انتخاب صفحه

چکیده تحقیق : 

به منظو رتعیین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی  بر برخی قابلیتهای جسمانی دانش آمـوزان دختـر دوره متوسـطه 15 تا 18 سال و بررسی مقایسه تأثیرات آن   پژوهش حاضر به اجرا در آمده اس ت. این تحقیق از نوع نیمه تجربی بـوده و جامعه آمار ی آ ن شام ل کلی ه دانش آموزان دختر  دوره متوسطه رده سنی 18– 15 سال می باشدو جامعـه آمـاری در دسترس دختران دانش  آموز دوره متوسطه سال تحصیلی 87-88  منطقه داورزن می باشد  که حجم جامعه آمـاری در دسترس طبق آمار آموزش و پرورش  در سال تحصیلی 87-88   حدود 500 نفر بوده است  و نمونه آماری پژوهش کـه به روش در دسترس انتخاب شده اند شامل  60 دانش آمو ز دختردوره متوسطه دبیرسـتان امـت مـی باشـد کـه طبـق شناسنامه سلامت داخل پرونده تحصیلی از سلامت کامل برخوردار بودن ددارای میـانگین و انحـراف معیارسـن 008/1± 63/16 قد 82/ 4±89/159 وزن 31/7±525/49 می باشد .  متغیر مستقل شامل اجرای درس تربیت بدنی در صـبح و بعدازظهر و متغیرهای وابسته شامل   استقامت عضلات کمربند شانه ای ، استقامت عضلات شـکمی ، انعطـاف پـذیری ، استقامت قلبی تنفسی ، حداکثر اکسیژن مصرفی و ضربان قلب استراحت می باشد. آزمودنیها به طور تصادفی ساده بـه دو گروه تجربی صبح و بعدازظهر تقسیم شدند .پیش آ زمون ا زگروه تجربی صبح ساعت 7:30  تـا 9 و از گـروه تجربـ ی بعدازظهر ساعت 12:30  تا 14 بعمل آمد. دوگروه در ساعات مذکور  به مدت 8 هفته ( 16 جلسه ) در کلاس معمـولی درس تربیت بدنی همراه با آموزش هندبال شرکت نمودند . بعد از این مدت مجدداً آزمونهای م ذکور از آزمودنیها بعمل آمد. با استفاده از نرم افزاز spss و آزمونهای t مستقل و t همبسته داده ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر بدسـت آمد:

بین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی صبح و بعدازظهر بر استقامت عـضلات کمربنـد شـانه ای |(695/0 =p)، استقامت عضلات شکمی (563/0=p) ، انعطاف پـذیری (157/0=p) ، اسـتقامت قلبـی تنفـسی (568/0=p) و حـداک ثر اکسیژن مصرفی (744/0=p) تفاوتی وجود ندارد .

اجرای ساعت درس تربیت بدنی در بعد ازظهر نسبت به صبح بر کاهش ضربان قلب اسـترا حت تـأثیر معنـی داری دارد (05/0 ≤ p) .

اجرای ساعت درس تربیت بدنی در صبح و بعدازظهر بطور جداگانه  تأثیر معنی داری بر استقامت کمربند شـانه ای

، استقامت عضلات شکمی ، انعطاف پذیری ، استقامت قلبی تنفسی ، حداکثر اکسیژن مـصرفی دارد (05/0 ≤ p). ولـی این تأثیر در مورد کاهش ضربان قلب استراحت معنادار نمی باشد.

بنابراین برگزاری کلاس درس تربیت بدنی چه درصبح وچه در بعدازظهر موجـب بهبـود  قابلیتهـای مـذکور در دانـش آموزان دوره متوسطه خواهدشد ، ولی میزان تأثیر آن دربعدازظهر بصورت غیر معنی داری بیشتراست .

واژه های کلیدی : کرونوبیولوژی- بیوریتم ورزشی – درس تربیت بدنی- آمادگی جسمانی.

فهرست مطالب  عنوان  صفحه

فصل اول : مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

محدودیت های پژوهش

تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیرها

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

بررسی نظریه های پیرامون پژوهش

زیست شناسی زمانی ( کرونوبیولوژی )

طبقه بندی چرخه های زیستی

چرخه شبانه روزی ساعت زیستی                                                        15 

کنترل نواختهای بدن

چرخه در اعمال فیزیولوژیکی

درجه حرارت بدن

متغیر های سوخت و سازی

گوارش

ترشحات هورمونی

وضعیت ذهنی

بیماری و دارو درمانی

چرخه در عملکرد های ( اجراهای ) ورزشی

علمکرد روانی حرکتی و تکالیف ورزشی                                26 

انعطاف پذیری

پاسخ به تمرین در اوقات مختلف شبانه روز

ه

فهرست مطالب

صفحه    28  29 عنوانچرخه تمرین و مسابقهتفاوت های فردی و آهنگ شبانه روزی
  29  31 سازگاری  زمان لازم برای ایجاد سازگاری
  33  33 تمرین  آمادگی جسمانی
  35   36 پیشینه پژوهش  پژوهش های خارجی
  40    45 پژوهش های داخلیفصل سوم . روش شناسی پژوهش 
  46  46 مقدمه  روش و طرح پژوهش
  46 جامعه آماری
  46  47 نمونه ،روش نمونه گیری وحجم نمونه  متغیر های پژوهش
  47  47 متغیر های مستقل  متغیر های وابسته
  48  48 ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)  گردآوری داده ها (اطلاعات)
  49  50 روش اندازه گیری متغیر ها  آزمون بارفیکس
  51  52 آزمون درازونشست  آزمون انعطاف پذیری
  54  54  55

 

آزمون دوی 1600 مترآزمون پله کوئین و مصرف اکسیژن  ضربان قلب استراحت 

 

  60  60 تشریح و توصیف داده ها  مشخصات بدنی آزمودنیها
  61  62 قابلیتهای جسمانی آزمودنیها  نمودارهای میانگین قابلیتهای جسمانی
 65  بررسی فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج
  69  70 فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری  مقدمه
  70 بحث و بررسی
  73 نتیجه گیری
  74 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی
  75 پیوست  
  80 منابع  

 

فهرست جداول

جدول 2-1زمان مطلوب برای نواختهای شبانه روزی                    14 

جدول 2-2فشار آفرین ها      27  جدول 2-3 سازگاریهای اکتسابی و وراثتی  29 

جدول 2-4 نتایج پژوهشهای خارج کشور         40 

جدول 2-5 نتایج پژوهشهای داخل کشور    42 

جدول 4-1 مشخصات بدنی آزمودنیها         57

  جدول4-2 قابلیتهای جسمانی آزمودنیها      58 

جدول4-3 نتایج آزمون فرضیه1        63 

جدول4-4 نتایج آزمون فرضیه2     64 

جدول4-5 نتایج آزمون فرضیه3     65 

جدول4-6 نتایج آزمون فرضیه4        66 

جدول4-7 نتایج آزمون فرضیه5     67 

جدول4-8 نتایج آزمون فرضیه6     68 

فهرست نمودارها  عنوان      صفحه

  59  59 نمودار 4-1 آزمون بارفیکس  نمودار 4-2 آزمون دراز نشست
  60  60 نمودار 4-3 آزمون انعطاف پذیری   نمودار 4-4 آزمون دو 1600 متر 
  61  61 نمودار 4-5 حداکثراکسیژن مصرفی  نمودار 4-6 ضربان قلب استراحت

1- 1 مقدمه

امروزه وبویژه در دهه های اخیر همگام با پیشرفتهای همه جانبه علوم مختلـف  ،ارزشـهای تربیـت بدنی و ورزش در جنبه های مختلف زندگی بشر اعم از تعلیم وتربیت ، تندرستی ، تفریحـی ، شـغلی و قهرمانی بیش از پیش نمایان گشته است ؛ چنانکه ورزش بعنوان شـاخه جد یـدی از علـم طـب مطـرح شده که می تواند نه تنها در بهبود قوای  جسمانی موثر باشد، بلکـه بعنـوان یـک عامـل مهـم در تمـام فعالیتهای فیزیولوژیکی و عقلانی اثر مستقیم گذاشته  و سیستم غـدد درون ریـز و بـرون ریز،اعـصاب ، سیستم ایمنی و در نتیجه تمام بدن را تحت کنترل خـود درآورده ، تـ أثیرات بـسیار شـگرفی بـر آنـان بگذارد[25] . با وجود  این ، هنوز ناگفته ها ،ابهامات و پرسش های متعددی پیرامون کارکردهای ایـن رشته نوپا (البته نه از جهت قدمت تاریخی بلکه از جهـت پیـشینه پژوهـشی ) بـا توجـه بـ ه وسـعت و گستردگی موضوعی آن وجود داردکه پاسخگویی به آنها نیازمند پژوهشهای بیشتری است [11] .

یکی از  خواسته  های  همیشگی دست اندرکاران و پژوهشگران و مربیان  تربیت بدنی چه از دیـدگاه تندرستی و چه از بعد ورزش قهرمانی داشـتن کـارایی بـدنی مطلـوب و عملکـرد بهینـه  اسـت [11]. بنابراین، یکی از جنبه هایی که نیاز به توجه بیشتر آنها دارد ، تر بیت بدنی مدارس می باشـد .چـرا کـه هدف تربیت بدنی در مدارس نیز بهبود و افزایش تندرسـتی و حفـظ سـلامت جوانـان اسـت [29]. از طرفی نیز ورزش قهرمانی یکی از چـشم انـدازهای تربیـت بـدنی در مـدارس مـی باشـد .[26]. دسـت اندرکاران تربیت بدنی و علوم ورزشی ، به این نتیجه رسیده اند که بر ای داشتن کارایی بدنی و عملکـرد مطلوب در کنار توجه به عوامل متعدد و مهمی نظیر شدت ، مدت ، نوع وتکرار تمرین بـدنی ،تغذیـه و محیط (اعم از بیرونـی و درونـی ) ،توجـه بـه یـک عامـل م هـم محـیط درونـی تحـت عنـوان سـاعت زیستی(درونی) و تأثیر آن بر وضـعیت فیزیولوژیـک و در نتیجـه عملکـر د بـدن ، بخـصوص در اوقـات مختلف شب انه روز ضروری است . چراکه بر خلاف عقاید قبلـی پزشـکان مبنـی بـر حالـت پایـدار بـدن انسان،یافته های اخیر علم زیست شناسی زمانی، نشان می دهد کـه بـدن انـسان در طـ ول شـبانه روز  دستخوش تغییرات زیادی در این زمینه می شود و در هرساعت از شبانه روز  توانایی خاصـی دارد .زیـرا هر ساعت از 24 ساعت ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها را بر ما تحمیل می کند[9].

ازآنجا که برنامه ریـزی درموردسـاعت اجـرای درس تربیـت بـد نی(صـبح و بعـدازظهر )نیزازجملـه مواردی است که می تو اند به تحقق اهـداف تربیـت بـدنی  در مـدارس کمـ ک کنـد . درنتیجـه بر رسـی وشناخت هر چه بیشتر ویژگیهای ساعت زیستی و استفاده از آن در برنامه ریزی سـاعت تربیـت بـدنی می تواند منجر به افزایش عملکرد و کارایی بدنی دانش آموزان شود .در پاسخ به ایـن نیـاز در پـژوهش حاضر سعی بر آن بوده است که با استفاده از امکانات موجود ، روندسازگاری سـاعت زیـ ستی بـا زمـان اجرای ساعت درس تربیت بدنی و متعاقب اً تأثیر آن بر برخی قابلیتهای جـسمانی دانـش آمـوزان مـورد مطالعه قرار گیرد.

12 بیان مسئله 

به استناد یافته هـای پژوهـشی وشـو اهدتجربی عمومـ اً ورزشـکا ران،عـصرهنگام نـسبت بـه صـبح دربسیاری ازمتغیرهای فیزیولوژیک ودرنتیجه شمارز یادی ازآزمونهای مرتبط با اندازه گیـری قابلیتهـای جسمانی وحرکتی دارای وضعیتی  به مراتب مناسب تر هستند .این موضوع توسط بیـشتر  ورزشـکاران و مربیان آنان نیز تأ یید می شود ،چنانکه در پنجاه سال گذشته بیشتر رکوردهای ورزشی عصر هنگام بـه ثبت رسیده اند[13].این تفاوتها از د یدگاه دانشمندان  علل مختلفی دارد . ولی یکی از علل مهـم آن ، تغییر در عملکردهای فیزیولوژیکی در ساعات مختلف شبانه روز است.

درحال حاضر مشخص شده است که شرایط فیزیولوژیک بـدن انـسان درطـول شـبانه روز یکـسان نبوده و برخی پدیده های فیزیولوژیکی در مواقعی از شبانه روز شر ایط بهتری نسبت به زمانهـای دیگـر دارند[13]. بنابراین ، چرخۀ این تغییرات درقابلیتها و اجرای ورزشی فـرد نمـی توانـد  بـی تأثیرباشـد . نتایج مطالعات بعمل آمده دلالت براین دارد که حالت مطلوب بیشتر نواختهای عملکـردی –حیـاتی در بعدازظهرها پیش می آید چنان که بسیاری از عوامل  فیزیولـوژیکی و روانـشناختی بـین سـاعات 2تـ ا4 بعدازظهر به اوج فعالیت خود می رسند[1].

ازطرف دیگر بدن انسان به عنوان نمونه ممتـازی از یـک ارگانیـسم تنظیمـی بـرای اینکـه بتوانـد عملکرد خوبی داشته باشد، باید قادر به حفظ هموستاز خود باشد . در این راستا بدن انـسان بـه عنـوان یک ارگانیسم زنده دارای روابط پیچیده ای با محیط خود (اعم از بیرونی و درونی ) می باشد که عوامل فیزیکی و زیست شناختی بسیاری را بر او تحمیل می کند [35]. این عوامل محیطی که تحـت عنـوان فشارآفرین شناخته می شوند؛ توانایی برهم زدن شرایط محیط داخلی را دارند [1].در مقابل بدن انـسان با توانایی شگفت  انگیزی  که دارد با پاسخ های فیزیولوژیک کوتاه یا درازمدتی که طی روند سازگاری از خود بروز می دهد، سعی در مبارزه  با عامل یا عوامل فشارآفرین وبرقراری مجدد ثبات محـیط داخلـی می کند . یکی از این عوامل که با محیط داخلی بدن و چگونگی عملکرد آن در سـاعات مختلـف شـبانه روز درارتباط است، ساعت زیستی بوده که چرخه های شبانه روزی مرتبط بـا متغیرهـای فیزیولوژیـک بدن را کنترل می کند [1].بنابراین می توان گفت  ساعت زیستی عامل مهمی جهت سازگاری بـدن بـا عملکردها و اجراهای ورزشی می باشد .

در مدارس کشور اجرای ساعت د رس تربیت بدنی در طول روز متغیر می باشـد  ؛ بطـوری کـه در برخی مواقع صبح ها و در برخی مواقع بعدازظهر ها در برنامه م دارس گنجانده می شـود . بـا توجـه بـه ساعت زیستی که می تواند در تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی تفـاوت ایجـاد کنـد ؛ ایـن سـ ؤال مطرح می  شود که؛ آیا ساعت اجرای درس تربیت بدنی ( صبح و بعد از ظهر) مـی توانـد بـر قابلیتهـای  جسمانی وابسته به تندرستی  دانش آموزان مدارس متوسطه مؤثر  باشد ؟  به عبارت دیگر پژوهشگر بـر آنست که تعیین کند . اجرای ساعت تربیت بدنی در  زمـان صـبح یـا بعدازظهرچـه تـ أثیر متفـاوتی بـرپیشرفت قابلیتهای جسمانی دانش آموزان دوره متوسطه دارد؟

1 3 ضرورت اهمیت پژوهش 

طبق آمار وارقام وزارت آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان دبیرسـتانهای کـل کـشور  در حـدود 3307226 نفر می باشند که از این تعداد حدود 736452 دانـش آمـوز در مـدارس دووقتـه یـا شـبانه روزی مشغول به تحصیل می باشند1.

برنامه ریزی درسی این مدارس به طور معمول از ساعت 7 صبح تا 3بعدازظهر می باشد . بنـابراین اجرای ساعت درس تربیت بدنی در طول روز متغیر می باشد؛   به طوری که برخـی مواقـع صـبح هـا و برخی مواقع بعدازظهرها در برنامۀ این مدارس گنجانده می شود.

از طرفی برخی دانش آموزان و بعضاً والدین آ نها نسبت به این مسئله معترضـند کـ ه کـلاس درس تربیت بدنی در ساعات ظهر و اوایل بعدازطهر برگزار می شود و در این زمان از روز دانش آموز به علـت خستگی ناشی از دروس ساعات پیشین و همچنـین ضـعف ناشـی از گرسـنگی (گذشـت زمـان زیـاد از خوردن صبحانه و نداشتن میان وعده در مدرسه ) قادر به اجرای حرکتی مطلوب نبوده لـذا در آمـادگی وی تأثیر منفی دارد و این عدم آمادگی کافی باعث کـم شـدن نمـره درس تربیـت بـدنی و در نتیجـه میانگین نمرات او می شود.

بنابراین، با توجه  به موارد مذکور و نیز با عنایت به اینکه برنامه ریزی درست در ایـن زمینـه نقـش بسزایی در پیشبرد  اهداف تربیت بدنی مدارس دارد ، اثرات ناشی از تغییر ساعت درس تربیـت بـدنی از صبح به بعد از ظهر در مدارس نیز نیاز به اجرای پژوهشهای بیـشتری دارد ؛ تـا معلمـان تربیـت بـدنی بتوانند ازاین نتایج در جهت مؤثر بودن آموزشهای ار ائه شده در ساعات درس تربیـت بـدنی  و درنتیجـه افزایش عملکرد و کارایی بدنی دانش آموزان استفاده  نمایند و از این  رو پژوهشگر بر آن شد تا در ایـن زمینه پژوهشی دال بر تفاوت اثرات زمان اجرای درس تربیت بدنی را به اجرا در آورد.

1 – 4 اهداف پژوهش

141 هدف کلی ؛ 

 هدف ک لی این پژوهش عبارتست از بررسی تأثیر اجرای  ساعت درس تربیت بـدنی صـبح  و بعـدازظهر بر  برخی  قابلیتهای  جسمانی  دانش آموزان  دختر  دوره متوسطه 15تا18سال. 

142 اهداف ویژه  

1– تعیین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی در صبح بر برخی قابلیتهای جـسمانی وابـسته بـه تندرستی در دختران 15 تا 18 سال

1 . کتاب آمار آموزش وپرورش سال 8786

2-  تعیین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی  در بعد از ظهـر بـر برخـی قابلیتهـای جـسمانیوابسته به تندرستی  در دختران 15 تا 18 سال

3-بررسی مقایسه اثرات اجرای ساعت درس تر بیت بدنی درصبح و بعد از ظهر بر برخـی   قابلیتهـای جسمانی وابسته به تندرستی در دختران 15 تا 18 سال.

1 – 5 فرضیه های پژوهش

قبل از بیان فرضیات دانستن این نکته که هر فرضیه هرسه هدف ویژه را در مورد هر متغیر شامل مـی شود ضروری است:

بین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی در صبح و بعد از ظهر بر استقامت عضلات کمربنـد شانه ای دختران 15 تا 18 سال تفاوتی وجود  ندارد.

بین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی در صبح و بعد از ظهر بر استقامت عـضلات شـکمی دانش آموزان دختران 15 تا 18 سال تفاوتی وجود ندارد.

بین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی در صبح و بعد از ظهر بر انعطاف پـذیری دختـران

15 تا 18 سال  تفاوتی وجود  ندارد.

بین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی در صبح و بعد از ظهر بـر اسـتقامت قلبـی تنفـسی دختران 15 تا 18 سال تفاوتی وجود ندارد.

بین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی در صبح و بعد از ظهر بر حد اکثر اکسیژن مـصرفی دختران 15 تا 18 سال تفاوتی وجود ندارد.

بین تأثیر اجر ای ساعت درس تربیت بدنی در صبح و بعد از ظهـر بـر ضـربان قلـب اسـتراحت دختران 15تا18سال تفاوتی وجود ندارد.

1 – 6 محدودیت های پژوهش

161 محدودیت های خارج  از کنترل پژوهشگر  

انگیزه آزمودنی ها

عامل رشد آزمودنی ها

فعالیت های بدنی – تفریحی آزمودنی ها

میزان تحمل گرسنگی آزمودنی ها

میزان تلاش آزمودنی ها در مراحل مختلف آزمون

 

162 محدودیت هایی که توسط پژوهشگر ایجاد شده است

سن آزمودنی ها

جنس آزمودنی ها

تغذیه آزمودنی ها

محل اجرای کلاس درس تربیت بدنی

محل اجرای آزمون ها

زمان اجرای کلاس درس تربیت بدنی

زمان اجرای آزمون ها

زمان صبح : در پژوهش حاضر به فاصله زمانی بین ساعت 5/7 تـا 9 صـبح اطـلاق مـی شـود کـه عمدتاً یکی ازساعات اجرای درس تربیت بدنی است .

زمان بعد از ظهر : در پژوهش حاضر به فاصله زمانی بین ساعت 5/12 تا 2 بعدازظهر اطـلا ق مـی شود که عمدتاً یکی از ساعات اجرای درس تربیت بدنی است.

قابلیت های جسمانی : در پژوهش حاضربه قابلیت هـای اسـتقامت عـضلات کمربنـد شـانه ای، استقامت عضلات شکم ، انعطاف پذیری عضلات همسترینگ، استقامت قلبی تنفسی ،حداکثر اکـسیژن مصرفی وضربان قلب استراحت اطلاق می شود.

درس تربیت بدنی : ماده ای درسی کـه در برنامـه تعلیمـات کلیـه پایـه هـای سـطوح مختلـف تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه )  در سراسر کشور، برای تأمین سلامت جسمی و روحی دانـش آموزان اجرا می گردد  تربیت بدنی به عنوان بخشی از نظام تعلیم وتربیت عمومی ؛ از جملـه مهمتـرین درسی است که درمدارس به طور عملی وازطریق حرکت درکسب وحفـظ سـلامتی وتندرسـتی دانـش آموزان موثر است .تندرستی بامفهومی گسترده چیزی فراتر از بیمارنبودن وداشـتن آمـادگی جـسمانی مطلوب است1.

استقامت عضلانی : توانایی یک عضله یا گروه عضلانی برای تکرار انقباض عضلانی در مقابل یـ ک نیرو و یا نگهداشتن انقباض برای مدت زمان طولانی[20].

انعطاف پذیری: عبارتست از حرکت آزادانه مفصل در سراسر دامنه حرکتی آن [20].

استقامت قلبی تنفسی : عبارتست از برخورداری از نوعی کیفیت که بوسـیله آن قلـب و تـنفس می تواند به سهولت خود را با شدت فعالیت بدنی هماهن گ کند و با همان سهولت هم از خستگی رهـا شود و فعالیت سنگین دیگری را شروع کند[20] .

1 – 7 تعریف واژه ها ،مفاهیم و متغیرها

1 . مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش 25/4/84                   

حداکثر اکسیژن مصرفی1 : عبارتست از حداکثر ظرفیت مصرف اکسیژن هنگام ورزش بیشینه

 

.[28]

ضربان قلب استراحت 2 : عبارتست از تعداد ضـربان قلـب در صـبح ؛ هنگـام بیـداری و قبـل از حرکت از رختخواب (به حالت درازکش ) در صبح،اکثر اوقات ضربان قلـب اسـتراحت مـی توانـد نـشان دهنده وضعیت آمادگی قلبی تنفسی باشد [28]

آهنگ 3 : به معنی وزن و ریتم؛ الگویی است که اجزای آن قدرت و شدت سازمان یافتـه ای دارنـد . سلسله ای از پدیده ها که به طور مکرر، متعادل و آهنگین  در دسته هایی منظم تکرار می شوند.می تـوان گفت ریتم  عبارتست از یک سلسله ازوقایع کـه درفواصـل معـین تکـرار میـشوند   [59،5] . معـ ادلات  دیگر برای این کلمه عبارتند از: نواخت، چرخه و موزونی.

آهنگ دار 4: به معنی موزون بودن، آهنگین و ریـتم دار کـه دلالـت بـر وقـوع مـشخص پدیـده  در فواصل زمانی معین دارد[5] .

آهنگ زیستی 5: این واژه امروزه با توجه به کاربرد معنایی آن در گذشـته کـه بـرای هـر فـرد بـا توجه به زمان تولد وی موفقیتها وشکستهای وی را می توان پیش بینی کرد ،منسوخ مـی باشـد [1].


مقطع : کارشناسی ارشد

دالود بخشی از تاثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی صبح و بعد از ظهر بر برخی قابلیت های جسمانی(نمونه موردی دانش آموزان دختر دوره متوسطه18- 15 سال)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید