انتخاب صفحه

مقدمه

یکی ازنیازهای اولیه انسانی که باتوجه به توسعه اقتصادی واجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروزه خود یکی ازمظاهر تمدن به شمار می رود،مساله حمل ونقل است .عده ای براین عقیده اند که جهت اقتصادی کشورهای توسعه یافته به دلیل اتخاذ روشهای صحیح حمل ونقلی بوده است.به عبارت یدگر دردیدگاه اقتصادی،اهمیت حمل ونقل به قدری زیاد است که عده ای آن را کالبد توسعه اقتصادی وعده ای چون ستون فقرات توسعه تلقی میکنند.درهرصورت امروزه تحصیل رشد اقتصادی واجتماعی هماهنگ،مداوم وموزون بودن وجود یک شبکه حمل ونقل ملی،موثر وکارآمد منصور نمیباشد.پیچیدگی های مسائل حمل ونقل بویژه دربعد بین المللی آن برهیچکس،خصوصا صاحب نظرانی وکارشناسان پیوشده نیست وحتی عموم مردم هم به علت تاثیری که این رشته ازفعالیت های اقتصادی در زندگیشان دارد باحمل وقنل ومسائل ومشکلات آن درحدنیزا خود آشنا هستند.اگر سرمایه گذاری انجام گرفته دراین صنعت رابررسی نماییم،ملاحظه میشود که سرمایه گذاری های سنگینی دراین رشته بکار رفته وازپیچیده ترین تکنیک ها وتخصص ها وتجهیزات استفاده میشودتا کالاهای تولیدی جوامع مختلف ازمراکز تولید تا بازار مصرفی حتی دردوردست ترین مناطق باحداقل خسارت وضایعات درحداقل زمان انتقال یابد.تحولات اقتصادی وسیاسی جهان دردهه 1980 میلادی وعملکرد آن درمنطقه آسیا،پایان جنگ سرد وگسترش بی سابقه رقابتهای اقتصادی جدید نظیراپک،نفتا،آسه آن واروپای واحد همراه با ابرقدرتی اقتصادی نظیر ژاپن،فروپاشی شوروی سابق وایجاد 15 کشور جدید مستقل مشترک المنافع و تغییر حکومت درکشورعراق باعث ایجاد وضعیت جدیدی درسیستم جهانی شده است که درنتیجه آن،گسترش فعالیت های اقتصادی وتولید وصدور کالا از رونق بسیار مناسبی برخوردار شده است

بدین ترتیب قلمرو جمهوری اسلامی ایران پس ازچندین قرن انزوا ازفعالیت های حمل ونقل عبوری بین المللی دریکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی(آسیا-اروپا) واقع شده ودرسیستم جیدد جهانی،ایران،به عنوان سرزمین استراتژیک وپل ارتباطی که مناطق دریای خزر آسیای مرکزی وخلیج فارسی رابه هم مرتبط می سازد،مطرح ومورد توجه جهانیان واقع شده است.بهره برداری صحیح از موقعیت بین المللی ممتاز فراهم شده برای شبکه حمل ونقل پایانه های مرزی وشبکه ترانزیتی کشور مستلزم شناخت صحیح ازامکانات وتسهیلات حمل ونقلی موجود درکشور وهزینه ترانزیت جاده ای کالا درکشور،بررسی مشکلات موجود حمل ونقل ترانزیتی از لحاظ هزینه درپایانه های مرزی و برنامه ریزی صحیح جهت استفاده بهینه از تسهیلات موجود میباشد.ودر راستای این امر ترانزیت کالا یکی ازعوامل مهم برای انتقال کالا به شمار میرود.نحوه ترانزیت کالا وقیمت آن یکی از عوامل موثربرصادرات هرکشور وتولید ارز برای آن کشور میباشد.لذا قیمت ترانزیت وعوامل موثر برهزینه آن باید شناخته شود.بنابراین دراین پایان نامه ابتدا بامعرفی انواع هزینه حمل ونقل(هزینه های ثابت ومتغیر) ومعرفی پارامترهای موثربراین نوع هزینه های حمل ونقل سپس باتبیین اهمیت ترانتزیت جاده ای کالا وبدست آوردن مدل هزینه آن درحمل وقنل کالا درپایانه مرزی مهران به کشور عراق پرداخته میشود.ونحوه اثراین عوامل برمدل نیزمورد برسی خواهد گرفت.دربخش حمل ونقل وترانزیت کالا به کشورعراق،کلیه کالا حمل شده ازطریق مرزهای جده ای صورت گرفته است.پایانه های مهم مرزی مهران،خسروی وشلمچه که محل ورودی کالا به کشور عراق میباشند.میزان صادران کالا ازپایانه مرزی مهران درسال 1383 هجری شمسی صادرات توسط کامیون به کشور عراق به میزان 289489تن به ارزش دلاری 60041733 دلار ودرسال 1384 به میزان 552070 تن به ارزش دلاری 60087910 دلار بوده است.روند روبه رشد ترانزیت کالا ازاین پایانه مرزی بیانگر رضایت صاحبان کالا برای خروج کالا خود به کشورعراق میباشد وعواملی مهمی از جمله ایمنی،هزینه ترانزیت کمتر،زمان سفر کمتر ونزدیک بودن شهرهای مصرفی کالا درکشور عراق به پایانه مرزی عراق باعث این امر میشوند پایانه مرزی مهران که درآینده یکی ازمهمترین وپررفت وآمدترین پایانه های مرزی کشور خواهد بود.میزان ترانزیت کالا درسه ماهه اول سال 1385 نسبت به سه ماهه اول سال 1384 برای ترانزیت کالاهای نفتی وغیرنفتی به میزان 106 درصد افزایش داشته است وبیانگر بالارفتن آمارترانزیت جاده ای میباشد که اهمیت موضوع بها دادن به زیرساختهای حمل ونقل جاده ای وکاهش هزینه ترانزیت این نوع حمل ونقل برای جذب بیشتر تمایل استفاده صاحبان کالا ازاین نوع سیستم را نشان میدهد.به طور خلاصه این تحقیق دارای 5 فصل بوده که فصل اول شامل تعریف واهمیت موضوع میباشد.تعاریف پایانه مرزی،ترانزیت ،بیشینه تحقیق درمورد ترانزیت جاده ای کالا درکشور وآمار حمل ونقل وترانزیت کالا کشور درسالهای اخیر ورشد ومقایسه آن ها بایکدیگر درفصل دوم ذکر شده است .درفصل سوم انواع هزینه های حمل ونقل وپارامترهای موثربرهزینه ترانزیت کالا عنوان شده است.درفصل چهارم دربررسی موردی به پردازش داده ها برای ارائه مدل هزینه ترانزیت کالا به کشور عراق ازطریق پایانه مرزی مهران پرداخته شده است .درفصل پنجم مدل نهایی پیشنهاد شده است.

فهرست مطالب

مقدمه       2

فصل اول:مقدمه واهمیت موضوع

1-1-تعریف موضوع  4

1-2-اهمیت موضوع وعلت انتخاب آب    5

1-3-محدوده تحقیق  7

1-4-محدودیت ها ومشکلات  8

1-5-روش تحقیق    8

نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده

نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده

فصل دوم:کاوش درمتون ومطالعات انجام شده وبررسی آمار ترانزیتی کشور

2-1-تعریف پایانه مرزی      9

2-1-1-اهداف وظایف پایانه مرزی 9

2-2-تعاریف مهم در ترانزیت کالا وپایانه مرزی 10

2-3-مطالعات انجام شده 13

2-4-آمار ترانزیت کالای نفتی وغیرنفتی درمرزهای کشور طی 12 ماهه سال 1384        15

2-5-آمار ترانزیت کالای نفتی وغیرنفتی درمرزهای کشور طی 6ماهه سال 1385       17

2-6-بررسی آمار ترانزیتی کالا از پایانه مرزی مهران-به کشور عراق 18

نمودارفراوانی خطاهای استاندارد شده

نمودارفراوانی خطاهای استاندارد شده

فصل سوم:متدولوژی تحقیق وبررسی پارامترهای موثر برهزینه ترانزیت جاده ای کالا

3-1-هزینه حمل ونقل وانواع آن    22

3-1-1-هزینه های ثابت  23

3-1-2-هزینه های جاری یامتغیر  26

3-2-شناخت عوامل مستقیم وغیرمستقیم موثر بر هزینه های متغیر حمل ونقل و ترانزیت کالا وطریقه شناسایی این عوامل   30

3-3-بررسی عوامل موثر بر هزینه ترانزیت   34

3-3-1-وزن کالا حم شده   35

3-3-2-مسافت حمل شده  40

3-3-3-شاخص عرضه وتقاضا ومیزان تقاضا درمرزهای خاص    44

3-3-4-احتمال بارگیزی درمسیر برگشت 47

3-3-5-نوع مسیر حمل کالا 47

3-3-6-آب و هوا درهنگام حمل کالا 48

3-3-7-مشخصه های کالا       48

3-3-8-نوع وسیله نقلیه 50

3-3-9-قیمت ارز 50

3-3-10-زمان حمل کالا 52

3-4-انواع مدلهای پیش بینی 54

3-4-1-مدل های کیفی 54

3-4-2-مدل های کمی  55

فصل چهارم:بررسی موردی(ارائه مدل هزینه ترانزیت جاده ای کالا به کشور عراق ازپایانه مرزی مهران)

4-1-هدف از بررسی موردی   56

4-2-تجزیه وتحلیل اطلاعات 56

4-2-1-بانک اطلاعاتی    56

4-3-ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت برای بررسی موردی    71

4-3-1-متغیرهای کاندید    71

4-3-2-بررسی مدلهای مختلف خطی وغیرخطی 71

4-4-رگرسیون پارامترهای خطی وغیرخطی یک متغیره   74

4-5-بررسی مدلهای رگرسیون پارامتری غیرخطی چندمتغیره 81

4-6-بررسی رکرسیون ناپارامتری 90

4-7-بررسی اثرات عرضه وتقاضا درماه های خاص سال برروی مدل هزینه 95

فصل پنجم:نتایج وارائه پیشنهادات

5-1-جمع بندی ونحوه استفاده از مدل  97

5-2-نتایج   99

5-3-پیشنهادات    101

5-4-مطالعات آتی 102

پیوست1       103

پیوست2           106

پیوست3         108

منابع فارسی   110

منابع انگلیسی 111

سایت های اطلاع رسانی     112

چکیده انگلیسی     113

فهرست جداول

1-1-خلاصه آمارهای حمل ونقل جاده ای کشورطی سالهای 83-1375      5

1-2-آمار ترانزیت کالاهای نفتی وغیرنفتی طی 3 ماهه سال1385        6

2-1-وضعیت پایانه های مرزی کشور  12

2-2-وضعیت متغیرهای مربوط به واردات وصادرات کالا  16

2-3-میزان جابه جایی کالاهای نفتی وغیر نفتی در12ماهه1383و1384       17

2-4-آمار کالاهای حمل شده از مرزهای جاده ای طی 12 ماهه84          17

2-6-مقایسه ترانزیت موادنفتی،غیرنفتی وسوآپ در6ماهه او سالهای 1384و1385      18

2-7-مقایسه ترانزیت کالا طی 6 ماهه اول سال های 1384و1385       18

3-1-نمونه ای از جداول آیین نامه آشتو.میزان هزینه های استفاده کننده برای اتومبیل     37

3-2-میزان هزینه حمل ونقل ناشی از مجموع هزینه عملکردی وهزینه زمان سفر 38

3-3-میانگین کرایه هرتن-کیلومتر طی شده درداخل کشور ازسال 1380 تا سال 1384       42

3-4-کرایه هرتن-کیلومتر طی شده به تفکیک استان مقصد ازسال 82تا سال 84    43

3-5-بررسی محموله های متقاضی خدمات بین المللی درماه های مختلف سال82       45

3-6-بررسی محموله های متقاضی خدمات بین المللی درماه های مختلف سال 83        46

3-7-تغییرات حمل بارتوسط کامیون های ایرانی دربخش بین المللی درسالهای مطالعه  46

3-8-مشخصات شاخص جاده های منتهی به پایانه   47

3-9-میانگین هرتن-کیلومتر طی شده مربوط به کالهای عمده درکشور 49

3-10-قیمت دلار درماه های مختلف(به صورت میانگین برای هرماه) سالهای 1384 و 1385        52

3-11-مشخصات شاخص ساعات کاری وامتیازهای مربوطه 54

3-12-شاخص همکاری دستگاه های مرتبط 54

4-1-فیلدهای ورودی به نرم افزار S PLUSو SPSSا   58

4-2-تعداد وسایل نقلیه عمومی باری    62

4-3-هزینه دلار ناشی از عبور از کشورهای آسیای میانه وترکیه ازکشور ایران به کشور عراق 65

4-4-خلاصه اطلاعات جمع آوری شده در مورد هزینه های بهره برداری ناوگان مورد مطالعه   70

4-5-ضرایب همبستگی متغیرهای ورودی(خروجی نرم افزار)    73

4-6-بررسی مدل های مختلف بین کرایه ومسافت طی شده درداخل کشور (خروجی نرم افزار)      75

4-7-بررسی مدل های مختلف بین کرایه ومسافت طی شده درخارج کشور      76

4-8-بررسی مدل های مختلف بین کرایه و وزن کالا     77

4-9-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل وزن،مسافت طی شده درداخل کشور ومسافت طی شده خارج کشور 79

4-10-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل وزن،مسافت طی شده درداخل کشور ومسافت طی شده خارج کشور  79

4-11-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل وزن،مسافت طی شده درداخل کشور ومسافت طی شده خارج کشور    80

4-12-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل وزن،مسافت طی شده درداخل کشور ومسافت طی شده خارج کشور     80

4-13-رگرسیون خطی  برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل           82

4-14-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل         82

4-15-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل        82

4-16-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل    83

4-17-متغیرهای مستقلی که خود برنامه به عنوان کاندید خروجی معرفی میکند   83

4-18-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل  84

4-19-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل    85

4-20-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل   85

4-21-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل 86

4-22-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل 87

4-23-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل       87

4-24-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل    89

4-25-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل       89

4-26-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل 89

4-27-رگرسیون خطی  برای متغیرهای مستقل جدید وارد شده به مدل     90

4-28-خروجی نرم افزار PLUS S میزان تاثیر پارامترهای موثربرمدل      92

4-29-میزان ضریب همبستگی میان متغیر وابسته ومتغیر مستقل درمدلهای مختلف 94

4-30-میزان ضریب همبستگی میان متغییر وابسته ومتغییر مستقل در مدلهای مختلف  94

4-31-میزان ضریب همبستگی میان متغیر وابسته ومتغیر مستقل در مدلهای مختلف    95

4-32-میزان ضریب همبستگی میان متغیر وابسته ومتغیر مستقل در مدلهای مختلف   95

4-33-رگرسیون خطی برای متغیرهای مستقل جدید bar وارد شده به مدل     96

5-1-هزینه دلاری ناشی از عبور ازکشورهای آسیای میانه وترکیه ازکشور ایران به کشور عراق  97

5-2-میزان ضریب رشد کرایه باتوجه به وزن ومسافت کالاهای اصلی ترانزیت شده   99

فهرست نمودارها

1-1-میزان صادران کالا از سال 1375 تا سال 1383 توسط کامیون 5

1-2-میزان واردات وصادئرات کالا از مرزهای جاده ای به تفکیک 3 ماهه 1385       7

3-1-نمودار عملکرد هزینه های حمل ونقل 23

3-2-روند تحلیلی هزینه های ثابت برحسب میزان بهره برداری    24

3-3-عملکرد هزینه های ثابت برحسب تن-مسافت   25

3-4-نمودار هزینه های متغیر برحسب عملکرد     27

3-5-برآیند ومنحنی هزینه های حمل ونقل برحسب واحدوزن-کیلومتر   29

3-6-سه هزینه ایده آل برای حمل ونقل متفاوت 30

3-7-تغییرات کرایه براثرنوسان وزن محموله(بامسافت ثابت حمل) درسال85     35

3-8-کاهش هزینه زمان سفروهزینه راحتی باافزایش سرعت  38

3-9-افزایش هزینه عملکردی وسیله نقلیه دراثرافزایش سرعت 39

3-10-تغییرات مجموع هزینه های راحتی وزمان سفرباتوجه تغییرات سرعت   40

3-11-میزان رشد قیمت کرایه هرتن-کیلومتر طی شده درداخل کشور ازسال 80 تاسال 84      42

3-12-تغییرات قیمت دلار طی سالهای 84و85       51

4-1-تغییرات کرایه براثر نوسان وزن محموله درسال84       63

4-2-تغییرات کرایه براثرنوسان وزن محموله درسال85    63

4-3-تغییرات هزینه های بهره برداری ازوسیله نقلیه نسبت به سرمایه گذاری اولیه  70

4-4-پراکنش کرایه به مسافت طی شده داخل کشور 74

4-5-پراکنش کرایه به مسافت طی شده خارج کشور   74

4-6-پراکنش کرایه به وزن کالا حمل شده 74

4-7-مدلهای مختلف برازش شده بین کرایه ومسافت طی شده داخل کشور   76

4-8-مدلهای مختلف برازش شده بین کرایه ومسافت طی شده داخل کشور   77

4-9-ملدهای مختلف برازش شده بین کرایه وزن کالا حمل شده 78

4-10-نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده 84

4-11-نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده     84

4-12- نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده     86

4-13- نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده     86

4-14- نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده     88

4-15- نمودار فراوانی خطاهای استاندارد شده     90

فهرست اشکال

3-1-فلوچارت متدولوژی تحقیق(بررسی موردی)   21

3-2-فرم پرسشنامه اکتشافی،جمع آوری نظرات متخصص درمورد عوامل موثر درتعیین قیمت حمل کالا  32

4-1-فرم امارگیری ترانزیت جاده ای کالا به کشور عراق ازمرزتهران  68

4-2-فرم جمع اوری اطلاعات-هزینه های عملکردی وسایل حمل بار 69


Abstract

Proper understanding of current transportation services and facilities

have to be specified in order to increase the use of transit system.

On of these cases is examining current problems pertaining to stability

and inequality of goods price in transportation system.

Thus, with regard to geographical position of the country, a model of

transit expense must be presented by road transportation system to

increase the rate of goods transit, by using these models, good holders

with regard to lower cost and price in road transportation tend more

to use such a transportation a system to transit their goods.

In this survey, with clarifying the importance and amount of

transiting road goods and its increasing development and instability in

transit price, first it Focuses on recognizing types of transportation cost,

then in accord with the prepared questionnaire, it examines the

effective parameters on transit cost and the way these parameters affect.

Goods price(direct and indirect effect). After specifying these effective

factors in statistic case study, the amount of transited goods and the

cost of transporting goods have been collected by interviewing goods

transportation companies, goods owners and Ilam’s transportation and

terminal organization. Collected statistics for presenting a model of

goods transit cost are entered the SPSS and SPLUS by entrance fields

( entrance data) and with regard to correlation coefficients of

independent variables (entered the software) in diffent types of this

model. The main model has been chosen and the independent variable

have been determind , the final model has been propose with regard to

growing annual inflation and other effective parameters like demand

criterion and the effect of these factors over the model. Parameters

likethe weight of carried goods, the distance covered inside and

outside the country and the amount of demand on certain days of the

year are variables that directly affect the cost of transiting road goods

and are entered the final model. And an increase in the amount of these

variables results in the increase of the cost of road goods transit.

Key words:Substitution, transit , cost measuring model , road border terminal and


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید