انتخاب صفحه

مقدمه

در سالهای اخیر به سبب توسعه صنعت روزافزون خودرو و و افزایش روزافزون صنعت عبور و مرور،تردد در جاده ها به سهولت امکان پذیر شده است و سفرهای گوناگون به راحتی در شهرهای کوچک و بزرگ و در شهرهای برون شهری ایجاد شده است. در این شرایط بدیهی است که می باست همواره عرضه و تقاضای تهسیلات ترافیکی درشرایط تعادل و در وضعیت ایده آل به سر ببرد.از انجا ک درحال حاضر سرمایه گذاری در حمل ونقل عمومی انتظارات مردم در امر سرویس دهی و تعیین وقت مناسب سفر را برآورد نساخته است.در نتیجه سبب استفاده از وسایط نقلیه شخصیشده که پیامد آن ترافیک،آلودگی هوا و به خصوص تصادفات می باشد.این موضوع کارشناسان را بر آن می دارد تا با بکارگیری یک سیستم جامع برنامه ریزی حمل و نقل و به وسیله اطلاعات دقیق از پیش تعیین شده و با هدف ارتقای ایمنی، در راستای بهبود وضعیت موجود قدم بردارندنگاهی گذرا به کشورهای صنعتی دنیا نشانگر این مهم است که علی رغم دارابودن شبکه ارتباطی پیچیده و استانداردهای بالای این مسیرهای ارتباطی ک تمام مناطق این کشورهارا تحت پوشش قرار داده اند،اما هنوز این کشورها سهم بزرگی از بودجه عمرانی سالانه خود رااحداث،تکمیل،توسعه،بهسازی و نگهداری راه ها می نمایند.در حالی که در کشور ما در بسیاری از نقاط با مشکلات اساسی شبکه های ارتباطی روبه رو هستند. لذا ضروری است راه هایی احداث یا بهسازی کنیم ک تا حد زاد از هرگونه حادثه منجر به خطر جلوگیری نماید. چراکه یکی از عوامل اساسی تهدیدکننده جانکاربران راه ها،عامل تصادف است که برای جلوگیری از آن باید عوامل اساسی تصادف زا راشناسایی و برای آن برنامه ریزی ارائه نمود.یکی از عوامل بروز تصادفات،عامل طرح هندسی مسیبر است .اگرچه این عامل سهم کمتری را نسبت به عامل انسانی به خود اختصاص می دهد اما نباید این عامل را کم اثر و ناکارا قلمداد کرد زیرا زمانی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در زمینه ارتقای ایمنی شبکه راه ها تاثیرگذار خواهد بود که‌تمامی عوامل تاثیزگذار در در بروز تصادفات به طور کامل عملی مورد ازریابی و بررسی قرار بگیرد.یکی از مهم ترین اجزای طرح هندسی مسیر شانه راه می باشد،طبق تعریف شانه بخشی از راه و ددر مجاورت سواره رو می باشد که برای جاگیری خودروهای متوقف شده،ایستفاده های اصطراری و به عنوان پشتیبانی جانبی برای لایه های زیراساس،و رویه ایجاد می شود.از جمله ویژگی های دیگر شانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

-تامین فضای لازم برای ایجاد مانورهای ناگهانی برای جلوگیری از بروز تصادفات  و یا کاهش شدت آن

-افزایش فاصله دیدتوسط شانه ک سبب ارتقای ایمنی در محل قوس ها می شود

-افزایش ظرفیت راه بدلیل تشویق رانندگان به حرکت با سرعت یکنواخت

-تامین فضای آزاد جانبی برای علائم و نرده های ایمنی

-زهکشی مناسبتر سطح جاده ک سبب خرابی کمتر روسازی خواهد شد

در ادامه تحقیق به بررسی عرضشانه پرداخته خواهد شد و با ارائه مدل ریاضی مناسب،میزان تاثیر این پارامتر را بر ایمنی مسیر ارزیابی خواهیم کرد .امید است با این تحقیق بتوانیم به نتایج خوبی در خضوض مدیریت ساخت و نگهداری زیرساخت های حمل و نقل در کشور دست یافته تا با بکار بستن نتایج حاصل از آن،عوامل اصلی منجر به تصادفات را شناسایی و گام های مهمی درخصوص طراحی و اصلاح هندسی راه ها در جهت ارتقای ایمنی انها برداشته شوددر نگارش این 5 فصل جهت بیان مطالعات،تحلیل ها و نتایج بدست آمده،در نظر گرفته شده است.این فصل ها عبارت است از:

فصل اول:کلیات و تعریف مساله

در این فصل ابتدا تعریف کلی از بخش شانه راه بر ایمنی شبکه رذاه ها ارائه می شود سپس ضرورت هایی که مارا بر آن داشته که به مطالعه درخصوص مساله بپردازیم را بیان کرده و در ادامه اثرات مثبت و نتایج مورد انتظار از مطالعه را نیز بیان خواهیم نمود.

فصل دوم: کاوش در متون

در این فصل به بررسی مطالعات پیشین خواهیم پرداخت.بنابراین برخی از تکنیک ها و نمونه های پیشین که در کتب نگارش شده و نیز مقالات و کنفرانس ها توسط محققین ارائه شده است را بیان خواهیم نمود همچنین در این فصل با حوزه های متعدد بکارگیری مدل های پیش بینی  تصادفات آشنا خواهیم شد

فصل سوم:روش تحقیق

در این فصل به بررسی روش کار و تحقیق و نیز بررسی روش های جمع آوری اطلاعات می پردازیم.همچنین در این فصل به تشریح به تشریح تعاریف و مبانی ریاضی ک در تحقیق آورده شده است،خواهیم پرداخت.در ادامه نیز نرم افزار به کار بسته شده جهعت تحلیل داده ها ی جمع آوری شده را نیز معرفی خواهیم نمود.

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

در این فصل به بررسی موضوعات موردنظر در تحلیل تصادفات پرداخته می شود،سپس اطلاعات موردنیاز جهت مدل سازی تصادفات ارائه می شود.در انتها مشکلات پیش رو جمع آوری داده هاو نیز ارائه تحلیل صحیح و قابل اطمینانرا نتیز از نظر خواهیم گذراند

فصل پنجم: تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

در این فصل داده های اساسی جهت مدلسازی از میان پارامترهای موجود معرفی می گردد پس از مشخص شدن متغیرهای اساسی،براساس روش های رگرسیون مدل های پیش بینی تصادفات استخراج می گردد. پس از ارائه مدل، به بررسی سوالات اساسی مطرح شده در این تحقیق خواهیم پرداخت و کاستی های موجود را ارزیابی خواهیم نمود تا بدانیم تا چه حد توانسته ایم به اهداف مد نظر دست یابیم..سپس به بررسی کاربردهای تئوری و تجربی مساله خواهیم پرداخت ودر انتها پیشنهادهایی جهت پیگیری و تکمیل پژوهش توسط سایر محققین ارائه می گردد

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات و تعریف مساله………………………………………………………………………………… 5

1-1- تعریف کلی مسئله

در دهههای اخیر به سبب توسعه تکنولوژی مدرن و ماشینی شدن شهرنشینی، تردد در جاده ها با آزادی عمل و آسودگی خاطر بیشتری انجام میپذیرد. پیشرفت ساخت اتومبیل با دستاوردهای مهندسی، این امکان را به مردم داده است که به راحتی درون شهرهای کوچک و بزرگ و در مسیرهای بین شهری سفر کنند. به سبب افزایشی این جابجایی ها و بالاتر رفتن سرعت این تقل مکان ها، بر میزان تصادفات رخ داده در جادهها و بزرگراهها افزوده شدهاست. بدیهی است ارائه راهکار علمی و حساب شده ای که بتواند از بستر این شرایط نهایت بهره برداری را داشته باشد و در حفظ جان و سرمایه کاربران بهترین گزینهها را ارائه نماید، ضروری است. در سال های اخیر مطالعات بسیاری در خصوص تصادفات، چگونگی رخداد آن و تیز پیش بینی شمار تصادفات به وقوع پیوسته، انجام شده است. در این مطالعات، اثرات متغیرهای موثر روی تصادفات به منظور پیشی گیری و یا کاهش تعداد تصادفات مد نظر بوده است. اگرچه ویژگی های شهرهای مختلف متفاوت است، لیکن گسترش آنها با افزایش روز افزون وسایل نقلیه توام می شود که در راستای مرتفع ساختن تیاز آنها به تسهیلات عبوری و فراهم آوردن ایمنی هر چه بیشترشان، ضرورت احداث مسیرهای عمومی برون شهری و درون شهری بیشتر احساسی می شود. شایان ذکر است که تسهیلات ایجاد شده در مناطق مختلف، در مسیرهای گوناگون متفاوت است و در حین طراحی آنها باید به شرایط اقتصادی، محیطی، تراکمترافیک و توجه کامل ابذال شود تا شبکه ایجاد شده بخش اعظمی از تیاز منطقه را برطرف تماید.مسیرها و شبکههای احدات شده دارای اجزای متفاوتی می باشند. از اجزای بسیار مهم که نقش عمده ای را در مسیرهای مختلف بویژه در راههای برون شهری ایفا می کند، می توان به شانه راه اشاره کرد. شانه راه به محدودهای از جاده گفته میشود که در ناحیه بین لبه خط عبوری و تاحیه کنار جاده و به صورت متصل به خط عبوری قرار دارد. این بخشی از جاده دارای وظایف متقاوتی می باشد که در مواقع اضطراری یا اوقات تعمیرات و بازسازی به عنوان مسیر عبوری موقت، انجام وظیفه می نماید و درصد ایجاد بسیاری از مشکلات احتمالی را کاهش میدهد. با توجه به تقاشی سازنده شانه در ایمنی کلی شیکه راهها، بدیهی است که شناخت مشکلات موجود در این بخشی از جاده و اجرای آن با توجه به اصول وضوابط و بر طبق استانداردها می تواند در ایمن سازی کل مسیر تاًثیر بسزایی داشته باشد.

1-1 تعریف کلی مساله…………………………………………………………………………………………… 6

1-2 ضرورت بررسی و شناخت شانه های راه……………………………………………………………….. 7

1-3 اثرات مهم مطالعه بر روی شانه های راه…………………………………………………………………. 8

1-4 هدف از بررسی وشناخت شانه های موجود در شبکه های جاده ای……………………………….. 9

1-5 دامنه اثرات مساله در جامعه……………………………………………………………………………… 10

1-6 محدودیت ها و فرضات مساله…………………………………………………………………………… 11

استفاده از شانه های متمایز وخط کشی شده جهت استفاده موتور سیکلت ودوچرخه سواران

استفاده از شانه های متمایز وخط کشی شده جهت استفاده موتور سیکلت ودوچرخه سواران

فصل دوم:کاوش در متون

2-1-1- مقدمه

تلاش اندکی توسط متخصصین ترافیک به منظور بررسی تاثیر متقابل عوامل طرح هندسی و تتیجه تاثیر آن ها بر وقوع تصادفات صورت گرفته است. نقش و مطالعه این قبیل تاثیرات مهم و غیر قابل انکار می باشد به علت این که می تواند تاثیر شرایط محیطی بر شاخصی های طرح هندسی در مواقع بحرانی را واضح ترتشان دهد و به عنوان یک شاخصی در طرح هندسی راه، برای کاهش احتمال تصادفات و افزایشی ایمنی در جادههای برون شهری به کار گرفته شود. در حال حاضر مطالعاتی در مورد تاثیر اجزای مقطع عرضی در ایمنی انجام پذیرفته است که در آنها متخصصین تلاش کرده اند با گسترش روابط و مدل هایی تاثیر جداگانهای هریک از اجزای مقطع عرضی را برایمنی جاده ها تخمین بزنند. شانه نیز به عنوان یکی از پارامترهای مهم مقطع عرضی راه مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی در این خصوصی انجام گرفته است. در ادامه سعی می شود به بررسی مشخصات و ویژگی های شانه راه و تاثیر آن در افزایش ایمنی مسیر پرداخته شود.

2-1-3-1-2-انتخاب نوع شانه

به منظور اجرای آسانتر شانه روسازی شده و همچنین کاهش هزینه نگهداری، پیشنهاد می شود که در ساخت شانه های روسازی شده از همان مصالحی استفاده شود که در ساختار روسازی اصلی به کار رفته است. در پروژه هایی که لزوم اجرای شانه های روسازی شده در آنها تایید می شود، مطلوبتر آن است که روسازی را در همه عرضی شانه ایجاد کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که هزینه اضافی را که برای پروژه هایی با این نوع از شانه ها خرج می شود، نمی توان به همه پروژه اختصاص داد. شانه های روسازی شده موجب کاهش خطر پایین افتادگی شانه می شود و همچنین ایمنی کل مسیر را افزایش می دهد و از هزینه نگهداری به میزان قابل ملاحظه ای می کاهند. عرضی شانه روسازی شده در حدود ۰۶-۱/۲ متر (۲-۴ فوت)، در مجاورت خط عبوری پیشنهاد می شود به منظور تضمین ایمنی این نوع از شانه ها بهتر است که نوارهایی با نام توارهای اخطار دهنده در آن جایگذاری شود.

2-1 طبقه بندی و مقدمه اظهار بکر بودن متون……………………………………………………………… 14

2-1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2 مشخصات کلی شانه………………………………………………………………………………….. 14

2-1-3 انواع مختلف شانه……………………………………………………………………………………… 15

2-1-3-1 شانه های رو سازی شده…………………………………………………………………………. 16

2-1-3-1-1 ملاحضات طراحی……………………………………………………………………………. 18

2-1-3-1-2 انتخاب نوع شانه………………………………………………………………………………. 21

2-1-3-1-3 طراحی………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-1-4 ضخامت ……………………………………………………………………………………….. 22

2-1-3-1-5 شیب عرضی……………………………………………………………………………………. 23

2-1-3-2 شانه های بتونی……………………………………………………………………………………. 23

2-1-3-2-1 توضیحات کلی……………………………………………………………………………….. 23

2-1-3-2-2 ضخامت………………………………………………………………………………………… 24

2-1-3-2-3 زیراساس………………………………………………………………………………………… 25

2-1-3-2-4 درز اتصال اصلی………………………………………………………………………………. 25

2-1-3-2-5 درز اتصال طولی………………………………………………………………………………. 25

2-1-3-2-6 میلگرد های متصل شده………………………………………………………………………. 26

2-1-3-2-7مسلح کردن……………………………………………………………………………………… 26

2-1-3-3 شانه های روسازی نشده و ویژگی های آن…………………………………………………… 27

2-1-3-3-1 شانه از جنس زمین طبیعی……………………………………………………………………. 27

2-1-3-3-2 شانه با پوشش گیاهی………………………………………………………………………… 27

2-1-3-3-3 شانه های تثبیت شده………………………………………………………………………….. 28

2-1-3-3-4 شانه های مرکب………………………………………………………………………………. 29

2-1-4 عرض شانه راه…………………………………………………………………………………………. 30

2-1-5 نیمرخ های عرضی شانه………………………………………………………………………………. 32

2-1- 6پایداری شانه…………………………………………………………………………………………… 34

2-1-7 دوگانگی شانه(با سواره رو)…………………………………………………………………………. 35

2-1-8 پهلوگیرها……………………………………………………………………………………………….. 36

2-2 بررسی مقالات…………………………………………………………………………………………….. 37

2-3 بررسی طرح ها و پروژه ها ……………………………………………………………………………… 50

2-4 بررسی کتاب ها…………………………………………………………………………………………… 56

2-5 بررسی کنفرانس ها……………………………………………………………………………………….. 60

تاثیر وجود شانه درافزایش مسافت دید

تاثیر وجود شانه درافزایش مسافت دید

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه

انتظار میرود که با توسعه مدلهای پیش بینی تصادفات بتوان تاثیر عناصر طراحی هندسی و سایر پارامترها را در ایمنی راه سنجید. در توسعه مدل های پیش بینی تصادفات بایستی به سه سوالی اساسی پاسخ داده شود.

  • چه متغیرهایی را بایستی در توسعه مدل در تظر گرفت؟
  • چه توابع ریاضی را بایستی برای تشان دادن تاثیر متغیرها به کار برد؟
  • چگونه می توان تشخیص داد که آیا تابع انتخاب شده برای نشان دادن تاثیر متغیر ها مناسب است؟ در این فصل ابتدا روش تحقیق با توجه به مطالعات صورت گرفته، ارائه میشود. سپس به بیان روشهای ریاضی مورد استفاده در مدل سازی تصادفات پرداخته میشود و مدلهای پیش بینی تصادفات مورد بررسی قرار می گیرند.

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 69

3-2 روش های بکار گرفته شده و دلایل آن……………………………………………………………….. 69

3-3 دستورالعمل های جمع آوری اطلاعات و روش های بکار گرفته شده…………………………… 70

3-4 تعاریف،اختصارات و نشانه های ریاضی……………………………………………………………… 72

3-4-1 تعاریف ریاضی………………………………………………………………………………………… 72

3-4-2 اختصارات علمی و نشانه های ریاضی…………………………………………………………….. 73

3-5 معرفی برنامه کامپیوتری تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 74

3-5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 74

3-5-2 نرم افزار SPSS………………….ا………………………………………………….. 75

3-6 ارائه مباحث ضروری……………………………………………………………………………………… 77

3-6-1 مدل های آماری……………………………………………………………………………………….. 77

3-6-1-1 مدل رگرسیون خطی چند متغیره……………………………………………………………….. 77

3-6-1-2 مدل رگرسیون لگاریتم طبیعی…………………………………………………………………… 78

3-6-1-3 مدل رگرسیون لگاریتم خطی…………………………………………………………………… 79

3-6-1-3-1 مدل یواسون…………………………………………………………………………………… 79

3-6-1-3-2 مدل دوجمله ای منفی……………………………………………………………………….. 80

3-6-2  آرمون های آماری………………………………………………………………………………….. 82

3-6-2-1 آزمون f……………………………………………………………………………………………. 82

3-6-2-2 آزمون همبستگی(R2)…………………………………………………..ا………………………. 83

3-6-2-3 آزمون ضزایت رگرسیون بطور مجزا(آزمون t)…………………………..ا…………………. 83

دراختیار گذاشتن فضای مناسب برای راننده درزمان خطر ویانقص فنی خودرو

دراختیار گذاشتن فضای مناسب برای راننده درزمان خطر ویانقص فنی خودرو

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات

۱-۴- مقدمه

تاریخچه آمار و تصادفات رخ داده در گذشته، یک منبع مهم اطلاعات است که توسط مهندسین برای تدوین برنامه های ایمن سازی و کاربرد آنها به منظور پیشگیری از اتلاف هزینه ها و سرمایه های مسافرین در سانحه و یا تظایر آن به کار می رود. آمار تصادفات یک ابزار اساسی را برای تنظیم سیاستهای مربوط به ایمنی جاده ها تشکیل می دهد. این گونه آمارها از میان هزاران تصادفی که به وقوع پیوسته جمع آوری شده و در سطوح محلی و یا ملی دسته بندی و یا کلاسها میشوند تا بدین وسیله بودجه مربوط به راهسازی و یا نگهداری که به نحوی ارتباط با ایمتی دارند، در موثرترین شکل خود و با حداکثر راندمان به کار گرفته شود. در کشورهای توسعه یافته مقامات محلی از طریق بازوهای اجرایی خود، این اطلاعات و آمار را در خلال رسیدگی به تصادفات جمع آوری می تمایند. سپس آنها را در سطح ملی مورد تجزیه و تحلیلی وسیع قرار می دهند. بدین معنی که انواع خصوصیات و پارامترهای موثر در تصادفات و جزییات شرایطی که تصادفات به وقوع پیوسته و نتایج به دست آمده به طور وسیعی برای کاربرد تحقیقاتی و هدایت جریان بهسازی راه ها مورد توجه قرار می گیرند.قابل اعتماد بودن کیفیت و کمیت گزارشات تصادفات جاده ای که از حوزه پلیسی راه مورد انتظار است، به مقدار قابل توجهی ارزش میانی آماری مورد استفاده در مطالعات ایمنی را افزایش می دهد. به همین ترتیب کمبود یا تناقضی و اشکال در گزارشات، ارزشی مطالعاتی را که بر مبنای آن ها انجام یافته است کاهش داده و تلاش های مربوط به استفاده حداکثر از بودجه های ایمنی راکم اثر می سازد. مهندسین از این آمار برای تعیین اولویت بهسازی و ایمن سازی استفاده کرده و خواهند نمود. تجربیات قبلی این گونه کشورها نشان می دهد که حتی عملیات کم خرجای مانند تغییر حق تقدم در چهارراه ها می تواند در کاهشی و یا حذف تصادفات موثر باشند. البته مشروط بر این است که اطلاعات به روز و صحیح باشد. سیستم گزارش دهی باید طوری باشد که حداقل مورد نیاز اطلاعات اساسی و ضروری در سطوح ملی و محلی را جمع آوری کرده و در عین حال بار موجود روی پلیس راه، پلیسی راهنمایی و رانندگی و هزینه های جمع آوری و تجزیه و تحلیل را به حداقل برساند. متاسفانه پیش بینی مدل های مناسب برای ارزیابی وضعیت ایمنی راه ها در کشور ما به سیب عدم طبقه بندی مناسب آمار و اطلاعات تصادفات و مشخصات راه ها امکان پذیر تبوده و انواع مدل های پیش بینی تصادفات و متغیرهای به کار رفته کارآیی مناسب را ندارد و به این ترتیب سنجش ایمنی راه ها از این طریق دستخوش تغییر و تحولات زیادی با مرور زمان خواهد شد. تیود مدیریت مناسب ایمنی راه ها، تعداد متولیان مدیریت ایمنی راه، تیودکار کارشناسی و علمی در جمع آوری و ثبت اطلاعات، از عواملی است که کارهای تحقیقی را در این زمینه با مشکل مواجه می سازد. در این فصل با توجه به انواع مدل های پیش بینی تصادفات جاده ای که در فصل سوم بدان اشاره شد، حتی الامکان سعی شده است با به کارگیری متغیرهای مناسب، وضعیت تاثیر عرضی شانه راه در ایمنی جاده های برون شهری، در قالب مدلی مناسب که در برگیرنده عوامل موثر باشند، بدست آید. لذا در این پایان نامه پارامترهایی که مورد استفاده قرار گرفته است، شرح داده می شود سیسی با این پیش زمینه و انجام حساسیت سنجی لازم چارچوب مدل انتخاب و کالیبره می گردد. در پایان نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات و روند بهره گیری از اطلاعات موجود در سازمان های مرتبط توضیح داده می شود. طرح برداشت اطلاعات و مشخصات محورهای مورد تظار تیز درراستای اطلاعات و آمار لازم برای تعریف متغیرها، تشریح می گردد.

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2 مطالعات عمومی منطقه………………………………………………………………………………….. 87

4-2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 87

4-2-2 موقعیت جغرافیایی استان خوزستان……………………………………………………………….. 88

4-2-3 محورهای مطالعه……………………………………………………………………………………… 89

4-2-3-1 محور خرمشهر- اهواز…………………………………………………………………………… 89

4-2-3-2 محور خرمشهر- سربندر…………………………………………………………………………. 90

4-2-3-3 محور اندیمشک-پل زال……………………………………………………………………….. 92

4-3 موضوعات موردنظر……………………………………………………………………………………… 95

4-3-1 ارزیابی آمار تصادفات محور خرمشهر- اهواز…………………………………………………… 98

4-3-2 ارزیابی آمار تصادفات محور خرمشهر- سربندر……………………………………………… 100

4-3-3 ارزیابی آمار تصادفات محور اندیمشک-پل زال…………………………………………….. 102

4-4 انتخاب متغیرهای موثر در مدل………………………………………………………………………. 104

4-4-1 حجم تردد ترافیک روزانه(ADT)……………………….ا…………………………………….. 104

4-4-2 عرض شانه راه(SW)…………………………….ا……………………………………………….. 104

4-4-3 عرض روسازی سواره رو(LW)…………………………….ا………………………………….. 104

4-4-4 نوع شانه راه(ST)……………………………ا…………………………………………………….. 105

4-4-5 شرایط محیط راه(TC)…………………………………ا…………………………………………. 105

4-4-6 متوسط شعاع قوس(ACR)…………………………………..ا………………………………….. 105

4-4-7 متوسط سرعت تردد(AVS)……………………………………..ا………………………………. 105

4-5 مشکلات جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………… 106

4-5-1 مشکلات موجود در ارتباط با پلیس راهنمایی و رانندگی………………………………….. 106

4-5-2 مشکلات موجود در ارتباط با معاونت راهداری و وزارت راه و ترابری………………….. 107

شانه روسازی شده جهت تضمین ایمنی عابرین ودوچرخه سواران

شانه روسازی شده جهت تضمین ایمنی عابرین ودوچرخه سواران

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

۱-۵- مقدمه

امروزه مدلهای پیش بینی تصادفات، ابزاری قوی در تحلیل تصادفات محسوب شده و در شناسایی و تحلیل نقاط حادثه خیزراهها به کار می روند. این مدل ها با استفاده از آمار و اطلاعات هندسی و مدیریتی مربوط به قطعات مختلف راهها، امکان شناسایی و بررسی نقاط حادثه خیزرا فراهم میآورد. به گونه ای که با تکیه بر تتایج حاصل از این مدل ها، می توان ایمنی راه را قبل از وقوع تصادفات مورد سنجش قرار داده و راهکارهای پیشگیرانه مناسب را اعمال نمود. اصولا تصادف به عنوان یک رویداد ناخواسته و ناخوشایند که با آسیب جانی، مالی و یا محیطی همراه است، شناخته می شود. ماهیت تصادف همان گونه که از نام آن بر میآید، امری اتقاقی و اجتناب ناپذیر بوده و یکی از دلایل بی توجهی به این مقوله و عدم پذیرش گستردگی و اهمیت آن در طول سالیان اخیر را میتوان در همین مساله جستجو نمود. این در حالیست که امروزه با توجه به وسعت آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این رویدادهای تلخ، تغییراتی اساسی در این نگرشی ایجاد شده است. به گونهای که شیوه برخورد علمی یا پدیده تصادف و انجام تحقیقات متعدد و گسترده در این خصوصی خود موید آن است. ناتوانی جسمانی، عدم تعادل روانی، عدم مهارت در رانندگی، ضعفهای فرهنگی و در سطوح بالاتر فقدان مقررات درست و متاسب، ضعف در اجرای قوانین، فقدان یا کمبود سیستمهای کمکرسانی سریع و کارآمد، ضعف در امکانات آموزشی درمانی و پوششهای بیمه ای را می توان از مهمترین عوامل تاثیرگذار در وقوع تصادفات در بخشی عوامل انسانی نام برد.در بخشی مربوط به جاده و وسیله نقلیه، مسایل و مشکلات مربوط به طراحی، ساخت و نگهداری و در بخش عوامل محیطی، عوامل جوی، مه غلیظ و تور تاکافی از مهمترین عوامل شکل گیری حوادث می باشند. از سوی دیگر از آنجایی که بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر تصادفات جادهای نظیر رفتار رانندگان و شرایط آب و هوایی، دارای ماهیتی تصادفی می باشند، لذا مدلهای پیش بینی تصادفات، از ماهیتی تجربی و احتمالی برخوردار است. به عنوان مثال جاده کاملاً ایده آل از نظر طراحی در صورت حضور رانندگان بی دقت می تواند کاملاً غیرایمن باشد. بر اساس مطالب ذکر شده، تصادفات ترافیکی، معلول ترکیب و تداخل عوامل متعددی می باشد که وجود تنوع و فراوانی عوامل تاثیرگذار به همراه ماهیت کیفی و تصادفی برخی از آنها و تیز اثرات بعضاً پیچیده برخی از عوامل بر یکدیگر، ساخت مدلهای مناسب در خصوصی پیش بینی وقوع تصادفات را با مشکل روبرو نموده است. از این رو ساخت مدلهای مناسب در خصوصی پیش بینی وقوع تصادفات، نیازمند شناسایی متغیرهای مناسب به منظور ملحوظ داشتن عوامل چهارگانه شرح داده شده در فوق در یک محدوده آماری مشخصی می باشد. به گونهای که طبیعت پراکنده واقعه تصادف را شامل شده و در عین حال توصیف کننده اثرات متقابل عوامل مربوطه تیز باشد. در شکل ۱۵روند ساخت مدلهای مناسب پیش بینی ، ارایه شده است.

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 109

5-2 تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………… 111

5-2-1 داده های اطلاعاتی متغیرهای موثر……………………………………………………………… 111

5-2-2 بررسی ضریب همبستگی و اعتبارسنجی متغیرها……………………………………………… 112

5-2-3 انتخاب فرم تابع……………………………………………………………………………………. 115

5-2-4 شاخص پردازش(R2)…………………………….ا………………………………………………. 116

5-2-5 ارزیابی صحت مدل……………………………………………………………………………….. 117

5-2-5-1 آزمون f…………………………ا………………………………………………………………. 117

5-2-5-2 آزمون t……………………………..ا………………………………………………………….. 118

5-3 ارائه مدل پیش بینی……………………………………………………………………………………. 119

5-4 نتیجه گیری درباره سوالات و فرضیات تحقیق…………………………………………………… 127

5-4-1 نتیجه گیری کلی مدل ……………………………………………………………………………. 127

5-4-2 آنالیز حساسیت…………………………………………………………………………………….. 128

5-4-3 اعتبار سنجی نتایج حاصل……………………………………………………………………….. 131

5-4-3-1 مقایسه نتایج مشاهده شده و مورد انتظار…………………………………………………… 131

5-4-3-2 صحت نتایج با استفاده از ضریب تعدیل تصادفات(AMF)………………ا…………… 132

5-4-3-2-1 ضریب AMF مربوط به تعویض شانه…………………………………………………. 133

5-4-3-2-2تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از شاخص AMF………………ا………………. 134

5-5 جمع بندی و نتایج کلی تحقیق……………………………………………………………………… 136

5-6 کاربردهای تئوری و تجربی اطلاعات حاصل…………………………………………………….. 138

5-6-1 لزوم طراحی هندسی مناسبتر و اصلاح مشخصات هندسی کنونی…………………………. 138

5-6-2 نقش عرض شانه راه در افزایش ایمنی…………………………………………………………. 138

5-6-3 سرمایه گذاری در امر آموزش و فرهنگ رانندگی…………………………………………… 139

5-6-4 لزوم مدیریت ترافیک و برنامه ریزی سفر………………………………………………………. 139

5-7 پیشنهادات تحقیقاتی برای آینده…………………………………………………………………….. 140

پیوست ها و ضمایم…………………………………………………………………………………………… 160

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………… 160

نماینمایی از شانه روسازی شدهی از شانه روسازی شده

فهرست شکل ها

شکل(2-1)نمایی از یک شانه تئبیت شده………………………………………………………………….. 15

شکل(2-2)شانه رو سازی شده.جهت تضمین عابرین و دوچرخه سواران……………………………. 16

شکل(2-3)نمایی از شانه رو سازی شده……………………………………………………………………. 17

شکل(2-4)تاثیر عرض شانهبر تضمین عابرین و دوچرخه سواران……………………………………… 18

شکل(2-5)در اختیار گذاشتن فضای مناسب برای راننده در زمان خطر یا نقض فنی خود رو………..19

شکل(2-6)تاثیر وجود شانه در افزایش مسافت دید………………………………………………………. 20

شکل(2-7)نمایی از یک شانه بتنی………………………………………………………………………….. 24

شکل(2-8)نمایی از یک شانه با پوشش گیاهی………………………………………………………….. 28

شکل(2-9)نمایی از یک شانه سنگدانه ای………………………………………………………………… 29

شکل(2-10)نمایی از یک شانه مرکب…………………………………………………………………….. 29

شکل(2-11)شیب دو طرفه برای سواره رو در هر جهت………………………………………………… 32

شکل(2-12)گزینه های مختلفشیب عرضی یکطرفه برای سواره رو…………………………………… 32

شکل(2-13)استفاده از شانه هی متمایزو خط کشی شده جهت استفاده موتور سیکت و دوچرخه سواران36

شکل(2-14)نمودار تاثیر عرض شانه جاده های دوخطه برون شهری بر مقادیرAMF…………….. 36

شکل(2-15)نحوه اندازه گیری میزان پایین افتادگی شانه راه………………………………………….. 57

شکل(2-16)علایم هشدار دهنده MUTCD افتادگی شانه راه……………………………………….. 58

3-1فلوچارت روش انجام تحقیق……………………………………………………………………….. 71

4-1 مقطع عرضی محور خرمشهر-اهواز قبل از بهسازی…………………………………………………. 89

4-2 مقطع عرضی محور خرمشهر- اهواز قبل از بهسازی و شانه سازی……………………………….. 89

4-3 موقعیت جغرافیایی محور خرمشهر- اهواز…………………………………………………………….. 89

4-4مقطع عرضی محور ماهشهر- سربندر قبل از بهسازی………………………………………………… 90

4-5 مقطع عرضی محور ماهشهر-سربندر بعد از بهسازی و شانه سازی……………………………….. 91

4-6 موقعیت جغرافیایی محور ماهشهر- سربندر…………………………………………………………… 91

4-7 مقطع عرضی محور اندیشمک- پل زال قبل از بهسازی……………………………………………. 92

4-8 مقطع عرضی محور اندیشمک- پل زال بعد از بهسازی و شانه سازی…………………………… 93

4-9 موقعیت جغرافیایی محور اندیشمک-پل زال………………………………………………………… 94

4-10 نمودار مقایسه تصادفات استان خوزستان به تصادفات کل کشور بر حسب تعداد تصادفات 97

4-11 نمودار مقایسه تصادفات استان خوزستان به تصادفات کل کشور بر حسب درصد تصادفات 97

4-12 نمودار مقایسه انواع تصادفات به وقوع پیوسته در محور خرمشهر- اهواز برحسب سال…….. 99

4-13 نمودار مقایسه تصادفات در محور خرمشهر-اهواز برحسب سال……………………………….. 99

4-14 نمودار مقایسه انواع تصادفات به وقوع پیوسته در ماهشهر- سزبندر بر حسب سال……….. 100

4-15 نمودار مقایسه تصادفات در محور ماهشهر- سر بندر برحسب سال…………………………. 101

4-16 نمودار مقایسه انواع تصادفات به وقوع پیوسته در محور اندیشمک- پل زال بر حسب سال 102

4-17 نمودار مقایسه تصادفات در محور اندیشمک- پل زال برحسب سال……………………….. 103

5-1 فلوچارت روند ساخت مدل مناسب پیش بینی……………………………………………………. 110

5-2 نمودار مقایسه درصد کاهش تصادفات مشاهده شده ومقابل انتظار درمحور های مطالعاتی. 128

5-3 مقایسه میانگین مربعات خطا حاصل در محور های مطالعاتی………………………………….. 131

شکل(5-4)نمودار نتایج حاصل از بکار گیری مدل و مقلیسه ای میان نتایج حاصل از آن و مشاهده 132

پیوست(ز-1) مقایسه حجم تردد روزانه در ماه های مختلف در سه محور مطالعه در سال 84..    154

پیوست(ز-2) مقایسه حجم تردد روزانه در ماه های مختلف در سه محور مطالعه در سال 85..    154

پیوست(ز-3) مقایسه حجم تردد روزانه در ماه های مختلف در سه محور مطالعه در سال 86..    155

پیوست(ز-4) مقایسه حجم تردد روزانه در ماه های مختلف در یه محور مطالعه در سال 87….   155

پیوست (ح-1) مقایسه متوسط سرعت تردد وسایل نقلیه در ماه های مختلف در سه محور مطالعه در سال 84      156

پیوست(ح-2) مقایسه متوسط سرعت تردد وسایل نقلیه در ماه های مختلف در سه محور مطالعه در سال 85       156

پیوست(ح-3) مقایسه متوسط سرعت تردد وسایل نقلیه در ماه های مختلف در سه محور مطالعه در سال 86       157

پیوست (ح-3) مقایسه متوسط سرعت تردد وسایل نقلیه در ماه های مختلف درسه محور مطالعه در سال 87       157


Abstract

Nowadays, increasing of roads safety has became one of the major complexities of developing countries in transportation and economic sector. Therefore, remarkable researches recently have been done in the form of predicted models of the mumbers of accidents whole the world to understand communication between the numbers of accidents, traffic volume, geometry properties of the roads and environmental factors. These models are considered as a strong tool in accidents analyze which are applied to identify and analyze blackpoints in rural roads. By using them which obtain based on accurate statistical methods and roads and accidentsinformation, not only works to assess geometry and managerial improvements but they make identifying the black points simple and surveyable. With regarding to, shoulder width is taken into account as a major parameter in road design that its existence will result in increasing of road safety and road operation improvement, there must pay particular attention to its characteristics, in particular, to shoulder width and its effects on safety operation. It has made effort in this research using gathered information bank over three case study- “Khorramshahr-Ahvaz”, “Mahshar-Sarbandar”. “Andimeshk-Pole zal”- to present model which inspect amount of shoulder width effects on rural roads safety. Thus, influencing variables were selected for modeling. Then according to statistics and field understanding in case study and completing required information model was calibrated and presented. Entire model was made in the form of poisson function which include variables: average daily traffic, average vehicle speed, shoulder width and average curve radius. Following by using sensitivity analyze, it has been measured the amount of influencing of shoulder width on safety that may indicate considerable effect of this variable on decreasing the percentage of accidents happened so that we will see considerable decreasing in accidents by poorly increasing in shoulder widthin the main road. With assistance of presented model, it could identify blackpoints on the roads surface and act to remove associated failures, problems and consequently promoting the level of roads safety.

 


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید