انتخاب صفحه

مقدمه

سیستم های حمل ونقل هوشمند عبارتند ازسیستم های حمل ونقلی که تکنولوژی های اطلاعات،ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل ونقل به کار میگیرند.ابزارهای حمل ونقل برمبنای سه مشخصه اطلاعات،ارتباطات ویکپارچه سازی استوار هستند که به مدیران شبکه های حمل ونقل ومسافران کمک میکند تا تصمیمات بهتر ومناسب تری راباتوجه به شرایط موجود اخذ نمایند.ابزارهای ITS ازطریق بهبود عملکرد سیستم های موجب صرفه جویی زمانی،ارتقاء ایمنی وامنیت،حفاظت ازمحیط زیست وافزایش کیفی فعالیت های اقتصادی میشوند.باوود اینکه سیستم ها تک تک وبه طور مجزا به بهبود وضعیت ترافیک درشهرها کمک میکنند،اما هدف اصلی به کارگیری سیستم های هوشمند یکپارچه سازی آنها دریک سیستم جامع وفراگیراست.نمونه های بسیار مناسبی از کاربردهای ITS نظیرکنترل ترافیک شهری UTC وجود دارد که درصورت ادغام باسیستم های چندگانه ویکپارچه مزایای مضاعف دربرخواهند داشت.طبعا بااستفاده از ITS یکپارچه کاربر کل مجموعه بیشتراز مجموع کاربردهای جداگانه ازبخش های آن خواهد شد.البته اجرای  چنین امری اغلب پیچیده بوده واجرای آن نیاز به برطرف کردن موانع فراوانی دارد.طبیعتا تمام سیتسم ها وتسهیلات شهری شامل شبکه راه ها،تجهیزات حمل ونقلی وبرق درطول زمان نیاز به توسعه،تعمیر ونگهداری دارند وهمواره شاهد عملیات اجرایی سازمان های مختلف درسطح شهر هستیم.بااستفاده از پتانسیل موجود درسیستم های حمل ونقل هشومند واستفاده از امکانات موجود درمرکز کنترل ترافیک شهری میتوان باایاجد هماهنگی های لازم بین سازمان های مختلف،خسارات وزیان های ناخواسته ناشی از تصادفات راکاهش داد.

معماری سیستم به معنای طراحی ساختاری برای کل سیستم است که به اجزای مختلف سیستم تکنولوژی ها وسیستم های خاص و روابط بین آنها اطلاق میگردد.درواقع معماری سیستم مانند تصویری است که چندین عضو سیستم ونحوه ارتباط آنها در چارچوب یک سیستم جامع نشان داده ویک تصویر کلی ازسیستم ایاد می نماید.معماری  روشی است که قادر به حل مشکلات ناشی از ارتباطات بین اجزا توسط ایجاد سیستم یکپارچه است.درواقع معماری سیستم قادر به تبدیل مفاهیم پیچیده درقالبی آسان جهت درک عمومی است به نحوی که راه حل های فنی مناسب تعیین گشته وبخش های بحرانی سیستم مشخص شوند.معماری سیستم همچنین قادر به ایجاد فرصت های تجاری،برنامه ریزی درخصوص اجرا وگسترش سیستم وهمچنین امکان شناسایی قابل فهم خطراتی که سیستم راتهدید می نماید میباشد.

سیستم یکپارچه کارآمد تنها نیزا به ارتباطات توافقی بین اجزای سیستم ندارد بلکه نیاز به فرضیاتی در خصوص عملکرد سیستم دارد به صورتی که مورد تایید تمام کاربران باشد.معماری سیستم یک چارچوب مدیریتی بااین چنین فرضیاتی(درسطح بالا) ایجاد می نماید.این فرضیات درجهت جلوگیری از ایجاد محدودیت های غیرضروری جهت پیشبرد سیستم عمل مینماید.معماری سیستم همچنین یک پایگاه قابل اتکا برای سیستم درحال فعالیت ایجاد می نماید.تازمانی که معماری یک سیستم فعالیت ها و وظایف سیستم را به جای چگونگی عملکرد سیستم بیان مینکد،طراحی های متعددی ازمعماری سیستم قابل استنتاج است.این طرح ها قادر به ارضای نیازهای کاربران خاص درشرایط خاص ودرزمان تبعیت از معماری میباشند.بنابراین سیستم های انعطاف پذیر قادر به شکل گیری براساس معماری استوار هستند.درحالت کلی،معماری ITS شال توصیفات مختلفی ازسیستم میباشد(مانند خدمات کاربر،معماری منطقی وفیزیکی)که هرکدام بریک دیدگاه از ITS متمرکز شده اند.معماری ITS به طور کلی در دو سطح ملی ومنطقه ای قابل توسعه است.باتوجه به شرایط کنونی کشور وعنایت به این مفهوم که دستیابی به معماری ملی نیازمند دریافت بازخورد وحصول نتایج برگرفته ازپروژه های پایلوت متعددی میباشد،حرکت درراستای تدوین وتکمیل معماری منطقه ای از اولویت بیشتر برخوردار است.

اولین گام درارائه معماری ITS تعیین مشکلات حمل ونقلیثی منطقه است.تعیین مجموعه ای از مشکلات حمل ونقلی،بستر مناسبی رابرای تعیین نیازهای کاربران منطقه ایجاد مینماید.به طوری که هرمشکل میتواند مولد چندین نیاز باشد که هریک از نیازهای مذکور درگام بعدی،تشکیل دهنده اهداف اصلی معماری درسطح منطقه ویابه عبارتی خدمات کاربر سیستم میباشند.

خدمات کاربر سیستم درحقیقت راه حل هایی راتشکیل میدهند که مولفین وطراحان معماری سیستم آنهارا به صورت استاندارد وباتوجه به نیازهای کشورتعیین مینمایند.دراین خصوص خدمات کاربر پیشنهادی بامطالعه خدمات ارائه شده درسایر کشورهای پیشرو در ITS ارائه میگردند.مطالعه خدمات ارائه شده دراین کشورها مبین این امر است که اهداف ITS تقریبا درتمام کشورها یکسان است ولی روش دستیابی به آنها باتوجه به شرایط کشورهای مختلف متفاوت است.معماری منطقی وفیزیکی پس از ارائه خدمات کاربر درراستای پوشش به خدمات کاربر طراحی میشوند.معماری منطقی توصیف دقیقی ازرفتار سیستم با تمرکز برپروسه های عملکردی به کارگرفته شده وجریان داده سیستم ارائه میکند.معماری فیزیکی باتعریف زیرسیستم های فیزیکی وجریان های معماری براساس وپایه ای ازمعماری منطقی ساخته میشوند.مزایای واقعی استقرار معماری ITS زمانی آشکار میشود که سیستم های مختلف ITS بتوانند اطلاعات خودرا به اشتراک گذاشته وباسایر سیستم ها به تبادل اطلاعات بپردازند.مثلا اطلاعات جمع آوری شده سیستم کنترل ترافیک به مرکز مدیریت اورژانس درتعیین کوتاه ترین مسیراعزام خودروهای امداد بسیار کمک میکند.درهمین زمان اطلاعات جمع اوری شده سیستم مدیریت اورژانس درباره حادثه به مرکز کنترل ترافیک درتنظیم زمان بندی چراغ ها برای جلوگیری از تراکم بیش از حد خودروها وایجاد تاخیر درزمان ورود خودروها به معبری که حادثه درآن رخ داده است کمک میکند.

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه     2

فصل اول:کلیات

1-1-اهداف   5

1-2-پیشینه ی تحقیق 5

1-3-روش کار وتحقیق     6

1-4-بیان مساله   6

1-5-تعریف سیستم های حمل ونقل هوشمند    8

1-6-نحوه عملکرد سیستم های حمل ونقل هوشمند    8

1-7-کاربردهایITS شهرها  9

1-7-1-افزایش ظرفیت موثرسیستم حمل ونقل    10

1-7-2-افزایش بهره وری سیستم حمل ونقل وتقویت کیفیت جابجایی وسهولت کاربران حمل ونقل    10

1-7-3-کاهش مصرف سوخت وکمک به حفظ محیط زیست  10

1-7-4-کاهش تلفات وخسارات ناشی از تصادفات وبهبود ایمنی سیستم حمل ونقل 10

1-7-5-استفاده از داده های جمع آوری شده توسطITS برای سیاست گذاری،برنامه ریزی،مدیریت وارزیابی 11

1-8-ضرورت رویکرد بهITS ازدیدگاه مدیریت شهری 11

1-8-1-یکپارچه سازی سیستم ها  11

1-8-2-مدیریت واحد برای عملیات اجرایی  12

1-8-3-مدیریت بحران وبلایای طبیعی 13

1-8-4-ارائه تسهیلات درخدمات رسانی شهری   13

1-8-5-مدیریت فوریت های شهری   13

1-9-شرایط اجرای ITSا   13

1-9-1-شرایط سیاسی 14

1-9-2-خط مشی دولتی  14

1-9-3-زیرساخت اطلاعایت وزیرساخت ITS منطقه ای 15

1-9-4-شرایط عملیاتی 16

1-9-5-اثرات پیش بینی شده      16

1-10-معرفی تجهیزات سیستم های حمل ونقل هوشمند  16

1-10-1-سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی  16

1-10-2-سیستم نظارت تصویری (CCTV)ا 18

1-10-3-سیستم کنترل خط  18

1-10-4-سیتسم راهگردبانی(رمپ میترینگ)    19

1-10-5-سیستم چراع راهنمایی هوشمند   21

1-10-6-سیستم تابلوهای متغیری خبری   22

1-10-7-سیستم ثبت تخلف    22

1-10-8-سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ    23

1-10-9-سیستم مدیریت اولویت دهی عبور از تقاطع 28

1-10-10-سیستم مدیریت هوشمند حمل ونقل عمومی     29

1-10-11-سیستم اعلام سرعت مجاز     30

1-10-12-تجهیزات نگهداری وتعمیر جاده   31

1-10-13-سیستم مدیریت هوشمند تونل      32

1-10-14-سیستم سنجش آلودگی   32

1-10-15-سیستم پرداخت الکترونیکی  33

1-10-16-سیستم SOSا   33

1-10-17-سیستم AVL/CADا 33

1-10-18-سیستم مدیریت فوریت 34

1-10-19-سیستم  اطلاع رسانی     36

1-10-20-سیستم مدیریت وقایع  39

1-11-معماری سیستم   39

1-12-معماری ITSا    40

1-13-ضرورت معماری ITSا   41

1-14-خلاصه فصل 42

تابلوهای شمارش گر معکوس جهت نمایش لحظه ای ظرفیت آزاد پارکینگ ها

تابلوهای شمارش گر معکوس جهت نمایش لحظه ای ظرفیت آزاد پارکینگ ها

فصل دوم:مروری بر منابع معماریITS

2-1-معماری ملیITS درکشورهای مختلف   44

2-1-1-گروه های خدمات کاربرITS آمریکا   45

2-1-2-گروه های خدمات کاربرITS اروپا    46

2-1-3-گروه های خدمات کاربرITS ژاپن  47

2-1-4-گروه های خدمات کاربرITS کانادا  48

2-1-5-معماری منطقی کشور آمریکا   49

2-1-6-معماری فیزیکی کشور آمریکا   50

2-1-7-بسته هیا تجهیزات کشور آمریکا   51

2-1-8-بسته هیا بازار کشور آمریکا  52

2-1-9-فرآیند طراحی وتدوین استانداردها درآمریکا  53

2-2-مرور برمنابع موجود درکشور ایران درارتباط با معماریITSا    55

2-3-خلاصه فصل 55

تصویری از نحوه عملکرد سیستم اولویت دهی به خودروهای امدادی

تصویری از نحوه عملکرد سیستم اولویت دهی به خودروهای امدادی

فصل سوم:ارائه متدولوژی توسعه معماریITS

3-1-خدمات کاربران 58

3-1-1-مدیریت سفر وترافیک 59

3-1-2-بهره برداری ازحمل ونقل عمومی      63

3-1-3-پرداخت الکترونیکی 65

3-1-4-مدیریت فوریت ها  66

3-1-5-سیستم های کنترل پیشرفته وسیله نقلیه وایمنی  67

3-1-6-مدیریت اطلاعات  71

3-1-7-مدیریت نگهداری وساخت 72

3-2-معماری منطقی  72

3-3-معماری فیزیکی 74

3-4-استانداردها 76

3-5-معماری منطقه ایITSا   78

3-6-نتیجه گیری   79

نمونه ای از نحوه هدایت وسایل نقلیه به سمت جایگاه پارک در پارکینگ

نمونه ای از نحوه هدایت وسایل نقلیه به سمت جایگاه پارک در پارکینگ

فصل چهارم:مطالعات مورد نیاز برای ارائه معماریITS درشهرتهران

4-1-مطالعه وضعیت حمل ونثل شهرتهران   81

4-1-1-شبکه معابر شهرتهران  81

4-1-2-سیستم حمل ونقل عمومی شهر تهران  83

4-1-3-چراغ های راهنمایی وراننددگی  89

4-1-4-پارکنیگ 90

4-1-5-کیفیت هوای شهرتهران 91

4-1-6-میزان مصرف سوخت   93

4-2-شناسایی سیستم های هوشمند حمل ونقل موجود درشهر تهران 94

4-2-1-سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک 94

4-2-2-ارائه خدمات به مسافران ورانندگان    98

4-2-3-سیستم های پیشرفته کنترل وسایل نقلیه 104

4-2-4-سیستم های پیشرفته حمل ونقل همگانی   104

4-2-5-خدمات پرداخت الکترونیک 105

4-2-6-سیستم پاسخ به فوریت ها   106

4-3-ذی نفعان سیستم حمل ونقل هوشمند شهرتهران  107

4-4-خلاصه فصل 108

نمونه هایی از تجهیزات خودپرداز پارک

نمونه هایی از تجهیزات خودپرداز پارک

فصل پنجم:ارائه الگوی معماری برای شهر تهران

5-1-روش تحقیق برای ارائه الگوی معماری ITS درکلان شهر تهران 110

5-2-مشکلات وتنگناهای ترافیکی وحمل ونقلی شهر تهران 111

5-2-1-آلودگی هوا 111

5-2-2-آلودگی صوتی 113

5-2-3-ایمنی 115

5-2-4-میزان تحرک 117

5-2-5-مسائل اقتصادی 119

5-3-تحلیل ساختار تشکیلاتی-مدیریتی سیستم های حمل ونقل هوشمند           119

5-4-مرکز مدیریت ترافیک شهری      121

5-5-ارائه خدمات کاربر      123

5-5-1-مقایسه خدمات سیستم های حمل ونقل هوشمند آمریکا وکلان شهر تهران    124

5-6-تهیه معماری منطقی وفیزیکی 147

5-6-1-معماری منطقی 147

5-6-2-معماری فیزیکی 188

5-6-3-تعریف پروژه 195

5-7-جمع بندی 198

فصل ششم:جمع بندی ونتیجه گیری

6-1-نتیجه گیری 205

6-2-پیشنهادات 206

پیوست    208

منابع وماخذ    215

فهرست منابع فارسی   215

فهرست منابع لاتین 217

سایت های اطلاع رسانی  219

چکیده انگلیسی 220

فهرست جداول

1-1-تقسیم بندی کاربردهای VMSا   22

2-1-خدمات کاربران آمریکا 46

2-2-خدمات کاربران اروپا 47

2-3-خدمات کاربران ژاپن 48

2-4-خدمات کاربران کانادا  49

4-1-وضعیت شبکه معابر وشاخص های عملکردی شهر تهران به تفکیک نوع معبر برای یک ساعت اوج صبح سال 1386        82

4-2-مشخصات خطوط مترو شهرتهران درسال 1386         85

4-3-وضعیت مقایسه ای مینی بوسرانی تحت نظارت شهرتهران  87

4-4-آمار ناوگان تاکسی رانی تهران سال 1386       88

4-5-آمار وتجهیزات چراغ های راهنمایی ودوربین های نظارت تصویر درسطح شهرتهران برای درسال 1386     89

4-6-میزان مصرف روزانه بنزین شهر تهران درنیمه اول سال 1386        93

5-1-نقاط حادثه خیزشهرتهران به تفکیک مناطقه 22 گانه شهرداری 116

5-2-خدمات کاربر آمریکا  125

5-3-مقایسه گروه خدمات مدیریت ترافیک ارائه شده درکلان شهر تهران وآمریکا 126

5-4-مقایسه گروه خدمات حمل ونقل عمومی ارائه شده درکلان شهر تهران وآمریکا 129

5-5-مقایسه گروه خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه شده درکلان شهر تهران وآمریکا 131

5-6-مقایسه گروه خدمات مدیریت فوریت های ارائه شده درکلان شهر تهران وآمریکا  132

5-7-مقایسه گروه خدمات سیستم های پیشرفته ایمنی وسایل نقلیه ارائه شده درکلان شهر تهران وآمریکا 134

5-8-مقایسه گروه خدمات مدیریت اطلاعات ارائه شده درکلان شهر تهران وآمریکا 135

5-9-مقایسه گروه خدمات نگهداری ومدیریت ساخت ارائه شده درکلان شهر تهران وآمریکا 135

5-10-خدمات کاربران مورد استفاده درشهر تهران دروضعیت موجود  136

5-11-خدمات کاربران وزیرخدمتهای مربوطه منتخب پیشنهاد شده جهت توسعه ویاایجاد درشهرتهران 137

5-12-پرسشنامه درباره میزان تاثیرگذاری خدمات کاربر برمشکلات شهرتهران 140

5-13-میزان تاثیرگذاری خدمات کاربر بر مشکلات شهرتهران 141

5-14-مقایسه خدمات کاربران آمریکا،اروپا،کانادا وایران  142

5-15-پرسشنامه درباره ارتباط فرایندهیا سطح صفرمعماری منطقی باعناصر خارجی 151

5-16-پرسشنامه درباره ارتباط فرایندهیا سطح صفرمعماری منطقی 152

5-17-پروژه های مورد نیاز معماریITS شهرتهران 195

6-1-پرسشنامه درباره ارتباط فرایندهای سطح صفر معماری منطقی باعناصر خارجی    213

6-2-پرسشنامه درباره ارتباط فرایندهای سطح صفر معماری منطقی   214

فهرست شکلها

1-1-زنجیره اطلاعاتیITSا       9

1-2-علائم مورد استفاده درسیستم کنترل خطوط  19

1-3-نمایش شماتیک نحوه عملکرد سیستم راهگردبانی 20

1-4-نمونه ای ازارائه اطلاعات فضای پارک موجود   24

1-5-شناسگرهای اولتراسونیک جهت شمارش وسایل نقلیه ورودی به وخروجی ازپارکینگ   25

1-6-نمونه ای از نحوه هدایت وسایل نقلیه به سمت جایگاه پارک درپارکینگ 26

1-7-نمونه هایی ازتجهیزات خودپرداز پارک  27

1-8-تصویری از نحوه عملکرد سیستم اولویت بندی به خودروهای امدادی      28

2-1-ارتباط اجزای مختلف سیستم های حمل ونقل هوشمند درمعماری ملی آمریکا 51

2-2-بسته بازار کنترل خیابانهای شریانی 53

2-3-چرخه حیات استانداردITSا     54

3-1-متدولوژی ارائه الگوی معماریITSا   58

3-2-بهبود عملکرد حمل ونقل عمومی  64

3-3-مولفه های اصلی معماری ITSا     73

3-4-عملکردپرداش داده های ترافیکی  73

3-5-حرکت ازمعماری منطقی به معماری فیزیکی 75

3-6-معماری ملیITS وخدمات کاربران 78

4-1-شاخص های حمل ونقل وترافیکی معابر اصلی شهرتهران رادرساعت اوج صبح سال 1386      83

4-2-سهم ایستگاه های مسیرخط اتوبوس رانی تندرو درجابه جایی مسافرین به تفکیک جهت های حرکت درسال 1386     84

4-3-متوسط روزانه مسافرین سوار شده به ایستگاه خط 1 مترو درتابستان1386     85

4-4- متوسط روزانه مسافرین سوار شده به ایستگاه خط 2 مترو درتابستان1386     86

4-5- متوسط روزانه مسافرین سوار شده به ایستگاه خط 5 مترو درتابستان1386     86

4-6-سهم انواع تاکسی ازکل ناوگان تاکسی رانی  88

4-7-تعداد چراغ های هوشمند وزمان ثابت به تفکیک مناطق شهرداری تهران درسال 1386         90

4-8-تعداد دوربین های نظارت تصویری به تفکیک مناطق شهرداری تهران درسال 1386       90

4-9-ظرفیت پارکنیگ حاشیه ای وغیرحاشیه ای درشبکه معابر شهرتهران به تفکیک مناطق شهرداری 91

4-10-سهم انواع وسایل نقلیه رادرتولید منواکسید کربن درسال 1386   92

4-11-سهم انواع وسایل نقلیه درتولید ذرات معلق درسال 1386  93

4-12-مقایسه صرف سوخت انواع وسایل نقلیه بااتوبوس واحد به ازاء یک مسافر-کیلومتر درسال 1386    94

4-13-شمایی از فضای داخلی ونمایشگر دیواری مرکز کنترل ترافیک تهران 95

4-14-نمونه ای از دوربین های نظارت تصویری درتهران 97

4-15-نمونه ای ازتصاویرارسال شده از دوربین های نظارت تصویری به مرکز کنترل ترافیک درتهران    97

4-16-نمونه ای از تابلوهای متغیرخبری درشهر تهران       99

4-17-تابلوهای شمارش گر معکوس جهت نمایش لحظه ای ظرفیت آزاد پارکنیگ ها   100

4-18-خودپرداز کارت پارک 102

4-19-نحوه توزیع دستگاه های خودپرداز درمحدوده خیابان پاسداران 102

4-20-تابلوهای متغیر کنترل وضعیت خطوط وسرعت مجاز درتونل رسالت 103

4-21-رزرو بلیط دروب سایت قطارهای مسافری رجا 103

4-22-نمونه ای از ایستگاه های سیستم اتوبوس رانی تندروی تهران 105

4-23-شمایی از داخل ایستگاه های سیستم اتوبوس رانی تندروی تهران 105

5-1-سرعت متوسط وسایل نقلیه درشهرتهران به تفکیک سطوح عملکردی معابر 118

5-2-نسبت زمان تاخیر به زمان سفر در شهر تهران به تفکیک سطوح عملکردی معابر 118

5-3-درصد شبکه کند وبحرانی درشهر تهران به تفکیک سطوح عملکردی معابر 118

5-4-سطح صفرمعماری منطقی ITS یپش از تکمیل پرسشنامه ها 153

5-5-عناصر خارجی معماری منطقی ITSا  154

5-6-سطح صفر معماری منطقی ITS پس از بررسی پرسشنامه ها 155

5-7-اطلاع رسانی پیش از سفر  158

5-8-اطلاع رسانی اطلاعات ترافیکی درون مسیر 159

5-9-هدایت مسیر 160

5-10-رزواسیون 161

5-11-اطلاع رسانی خدمات سفر 162

5-12-نظارت تصویری شبکه معابر 163

5-13-کنترل تقاطع هوشمند یکپارچه 164

5-14-شناسایی تخلف ورود به محدوده طرح ترافیک 165

5-15-شناسایی تخلف سرعت 166

5-16-کنترل خطوط 167

5-17-رمپ میترینگ 168

5-18-شناسایی ومدیریت وقایع 169

5-19-اطلاع رسانی ظرفیت پارکنیگ طبقاتی 170

5-20-کنترل پارکنیگ حاشیه ای  171

5-21-سنجش آلودگی هوا وکاهش آن 172

5-22-ردیابی وسایل نقلیه حمل ونقل عمومی   173

5-23-برنامه ریزی وزمان بندی حرکت وسایل نقلیه حمل ونقل عمومی  174

5-24-اطلاع رسانی درون مسیر حمل ونقل عمومی 175

5-25-اطلاع رسانی حمل ونقل عمومی قبل از سفر  176

5-26-امنیت حمل ونقل عمومی 177

5-27-پرداخت الکترونیکی کرایه 178

5-28-شناسایی خودکار تماس گیرنده    179

5-29-ردیابی وسایل نقلیه امدادی 180

5-30-مدیریت وقایع امداد 181

5-31-سیستم های حفاظتی وسیله نقلیه 182

5-32-جمع آوری داده های ترافیکی ازطریق شناسگر ترافیکی 183

5 -33-جمع آوری داده های ترافیکی ازطریق دوربین به صورت خودکار 184

5-34-پردازش داده های ترافیکی 185

5-35-مدیریت نگهداری آسفالت 186

5-36-مدیریت نگهداری تجهیزات 187

5-37-معماری فیزیکی سطح کلان ITS شهرتهران 188


ABSTRACT

ITS system architecture deals with different components (technologies and particular systems) and in fact introduces the relationships among different components in a framework. This thesis, titled “Proposing a Pattern for ITS Architecture in Metropolises”, is divided into six chapters. In the first chapter, after stating the problem and the purpose of this study, some general points are mentioned about intelligent transportation systems, the way these systems work, ITS mission in cities, ITS architecture, and the necessity of its implementation. The second  hapter

introduces the sources related to ITS architecture. After reviewing the  rchitecture in the United States, Europe, Japan, and Canada in this chapter, Persian  ources are reviewed in this regard. In the third chapter, the process of implementing ITS architecture is explained including defining user services, and logical and physical architecture. In chapter four, the information needed for implementing ITS architecture is extracted which includes the status of Tehran’s transportation network, and the status of public transportation, parking lots, and intelligent transportation systems available in Tehran. The fifth chapter classifies the problems of transportation and traffic in Tehran into five general groups. Since the United States is a pioneer in ITS architecture and other countries’ architectures are based on American studies, American architecture is used as a model in this study too. Therefore, a comparison is made between architecture user services in the United States and users services offered in Tehran now. A number of American user services were omitted due to lack of the necessary technology, being very costly and legal and culture problems. Then user services which are needed for Tehran were chosen. The importance of each user

service in solving Tehran’s problems was determined by questionnaires filled out by transportation and traffic experts. Based on choosing user services, a draft of Tehran’s logical ITS architecture was prepared. Then, getting help from two questionnaires (filled out by 20 experts), the relationships among the processes and with external elements were determined. In this way, the draft of the logical architecture was revised and shown in Unified Modeling Language diagrams. Moreover, the  hysical architecture of Tehran was also prepared by classifying the subsystems and demonstrating the relationships among them. Finally, in order to understand ITS architecture better, prerequisite projects for implementing the architecture were defined. Chapter six contains the summary and conclusions of this study.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید