انتخاب صفحه

مقدمه

ایمنی عبور ومرور رامیتوان یکی ازا صول اساسی درمهندسی ترافیک وبطور کلی تمامی رشت های مهندی مرتبط باراه وترافیک دانست.حمل ونقل جاده ای به دلیل خصوصیات ویژه ای که داراست،بعنوان متداولترین شیوه حمل ونقل درکشورهای مختلف جهان میباشد.درکشورما به دلیل عدم وجود راه های آبی داخلی ازیک سو وعدم گستردگی وپوشش کافی شبکه ریلی از سوی دیگر،توسعه واهمیت حمل ونقل جاده ای درکشور،چندین برابر میشود.بطوریکه امروزه گسترش زندگی ماشینی وافزایش روزافزون ترافیک درشهرها وجاده ها رادرپی داشته است.متعاقبا بااین افزایش وگسترش ارتباطات وسرعت جابجایی کالها،برتعداد وشدت تصادفات ترافیکی به سرعت افزوده شده است.بطوریکه درکشورهای توسعه یافته همگام باتوسعه سایربخشهای مهندسی ترافیک،موضوع ایمنی وکاهش تصادفات وبه عبارتی تحلیل علل وقوع تصادفات وراه های جلوگیری از آنها مورد توجه قرارگرفته وباانجام مطالعات وتسهیلات لازم دردانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی،سعی شده است که تصادفات وپیامدهای ناشی از آن به حداقل ممکن برسد.

میتوان از جمله موضوعات مهم اینگونه تحقیقات راهزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی تصادفات جاده ای وهمچنین آثارکوبنده فیزیکی و روانی آن برروی افراد جوامع دانست.میزان تصادفات راه های برون شهری به دلیل سرعت بالای وسایل نقلیه وهمچنین عوامل دیگری مثل شرایط توپوگرافی ومنطقه ای،طی نمودن فواصل طولانی بین مراکز جمعیتی ودیگر عوامل نسبت به راه های درون شهری،دارای ضایعات وعوارض بیشتری میباشد.بنابراین درزمینه حمل ونقل جاده ای و حوادث وپیامدهای ناشی از آن بهتر است تامل وتحقیقات بیشتری صورت گیرد.باعلم به اینکه در کشورهای توسعه یافته این تحقیقات ازاهمیت بالایی برخوردار است چون شاهد موفقیت های چشمگیر آنها در کاهش روند صعودی تصادفات میباشیم.بنابراین دربرنامه ایمن سازی بهتر است علاوه برامال قانون شدیدتر برنحوه عملکرد رانندگان در راه های خارج شهری،به بهبود واصلاحات موردی مهندسی چه در زمینه ترافیکی وچه طرح هندسی مسیر،حذف ویا اصلاح نقاط حادثه خیزتوجه بیشتری صورت گیرد تا میزان تصادفات وپیامدهای ناشی از آن تاحد ممکن به حداقل برسد.

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه  3

فصل اول:کلیات

1-1-تعریف وضرورت مسئله   6

1-2-نیاز به مطالعه درمورد مسئله       7

1-3-اثرات مهم مطالعه برمسئله ازنظربهبود آن    8

1-4-هدف تحقیق 8

1-5-فرضیات مسئله    9

1-6-دامنه اثرمسئله درجامعه علمی واجتماع  9

1-7-بررسی موضوع ازدیدگاه کلی 11

1-8-ساختار پایان نامه     13

کلیه عوامل جوی ومحیطی موثر بر تصادفات درمحور قزوین-لوشان

کلیه عوامل جوی ومحیطی موثر بر تصادفات درمحور قزوین-لوشان

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-مقدمه 15

2-2-تعاریف     15

2-2-1-تعاریف راه ها وطبقه بندی آنها   15

2-2-2-طبقه بندی راه ها 16

2-2-3-شرایط راه   17

2-2-4-سوانح ترافیکی 20

2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)ا  23

2-2-5-1-تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی 23

2-2-5-2-فرایند تحلیل اطلاعات درسیستم اطلاعات جغرافیایی   24

2-2-6-پارامترهای موثربروقوع تصادفات 24

2-2-6-1-عوامل جاده ای 24

2-2-6-2-عوامل وسیله نقلیه  26

2-2-6-3-عوامل محیطی 26

2-2-6-3-1-تاثیر شرایط محیطی ونقش آن دروقوع تصادفات رانندگی 27

2-2-6-3-1-1-بارندگی 27

2-2-6-3-1-2-ریزش برف 28

2-2-6-3-1-3-حضور مه 28

2-2-6-3-1-4-تندباد    28

2-2-6-4-عوامل انسانی 30

2-2-6-4-1-بررسی نقش عوامل انسانی وتاثیر متقابل آن باعوامل موثردیگر دروقوع تصادفات 31

2-2-6-4-2-تاثیرطرح هندسی بررفتار رانندگان  32

2-2-6-4-3-بررسی رفتار رانندگان    33

2-2-6-4-4-مدلهای تغییر رفتار    33

2-2-6-4-5-مدلهای روانشناختی    34

2-2-6-4-6-مدلهای رفتاری 34

2-2-6-4-7-برآورد حجم فعالیت رانندگان 36

2-2-6-4-8-عوامل انسانی موثر بروقوع تصادفات  38

2-2-6-4-9-روش طراحی بااستفاده از آئین نامه ها باتوجه به عوامل انسانی 40

2-2-6-4-10-راه حل های پیشنهادی جهت کاهش نرخ تصادفات ناشی از عوامل انسانی   42

2-2-6-4-11-تاثیرعوامل وسیله نقلیه بررفتار رانندگان وخطر وقوع تصادف  42

2-2-7-مناطق پرحادثه(حادثه خیز)  44

2-2-7-1-تشخیص مسیرهای پرحادثه   45

2-2-7-2-تشخیص نواحی پرحادثه   45

2-2-7-3-علت ایجاد مناطق بحرانی  46

2-2-7-4-انواع مناطق بحرانی 46

2-2-7-5-شناسایی مقاطع ومحورهای پرحادثه(حادثه خیز)     47

2-3-مدلهای ارائه شده در زمینه تصادفات جاده ای  48

2-3-1-مدلهای درخت خطا    50

2-3-2-مدلهای رگرسیون ،نمایی وپواسون     50

2-3-3-مدل پیش بینی تعداد کشته های ناشی از تصادفات درکشورهای مختلف 51

2-3-4-مدلهای لاجیت وپروبیت 53

2-3-5-مدل پیش بینی تصادفات برحسب شرایط هندسی وفیزیکی معابر ومقاطع درهندوستان 55

2-3-6-مدلهای پیش بینی تصادفات درکشور اردن 56

2-3-6-1-اثرعرض خط   56

2-3-6-2-اثرتعداد خطوط 57

2-3-6-3-اثرحجم ترافیک 57

2-3-6-4-اثرفاکتور ساعت اوج(PHF)ا  58

2-3-6-5-سرعت عملکردی 58

2-3-6-6-اثرماه سال،روزهفته 59

2-3-6-7-اثرمتقابل پارمترها برنرخ تصادف 59

2-3-6-8-مدل پایه ارائه شده توسط FHWAا    61

2-3-6-9-مدلهای پیش بینی تصادفات برای شبکه راه های اسپانیا   64

2-3-6-9-1-ساختار وعملکرد مدل پیش بینی تصادفات 66

2-3-6-9-2-مرحله پردازش مدل 67

2-3-6-10-مدلهای پیش بینی تصادفات درهندوستان   68

2-3-6-11-مدلهای دیگر پیش بینی تصادفات درکشور هندوستان   71

2-3-6-12-نمونه ای ازمدلهای ارائه شده درداخل 75

2-3-6-13-مدل پیش بینی تعداد کشته ها درتصادفات جاده ای درکشور مالزی 77

2-3-6-14-مدلهای نوع DRAGا   78

2-3-6-14-1-مدل SNUS-2.5 برای آلمان     79

2-3-6-14-2-مدل TRULS-1 بریا نروژ     80

2-3-6-14-3-مدل STOCKHOLM-2 DRAG- درکشور سوئد   81

2-3-6-14-4-مدل TAG-1   برای کشور فرانسه  82

2-3-6-14-5-مدل TRACS-CA برای کالیفرنیا   83

2-3-6-15-مدل طراحی ایمنی راه ها(IHSDM) ارائه شده به توسط FHWAا     84

میزان اثر پارامترهای انسانی در مقاطع پرحادثه محور قزوین-لوشان براساس نتایج مدل ارزیابی

میزان اثر پارامترهای انسانی در مقاطع پرحادثه محور قزوین-لوشان براساس نتایج مدل ارزیابی

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 89

3-2-جمع آوری اطلاعات وروشهای بکاررفته 90

3-2-1-جمع آوری داده های هندسی مسیر    90

3-2-2-جمع آوری داده های غیرهندسی مسیر   91

3-2-3-شناسایی نقاط پرحادثه  91

3-3-برنامه کامپیوتری استفاده شده    91

3-3-1-نرم افزار Mathematica5.0ا     91

3-3-2-نرم افزارExpert Choiceا     92

3-3-3-نرم افزارArc view3.2aا    92

3-4-مباحث ضروری علمی 92

نمایش رابطه معیارهای انسانی با نقاط پرحادثه درحالتیکه اهمیت معیار انحراف به چپ 100 درصد باشد

نمایش رابطه معیارهای انسانی با نقاط پرحادثه درحالتیکه اهمیت معیار انحراف به چپ 100 درصد باشد

فصل چهارم:ارزیابی واولویت بندی پارامترهیا هندسی وغیرهندسی موثربر تصادفات

4-1-مقدمه     95

4-2-پارامترهای هندسی موثر بروقوع تصادفات درتعیین مدل ارزیابی برای راه های برون شهری 95

4-3-ارائه مدل مبنا برای ارزیابی پارامترهای هندسی مسیر براساس میزان تاثیر آنها بروقوع  101

4-3-1-مقدمه  101

4-3-2-بررسی مدل انتخابی برمبنای پارامترهای هندسی درحالت کلی 102

4-3-2-1-ضریب پهن شدگی عرض راه (AMF)ا   103

4-3-2-2-ضریب تصحیح مروبط به عرض ونوع شانه راه(AMF)ا       105

4-3-2-3-ضریب تصحیح مربوط به طول،شعاع قوس افقی وقوس اتصال کلوتونیدی(AMF)ا           106

4-3-2-4-ضریب تحصیح مربوط به دور(AMF)ا       107

4-3-2-5-ضریب تصحیح مربوط به شیب طولی راه برکل تصادفات(AMF)ا       113

4-3-2-6-ضریب تصحیح مربوط به دانسیته مسیربرکل تصادفات(AMF)ا       113

4-3-2-7-ضریب تصحیح مربوط به خط سبقت(AMF)ا      114

4-3-2-8-ضریب تصحیح تعداد تصادفات به علت ایجاد خطوط گردش به چپ(AMF)ا    114

4-3-2-9-ضریب تصحیح مربوط به میازن نرخ خطر کنار جاده(AMF)ا     115

4-4-ارائه برنامه کامپیوتری برای ارزیابی پارامترهای هندسی ونقش آنها دروقوع تصادفات  116

4-4-1-مقدمه 116

4-4-2-پارامترهای بکارگرفته شده دربرنامه نوشته شده 116

4-4-3-توصیف گان به گام دراجرا وعملکرد برنامه    118

4-4-3-1-تعیین مقادیر متوسط تردد روزانه    121

4-4-3-2-تعیین مقادیر Rate of flowا     121

4-4-3-3-تعیین مقادیر سرعت متوسط درمحور قزوین-رودبار 122

4-4-3-4-تعیین دانسیته محور       122

4-4-4-تست برنامه  123

4-4-5-بررسی میزان تاثیر پارامترهای هندسی موثر برتصادفات بااستفاده از برنامه  126

4-4-6-بررسی نتایج حاصل ازبرنامه،براین اساس که مقطع حادثه خیزدرقوس باشد        143

4-4-6-1-بررسی پارامترهندسی نوع نوشابه،موثر بروقوع تصادفات 143

4-4-6-2-بررسی پارامتر هندسی عرض شانه،موثر بروقوع تصادفات 143

4-4-6-3-بررسی پارامتر هندسی عرض خط،موثربروقوع تصادفات 144

4-4-6-4-بررسی پارامتر هندسی بمیازن خطر کنار جاده(حضور موانع کنارجاده)،موثر بروقوع تصادفات 144

4-4-6-5-بررسی پارامتر هندسی حضور خط سبقت،موثربروقوع تصادفات  145

4-4-6-6-بررسی پرامتر هندسی شیب طولی مسیر،موثر بروقوع تصادفات      145

4-4-6-7-بررسی پارامتر هندسی حضور کلوتوئید درقوس،موثربروقوع تصادفات  146

4-4-6-8-بررسی پارامترهای هندیب شعاع قوس وطول قوس،موثربروقوع تصادفات     146

4-4-6-9-بررسی پارامتر هندسی سرعت طرح،موثربروقوع تصادفات 147

4-4-6-10-بررسی پارامتر هندسی سرعت متوسط،موثربروقوع تصادفات 147

4-4-6-11-بررسی پارامتر متوسط تردد روزانه موثربروقوع تصادفات 148

4-4-6-12-برسی پارامتر Rate of flow موثر بر وقوع تصادفات    149

4-4-6-13-بررسی پارامترهای Rate of flow و ADT موثر بروقوع تصادفات 149

4-4-6-14-بررسی پارامتر هندسی دور حداکثر موثر بروقوع تصادفات 150

4-4-6-15-بررسی پارامتر هندسی دور اجرا شده،موثر بروقوع تصادفات 150

4-4-7-بررسی نتایج حاصل از برنامه،براین اسا که مقطع حادثه خیز درمسیر مستقیم باشد 151

4-4-7-1-بررسی پارامتر هندسی سرعت طرح دروقوع تصادفات 151

4-4-7-2-بررسی پارامتر هندسی نوع شانه موثر دروقوع تصادفات   151

4-4-7-3-بررسی پارامتر هندسی عرض شانه موثر دروقوع تصادفات 153

4-4-7-4-بررسی پارامتر هندسی عرض خط،موثر دروقوع تصادفات 153

4-4-7-5-بررسی پارامتر هندسی میزان خطر کنار جاده(حضورموانع کنار جاده)،موثر بروقوع تصادفات    154

4-4-7-6-بررسی پارامترهندسی حضور خط سبقت،موثربر وقوع تصادفات    154

4-4-7-7-برسی پارامتر هندسی شیب طولی مسیر،موثربروقوع تصادفات  155

4-4-7-8-بررسی پارامترهای Rate of flow و ADT،موثر بر وقوع تصادفات 155

4-4-8-بررسی میزان تاثیرطول مقطع درنظرگرفته شده درمطالعات مربوطه 156

4-4-8-1-مقدمه  156

4-4-8-2-کاهش طول مقطع 156

4-4-8-3-افزایش طول مقطع 157

4-4-8-4-نتیجه گیری  158

4-4-9-بررسی میزان تاثیرضریب کالیبراسیون درنظرگرفته شده درمطالعات مربوطه  158

4-4-9-1-مقدمه 158

4-4-9-2-اهش عد دضریب کالیبراسیون  159

4-4-9-3-افزایش عد دضریب کالیبراسیون 159

4-4-9-4-نتیجه گیری 160

4-5-اولویت بندی پارامترهای هندسی براساس میزان تاثیر آنها بروقوع تصادفات 161

4-6-اولویت بندی پارامترهای غیرهندسی موثر برتصادفات بااستفاده از GISا   164

4-6-1-مقدمه 164

4-6-2-پیاده سازی در GISا    164

4-6-3-معیار عامل انسانی 165

4-6-3-1-تعیین عوامل انسانی موثر بروقوع تصادفات 168

4-6-4-معیار وسیله نقلیه 170

4-6-5-معیار شرایط جوی 171

4-6-6-معیار شرایط محیطی 173

4-6-7-بررسی نقش عوامل اصلی موثر درتصادفات 174

4-6-7-1-عامل انسانی       174

4-6-7-2-شرایط هندسی مسیر 174

4-6-7-3-عامل وسیله نقلیه 175

4-6-7-4-شرایط جوی 175

4-6-7-5-شرایط محیطی 175

فصل پنجم:ارائه مدل ارزیابی کلیه پارامترهای موثر بر وقوع تصادفات بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

5-1-مقدمه     178

5-2-فرایند تحلیل وایجاد یک سلسله مراتبی 178

5-2-1-ساختن سلسله مراتبی 179

5-2-2-محاسبه وزن 180

5-2-3-سازگاری سیستم  183

5-3-ارائه مدل ارزیابی کلیه پارامترهای موثربرتصادفات بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 184

5-3-1-تشکیل جداول مقایسات معیارها وزیرمعیارها 186

5-3-2-ارائه مدل ارزیابی کلیه پارامترهای موثربرتصادفات 196

5-3-2-1-مدل ارزیابی پارامترهای اصلی(معیارهای سطح اول) موثر برتصادفات 197

5-3-2-2-مدل ارزیابی زیرمعیارها(معیارهای سطح دوم) موثربرتصادفات 198

5-3-2-2-1-مدل ارزیابی زیرمعیار پارامتر هندسی مسیر 198

5-3-2-2-2-مدل ارزیابی زیرمعیار عامل انسانی  200

5-3-2-2-3-مدل ارزیابی زیرمعیار وسیله نقلیه 201

5-3-2-2-4-مدل ارزیابی زیرمعیار شرایط جوی 202

5-3-2-2-5-مدل ارزیابی زیرمعیار شرایط محیطی 203

فصل ششم:ارائه مدل ارزیابی برای اولویت بندی واصلاح نقاط پرحادثه براساس کلیه پارامترهای موثربروقوع تصادفات

6-1-مقدمه  206

6-2-مطالعات منطقه ای 206

6-2-1-مقطع کیلومتر 30 ازمحور قزوین-لوشان    211

6-2-2- مقطع کیلومتر 40 ازمحور قزوین-لوشان     212

6-2-3- مقطع کیلومتر 45 ازمحور قزوین-لوشان     214

6-2-4- مقطع کیلومتر 50 ازمحور قزوین-لوشان    216

6-3-ارائه مدلهای ارزیابی کلیه پارامترهای موثر برتصادفات درنقاط پرحادثه بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPا   218

6-3-1-تشکیل جداول مقایسات زوجی گزینه ها(نقاط پرحادثه) براساس کلیه پارامترهای موثر بر تصادفات درسطح دوم 227

6-3-2-ارائه مدل ارزیابی کلیه پارامترهای موثر برتصادفات درنقاط پرحادثه   245

6-3-2-1-مدل ارزیابی پارامتر متوسط تردد روزانه درمقاطع پرحادثه 245

6-3-2-2-مدل ارزیابی پارامتر عرض خط درمقاطع پرحادثه   245

6-3-2-3-مدل ارزیابی پارامتر عرض موثر شانه درمقاطع پرحادثه 245

6-3-2-4-مدل ارزیابی پارامتر سرعت طرح درمقاطع پرحادثه       246

6-3-2-5- مدل ارزیابی پارامتر شعاع قوس درمقاطع پرحادثه        246

6-3-2-6- مدل ارزیابی پارامترحضور خط سبقت درمقاطع پرحادثه       246

6-3-2-7- مدل ارزیابی پارامترنرخ خطر کنارجاده درمقاطع پرحادثه        246

6-3-2-8- مدل ارزیابی پارامتر سرعت متوسط درمقاطع پرحادثه       246

6-3-2-9- مدل ارزیابی پارامترنوع شانه راه درمقاطع پرحادثه        246

6-3-2-10- مدل ارزیابی پارامترشیب طولی مسیر درمقاطع پرحادثه       246

6-3-2-11- مدل ارزیابی پارامتر حضور کلوتوئید درقوس درمقاطع پرحادثه       247

6-3-2-12- مدل ارزیابی پارامتر دور درمقاطع پرحادثه       247

6-3-2-13- مدل ارزیابی پارامترعدم توجه به جلو درمقاطع پرحادثه        247

6-3-2-14- مدل ارزیابی پارامترانحراف به چپ درمقاطع پرحادثه        247

6-3-2-15- مدل ارزیابی پارامتر تجاوز به چپ ناشی از سبقت درمقاطع پرحادثه        247

6-3-2-16- مدل ارزیابی پارامترگردش به طرز غلط  درمقاطع پرحادثه       247

6-3-2-17- مدل ارزیابی پارامترعدم توانایی درکنترل وسیله نقلیه درمقاطع پرحادثه       247

6-3-2-18- مدل ارزیابی پارامترعدم رعایت حق تقدم درمقاطع پرحادثه        248

6-3-2-19- مدل ارزیابی پارامترسرعت غیرمجاز درمقاطع پرحادثه       248

6-3-2-20- مدل ارزیابی پارامترعدم رعایت فاصله عرضی درمقاطع پرحادثه       248

6-3-2-21- مدل ارزیابی پارامتر عوامل کاهنده قدرت جسمانی وتفکر فرددرمقاطع پرحادثه       248

6-3-2-22- مدل ارزیابی پارامترعدم رعایت فاصله مجاز باوسیله نقلیه جلو درمقاطع پرحادثه       248

6-3-2-23- مدل ارزیابی پارامترنداشتن تبحر کافی دررانندگی درمقاطع پرحادثه       248

6-3-2-24- مدل ارزیابی پارامتر عدم تشخیص سهم عبور عابرین درمقاطع پرحادثه       248

6-3-2-25- مدل ارزیابی پارامتر عدم آشنایی باجاده درمقاطع پرحادثه       249

6-3-2-26- مدل ارزیابی پارامترسیستم ترمزدرمقاطع پرحادثه       249

6-3-2-27- مدل ارزیابی پارامتر سیستم فرمان درمقاطع پرحادثه       249

6-3-2-28- مدل ارزیابی پارامتر فرسودگی لاستیک هادرمقاطع پرحادثه       249

6-3-2-29- مدل ارزیابی پارامترعدم استفاده از زنجیر چرخ  درمقاطع پرحادثه        249

6-3-2-30- مدل ارزیابی پارامتر فقدان برف پاک کن درمقاطع پرحادثه       249

6-3-2-31- مدل ارزیابی پارامتر شرایط جوی-ابری درمقاطع پرحادثه       249

6-3-2-32- مدل ارزیابی پارامترشرایط جوی-بارندگی درمقاطع پرحادثه       250

6-3-2-33- مدل ارزیابی پارامتر شرایط جوی –بارش برف درمقاطع پرحادثه        250

6-3-2-34- مدل ارزیابی پارامتر شرایط جوی-مه آلودگی درمقاطع پرحادثه       250

6-3-2-35- مدل ارزیابی پارامتر شرایط جوی-طوفان درمقاطع پرحادثه       250

6-3-2-36- مدل ارزیابی پارامتر وضعیت روشنایی جاده درمقاطع پرحادثه       250

6-3-2-37- مدل ارزیابی پارامترشرایط سطح جاده درمقاطع پرحادثه       250

6-3-2-38- مدل ارزیابی پارامتر خیرگی چشم دراثر تابش نور خورشید درمقاطع پرحادثه       250

6-3-3-اولویت بندی مقاطع حادثه خیزبراساس مدلهای ارزیابی بدست آمده 251

6-3-4-تست مدلهای ارزیابی ارائه شده 253

6-4-اصلاح نقاط ومقاطع پرحادثه براساس مدلهای ارزیابی ارائه شده   254

6-4-1-اصلاح پارامترهای موثر برتصادفات درمقاطع پرحادثه بااستفاده از مدلهای ارزیابی ارائه شده    255

6-4-2-تحلیل پارامترها بااستفاده از آنالیز حساسیت مدلهای ارزیابی 257

6-4-2-1-بررسی معیار  عرض خط   258

6-4-2-2- بررسی معیار عرض موثرشانه 259

6-4-2-3- بررسی معیار سرعت طرح  260

6-4-2-4- بررسی معیار شعاع قوس 261

6-4-2-5- بررسی معیار حضور کلوتوئید ودور درقوس 263

6-4-2-6- بررسی معیار شیب طولی مسیر    264

6-4-2-7- بررسی معیار سرعت متوسط   265

6-4-2-8- بررسی معیار حضور خط سبقت 267

6-4-2-9- بررسی معیار متوسط تردد روزانه   268

6-4-2-10- بررسی معیار عدم توجه به جلو  269

6-4-2-11- بررسی معیار انحراف به چپ        271

6-4-2-12- بررسی معیار عدم رهایت فاصله عرضی     272

6-4-2-13- بررسی معیار تجاوز به چپ ناشی ازسبقت    273

6-4-2-14- بررسی معیار عوامل کاهش قدرت جسمانی وتفکر فرد 275

6-4-2-15- بررسی معیارگرشد به طرز غلط 276

6-4-2-16- بررسی معیار عدم توانایی درکنترل وسیله نقلیه و عدم رعایت حق تقدم و سرعت غیرمجاز   277

6-4-2-17- بررسی معیار عدم رعایت فاصله طولی باوسیله نقلیه جلو ونداشتن تبحر کافی دررانندگی 279

6-4-2-18- بررسی معیار عدم آشنایی با جاده و عدم تشخیص سهم عبور عابرین 280

6-4-2-19- بررسی معیار سیستم ترمز  282

6-4-2-20- بررسی معیار سیستم فرمان  283

6-4-2-21- بررسی معیار فرسودگی لاستیک ها 284

6-4-2-22- بررسی معیار فقدان زنجیرچرخ درفصل زمستان    286

6-4-2-23- بررسی معیار فقدان برف پاک کن 287

6-4-2-24- بررسی معیار شرایط جوی بارندگی 288

6-4-2-25- بررسی معیار شرایط جوی ریزش برف     290

6-4-2-26- بررسی معیار شرایط جوی ابری 291

6-4-2-27- بررسی معیار شرایط جوی مه آلودگی 292

6-4-2-28- بررسی معیار شرایط جوی طوفانی   294

6-4-2-29- بررسی معیار شرایط سطح جاده 295

6-4-2-30- بررسی معیار روشنایی سطح جاده 296

6-4-2-31- بررسی معیار روشنایی سطح جاده    297

6-4-3-اولویت بندی اصلاح پارامترهای مقاطع حادثه خیز حاصل از آنالیز حساسیت 298

فصل هفتم:برنامه ریزی وپیاده سازی در GIS

7-1-مقدمه 302

7-2-بررسی میزان تاثیر پارامتر های موثر برتصادفات در نقاط پرحادثه بااستفاده از GISا   302

7-3-پیاده سازی تاثیرعوامل موثر بر تصادفات درکلیه مقاطع ازمحور موجود بااسفتاده از GISا   307

7-4-پیاده سازی مدل ارزیابی پارامترهای موثربرتصادفات درمقاطع حادثه خیز در GISا   313

7-4-1-عوامل هندسی موثر بروقوع تصادفات درمقاطع پرحادثه     313

7-4-2-عوامل انسانی موثر بروقوع تصادفات درمقاطع پرحادثه 315

7-4-3-عوامل وسیله نقلیه موثر بروقوع تصادفات درمقاطع پرحادثه  317

7-4-4-عوامل شرایط جوی موثر بروقوع تصادفات درمقاطع پرحادثه   318

7-4-5-عوامل شرایط جوی محیطی موثربروقوع تصادفات درمقاطع پرحادثه  320

7-5-روشی دیگر درتحلیل کلیه پارامترهای موثربرتصادفات درمقاطع پرحادثه بااستفاده از قابلیت های GIS براساس مدلهای ارزیابی پیاده شده دراین محیط    321

فصل هشتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

8-1-نتیجه گیری  328

8-2-پیشنهادات 331

منابع وماخذ    332

پیوست 335

فهرست جداول

2-1-متغیرهای درنظرگرفته شده درمدل   65

2-2-میزان وزن اختصاص داده شده به عوامل درمدل مذکور 73

2-3-سطح میزان احتمال وقوع تصادفات  74

4-1-مزایا ومعایب نمونه هایی ازمدلهای ارائه شده درکشورهای مختلف   97

4-2-مقادیر بکارگر فته شده     103

4-3-مقادیر مرتبط با ضریب     103

4-4-مقادیر بکارگرفته شده     105

4-5-مقایدر بکارگرفته شده  105

4-6-طراحی دور براساس دور حداکثر شعاع قوس و سرعت طراحی  108

4-7-طراحی دور براساس دورحداکثر شعاع قوس و سرعت طراحی   109

4-8-طراحی دور براساس دور حداکثر شعاع قوس و سرعت طراحی 110

4-9-طراحی دور براساس دورحداکثر شعاع قوس و سرعت طراحی     111

4-10-طراحی دور براساس دورحداکثر شعاع قوس و سرعت طراحی  112

4-11-متوسط ADT بدست آمده درهرماه برای محور رفت قزوین-رودبار درسال 1382     121

4-12- متوسط ADT بدست آمده درهرماه برای محور رفت قزوین-رودبار درسال 1382      121

4-1-3مقادیر Rate of flow درمحور قزوین-لوشان 121

4-14-مقادیر سرعت متوسط محور قزوین-رودبار 122

4-15-بررسی پارامتر هندسی- نوع شانه 127

4-16- بررسی پارامتر هندسی-عرض موثرشانه 128

4-17- بررسی پارامتر هندسی- عرض خط 129

4-18- بررسی پارامتر هندسی- میزان خط کنارجاده 130

4-19- بررسی پارامتر هندسی- حضور خط سبقت  131

4-20- بررسی پارامتر هندسی- شیب طولی مسیر 132

4-21- بررسی پارامتر هندسی- حضور کلیوتوئید درقوس 133

4-22- بررسی پارامتر هندسی- شعاع قوس وطول قوس 135

4-23- بررسی پارامتر هندسی- شعاع قوس وطول قوس وسرعت طرح وسرعت متوسط 136

4-24- بررسی پارامتر هندسی-سرعت متوسط 137

4-25- بررسی پارامتر هندسی- Rate of flowا 138

4-26- بررسی پارامتر هندسی- متوسط تردد روزانه 139

4-27- بررسی پارامتر هندسی- دورحداکثر 140

4-28- بررسی پارامتر هندسی- دوراجرا شده 141

4-29- بررسی پارامتر هندسی- متوسط تردد روزانه 142

4-30- بررسی پارامتر هندسی-سرعت طرح درمسیر مستقیم 152

4-31-اولویت بندی پارامترهای هندسی براساس میزان تاثیرآنها برتصادفات درمقطع قوس    161

4-32- اولویت بندی پارامترهای هندسی براساس میزان تاثیرآنها برتصادفات درمقطع مستقیم  162

4-33-کلیه عوامل انسانی موثربر تصادفات درمحور قزوین-لوشان 167

4-34-پارامترهای انسانی موثربروقوع تصادفات درمحور قزوین-لوشان 170

4-35-پارامترهیا وسیله نقلیه موثربروقوع تصادفات 171

4-36-عامل شرایط جوی موثر بروقوع تصادفات درمحور قزوین-لوشان 172

4-37-عامل شرایط محیطی موثربروقوع تصادفات درمحور قزوین-لوشان 174

4-38-درصد نقش عوامل اصلی موثر دروقوع تصادفات 176

5-1-میزان ارزش دهی براساس مقایسات زوجی 180

5-2-مقایسات زوجی درنرم افزار Expert Choiseا 181

5-3-ماتریس مقایسه زوجی معیارها 182

5-4-مقایسات زوجی معیارهای اصلی در سطح اول نمودار 186

5-5- مقایسات زوجی معیار شرایط هندسی 188

5-6-مقایسات زوجی معیار عوامل انسانی 191

5-7-مقایسات زوجی معیار وسیله نقلیه 195

5-8- مقایسات زوجی معیار شرایط محیطی 195

5-9-مقایسات زوجی معیار شرایط جوی 196

6-1-لیست نقاط پرحادثه محور قزوین-لوشان درسال 1382   207

6-2-لیست نقاط پرحادثه براساس فرم کام تصادفات محور قزوین-لوشان درسال 3182  209

6-3-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی ADTا   227

6-4-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی عرض خط      228

6-5-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی عرض شانه    228

6-6-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی نوع شانه وسرعت متوسط   229

6-7-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی شعاع قوس    230

6-8-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی نرخ خطر کنار جاده وحضورخط سبقت 230

6-9-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی سرعت طرح      231

6-10-مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی  شیب طولی مسیر 231

6-11- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر هندسی دور وکلوتوئید درقوس    232

6-12- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی عدم رعایت فاصله مجاز با وسیله نقلیه جلو ونداشتن تبحرکافی دررانندگی 232

6-13- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی تجاوز به چپ ناشی از سبقت  233

6-14- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی عدم رعایت کنترل وسیله نقلیه –عدم رعایت حق تقدم-سرعت غیرمجاز      234

6-15- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی عدم رعایت فاصله عرضی    234

6-16- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی عدم توجه به جلو  235

6-17- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی انحراف به چپ 235

6-18- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی عوامل کاهنده قدرت جسمانی وتفکر فرد 236

6-19- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی گردش به طرز غلط   236

6-20- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر انسانی عدم تشخیص سهم عبور عابرین-عدم آشنایی به جاده  237

6-21- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر وسیله نقلیه،سیست ترمز 237

6-22- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر وسیله نقلیه،سیستم فرمان 238

6-23- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر وسیله نقلیه فرسودگی لاستیک ها     239

6-24- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر وسیله نقلیه،عدم استفاده از زنجیز چرخ   240

6-25- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر وسیله نقلیه،فقدان برف پاک کن   240

6-26- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر براساس پارامتر شرایط جوی،بارندگی       241

6-27- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر شرایط جوی،ریزش برف 241

6-28- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر شرایط جوی،ابری 242

6-29- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر شرایط جوی،مه آلودگی 242

6-30- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر شرایط جوی طوفان  243

6-31- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر شرایط محیطی،خیرگی چشم دراثر تابش نور خورشید    243

6-32- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر شرایط محیطی،وضعیت روشنایی جاده 244

6-33- مقایسات زوجی نقاط پرحادثه براساس پارامتر شرایط محیطی،شرایط سطح جاده 244

6-34-درصد تاثیر معیار عرض خط درنقاط پرحادثه 258

6-35- درصد تاثیر معیار عرض شانه درنقاط پرحادثه   260

6-36- درصد تاثیر معیار سرعت طرح درنقاط پرحادثه       261

6-37- درصد تاثیر معیار شعاع قوس درنقاط پرحادثه   262

6-38-درصد تاثیر معیارهای حضور کلوتوئید ودور درنقاط پرحادثه           236

6-39- درصد تاثیر معیارشیب طولی درنقاط پرحادثه           265

6-40- درصد تاثیر معیارسرعت متوسط درنقاط پرحادثه           266

6-41- درصد تاثیر معیارحضور خط سبقت درنقاط پرحادثه           268

6-42- درصد تاثیر معیارمتوسط تردد روزانه درنقاط پرحادثه           269

6-43- درصد تاثیر معیارعدم توجه به جلو درنقاط پرحادثه           270

6-44- درصد تاثیر معیارانحراف به چپ درنقاط پرحادثه           271

6-45- درصد تاثیر معیار عدم رعایت فاصله عرضی درنقاط پرحادثه           273

6-46- درصد تاثیر معیارتجاوز به چپ ناشی از سبقت درنقاط پرحادثه           274

6-47- درصد تاثیر معیارعوامل کاهش قدرت جسمانی وتفکر درنقاط پرحادثه           275

6-48- درصد تاثیر معیارگدش به طرز غلط درنقاط پرحادثه           277

6-49- درصد تاثیر معیارهای عدم توانایی درکنترل وسیله نقلیه –عدم رعایت حق تقدم-سرعت غیرمجاز درنقاط پرحادثه           278

6-50- درصد تاثیر معیارعدم رعایت فاصله طولی باوسیله نقلیه جلو-نداشتن تبحر کافی دررانندگی درنقاط پرحادثه           280

6-51- درصد تاثیر معیارهای عدم آشنایی با جاده-عدم تشخیص سهم عبور عابرین درنقاط پرحادثه           281

6-52- درصد تاثیر معیارسیستم ترمزدرنقاط پرحادثه           282

6-53- درصد تاثیر معیارسیستم فرمان درنقاط پرحادثه           284

6-54- درصد تاثیر معیارفرسودگی لاستیک ها درنقاط پرحادثه           285

6-55- درصد تاثیر معیارفقدان زنجیر چرخ در فصل زمستان درنقاط پرحادثه           286

6-56- درصد تاثیر معیاریفقدان برف پاک کن درنقاط پرحادثه           288

6-57- درصد تاثیر معیاربارندگی درنقاط پرحادثه           289

6-58- درصد تاثیر معیارریزش برف درنقاط پرحادثه           290

6-59- درصد تاثیر معیارشرایط جوی-ابری درنقاط پرحادثه           292

6-60- درصد تاثیر معیارشرایط جوی-مه آلودگی درنقاط پرحادثه           293

6-61- درصد تاثیر معیارشرایط جوی-طوفانی آلودگی درنقاط پرحادثه           294

6-62- درصد تاثیر معیارشرایط سطح جاده درنقاط پرحادثه           295

6-63- درصد تاثیر معیارروشنایی سطح جاده درنقاط پرحادثه           297

6-64- درصد تاثیر معیارخیرگی چشم دراثر تابش نورخورشید درنقاط پرحادثه           298

فهرست نمودارها

4-1-کلیه عوامل انسانی موثر برتصادفات درمحورقزوین-لوشان 169

4-2-کلیه عوامل جوی ومحیطی موثربرتصادفات درمحوز قزوین-لوشان 172

5-1-سلسله مراتبی رسیدن به هدف مورد نظر 179

5-2-ارزیابی کلیه پارامترهای موثر برتصادفات 185

6-1-آمارتصادفات بوقوع پیوسته درکلیه مقاطع محوز قزوین-لوشان باکمک GISا 208

6-2-ارزیابی کلیه پارامترهای موثربرتصادفات درنقاط پرحادثه 219

6-3-تاثیر پارامترهای هندسی ADT عرض خط عرض شانه سرعت طرح 220

6-4-تاثیر پارامترهای هندسی نوع شانه شعاع قوس حضور خط سبقتن ونرخ خطر کنار جاده درمقاطع پرحادثه کلیومترهای 30،40،45و50      221

6-5-تاثیرپارامترهای هندسی حضور کلوتوئید درقوس،شیب طول،دور وپارامترهای انسانی عدم رعایت فاصله باوسیله نقلیه جلو ونداشتن تبحر دررانندگی درمقاطع پرحادثه کلیومتر های 3،40،45و50     222

6-6-تاثیر پارامترهای انسانی عدم توانایی درکنترل وسیله نقلیه عدم توجه به جلو سرعت غیرمجاز عدم رعایت حق تقدم تجاوز به چپ ناشی ازسبقت وعدم رعایت فاصله عرضی در مقاطع پرحادثه کلیومترهای 30،40،45و50     223

6-7- تاثیر پارامترهای انسانی عدم تشخیص سهم عبور عابر عدم آَشنایی با جاده گردش به طرز غلط عوامل کاهنده قدرت جسم وتفکر فرد وانحراف به چپ در مقاطع پرحادثه کلیومترهای 30،40،45و50     224

6-8-تاثیر پارامترهای شرایط جوی بارانی،ریزش برف ابری ومه آلودگی در مقاطع پرحادثه کلیومترهای 30،40،45و50      225

6-9-تاثیرپارامترهای شرایط جوی طوفانی وشرایط محیطی روشنایی سطح جاده،شرایط سح جاده وخیرگی  چشم در اثرتابیش نورخورشید در مقاطع پرحادثه کلیومترهای 30،40،45و50     226

7-1-میزان تاثیر پارامترهای انسانی انحراف به چپ-سرعت غیرمجاز-نداشتن مهارت درراندگی درکلیه مقاطع ازمحور قزوین-لوشان بااستفاده از GISا 303

7-2-میزان تاثیر پارامترهای انسانی عدم رعایت فاصله عرضی مناسب-عدم رعایت حق تقدم-عدم توجه به جلو درکلیه مقاطع ازمحور قزوین-لوشان بااستفاده از GISا  303

7-3-میزان تاثیر پارامترهای انسانی عدم رعایت فاصله مجاز باوسیله نقلیه جلو-تجاوز به چپ ناشی از سبقت-عدم توانایی درکنترل وسیله نقلیه مقاطع ازمحور قزوین – لوشان بااستفاده از GISا   304

7-4-میزان تاثیر پارامترهای انسانی عوامل کاهنده قدرت جسم وفکر-گردش به طرز غلط-عدم تشخیص سهم عبور عابرین درکلیه مقاطع ازمحور قزوین- لوشان بااستفاده از GISا     304

7-5-میزان تاثیرپارامتر انسانی عدم آشنایی باجاده وپارامترهای شرایط جوی ریزش باران-ریزش برق درکلیه مقاطع از محور قزوین- لوشان بااستفاده از GISا      305

7-6-میزان تاثیر پارامترهای شرایط جوی ابری-مه آلودگی-طوفانی درکلیه مقاطع از محورقزوین- لوشان بااستفاده از GISا       305

7-7-میزان تاثیر پارامتر شرایط روشنایی سطح جاده-شریاط سطح جاده-خیرگی چشم دراثرتابش نورخورشید درکلیه مقاطع ازمحورقزوین- لوشان بااستفاده از GISا    306

فهرست شکلها

6-1-نمایش معیارهای سطح اول نسبت به مقاطع پرحادثه 252

6-2-وزن معیارها درمقاطع پرحادثه 253

6-3-نمایش رابهط معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتیکه اهمیت معیار عرض خط 100 درصد باشد   258

6-4-نمایش رابطه معیارهای هندسی باقاط پرحادثه درحالتیکه اهمیت معیار عرض شانه 100 درصد باشد 259

6-5-نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیار سرعت طرح 100 درصد باشد 260

6-6- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارشعاع قوس 100 درصد باشد               262

6-7- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارهای کلوتوئید ودور 100 درصد باشد               236

6-8- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارشیب طولی 100 درصد باشد               264

6-9- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارسرعت متوسط 100 درصد باشد               266

6-10- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارحضور خط سبقت 100 درصد باشد               267

6-11- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارADT 100 درصد باشد               268

6-12- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارعدم توجه به جلو 100 درصد باشد               270

6-13- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارانحراف به چپ 100 درصد باشد               271

6-14- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارعدم رعایت فاصله عرضی  100 درصد باشد               272

6-15- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارتجاوز به چپ ناشی از سبقت  100 درصد باشد               274

6-16- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارعوامل کاهش قدرت جسمانی وتفکر فرد  100 درصد باشد               275

6-17- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارگردش به طرز غلط 100 درصد باشد               276

6-18- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارهای عدم توانایی درکنترل وسیله نقلیه-عدم رعایت حق تقدم-سرعت غیرمجاز 100 درصد باشد               278

6-19- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیار عدم رعایت فاصله طولی باوسیله نقلیه جلو-نداشتن تبحر کافی دررانندگی  100 درصد باشد               279

6-20- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درحالتی که اهمیت معیارعدم آشنایی با جاده-عدم تشخیص سهم عبور عبارین  100 درصد باشد               28

6-21-نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت پارامترسیستم ترمز، 100 درصد باشد               282

 6-22 نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت پارامترسیستم فرمان، 100 درصد باشد               283

6-23- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت پارامتر فرسودگی لاستیک ها، 100 درصد باشد               285

6-24- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت پارامترفقدان زنجیر چرخ درفصل زمستان، 100 درصد باشد               286

6-25- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت پارامترفقدان برف پا کن، 100 درصد باشد               287

6-26- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار شرایط جوی –بارندگی  100 درصد باشد               289

6-27- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار شرایط جوی-ریزش برف 100 درصد باشد               290

6-28- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار شرایط جوی –ابری  100 درصد باشد               291

6-29- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار شرایط جوی-مه آلودگی، 100 درصد باشد               293

6-30- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار شرایط جوی-طوفانی 100 درصد باشد                294

6-31- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار شرایط سح جاده  100 درصد باشد               295

6-32- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار روشنایی سطح جاده 100 درصد باشد               296

6-33- نمایش رابطه معیارهای هندسی بانقاط پرحادثه درصورتیکه که اهمیت معیار خیرگی چشم دراثرتابش نورخورشید 100 درصد باشد               297

7-1-میزان تثایرپارامترهای انسانی موثربروقوع تصادفات درکلیه مقاطع محور  308

7-2-میزان تثایر پارامترهای انسانی موثربروقوع تصادفات درکلیه مقاطع محور در مقیاس بزرگتر 309

7-3-میزان تثایر پارامترهای شرایط جوی موثربر وقوع تصادفات درکلیه مقاطع محور 310

7-4-میزان تاثیر پارامترهای شرایط جوی موثر بروقوع تصادفات درکلیه مقاطع محور در مقیاس بزرگتر 310

7-5-میزان تاثیر پارامترهای شرایط محیطی موثربروقوع تصادفات درکلیه مقاطع محور 311

7-6-میزان تاثیر پارامترهای هندسی درمقاطع پرحادثه محور قزوین-لوشان براساس نتایج مدل ارزیابی  314

7-7-میزان اثر پارامترهای انسانی درمقاطع پرحادثه محور قزوین-لوشان براساس نتایج مدل ارزیابی  316

7-8-میزان اثر پارامترهای وسیله نقلیه درمقاطع پرحادثه محور قزوین-لوشان براساس نتایج مدل ارزیابی 318

7-9-میزان اثر پارامترهای شرایط جوی درمقاطع پرحادثه محورقزوین-لوشان براساس نتایج مدل ارزیابی 319

7-10-میزان اثر پارامترهای شرایط محیطی درمقاطع پرحادثه محور قزوین-لوشان براساس نتایج مدل ارزیابی 320

7-11-میزان تاثیر سه معیار سرعت طرح،شعاع قوس ونرخ خطر کنار جاده درمقاطع حادثه خیز 323

7-12-میزان تاثیر پن معیار شیب طولی مسیر،عدم رعایت فاصله مجاز باوسیله نقلیه جلو،عدم استفاده از زنجیر چرخ درفصل زمستان،شرایط جوی درحالت برفی وشرایطمحیطی جاده در مقاطع پرحادثه    324

7-13-میزان تاثیر چهارمعیار حضورخط سبقت،سرعت غیرمجاز،عدم رعایت فاصله عرضی وشرایط بارانی درمقاطع پرحادثه  325

فهرست تصاویر

6-1-مقطع کلومتر 30 از محور قزوین-لوشان (دید به سمت کیلومتر بیشتر)      211

6-2- مقطع کلومتر 40 از محور قزوین-لوشان (دید به سمت کیلومتر بیشتر)      213

6-3- مقطع کلومتر 40 از محور قزوین-لوشان (دید به سمت کیلومتر کمتر)      213

6-4- مقطع کلومتر 45 از محور قزوین-لوشان (دید به سمت کیلومتر کمتر)       215

6-5- مقطع کلومتر 45 از محور قزوین-لوشان (دید به سمت کیلومتر بیشتر)      215

6-6- مقطع کلومتر 50 از محور قزوین-لوشان (دید به سمت کیلومتر بیشتر)      217

6-7- مقطع کلومتر 50 از محور قزوین-لوشان (دید به سمت کیلومتر کمتر )      217


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید