه تنها دائما در درون خود در حال رشد و نوسازی است، بلکه با نفوذ سریع و خزنده خود توانسته است در میدان علم و عمل وارد شود و دگرگونی های وصف ناپذیری در زمینه های گوناگون پدید آورد.” آی سی تی” شاید بیش از همه، زمینه های فرهنگی، اجتماعی و آموزش و پرورش ما را تحت تأثیر ویژگی های خود قرار داده است و میزان این تغییرات به قدری سریع و درخور توجه است که حتی برای لحظه ای هم نمی توان از آن غافل شد. به بیانی ساده تر، می توان گفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه یکی از جدیدترین فناوری های ساخته شده به دست بشر، توانایی گردآوری، سازماندهی، ذخیره و بازتاب اطلاعات را در قالب صوت و تصویر، متن های نوشتاری و عددی دارد که این کار با استفاده از ابزارهای رایانه ای و به کارگیری سیستم های مخابراتی محقق می شود.

(فاوا)  مشخصه های فراوانی دارد که از آن میان می توان فعالیت های گسترده اطلاعاتی و ارتباطاتی، ارتباط شبکه ای سهل و آسان است در میان استفاده کتتدگان را به مثابه مشخصه های اصلی نام برد.

به هرحال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جوامع بشری به اندازه جاده های بین شهری، خطوط راه آهن، برق مصرفی و … مورد نیاز است (جاریانی، 1381).فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر الگوی زندگی، شیوه های کار، روش های پژوهش، آموزش و یادگیری، مدیریت و تجارت و بسیاری از زمینه های دیگر زندگی انسان تأثیر می گذارد و دارای سودمندی بسیاری است. قابلیت و توانایی دسترس  به اطلاعات، از طریق استفاده از منابع و فناوری های اطلاعاتی، ارزیابی و کاربرد بهینه آن اطلاعات به وسیله افراد، همان سواد اطلاعاتی یا سواد فناوری است. افراد برای کسب قابلیت های لازم برای زندگی در قرن بیست و یکم که مملو از فناوری های اطلاعاتی ارتباطی است باید علاوه بر یادگیری موضوعات نظری و دانش و تخصص، یعنی کسب سواد عمومی و عملی به سواد اطلاعاتی و سواد فناوری نیز مجهز شوند. مجهز شدن به فناوری اطلاعات و ارتباطات، از محدوده های مفاهیم سنتی سواد رایانه ای فراتر می رود. سواد فناوری اطلاعاتی و ارتیاطی، احتمالا نیازمند حداقلی از آشنایی با ابزارهای فناورانه مثل واژه پردازها، پست الکترونیکی و مرورگرهای وب می باشد. بر عکس، تبحر در فناوری اطلاعات مستلزم آن است که شخص دارای چنان حدی از درک فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد که بتواند آن را در کار و زندگی روزمره خود، با موفقیت به کار گیرد؛ دریابد که در چه زمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات به تحقق یک هدف کمک می کند یا مانع آن می شود و مستمراً با تحولات و پیشرفت های فناوری اطلاعات سازگاری یابد. پس تبحر در فناوری اطلاعات، نیازمند درک عمیق و اساسی از آن و مهارت در آن برای پردازش اطلاعات برقراری ارتباط و حل مسائل می باشد؛ درکی عمیق تر و اساسی تر از آنچه در سواد اطلاعاتی، با تعریف سنتی، لازم است.فناوری اطلاعات و ارتباطات، واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات، اندیشه ها، مفاهیم و پیام ها را فراهم می کند و تبحر در فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنی توانایی به کارگیری مؤثر آن می باشد؛ تبحر در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شخص را قادر می سازد که انواع مختلف کارها را انجام دهد و برای انجام هر کار راه های مختلفی را بیابد.بنابراین، تبحر در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک وضعیت غایی مستقل از زمینه نیست؛ بلکه در یک دوره زمانی طولانی و به ویژه در زمینه های مورد علاقه ای که مستلزم کاربردهای خاصی هستند ایجاد می شود (کمیته سواد فناوری اطلاعاتی شورای ملی پژوهش ایالات متحده، ترجمه علی حسین قاسمی، 1381). با این اوصاف برنامه درسی در مدارس امروز ما باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که بتواند چنین توانایی ها و مهارت هایی را در دانش آموزان به ودیعه بگذارند. به عبارت دیگر تکنولوژی می تواند راه های تفکر و عمل دانش آموزان را تغییر دهد و راه های جدید دسترسی به اطلاعات را به آنها بیاموزد، تکنولوژی به دانش آموزان کمک می کند تا اطلاعات را موافق با سبک های یادگیری خود به دست آورند، دانش آموزان یاد می گیرند که ماهرانه از کامپیوتر استفاده کنند و از آن برای تعیین اینکه چگونه هرچیز دیگری را یاد بگیرند استفاده می کنند(چادویک، 2002).

فناوری………………………………………………………………. 9

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات………………………………. 13

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات درایران……………………… 14

حوزه های فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………. 16

کامپیوترچگونه میتواندبه یادگیری افرادکمک میکند؟………………… 17

گوش دادن به عنوان یک مهارت………………………………….. 25

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات دریادگیری………………………. 27

فاواوکیفیت آموزشی……………………………………………….. 28

فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش……………………………… 29

اهمیت وضرورت فناوری اطلاعات درنظام آموزشی کشور………… 30

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) برکارکردهای نظام آموزش وپرورش… 32

جایگاه فناوری اطلاعات درآموزش………………………………………….. 33

فناوری آموزشی…………………………………………………………… 34

ویژگی های فناوری آموزشی…………………………………………….. 37

کاربردفناوری درتعلیم وتربیت………………………………………….. 38

کارکردهای فناوری های آموزشی دریادگیری…………………………… 40

فوایدفناوری آموزشی درآموزش ویادگیری………………………………. 41

تاریخچه پیدایش وتحول فناوری آموزشی………………………………… 46

وظایف،مسئولیتهاونقشهای دبیران درنظام پویای آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات.. 48

ایجادانگیزه دردبیران نسبت به کاربرد فاوا…………………………….. 59

انعطاف پذیری فرصت های رشدوتوسعه حرفه ای……………………. 62

ویژگیهای آموزشی دبیران امروز……………………………………. 63

دانش آموزان وفاوا…………………………………………………… 66

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش های جدید دبیر ودانش آموز….. 67

چالش های دبیران درکاربردفاوا …………………………………..72

پیشینه پژوهشی…………………………………………………. 73

فصل سوم : روش

در این فصل، ابتدا طرح کلی پژوهش، جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه مشخص خواهد شد و سپس در مورد ابزار پژوهش و اعتبار و روایی آن و شیوه اجرای پژوهش توضیح داده خواهد شد. در انتها نیز به روش تجزیه و تحلیل داده ها براساس آمار توصیفی و استنباطی اشاره خواهد شد.

طرح کلی پژوهش

طرح کلی تحقیق از نظر هدف ، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی  بوده است که تحقیق توصیفی  به تشریح و بیان رویدادهای شناخته نشده می‌پردازند و روش تحقیق توصیفی به ویژه برای مطالعه در علوم رفتاری مناسب است،.

جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه دبیران در منطقه 18شهر تهران مشغول به تدریس در سال تحصیلی 92-93  هستند .

نمونه  و روش نمونه گیری

در این تحقیق به تعداد مورد نظر (100) نفر از بین دبیران  که در مدارس منطقه 18 مشغول به تدریس بودند، به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند به این صورت که از بین مدارس ، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران در منطقه 18 مدارس  انتخاب شدند و دبیران این مدارس در تحقیق شرکت داده شدند . به صورتی که از بین 34 مدرسه در منطقه 18 ، 15 مدرسه انتخاب و از هر مدرسه دبیران به صورت تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند .

توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک گروه

توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک گروه

مقدمه………………………………………………………………….. 79

طرح کلی پژوهش…………………………………………………… 79

جامعه آماری…………………………………………………………. 79

نمونه وروش نمونه گیری………………………………………….. 79

روش گردآوری اطلاعات………………………………………….. 80

ابزاراندازهگیری………………………………………………….. 80

روایی……………………………………………………………… 80

پایایی……………………………………………………………… 80

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه فناوری اطلاعات……….. 81

شیوه گردآوری داده…………………………………………….. 81

شیوه های آماری مورد استفاده…………………………………. 81

فصل چهارم : تجزی وتحلیل داده ها

در این فصل اطلاعات گردآوری شده از نمونه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است. داده‌های این پژوهش با به کار بردن پرسشنامه‌فناوری اطلاعات و آموزش  بر روی 100 دبیر  در مدارس منطقه 18  شهر تهران مشغول تدریس بودند درسال 1392 انجام شد . برای توصیف داده‌ها از شاخص‌های آماری شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. برای استنباط داده‌ها از آزمون‌های آماریچون؛t و از برای  ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با متغیر های آموزش استفاده شده است

توصیف داده ها

در این قسمت با استفاده از آمار توصیفی به توصیف داده ها، با استفاده از فراوانی، میانگین و انحراف معیار می‌پردازیم.

ویژگی جمعیت شناختی آزمودنی ها

در پژوهش حاضر ویژگی‌های جمعیت شناختی، عبارتند از تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش و سن، می باشد که به شکل نمودار و جدول ارائه شده است.

توصیف داده ها……………………………………………………………………….. 83

ویژگی جمعیت شناختی آزمودنیها………………………………………………………83

جدولشماره1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشته تحصیلی.. 83

نمودارشماره1-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه……… 84

جدول 2-4 –  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش…………………… 84

نمودار 2-4 –  فراوانی سابقه کاری افرادشرکت کننده درپژوهش………………….. 85

جدول 3-4 – تحلی دادهای توصیفی ازداده های به دست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات.. 85

نمودار 3-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

‌یافته‌های استنباطی………………………………………………………………….: 86

جدول 4-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تک نمونها ) 87

جدول 5-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ) 87

جدول 6-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ) 88

جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر) 88

جدول 8-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ) 89

جدول 9-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموز ودبیر) 90

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

در آستانه ورود به عصر اطلاعات پارادیم جدیدی به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شده است که تأثیر اجتناب ناپذیر بر تمامی حوزه های دانش بشری گذاشته و نهادهای اجتماعی مختلف اجتماعی را دستخوش تغیرات بزرگی نموده است. گزارش سازمانهایی مانند یونسکو ، سازمانهای توسعه و همکاری اقتصادی حاکی از این است که با استفاده از فناوری اطلاعات می توان تغییرات عمده ای را در محیط یادگیری نیز ایجاد کرد (حداد و جوریچ، 2002). صاحب نظران فناوری اطلاعاتی و ارتباطات را به عنوان مجموعه ای تعریف کرده اند که شامل فناوری های چون رایانه ، اینترنت ، تلفن و فناوری های بخش برنامه ( مانند رادیو ، تلویزیون ، ماهواره …) می شود که هر کدام تأثیر در زمینه های مختلف دارند (فاضلی ، 1381).

در پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطه بین فناوری اطلاعات و رشد دبیر انجام شد. این مطالعه در مدارس صورت گرفته است و دیدگاه دبیران را نسبت به فناوری اطلاعات با متغیرهای دخیل در آموزش سنجیده است . نتایج به این صورت بود که فناوری اطلاعات به عنوان یک رکن پایه می تواند با متغیرهای آموزشی در ارتباط باشد. در این پژوهش همچنین تلاش شده است تا با شناخت و بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در سه رشته تحصیلی نظری پیشنهادهایی را برای همه افرادی که با آموزش سرو کار دارند ، خصوصا دبیران آموزش و مسئولان آموزش و پرورش داشته باشیم . به همین ترتیب ابتدا فرضیه های تحقیقی را مورد بحث قرار داده و سپس محدودیت ها و پیشنهادهای کاربردی و تحقیقی را ارائه خواهد شد

فرضیه کلی پژوهش

« بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران رابطه وجود دارد.»

در این پژوهش با توجه به آزمونt  محاسبه شده در سطح معناداری  05/0p<، 92/4t=در آزمون نشان می دهد که بین فناوری اطلاعات و رشد دبیران رابطه زیادی  وجود دارد.نتیجه پژوهش حاضر با
پژوهش های انجام شده توسط لان (1993) ، ولفارم[1] وویتینگ[2] (1994) ، بست[3] (1998)، رابرت[4]،فلک[5] و مک کوئین[6](1999) ، هنری[7] و مک فادن[8] (2000)، المتریف (2000) ، زارعی زوارکی (2004) ، گرین و همکاران (2008)، کلارک (2006) ، مطابقت دارد و پژوهش های فوق الذکر این فرضیه را تأیید می کنند. به طوری که این پژوهشگران نیز در پژوهش خود به این امر اذعان کرده اند که بین فناوری اطلاعات و دبیر و فعالیت های آموزشی رابطه زیادی وجود دارد .فاوا یکی از عوامل تغییر در کلاس درس است که ویژگی مهمی دارد و آن، این است که هم عاملی برای ایجاد تغییرات و هم ابزاری تغییردهنده است. ظهور و پیدایش جامعه ای اطلاعاتی، بسیاری از فرضیه های ما را در زمینه ی آموزش با پرسش های اساسی رو به رو ساخته است. فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات، دنیایی را که در آن زندگی می کنیم و روش های یادگیری چگونه زیستن را تغییر داده اند. فاوا ، منبعی با ارزش برای تولید دانش، بستری مناسب برای انتقال محتوا و ابزاری توانمند برای ایجاد تعامل در فرآیند یاددهی –یادگیریدرکلاسدرسمیباشد. (عشری و همکاران ، 1389)

1

مقدمه ……………………………………………………………………………….: 93

فرضیه کلی پژوهش…………………………………………………………………. 93

نقش دبیران درفاوا………………………………………………………………….. 95

محدودیت ها ……………………………………………………………………….99

پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………. 99

Abstract

It is a new knowledge and thriving that we saw the important news of this knowledge in different fields and the influence of this science in human life , knowledge in different fields and the influence of this science in human life, yearly . knoledge and education domains are also one of the areas that was not empty from it infuences , especially computers and the internet .this study aims to evaluate the impact of information technology and the professional development of teachers in tehran.this study is a survey research and included all the teachers are teacher in district 18 and the sample consisted of 100 teacher that as multi-stage cluster selection and participated in the research . in order was used to evaluate the relationship between information technology and professional growth of teachers from IT questionnaire and education . this test was prepared consists of four parts (the teachers growth students develop knowledge teaching methods and the interaction between teachers and students) that was acceptable validity and reliability . analysis of data is obtained through the one-samole t test and analysis of variance showed that IT with training variables (the teachers growth students develop knowledge teaching methods and the interaction between teachers and students) and IT from the viewpoint of teachers have strong relationship together . and alsothere was no difference between the three branches teachers (math ,experimental , human) and all the teachers agree on the belief that information technology and training variables related to each other .today all schools , especially schools with intelligent IT are interwoven .the macro-learining system and macro-educationl planning must plan to with consider this relationship so perform to promote growth and provide the teachers through the information technology . مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان